Search Results for: convocare adunare generală

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

Biroul Federal al FRPS, întrunit în ședință ordinară în data de 9 decembrie 2017, a aprobat Hotărârea nr. 3/09.12.2017 prin care a convocat Adunarea Generală Ordinară a federației în data de 3 februarie 2018, ora 10,  cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Biroului federal pe anul 2017 și descărcarea de gestiune;

2. Aprobarea Raportului cenzorilor;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

4. Aprobarea Calendarului competițional 2018;

5. Aprobarea Organigramei federației;

6. Aprobare Regulamente și modificări ale regulamentelor în vigoare.

9. Diverse

Cluburile sportive afiliate au obligația ca in termen de 30 de zile de la data prezentei să comunice către federație adresele actuale de corespondență și eventualele modificări ale actelor constitutive.

Cluburile sportive care nu și-au achitat obligațiile financiare către federație, au obligația să o facă până pe data de 1 februarie 2018, sub sancțiunea excluderii din federație.

În cazul în care Adunarea generală nu este statutară, aceasta se va ține în ziua următoare la aceeași oră și va fi statutară cu numărul de membri prezenți.

Președinte,

Ștefan Popescu

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere Decizia Curții constituționale nr. 693/2016 prin care s-a recunoscut ca act de reglementare al pescuitului sportiv din România Regulamentul de organizare și practicare al pescuitului sportiv din România din anul 2015, se convoacă Adunarea generală extraordinară a federației în data de 27 mai 2017, ora 12, la Orăștie, având următoarea:

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea modelului de Licență de pescar sportiv;
 2. Aprobarea taxei de susținere a examenului de eliberare a Licenței de pescar sportiv
 3. Aprobarea taxei de viză anuală și a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legale
 4. Diverse

Participă cluburile sportive afiliate cu drept de vot. Dacă nu se va complini numărul minim de participanți (2/3 din numărul membrilor cu drept de vot) adunarea se va ține pe data de 28 mai 2017 cu numărul de membri prezenți.

 

Președinte,

Ștefan Popescu

PS Modelul de licență și valoarea taxelor de susținere a examenului, a vizei anuale și a sancțiunilor vor fi comunicate membrilor afiliați până pe data de 15 mai 2017

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

În baza prevederilor statutare, Președintele FRPS convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de 16 aprilie 2016 ora 12, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea exercițiului financiar 2015 și descărcarea de gestiune.

2. Prezentarea Raportului cenzorilor.

3. Prezentarea Raportului de audit.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 2016

5. Definitivarea Calendarului competiționale 2016

6. Probleme de organizare și administrative

7. Aprobarea organigramei federației

8. Diverse

Participă: Președinții cluburilor afiliate. Având în vedere problemele discutate și deciziile ce vor fi luate, nu se admit delegări de competență către alte persoane. Adunarea generală extraordinară va avea loc la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7. În cazul în care nu se va întruni cvorumustatutar, sedința se va ține a doua zi, la aceeași oră,  cu membri prezenti.

Președinte:

Ștefan Popescu

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

Președintele FRPS, în baza prevederilor statutare și a deciziei Biroului Federal, convoacă Adunarea Generală Ordinară pe data de 19 martie 2016, ora 10, la sediul federației din Str. Octavian Goga nr. 7 Alba Iulia, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de activitate al Biroului federal pe anul 2015 și descărcarea de gestiune;

2. Aprobarea Raportului cenzorilor;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

4. Aprobarea Calendarului competițional 2016;

5 Aprobarea alocării de sprijin financiar pentru structurile sportive afiliate

6. Aprobarea Organigramei federației și a grilei de salarizare a personalului angajat;

7. Aprobarea listei de proiecte și programe privind practicarea pescuitului sportiv pe anul 2016

8. Aprobare Regulamente și modificări ale regulamentelor in vigoare.

9. Diverse

NOTĂ: La Adunarea Generală, vor participa cluburile care și-au achitat cotizația anuală. Cluburile care au restanțe de plată, vor prezenta Adunării Generale programul de reeșalonare a plătilor restante.

În situația în care numărul membrilor prezenți va fi sub cel statutar, Adunarea Generală se va convoca pentru data de 20 martie 2016 și se va desfășura cu membri prezenți.

Ștefan Popescu – președinte FRPS.

AMANARE ADUNARE GENERALA

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile anuntate, cat si sarbatorile pascale, in urma consultarii membrilor Biroului federal, s-a decis ca Adunarea generala din data de 24 martie  2018 sa fie amanata pentru data de 14 aprilie 2018. Ordinea de zi si procedura de convocare ramane neschimbata.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE

Adunarea generală ordinare a FRPS din data de 30 aprilie 2017, a hotărât:

1. Aprobarea Raportului de activitate pe anul 2016;

2. Aprobarea Bilantului contabil, a Raportului de audit, Raportului cenzoral și descărcarea de gestiune a Biroului federal pe anul 2016

3. Acordarea titlui de membru de onoare al Federației Române de Pescuit Sportiv domnului Nagy Vasile pentru activitatea sa în domeniul pescuitului sportiv, fiind ce mai în vârstă sportiv legitimat, la vârsta de 72 de ani.

4 Revocarea  din funcții a domnilor Florea Florin Nicolae Răzvan (vicepreședinte BF) si Diaconița Petru Ghiocel (membru BF) pentru absențe nemotivate la ședințele Biroului Federal

5. Complinirea locurilor vacante după cum urmează:

 • Cătălina Nagy – vicepreședinte
 • Pușcaș Ioan – membru
 • Păcală Dan – membru

6. Convocarea Comisiei de disciplină la propunerea Președintelui privind abaterile de la Statut și încălcarea prevederilor Regulamentului disciplinar a domnilor:

– Diaconița Petru Ghiocel

– Florea Florin Nicolae Răzvan

– Neamțu George Gabriel

– Berari Vasile

– Tudor Marian

7 Hotărâre privind încluderea în Campionatul național de pescuit sportiv – staționar a probei pentru persoanele cu dizabilități (prima ediție)

Președinte

Ștefan Popescu

SOMAȚIE

320/20.11.2016

Către,

 

CS CARPING CLUB BUCUREȘTI

 

                 Ref. adresa d.voastră nr. 32/15.11.2016, înregistrată la sediul federației cu nr. 319/18.11.2016

 

                 Spre știință:

 • CS Monsterfish Timișoara
 • CS Mânjești Vaslui
 • CS Lufarul Constanța
 • CS Free Carp Deva
 • CS Capr Zone București
 • CS Potaissa Carp Club Turda

 

                 Am luat act de adresa dumneavoastră cu numărul de mai sus, prin care ați angajat fără a prezenta semnăturile cluburilor menționate mai sus ,  prin care ați invocat ședința Adunării generale extraordinare stabilite a se desfășura în data de 19.11.2016, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, din București, str. Vasile Conta nr. 16.

Față de conținutul adresei dumneavoastră, vă transmitem următoarea:

 

SOMAȚIE

 

prin care conducerea federației vă solicită să prezentați în termen de 3 (trei zile) de la data comunicării,  în scris,  următoarele precizări:

 

 • Cine a convocat Adunarea Generală Extraordinară;
 • Care este Ordinea de zi;
 • Cine a semnat Convocatorul și cui a fost comunicat;
 • Care a fost baza statutară privind convocarea Adunării Generale Extraordinare, având în vedere că Moțiunea împotriva Biroului federal a fost declarată nestatutară, iar Hotărârea Adunării Generale Extraordinare privind adoptarea ei nu există.

 

Vă atenționăm că nepunerea la dispoziția conducerii federației a informațiilor solicitate atrage răspunderea civilă, materială și penală a celor implicați. La rândul lor, cluburile menționate sunt obligate să precizeze dacă au împuternicit CS Carping Club să le reprezinte și să depună copia documentului de împuternicire, sub sancțiunea excluderii din federație.

 

PREȘEDINTE

 

Ștefan Popescu

CONVOCATOR

În urma prezentării în Adunarea generală extraordinară din data de 17 septembrie 2016, Adunarea generală a decis:

 1. Se convoacă Adunarea generală extraordinară a federației pentru dezbaterea și votarea moțiuni pe data de 8 octombrie 2016 ora 11, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului din București, str. Vasile Conta nr. 16.
 2. În acest sens, membrii Biroului federal vor depune până pe data de 2 octombrie 2016 la sediul federației un raport detaliat cu activitatea fiecăruia pe perioada de mandat și punctul de vedere asupra Moțiunii. Raportul Biroului federal va fi prezentat Adunării generale extraordinare.
 3. Biroul federal, în baza acestor rapoarte va formula un răspuns detaliat și motivat cu privire la Moțiune.

Pentru a fi admisă, Motiunea trebuie să întrunească jumătate + 1 din numărul membrilor asociați cu drept de vot prezenți la Adunarea generală extraordinară. În cazul admiterii, Biroul federal va fi dizolvat și se va alege un nou Birou federal. În acest sens și în eventualitatea în care Moțiunea va fi admisă, membri afiliați vor depune propuneri de candidați pentru funcțiile din birou, în conformitate cu prevederile din Statut, în vederea validării acestora și pentru a nu mai fi nevoie de convocarea unei alte Adunări generale de alegeri. Propunerile se vor depune la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba până pe data de 30 septembrie 2016.

Membri afiliați federației și ai căror reprezentanți legali, din motive obiective, nu vor putea participa la Adunarea Generală extraordinară și vor împuternici alte persoane, vor preciza în textul Împuternicirii mandatul dat împuternicitului de a vota  pentru, împotriva sau abținerea de la vot.

 

Președinte

Ștefan Popescu

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A F.R.P.S.

