În atenția Cluburilor sportive afiliate FRPS

Pe această cale se notifică Cluburile sportive afiliate să-și autorizeze sportivii în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin . 1 din Legea nr. 69/2000 și a Normelor de autorizare aprobate prin Ordinul MTS 438/2018, pentru a putea participa la competițiile sportive oficiale organizate de federație în anul 2019.

De asemenea, cluburile care nu și-au achitat cotizațiile anuale sunt rugate să o facă, sub sancțiunea suspendării dreptului de vot și a participării la competiții.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS

AGVPSR iese din pescuitul sportiv. Definitiv!

Este de notorietate conflictul deschis între Federația Română de Pescuit Sportiv, titularul legal al acestei ramuri sportive „pescuit sportiv” și relicva comunistă Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România. Deși AGVPSR nu a făcut nimic pentru această ramură  sportivă, în afară de a spolia sportivii, și-a arogat ilicit acest drept. A mers până la a cere anularea actelor de recunoaștere ale Federației Române de Pescuit Sportiv, chemând în Instanța de judecată atât  federația, cât și Ministerul Tineretului și Sportului. Deși a pierdut toate cauzele (trei la număr) prin Decizii definitive și irevocabile, a continuat să păcălescă pescarii sportivi, amenințându-i că fără ei nu pot participa la Campionate mondiale, visul oricărui sportiv de performanță.

Consecventă în  respectarea Legii, federația a solicitat tot Instanței de judecată să-i facă dreptate. Astfel, printr-o acțiune în obligația de a face, Tribunalul București a admis solicitarea federației și a obligat AGVPSR să șteargă din propiul statut orice referile la activitățile sportive de pescuit sportiv. Hotărârea este definitivă, AGVPSR refuzând să utilizeze căile legale de atac, în termenul stabilit de Instanța de judecată.

Astfel se încheie ultimul episod privind pescuitul sportiv sub organizarea acestei hidre care voia monopolul asupra pescuitului și al vânătorii din România.

Soluția Tribunalului București poate fi accesată pe următorul link:

 

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000827722&id_inst=3

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

PS Consecvenți stilului infracțional de până acum, se încearcă înființarea unei societăți organizatoare de evenimente sportive. Atrag atenția amatorilor că până și aceste SRL-uri trebuie să respecte legea. Iar sportivii care încă se mai lasă amăgiți de asemenea chilipirgii, își vor merita soarta.

 

Convocare Birou federal

Președintele  FRPS, în conformitate cu prevederile statutare, convocă Biroul federal în ședință ordinară în data de 23 martie 2019 ora 11 la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, cu următoarea:

 

ORDINE DE ZI

1. Convocarea Adunării generale ordinare a federației și stabilirea ordinii de zii a acesteia;

2. Desemnarea președinților de comisii federale;

3. Adoptarea propunerii de buget pentru anul 2019;

4. Avizarea Calendarului competițional pentru anul 2019;

5. Diverse

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ DE ALEGERI

Biroul federal al FRPS întrunit în data de 27 ianuarie 2019, în conformitare cu prevederile art. 22 din Statutl federației, convoacă Adunarea generală de alegeri. Adunarea generală de alegeri va avea loc în data de 2 martie 2018, la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 11.

Cluburile sportive afiliate pot înainta dosarele candidaților pentru următoarele funcții:

1. Președintele federației

2. Vicepreședinte (3 posturi)

3. Membri Biroului federal – 6 posturi

Secretarul general se desemnează de către președinte.

Dosarele candidaților se pot depune până în data de 14 februarie 2019, în vederea validării de către Comitetul executiv.

Conform prevederilor statutare, nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte săvârşite cu intenţie, sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă pe o perioadă mai mare de 2 ani. De asemenea nu pot fi membri ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeaşi structură anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportului naţional.

Fiecare dosar trebuie să cuprindă:

  • prezentarea activităţii candidaţilor;
  • confirmarea acceptării de către candidat;
  • un curriculum vitae al acestora;
  • Cazierul fiscal al candidatului
  • Cazierul judiciar al candidatului

Comitetul executiv va analiza în cel mult 5 zile dosarele candidaților și le vor valida sau invalida, conform prevederilor statutare. Comitetul executiv va fi convocat de către președinte.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

Cum se pescuiește pe apele publice în anul 2019

Ca la fiecare început de an, pescuitul fie el recreativ sau sportiv (deși este unul și același lucru) este în ceață. ANPA nu emite permise de pescuit (prelungirea valabilității celor de anul trecut prin Decizia președintelui ANPA nr.454/18.01.2019 fiind ilegală) este doar o mică cârpeală. Este evident acum că prin Ordinul 60/2017 s-a încercat reinstaurarea monopolului AGVPSR pe apele publice. Însă această manevră a fost demolată de Curtea Constituțională a României care prin Decizia nr. 312/2018 a anulat în întregul său Legea privind aprobarea OUG 85/2016 care crease haosul actual. Probabil că ăsta este și motivul pentru care nu se emit permisele de pescuit.

