Decizia ICCJ nr. 722/2016

adresspresidentCIPSorig

Decizia 722

Decizie ICCJ nr. 2728/2015

Decizia2728_ROM

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea
Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Preşedintele
Agenţiei Naţionale pentru Sport,
Valentin Vasilescu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 28 noiembrie 2007.
Nr. 1.447.
ANEXA 1
NORME
financiare pentru activitatea sportivă
CAP. 1
Obiectul şi domeniul de aplicare
ART. 1
Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se
pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte
financiare ale activităţii sportive.
ART. 2
(1) Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv
instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de
către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care
beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizaţii sportive.
CAP. 2
Definiţii
ART. 3
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. activitate sportivă – complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter
sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă,
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;
2. acţiune de pregătire sportivă – acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui
program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea
psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
3. competiţie sportivă – acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în
baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau
obţinerea victoriei;
4. competiţie sportivă internă – competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
a) competiţie sportivă internă de nivel naţional – competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin
regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean – competiţie sportivă internă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau
promovarea în eşalonul valoric superior;
c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean – competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin
regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric
superior;
d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal – competiţie sportivă internă care
are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau
municipal;
5. competiţie sportivă internaţională – competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot
participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
6. alte acţiuni sportive – acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare,
documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
7. alimentaţie de efort – tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma
efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;
8. susţinătoare de efort – substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea
reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort,
contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista
substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);
9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat – persoană calificată care se ocupă de selecţia şi
pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului
ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă
sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă
naţională de specialitate;
10. profesor care a depistat – persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituţie de învăţământ, care în
cadrul activităţii didactice a identificat o persoană tânără cu potenţial pentru înalta performanţă sportivă şi a
recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi
confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;
11. personal din cadrul federaţiilor – orice persoană care îndeplineşte o funcţie oficială în cadrul unei federaţii
sportive, confirmată de organul abilitat;
12. organizaţii sportive – persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau
statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive.
CAP. 3
Participanţii la acţiunile sportive
A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale
ART. 4
(1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le organizează.
(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:
a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie
la realizarea pregătirii.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de
aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au

domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor
beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.
(4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se
stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii
şi de resursele financiare prevăzute în buget.
ART. 5
Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care
participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice, într-un
program stabilit în comun de federaţia sportivă naţională şi conducerea unităţii de învăţământ; cadrele didactice
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii.
B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale
ART. 6
(1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici,
asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii,
instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor
tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării
obiectivelor propuse.
(2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a
organizaţiei sportive pe care o reprezintă.
(3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi
perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu
regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile
prevăzute în buget.
ART. 7
La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura şi
componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau
participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori,
scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 8
Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive
naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.
CAP. 4
Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive
SECŢIUNEA 1
Cheltuieli de transport
ART. 9
(1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au
domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km;
utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor
efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;
b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport în comun;
d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economică;
f) cu navele de călători, după tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.
(2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot
beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de
domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.
(3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu
mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport
în comun, în condiţiile legii.
ART. 10
Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot
efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:
a) cu avionul, la clasa economică;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;
d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;
e) cu navele de călători, după tariful clasei I.
ART. 11
(1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;
d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele
percepute de agenţiile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură
medicală şi altele asemenea.
(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:
a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare
sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă;
b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.
SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli de cazare
ART. 12
(1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive
interne se poate face, după caz:
a) în unităţile de cazare pentru sportivi;
b) în cămine şcolare sau studenţeşti;
c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii;
d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.
(2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se
poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul
competiţiei, după caz.
(3) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz:
a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite
din partea organizatorilor;
b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale
în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.
(4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor
justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în
limita prevederilor bugetare aprobate.
(5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local,
precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
SECŢIUNEA a 3-a
Cheltuieli de masă
ART. 13
(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de
acţiuni, după cum urmează:
– lei/zi –
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Limite |
| | maxime/persoană|
|_____________________________________________________________|________________|
| a) Competiţii sportive interne: | |
| – de nivel comunal, orăşenesc sau municipal | până la 35 |
| – de nivel judeţean | până la 40 |
| – de nivel zonal sau interjudeţean | până la 50 |
| – de nivel naţional | până la 55 |
|_____________________________________________________________|________________|
| b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, | |
| organizate şi/sau finanţate, după caz, de: | |

| – cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului| |
| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport | |
| judeţene şi a municipiului Bucureşti | până la 55 |
| – federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive | |
| naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii | |
| publice de nivel naţional | până la 70 |
|_____________________________________________________________|________________|
| c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive | |
| internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau | |
| finanţate de: | |
| – cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului| |
| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport | |
| judeţene şi a municipiului Bucureşti | până la 60 |
| – federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii | |
| sportive naţionale | până la 70 |
| – Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi | |
| Sportiv Român, ministerele şi alte instituţii publice de | |
| nivel naţional | până la 80 |
|_____________________________________________________________|________________|
(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate
organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte
persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie,
suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale
se pot deconta şi băuturi alcoolice.
(3) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă
de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.
(4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în
cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.
(5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi
până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc
deplasarea.
(6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.
(7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către
partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în
care are loc deplasarea.
(8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în
străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de
aceştia.
(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române
beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.
(10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al
acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea
sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.
SECŢIUNEA a 4-a
Cheltuieli privind alimentaţia de efort
ART. 14
(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de
alimentaţie de efort – în alimente -, acordată după cum urmează:
a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi
naţionale, la toate categoriile de vârstă – până la 700 lei lunar/persoană;
b) de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi
sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă – până la 450 lei lunar/persoană.
(2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale, de direcţiile pentru sport
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu
obiectivele asumate de acesta.
(3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă sau de
către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.
ART. 15

Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese
pe zi, structurile sportive şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaţie
de efort.
ART. 16
Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului,
pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu
efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.
SECŢIUNEA a 5-a
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane
ART. 17
(1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru
arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţii sportive | |
| internaţionale | Competiţii sportive interne: |
| organizate de: | |
|________________________|_____________________________________________________|
| federaţii | alte | de nivel | de nivel | de nivel | de nivel |
| sportive | organizaţii| comunal, | judeţean | zonal sau | naţional |
| naţionale | sportive | orăşenesc sau | | interjudeţean | |
| | | municipal | | | |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
| 210 | 140 | 30 | 60 | 100 | 140 |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
(2) Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:
a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia arbitrului principal.
(3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile
de sport la care se justifică, pot fi plătite 2 – 4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul
competiţiei.
(4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii
medicali 75% din indemnizaţia medicilor.
(5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei
din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar,
cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.
SECŢIUNEA a 6-a
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri
ART. 18
Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi
echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi
efectuate astfel:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de asiguraţi | Finanţarea | Perioada |
|crt.| | cheltuielilor | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 1. | Sportivi, antrenori şi alţi | Cluburile sportive | anual |
| | specialişti ai clubului | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 2. | Sportivi, antrenori şi alţi | Federaţiile | pe perioada |
| | specialişti din cadrul loturilor | sportive naţionale | acţiunilor de |
| | naţionale şi olimpice, precum şi | | pregătire şi a|
| | cei aflaţi în pregătire la centrele| | competiţiilor |
| | naţionale olimpice de pregătire a | | |
| | juniorilor | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 3. | Membrii delegaţiilor sportive | Comitetul Olimpic | pe perioada |

| | participante la: | şi Sportiv Român | acţiunii |
| | – jocurile olimpice; | | |
| | – festivalul olimpic al tineretului| | |
| | tineretului european | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 4. | Membrii delegaţiilor sportive | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | participante la competiţiile | | acţiunii |
| | prevăzute la lit. b), c), d), f), | | |
| | g), h) şi i) ale art. 25 alin. (1) | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 5. | Materiale, echipament, mijloace de | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | transport şi alte bunuri | | acţiunii |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
SECŢIUNEA a 7-a
Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv
ART. 19
Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale
sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor
prevăzute în buget.
SECŢIUNEA a 8-a
Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping
ART. 20
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din
loturile olimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale,
pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de
participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:
a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi
recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv.
(2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot să
procure, în baza prescripţiei medicale:
a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi
recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest
scop.
ART. 21
(1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi
investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu
raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru
realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:
a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;
b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale;
c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimaţi.
(2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru
dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita
prevederilor bugetare aprobate în acest scop.
(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele
efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.
SECŢIUNEA a 9-a
Alte categorii de cheltuieli
ART. 22
(1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme,
organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru:
a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare
organizării acţiunilor;

b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;
c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra
incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;
d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale
consumabile, aranjamente florale;
e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile
stabilite de organizatori;
f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru
asigurarea medicală a persoanelor;
h) activităţi culturale;
i) plata lectorilor şi a translatorilor;
j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul
acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;
k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;
l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.
(2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul
sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive,
organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:
a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;
c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din
domeniu;
d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;
e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;
f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru
aplicaţii software în domeniul sportului;
g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.
(3) Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot
efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care
sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.
(4) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora,
pentru medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort.
(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu
plata indemnizaţiei pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.
ART. 23
(1) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:
a) pentru cele organizate în ţară:
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Finanţatorul | Valoarea |
|________________________________|________________________|____________________|
| Campionate mondiale şi europene| Organizatorul acţiunii | până la 230 lei/ |
| | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte competiţii sportive | Organizatorul acţiunii | până la 200 lei/ |
| internaţionale | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte acţiuni sportive | Organizatorul acţiunii | până la 175 lei/ |
| internaţionale | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
b) la acţiunile sportive internaţionale organizate în străinătate:
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Finanţatorul | Valoarea |
|________________________________|________________________|____________________|
| Jocurile olimpice | Comitetul Olimpic şi | până la 3.000 lei/ |
| | Sportiv Român | ramură de sport |
|________________________________|________________________|____________________|
| Campionate mondiale şi europene| Organizaţia sportivă | până la 2.000 lei/ |
| | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte competiţii sportive | Organizaţia sportivă | până la 1.500 lei/ |

| internaţionale | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte acţiuni sportive | Organizaţia sportivă | până la 1.200 lei/ |
| internaţionale | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
(2) Costul materialelor de promovare a activităţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii,
cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele
prevăzute la alin. (1).
ART. 24
(1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în
conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale
acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).
CAP. 5
Premii, indemnizaţii, prime şi alte drepturi
A. Premii pentru sportivi
ART. 25
(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine
structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea
competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte, până la
valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţia | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul|Locul| Cine acordă |
| | I | II | III | IV | V |VI | premiile |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|a) Jocuri olimpice |35.000|28.000|21.000|14.000|10.500|7.000|Comitetul |
|- echivalentul în lei | euro | euro | euro | euro | euro |euro |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|b) Jocuri paralimpice |35.000|20.000|15.000|10.000| 7.500|5.000|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|c) Campionate mondiale:| | | | | | | |
|- seniori |21.000|14.000|11.200| 7.000| 4.900|3.500|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|- tineret, juniori I | 7.000| 4.200| 3.000| 1.700| 1.500|1.000| |
|- juniori II – cadeţi | 4.200| 2.800| 2.100| 1.300| 1.000| 800| |
|- persoane cu handicap:| | | | | | | |
| – seniori |10.000| 8.000| 6.000| 4.000| 3.000|2.000| |
| – juniori | 5.000| 4.000| 3.000| 2.000| 1.500|1.000| |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|d) Campionate europene:| | | | | | | |
|- seniori |14.000| 8.400| 5.600| 3.500| 2.800|2.100|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|- tineret, juniori I | 4.200| 2.800| 2.100| 1.400| 1.100| 900| |
|- juniori II – cadeţi | 2.200| 1.400| 1.000| 800| 700| 600| |
|- persoane cu handicap:| | | | | | | |
| – seniori | 7.000| 5.000| 4.000| 2.500| 2.000|1.500| |
| – juniori | 3.500| 2.500| 2.000| 1.500| 1.000| 750| |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|e) Festivalul olimpic | 2.200| 1.400| 1.000| 800| 700| 600|Comitetul |
|al tineretului european| | | | | | |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|f) Jocuri mondiale | 3.500| 2.800| 2.100| 1.400| 1.000| 600|ministerul de|
|universitare, | | | | | | |resort |
|campionate mondiale | | | | | | | |
|şcolare şi | | | | | | | |
|universitare, militare,| | | | | | | |
|ale poliţiilor, | | | | | | | |
|feroviare şi altele | | | | | | | |
|asemenea | | | | | | | |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|g) Jocurile | 3.000| 2.000| 1.200| | | |Agenţia |
|francofoniei | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|h) Jocurile Mării Negre| 2.000| 1.500| 1.000| | | |Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|i) Jocurile Europei de | 2.000| 1.500| 1.000| | | |Agenţia |
|Sud-Est | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|j) Cupe mondiale | 3.000| 2.000| 1.500| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|k) Cupe europene | 2.500| 1.700| 1.200| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|l) Cupe europene | 2.100| 1.500| 1.000| | | |cluburile |
|intercluburi | | | | | | |sportive |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|m) Campionate | | | | | | |Cluburile |
|naţionale: | | | | | | |sportive |
|- sporturi individuale:| | | | | | | |
| – seniori | 1.400| 1.100| 900| | | | |
| – tineret şi | 900| 600| 400| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – cadeţi| 700| 500| 300| | | | |
|- jocuri sportive: | | | | | | | |
| – seniori | 2.800| 2.100| 1.400| | | | |
| – tineret şi | 2.100| 1.400| 1.000| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – cadeţi| 1.400| 1.000| 700| | | | |
| |______|______|______|______|______|_____|_____________|
|- persoane cu handicap,| 1.000| 800| 600| | | |Federaţia |
|seniori | | | | | | |Română a |
| | | | | | | |Sportului |
| | | | | | | |pentru |
| | | | | | | |Persoane cu |
| | | | | | | |Handicap |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|n) Cupa României: | | | | | | |Cluburile |
|- discipline sportive | 1.000| 800| 600| | | |sportive |
|individuale | | | | | | | |
|- jocuri sportive | 2.100| 1.400| 1.100| | | | |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
Premiile prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
______________________________________________________________________________
| | Disciplina/Proba | Cuantumul lit. a) – i) | Cuantumul |
| | | | lit. j), k) |
|___|________________________________|___________________________|_____________|