 

PREAMBUL

 

Federația Română de Pescuit Sportiv (F.R.P.S.) este o structură sportivă – federație sportivă națională – persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală și neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei cu nr. 88730 din data de 07.09.2010, înființată în baza OG nr. 26/2000 și a Legii 69/2000 a sportului, și asigură cadrul unitar de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional.

 

            A primit personalitate juridică în urma pronunțării de către Tribunalul Alba a Încheierii din dosar nr.

 

            Federația Română de Pescuit Sportiv este înscrisă în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. 1/2011

            Organizarea și funcționarea FRPS are la bază legislația în vigoare, Statutul propriu al federației precum și Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

 

            ROF este un act intern al federației, elaborat și aprobat de către Biroul Federal al FRPS în baza prevederilor legale în vigoare și a celor din statutul federației, care definește și impune regulile și metodele specifice de organizare a activităților și de funcționare a federației, în concordanță și strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu hotărârile Adunării generale a membrilor FRPS.

 

            ROF este un document ale cărui prevederi se aplică obligatoriu și necondiționat tuturor sportivilor, arbitrilor, altor persoane implicate în viața sportivă coordonată de FRPS, salariaților si conducerii federatiei, indiferent de poziția în federație, de subordonare, de durata contractelor de muncă, atât a celor permanenți cât și a celor ce lucrează în regim de detașare, stagiu, formare și/sau colaboratori externi, iar respectarea în litera și spiritul său, constituie sarcină de serviciu pentru aceștia.

 

            IMPORTANT

 

            Regulamentul de organizare și funcționare este un act normativ intern, elaborat de Biroul federal și aprobat de Adunarea generală, care se aplică tuturor membrilor federației, angajați sau nu, fără nici o excepție, astfel că sportivii, antrenorii și observatorii legitimați, întreg personalul federației este obligat a-și asuma obligațiile ce decurg din prevederile sale și a le respecta întocmai.

 

            La aderare/angajare, fiecare membru/angajat al FRPS citește prezentul regulament, și-l însușește și semnează pentru luare la cunoștiință și luare a angajamentului de respectare întocmai, în litera și spiritul lui.

 

            Acest angajament ferm face parte integrantă din actul de aderare al fiecărui membru sau din contractul de muncă al fiecărui salariat al federației.

 

            Încălcarea acestor obligații constituie fie abatere disciplinară, ce poate fi sancționată după caz, cu oricare dintre sancțiunile prevăzute în Statutul federației, în ROF și/sau în legislația în vigoare, fie fapte ce atrag potrivit legii,  răspunderea civilă, administrativă sau penală.

 

CAPITOLUL I.  SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE FEDERAȚIEI

 

            Scopul FRPS:

 

 • ·         asigurarea și implementarea unui cadru regulamentar unic de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional;
 • ·         organizarea, administrarea, coordonarea și controlul activității de pescuit sportiv în România, la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cadeți, tineret, veterani, persoane cu handicap), având ca probe:

 

 • ·         pescuit staționar
 • ·         pescuit la crap
 • ·         pescuit la pești răpitori
 • ·         pescuit la muscă artificială
 • ·         pescuit marin
 • casting

 

 • asigură desfășurarea în bune condițiuni a campionatului național de pescuit sportiv, precum și de selecție, pregătire și participare la competițiile oficiale interne și internaționale, la următoarele categorii:

 

           – Pescuit Sportiv staționar:

 

 • ·          Cadeți – U – 14 băieți și fete
 • ·          Tineret – U – 18 băieți și fete
 • ·          Speranțe – U – 23 băieți și fete
 • ·          Senioare
 • ·          Seniori
 • Echipe (cluburi/asociații)

 

           – Pescuit Sportiv la Crap

 

           – Pescuit Sportiv cu Momeli Artificiale – Spining

 • ·         Pescuit din barcă
 • Pescuit pe mal

 

           – Pescuit Sportiv la ,,Feeder”          

 

           – Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială

 

           – Pescuit Sportiv Marin

 

            FRPS va acționa pentru perfecționarea structurii sale organizatorice, în deplină concordanță cu necesitatea eficientizării activității sale ca structură sportivă de interes național – persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autoniomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ – împuternicită să organizeze, coordoneze  și să desfășoare activități specifice de pescuit sportiv la nivel național, cu următoarele

 

            Obiective principale:

 

 • Funcționarea în relații de colaborare cu Direcțiile de Tineret și Sport Județene și a municipiului București și cu structurile sportive, precum și cu administrațiile publice locale, evidențiindu-se rolul statului în susținerea activității sportive;
 • Îndrumarea, supravegherea și controlul structurilor de pescuit sportiv afiliate, privind respectarea legislației sportive în vigoare, a prevederilor proprii prevăzute în documentele normative interne in conformitate cu prevederile statutului si a regulamentelor adoptate;
 • Asigurarea reprezentării la competițiile oficiale/amicale internaționale, reuniuni, conferințe tehnico – organizatorice, congrese internaționale;
 • Asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a exercita și practica pescuitul sportiv fără nici o restricție, discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadrul structurilor sportive asociate;
 • Asigurarea aplicării normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice și juridice la liberă asociere, în condițiile legii, în scopul constituirii structurilor sportive;
 • Definirea și implementarea unei strategii unitare de dezvoltare durabilă a pescuitului sportiv pe termen mediu și lung;
 • Inițiază acțiuni strategice de dezvoltare a activității competiționale pe discipline și categorii;
 • Asigură coordonarea metodologică a organizării și desfășurării campionatelor naționale de pescuit sportiv la toate disciplinele și categoriile înscrise oficial în activitatea competițională a FRPS;
 • Coordonează organizarea și controlul funcționării eficiente și corecte a colegiilor și comisiilor federale de specialitate;
 • Stabilește calendarul competițional intern și internațional pe anul în curs;
 • Acordă atenție și coordonează etapele selecționării, antrenamentelor  și participării echipelor naționale ale României la campionatele mondiale și alte competiții internaționale;
 • Asigură coordonarea unitară a organizării și desfășurării concursurilor de pescuit sportiv naționale și internaționale;
 • Numește conducătorul delegațiilor sportive de pescuit sportiv ale României la competițiile internaționale oficiale;
 • Îmbunătățirea activității structurilor sportive, aplicarea de măsuri comune cu ministerele implicate, în special MTS și MEN;
 • Crearea unei baze materiale, de documentare și informări  adecvate cerințelor dezvoltării bazei de masă a pescuitului sportiv, în special în rândul copiilor și tineretului;
 • Îmbunătățirea activității structurilor membre FRPS;
 • Elaborarea statutului antrenorilor și perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Reevaluarea criteriilor de clasificare de performanță sportivă;
 • Aplicarea programului național antidoping;
 • Stabilește și dispune măsuri asupra oricăror probleme de natură tehnico – organizatorice de interes general ce necesită o hotărâre a Biroului federal.
 • Întocmește analize, studii asupra aspectelor și problemelor specifice pescuitului sportiv competițional la nivel național și internațional, ținând seama de practica internațională, propunând soluții pertinente în vederea soluționării și armonizării acestora;
 • Inițiază propuneri documentate și argumentate în vederea modificării/completării a actelor normative în vigoare, în domeniul pescuitului sportiv;
 • Stabilirea unor relații de colaborare cu administrația publică centrală și locală în susținerea organizatorică și financiară a activității de pescuit sportiv de performanță;
 • Armonizarea și apropierea de sistemul de organizare și de management al organizațiilor sportive din țările Uniunii Europene, în condițiile diversificării relațiilor de colaborare și schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc.

 

 

CAPITOLUL II.  ORGANIZAREA FEDERAȚIEI, ORGANELE DE CONDUCERE,                                          ADMINISTRARE ȘI CONTROL; DREPTURILE,                                 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII

2.1. Organizarea federației

            Membri FRPS sunt:

 

 • membri fondatori
 • membri afiliați
 • membri de onoare

 

drepturile și obligațiile lor fiind explicitate în statutul FRPS.

            FRPS se organizează și funcționează conform statutului său și ale dispozițiilor legale în vigoare. Organigrama FRPS, la data întocmirii prezentului act normativ este redată astfel:

 

 

 

 

Adunarea generală

Birou federal

Comitet executiv

Președinte

Vicepreședinți

Secretar general

Comisia de Cenzori

Comisia de Apel

Directori zonali

Conducerea strategică:

 

            1.- Adunarea generală

            2.- Biroul federal

            3.- Președinte

            4.- Vicepreședinți

 

Conducerea executivă:

 

5-     Presedinte

            6.- Secretar General

            7.- Comitet executiv

            8.- Contabil

            9.- Trezorier

 

Conducerea tehnică sportivă:

 

            9.- Comisii și colegii:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
  • Corpul de supraveghere si control (necesita regulament)

 

Structurile de control:

 

 • ·         Comisia de cenzori
 • Comisia de Apel

 

 

2.2 Responsailitățile, drepturile și oligațiile organelor de conducere

 

            În scopul asigurării condițiilor optime, necesare desfășurării normale a activității sportive specifice precum și pentru asigurarea și întărirea disciplinei sportive în cadrul FRPS, conform prevederilor statutare, ale legislației române în vigoare, organele de conducere și administrare ale acesteia, au următoarele responsbilități, drepturi și îndatoriri:

 

Conducerea strategică

            Conform statutului și organigramei de funcționare, conducerea strategică a Federației este asigurată de Adunarea Generală a membrilor.

 

 

Adunarea generală a membrilor FRPS

            Reprezintă autoritatea supremă de conducere a FRPS având în componența ei membri afiliați cu drept de vot.

