CONVOCATOR BIROU FEDERAL

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, în baza prevederilor art. 25 din Statutul federației, convoacă Biroul federal  pe data de  12 septembrie 2020, ora 12, la sediul federației dinAlba Iulia, str. Octavian Giga nr.7, având următoarea:

ORDINE DE ZI

 1. Aprobarea afilierii provizorie a cluburilor sportive și asociației  județene care au solicitat afilierea la federație;

2. Propunerea către Adunarea generală de excludere a următoarelor Cluburi sportive:

 • 1. Clubul Sportiv Monsterfish Timișoara;
 • 2. Clubul Sportiv Lufaru Constanța;
 • 3. Clubul Sportiv Mânjești;
 • 4. Clubul Sportiv Gilort;
 • 5. Clubul Sportiv Potaissa Carp Club;
 • 6. Clubul Sportiv Lucioperca Spinning Club;
 • 7. Clubul Sportiv Free Carp Deva;
 • 8 Clubul Sportiv Carping Club.

3. Avizarea Bilantului fiscal pe anul 2019, avizarea Raportului cenzoral și a Raportului de activitate pe anul 2019;

4. Aprobarea Calendarului competițional pentru anul 2020;

5. Convocarea Adunării generale a federației și Ordinea de zi a acesteia.

Biroul federal este legal constituit cu participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Ștefan Popescu – Președinte FRPS

 

 

Comunicat

Având în vedere soluționarea dosarului 5176/107/2016, prin Hotărâre definitivă și irevocabilă a Tribunalului Alba, prin care s-a anulat Hotărârea Adunării generale din data de 19.11.2016 și a Hotărârii din data de 9.12.2016, ca fiind nestatutare și de îndată cu ridicarea stării de alertă care interzice întrunirile publice cu mai mult de 10 persoane în spațiile închise, în conformitate cu atribuțiile stabilite de Statut Președintelui federației, am decis să convoc o Adunare generală extraordinară pentru a analiza situația juridică în raport cu Statutul și Regulamentul disciplinar al federației, a cluburilor membre ale federației, implicate în această activitate nestatutară și sancțiunile care se impun conform Statutului și Regulamentului disciplinar al federației, precum și recuperarea daunelor cauzate federației de acestă acțiune nestatutară.

Convocatorul cu Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare va fi comunicat membrilor federației prin e-mail în primele zile după ridicarea stării de alertă, cu obligația de a confirma  primirea și obligația acestora de a pune la dispoziția Adunării generale punctele de vedere cu privire la Ordinea de zi  pentru fiecare membru convocat.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE DE PESCUIT SPORTIV

Având în vedere comunicatul Președintelui României cu privire la reluarea activităților sportive de performanță, începând cu data de 15 mai 2020, aduc la cunoștință cluburilor sportive deținătoare de Certificate de Identitate Sportivă și Autorizații de funcționare ca structuri sportive pe ramura de sport „pescuit sportiv”, că pot începe activitățile de pregătire ale sportivilor în vederea participării la competițiile oficiale.

Deși activitățile competiționale încă nu se pot desfășura până la o nouă comunicare oficială, este ridicată restricția prvind activitățile de pregătire sportivilor legitimați și autorizați ca sportivi de performanță de către cluburilor sportive.

Pentru a da posibilitatea sportivilor de performanță de a începe activitățile de pregătire, amintesc condițiile pe care aceștia trebuie să le îndeplinească:

– Să dețină Legitimație sportivă vizată la zi de către FRPS;

– Să dețină Autorizația de sportiv de performanță eliberată de FRPS în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 și a Ordinului MTS nr. 438/2018

– Să aibă viza medicală pe anul în curs, aplicată pe Legitimația sportivă de un medic de medicină sportivă.

Precizez că doar sportivii de performanță pot deșfăcura astfel de activități, restul activităților de agrement și recreere fiind interzise.

Cluburile sportive de pescuit sportiv neafiliate la FRPS pot solicita autorizarea propriilor sportivi în condițiile prevăzute de lege, de Statutul și Regulamentele FRPS.

 

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

RELUAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI COMPETIȚIILOR SPORTIVE

În atenția Cluburilor Sportive afiliate FRPS.

 

Aduc la cunoștință Cluburilor afiliate că prin Adresa nr. 3219/30.04.2020, MinisterulTineretului și Sportului a solicitat federațiilor sportive naționale punctele de vedere asupra începerii activităților de pregătire și competiționale, după ridicarea Stării de urgență.