| A.| Discipline sportive olimpice, | până la 100% | până la 100%|
| | probe olimpice | | |
| | Persoane cu handicap – seniori | | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| B.| Probe neolimpice din cadrul | până la 50% | până la 75% |
| | disciplinelor sportive olimpice| | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| C.| Discipline sportive neolimpice | până la 40% | până la 50% |
| | | Pentru această categorie | |
| | | condiţiile, criteriile şi | |
| | | cuantumul premiilor se | |
| | | stabilesc prin ordin al | |
| | | preşedintelui Agenţiei | |
| | | Naţionale pentru Sport | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român, poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a
locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la
alin. (1).
(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile
sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.
ART. 26
(1) Sportivii premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe
primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi
din partea:
a) cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparţin sportivii
premiaţi, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate
de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
ART. 27
La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc,
potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare
performanţă obţinută.
ART. 28
La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe,
separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele
individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.
ART. 29
(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile
sportive pot acorda premii astfel:
a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;
b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.
Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.
(2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea
organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150
lei/persoană.
ART. 30
(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la
valoarea sumelor din tabelul următor:
– lei –
_____________________________________________________________________
a) Olimpic 24.000
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
b) Paralimpic 10.000
_____________________________________________________________________

– lei –
_____________________________________________________________________
c) Mondial
– seniori probe olimpice 24.000
probe neolimpice 10.000
– tineret probe olimpice 14.000
probe neolimpice 7.000
– juniori probe olimpice 10.000
probe neolimpice 5.600
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 10.000
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
d) European
– seniori probe olimpice 17.500
probe neolimpice 7.000
– tineret probe olimpice 10.500
probe neolimpice 5.600
– juniori probe olimpice 7.000
probe neolimpice 4.200
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 7.500
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
e) Naţional
– seniori probe olimpice 2.800
probe neolimpice 1.100
– tineret probe olimpice 1.700
probe neolimpice 850
– juniori I probe olimpice 1.400
probe neolimpice 700
– juniori II (cadeţi) probe olimpice 1.100
probe neolimpice 560
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 1.000
– juniori – persoane cu handicap probe olimpice 500
_____________________________________________________________________
(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele
pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar cele pentru recordurile
naţionale, din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
(3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea
premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.
(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive
abilitate.
ART. 31
Premiile pentru locurile I – III la campionatele naţionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de
clubul sportiv, în funcţie de valoarea performanţei.
B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti
ART. 32
(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice,
campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor
omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie
de:
a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;
b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;
c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;
d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi, după caz.

(2) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi,
inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 25, se
stabileşte după cum urmează:
A. La disciplinele sportive individuale:
a) antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult
egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat;
b) antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult
egal cu valoarea cumulată a premiilor unitare ale sportivilor pregătiţi.
La disciplinele sportive individuale olimpice, la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar
competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea
persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal – un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea
fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregătiţi;
b) antrenorii secunzi – câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal,
în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.
La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar
competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea
persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probă.
Cuantumul premiului ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea
rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice antrenorul
poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete un premiu al cărui cuantum este cel mult egal
cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost
asigurată de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal – un premiu compus din valoarea premiului individual cel mai mare acordat unui
sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii unitare acordate pentru probele
respective.
b) antrenorii secunzi – câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal,
în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul
poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cărui cuantum este cel mult egal
cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost
asigurată de mai mulţi antrenori, premiul respectiv se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la
obţinerea performanţelor.
B. La jocurile sportive:
a) antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat
unuia dintre sportivi;
b) antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.
(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român, poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la
probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu
până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 25 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.
(4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la
articolul respectiv, pot acorda premii antrenorilor premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de
recorduri omologate.
ART. 33
(1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform
normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu
premiul cel mai mare.
(2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat
antrenorului cu premiul cel mai mare.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3).
ART. 34
(1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I –
VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la
încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:
a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma
valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport
sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz;

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului
corespunzător locului ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român, după caz.
(2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2).
ART. 35
Personalul salariat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi al direcţiilor pentru sport judeţene şi a
municipiului Bucureşti – servicii publice descentralizate – poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din
valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi specialişti pentru clasarea pe locurile 1 –
6 la campionatele mondiale şi europene. Premiile individuale nu pot depăşi suma veniturilor salariale brute
lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor
se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Finanţarea acestor premii se efectuează
exclusiv din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate.
ART. 36
(1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naţionale şi al unităţilor de administrare a bazelor
sportive poate beneficia de premii pentru contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare realizării
acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale.
(2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exerciţiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii
încasate efectiv de instituţie şi se finanţează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se
poate efectua numai în condiţiile asigurării fondurilor necesare plăţii cheltuielilor de personal şi a celorlalte
cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive.
(3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective şi se stabilesc în
funcţie de contribuţia fiecăruia la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării acţiunilor sportive.
(4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituţiilor menţionate în prezentul articol se aprobă
de Agenţia Naţională pentru Sport.
ART. 37
Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de către sportivii
clubului a unor clasări pe locurile I – VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi
europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:
a) pentru competiţiile premiate de Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor
acordate sportivilor clubului de către Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României,
valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare
a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25%
din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului.
Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.
ART. 38
Cu ocazia jocurilor olimpice, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român şi ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum
şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate
depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate.
ART. 39
(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea
altor specialişti s-au clasat pe locurile I – VI la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, respectiv I – III la
campionatele mondiale ori europene, pot fi premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe cu un premiu de până la 20% din
valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi.
(2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecţionat şi/sau pregătit de mai mulţi antrenori ori profesori,
premiul stabilit potrivit dispoziţiilor alin. (1) se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia.
(3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit
sportivi conform alin. (1) şi (2) se fac de către federaţiile sportive naţionale, în baza criteriilor stabilite de
acestea.
ART. 40
În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe
localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor
competiţiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 41
Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se
acordă premii.

C. Alte premii
ART. 42
(1) Sportivii care, în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt distinşi cu titlul de
“Maestru emerit al sportului” pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de
federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din bugetul acestora.
(2) Titlul de “Antrenor emerit” se acordă, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la
1.400 lei şi se finanţează din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
ART. 43
(1) Agenţia Naţională pentru Sport, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual
“Premiul naţional pentru sport” pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului
românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea.
(3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi structurile sportive stabilesc,
fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor
obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.
ART. 44
Direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii
individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an,
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 45
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari,
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 46
Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi
din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive,
precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500
lei/persoană.
D. Indemnizaţii, prime şi burse
ART. 47
(1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice
aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire
sportivă organizată de federaţia sportivă naţională şi a competiţiei sportive la care participă în numele federaţiei
o indemnizaţie de lot naţional, care se acordă din bugetul federaţiilor sportive naţionale respective. Valoarea
lunară a acestei indemnizaţii se acordă după cum urmează:
______________________________________________________________________________
| | Beneficiarul | Suma |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 1.| Sportivi componenţi ai | până la 700 lei/persoană/lună |
| | loturilor naţionale de | |
| | seniori | |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 2.| Sportivi componenţi ai | până la 500 lei/persoană/lună |
| | loturilor naţionale de | |
| | juniori | |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 3.| Tehnicieni: | |
| | – antrenor principal | 100% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – antrenor secund | 85% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – medic | 80% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – asistent, consultant | 75% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | ştiinţific, metodist, | |
| | cercetător ştiinţific, | |
| | psiholog | |
| | – coregraf, corepetitor | 70% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – asistent medical – maseur,| |
| | biochimist, kinetoterapeut | 60% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – asistent medical | 55% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – maseur | 50% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – alţi specialişti | 40% din indemnizaţia antrenorului principal|

|___|_____________________________|____________________________________________|
(2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor de lot naţional se stabilesc de către federaţiile sportive naţionale.
(3) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai
colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe
perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din
nivelul indemnizaţiei de lot naţional, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.
ART. 48
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor,
medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acţiunilor de pregătire
sportivă şi a competiţiilor sportive.
(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această
destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:
______________________________________________________________________________
| – sportivului | până la 1.000 lei = | 100% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – antrenorului principal | | 100% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – antrenorului secund | | 80% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – medicului de lot, consultantului | | |
| ştiinţific, metodistului, cercetătorului | | |
| ştiinţific, psihologului | | 75% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – coregrafului, corepetitorului | | 70% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – asistentului medical-masor, | | |
| biochimistului, kinetoterapeutului | | 60% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – asistentului medical | | 55% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – masorului | | 50% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – celorlalţi specialişti: armurieri, | | |
| marangozi, mecanici, electronişti, | | |
| operatori video, operatori calculator | | 40% |
|____________________________________________|__________________________|______|
(4) Pentru aceeaşi perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi celorlalţi membri ai colectivelor tehnice li se
poate acorda fie indemnizaţia de lot naţional, fie prima de lot olimpic.
(5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie de centru olimpic antrenorilor,
medicilor şi celorlalţi specialişti din centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor.
(6) Nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) este de până la 500 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor
de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi
juniori, cu calităţi deosebite şi care participă la acţiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile
de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de
pregătire a juniorilor.
(8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigură
pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până la 300 lei/
persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea
federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 49

Instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport care au în administrare unităţi de
alimentaţie publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acţiunilor sportive, în
cuantumurile prevăzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
ART. 50
(1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru
Sport, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unităţile de cazare, se stabilesc prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport.
(2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile
olimpice şi naţionale.
(3) Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acţiuni sportive şi, în limita
locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter.
(4) În bazele sportive menţionate la alin. (1), care pot asigura condiţii necesare organizării de spectacole,
concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acţiunilor sportive,
titularii dreptului de administrare sau folosinţă percep tarife negociate.
ART. 51
Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.
ART. 52
Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:
a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele
asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru
sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.
ART. 53
(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind
finanţele publice.
(2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în
avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în
condiţiile legii.
ART. 54
Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor
obţinute din sponsorizări, în condiţiile legii.
ART. 55
Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional “Piatra Arsă”, care îşi desfăşoară nemijlocit
activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituţii, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Sport poate aproba cazarea gratuită a acestora.
ART. 56
Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată.
—————

HOTĂRÂRE Nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

HOTĂRÂRE Nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicata in: MONITORUL OFICIAL NR.578 din 14 septembrie 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 96 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Georgiu Gingăraş