 

            Deliberează, aprobă sau hotărăște în principal, asupra următoarelor subiecte, prevăzute de lege și stabilite conform statutului FRPS

 

 • ·         Strategia pe termen mediu și lung precum și programul de activitate pentru exercițiul următor;
 • ·         Hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate, a structurii organizatorice, a duratei federației, precum și asupra oricărei decizii relative la amendarea Actului Constitutiv al Federației, a Statutului sau a regulamentelor de Funcționare;
 • ·         Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual și de perspectivă, bilanțul exercițiului financiar – contabil;
 • ·         Aprobă Organigrama FRPS și a cenzorului;
 • ·         Analizează întreaga activitate a FRPS;
 • ·         Aprobă regulamentele, modificările aduse acestora, în domeniul pescuitului sportiv;
 • ·         Aprobă componența Biroului Federal, completarea sau revocarea acestuia;
 • Aprobă nivelul taxelor și cotizațiilor percepute de federație;

 

Atribuțiile Adunării Generale sunt explicitate în Statutul FRPS.

 

            În situații deosebite, de urgență, se poate convoca Adunarea generală extraordinară, conform dispozițiilor statutare.

 

            Documentele Adunării generale  pot fi făcute publice cu aprobarea membrilor AG. Hotărârile adoptate pot fi publice sau de uz intern si pot avea caracter public..

 

Biroul federal

            Biroul Federal este investit prin lege și Statut cu puteri depline pentru conducerea și administrarea Federației între sesiunile Adunării Generale și pentru a acționa în toate circumstanțele îi numele acesteia. El își exercită puterea în limita prevederilor statutului și sub rezerva celor atribuite în mod expres de către lege și de către Adunările Generale. El este compus din 11 membri și poate fi ales un singur reprezentant al unui membru afiliat..

 

            Principalele atribuții, responsabilități și obligații ale Biroului Federal sunt:

 

 • elaborează, stabilește, urmărește modul de îndeplinire și, după caz, modifică strategia și programul de activitate al Federației, pentru fiecare exercițiu anual;:
 • Convoacă Adunarea Generală Ordinară, pe cea de alegeri, pregătind documentația necesară;
 • Are în vedere scopul și obiectivele FRPS, acționând pentru transpunerea lor în practică, stabilind competențele necesare;
 • Hotărăște și dispune asupra structurii organizatorice, în funcție de bugetul anual aprobat de Adunarea Generală; + rectificare bugetara
 • Stabilește măsurile tehnice și organizatorice și asigură aplicarea acestora în vederea realizării activității sportive, a programelor aprobate de Adunarea Generală, cu incadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobate de Adunarea Generală;
 • Stabilește anual, în funcție de planul anual de activitate, de programul competițional, de structura organizatorică și de bugetul anual aprobat, numărul de posturi, condițiile de angajare de noi salariați, grila de salarizare aplicabilă în exercițiul respectiv, condițiile de încadrare, majorare de salarii, acordare de prime de rezultat, etc.;
 • Aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a cadrelor de conducere, conform prevederilor statutare;
 • Validează, la propunerea Președintelui, personalul executiv (salariati) pentru a-l asista la conducerea curentă a Federației;
 • Îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege și/sau stabilite de Adunarea Generală;
 • Aprobă regulamentele și actele normative interne necesare bunei funcționări;
 • Se pronunță asupra necesității, pertinenței și utilității afilierii federației la diferitele organisme internaționale;
 • Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și regulamentul de Ordine Interioară, precum și orice actualizare a acestora;
 • Desemnează, la propunerea secretarului General și se pronunță asupra activității președinților de comisii federale;
 • Analizează și validează hotărârile Comitetului Executiv;
 • Aprobă acordarea titlurilor și distincțiilor sportive; 
 • La propunerea Secretarului General, aprobă tematica de concurs privitor la funcția de Director General Județean, organizarea și funcționarea comisiei de concurs fiind în responsabilitatea Președintelui și a Secretarului General.

 

Detaliile atribuțiilor Biroului Federal sunt prevăzute în Statutul FRPS.

 

            Lucrările Biroului federal nu sunt publice. De asemenea, documentele interne sunt de strictă interpretare, neputand fi facute publice decat cu aprobarea membrilor biroului.

            Pot fi invitate persoane competente. Cererea de aprobare, motivată, este înregistrată de cel interesat cu o săptămână (zile lucrătoare) înainte de ședința Biroului federal. Solicitarea poate fi respinsă argumentat de catre membri biroului.

 

Președintele federației

            Președintele FRPS este ales de Adunarea Generală a Federației. El este totodată și Președintele Biroului Federal.

            În aceste funcții, este investit conform prevederilor legale și statutare, cu puteri depline pentru a acționa în numele Federației conform statutului, sub rezerva pe care legea o atribuie în mod expres Adunării Generale sau sunt rezervate în mod special Biroului Federal.

                        Președintele colaborează în activitatea de conducere curentă a Federației  cu personalul de conducere și cel executiv, numit și angajat la propunerea sa.

            Directorii zonali sunt în subordinea sa. Aceștia au studii superioare și sunt numiți pe funcție în urma unui concurs de competență specifică.

            În aceste condiții, Președintele are următoarele competențe și responsabilități, privite cumulativ cu dispozițiile statutare:

 • ·         reprezintă legal în România și în străinătate interesele FRPS;
 • ·         angajează patrimonial Federația, în limitele competențelor delegate de către Biroul Federal, are drept de semnătură și specimen pentru conturile bancare ale Federației;
 • ·         asigură conducerea Federației, urmărind și impunând îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;
 • coordonează și verifică activitatea personalului angajat al Federației și urmărește ca întreaga activitate a Federației să se desfășoare în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare internă a Federației.

 

            Aceste atribuții, drepturi și responsabilități nu sunt limitative, ele putând fi completate oricând, în limita postului și a capacităților profesionale, de către Adunarea Generală.

 

 

Vicepreședinții Federației

            Vicepreședinții FRPS sunt aleși de către Adunarea Generală a FRPS. Au în același timp, și calitatea de memri ai Biroului Federal.          În cazul în care președintele lipsește, unul dintre vicepreședinți preia, prin împuternicire sau prin delegare de către Președinte, atribuțiile Președintelui în perioadele în care acesta lipsește și/sau este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

 

Conducerea executivă

 

            Conform hotărârilor Adunării Generale și cele ale Biroului Federal, gestiunea curentă și conducerea administrativă, financiară și operațională a Federației este asigurată (în limitele deciziei semnate de către Biroul federal) de către conducerea executivă a FRPS.

 

            Conducerea executivă este asumată de Secretarul General.

 

            Comitetul executiv va complini activitatea executivă în situații de urgență sau neprevăzute, de forță majoră, în perioada dintre ședințele Biroului federal.

 

Secretarul General

         Secretarul General este cadrul de conducere, angajat contractual la propunerea Biroului federal și a sarcinilor stabilite de către Președinte prin Fișa postului și Statut.

            În acest scop, Secretarul General are în subordine compartimentele indicate în organigrama federației.

            Secretarul General este ordonatorul de credite al federației.

                        Drepturile și obligațiile Secretarului General, precum și cele ale personalului din subordinea sa, sunt cele prevăzute de Statut, de fișa posturilor respective.

                      Activitatea economico – financiară a FRPS se desfășoară pe principiul autonomiei și al autofinanțării, cu scopul de obținerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru atingerea scopurilor și obiectivelor statutare, pentru funcționarea curentă, pentru dezvoltarea și modernizarea activității sportive, conform scopurilor și obiectivelor federației, prevăzute în Actul Constitutiv și Statut.

Comitetul executiv

 

            Comitetul executiv va activa ori de câte ori situația de urgență o va impune, sub conducerea președintelui federației sau a secretarului executiv, în perioada dintre două ședințe ale Biroului Executiv.

            Va aplica politica prevăzută de statutul FRPS și legile în vigoare, va gestiona în regim de urgență problema sau problemele ivite și le va soluționa, fără a adopta acte normative, dar va putea iniția sau propune spre aprobare asemenea acte Biroului federal, care le va dezbate și se va pronunța asupra acestora în prima ședință.

            De asemenea, lucrările Comitetului executiv vor fi validate de Biroul Federal în primă ședință.

            Ședințele nu sunt publice, dar cu acceptul unanim vor putea fi invitate persoane competente.

 

Directorii zonali

            Sunt în directa subordonare a președintelui și colaborează direct cu acesta și secretarul general.

            Zonele administrative sunt următoarele:

 

            1.- Moldova (Regiunea de Nord-Est) cuprinde următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

            2.- Dobrogea (Regiunea de Sud-Est) cuprinde următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

            3.- Muntenia (Regiunea de Sud) cuprinde următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

            4.- Oltenia (Regiunea de Sud-Vest) cuprinde următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

            5.- Banat (Regiunea de Vest) cuprinde următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

            6.- Crișana (Regiunea de Nord-Vest) cuprinde următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

            7.- Transilvania (Regiunea Centru) cuprinde următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

            8.- București-Ilfov (Regiunea București-Ilfov) cuprinde municipiul București și județul Ilfov.

 

            Răspund de implementarea sarcinilor și directivelor elaborate de FRPS în teritoriu.

            Organigrama și statul de funcțiuni vor fi întocmite de aceștia și supusă validării Biroului federal.

 

            Atribuțiile acestora se vor detalia prin fișa postului.

 

 

Contabilul

           

Este cadru de conducere cu studii superioare. În baza mandatului și a sarcinilor încredințate de către Președinte, asigură toată buna funcționare a activității financiar – contabile a Federației.  Este direct subordonat Președintelui.

