ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE CU SECȚII DE PESCUIT SPORTIV, PRIVIND AUTORIZAREA SPORTIVILOR DE PERFROMANȚĂ

Reamintesc cluburilor sportive, care au secții de pescuit sportiv,  obligația prevăzută de art. 14^1 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 de a-și autoriza sportivii de performanță.

Normele metodologice privind autorizarea sportivilor de performanță a fost aprobate prin Ordinul MTS nr. 438/2018.

În vederea autorizarii, cluburile sportive sunt obligate să solicite Federației Române de Pescuit Sportiv eliberarea Legitimațiilor sportive și Autorizația de sportiv de performanță și înregistrarea în Registrul de evidență a sportivilor pe ramura de sport pescuit sportiv.

Cererea de legitimare și autorizare adresată de cluburile sportive către FRPS va fi însoțită de următoarele documente:

a) cerere-tip pentru eliberarea autorizației de sportiv de performanță, prevăzută în anexa nr. 1 a OMTS 439/2018;

b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizația de sportiv de performanță, cu viza medicală la zi și viza federației sportive naționale pe ramură de sport, în copie conformă cu originalul;

c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă și sportivul de performanță, în copie conformă cu originalul;

d) declarația pe propria răspundere a sportivului, sub sancțiunea legii penale, că nu se află în perioadă de suspendare pentru consum de substanțe care sunt incluse pe Lista interzisă, Standard internațional al Agenției Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel național prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), în original.

Pentru vizarea legitimațiilor sportive, federația percepe o taxă de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv pentru sportivii legitimați la cluburile afiliate și 50 lei/sportiv pentru cluburile neafiliate la federație.

Dosarele cu documentele prevăzute de OM 438/2018 se depun la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba, sau în format pdf pe adresa de e-mail office@frpsc.ro.

În termen de 10 zile, federația va elibera legitimațiile sportive (3lei/buc. – contravaloarea carnetului de legitimare).  Autorizația sportivului de performanță se eliberează gratuit.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

CONVOCATOR ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

In conformitate cu prevederile art. 21.1 din Statutul FRPS, presedintele federatiei convoaca Adunarea generala extraordinara, avand urmatoarea;

 

ORDINE DE ZI:

1. Constatarea incetarii calitatii de membru FRPS a urmatoarelor cluburi:

 • CS Monsterfish Timisoara
 • CS Lufarul Constanta
 • CS Parapescar Bucuresti.

Constatarea se va face se va face la propunerea Biroului federal pentru neparticipare la competitiile organizate de federatie in ultimii doi ani si pentru neplata taxelor de legitimare a sportivilor legitimati, conform art. 13.1 lit a) si b) din Statut.

2. Propunere de solicitare pentru depunerea unei plangeri penale  impotriva numitului Neamtu George Gabriel pentru gravele prejudicii de imagine aduse federatiei si a altor membri fondatori.

3. Admiterea de noi membri.

4. Afilierea FRPS la Uniunea Europeana de Pescuit Sportiv (in curs de constituire) ca membru fondator.

5. Diverese

Adunarea generala extraordinara va avea loc in data de 19 ianuarie 2019 la sediul federatiei din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, ora 12.

Prezentul convocator se va comunica membrilor FRPS.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

IN ATENTIA CLUBURILOR SPORTIVE

Pe aceasta cale, Federatia Romana de Pescuit Sportiv atentioneaza cluburile sportive, afiliate sau neafiliate la federatie, ca in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 69/2000, au obligatia sa autorizeze sportivii de performanta, in conformitate cu Normele metodologice stabilite prin Ordinul MTS nr. 438/2018.

Pentru sportivii autorizati, pescuitul sportiv pe apele publice se poate face in baza legitimatiilor sportive si a autorizatiei de sportiv de performanta, fara a mai avea nevoie de permisul de pescuit recreativ emis de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, lucru stabilit definitiv si obligatoriu prin Decizia CCR nr. 693/2016.

Cluburile afiliate la federatie sunt invitate ca pana la 15 ianuarie 2019 sa depuna la sediul federatiei dosarele de autorizare ale sportivilor de performanta, in conformitate cu actele normative mentionate, sub sanctiunea neinscrieii in competitiile sportive oficiale din anul 2019.

Presedinte FRPS

Stefan Popescu

RECONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Având în vedere că adunarea generală extraordinară din data de 28 octombrie 2018 a fost nestatutară nefiind numărul necesar de participanți, în conformitate cu prevederile statutare, președintele FRPS convoacă o nouă adunare generală extraordinară în data de 10 noiembrie 2018, cu aceeași ordine de zi. Adunarea va fi statutară indiferent de numărul de membri prezenti.