Federația Română de Pescuit Sportiv a completat Chestionarul trimis de către Ministerul Tineretului și Sportului și preconizează ca începând cu data ridicării Stării de urgență să poată începe activitățile de pregătire ale cluburilor membre.

În acest sens, vă revin următoarele obligații:

1. Actualizarea Registrelor de evidență a sportivilor legitimați;

2. Achitarea taxelor de legitimare și a cotizațiilor de membru, în vederea aplicării vizelor anuale pe legitimațiile sportive;

3. Efectuarea vizitelor medicale a sportivilor legitimați și angrenați în competițiile sportive oficiale;

Calendarul oficial pentru anul 2020 va fi aprobat în prima adunare generală ce va fi convocată după eliminarea restricțiilor impuse de Starea de urgență.

Președinte FRPS

Ștefan Popescu

 

adresa federatii

SUSPENDAREA COMPETIȚIILOR OFICIALE DE PESCUIT SPORTIV

Ministrul Tineretului și Sportului, în baza prevederilor din Decretul privind instituirea Stării de urgență la nivel național, a dispus suspendarea tuturor competițiilor sportive naționale. De asemenea, toate federațiile internaționale afiliate la Confederația Internațională de Pescuit Sportiv aususpendat sau anulat toate competițiile oficiale internaționale din anul 2020.

În atare situație, Federația Română de Pescuit Sportiv va supune aprobării Adunării generale convocată când situația actuală o va permite, posibilitatea anulării competițiilor oficiale din acest an.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR FEDERAȚIEI

Așa cum sunteți la curent, Adunarea generală  organizată în luna noiembrie 2016 de un grup dizident din cadrul federației, a fost declarată definitiv de Tribunalul Alba ca fiind nestatutară.

Având în vedere daunele atât materiale cât și de imagine provocate de această acțiune nestatutară,  organizată în vederea deturnării federației pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost constituită, am sesizat Comisia de disciplină a federației în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de Statutul  și Regulamentele federației.

În acest sens, ținând seama și de condițiile restrictive generate de pandemia cu coronavirusul COVIT 19 și a Situației de urgență declarate de Președintele României, am solicitat în scris celor implicați în această tentativă nestatutară de deturnare a federației, Note explicative care vor fi depuse la Dosarul de cercetare al Comisiei de disciplină, în vederea stabilirii vinovăției și aplicării sanctiunilor prevăzute de Statut și Regulamentele federației.

Am dat termen data de 5 aprilie pentru a se formula răspunsurile la întrebările puse fiecăruia dintre participanți, precum și a Asociației Clubul Sportiv Gilort, care a intentat acțiuni în Instanță pentru dizolvarea unor cluburi fondatoare și chiar a federației, precum și alte actiuni, respinse definitiv de Instanțele de judecată.

După finalizarea raportului Comisiei de disciplină și ridicarea Situației de urgență, în baza prevederilor statutare, voi convoca o Adunare generală extraordinară pentru a se decide cu privire la aceste acțiuni nestatutare.

 

Ștefan Popescu – președinte FRPS.

ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE COMPETIȚII DE PESCUIT SPORTIV

Ministerul Tineretului și Sportului a transmis federațiilor sportive naționale să dispună suspendarea tuturor competițiilor sportive pe ramura de sport pe care o administrează.

În acest sens, Federația Română de Pescuit Sportiv transmite organizatorilor de competiții indiferent că sunt oficiale sau neoficiale, precum și deținătorilor de locații pe care se desfășoară astfel de activități, să suspende organizarea acestora pe perioada de acțiune a stării de urgență, decretată de Președintele României pentru a preveni răspândirea coronavirusului care afectează acum România.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

OFERTE SPONSORIZARE ECHIPE REPREZENTATIVE ȘI COMPETIȚII OFICIALE

Federația Română de Pescuit Sportiv, federație sportivă națională recunoscută și autorizată în condițiile legii pe ramura de sport „pescuit sportiv”, având Certificatul de Identitate Sportivă nr. 0075101, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, jud. Alba, primește oferte de sponsorizare pentru echipele reprezentative și competițiile sportive oficiale nationale și internaționale, la următoarele probe sportive:

 1. Pescuit sportiv pe gheață (copcă);
 2. Pescuit sportiv la crap;
 3. pescuit sportiv staționar;
 4. Pescuit sportiv la feeder;
 5. Pescuit Sportiv la pești răpitori (barcă și mal);
 6. Pescuit sportiv cu muscă artificială;
 7. Pescuit marin;
 8. Casting.