 • Ține evidența cronologică primară a documentelor contabile și întocmește toate actele financiar – contabile cerute de legislația specifică, asigurând înregistrarea corectă și legală în contabilitate a tuturor cheltuielilor și veniturilor, precum și a patrimoniului FRPS, cu respectarea cerințelor Legii contabilității nr. 82/1991 actualizată și republicată și a normativelor conexe;
 • întocmește de asemenea bugetul de venituri și cheltuieli (anual, trimestrial, lunar) și raportările (sintezele) financiar – contabile solicitate de lege și conducerea FRPS;
 • ține la zi toate registrele contabile impuse de legile în vigoare și de tehnica contabilității;
 • ține separat evidența pentru eventualele venituri contractuale din surse publice de finanțare (MTS), cu respectarea întocmai a obligațiilor ce decurg din contracte și legile în vigoare:
 • pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității financiar – contabile, are răspunderile, obligațiile și drepturile prevăzute în fișa postului, document ce face parte integrantă din contractul de muncă încheiat între federație și salariatul care și-a asumat funcția de contabil. 

 

Conducerea tehnică sportivă, de etică și legalitate sportivă

            Conform legislației în vigoare, a hotărârilor Adunării generale și ale Biroului Federal, conducerea activității sportive a Federației este asumată integral și asigurată (în limitele deciziei Biroului federal) precum și conform recomandărilor și împuternicirilor scrise date de către Președinte, de către conducerea tehnico – sportivă a FRPS.

            Conducerea tehnică a activității sportive a FRPS este asigurată de către colegiile și comisiile federale:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
 • Corpul de supraveghere și control

 

            Aceste colegii și comisii specializate pe domenii de activitate se stailesc la nivelul federației.

            Colegiile și comisiile federale se întrunesc în ședințe de lucru ori de câte ori este necesar. Hotărârile sunt valaile dacă sunt luate cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți, cu drept de vot.

            Comisiile și colegiile au câte un registru cu paginile numerotate, în care se consemnează obligatoriu toate hotărârile luate în ședințe și semnăturile membrilor prezenți.

            Aceste registre sunt acte oficiale ale FRPS, având regim secret, de uz intern.

            Nominalizarea președinților  colegiilor și comisiilor centrale federale se face în Biroul Federal de catre secretarul general, urmând ca președinții aleși să-și completeze comisia după solicitările reale.

            Fiecare comisie, colegiu, imediat după numirea președintelui, va întocmi un regulament proipriu de funcționare, ce va fi parte componentă a acestui ROF.

            Aceste regulamente de funcționare vor fi supuse spre aprobare Președintelui și Secretarului general al FRPS, aceștia făcând informare către Biroul Fedderal.

            Aceste comisii vor asigura logistica desfășurării activității federației din punct de vedere tehnic.

            La ședințele acestor colegii, comisii, pot participa cu rol consultativ, Președintele și Secretarul general al Federației.

Structurile de control

          Acestea sunt Comisia de cenzori și comisia de apel. Sunt comisii independente, ce funcționează în baza regulamentelor proprii și sunt integrate organic în cadrul FRPS.

 

          Prezentul regulament a fost aprobal in sedinta Biroului Federal din data de 23.04.2016 si intra in vigoare la data semnarii acestuia.

 

 

Presedite – Stefan Popescu………………………………….

 

Prezentul Regulament a fost modificat prin Hotărârea Biroului federal nr. 1/01.07.2017


                                                                                                  ANEXA 1

 

            FRPS exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive subordonate potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000, a OUG nr. 23/2008, a actelor normative de specialitate emise de instituțiile și autoritățile statului, precum si a regulamentelor emise de FRPS.

Încălcarea dispozțiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, dupa caz.

 

 

SISTEMUL SANCȚIONATOR AL FRPS

 

          I – TIPURI DE INFRACȚIUNI

 

A.-  Infracțiuni foarte grave:

 

a) abuzul de autoritate:

b) încălcări repetate ale sancțiunilor impuse;

c) acțiunile dirijate, premeditate de intimidare sau diferite înțelegeri asupra rezultatelor unei competiții;

d) declarațiile publice ale directorilor, antrenorilor, arbitrilor sau a sportivilor ce încurajează spectatorii la violență;

e) lipsa nejustificată de la convocări în vederea selecției decise de FRPS, în vederea desfășurării competițiilor;

f) partriciparea la competiții internaționale organizate de țări care promovează discriminarea rasială sau organizatorii au fost sancționați de forurile internaționale;

g) actele notorii și publice care atentează la demnitatea și decența sportivă, atunci când sunt deosebit de grave. De asemenea, se consideră ca fiind fapte foarte grave, recidiva acestora;

h) alterarea, modificarea personal sau prin interpus de materiale sau echipamente sportive în vederea încălcărilor dispozițiilor legale, atunci când este pusă în pericol securitatea probelor competiționale sau integritatea persoanelor;

i) absența nejustificată de la convocări, întâlniri și concursuri, îndepărtarea actelor doveditoare de la aceste convocări;

j) nerespectarea rezoluțiilor, dispozițiilor și hotărârilor FRPS;

k) agresiunile, atacurile impotriva jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali și autorități a FRPS;

l) protestele, turbulențele, actele de intimidare individuale sau colective ce impiedică desfășurarea unei competiții sau alte acțiuni organizate de FRPS;

m) protestele individuale evidente și violente, săvârșite în public împotriva arbitrilor, oficialilor, antrenorilor, tehnicienilor, alți reprezentanți, prin care li se aduce atingere autorității lor;

n) nerespectarea vădită a ordinelor și instrucțiunilor emise de arbitri, judecători, oficiali, antrenori, manageri;

o) uzurparea de calități, funcții sau atribuții;

p) organizarea de competiții oficiale cu încălcarea normelor, regulilor emise de FRPS;

q) retragerea nejustificată a sportivilor, echipelor, tehnicienilor de la competițiile la care participă;

r) introducerea, consumarea de băuturi alcoolice, a altor substanțe interzise prin lege în timpul convocărilor sau competițiilor organizate de FRPS;

s) incitarea la utilizare sau utilizarea substanțelor dopante, ascunderea sau refuzul de a se supune controlului antidoping;

 

ALTE  ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

Față de cele prezentate mai sus, sunt infracțiuni grave specifice președintelui, altor membri executivi și organe ale FRPS, următoarele:

 

1.- nerespectarea hotărârilor adunării generale, alte dispoziții legale;

2.- neconvocarea la termenele stabilite a Biroului federal, a adunării generale;

3.- utilizarea nelegală a fondurilor private, publice, a subvențiilor, actelor de donații, imprumuturi, garanții, alte ajutoare din partea statului, persoane juridice private;

4.- aprecierea utilizării incorecte a fondurilor publice și private se face cu observarea și modul de aplicare a legislației specifice și a celei generale;

5.- cheltuieli ale bugetului cu angajarea răspunderii federației prin încălcarea statutului și a regulamentelor interne.

6.- eliberări nejustificate de licențe sportive sau expedieri/înmânări nelegale ale acestora.

 

 

B – INFRACȚIUNI GRAVE

 

a) – nerespectarea repetată a ordinelor, instrucțiunilor, regulamentelor și statuturilor emise organele FRPS;

b) – din organele FRPS fac parte:arbitri, judecători, tehnicieni, manageri, alte autorități sportive;

c) – actele și vorbele notorii, prin care se atentează la integritatea și demnitatea persoanelor aparținând diferitelor structuri sportive, contra publicului asistent și în general tot ce încalcă buna – cuviință în viața sportivă;

d) – exercitarea de activități publice sau private, incompatibile cu activitățile din viața sportivă;

e) – nerăspunderea la convocările oficiale ale organelor FRPS;

f) – nerespectarea regulilor de administrare și gestionare a patrimoniului prevăzut în statute și regulamentele FRPS

g) – folosirea neautorizată sau distrugerea, fie direct, fie prin interpuși, a materialelor și echipamentelor sportive, contrar normelor FRPS;

h) – încălcări minore ale sancțiunilor aplicate;

i) – nerespectarea în mod repetat a ordinelor, dispozițiilor, rezoluțiilor sau cerințelor dispuse de organele FRPS;

j) – recidiva în cazul săvârșirii repetate de infracțiuni minore;

k) – furnizarea de servicii tehnico – sportive de personal neautorizat;

l) – nerespectarea, în timpul desfășurării concursurilor, a prohibițiilor legale;

m) –  trecerea prin apă, schimbarea locurilor stabilite fără aprobare, a spațiului alocat celorlalți sportivi, sau împiedecarea în mod repetat a libertăților celorlalți sportivi, nerespectarea distanțelor legale, sau neluarea în considerare a semnelor stabilite de reprezentanții legali ai FRPS;

n) – capturarea și prezentarea la cântărire a pestilor ce nu corespund normelor legale, precum și utilizarea de momeli neconforme;

o) – prezentarea de pești ce nu au fost capturați in competiție, indiferent de sursa de proveniență;

p) – transferul de piese proprii la un alt sportiv;

q) – prezentarea capturilor la momente  și locuri diferite de cele autorizate, conform probelor;

r) – aruncarea de momeli, măsurarea sau sondarea terenului de concurs înainte de ora programată;

s) – prezentarea de pești morți înainte de competiție, în vederea cântăririi;

t) – prezentarea de capturi neconforme cu cerințele legale;

u) – scurtarea, tunderea unui arbore, fără permisiunea organizatorului;

v) – insulte și ofense aduse judecătorilor, arbitrilor, oficialilor FRPS, sportivilor;

w) – protestele, acțiunile de intimidare, individual sau colectiv, ce perturbă desfășurarea normală a competițiilor sau jocurilor sportive, a diferitelor probe sau alte activități desfășurate de FRPS;

x) – neparticiparea la competiții, la antrenamente, unde sportivul este înregistrat/înscris, fără o justă motivare;

y) – organizarea, participarea neautorizată la competiții sportive, de către cluburi, asociații sau entități fizice;

z) – înregistrarea la competiții internaționale, fără autorizare din partea FRPS.