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul apărării naţionale,

Sorin Encuţescu,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA 1

REGULAMENT de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) atribuire – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului eliberează Certificatul de identitate sportivă şi acordă număr de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor condiţii şi sub un anumit control;

b) avizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea şi funcţionarea unei structuri sportive;

c) autorizare – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului aprobă: participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale; afilierea organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, precum şi organizarea pe teritoriul României de campionate mondiale, europene şi regionale;

d) înregistrare – consemnare făcută în scop de publicitate în Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidenţe centralizate la nivel naţional a structurilor sportive;

e) recunoaştere – act administrativ emis de Ministerul Tineretului şi Sportului, care atestă calitatea de structură sportivă în raport cu terţii;

f) revocarea recunoaşterii – act administrativ prin care Ministerul Tineretului şi Sportului anulează recunoaşterea emisă anterior;

g) supravegherea şi controlul structurilor sportive – complex de activităţi prin care Ministerul Tineretului şi Sportului verifică modul de funcţionare şi administrare a structurilor sportive, în conformitate cu statutele, regulamentele şi dispoziţiile legale în vigoare;

h) afiliere – ca act juridic reprezintă decizia luată de o federaţie sportivă naţională de a admite printre membrii săi o structură sportivă; ca relaţie juridică este legătura care uneşte o federaţie sportivă naţională cu fiecare structură sportivă afiliată;

i) legitimare – act juridic bilateral între o structură sportivă şi un sportiv, care le conferă acestora drepturi şi obligaţii reciproce;

j) legitimaţie sportivă – document care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv;

k) asociaţie sportivă – societate civilă particulară fără personalitate juridică, pe ramuri de sport, constituită în condiţiile Codului civil;

l) societate comercială sportivă pe acţiuni – club sportiv constituit în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, precum şi, în completare, ale Codului comercial;

m) structură sportivă de utilitate publică – structura sportivă care a urmat procedura prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, pentru a fi recunoscută ca fiind de utilitate publică, precum şi structura sportivă care este de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 69/2000;

n) secţie pe ramura de sport – subunitate în cadrul unui club sportiv sau unei asociaţii sportive fără personalitate juridică;

o) probă sportivă – ansamblu de exerciţii fizice complexe, specializate printr-o tehnică distinctă şi un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramură de sport, având reguli de concurs specifice şi o performanţă de un anumit gen, evaluată după un anumit cod şi printr-un sistem de unităţi de măsură propriu;

p) probă olimpică – probă sportivă inclusă în programul fiecărei ediţii a Jocurilor Olimpice;

r) ramură de sport – ansamblul exerciţiilor fizice sportive şi/sau probelor sportive, validate în timp, care se realizează în concurs după reguli prestabilite şi în condiţii proprii;

s) disciplină sportivă – ansamblul ramurilor şi/sau probelor sportive ale căror structură motrică, elemente şi procedee tehnice, tip de efort, condiţii şi mod asemănător de reglementare, alcătuire şi evaluare – concursuri pe echipe/individuale -, pe acelaşi aparat, cu acelaşi obiect de întrecere, cu aceeaşi durată, pe acelaşi spaţiu de joc, se constituie într-un sistem unitar de pregătire şi competiţie.

CAP. 2

Educaţia fizică şi sportul şcolar, universitar şi militar

ART. 2

Educaţia fizică este cuprinsă în trunchiul comun al planurilor de învăţământ. Numărul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Tineretului şi Sportului, diferenţiat pe cicluri şcolare, după cum urmează:

a) la învăţământul preşcolar, zilnic, câte o activitate psihomotrică;

b) la învăţământul preuniversitar, 3 ore de educaţie fizică, săptămânal, în trunchiul comun, pentru fiecare clasă.

ART. 3

Educaţia fizică în universităţi este disciplină de învăţământ cu frecvenţă săptămânală prevăzută în planurile de învăţământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, opţional pe ramură de sport sau grupe sportive.

ART. 4

Unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi palatele şi cluburile copiilor se pot afilia la federaţiile sportive naţionale, sub condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a) existenţa actului de dispoziţie privind înfiinţarea persoanei juridice de drept public;

b) existenţa actului de dispoziţie care să stabilească pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional.

ART. 5

(1) În aplicarea prezentului regulament instituţiile sistemului de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi cele aflate în reţeaua învăţământului de stat pot emite ordine şi instrucţiuni cu caracter sportiv în domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) pot încheia protocoale şi convenţii cu structurile sportive naţionale de profil, precum şi cu cele internaţionale de specialitate.

CAP. 3

Organizarea Registrului sportiv

ART. 6

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Registrul sportiv, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Registrul sportiv este public.

(3) Structurile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

(4) Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, structurile sportive primesc număr de identificare şi Certificat de identitate sportivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(5) Ministerul Tineretului şi Sportului poate elibera, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrarea sau menţiunile făcute, precum şi certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt înscris ori menţionat în Registrul sportiv.

ART. 7

(1) Registrul sportiv este compus din două subregistre – subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică şi subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică.

(2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică se ţine la Ministerul Tineretului şi Sportului şi cuprinde 6 părţi:

a) partea I – A, destinată înregistrării cluburilor sportive, este structurată în 3 secţiuni:

– secţiunea A1: cluburi sportive persoane juridice de drept public;

– secţiunea A2: cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ;

– secţiunea A3: cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni.

b) partea a II-a – B, destinată înregistrării asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport;

c) partea a III-a – C, destinată înregistrării federaţiilor sportive naţionale;

d) partea a IV-a – D, destinată înregistrării ligilor profesioniste;

e) partea a V-a – E, destinată înregistrării organizaţiilor sportive naţionale şi Comitetului Olimpic Român;

f) partea a VI-a – F, destinată centralizării datelor structurilor sportive fără personalitate juridică înregistrate, din subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică, de la direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3) Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică cuprinde evidenţa asociaţiilor sportive fără personalitate juridică. El se ţine de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se centralizează, numeric şi nominal, de Ministerul Tineretului şi Sportului.

(4) Fiecare dintre structurile sportive se înregistrează în partea corespunzătoare a Registrului sportiv şi poartă un număr de identificare.

(5) În fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.

(6) Toate menţiunile ulterioare cu privire la o structură sportivă înregistrată în Registrul sportiv se operează sub acelaşi număr.

ART. 8

Înregistrarea în Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnată şi ştampilată, formulată de reprezentantul legal al fiecărei structuri sportive.

ART. 9

Cererea de înregistrare în Registrul sportiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, următoarele:

a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea patrimoniului iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul şi data emiterii Certificatului de înscriere în Registrul naţional;

– hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care a dobândit personalitate juridică, sau încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea capitalului social iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul şi data emiterii Certificatului de înmatriculare în Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– precizarea aporturilor;

– precizarea ramurilor de sport practicate;

– numărul şi data autentificării contractului de societate;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– denumirea şi sediul structurii sportive, telefon, fax;

– numărul şi data actului de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale, în baza căruia funcţionează.

ART. 10

La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice fără scop lucrativ:

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

– actul constitutiv şi statutul, autentificate;

– dovada sediului;

– dovada patrimoniului iniţial;

– copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– actul constitutiv şi statutul, autentificate;

– dovada sediului;

– dovada capitalului social;

– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– contractul de societate civilă autentificat;

– actele doveditoare ale sediului şi aporturilor;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

– dovada sediului.

ART. 11

După depunerea, analizarea cererii şi înscrierea în Registrul sportiv structura sportivă primeşte număr de identificare şi Certificatul de identitate sportivă, în condiţiile legii.

ART. 12

(1) În termen de 15 zile de la producerea modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispoziţie, structura sportivă este obligată să solicite înregistrarea lor în Registrul sportiv.

(2) Cererea pentru înregistrarea modificărilor aduse actului constitutiv şi statutului/contractului de societate, cuprinde în mod corespunzător menţiunile prevăzute la art. 9, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(3) La cerere se anexează în afara înscrisurilor prevăzute la art. 10, sub sancţiunea nulităţii, şi următoarele acte:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

– actul adiţional autentificat;

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– hotărârea autentificată a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;

– actul adiţional autentificat;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– actul adiţional autentificat;

– alte acte;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale care a decis modificarea.

ART. 13

Cluburile sportive notifică Ministerului Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul sportiv.

ART. 14

Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor sportive societăţi civile particulare.

ART. 15

Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 13 conduce la suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, în condiţiile legii.

CAP. 4

Procedura avizării constituirii structurilor sportive

ART. 16

Ministerul Tineretului şi Sportului avizează constituirea structurilor sportive.

ART. 17

Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea patrimoniului iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanelor fizice şi/sau juridice care se asociază;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea capitalului social iniţial;

– numărul şi data autentificării actului constitutiv şi ale statutului;

– numărul Certificatului de înmatriculare la Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul asociaţilor;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea aporturilor;

– precizarea ramurilor de sport practicate;

– numărul şi data autentificării contractului de societate;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– numele şi domiciliul persoanelor împuternicite;

– numele/denumirea şi domiciliul/sediul membrilor;

– denumirea şi sediul structurii sportive;

– precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.

ART. 18

La cerere se anexează, sub sancţiunea nulităţii:

a) pentru persoanele juridice de drept privat fără scop lucrativ:

– copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de dobândire a personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

– copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

– actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;

b) pentru societăţile comerciale sportive pe acţiuni:

– copie legalizată de pe actul constitutiv şi de pe statut;

– actele doveditoare ale sediului şi capitalului social iniţial;

– copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;

c) pentru asociaţiile sportive societăţi civile particulare:

– copie legalizată de pe contractul de societate;

– actele doveditoare ale sediului/aporturilor;

d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:

– actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale în baza căruia funcţionează;

– actul de dispoziţie care stabileşte pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional;

– dovada sediului.

CAP. 5

Avizarea şi autorizarea afilierii federaţiilor sportive naţionale şi a tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la federaţiile sportive internaţionale, la forurile europene şi mondiale şi la alte foruri sportive de specialitate. Procedura autorizării desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale europene şi regionale organizate în străinătate

ART. 19

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului avizează afilierea federaţiilor sportive naţionale la federaţiile sportive internaţionale şi la alte foruri europene sau mondiale şi autorizează afilierea tuturor organizaţiilor cu profil sportiv la forurile internaţionale de specialitate, în baza următoarelor acte:

a) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă privind dobândirea personalităţii juridice sau de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;

b) actul constitutiv şi statutul, autentificate;

c) statutul forului internaţional de specialitate, în traducere legalizată;

d) angajamentul solicitantului, conform căruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.

(2) Condiţiile avizării sau autorizării afilierii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

ART. 20

Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează participarea reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale în baza cererii scrise a federaţiei sportive naţionale, care va cuprinde:

a) locul şi data desfăşurării acţiunii;

b) obiectivele de performanţă;

c) componenţa nominală şi calitatea oficială a fiecărui membru în delegaţie.

ART. 21

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului autorizează desfăşurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale, în următoarele condiţii:

a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competiţii sportive oficiale – campionate mondiale, europene sau regionale – se poate realiza numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Tineretului şi Sportului;

b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federaţii sportive naţionale de a organiza în România campionate mondiale, europene şi regionale se acordă cu respectarea următoarelor cerinţe:

– prezentarea devizului de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;

– prezentarea angajamentului scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare;

– prezentarea programului de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei.

(2) După acordarea dreptului de organizare în România a competiţiei sportive oficiale de către organismul internaţional federaţia sportivă naţională acţionează în scopul pregătirii, organizării şi desfăşurării competiţiei în cele mai bune condiţii.

(3) La încheierea competiţiei federaţia sportivă naţională înaintează Ministerului Tineretului şi Sportului un raport complet cu privire la desfăşurarea acesteia.

CAP. 6

Procedura revocării recunoaşterii funcţionării structurilor sportive

ART. 22

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului revocă recunoaşterea funcţionării structurilor sportive în următoarele cazuri:

a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit şi pe care l-a declarat;

c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispoziţiilor actelor constitutive şi ale legii;

d) alte cazuri, în condiţiile legii.

(2) Revocarea recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive operează de drept în cazul dizolvării şi lichidării acesteia.

ART. 23

Actul administrativ de revocare a recunoaşterii funcţionării unei structuri sportive se comunică de către Ministerul Tineretului şi Sportului instanţei judecătoreşti din circumscripţia în care îşi are sediul respectiva structură sportivă, precum şi Ministerul Justiţiei, după caz.

CAP. 7

Dispoziţii speciale referitoare la federaţiile sportive naţionale; recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România; procedura afilierii unui club sau a unei asociaţii judeţene la o federaţie sportivă naţională

ART. 24

(1) Denumirea federaţiilor sportive naţionale este “Federaţia Română de – ramura de sport – “, cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea nr. 69/2000.

(2) Utilizarea denumirii “Federaţia Română de – ramura de sport -” pentru orice federaţie sportivă naţională se autorizează de către Ministerul Tineretului şi Sportului în cadrul procesului de avizare şi/sau recunoaştere, sub sancţiunea nulităţii absolute.

ART. 25

(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, precum şi în cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului şi Sportului actul constitutiv şi statutul federaţiei sportive naţionale, în formă autentică, precum şi actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

(2) Actul constitutiv va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:

a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul şi dovada personalităţii juridice ale cluburilor sportive şi ale asociaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport ce compun federaţia sportivă naţională;

b) exprimarea prin acte doveditoare a voinţei de asociere şi a scopului propus;

c) denumirea federaţiei sportive naţionale;

d) sediul federaţiei sportive naţionale;

e) durata de funcţionare a federaţiei sportive naţionale;

f) patrimoniul federaţiei sportive naţionale;

g) componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale federaţiei sportive naţionale;

h) persoana sau persoanele împuternicită/împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice.