Există însă o alternativă la această indecizie a ANPA. Decizia Curții constituționale a României nr. 693/2016. Prin această Decizie, CCR a clarificat art. 23 din OUG 23/2008 și a separat activitățile recreative de cele sportive. Există astfel posibilitatea ca cei care nu pot obține permisul de pescuit recreativ să obțină o Autorizație de pescuit sportiv. Aceasta se poate obține în situația în care se solicită legitimarea la un club sportiv recunoscut de Ministerul Tineretului și Sportului și autorizarea ca sportiv de performanță.

Pe baza autorizației, deținătorul poate pescui pe toate apele din România, fiind recunoscută și în Uniunea Europeană. Polișia de frontieră eliberează și PG-ul pentru pescuitul pe apele de frontieră

CAMPIONATUL NAȚIONAL FEMININ DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP

Având în vedere solicitările sportivelor practicante ale  pescuitului sportiv la crap, Federația Română de Pescuit Sportiv va organiza anul acesta primul Campionat Național Feminin de pescuit sportiv la crap.

Doamnele și domnișoarele care doresc să participe la această competiție sportivă oficială, prima din istoria pescuitului sportiv feminin din România și din lume, sunt rugate să se adreseze cluburilor sportive afiliate federației, în vederea legitimării și autorizării ca sportive de perfomanță.

Câștigătoarele acestei competiții sportive oficiale, vor fi primele Campioane ale României la această probă sportivă.

Relații la telefon 0768251997

 

Convocare Birou federal

Președintele FRPS, în baza atribuțiilor statutare, convoacă Biroul federal în ședință de urgență în data de 27 ianuarie 2019, ora 11, având ca ordine de zi stabilirea datei Adunării generale de alegeri.

Președinte FRPS – Ștefan Popescu.

Reconvocare Adunare generală extraordinară

Întrucât Adunarea generală extraordinară din data de 19 ianuarie 2019 nu s-a putut ține din lipsă de cvorum, Președintele FRPS convoacă o nouă Adunare generală pe data de 27 ianuarie 2019, la aceeași oră și cu aceeași Ordine de zi. Adunarea va fi statutară indiferent de numărul membrilor prezenți.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE CU SECȚII DE PESCUIT SPORTIV, PRIVIND AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFROMANȚĂ

Reamintesc cluburilor sportive, care au secții de pescuit sportiv,  obligația prevăzută de art. 14^1 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 de a-și autoriza sportivii de performanță.

Normele metodologice privind autorizarea sportivilor de performanță a fost aprobate prin Ordinul MTS nr. 438/2018.

În vederea autorizarii, cluburile sportive sunt obligate să solicite Federației Române de Pescuit Sportiv eliberarea Legitimațiilor sportive și Autorizația de sportiv de performanță și înregistrarea în Registrul de evidență a sportivilor pe ramura de sport pescuit sportiv.

Cererea de legitimare și autorizare adresată de cluburile sportive către FRPS va fi însoțită de următoarele documente:

a) cerere-tip pentru eliberarea autorizației de sportiv de performanță, prevăzută în anexa nr. 1 a OMTS 439/2018;

b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizația de sportiv de performanță, cu viza medicală la zi și viza federației sportive naționale pe ramură de sport, în copie conformă cu originalul;

c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă și sportivul de performanță, în copie conformă cu originalul;

d) declarația pe propria răspundere a sportivului, sub sancțiunea legii penale, că nu se află în perioadă de suspendare pentru consum de substanțe care sunt incluse pe Lista interzisă, Standard internațional al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel național prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), în original.

Pentru vizarea legitimațiilor sportive, federația percepe o taxă de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv pentru sportivii legitimați la cluburile afiliate și 50 lei/sportiv pentru cluburile neafiliate la federație.

Dosarele cu documentele prevăzute de OM 438/2018 se depun la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba, sau în format pdf pe adresa de e-mail office@frpsc.ro.

În termen de 10 zile, federația va elibera legitimațiile sportive (3lei/buc. – contravaloarea carnetului de legitimare).  Autorizația sportivului de performanță se eliberează gratuit.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

In conformitate cu prevederile art. 21.1 din Statutul FRPS, presedintele federatiei convoaca Adunarea generala extraordinara, avand urmatoarea;

 

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea incetarii calitatii de membru FRPS a urmatoarelor cluburi:

  • CS Monsterfish Timisoara
  • CS Lufarul Constanta
  • CS Parapescar Bucuresti.

Constatarea se va face se va face la propunerea Biroului federal pentru neparticipare la competitiile organizate de federatie in ultimii doi ani si pentru neplata taxelor de legitimare a sportivilor legitimati, conform art. 13.1 lit a) si b) din Statut.

2. Propunere de solicitare pentru depunerea unei plangeri penale  impotriva numitului Neamtu George Gabriel pentru gravele prejudicii de imagine aduse federatiei si a altor membri fondatori.

3. Admiterea de noi membri.

4. Afilierea FRPS la Uniunea Europeana de Pescuit Sportiv (in curs de constituire) ca membru fondator.

5. Diverese

Adunarea generala extraordinara va avea loc in data de 19 ianuarie 2019 la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 12.

Prezentul convocator se va comunica membrilor FRPS.

Stefan Popescu – presedinte FRPS