MODELE CONTRACTE DE LEGITIMARE

 

CONTRACT DE LEGITIMARE

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Între:

Clubul Sportiv …………….., cu sediul în localitatea ……………, str. ……………., nr.1, judeţul ……………………, organizaţie non-profit, apolitică, ce funcţionează în baza sentinţei civile nr. xxx din xxx, având avizul (certificatul de identitate sportivă) M.T.S. nr. 0000xxx din 2x.0x.200x, reprezentata prin domnul ……………………. în calitate de preşedinte

şi sportivul (sportiva)

xxxxxxxxxxxxxxxxx, fiul(fiica) lui xxxxx şi xxxxxx,  născut la data de 0x.0x.199x, în mun. xxxx, judeţul xxxxx, cu domiciliul în mun. xxxx, str. xxxxxxxx, nr.14, judeţul xxxxxx,

a intervenit prezentul contract, încheiat în conformitate cu regulamentul Clubului Sportiv …………………………

II. VALIDITATEA CONTRACTULUI:

            Art. 1. Prezentul contract este valid numai în cazul în care partea contractantă reprezentată de sportiv este majoră şi nu este declarată incapabilă de către lege;

Art. 2. În cazul în care partea contractantă reprezentată de sportiv este minoră, prezentul contract este valid numai dacă este încheiat cu încuvinţarea părinţilor sau a tutorelui legal şi semnat de către aceştia;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie drepturile şi obligaţiile corelative ce revin clubului şi sportivului în legătură cu activitatea de Pescuit sportiv desfasurata in calitate de sportiv legitimat in cadrul clubului.

IV. DURATA CONTRACTULUI:

Art. 4. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de …..(……) ani începând de la data de xxxxxxxxxx până la data de xxxxxxxx cu drept de prelungire. Acesta se va putea prelungi pe o perioadă negociabilă între părţi.

 

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

A. CLUBUL SPORTIV ……………….. se obligă:

Art. 5. Să asigure personalul de specialitate (antrenori, instructori) necesar pregătirii sportivului la cel mai înalt nivel, în conformitate cu normele sportului de performanţă;

Art. 6. Să asigure sportivului, echipamentul de pregătire şi de competiţie în conformitate cu normele CIPS şi FRPS;

Art. 7. Să ofere sportivului posibilitatea de a se antrena la standardele stabilite şi impuse de FRPS şi Club;

Art. 8. Să asigure controlul şi asistenţa medicală la antrenamente şi competiţii;

Art. 9. Să ofere condiţii de refacere şi recuperare;

Art. 10. Să ofere sportivului posibilitatea de a participa şi afirma la competiţiile sportive interne şi externe;

Art. 11. Să recomande si sa permită participarea sportivului la stagii cursuri si seminarii de specialitate în vederea ridicării nivelului de pregătire, în cazul în care acesta are rezultate notabile în plan sportiv, dovedeşte calităţi reale, respect, seriozitate, ambiţie, dorinţă de pregătire şi afirmare;

Art. 12. Să recomande, permita si sustine participarea sportivului la sesiunile de examinare organizate in tara si strainatate, in vederea obtinerii de performanţe superioare care nu pot fi acordate la nivelul clubului, în cazul în care acesta are rezultate notabile în plan sportiv, dovedeşte respect, seriozitate, ambiţie, dorinţă de pregătire şi afirmare si este pregatit din punct de vedere practic si teoretic;

Art. 13. Să recompenseze în limita posibilităţiilor, precum şi în funcţie de realizarea obiectivelor fixate, sportivul cu rezultate notabile în pregătire şi competiţii, cu premii în bani, echipament sportiv, scutiri de la plata taxei lunare, cât şi prin promovarea în categoria instructorilor, antrenorilor şi arbitrilor.

B. SPORTIVUL se obligă:

Art. 14. Să participe regulat (conform planificării) la programul de antrenament al clubului precum şi la alte activităţi cuprinse în programul de pregătire sportivă;

Art. 15. Să nu absenteze în mod nejustificat de la antrenamente şi activităţile cuprinse în programul de pregătire sportivă;

Art. 16. Să participe în limita posibilităţiilor la activităţiile de promovare a pescuitului sportiv, a numelui şi imaginii clubului şi a membrilor acestuia;

Art. 17. Să participe în limita posibilităţiilor la programele de recuperare şi refacere (activităţi recreative, stagii, tabere) stabilite de conducerea clubului;

Art. 18. Să participe în limita posibilităţiilor  la competiţiile oficiale (interne şi internaţionale) şi amicale (cupe) cuprinse în calendarul sportiv la cererea, (recomandarea) conducerii clubului;

Art. 19. Să participe la propunerea şi recomandarea conducerii clubului la examinările pentru obţinerea gradelor sportive.