(3) Statutul va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) dispoziţii generale;

b) denumirea federaţiei sportive naţionale;

c) statutul juridic;

d) însemnele;

e) sediul;

f) patrimoniul;

g) scopul şi mijloacele de acţiune;

h) condiţiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecinţele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;

i) membrii federaţiei sportive naţionale; drepturi şi obligaţii; modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru;

j) organele de conducere ale federaţiei sportive naţionale:

– adunarea generală – convocare, atribuţii: adunarea generală ordinară, adunarea generală extraordinară, alegeri;

– birou federal sau comitet federal ori altă denumire, în conformitate cu statutul federaţiei;

– organism de administrare: componenţă, atribuţii, competenţe;

k) organe de control financiar intern: atribuţii, competenţe;

l) comisiile şi colegiile centrale: componenţă, atribuţii, competenţe;

m) asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport: organizare, structură, atribuţii, competenţe;

n) mijloacele financiare;

o) statutul disciplinar;

p) organizarea activităţii profesioniste, după caz;

r) dizolvarea;

s) dispoziţii finale.

(4) Statutul federaţiei sportive naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile statutului federaţiei internaţionale pe ramură de sport corespondente.

ART. 26

(1) Statutul unui club sportiv persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea;

b) sediul;

c) patrimoniul;

d) însemnele şi culorile;

e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;

f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor;

g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;

h) regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

(2) Actul de dispoziţie al organului administraţiei publice centrale sau locale prin care s-a înfiinţat ori s-a organizat un club sportiv, persoană juridică de drept public cuprinde în mod obligatoriu elementele menţionate la alin. (1), cu circumstanţierile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru instituţiile publice.

ART. 27

(1) Recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de sport în România se face de către Ministerul Tineretului şi Sportului la solicitarea practicanţilor acesteia.

(2) Cererea de recunoaştere oficială se adresează Ministerului Tineretului şi Sportului şi cuprinde următoarele date:

a) numărul de practicanţi la nivel local şi naţional;

b) regulamentele de competiţie;

c) tipurile de instalaţii, materiale şi echipamente utilizate;

d) informaţii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan internaţional;

e) statutul şi regulamentele organizaţiei internaţionale a ramurii de sport, dacă acestea există;

f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru susţinerea cererii.

(3) Analiza şi verificarea documentaţiei care însoţeşte cererea de recunoaştere oficială se efectuează de către comisia numită prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

(4) Raportul comisiei, întocmit în baza cererii de recunoaştere, a documentaţiei anexate şi în urma vizionării a minimum 3 demonstraţii, va conţine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valenţele sale sociale şi instructiv-educative, precum şi necesitatea recunoaşterii oficiale.

(5) În baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului şi Sportului recunoaşte oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective în România.

(6) În baza recunoaşterii oficiale practicanţii ramurii de sport se pot constitui în asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federaţie sportivă naţională, şi pot participa la întreceri demonstrative şi competiţii, potrivit legii.

ART. 28

Condiţiile necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale sunt:

a) activitatea ramurii de sport se desfăşoară în minimum 5 judeţe;

b) la data constituirii să existe minimum 10 cluburi sportive care să aibă minimum 200 de membri practicanţi;

c) activitatea în ramura de sport recunoscută oficial să se desfăşoare în mod organizat de cel puţin 3 ani de la recunoaşterea oficială a practicării ramurii de sport în România.

ART. 29

(1) Federaţiile sportive naţionale stabilesc prin statut şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare condiţiile de afiliere.

(2) Afilierea unui club sportiv şi/sau a unei asociaţii judeţene şi a municipiului Bucureşti pe ramuri de sport se face pe bază de cerere-tip emisă de fiecare federaţie sportivă naţională.

(3) Cererea conţine, sub sancţiunea nulităţii:

a) numărul de identificare;

b) Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii;

c) denumirea structurii sportive;

d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;

e) organele de conducere şi de administrare;

f) culorile clubului;

g) data, semnătura şi ştampila.

(4) La cerere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

a) actul constituirii şi statutul, autentificate;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;

e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului;

g) dovada patrimoniului.

ART. 30

În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, organul de administrare şi conducere a federaţiei sportive naţionale hotărăşte afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunări generale, care decide afilierea definitivă.

ART. 31

Afilierea unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi a palatelor şi cluburilor copiilor se face în condiţiile art. 4 şi 29.

ART. 32

În vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, în afara celor prevăzute la art. 29 alin. (3), şi următoarele înscrisuri doveditoare:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

b) actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare;

c) dovada sediului;

d) dovada patrimoniului.

CAP. 8

Supravegherea şi controlul

ART. 33

Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.

ART. 34

Supravegherea şi controlul structurilor sportive de drept public se realizează în colaborare cu organele administraţiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află.

ART. 35

Ministerul Tineretului şi Sportului numeşte delegaţi în cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publică cu care a încheiat contracte de finanţare pe bază de programe.

ART. 36

(1) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi statutelor, contractelor încheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

(2) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere şi administrare.

(3) Delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmeşte un proces-verbal care se comunică organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.

ART. 37

Organele de conducere şi administrare sunt obligate să repună în discuţie problemele care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea organelor de conducere şi administrare delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului va aduce cazul la cunoştinţă ministrului tineretului şi sportului, care decide în condiţiile legii.

ART. 38

În raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului şi Sportului poate exercita şi alte atribuţii, în baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

CAP. 9

Ocupaţii complementare în activitatea de educaţie fizică şi sport

ART. 39

(1) În activitatea de educaţie fizică şi sport se exercită următoarele ocupaţii complementare:

Grupa 1 de profesii:

– preşedintele Comitetului Olimpic Român;

– director tehnic al lotului sportiv;

– antrenor al federaţiei sportive;

– preşedinte al federaţiei sportive;

– preşedinte al clubului sportiv;

– director al complexului sportiv, clubului sportiv;

– secretar general al federaţiei sportive;

– secretar general al Comitetului Olimpic Român.

Grupa 2 de profesii: specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

– consilier sportiv;

– kinetoterapeut;

– fizioterapeut;

– biochimist;

– medic de specialitate;

– medic veterinar;

– farmacist;

– profesor de cultură fizică medicală;

– jurisconsult;

– documentarist;

– economist;

– traducător;

– translator;

– psiholog;

– fotoreporter;

– redactor;

– reporter;

– ziarist;

– desenator artistic;

– grafician;

– acompaniator;

– corepetitor;

– coregraf.

Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maiştri şi profesiuni asociate

– laborant chimist;

– maistru mecanic;

– operator calculator electronic şi reţele;

– operator imagine;

– fotograf;

– laborant foto;

– operator imagine;

– asistent medical generalist;

– igienist;

– dietetician;

– instructor educaţie fizică;

– maseur;

– asistent veterinar;

– tehnician veterinar;

– laborant farmacie;

– soră medicală;

– impresar sportiv;

– contabil;

– antrenor;

– secretar de federaţie;

– sportiv profesionist;

– instructor sportiv;

– monitor schi;

– arbitru, judecător sportiv;

– cronometror;

– animator sportiv;

– antrenor coordonator;

– oficial sportiv acreditat;

– preparator fizic.

Grupa 5 de profesii: lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

– cabanier;

– bucătar;

– organizator de prestări de servicii;

– salvator.

Grupa 6 de profesii: personal specializat în agricultură şi pescuit

– antrenor de cabaline;

– crescător-îngrijitor de cabaline.

Grupa 7 de profesii: meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor

– potcovar;

– electrician de întreţinere şi reparaţii;

– armurier;

– marangoz călăfătuitor;

– marangoz cală-tachelagiu.

Grupa 8 de profesii: operatori de instalaţii, maşini şi ansambluri de maşini

– operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport şi proteze;

– electronist;

– asamblor articole de sport;

– şofer;

– conducător şalupă;

– timonier.

Grupa 9 de profesii: muncitori necalificaţi

– îngrijitor animale;

– lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă).

(2) În activitatea de educaţie fizică şi sport, pe lângă profesiunile şi ocupaţiile enumerate mai sus, pot fi exercitate şi alte ocupaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAP. 10

Protecţia socială a sportivilor de performanţă

ART. 40

Confirmarea dreptului la rentă viageră se face de Ministerul Tineretului şi Sportului după următoarea procedură:

1. Persoana care solicită renta viageră depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6.

2. Ministerul Tineretului şi Sportului transmite cererea federaţiei sportive naţionale care, în termen de 3 zile, atestă:

– retragerea din activitatea competiţională a solicitantului;

– performanţele realizate pentru care se solicită renta viageră.

3. Cererea, însoţită de nota federaţiei sportive naţionale, se înaintează Comitetului Olimpic Român care, în termen de 3 zile, atestă că performanţa a fost obţinută într-o probă olimpică.

ART. 41

Sportivul de performanţă care beneficiază de rentă viageră este obligat să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului şi Sportului revenirea în activitatea competiţională oficială ca sportiv activ.

ART. 42

Nerespectarea prevederilor art. 41 obligă persoana în cauză să restituie Ministerului Tineretului şi Sportului sumele încasate necuvenit.

ART. 43

De realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în cerere şi în notele prevăzute la art. 40 răspund, în condiţiile legii: petentul, federaţia sportivă naţională şi Comitetul Olimpic Român.

CAP. 11

Încasarea şi gestionarea surselor pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului şi a direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti

ART. 44

Sursele pentru finanţarea activităţii sportive a Ministerului Tineretului şi Sportului sunt următoarele:

a) alocaţii de la buget, stabilite de administraţia publică centrală şi locală;

b) venituri provenite din încasările Companiei Naţionale “Loteria Română”, stabilite potrivit legii;

c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi alcoolice;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

ART. 45

Sumele prevăzute la art. 44 lit. b), c) şi e) se virează în contul Ministerului Tineretului şi Sportului 50.03 “Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi instituţiilor subordonate”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti. Donaţiile şi sponsorizările de care beneficiază Ministerul Tineretului şi Sportului se virează în contul 50.07 “Disponibil din donaţii”, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti.

ART. 46

(1) Persoanele fizice şi juridice care, potrivit dispoziţiilor legale, datorează bugetului de stat taxe şi accize, aplicate la nivel naţional, pentru ţigări şi băuturi alcoolice, au obligaţia să vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzut la art. 45, până la data de 25 a lunii următoare, o dată cu virarea taxelor şi accizelor la bugetul de stat. În situaţia în care plata se efectuează în numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului şi Sportului.

(2) Neplata în termen a cotei de 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigări şi băuturi alcoolice generează majorări de întârziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul plătitorii de taxe şi accize.

(3) Sumele rezultate din calculul majorărilor de întârziere se virează la bugetul de stat.

ART. 47

Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Român, Ministerul Tineretului şi Sportului virează lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-au încasat, o pătrime din sumele încasate potrivit art. 46 alin. (1).

ART. 48

Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului se gestionează pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

ART. 49

(1) Pentru finanţarea activităţilor sportive de interes local şi judeţean, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, îşi asigură sursele din:

a) alocaţii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, şi alocaţii de la bugetele locale, stabilite de administraţia publică locală;

b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfăşurate pe teritoriul judeţului respectiv;

c) 15% din valoarea de piaţă a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinaţia, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judeţului respectiv;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri, în condiţiile legii;

f) sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

(2) Sursele prevăzute la lit. b) – e), precum şi alocaţiile de la bugetul de stat şi bugetele locale, după caz, se virează în contul 50.09 “Disponibil al instituţiilor subvenţionate de la bugetul de stat”, deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile municipale.

(3) Excedentul bugetelor direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate, se regularizează la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, în mod proporţional, în limita subvenţiilor primite de la acestea.

ART. 50

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează, cu plată, spectacole sportive au obligaţia să plătească o cotă de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispoziţiilor legale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, mai puţin valoarea timbrelor instituite potrivit legii.

(2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare. Plata se poate efectua prin virament în contul 50.09 deschis pe seama direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la trezoreriile statului sau în numerar, prin casieriile direcţiilor respective.

(3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculează de către organele fiscale majorări de întârziere în cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele şi taxele datorate bugetului de stat.

(4) Plătitorii de impozit pe spectacole sportive au obligaţia de a depune lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare, la direcţia pentru tineret şi sport judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere şi copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.

ART. 51

Veniturile repartizate activităţii sportive derulate la nivelul direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se gestionează pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

ART. 52

Controlul asupra respectării prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în condiţiile dispoziţiilor legale în materie.

CAP. 12

Dispoziţii finale

ART. 53

(1) Sumele de la bugetul de stat şi de la bugetele locale destinate finanţării programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetară anuală şi bugetele locale şi sunt prevăzute distinct în bugetul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, după caz, la titlul “Transferuri”.

(2) În cazul în care legea anuală a bugetului de stat şi bugetele locale nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat, până la aprobarea bugetului de stat şi a bugetelor locale, se realizează, pe bază de contract, în limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.