 

C – INFRACȚIUNI  UȘOARE

 

1. – sunt infracțiuni ușoare, conduita contrară normelor sportive ce nu se pot califica în categoria infracțiunilor foarte grave sau grave din prezentul regulament și sunt definite de statutele și regulamentele FRPS;

 

2. – în toate cazurile se acțiuni consideră infracțiuni ușoare:

 

a) – comentariile și observațiile neautorizate ale oficialilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali, sportivilor;

b) – micile inexactități cu publicul, colegii și subordonații;

c) – adoptarea unei atitudini pasive în respectarea legislației sportive a FRPS și a legiilor în vigoare, în timpul exercitării atribuțiilor de specialitate;

d) – nerespectarea instrucțiunilor de folosire, păstrare a facilităților sportive, a instrumentelor și dispozițiilor și actelor de conservare;

e) – prezentarea la cântărire a unor capturi ușor subdimensionate;

f) – capturi valide, în afara timpului competițional;

g) – reclamațiile nefondate, făcute cu bună știință sau din imprudență în timpul competițional;

h) – plângerile justificate, dar prezentate în formă neregulamentară;

 

 

II – DESPRE SANCȚIUNI

 

Sancțiuni pentru infracțiuni foarte grave:

 

 1. retragerea asistenței financiare de către FRPS contravenientului, dacă nu a fost plătită în cursul anului;
 2. încălcarea dispozițiilor lit. i), s) cu pierdera de puncte în clasament;
 3. încălcarea dispozițiilor lit. q), r), repetarea lit. s) cu pierderea competiției sau retrogradare;
 4. încălcarea dispozițiilor lit. l), m), r) cu interzicerea accesului la competiții pe o perioadă nu mai mare de 5 ani;
 5. încălcarea dispozițiilor lit. f), g), h), l) cu pierdera licenței sportive permanent sau pentru o perioadă de 1 la 4 ani;
 6. încălcarea dispozițiilor lit. p) prin neparticiparea la activități competiționale pentru patru activități consecutive sau la competiții pentru întreg sezonul competițional;
 7. încălcarea dispozițiilor lit. b), k) cu decalificare permanentă;
 8. încălcarea dispozițiilor lit. a), e), g), l), m), n), o) cu imposibilitatea de a organiza competiții pentru o perioadă de unu la patru ani, proporțional cu infracțiunea comisă;
 9. încălcarea dispozițiilor precizate la lit. c) și j) și cu reincidența lit. i), prin descalificare de la proba respectivă.

 

SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

specifice președintelui, altor membri executivi și organe de conducere și decizie din cadrul FRPS:

 

1.- cu mustrare publică pentru încălcările dispozițiilor lit. a), b), c) și d) atunci când fapta se datorează necunoașterii sau unei neglijențe;

2.- suspendare temporară pentru o perioadă de la două luni la un an pentru încălcarea dispozițiilor de la lit. a), b), c) și d) când sunt săvârșite cu intenție și lit. e) când fapta este săvârșită din ignoranță sau neglijență;

3.- destituirea pentru cele dispuse la lit. e) când fapta este săvârșită cu intenție sau pentru incălcarea repetată, cu intenție a dispozițiilor conținute la celelalte litere.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR GRAVE

 

            1.-  încălcarea dispozițiilor lit. a), b), h), o) cu mustrare publică;

2.- retragerea finanțării acordate de FRPS, cu condiția ca aceasta să nu fi fost plătită. Aceasta este compatibilă și poate fi aplicată la încălcarea dispozițiilor  pentru toate aceste tipuri de infracțiuni;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. g) pierdera de puncte în clasamente;

4.- încălcarea dispozițiilor lit. u) pentru prima dată sau repetat, neparticiparea la două competiții consecutive sau neparticiparea la competiții pe o durată de două luni calendaristice;

5.- încălcarea dispozițiilor lit. g), v) se sancționează cu interzicerea dreptului de asociere de la o lună la un an;

6.- încălcarea dispozițiilor lit. c), d), e), g), j), t), x), y) și cu o primă recidivă a dispozițiilor lit. h) și o) duce la suspendarea permisului pe o perioadă de la o lună la un an, sau interdicția participării la patru competiții sau mai multe în același sezon competițional;

7.- încălcarea dispozițiilor lit. k), l), m), p) se sancționează cu penalizări de 20% – 60% din punctajul obținut;

8.- încălcarea dispozițiilor lit. g), n), o), p), q), r), s), v) se sancționează cu descalificarea de la o probă competițională.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR UȘOARE

 

            1.- încălcarea dispozițiilor lit. a), b), c), d) se sancționează cu avertisment;

2.- pentru o dublă încălcare a dispozițiilor lit. a), b), c), d)  se plică sancțiunea descalificării sau a suspendării pentru o lună sau interdicția participării la una până la trei probe;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. e) și f) vor fi deduse punctele care au fost/ar fi fost obținute prin cântărire corectă;

4.- incălcarea dispozițiilor lit. g) și h) se vor deduce aceleași puncte care sunt revendicate incorect.

 

PROPORȚIONALITATEA ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR

 

1.- La aplicarea sancțiunilor se vor avea în vedere gradul de proporționalitate al încălcării dispoziției/ dispozițiilor legale, de autorul faptei, de circumstanțele în care s-a săvârșit fapta nelegală. În mod similar, atunci când sunt săvârșite două fapte nelegale de același tip, la aplicarea sancțiunii adecvate, se va avea în vedere comportamentul făptuitorului în fața comisiei de disciplină.

2.- în cazul unei recidive, când pedeapsa nu este descrisă în mod gradual, comisia de disciplină va aplica sancțiunea cea mai mare.

3.- atunci când o sancțiune se poate aplica gradual, se va aplica sancțiunea minimă pentru o faptă săvârșită pentru prima dată redusă cu 50%.

4.- nivelul maxim al pedepsei aplicabil pentru recidivă este de la 50% în sus, de la posibilitatea de absolvire de pedeapsă.

 

DESPRE PRESCRIPȚIA  FAPTELOR

 

          Faptele nelegale săvârțite,se prescriu după trei ani, un an sau o lună, în funcție de clasificarea gravității faptei, foarte grave, grave, ușoare. Prescripția începe cu prima zi după săvârșirea faptei.Termenul de prescripție este întrerupt odată cu începerea procedurii disciplinare.

HOTĂRÂRE Nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

HOTĂRÂRE Nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL NR.578 din 14 septembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 96 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Georgiu Gingăraş

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul apărării naţionale,

Sorin Encuţescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA 1

REGULAMENT de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) atribuire – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului eliberează Certificatul de identitate sportivă şi acordă număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiţii şi sub un anumit control;

b) avizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri sportive;

c) autorizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului aprobă: participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale; afilierea organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, precum şi organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene şi regionale;

d) înregistrare – consemnare făcută în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidenţe centralizate la nivel naţional a structurilor sportive;

e) recunoaştere – act administrativ emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, care atestă calitatea de structură sportivă în raport cu terţii;

f) revocarea recunoaşterii – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului anulează recunoaşterea emisă anterior;

g) supravegherea şi controlul structurilor sportive – complex de activităţi prin care Ministerul Tineretului şi Sportului verifică modul de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare;

h) afiliere – ca act juridic reprezintă decizia luată de o federaţie sportivă naţională de a admite printre membrii săi o structură sportivă; ca relaţie juridică este legătura care uneşte o federaţie sportivă naţională cu fiecare structură sportivă afiliată;

i) legitimare – act juridic bilateral între o structură sportivă şi un sportiv, care le conferă acestora drepturi şi obligaţii reciproce;

j) legitimaţie sportivă – document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv;

k) asociaţie sportivă – societate civilă particulară fără personalitate juridică, pe ramuri de sport, constituită în condiţiile Codului civil;

l) societate comercială sportivă pe acţiuni – club sportiv constituit în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, precum şi, în completare, ale Codului comercial;

m) structură sportivă de utilitate publică – structura sportivă care a urmat procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică, precum şi structura sportivă care este de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 69/2000;

n) secţie pe ramura de sport – subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociaţii sportive fără personalitate juridică;

o) probă sportivă – ansamblu de exerciţii fizice complexe, specializate printr-o tehnică distinctă şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramură de sport, având reguli de concurs specifice şi o performanţă de un anumit gen, evaluată după un anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsură propriu;

p) probă olimpică – probă sportivă inclusă în programul fiecărei ediţii a Jocurilor Olimpice;

r) ramură de sport – ansamblul exerciţiilor fizice sportive şi/sau probelor sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii;

s) disciplină sportivă – ansamblul ramurilor şi/sau probelor sportive ale căror structură motrică, elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi mod asemănător de reglementare, alcătuire şi evaluare – concursuri pe echipe/individuale -, pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de întrecere, cu aceeaşi durată, pe acelaşi spaţiu de joc, se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi competiţie.

CAP. 2

Educaţia fizică şi sportul şcolar, universitar şi militar

ART. 2

Educaţia fizică este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Tineretului şi Sportului, diferenţiat pe cicluri şcolare, după cum urmează:

a) la învăţământul preşcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrică;

b) la învăţământul preuniversitar, 3 ore de educaţie fizică, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasă.

ART. 3

Educaţia fizică în universităţi este disciplină de învăţământ cu frecvenţă săptămânală prevăzută în planurile de învăţământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, opţional pe ramură de sport sau grupe sportive.

ART. 4

Unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi palatele şi cluburile copiilor se pot afilia la federaţiile sportive naţionale, sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a) existenţa actului de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;

b) existenţa actului de dispoziţie care să stabilească pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional.

ART. 5

(1) În aplicarea prezentului regulament instituţiile sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi cele aflate în reţeaua învăţământului de stat pot emite ordine şi instrucţiuni cu caracter sportiv în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot încheia protocoale şi convenţii cu structurile sportive naţionale de profil, precum şi cu cele internaţionale de specialitate.