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu

Convocator Adunare generală extraordinară

Biroul federal întrunit în ședința ordinara în data de 13 octombrie 2018  convoacă Adunarea generala extraordinară a FRPS duminică 28 octombrie 2018 ora 12 la sediul federației din Alba Iulia str. Octavian Goga nr 7, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea rezultatelor sportive și clasificarea sportivilor de performanță

2. Masuri administrative și sancțiuni pentru cluburile care nu și-au autorizat sportivii și nu au participat la competițiile oficiale în ultimii doi ani

3. Aprobarea calendarului competițional oficial pe anul 2019.

4. Diverse

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

Convocator Birou federal

Președintele FRPS, în conformitate cu prevederile statutare, convoacă Biroul federal în ședința ordinară, pe data de 13 octombrie 2018, având următoarea ORDINE DE ZI

1. Analiza participării membrilor federației la Campionatul național de pescuit sportiv 2018

2. Situația înregistrării sportivilor de performanță de către cluburile sportive afiliate.

3. Propuneri de sancțiuni pentru cluburile care nu au înregistrat sportivi și nu au participat la competițiile oficiale.

4. Diverse

Ședința va avea loc la sediul federației din Alba Iulia, strada Octavian Goga nr 7, începând cu ora 12.

Ștefan Popescu președinte FRPS

Comunicat

In scurt timp, domeniul frpsc.ro  va fi inlocuit cu frps.ro. De asemenea, pagina federatiei va aparea intr-un nou format grafic.

 

Stefan Popescu – presedinte FRPS

CÂTEVA CLARIFICĂRI PRIVIND PARTICIPAREA LA CAMPIONATUL MONDIAL DE CRAP

Întrucât există nedumeriri cu privire la participarea echipei naționale trebuie făcute câteva clarificări probate cu documente pentru a nu fi dubii și a nu fi induși în eroare cei interesați, respectiv sportivii îndreptățiți să-și reprezinte țara în competițiile sportive oficiale naționale și internaționale.

În primul rând, trebuie clarificat cine este reprezentantul României la CIPS? Federația sau AGVPSR?

Să clarificăm acest aspect. În anul 2013, federația a fost recunoscută ca federație sportivă națională, i s-a eliberat conform legii Certificatul de Identitate Sportivă, Autorizația de funcționate și Autorizația de afiliere internațională la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv.

Având în vedere că la CIPS figura ca reprezentant al României AGVPSR, după o întâlnire cu președintele CIPS dl. Ferenc Szalay care a avut loc la Budapesta, după ce federația formulase cererea de afiliere, am convenit ca președintele CIPS să solicite autorităților române punctul de vedere oficial asupra cărei persoane juridice îi revine acest drept. AGVPSR a atacat în Instanța de contencios administrativ anularea actelor de recunoaștere ale federației și anularea Autorizației de afiliere la CIPS a federației. Procesele s-au finalizat în anul 2016 prin respingerea cererilor AGVPSR prin Decizii definitive și irevocabile. Mai mult, instanțele de judecată au constatat că AGVPSR nu poate desfășura activități reglementate prin Legea sportului nefiind recunoscută ca structură sportivă.

Referitor la poziția CIPS. Prin Decizia CIPS  C-12/2015, Congresul a decis asteptarea Deciziilor ICCJ. Aceste Decizii au apărut După Congresul CIPS din 2016 drept pentru care federația nu a revenit la solicitarea de afiliere. În anul 2017, la congresul de la Praga, din nou federația nu a solicitat afilierea, întrucât MTS nu ne-a eliberat confirmarea că suntem singurii reprezentanți legali ai României la CIPS decât în ziua în care a început Congresul.

În anul 2017, federația a depus solicitarea de recunoaștere ca membru cu drepturi depline al federației în conformitate cu prevederile exprese ale art. 4.6 din Statutul CIPS. Acest articol prevede faptul că în țările în care pescuitul sportiv esste recunoscut ca sport, afilierea se face în conformitate cu legislația națională relevantă, în speță Legea nr. 69/2000.