ART. 54

(1) Prin ordin al ministrului tineretului şi sportului se aprobă programele sportive de utilitate publică, contractul-cadru, criteriile şi condiţiile de finanţare a structurilor sportive de drept privat.

(2) Numărul de posturi ce se poate finanţa de la bugetul de stat pentru federaţiile sportive naţionale, în cadrul programelor sportive de utilitate publică, este prevăzut în contractele încheiate între acestea şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

ART. 55

(1) Propunerea federaţiei sportive naţionale privind condiţiile de practicare a profesionismului în ramura de sport respectivă se face în conformitate cu statutul şi regulamentele federaţiei internaţionale la care aceasta este afiliată şi vizează, după caz:

a) cerinţele obţinerii licenţei de sportiv profesionist;

b) cerinţele obţinerii licenţei de club profesionist;

c) modul de organizare a competiţiei profesioniste.

(2) Sportul profesionist poate fi practicat în cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federaţiilor sportive naţionale în acest domeniu.

ART. 56

Cluburile sportive existente se pot transforma în societăţi comerciale sportive pe acţiuni în baza hotărârii adunării generale, cu avizul federaţiei sportive naţionale şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

ART. 57

(1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, autonome.

(2) Statutele şi regulamentele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale şi se avizează în mod obligatoriu de federaţiile sportive naţionale şi de Ministerul Tineretului şi Sportului.

ART. 58

(1) Federaţiile sportive naţionale sunt obligate ca până la data de 30 ianuarie a fiecărui an să transmită Ministerului Tineretului şi Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, în principal, date referitoare la activitatea sportivă, modul de îndeplinire a obiectivelor şi de realizare a obligaţiilor asumate în contractul încheiat cu ministerul.

(2) De asemenea, după caz, la informaţiile menţionate la alin. (1) se vor adăuga şi date referitoare la:

a) modificări survenite la statutele şi regulamentele organismelor internaţionale la care sunt afiliate;

b) activitatea reprezentanţilor României aleşi în organismele internaţionale.

ART. 59

(1) Ministerul Tineretului şi Sportului şi direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura înregistrarea şi aducerea la zi a evidenţei structurilor sportive, pe suport de hârtie şi electronic.

(2) Ministerul Tineretului şi Sportului va lua măsuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizării sistemului de evidenţă a structurilor sportive.

ART. 60

Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului şi sportului în aplicarea prezentului regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 61

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA 1

la regulament

REGISTRUL SPORTIV

TITLUL I

Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică

PARTEA I – A – CLUBURI SPORTIVE

SECŢIUNEA I A1

Cluburi sportive persoane juridice de drept public

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii actului de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

4. Denumirea

5. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

6. Durata de funcţionare

7. Patrimoniul iniţial

8. Scopul

9. Obiectivele

10. Reprezentantul legal

11. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

12. Menţiuni cu privire la afilierea la o federaţie sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

13. Modificări ale actelor de dispoziţie prin care s-a înfiinţat

14. Menţiuni cu privire la reorganizare

15. Alte menţiuni.

SECŢIUNEA a II-a A2

Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea:

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia/federaţiile sportivă/sportive naţională/naţionale, după caz:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

– denumirea organizaţiei sportive;

– sediul organizaţiei sportive;

– radierea.

18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr. ../…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr ….. din …………

– retragerea: Hotărârea Guvernului nr. …./……, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr ….. din ………….

19. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

20. Menţiuni cu privire la reorganizare

21. Menţiuni cu privire la dizolvare

22. Alte menţiuni

23. Data radierii.

SECŢIUNEA a III-a A3

Cluburi sportive societăţi comerciale sportive pe acţiuni

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul comerţului

3. Numărul şi data Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea

4. Denumirea

5. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

6. Durata de funcţionare

7. Capitalul social şi structura acţionariatului

8. Acţionarii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul.

9. Scopul

10. Obiectivele

11. Consiliul de administraţie – componenţa nominală

12. Organul de control – componenţa nominală

13. Reprezentantul legal

14. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

15. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii sportive:

– denumirea organizaţiei sportive;

– sediul organizaţiei sportive;

– radierea.

17. Modificări ale actelor de constituire:

– data înscrierii modificării în Registrul comerţului;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării.

18. Menţiuni cu privire la reorganizare

19. Menţiuni cu privire la dizolvare

20. Alte menţiuni

21. Data radierii.

PARTEA a II-a – B – ASOCIAŢII SPORTIVE JUDEŢENE ŞI ALE MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, PE RAMURĂ DE SPORT

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Scopul

9. Obiectivele

10. Patrimoniul iniţial

11. Asociaţii – membri

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă naţională:

– denumirea federaţiei sportive naţionale;

– sediul federaţiei sportive naţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– recunoaşterea: Hotărârea Guvernului nr. ../…, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ….. din ……..

– retragerea: Hotărârea Guvernului nr. ../…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ….. din ……

18. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

19. Menţiuni cu privire la reorganizare

20. Menţiuni cu privire la dizolvare

21. Alte menţiuni

22. Data radierii.

PARTEA a III-a – C – FEDERAŢII SPORTIVE NAŢIONALE

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei.

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Structurile sportive membre:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la federaţia sportivă internaţională:

– denumirea federaţiei sportive internaţionale;

– sediul federaţiei sportive internaţionale;

– radierea.

17. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

– denumirea organizaţiei;

– sediul organizaţiei;

– radierea.

18. Menţiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publică:

– Legea nr. …./…., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. … din ….

19. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

20. Menţiuni cu privire la reorganizare

21. Menţiuni cu privire la dizolvare

23. Alte menţiuni

24. Data radierii.

PARTEA a IV-a – D – LIGI PROFESIONISTE

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti.

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiective

12. Consiliul director/administraţie – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

17. Menţiuni cu privire la reorganizare

18. Menţiuni cu privire la dizolvare

19. Alte menţiuni

20. Data radierii.

PARTEA a V-a – E – ORGANIZAŢII SPORTIVE NAŢIONALE ŞI COMITETUL OLIMPIC ROMÂN

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti

3. Numărul şi data înscrierii în Registrul naţional, ţinut la Ministerul Justiţiei

4. Numărul dosarului de la instanţa judecătorească care a admis dobândirea personalităţii juridice:

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de acordare a personalităţii juridice.

5. Denumirea

6. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

7. Durata de funcţionare

8. Patrimoniul iniţial

9. Asociaţii – membrii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul;

– numărul de identificare;

– Certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii.

10. Scopul

11. Obiectivele

12. Consiliul director – componenţa nominală

13. Organul de control – componenţa nominală

14. Reprezentantul legal

15. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

16. Menţiuni cu privire la afilierea la alte organizaţii internaţionale:

– denumirea organizaţiei;

– sediul organizaţiei;

– radierea.

17. Modificări ale actelor de constituire:

– numărul şi data înscrierii în Registrul special al persoanelor juridice, ţinut la instanţele judecătoreşti;

– temeiul modificării;

– obiectul modificării;

– numărul dosarului de la instanţa judecătorească în care s-a admis modificarea;

– numărul şi data hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis modificarea.

18. Menţiuni cu privire la reorganizare

19. Menţiuni cu privire la dizolvare

20. Alte menţiuni

21. Data radierii.

PARTEA a VI-a – F – STRUCTURILE SPORTIVE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

1. Numărul de identificare

2. Denumirea

3. Ramura de sport

4. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

TITLUL II

Subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică

1. Numărul de identificare

2. Numărul şi data autentificării contractului de societate

3. Denumirea

4. Sediul:

– judeţul;

– localitatea;

– adresa;

– telefon;

– fax;

– e-mail (URL).

5. Durata de funcţionare

6. Aporturile

7. Ramurile de sport

8. Asociaţii:

– numele/denumirea;

– domiciliul/sediul.

9. Scopul

10. Obiectivele

11. Certificatul de identitate sportivă:

– numărul;

– data emiterii.

12. Menţiuni cu privire la calitatea de membru al asociaţiei judeţene pe ramură de sport

13. Modificări ale actelor de constituire:

– temeiul modificării;

– obiectul modificării.

14. Alte menţiuni.

ANEXA 2

la regulament

__________________________ ___________________

| MINISTERUL | | Registrul special |

| TINERETULUI ŞI SPORTULUI | | nr. …………. |

|__________________________| |___________________|

Certificat de identitate sportivă

______________________________________________________________________________

| 1. Denumirea structurii sportive ……………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 2. Sediul structurii sportive ………………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 3. Durata de funcţionare …………………………………………… |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Numărul de identificare din Registrul sportiv şi data ………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 5. Menţiuni ………………………………………………………. |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Semnătura şi ştampila …………………………………………… |

| …………………………………………………………………. |

| 7. Data eliberării ………………………………………………… |

| |

| Eliberat în baza art. 21 alin. (3) şi a art. 24 alin. (1) din Legea educaţiei|

| fizice şi sportului nr. 69/2000. |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 3

la regulament

CERERE

de înregistrare în Registrul sportiv

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana care reprezintă structura sportivă: |

| numele ………………………………………………………… |

| domiciliul …………………………………………………….. |

| 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care |

| constituie structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………….. |

| domiciliul/sediul ………………………………………………. |

| 3. Denumirea structurii sportive: |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ……………………………………………………….. |

| localitatea ……………………………………………………. |

| adresa ………………………………………………………… |

| telefon/fax ……………………………………………………. |

| e-mail (URL) …………………………………………………… |

| 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul |

| structurilor sportive, societăţi comerciale sportive pe acţiuni (numărul şi |

| data emiterii): |

| …………………………………………………………………. |

| 7. Certificatul de înscriere în Registrul naţional, în cazul structurilor |

| sportive, persoane juridice fără scop patrimonial (numărul şi data emiterii):|

| …………………………………………………………………. |

| 8. Actele de constituire autentificate de …………….. sub nr. …….. |

| din data de ………………. |

| 9. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi|

| sportului nr. 69/2000) …………………………………………….. |

|10. Ramurile de sport practicate: ……………………………………. |

|11. Înscrisuri doveditoare: |

| – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi |

| irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor |

| sportive, persoane juridice fără scop patrimonial, în Registrul naţional; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul |

| comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe |

| acţiuni; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul |

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului. |

|12. Data ……………….. |

| ……………………. |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 4

la regulament

CERERE

de înregistrare în Registrul sportiv a modificărilor actelor de constituire

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: |

| numele ………………………………………………………… |

| domiciliul …………………………………………………….. |

| 2. Asociaţii, fondatorii, membrii sau, după caz, persoanele juridice care |

| constituie structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………….. |

| domiciliul/sediul ………………………………………………. |

| 3. Denumirea structurii sportive: |

| …………………………………………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ………………………………………………………… |

| localitatea …………………………………………………….. |

| adresa …………………………………………………………. |

| telefon/fax …………………………………………………….. |

| e-mail (URL) ……………………………………………………. |

| 5. Modificarea se referă la: |

| …………………………………………………………………. |

| 6. Actul adiţional autentificat de …………………. sub nr. ………. |

| din …………………. |

| 7. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care s-a autorizat|

| modificarea actelor constitutive, în cazul structurilor sportive cu |

| personalitate juridică: |

| …………………………………………………………………. |

| 8. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi|

| sportului nr. 69/2000): ……………………………………………. |

| 9. Ramurile de sport nou-înfiinţate sau desfiinţate: ………………….. |

|10. Înscrisuri doveditoare: |

| – copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi |

| irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înregistrare a structurilor |

| sportive persoane juridice fără scop patrimonial în Registrul naţional; |

| – copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul |

| comerţului, în cazul structurilor sportive societăţi comerciale sportive pe |

| acţiuni; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul |

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului; |

| – dovada patrimoniului. |

| 11. Data …………………. |

| …………………………. |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 5

la regulament

CERERE

de acordare a avizului şi autorizării funcţionării structurilor sportive

______________________________________________________________________________

| 1. Persoana împuternicită să efectueze procedura: |

| numele ………………………………………………………. |

| domiciliul …………………………………………………… |

| 2. Asociaţii, fondatorii sau, după caz, persoanele juridice care constituie |

| structura sportivă: |

| numele/denumirea ……………………………………………… |

| domiciliul/sediul …………………………………………….. |

| 3. Denumirea structurii sportive: …………………………………. |

| 4. Sediul: |

| judeţul ……………………………………………………… |

| localitatea ………………………………………………….. |

| adresa ………………………………………………………. |

| telefon/fax ………………………………………………….. |

| e-mail (URL) …………………………………………………. |

| 5. Patrimoniul iniţial/capitalul social iniţial/aportul asociaţilor: |

| ……………………………………………………………….. |

| 6. Actele de constituire autentificate de …… sub nr. … din …. |

| 7. Temeiul juridic al cererii (în baza prevederilor Legii educaţiei fizice |

| şi sportului nr. 69/2000): |

| ……………………………………………………………….. |

| 8. Ramurile de sport practicate: |

| ……………………………………………………………….. |

| 9. Înscrisuri doveditoare: |

| – copii legalizate de pe actele de constituire, în cazul structurilor |

| sportive cu personalitate juridică; |

| – contractul de societate, autentificat, în cazul structurilor sportive |

| fără personalitate juridică; |

| – copii de pe actul de dispoziţie al organului administraţiei publice |

| centrale sau locale în baza căruia funcţionează, inclusiv de pe regulamentul|

| propriu de organizare şi funcţionare şi de pe actul de dispoziţie care să |

| stabilească, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, |

| pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional, în cazul |

| cluburilor sportive persoane juridice de drept public; |

| – dovada sediului; |

| – dovada patrimoniului. |

| 10. Data …………………. |

| ……………………… |

| (semnătura şi ştampila) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 6

la regulament

CERERE

pentru acordarea rentei viagere

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………., născut/născută la data de ……… în localitatea ………, domiciliat/domiciliată în ………, str. ………… nr. …., bl. …, sc. …, ap. …, judeţul (sectorul) ….., telefon ….., având cetăţenia română, act de identitate ……… seria … nr. ….., paşaport seria … nr. …… (pentru persoanele stabilite în străinătate care deţin cetăţenia română), solicit să aprobaţi plata rentei viagere cuvenite în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obţinute în activitatea sportivă, astfel:

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ………………………………;

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ………………………………;

– medalie de ……………………….. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ………………….., din anul …….., în proba olimpică de ……………………………… .