CAP. 3

Organizarea Registrului sportiv

ART. 6

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Registrul sportiv, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Registrul sportiv este public.

(3) Structurile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

(4) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, structurile sportive primesc număr de identificare şi Certificat de identitate sportivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Ministerul Tineretului şi Sportului poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în Registrul sportiv.

ART. 7

(1) Registrul sportiv este compus din două subregistre – subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică.

(2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică se ţine la Ministerul Tineretului şi Sportului şi cuprinde 6 părţi:

a) partea I – A, destinată înregistrării cluburilor sportive, este structurată în 3 secţiuni:

– secţiunea A1: cluburi sportive persoane juridice de drept public;

– secţiunea A2: cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ;

– secţiunea A3: cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni.

b) partea a II-a – B, destinată înregistrării asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;

c) partea a III-a – C, destinată înregistrării federaţiilor sportive naţionale;

d) partea a IV-a – D, destinată înregistrării ligilor profesioniste;

e) partea a V-a – E, destinată înregistrării organizaţiilor sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român;

f) partea a VI-a – F, destinată centralizării datelor structurilor sportive fără personalitate juridică înregistrate, din subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică, de la direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică cuprinde evidenţa asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. El se ţine de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se centralizează, numeric şi nominal, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(4) Fiecare dintre structurile sportive se înregistrează în partea corespunzătoare a Registrului sportiv şi poartă un număr de identificare.

(5) În fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.

(6) Toate menţiunile ulterioare cu privire la o structură sportivă înregistrată în Registrul sportiv se operează sub acelaşi număr.

ART. 8

Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnată şi ştampilată, formulată de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.

ART. 9

Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, următoarele:

a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea patrimoniului iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul naţional;

– hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea capitalului social iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul şi data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea aporturilor;

– precizarea ramurilor de sport practicate;

– numărul şi data autentificării contractului de societate;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– numărul şi data actului de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, în baza căruia funcţionează.

ART. 10

La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

– actul constitutiv şi statutul, autentificate;

– dovada sediului;

– dovada patrimoniului iniţial;

– copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– actul constitutiv şi statutul, autentificate;

– dovada sediului;

– dovada capitalului social;

– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– contractul de societate civilă autentificat;

– actele doveditoare ale sediului şi aporturilor;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

– dovada sediului.

ART. 11

După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportivă primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, în condiţiile legii.

ART. 12

(1) În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispoziţie, structura sportivă este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv.

(2) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv şi statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) La cerere se anexează în afara înscrisurilor prevăzute la art. 10, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele acte:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

– actul adiţional autentificat;

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

– actul adiţional autentificat;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– actul adiţional autentificat;

– alte acte;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale care a decis modificarea.

ART. 13

Cluburile sportive notifică Ministerului Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul sportiv.

ART. 14

Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare.

ART. 15

Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 conduce la suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, în condiţiile legii.

CAP. 4

Procedura avizării constituirii structurilor sportive

ART. 16

Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea structurilor sportive.

ART. 17

Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea patrimoniului iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea capitalului social iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul Certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul asociaţilor;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea aporturilor;

– precizarea ramurilor de sport practicate;

– numărul şi data autentificării contractului de societate;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul membrilor;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.

ART. 18

La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

– copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

– actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

– actele doveditoare ale sediului şi capitalului social iniţial;

– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– copie legalizată de pe contractul de societate;

– actele doveditoare ale sediului/aporturilor;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

– actul de dispoziţie care stabileşte pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional;

– dovada sediului.

CAP. 5

Avizarea şi autorizarea afilierii federaţiilor sportive naţionale şi a tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la federaţiile sportive internaţionale, la forurile europene şi mondiale şi la alte foruri sportive de specialitate. Procedura autorizării desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale europene şi regionale organizate în străinătate

ART. 19

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale şi autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, în baza următoarelor acte:

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă privind dobândirea personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) actul constitutiv şi statutul, autentificate;

c) statutul forului internaţional de specialitate, în traducere legalizată;

d) angajamentul solicitantului, conform căruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.

(2) Condiţiile avizării sau autorizării afilierii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

ART. 20

Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale în baza cererii scrise a federaţiei sportive naţionale, care va cuprinde:

a) locul şi data desfăşurării acţiunii;

b) obiectivele de performanţă;

c) componenţa nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie.

ART. 21

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale, în următoarele condiţii:

a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competiţii sportive oficiale – campionate mondiale, europene sau regionale – se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului;

b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federaţii sportive naţionale de a organiza în România campionate mondiale, europene şi regionale se acordă cu respectarea următoarelor cerinţe:

– prezentarea devizului de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;

– prezentarea angajamentului scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare;

– prezentarea programului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei.

(2) După acordarea dreptului de organizare în România a competiţiei sportive oficiale de către organismul internaţional federaţia sportivă naţională acţionează în scopul pregătirii, organizării şi desfăşurării competiţiei în cele mai bune condiţii.

(3) La încheierea competiţiei federaţia sportivă naţională înaintează Ministerului Tineretului şi Sportului un raport complet cu privire la desfăşurarea acesteia.

CAP. 6

Procedura revocării recunoaşterii funcţionării structurilor sportive

ART. 22

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului revocă recunoaşterea funcţionării structurilor sportive în următoarele cazuri:

a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi ale legii;

d) alte cazuri, în condiţiile legii.

(2) Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive operează de drept în cazul dizolvării şi lichidării acesteia.

ART. 23

Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive se comunică de către Ministerul Tineretului şi Sportului instanţei judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva structură sportivă, precum şi Ministerul Justiţiei, după caz.

CAP. 7

Dispoziţii speciale referitoare la federaţiile sportive naţionale; recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România; procedura afilierii unui club sau a unei asociaţii judeţene la o federaţie sportivă naţională

ART. 24

(1) Denumirea federaţiilor sportive naţionale este “Federaţia Română de – ramura de sport – “, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr. 69/2000.

(2) Utilizarea denumirii “Federaţia Română de – ramura de sport -” pentru orice federaţie sportivă naţională se autorizează de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul procesului de avizare şi/sau recunoaştere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

ART. 25

(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului şi Sportului actul constitutiv şi statutul federaţiei sportive naţionale, în formă autentică, precum şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

(2) Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul şi dovada personalităţii juridice ale cluburilor sportive şi ale asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport ce compun federaţia sportivă naţională;

b) exprimarea prin acte doveditoare a voinţei de asociere şi a scopului propus;

c) denumirea federaţiei sportive naţionale;

d) sediul federaţiei sportive naţionale;

e) durata de funcţionare a federaţiei sportive naţionale;

f) patrimoniul federaţiei sportive naţionale;

g) componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale federaţiei sportive naţionale;

h) persoana sau persoanele împuternicită/împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.

(3) Statutul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) dispoziţii generale;

b) denumirea federaţiei sportive naţionale;

c) statutul juridic;

d) însemnele;

e) sediul;

f) patrimoniul;

g) scopul şi mijloacele de acţiune;

h) condiţiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecinţele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;

i) membrii federaţiei sportive naţionale; drepturi şi obligaţii; modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;

j) organele de conducere ale federaţiei sportive naţionale:

– adunarea generală – convocare, atribuţii: adunarea generală ordinară, adunarea generală extraordinară, alegeri;

– birou federal sau comitet federal ori altă denumire, în conformitate cu statutul federaţiei;

– organism de administrare: componenţă, atribuţii, competenţe;

k) organe de control financiar intern: atribuţii, competenţe;

l) comisiile şi colegiile centrale: componenţă, atribuţii, competenţe;

m) asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport: organizare, structură, atribuţii, competenţe;

n) mijloacele financiare;

o) statutul disciplinar;

p) organizarea activităţii profesioniste, după caz;

r) dizolvarea;

s) dispoziţii finale.

(4) Statutul federaţiei sportive naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile statutului federaţiei internaţionale pe ramură de sport corespondente.

ART. 26

(1) Statutul unui club sportiv persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea;

b) sediul;

c) patrimoniul;

d) însemnele şi culorile;

e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;

f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor;

g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;

h) regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

(2) Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care s-a înfiinţat ori s-a organizat un club sportiv, persoană juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele menţionate la alin. (1), cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.

ART. 27

(1) Recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului la solicitarea practicanţilor acesteia.

(2) Cererea de recunoaştere oficială se adresează Ministerului Tineretului şi Sportului şi cuprinde următoarele date:

a) numărul de practicanţi la nivel local şi naţional;

b) regulamentele de competiţie;

c) tipurile de instalaţii, materiale şi echipamente utilizate;

d) informaţii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan internaţional;

e) statutul şi regulamentele organizaţiei internaţionale a ramurii de sport, dacă acestea există;

f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru susţinerea cererii.

(3) Analiza şi verificarea documentaţiei care însoţeşte cererea de recunoaştere oficială se efectuează de către comisia numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(4) Raportul comisiei, întocmit în baza cererii de recunoaştere, a documentaţiei anexate şi în urma vizionării a minimum 3 demonstraţii, va conţine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valenţele sale sociale şi instructiv-educative, precum şi necesitatea recunoaşterii oficiale.

(5) În baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului şi Sportului recunoaşte oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective în România.

(6) În baza recunoaşterii oficiale practicanţii ramurii de sport se pot constitui în asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federaţie sportivă naţională, şi pot participa la întreceri demonstrative şi competiţii, potrivit legii.

ART. 28

Condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale sunt:

a) activitatea ramurii de sport se desfăşoară în minimum 5 judeţe;

b) la data constituirii să existe minimum 10 cluburi sportive care să aibă minimum 200 de membri practicanţi;

c) activitatea în ramura de sport recunoscută oficial să se desfăşoare în mod organizat de cel puţin 3 ani de la recunoaşterea oficială a practicării ramurii de sport în România.