Întrucât CIPS nu a mai publicat Deciziile Congresului începând cu anul 2017 pe pagina sa oficială și nici nu ne-a comunicat punctul de vedere cu privire la cererea formulată de federație, am notificat CIPS-FIPS asupa luării la cunoștință a afilierii federației potrivit prevederilor art.  4.6 di statut, care prevede:

The Federations or National Organizations shall be officially registered, in accordance with therelevant national legislation. Failing such legislation in any given Country, C.I.P.S. shall accredit the Federation/Organization.
De  asemenea an notificat faptul că federația în conformitate cu prevederile legii naționale va trimite echipa reprezentativă la  Campionatele mondiale organizate sub egida sa.
Cu privire la AGVPSR și pentru a demonta minciuna cum că AGVPSR este membru fondator, se impun următoarele precizări:
1. CIPS s-a constituit în anul 1952 și AGVPSR s-a afiliat în 1957. Deci chestia cu membrul fondator este o minciună.
2. În anul 1976 AGVPSR a fost exclusă din cadrul CIPS pentru neplata cotizației și neparticiarea la Campionatele Mondiale. Acest lucru se poate verifica în statisticile FIPS, publicate pe pagina web a acesteia.
3. AGVPSR de pe vremea comunismului a fost deființat în 1990 prin HG 983/1990 când a fost exclusă din persoanele de utilitate publică din subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.
4. În anul 1991 s-a înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/3126/1991 Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România ca organizație cooperatistă. Această cooperativă s-a afiliat la CIPS, iar în anul 2008 s-a radiat la cerere. Prin Decizia Tribunalului București au fost anulate toate actele emise de cooperativă în perioada 1991-2008, inclusiv rezultatele la competiții.
5. În anul 2000 se inscrie la Judecătoria Sect. 2 București o altă persoană juridică cu același nume și care funcționează și azi, dar prin Decizia Curții de Apel București s-a dispus cercetarea modului cum aceasta a dobândit persoanlitate juridică, întrucât nu are Act constitutiv.
5. Cu privire la așa zisul Campionat de pescuit la crap al AGVPSR, trebuie reținute următoarele aspecte:
– Participanții la această manifestare sportivă nu au calitatea de sportivi de păerformanță, ci de membri pescari sportivi. Pentru cei avizați, diferenta este esențială. Sportul de performanță este reglemetat prin Lege, mai precis prin art. 13 și 14 din Legea nr. 69/2000, astfel:
Articolul 13
(1) Prin sportul de performanta se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei.
(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic și organizat sportul și participa în competiții cu scopul de a obține victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau record.
(3) Pentru a participa la competițiile sportive oficiale locale sau naționale un sportiv de performanta trebuie să fie legitimat la un club sportiv.
(4) Evidenta legitimării și transferarea sportivilor sunt în competenta federațiilor sportive naționale, a ligilor profesioniste și a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.
(5) Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora.
Articolul 14
(1) În condițiile legii și în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, sportivii de performanță pot fi:
a) amatori;
b) profesioniști.
(1^1) Sportivii de performanță pot încheia cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă.
(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții:
a) are licența de sportiv profesionist;
b) încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă. (2^1) Structurile sportive și sportivul de performanță menționat la alin. (1^1) se obligă prin contractul încheiat între părți să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federațiilor sportive naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă și care au ca obiect activitatea de selecție, pregătirea, performanța și participarea la competiții interne și internaționale. 
(3) Abrogat.
(4) Licența de sportiv profesionist se obține în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale
(5) Sportivii străini pot desfășura activitate ca sportivi profesioniști la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condițiile legii.
(6) Federațiile sportive naționale asigură organizarea evidenței sportivilor de performanță din ramura de sport respectivă.
(7) Drepturile și obligațiile sportivului de performanță sunt cele prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale, precum și cele din contractele încheiate între părți. 
(8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.
(9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea federațiilor sportive naționale.
(10) Condițiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federațiilor sportive naționale, cu avizul Agenției Naționale pentru Sport.
Articolul 14^1
(1) Sportivii de performanță sunt autorizați să își desfășoare activitatea de către federația sportivă națională pe ramură de sport.
(2) Autorizația emisă de către federația sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, atestă calitatea de sportiv de performanță în vederea încadrării veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților independente.
Articolul 14^2(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare și desfășurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activități independente
(2) Aceste activități nu pot fi reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-04-2018, Capitolul IV din Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )

Pentru participarea la Campionate Mondiale este prevedere specială în Legea sportului. Mă refer la prevederile din art. 24, 37  și 38 din Legea nr. 69/2000.

Prin urmare participanții la competiția AGVPSR trebuie să înțeleagă faptul că nu sunt sportivi conform  legii, ci doar membri ai unor asociații care nu sunt recunoscute ca structuri sportive și nu pot organiza competiții cu caracter oficial și nu pot reprezenta România la Campionatele mondiale decât încălcând legea.

Ar fi interesant ca cei care au participat la așa zisul Campionat AGVPSR să solicite un audit finaciar asupra banilor cu care au cotizat (unii fără să primească documente contabile pentru modesta lor contribuție) pentru a se vedea cum s-au cheltuit acești bani, incasați de o asociație (APR) a cărei activitate este nulă de vreo câțiva ani. Se vor găsi lucruri interesante.