Menţionez că m-am retras din activitatea sportivă competiţională oficială în anul ….. .

Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin să se efectueze: în numerar/prin mandat poştal la adresa sus-menţionată/prin virament în contul curent personal nr.*) ………. deschis la Banca ………………………………. .

Mă oblig ca în cazul revenirii în activitatea competiţională să aduc la cunoştinţă acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de cel mult 7 zile de la reluarea activităţii.

Mă oblig ca în cazul renunţării sau retragerii cetăţeniei române să aduc la cunoştinţă acest fapt Ministerului Tineretului şi Sportului, în scris, în termen de 7 zile de la aceasta.

Anexez copie xerox de pe actul de identitate (paşaport/buletin de identitate/certificat de naştere) prin care dovedesc calitatea de cetăţean român.

…………………….. ……………….

(localitatea, data) (semnătura)

Domnului ministru al tineretului şi sportului

OUG 23/2008 cu modificarile aduse de Legea 317/2009 privind pescuitul si acvacultura

OUG 23/2008 cu modificarile aduse de Legea 317/2009 privind pescuitul si acvacultura

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA

Privind Pescuitul Si Acvacultura

Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in

conformitate cu reglementarile Uniunii Europene, necesar administrarii sectorului

pescaresc, prin conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in

conformitate cu politica comunitara in domeniul pescuitului, se impune adoptarea

proiectului in regim de urgenta, in vederea:

– cresterii absortiei fondurilor europene alocate sectorului pescaresc prin Fondul

European pentru Pescuit;

– restructurarii institutionale a sectorului pescaresc;

– finalizarii urgente a privatizarii fermelor piscicole, in vederea absortiei fondurilor

europene;

– reducerii birocratiei;

– reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizatiilor de pescari;

– eficientizarii administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii;

– sprijinirii organizatiilor de producatori si a fermelor piscicole,

In temeiul prevederilor articolului 115 alineatul (4) din Constitutia Romaniei,

republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta :

CAPITOLUL I:

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza protectia, conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultura, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, cand aceste activitati se realizeaza:”.

a) pe teritoriul Romaniei;

b) in apele de sub jurisdictia nationala a Romaniei de catre nave sub pavilion

romanesc sau sub pavilionul altor state;

(2) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste masurile privind:

a) organizarea si administrarea sectorului pescaresc;

b) protectia, conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;

c) politica structurala;

d) administrarea capacitatii flotei de pescuit;

e) acvacultura;

f) prelucrarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura;

g) organizarea pietei produselor pescaresti;

h) cercetarea stiintifica in domeniul pescaresc;

i) controlul si respectarea legislatiei in domeniu;

j ) relatiile internationale in domeniul pescuitului si acvaculturii;

k) raspunderi si sanctiuni.

l) privatizarea in domeniul piscicol.

(3) Prezenta ordonanta de urgenta reprezinta cadrul general de reglementare, pe

baza careia se emite legislatia secundara pentru sectorul pescaresc.

“(4) Punerea in aplicare a masurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, cu sediul in municipiul Bucuresti, ale carei structura, organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului

Art. 2. (1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel:

1 „ acvacultura “, cresterea sau cultivarea de vietuitoare acvatice, cu tehnici destinate maririi peste capacitatea naturala a mediului, a productiei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice;

2. amenajare piscicola – unitatea de baza a acvaculturii, reprezentata de:
a) helesteu – bazin piscicol realizat in sapatura sau umplutura, inconjurat total ori partial de diguri, prevazut cu canale de alimentare, de evacuare si perimetrale, dotat cu constructii hidrotehnice si instalatii de alimentare, retinere si evacuare a apei;
b) iaz – bazin piscicol realizat prin bararea unei vai cu un baraj, prevazut cu instalatii hidrotehnice pentru retinerea si deversarea/evacuarea apei;
c) statie de reproducere artificiala;
d) viviera flotabila – instalatie plutitoare, alcatuita dintr-un cadru poliedric cu pereti din plasa, destinata cresterii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;
e) lacuri de acumulare in care se practica acvacultura;
f) alte instalatii destinate acvaculturii;
3. habitate piscicole naturale:
a) Dunarea teritoriala, Delta si lunca inundabila a Dunarii;
b) complexul lagunar Razelm-Sinoe si lacurile litorale;
c) paraiele, raurile si lacurile de munte, colinare, de ses si zonele lor inundabile, precum si bratele moarte ale raurilor;
d) baltile si lacurile naturale lipsite de instalatii hidrotehnice pentru alimentarea, retinerea si evacuarea apei;
e) lacurile de acumulare, cu zonele lor inundabile la viituri;
f) reteaua de canale magistrale din sistemele hidroameliorative, de navigatie si hidroenergetice si ramificatiile acestora;
g) apele maritime interioare, marea teritoriala, zona contigua, zona economica exclusiva ale Romaniei;

4 ) se abroga

5) „ captura totala admisibila (TAC) “, cantitatea de peste sau alte vietuitoare acvatice, apartinand unei anumite specii sau grup de specii, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare, care se poate extrage anual, fara a afecta capacitatea de regenerare naturala;

6) „ capacitate de pescuit ”, tonajul unei nave exprimate in GT si puterea acesteia

exprimate in KW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma si/sau

dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave;

7. captura – cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimata in kilograme sau in numar de exemplare;
8. centru de prima vanzare – locul unde se efectueaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit;
9. cota – partea din captura totala admisibila din fiecare specie ori grup de specii, care se aloca persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati de pescuit comercial

10) „ efort de pescuit “, produsul capacitatii si al activitatii unei nave/ambarcatiuni

pescaresti; cand este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni, suma tuturor eforturilor de pescuit al tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin grupului;

11. exploatare durabila – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode si procedee care sa asigure productivitatea si biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor habitatelor piscicole naturale;
12. Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit – documentul in care sunt inregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit care activeaza la pescuitul comercial in habitatele piscicole naturale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate si tehnica de pescuit, zona de pescuit si proprietarul;
13. inspector piscicol – persoana cu drept de inspectie si control privind respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii si comercializarii pestelui, din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;
14) „ jurnal de pescuit “, registru la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit in care sunt inregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

15) „ nava de pescuit “, orice nava sau ambarcatiune echipata pentru pescuit comercial;

16) „ nava auxiliara de pescuit ” orice nava sau ambarcatiune care nu este implicata direct in activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultura sau instalatiile de pescuit stationar;

17) „ pescarie ” ansamblul de activitati care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui. Acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau grup de specii;

18. pescuit – activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea masurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;”.

“181. pescuit in scop stiintific – extragerea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si din amenajarile piscicole, conform planului anual aprobat, in orice perioada a anului, inclusiv in perioadele de prohibitie, in orice zona, pentru orice specie acvatica, la orice varsta si dimensiune, cu utilizarea oricaror metode, unelte, dispozitive si plase de pescuit, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, in baza autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific

19) „ pescuit ilegal “, practicarea pescuitului fara respectarea reglementarilor in

domeniul pescuitului;

20) „ posibilitate de pescuit “, dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat in capturi sau in efort de pescuit;

21) „ port de baza ”, locul de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit,

expediere si comercializare a capturilor;

22) ,, prima vanzare ” se intelege acea vanzare care se realizeaza pentru prima data pe teritoriul national si care stabileste prin documente pretul produsului;

23) ,, procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura ” se intelege ansamblul operatiunilor care modifica caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, avand drept scop pregatirea lor pentru comercializare;

24. punct de debarcare – locul unde navele si ambarcatiunile de pescuit in habitatele piscicole naturale descarca pestele in vederea expedierii spre centrele de prima vanzare;
25. resurse acvatice vii – speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile din habitatele piscicole naturale ale Romaniei;

26) „ echipamente de pescuit “, uneltele, metodele si dispozitivele, utilizate in activitatea de pescuit;

27. pescar profesionist – persoana fizica atestata, conform reglementarilor legale in vigoare, sa practice pescuitul in scop comercial;”.

“271. pescar sportiv – persoana fizica detinatoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociatiile de pescari sportivi legal constituite;”.
28. licenta de pescuit – actul administrativ care certifica faptul ca o nava/ambarcatiune indeplineste conditiile pentru desfasurarea activitatii de pescuit comercial;
29. autorizatie de pescuit – actul administrativ prin care se autorizeaza o persoana fizica sau juridica sa exercite activitatea de pescuit;”.
30) „ permisul de pescuit ” documentul individual si netransmisibil prin care se atesta dreptul de pescuit;

31) se abroga

32) „ plasa ”, o retea de fibre textile cu urmatoarele elemente caracteristice si

dimensionale de gabarit: diamentrul firului (mm), marimea laturii ochiului (mm),

structura (tex), lungime si latime;

33) „ setca ” unelta de pescuit de tip retea, formata dintr-un singur perete de plasa, care este prevazuta cu elemente de armare: la partea superioara plute, iar la partea inferioara plumbi, care retine pestele prin incurcare si agatare;

34)se  abroga

35) se  abroga

36) „ ava ”, retea de fire textile care formeaza mai multi pereti de plasa, cu diferite marimi ale laturii ochiului;

37) plasa de tip monofilament – plasa formata din fire polimerice netorsionate;”.

38) „ dispozitiv/aparat electric de pescuit ”, instrument electric, alimentat de catre o sursa de curent electric, care foloseste sisteme ce creeaza unde electrice in apa, electrocuteaza resursele acvatice vii, aducandu-le la suprafata apei, unde pot fi usor pescuite.

39. drept de pescuit – dreptul obtinut, in conditiile legii, de exploatare durabila a resursei acvatice vii;
40. efectiv piscicol – totalitatea pestilor si a altor vietuitoare acvatice existente la un moment dat intr-o amenajare piscicola;
41. specie introdusa – orice specie de pesti sau de alte vietuitoare acvatice introdusa intentionat ori accidental de om intr-un mediu acvatic diferit de cel in care este prezenta natural;
42. furt piscicol – activitatea infractionala care consta in furtul efectivului piscicol in tot sau in parte, prin orice mijloace ori metode, din amenajarile piscicole;
43. braconaj piscicol – activitatea contraventionala sau infractionala care consta in pescuitul fara licenta, autorizatie ori permis a pestilor si a altor vietuitoare acvatice din habitatele piscicole naturale;
44. zona de pescuit – portiunea delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic unde este permisa practicarea pescuitului;
45. zona de refacere biologica – zona unui bazin hidrografic unde resursele acvatice vii sunt in declin si se impune restrictionarea pescuitului pentru refacerea acestora;
46. zona interzisa la pescuit – zona delimitata prin semne vizibile a unui bazin hidrografic, protejata in vederea reproducerii resurselor acvatice vii;
47. baza de date nationala a resurselor acvatice vii – totalitatea informatiilor privind flota de pescuit, efectivele piscicole, numarul de operatori economici cu activitati specifice, numarul de asociatii si federatii, numarul de pescari sportivi si profesionisti, cantitatile de peste extrase anual, cantitatea de peste introdusa prin activitati de repopulare

CAPITOLUL II:

ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SECTORULUI PESCARESC

Art. 3. – Responsabilitatea privind definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura revine Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.”
Art. 4. (1) ) Elaborarea strategiei nationale si a reglementarilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura, precum si implementarea si controlul aplicarii si respectarii acestora sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.”
(2) se abroga.