ART. 29

(1) Federaţiile sportive naţionale stabilesc prin statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare condiţiile de afiliere.

(2) Afilierea unui club sportiv şi/sau a unei asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramuri de sport se face pe bază de cerere-tip emisă de fiecare federaţie sportivă naţională.

(3) Cererea conţine, sub sancţiunea nulităţii:

a) numărul de identificare;

b) Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii;

c) denumirea structurii sportive;

d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;

e) organele de conducere şi de administrare;

f) culorile clubului;

g) data, semnătura şi ştampila.

(4) La cerere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

a) actul constituirii şi statutul, autentificate;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;

e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului;

g) dovada patrimoniului.

ART. 30

În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, organul de administrare şi conducere a federaţiei sportive naţionale hotărăşte afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitivă.

ART. 31

Afilierea unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi a palatelor şi cluburilor copiilor se face în condiţiile art. 4 şi 29.

ART. 32

În vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, în afara celor prevăzute la art. 29 alin. (3), şi următoarele înscrisuri doveditoare:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

b) actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

c) dovada sediului;

d) dovada patrimoniului.

CAP. 8

Supravegherea şi controlul

ART. 33

Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.

ART. 34

Supravegherea şi controlul structurilor sportive de drept public se realizează în colaborare cu organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află.

ART. 35

Ministerul Tineretului şi Sportului numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe.

ART. 36

(1) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.

(3) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmeşte un proces-verbal care se comunică organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.

ART. 37

Organele de conducere şi administrare sunt obligate să repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere şi administrare delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului va aduce cazul la cunoştinţă ministrului tineretului şi sportului, care decide în condiţiile legii.

ART. 38

În raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

CAP. 9

Ocupaţii complementare în activitatea de educaţie fizică şi sport

ART. 39

(1) În activitatea de educaţie fizică şi sport se exercită următoarele ocupaţii complementare:

Grupa 1 de profesii:

– preşedintele Comitetului Olimpic Român;

– director tehnic al lotului sportiv;

– antrenor al federaţiei sportive;

– preşedinte al federaţiei sportive;

– preşedinte al clubului sportiv;

– director al complexului sportiv, clubului sportiv;

– secretar general al federaţiei sportive;

– secretar general al Comitetului Olimpic Român.

Grupa 2 de profesii: specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

– consilier sportiv;

– kinetoterapeut;

– fizioterapeut;

– biochimist;

– medic de specialitate;

– medic veterinar;

– farmacist;

– profesor de cultură fizică medicală;

– jurisconsult;

– documentarist;

– economist;

– traducător;

– translator;

– psiholog;

– fotoreporter;

– redactor;

– reporter;

– ziarist;

– desenator artistic;

– grafician;

– acompaniator;

– corepetitor;

– coregraf.

Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maiştri şi profesiuni asociate

– laborant chimist;

– maistru mecanic;

– operator calculator electronic şi reţele;

– operator imagine;

– fotograf;

– laborant foto;

– operator imagine;

– asistent medical generalist;

– igienist;

– dietetician;

– instructor educaţie fizică;

– maseur;

– asistent veterinar;

– tehnician veterinar;

– laborant farmacie;

– soră medicală;

– impresar sportiv;

– contabil;

– antrenor;

– secretar de federaţie;

– sportiv profesionist;

– instructor sportiv;

– monitor schi;

– arbitru, judecător sportiv;

– cronometror;

– animator sportiv;

– antrenor coordonator;

– oficial sportiv acreditat;

– preparator fizic.

Grupa 5 de profesii: lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

– cabanier;

– bucătar;

– organizator de prestări de servicii;

– salvator.

Grupa 6 de profesii: personal specializat în agricultură şi pescuit

– antrenor de cabaline;

– crescător-îngrijitor de cabaline.

Grupa 7 de profesii: meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor

– potcovar;

– electrician de întreţinere şi reparaţii;

– armurier;

– marangoz călăfătuitor;

– marangoz cală-tachelagiu.

Grupa 8 de profesii: operatori de instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini

– operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi proteze;

– electronist;

– asamblor articole de sport;

– şofer;

– conducător şalupă;

– timonier.

Grupa 9 de profesii: muncitori necalificaţi

– îngrijitor animale;

– lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă).

(2) În activitatea de educaţie fizică şi sport, pe lângă profesiunile şi ocupaţiile enumerate mai sus, pot fi exercitate şi alte ocupaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAP. 10

Protecţia socială a sportivilor de performanţă

ART. 40

Confirmarea dreptului la rentă viageră se face de Ministerul Tineretului şi Sportului după următoarea procedură:

1. Persoana care solicită renta viageră depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6.

2. Ministerul Tineretului şi Sportului transmite cererea federaţiei sportive naţionale care, în termen de 3 zile, atestă:

– retragerea din activitatea competiţională a solicitantului;

– performanţele realizate pentru care se solicită renta viageră.

3. Cererea, însoţită de nota federaţiei sportive naţionale, se înaintează Comitetului Olimpic Român care, în termen de 3 zile, atestă că performanţa a fost obţinută într-o probă olimpică.

ART. 41

Sportivul de performanţă care beneficiază de rentă viageră este obligat să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului şi Sportului revenirea în activitatea competiţională oficială ca sportiv activ.

ART. 42

Nerespectarea prevederilor art. 41 obligă persoana în cauză să restituie Ministerului Tineretului şi Sportului sumele încasate necuvenit.

ART. 43

De realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în cerere şi în notele prevăzute la art. 40 răspund, în condiţiile legii: petentul, federaţia sportivă naţională şi Comitetul Olimpic Român.

CAP. 11

Încasarea şi gestionarea surselor pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului şi a direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti

ART. 44

Sursele pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului sunt următoarele:

a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publică centrală şi locală;

b) venituri provenite din încasările Companiei Naţionale “Loteria Română”, stabilite potrivit legii;

c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi alcoolice;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

ART. 45

Sumele prevăzute la art. 44 lit. b), c) şi e) se virează în contul Ministerului Tineretului şi Sportului 50.03 “Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi instituţiilor subordonate”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti. Donaţiile şi sponsorizările de care beneficiază Ministerul Tineretului şi Sportului se virează în contul 50.07 “Disponibil din donaţii”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.

ART. 46

(1) Persoanele fizice şi juridice care, potrivit dispoziţiilor legale, datorează bugetului de stat taxe şi accize, aplicate la nivel naţional, pentru ţigări şi băuturi alcoolice, au obligaţia să vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la art. 45, până la data de 25 a lunii următoare, o dată cu virarea taxelor şi accizelor la bugetul de stat. În situaţia în care plata se efectuează în numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Neplata în termen a cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi alcoolice generează majorări de întârziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul plătitorii de taxe şi accize.

(3) Sumele rezultate din calculul majorărilor de întârziere se virează la bugetul de stat.

ART. 47

Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Român, Ministerul Tineretului şi Sportului virează lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au încasat, o pătrime din sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1).

ART. 48

Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului se gestionează pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

ART. 49

(1) Pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local şi judeţean, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigură sursele din:

a) alocaţii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi alocaţii de la bugetele locale, stabilite de administraţia publică locală;

b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv;

c) 15% din valoarea de piaţă a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

(2) Sursele prevăzute la lit. b) – e), precum şi alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, se virează în contul 50.09 “Disponibil al instituţiilor subvenţionate de la bugetul de stat”, deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile municipale.

(3) Excedentul bugetelor direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, se regularizează la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, în mod proporţional, în limita subvenţiilor primite de la acestea.

ART. 50

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plată, spectacole sportive au obligaţia să plătească o cotă de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispoziţiilor legale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii.

(2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare. Plata se poate efectua prin virament în contul 50.09 deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile statului sau în numerar, prin casieriile direcţiilor respective.

(3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculează de către organele fiscale majorări de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.

(4) Plătitorii de impozit pe spectacole sportive au obligaţia de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare, la direcţia pentru tineret şi sport judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere şi copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.

ART. 51

Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se gestionează pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

ART. 52

Controlul asupra respectării prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în condiţiile dispoziţiilor legale în materie.

CAP. 12

Dispoziţii finale

ART. 53

(1) Sumele de la bugetul de stat şi de la bugetele locale destinate finanţării programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetară anuală şi bugetele locale şi sunt prevăzute distinct în bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, la titlul “Transferuri”.

(2) În cazul în care legea anuală a bugetului de stat şi bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat, până la aprobarea bugetului de stat şi a bugetelor locale, se realizează, pe bază de contract, în limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.

ART. 54

(1) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat.

(2) Numărul de posturi ce se poate finanţa de la bugetul de stat pentru federaţiile sportive naţionale, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, este prevăzut în contractele încheiate între acestea şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

ART. 55

(1) Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectivă se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:

a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;

b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;

c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.

(2) Sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.

ART. 56

Cluburile sportive existente se pot transforma în societăţi comerciale sportive pe acţiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federaţiei sportive naţionale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

ART. 57

(1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, autonome.

(2) Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului.

ART. 58

(1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate ca până la data de 30 ianuarie a fiecărui an să transmită Ministerului Tineretului şi Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, în principal, date referitoare la activitatea sportivă, modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul.

(2) De asemenea, după caz, la informaţiile menţionate la alin. (1) se vor adăuga şi date referitoare la:

a) modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care sunt afiliate;

b) activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele internaţionale.

ART. 59

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura înregistrarea şi aducerea la zi a evidenţei structurilor sportive, pe suport de hârtie şi electronic.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizării sistemului de evidenţă a structurilor sportive.