Prin urmare, federația își va trimite sportivii autorizați în condițiile legii române. Cei care vor să o încalce, o vor face pe răspunderea lor.

 

PS Datele despre AGVPSR se găsesc pe pagina web a Ministerului de finanțe, secțiunea înformații fiscale și bilanturi contabile.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS.

Federația Romana de pescuit sportiv a fost autorizată să reprezinte România la Campionatul mondial de pescuit sportiv la crap din Serbia

Federația Romana de Pescuit Sportiv a solicitat în baza prevederilor legii autorizația de participare la CM de crap din Serbia

Ministrul Tineretului și Sportului a emis Autorizația prevăzută de lege în acest sens

Ștefan Popescu președinte FRPS 

PROGRAMUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – 2018

Perioada de desfășurare: 6-9 septembrie 2018

Locația Pistei de concurs: Lacul Zăvideni, comuna Drăgoești, jud. Vâlcea

Caracteristicile pistei de concurs:

– suprafața: 1.100 ha

-lungime 9 km

-lungimea pistei pentru probele staționare (crap, staționar, feeder) – 6 km

– lățimea pistei: 1,5 km

-zona de pescuit la răpitori din barcă – toată suprafața lacului, mai puțin zona de protectie a probelor staționare

Desfășurarea competiției oficiale:

Proba pescuit sportiv la crap:

6 septembrie 2018

 • ora 8- 9 – înregistrarea sprtivilor;
 •  9 – 10 deplasarea pe pista de competiție
 • 10-12 intrarea în standuri, semnalele de pregătire și începerea competiției conform Regulamentului oficial de competiție
 • ora 12- începerea competiției

Duminică ora 12 – încetarea competiției

 • ora 13-14 întocmirea clasamentului general și desemnarea Campionilor naționali.

NOTĂ: Competiția se va ține pe echipe de doi sportivi.

Proba pescuit staționar

Joi 6 septembrie – antrenament liber

ora 16 – 18 înregistrarea sportivilor ședința tehnică și tragerea la sorți a standurilor.

– vineri 7 septembrie ora 8- 13 antrenament oficial (obligatoriu)

– sâmbătă- 8 septembrie

 •  ora 7 intrarea în standuri
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

-dumninică – 9 septembrie

 

 • ora 7 intrarea în standuri
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

Ora 15-16 stabilirea clasamentului general și desemnarea Campionului național, festivitatea de premiere

Notă : Competiția se desfășoară la nivel individual

 

Proba feeder:

Joi 6 septembrie – antrenament liber

ora 16 – 18 înregistrarea sportivilor ședința tehnică și tragerea la sorți a standurilor.

– vineri 7 septembrie ora 8- 13 antrenament oficial (obligatoriu)

– sâmbătă- 8 septembrie

 •  ora 7 intrarea în standuri
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

-dumninică – 9 septembrie

 • ora 7 intrarea în standuri
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

Ora 15-16 stabilirea clasamentului general și desemnarea Campionului național, festivitatea de premiere

Notă : Competiția se desfășoară la nivel individual

Proba răpitori din barcă

Joi 6 septembrie – antrenament liber

ora 16 – 18 înregistrarea sportivilor ședința tehnică și tragerea la sorți a standurilor.

– vineri 7 septembrie ora 8- 13 antrenament oficial (obligatoriu)

– sâmbătă- 8 septembrie

 •  ora 7 intrareape lac
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

-dumninică – 9 septembrie

 • ora 7 intrarea pe lac
 •  ora 9 începerea competiției
 •  ora 14 încetarea competiției

Ora 15-16 stabilirea clasamentului general și desemnarea Campionilui național, festivitatea de premiere

Notă : Competiția se desfășoară la nivel echipe (2 sportivi în barcă)

 

Toate detaliile tenice se vor stabili în sedințele tehnice pe probe sportive. Regulamentele oficiale se găsesc pe www.frpsc.ro, sectiunea Statute și Regulamente și în sectiunea Calendar competițional.

Federația Română de Pescuit Sportiv mulțumește tuturor celor care au contribuit la organizarea acestei competiții, după cum urmează:

 1. Primăriei Drăgoești, domnului primar Gherghe Melente
 2. Direcției Județene de Tineret și Sport Vâlcea
 3. Societății comerciale Givadi Com SRL, domnului Gheroghe Moroiu pentru sponsorizarea acestei competiții;
 4. Presei locale și centrale pentru mediatizarea acestei competiții sportive oficiale.
 5. Comisiei de organizare și echipei de arbitrii federali.

Directorul competiției: Tudor Narița – secretarul general al federației

 

Președinte FRPS,

Ștefan Popescu