(3) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura are urmatoarele atributii principale:
a) administreaza resursele acvatice vii din habitatele piscicole naturale ale Romaniei, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», in conditiile legii;
b) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu, in conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare, inclusiv prin negociere directa cu titularii contractelor de inchiriere, asociere, concesionare, arendare; vanzarea amenajarilor piscicole se poate efectua in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin contracte de vanzare-cumparare si contracte de leasing;
c) concesioneaza terenurile, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) incheie contracte in vederea exploatarii si/sau privatizarii terenurilor, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», pe care sunt amplasate amenajari piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului;
e) elaboreaza caietele de sarcini in vederea privatizarii si/sau concesionarii;
f) desfasoara orice alte activitati stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
(4) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate delega, pe baza de protocol, administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale catre alte institutii publice ale statului.”

Art. 5. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura isi exercita atributiile in teritoriu prin structuri proprii.

Art. 6. (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura este format din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si

Acvacultura se face potrivit prevederilor legale.

Art. 7. – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura asigura realizarea masurilor din domeniul specific, precum si a masurilor in aplicarea reglementarilor Uniunii Europene.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

CAPITOLUL III:

“PROTECTIA, CONSERVAREA SI EXPLOATAREA RESURSELOR ACVATICE VII”
SECTIUNEA1

“Activitatea de pescuit in habitatele piscicole naturale”

Art. 8. Politica privind pescuitul in habitatele piscicole naturale se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura prin:
a) masuri de conservare a resurselor acvatice vii prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricarei alte masuri care sa fie determinata de starea resurselor.

b) masuri de protejare si regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuala a TAC-lui si a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibitie, a zonelor protejate si a zonelor de crutare, precum si a masurilor preventive.

c) masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna

rationalizare a efortului de pescuit.

d) reglementari privind pescuitul si acvacultura;
e) stabilirea sistemelor de paza, control si de inspectie a activitatilor de pescuit;”.
. f) integrarea activitatilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate in planurile de management ale ariilor respective.

g) finantarea programelor pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatarii resurselor acvatice vii si acvaculturii.”

Art. 9. – (1) Accesul la resursele acvatice vii se reglementeaza pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in urma consultarilor cu organizatiile din domeniul pescuitului.
(2) Accesul la resursele acvatice vii din rezervatiile naturale in vederea practicarii pescuitului in scop comercial se atribuie in mod direct pescarilor profesionisti organizati in asociatii profesionale de profil din unitatea administrativ-teritoriala, pe baza permiselor, licentelor si autorizatiilor de pescuit comercial.
(3) Pe zona de pescuit recreativ/sportiv nu poate fi eliberata decat o singura autorizatie privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv.”

Art. 91. – (1) Pentru derivatiile naturale sau artificiale ale unui curs de apa, reprezentate de brate secundare, canale de irigatii ori tranzitare, autorizatia de pescuit revine titularului de autorizatie pentru cursul principal de apa.
(2) In cazul in care o apa in regim neamenajat isi schimba albia ca urmare a unor evenimente naturale sau devieri artificiale, beneficiarii autorizatiei initiale de pescuit sunt autorizati atat pentru noua albie si vechea albie ramasa, cat si pentru luciul de apa ce eventual ar aparea ca urmare a indiguirilor limitrofe efectuate.
(3) Marirea suprafetei unui luciu de apa in regim natural de scurgere ca urmare a constructiei unei acumulari pe cuveta sa determina extinderea dreptului de pescuit asupra intregii suprafete. Daca luciul de apa exploatat piscicol inunda malurile, posesorul autorizatiei de pescuit comercial este indreptatit sa pescuiasca in perimetrul inundat.”

Art.10. (1) Prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului se stabilesc masuri de reglementare a efortului de pescuit si cota alocata.”

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numarului navelor/ambarcatiunilor de pescuit in functie de caracteristicile acestora in cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescarie;

b) limitarea timpului alocat activitatii pescuitului;

c) numarul de unelte utilizate la pescuit;

d) se abroga

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumita specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit, nave de pescuit.

(4 Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului pot stabili, prin ordin comun, si alte masuri de refacere si conservare a resurselor acvatice vii.”
.Art. 11. (1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc

caracteristicile tehnice si conditiile de folosire ale uneltelor de pescuit, precum si

metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, in scopul realizarii unui pescuit durabil in conditiile minimalizarii efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice si a speciilor auxiliare, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit in afara celor stabilite, este interzisa.

(3) In scopul protectiei investitiilor producatorilor schimbarea echipamentelor de

pescuit se va realiza cu preaviz de1-2 ani.

Art. 12. (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil, stabileste dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezinta resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.
(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minima celei reglementata nu pot fi

retinute, transbordate, descarcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat dupa capturarea lor indiferent de starea acestora.

(4) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si dezvoltarii durabile se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(5) Pentru apele care constituie frontiera de stat perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc in

concordanta cu conventiile internationale incheiate cu statele riverane.

(6) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale conditioneaza exercitarea pescuitului speciilor protejate, in baza unor reglementari specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.”
(7) Paza resurselor acvatice vii se face in conformitate cu prevederile Legii nr.

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu

modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 2-a:

Masuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

Art. 13. (1) ) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, care da dreptul unei nave/ambarcatiuni sa desfasoare activitatea de pescuit comercial, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”
(2) In cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunica

schimbarea proprietarului catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in vederea eliberarii unei noi licente de pescuit.

(3) se abroga

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de

pescuit.

Art. 14. (1) Cand caracteristicile specifice ale unei pescarii, recomanda limitarea

efortului de pescuit sau masuri specifice de conservare, Agentia Nationala pentru

Pescuit si Acvacultura poate conditiona exercitarea activitatii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii stiintifice si eliberarea unei autorizatii de pescuit, cu caracter temporar, complementar licentei de pescuit si care va trebui sa fie tinuta la bord.

(2) Autorizatia de pescuit contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, perioada de valabilitate, zona de pescuit, modalitatea de pescuit si cota alocata pe specii.

(3) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activeaza in aceeasi zona de pescuit poate primi o autorizatie colectiva de pescuit.

(4) se abroga

(5) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc conditiile de atribuire si modelul autorizatiilor de pescuit, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 15. (1) Contravaloarea licentelor de pescuit, permiselor de pescuit si autorizatiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul taxelor de licentiere si autorizare se stabileste prin hotarare a

Guvernului.

SECTIUNEA a 3-a:

Masuri de administrare a pescuitului

Art. 16 Atribuirea dreptului de pescuit se face in baza licentelor, permiselor si a autorizatiilor emise de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.”
Art. 17. (1) Pentru imbunatatirea administrarii si controlului activitatilor de pescuit,

precum si pentru a favoriza planificarea, Agentia Nationala pentru Pescuit si

Acvacultura dispune distribuirea drepturilor de pescuit intre navele sau grupuri de

nave care activeaza intr-o zona de pescuit.

(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprima in cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioadele de activitate in zonele de pescuit.

(3) Criteriile de distribuire sunt urmatoarele:

a) activitatea de pescuit exprimata in volum de capturi, efort de pescuit sau perioada de activitate in zona, dupa caz;

b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcatiunilor de pescuit;

c) ceilalti parametri ai navelor/ambarcatiunilor si posibilitatile acestora de pescuit;

d) folosirea capacitatilor de productie;

e) conditiile sociale si de munca la bordul navelor/ambarcatiunilor.

“Art. 18. – (1) In scopul utilizarii optime a resurselor acvatice vii si dezvoltarii acvaculturii se infiinteaza Comitetul consultativ pentru sectorul pescaresc, structura consultativa pe langa organul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
(2) Componenta, organizarea si functionarea Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

SECTIUNEA a 4-a:

Monitorizarea activitatii de pescuit

Art. 19. Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura monitorizeaza activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanenta pentru cunoasterea in timp real a intrarilor si iesirilor din port, stationarilor navelor/ambarcatiunilor in zonele de pescuit, capturile sau alte circumstante.

Art. 20. (1) La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie sa existe un jurnal de pescuit in care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, in termenii stabiliti de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, si un ordin de deplasare de la portul si/sau punctul propriu de descarcare a produselor pescaresti.
(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcatiuni nepuntate, la propunerea Agentiei  Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Art. 21. (1) Navele/ambarcatiunile care descarca capturile pe teritoriul national trebuie sa prezinte structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura in conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitatile descarcate pentru fiecare specie, zona de provenienta si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion romanesc care descarca produsele

pescaresti in afara teritoriului national au obligatia de a comunica datele cuprinse in declaratia de debarcare Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de aceasta.

Art. 22. (1) Navele de pescuit aflate sub pavilion romanesc comunica Agentiei

Nationale pentru Pescuit si Acvacultura in termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinand statelor terte vor trebui sa obtina autorizatie de transbordare, in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

SECTIUNEA a-5-a:

“Pescuitul recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Art. 23. – (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si eliberat de asociatiile de pescari sportivi.
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale se vor stabili conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, dupa consultarea cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite, la nivel national.
(3) Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica si in amenajarile piscicole si in lacurile de acumulare pentru care s-au eliberat licente de acvacultura, in conditiile si pe baza regulilor stabilite de detinatorul licentei.
(4) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este valabil atat pentru zonele concesionate de asociatia al carei membru este, cat si pentru zonele concesionate de alte asociatii, pe baza de reciprocitate.
(5) Activitatea de pescuit recreativ/sportiv se practica in cadrul fiecarei asociatii in baza regulamentului propriu stabilit in acest sens.”

Art. 24 – In scopul asigurarii protectiei si conservarii resurselor acvatice vii si al evitarii conflictelor de interese dintre activitatea de pescuit comercial si cea de pescuit sportiv, se stabilesc conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale, astfel:
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

a) in apele curgatoare si statatoare din zona montana, numai cu o singura undita cu cel mult 2 carlige sau cu o lanseta;

b) in apele din zona colinara si de ses, pe tot cursul Dunarii si pe bratele sale, in Delta Dunarii, cu cel mult 4 undite sau 4 lansete cu cate doua carlige fiecare;

c) in apele teritoriale ale Marii Negre, cu cel mult 2 undite, 2 lansete sau 1 taparina, cu cate 10 carlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) in apele din zona colinara si de ses, pe Dunare, Delta Dunarii si apele maritime, un pescar sportiv, poate retine din captura, cel mult 5 kg/zi de peste sau numai un singur peste, daca greutatea lui depaseste 5 kg;

f) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar maximum 10 bucati/exemplare/zi, in total, din speciile: pastrav indigen, pastrav curcubeu, fantanel, lipan si coregon.”
Art. 25. (1 Asociatiile de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, vor fi luate in evidenta de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Mediului, ca reprezentanti ai societatii civile, in vederea stabilirii de programe de actiuni si proiecte comune pentru conservarea si protejarea resurselor acvatice vii.”
(2) Asociatiile de pescari sportivi pot stabili, ca regula, practicarea pescuitului

recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, in zona lor de competenta.

CAPITOLUL IV:

POLITICA STRUCTURALA SI ADMINISTRAREA CAPACITATILOR DE

PRODUCTIE

Art. 26. Politica organizarii sectorului de pescuit se realizeaza prin masuri:

a) destinate perfectionarii persoanelor care activeaza in sector;

b) de sprijinire a organizatiilor de producatori si a altor forme asociative;

c) pentru constructia, modernizarea si reconversia navelor de pescuit;

d) de adaptare a capacitatii flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) de stabilire si schimbarea a porturilor de baza;

f) de reglementare a descarcarii si a primei vanzari a produselor pescaresti, indiferent de originea acestora.

SECTIUNEA 1:

Agentii sectorului pescaresc

Art. 27. Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care detin capacitati de productie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultura, se pot constitui, la libera lor initiativa, in organizatii de producatori, cu scopul practicarii unui pescuit responsabil si imbunatatirea conditiilor de vanzare a produselor realizate de membrii acestora.

Art. 28. – Membrii organizatiilor trebuie sa vanda produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in scopul imbunatatirii calitatii produselor, adaptarii volumului ofertei la cerintele pietei si imbunatatirii procesului de comercializare.”

Art. 29. (1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(2) Activitatea economica desfasurata in zonele geografice in care organizatiile s-au constituit reprezinta criteriul principal de recunoastere.

Art. 30. (1) ) Recunoasterea organizatiilor de producatori se face de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.”
(2) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura retrage recunoasterea

organizatiilor de producatori, in situatia in care acestea nu mai indeplinesc criteriile de recunoastere.

SECTIUNEA A 2-A:

Flota de pescuit

Art. 31. – Asociatiile de pescari profesionisti, asociatiile de pescari sportivi si alte entitati asociative legal constituite, precum si organizatiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entitati reprezentative in procesul consultativ de adoptare a deciziilor.”