Persoanele interesate se pot adresa federației la adresa poștală sau pe e-mail la adresa:  office@frpsc.ro

Federația oferă pentru sponsori următoarele facilități:

 • Spațiu de publicitate gratuit pe mijloacele de informare proprii (pagina web, Facebook, transmisii radio și TV precum  și pe canalul YouTube)
 • Spațiu de publicitate gratuit pe pistele de competiții oficiale organizate de federație;
 • Inscripționarea echipamentelor de competiții ale sportivilor cu marca și însemnele sponsorului.

Oferta de sponsorizare se face pe termen de 5 ani, drept pentru care sponsorul selecta va avea exclusivitate pentru proba sportivă pentru care a făcut oferta.

Detaliile se vor preciza în contractele de sponsorizare.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

 

 

 

ÎN ATENȚIA CLUBURILOR SPORTIVE

Pe această cale, transmit Cluburilor sportive membre ale FRPS, să comunice la sediul federației din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, județul Alba, Tabelul cu sportivii care vor participa în Competițiile sportive oficiale în anul 2020.

Cluburile afiliate, care în ultimii doi ani nu au participat la competițiile oficiale organizate de catre federație și care nu și-au plătit obligațiile fiscale, respectiv cotizația anuală și taxele de legitimare și-au pierdut calitatea de membru, în conformitate cu prevederile exprese ale art. 13.1 lit a pentru membri afiliați, respectiv 13.1 lit. b pentru membri fondatori.

Atașat prezentului anunț aveți formularele care trebuiesc trimise la federație, pe lângă legitimațiile sportive și dovada achitării taxelor de legitimare (15 lei/spoetiv) respectiv cotizația de membru în valoare de 1.000 lei.

Documentele trebuie să parvină federației până în data de 5 ianuarie 2020, în vederea înregistrării sportivilor în Registrul Național al sportivilor, din evidențele Institutului Național de Cercetare pentru Sport.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

baza date sportivi-1 declaratie cn pescuit

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV LA CRAP – Ediția 2020 – Lacul Doripesco

În vederea desfășurării în bune condiții a Campionatului Național de pescuit sportiv la CRAP, federația a rezervat Lacul Doripesco pentru 3 (trei) etape.

Având în vedere intenția CIPS-FIPS de a organiza pentru viitor un Campionat Mondial al cluburilor la proba de crap, Campionatul din anul 2020 se va desfășura pe loturi. Fiecare club poate înscrie în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și practicare a pescuitului sportiv din România unul sau mai multe loturi. Numărul maxim de loturi înscrise este de 12 loturi. Condițiile de participare sunt:

 1. Fiecare club trebuie să înscrie lotul până în data de 1 februarie 2020;
 2. Toți sportivii să fie legitimați și autorizați ca sportivi de performanță;
 3. Cluburile, odată cu depunerea documentației de autorizare a sportivilor,  trebuie să facă dovada achitării taxei de legitimare în valoare de 15 lei/sportiv și a cotizației de membru pe anul 2020 în valoare de 1.000 lei;
 4. Toți sportivii să aibă vizitele medicale la zi efectuate la un Cabinet de medicină sportivă;

Datele pentru care s-au făcut rezervările sunt:

Etapa I – Semifinală de 6 loturi (18 echipe) : 2-5 mai 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa II – Semifinală de 6 loturi (18 echipe): 25-28 iulie 2020 – se califică primele trei loturi;

Etapa III – Finala de 6 loturi (18 echipe): 17 – 20 august 2020. Se va desemna Clubul Campion Național.

Clubul câștigător va reprezenta România la Campionatul Mondial al cluburilor de crap.

Echipa reprezentativă a României va fi selecționată de antrenorul federal desemnat din totalitatea sportivilor participanți la Campionatul Național.

Federația va elabora  Planurile de pregătire și va asigura finantarea acestora, precum și finantarea pentru participarea sportivilor la cele două Campionate mondiale (pe cluburi și pe echipe reprezentative). În cazul în care vor apare modificări, ele vor fi comunicate în timp util.

Pentru celelalte probe sportive federația va face public Calendarul Campionatului Național pe anul 2020 în timp util.

Ștefan Popescu – președinte FRPS