ART. 60

Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului şi sportului în aplicarea prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 61

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1

la regulament

REGISTRUL SPORTIV

TITLUL I

Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică

PARTEA I – A – CLUBURI SPORTIVE

SECŢIUNEA I A1

Cluburi sportive persoane juridice de drept public

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii actului de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

4. Denumirea

5. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

6. Durata de funcţionare

7. Patrimoniul iniţial

8. Scopul

9. Obiectivele

10. Reprezentantul legal

11. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

12. Menţiuni cu privire la afilierea la o federaţie sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

13. Modificări ale actelor de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

14. Menţiuni cu privire la reorganizare

15. Alte menţiuni.

SECŢIUNEA a II-a A2

Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea:

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia/federaţiile sportivă/sportive naţională/naţionale, după caz:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

– denumirea organizaţiei sportive;

– sediul organizaţiei sportive;

– radierea.

18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr. ../…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr ….. din …………

– retragerea: Hotărârea Guvernului nr. …./……, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr ….. din ………….

19. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

20. Menţiuni cu privire la reorganizare

21. Menţiuni cu privire la dizolvare

22. Alte menţiuni

23. Data radierii.

SECŢIUNEA a III-a A3

Cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul comerţului

3. Numărul şi data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea

4. Denumirea

5. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

6. Durata de funcţionare

7. Capitalul social şi structura acţionariatului

8. Acţionarii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul.

9. Scopul

10. Obiectivele

11. Consiliul de administraţie – componenţa nominală

12. Organul de control – componenţa nominală

13. Reprezentantul legal

14. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

15. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

– denumirea organizaţiei sportive;

– sediul organizaţiei sportive;

– radierea.

17. Modificări ale actelor de constituire:

– data înscrierii modificării în Registrul comerţului;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării.

18. Menţiuni cu privire la reorganizare

19. Menţiuni cu privire la dizolvare

20. Alte menţiuni

21. Data radierii.

PARTEA a II-a – B – ASOCIAŢII SPORTIVE JUDEŢENE ŞI ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PE RAMURĂ DE SPORT

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Scopul

9. Obiectivele

10. Patrimoniul iniţial

11. Asociaţii – membri

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr. ../…, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ….. din ……..

– retragerea: Hotărârea Guvernului nr. ../…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ….. din ……

18. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

19. Menţiuni cu privire la reorganizare

20. Menţiuni cu privire la dizolvare

21. Alte menţiuni

22. Data radierii.

PARTEA a III-a – C – FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei.

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Structurile sportive membre:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă internaţională:

– denumirea federaţiei sportive internaţionale;

– sediul federaţiei sportive internaţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

– denumirea organizaţiei;

– sediul organizaţiei;

– radierea.

18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– Legea nr. …./…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. … din ….

19. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

20. Menţiuni cu privire la reorganizare

21. Menţiuni cu privire la dizolvare

23. Alte menţiuni

24. Data radierii.

PARTEA a IV-a – D – LIGI PROFESIONISTE

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiective

12. Consiliul director/administraţie – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

17. Menţiuni cu privire la reorganizare

18. Menţiuni cu privire la dizolvare

19. Alte menţiuni

20. Data radierii.

PARTEA a V-a – E – ORGANIZAŢII SPORTIVE NAŢIONALE ŞI COMITETUL OLIMPIC ROMÂN

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

– denumirea organizaţiei;

– sediul organizaţiei;

– radierea.

17. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

18. Menţiuni cu privire la reorganizare

19. Menţiuni cu privire la dizolvare

20. Alte menţiuni

21. Data radierii.

PARTEA a VI-a – F – STRUCTURILE SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

1. Numărul de identificare

2. Denumirea

3. Ramura de sport

4. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

TITLUL II

Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data autentificării contractului de societate

3. Denumirea

4. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

5. Durata de funcţionare

6. Aporturile

7. Ramurile de sport

8. Asociaţii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul.

9. Scopul

10. Obiectivele

11. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

12. Menţiuni cu privire la calitatea de membru al asociaţiei judeţene pe ramură de sport

13. Modificări ale actelor de constituire:

– temeiul modificării;

– obiectul modificării.

14. Alte menţiuni.

ANEXA 2

la regulament

__________________________ ___________________

| MINISTERUL | | Registrul special |

| TINERETULUI ŞI SPORTULUI | | nr. …………. |

|__________________________| |___________________|

Certificat de identitate sportivă

______________________________________________________________________________

| 1. Denumirea structurii sportive ……………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 2. Sediul structurii sportive ………………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 3. Durata de funcţionare …………………………………………… |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Numărul de identificare din Registrul sportiv şi data ………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 5. Menţiuni ………………………………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Semnătura şi ştampila …………………………………………… |

| …………………………………………………………………. |

| 7. Data eliberării ………………………………………………… |

| |

| Eliberat în baza art. 21 alin. (3) şi a art. 24 alin. (1) din Legea educaţiei|

| fizice şi sportului nr. 69/2000. |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 3

la regulament

CERERE

de înregistrare în Registrul sportiv

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana care reprezintă structura sportivă: |

| numele ………………………………………………………… |

| domiciliul …………………………………………………….. |

| 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care |

| constituie structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………….. |

| domiciliul/sediul ………………………………………………. |

| 3. Denumirea structurii sportive: |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ……………………………………………………….. |

| localitatea ……………………………………………………. |

| adresa ………………………………………………………… |

| telefon/fax ……………………………………………………. |

| e-mail (URL) …………………………………………………… |

| 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul |

| structurilor sportive, societăţi comerciale sportive pe acţiuni (numărul şi |

| data emiterii): |

| …………………………………………………………………. |

| 7. Certificatul de înscriere în Registrul naţional, în cazul structurilor |

| sportive, persoane juridice fără scop patrimonial (numărul şi data emiterii):|

| …………………………………………………………………. |

| 8. Actele de constituire autentificate de …………….. sub nr. …….. |

| din data de ………………. |

| 9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi|

| sportului nr. 69/2000) …………………………………………….. |

|10. Ramurile de sport practicate: ……………………………………. |

|11. Înscrisuri doveditoare: |

| – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi |

| irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor |

| sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, în Registrul naţional; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul |

| comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe |

| acţiuni; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul |

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului. |

|12. Data ……………….. |

| ……………………. |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 4

la regulament

CERERE

de înregistrare în Registrul sportiv a modificărilor actelor de constituire

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: |

| numele ………………………………………………………… |

| domiciliul …………………………………………………….. |

| 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care |

| constituie structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………….. |

| domiciliul/sediul ………………………………………………. |

| 3. Denumirea structurii sportive: |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ………………………………………………………… |

| localitatea …………………………………………………….. |

| adresa …………………………………………………………. |

| telefon/fax …………………………………………………….. |

| e-mail (URL) ……………………………………………………. |

| 5. Modificarea se referă la: |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Actul adiţional autentificat de …………………. sub nr. ………. |

| din …………………. |

| 7. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a autorizat|

| modificarea actelor constitutive, în cazul structurilor sportive cu |

| personalitate juridică: |

| …………………………………………………………………. |

| 8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi|

| sportului nr. 69/2000): ……………………………………………. |

| 9. Ramurile de sport nou-înfiinţate sau desfiinţate: ………………….. |

|10. Înscrisuri doveditoare: |

| – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi |

| irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor |

| sportive persoane juridice fără scop patrimonial în Registrul naţional; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul |

| comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe |

| acţiuni; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul |

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului; |

| – dovada patrimoniului. |

| 11. Data …………………. |

| …………………………. |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 5

la regulament

CERERE

de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurilor sportive

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: |

| numele ………………………………………………………. |

| domiciliul …………………………………………………… |

| 2. Asociaţii, fondatorii sau, după caz, persoanele juridice care constituie |

| structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………… |

| domiciliul/sediul …………………………………………….. |

| 3. Denumirea structurii sportive: …………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ……………………………………………………… |

| localitatea ………………………………………………….. |

| adresa ………………………………………………………. |

| telefon/fax ………………………………………………….. |

| e-mail (URL) …………………………………………………. |

| 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor: |

| ……………………………………………………………….. |

| 6. Actele de constituire autentificate de …… sub nr. … din …. |

| 7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice |

| şi sportului nr. 69/2000): |

| ……………………………………………………………….. |

| 8. Ramurile de sport practicate: |

| ……………………………………………………………….. |

| 9. Înscrisuri doveditoare: |

| – copii legalizate de pe actele de constituire, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul|

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului; |

| – dovada patrimoniului. |

| 10. Data …………………. |

| ……………………… |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 6

la regulament

CERERE

pentru acordarea rentei viagere

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………., născut/născută la data de ……… în localitatea ………, domiciliat/domiciliată în ………, str. ………… nr. …., bl. …, sc. …, ap. …, judeţul (sectorul) ….., telefon ….., având cetăţenia română, act de identitate ……… seria … nr. ….., paşaport seria … nr. …… (pentru persoanele stabilite în străinătate care deţin cetăţenia română), solicit să aprobaţi plata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obţinute în activitatea sportivă, astfel:

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ………………………………;

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ………………………………;

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ……………………………… .

Menţionez că m-am retras din activitatea sportivă competiţională oficială în anul ….. .

Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin să se efectueze: în numerar/prin mandat poştal la adresa sus-menţionată/prin virament în contul curent personal nr.*) ………. deschis la Banca ………………………………. .

Mă oblig ca în cazul revenirii în activitatea competiţională să aduc la cunoştinţă acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de cel mult 7 zile de la reluarea activităţii.

Mă oblig ca în cazul renunţării sau retragerii cetăţeniei române să aduc la cunoştinţă acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de 7 zile de la aceasta.

Anexez copie xerox de pe actul de identitate (paşaport/buletin de identitate/certificat de naştere) prin care dovedesc calitatea de cetăţean român.

…………………….. ……………….

(localitatea, data) (semnătura)

Domnului ministru al tineretului şi sportului