Art. 32. (1) In cadrul Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura se constituie Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu un caracter administrativ, in care se mentioneaza toti parametrii tehnici ai navelor si ambarcatiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flota.

(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, impreuna cu Autoritatea Navala Romana, stabileste modul de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit.”
(3) Inscrierea in Fisier nu scuteste indeplinirea obligatiei de inscriere in Registrul

Comertului sau in alte registre publice existente.

Art. 33. Construirea, modernizarea si reconversia navelor si ambarcatiunilor de pescuit se realizeaza in cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente in zonele de pescuit si tinand cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 34. (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura autorizeaza construirea navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman astfel incat acestea sa nu depaseasca capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din Fisier.

(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licente de constructie, emisa de presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si de Autoritatea Navala Romana

(3) In licenta se inscriu, datele de identificare a navei, portul de baza si

navele/ambarcatiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitatii de pescuit.

Art. 35. (1) Modernizarea si reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora pentru a fi adaptate la normele nationale si comunitare in ceea ce priveste echipamentele de pescuit, asigurarea securitatii muncii, imbunatatirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit si perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord si protectiei mediului.

(2) Cand lucrarile de modernizare si reconversie implica cresterea performantelor de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se radiaza alte

nave/ambarcatiuni inscrise in Fisier in echivalentul capacitatii surplusului de efort

dobandit dupa modernizare.

“(3) Lucrarile de modernizare si reconversie sunt autorizate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.”

“Art. 36. – In scopul adaptarii flotei la situatia zonelor de pescuit, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit, in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.”
Art. 37. (1) Oprirea definitiva a activitatii navelor de pescuit se aplica acelora care

activeaza in zone de pescuit a caror situatie necesita o adaptare structurala pe termen lung, in scopul reducerii efortului de pescuit si favorizarii refacerii resurselor acvatice vii.

(2) Oprirea definitiva a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit determina radierea acesteia din Fisier.

Art. 38. (1) Prin oprirea temporara a activitatii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se intelege incetarea activitatii pe o perioada de timp determinata.

(2) Oprirea temporara este o masura conjuncturala cu scopul reducerii efortului de pescuit, ca urmare a unor circumstante exceptionale.

SECTIUNEA a 3-a:

Stabilirea porturilor de baza si schimbarea portului de baza

Art. 39. (1) Portul de baza pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc in habitatele piscicole naturale este acela de unde nava/ambarcatiunea isi incepe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.”
(2) se abroga

(3) se abroga

SECTIUNEA a 4-a:

Porturile/punctele de debarcare si prima vanzare a produselor

Piscicole

Art. 40. (1) ) Navele/ambarcatiunile de pescuit care descarca produse pescaresti pe teritoriul national trebuie sa o faca in porturi/puncte nominalizate in acest sens de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.”
(2) In cadrul fiecarui port, descarcarea se face in locurile stabilite, dupa caz, de catre autoritatile portuare.

Art. 41. Prima vanzare a produselor obtinute din pescuit se face in locurile stabilite si autorizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.”

“Art. 411. – Porturile/punctele de debarcare si centrele de prima vanzare sunt autorizate si nominalizate in baza normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.”
Art. 42 Produsele obtinute din pescuit care constituie obiectul primei vanzari intr-un loc situat in afara portului de descarcare si care trebuie sa fie transportate inainte de a se produce prima vanzare sunt insotite pana la locul primei vanzari de documentele legale de insotire a marfii.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

CAPITOLUL V:

ACVACULTURA

Art. 43- (1) Acvacultura se practica in amenajari piscicole.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

(2) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative si cantitative de

produse pescaresti. In subsidiar, dezvoltarea acvaculturii reduce presiunea prin

pescuit asupra resursei acvatice vii.

(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultura in amenajarile piscicole se face in conditiile legislatiei in domeniul apei.”
Art. 44. (1) Politica de baza pentru dezvoltarea acvaculturii se realizeaza prin

urmatoarele masuri:

a) adaptarea productiei la cerintele pietei;

b) imbunatatirea sistemului de comercializare si informarea consumatorilor;

c) valorificarea superioara a potentialului genetic prin acvacultura unor specii

valoroase;

d) instruirea producatorilor din acvacultura;

“e) introducerea masurilor de bune practici in procesele tehnologice pentru asigurarea biosecuritatii si sigurantei alimentare a produselor din acvacultura;”.
f) asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;

g) asigurarea sanatatii si bunastarii animale;

h) protectia mediului;

i) dezvoltarea cercetarii.

“j) protejarea si incurajarea producatorilor din acvacultura prin reglementari specifice;
k) promovarea de programe de invatamant mediu pentru formarea piscicultorilor;
l) stabilirea criteriilor de omologare a pepinierilor care pot vinde material piscicol de populare.”

(2) ) Actiunile de realizare a politicilor de baza pentru dezvoltarea acvaculturii urmaresc:

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice corelate cu normele de protectie a mediului;

b) folosirea corespunzatoare a amenajarilor piscicole;

c) incurajarea aplicarii tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economica ridicata si a produselor pescaresti organice;

d) construirea de amenajari si instalatii moderne si eficiente pentru practicarea

acvaculturii marine si continentale, in conditiile asigurarii sanatatii si bunastarii

animale;

e) asigurarea pe termen lung a locurilor de munca din acvacultura, in special in zonele dependente de pescuit;

f) incurajarea dezvoltarii industriilor adiacente pentru producerea de utilaje si instalatii precum si furaje specifice, folosite in acvacultura;

g) alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

Art. 45. (1) In cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura se constituie Registrul unitatilor de productie din acvacultura, cu un caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitatile de productie.

(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau administratorului precum si modificarile privind capacitatea de productie, si speciile cultivate, trebuie comunicata Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, in vederea reactualizarii registrului si eliberarii unei noi licente de acvacultura, dupa caz.

(3) Unitatile de productie de acvacultura sunt inscrise in Registrul unitatilor de

acvacultura si primesc licenta de acvacultura, eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.

“(4) Inscrierea in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentei de acvacultura se realizeaza in conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.”
Art. 46- Introducerea in cultura a speciilor de pesti si de alte vietuitoare acvatice noi in amenajarile piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului, prin care se stabilesc si conditiile de carantina care se impun;

“Art. 461. – (1) Pentru impulsionarea dezvoltarii acvaculturii, terenurile proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajari piscicole, inclusiv instalatiile speciale amplasate pe uscat, se vor vinde direct proprietarilor activelor.
(2) Pretul de vanzare al terenului va fi pretul pietei stabilit pe baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator autorizat in functie de bonitatea terenului inainte de a fi amenajat in scop piscicol.
(3) Pretul de vanzare al terenului se poate achita in rate de catre proprietarii activelor in urmatoarele conditii:
a) avans 20% din pretul de vanzare;
b) rate semestriale esalonate pe un termen de pana la 10 ani;
c) perceperea unei dobanzi anuale la nivelul ratei lunare a dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei de la data platii.
(4) Administratorul terenului in numele statului va solicita cumparatorului constituirea de garantii pentru asigurarea platii:
a) scrisoare de garantie emisa de o banca comerciala; sau
b) constituirea unei ipoteci pe terenul care face obiectul vanzarii, pana la achitarea in totalitate a platii.”

CAPITOLUL VI :

ORGANIZAREA PIETEI PRODUSELOR PESCARESTI

SECTIUNEA 1 :

Principii generale

Art. 47. – Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste masuri privind comercializarea, procesarea si prelucrarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura, in special pentru:
a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescaresti pe toata durata procesului de comercializare pentru a asigura transparenta pe piata si pentru a face posibila informarea corespunzatoare a consumatorilor, in special in ceea ce priveste natura produsului;

b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit si acvacultura in concordanta cu normele de conservare si protectie a resurselor

acvatice vii;

c) incurajarea si sprijinirea procesarii si prelucrarii produselor pescaresti;

d) imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti;

e) marirea gradului de utilizare si crestere a valorii adaugate a materiei prime obtinute prin acvacultura si pescuit.

SECTIUNEA a 2-a:

Comercializarea produselor pescaresti

Art. 48 se abroga

Art. 49. – Este interzisa comercializarea produselor obtinute din pescuit, de orice origine sau provenienta, a caror marime ori greutate este mai mica decat cea prevazuta in reglementarile in vigoare sau al caror mod de obtinere nu este in conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

SECTIUNEA a 3-a

Procesarea produselor de pescuit si acvacultura

Art. 50. – Unitatea de procesare este inregistrata in Registrul unitatilor de procesare si primeste licenta de fabricatie emisa de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu normele elaborate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.”

“Art. 501. – (1) In scopul maririi gradului de utilizare a materiei prime si de crestere a valorii, sunt incurajate si sprijinite de Guvern activitatile de pescuit si acvacultura.
(2) Masurile de sprijinire sunt indreptate in mod special spre:
a) diversificarea produselor;
b) imbunatatirea calitatii produselor;
c) introducerea de tehnologii noi;
d) folosirea resurselor excedentare sau subutilizate;
e) utilizarea subproduselor;
f) incurajarea organizatiilor profesionale si interprofesionale;
g) reducerea impactului asupra mediului inconjurator.”

<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

CAPITOLUL VII:

PESCUITUL IN SCOP STIINTIFIC

Art. 51. (1﴿ Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura elibereaza, la cerere, o autorizatie speciala de pescuit in scop stiintific, netransmisibila, institutiilor de cercetare care au ca obiective de cercetare:
a) cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si

productivitatii din aceste ecosisteme si a interactiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice din habitatele piscicole naturale de catre activitatile de pescuit si acvacultura, precum si de alte activitati antropice;”.
c) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea si diversificarea acvaculturii.

(2) ) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale stabileste conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Capturile obtinute in urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializarii.

(4) Periodic, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in colaborare cu institutiile de cercetare si cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, stabileste strategia si obiectivele cercetarii in domeniul pescaresc si, anual, planul de cercetare.”

“Art. 511. – (1) Titularul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific elibereaza ordine de serviciu pescarilor atestati pentru practicarea pescuitului in scop stiintific, conform planului de cercetare aprobat.
(2) Pescuitul in scop stiintific practicat cu metode si echipamente interzise de lege se exercita strict in prezenta personalului de cercetare special desemnat de catre detinatorul autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

CAPITOLUL VIII:

RELATII INTERNATIONALE

Art. 52. (1﴿ Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale dezvolta colaborarea si initiaza proiecte de conventii si acorduri internationale privind:
a) pescuitul si exploatarea durabila a resurselor acvatice vii din Marea Neagra;

b) accesul navelor romanesti de pescuit in alte zone ce prezinta interes, in vederea acoperirii deficitului de produse pescaresti pe piata romaneasca;

c) dezvoltarea activitatilor de pescuit, acvacultura si schimburi comerciale;

d) evaluarea impactului activitatilor antropice asupra starii resurselor acvatice vii in context transfrontalier.

(2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale emite reglementari si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.”
Art. 53. In vederea efectuarii studiilor stiintifice necesare pentru evaluarea stocurilor de  pesti si alte vietuitoare acvatice cu distributie transfrontaliera in ape de interes international, precum si pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura sprijina si incurajeaza activitatea institutiilor de cercetare stiintifica in cadrul obligatiilor derivate din acorduri sau conventii internationale la care Romania este parte.

Art. 54. – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, cu sprijinul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii.”
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

CAPITOLUL IX:

REGIMUL CONTRAVENTIILOR SI INFRACTIUNILOR

Art. 55. (1) Prezentul Titlu are drept obiectiv stabilirea regimului contraventiilor si

infractiunilor in domeniul pescuitului si acvaculturii.

(2) Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre persoane

fizice sau juridice atrage, dupa caz, raspundere administrativa, civila sau penala.

Art. 56. (1﴿ Pentru a se asigura de respectarea legislatiei in domeniul pescuitului, acvaculturii, procesarii, transportului, comercializarii produselor pescaresti si al altor activitati conexe, Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura organizeaza actiuni permanente de control si inspectie prin inspectorii piscicoli.
(2) Persoanele supuse controlului au obligatia sa permita accesul la unitatile si la

toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultura, constructiile anexe, mijloacele de transport, unitatile de procesare si/sau comercializare si sa puna la dispozitia personalului cu drept de control toate documentele si miljoacele necesare indeplinirii functiei de inspectie.

(3) Procedura de control si procedura de inspectie se stabilesc de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.”
Art. 57 se abroga

Art. 58 Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 600 lei:
a) pescuitul recreativ/sportiv al oricaror specii de peste si de alte vietuitoare acvatice vii efectuat fara permis in habitatele piscicole naturale;
b) neprezentarea permisului, licentei sau autorizatiei atunci cand acestea sunt solicitate de catre persoanele imputernicite sa constate contraventiile/infractiunile;
c) incalcarea conditiilor prevazute in permis, autorizatie si/sau licenta;
d) pescuitul recreativ/sportiv al resurselor acvatice vii sub dimen