Art. 20. Să contribuie prin prestaţia sa, la realizarea obiectivelor de performanţă, stabilite de conducerea clubului;

Art. 21. Să păstreze secretul tehnicilor şi al metodei de antrenament;

Art. 22. Să manifeste respect permanent faţă de antrenor, instructori, oficiali şi faţă de orice grad sportiv superior;

Art. 23. Să manifeste un comportament demn şi civilizat, atât în ședințele  de antrenament cât şi în afara acestora;

Art. 24. Să nu lezeze prin comportamentul său imaginea şi reputaţia clubului şi să nu facă declaraţii defăimătoare la adresa clubului sau a membrilor acestuia;

Art. 25. Să nu folosească tehnicile învăţate în alte scopuri decât cele sportive;

Art. 26. Să nu angajeze relaţii sau raporturi de orice fel cu mass-media fără aprobarea preşedintelui clubului;

Art. 27.  Să acorde conducerii clubului dreptul asupra imaginii individuale sau de grup;

Art. 28. Să acorde conducerii clubului dreptul de a încheia în numele său contracte şi convenţii referitoare la pregătirea de specialitate, sponsorizări şi promovarea imaginii sponsorilor;

Art. 29. Să folosească, să păstreze şi să returneze în cele mai bune condiţii, materialele puse la dispoziţie de conducerea clubului pentru antrenamente, competiţii sau alte activităţi sportive;

Art. 30. Să respecte prevederile Statutului şi Regulamentelor clubului;

VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 31. Participarea la competiţiile de pescuit sportiv este o opţiune liberă şi necondiţionată;

Art. 32. În cazul în care îşi exprimă dorinţa de a participa în competiţiile de pescuit sportiv sportivul va semna în prealabil un act, prin care Clubul Sportiv ……………. este absolvit de orice tip de răspundere în caz de accidentare, indiferent de urmările acesteia;

Art. 33. În cazul abaterilor de la Regulamentul şi Statutul Clubului, sportivul se va supune deciziilor Consiliului de Conducere si Comisiei de Disciplina a clubului;

Art. 34. Transferul la un alt club sau asociaţie din ţară sau străinătate se realizează numai în baza acestui contract şi în conformitate cu dispoziţiile cuprinse in regulamentele clubului;

Art. 35. Prezentul contract nu are ca efect dobândirea calităţii de “salariat” de către sportiv.

Art. 36. Reprezentantul legal al Clubului Sportiv …………… este preşedintele acestuia.

VII. CLAUZE DE REZILIERE ŞI ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 37. Rezilierea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, cu condiţia ca partea care o solicită să preavizeze cealaltă parte cu 15 zile înainte de data rezilierii;

Art. 38. Prezentul contract poate fi reziliat din iniţiativa clubului, fără acordul celeilalte părţi în cazul în care sportivul săvârşeşte acte sau fapte de natură să aducă prejudicii de orice fel clubului, precum şi în cazul în care sportivul fără a avea motive întemeiate îşi încalcă obligaţiile referitoare la obiectivele de performanţă şi programul de pregătire sportivă;

Art. 39. În lipsa unei rezilieri solicitate de una dintre părţi, contractul rămâne valabil până la data la care a fost încheiat, chiar dacă sportivul îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului, cu excepţia situaţiilor care fac imposibilă executarea contractului – incapacitate fizică, psihică, etc;

Art. 40. Contractul încetează înainte de data până la care a fost încheiat numai în cazul apariţiei unor situaţii care fac imposibilă executarea contractului – incapacitate fizică, psihică, etc. – din partea sportivului sau întreruperea activităţii, desfinţare, etc. din partea clubului;

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Art. 41. Părţile convin ca, orice litigiu apărut să fie soluţionat pe cale amiabilă, altfel îşi asumă întrega responsabilitate PENALĂ sau CIVILĂ.

Prezentul contract încheiat astăzi xxxxxxx, conţine patru (4) pagini şi a fost redactat în doua (2) exemplare, unul (1) pentru: sportiv si unul (1) pentru Clubul Sportiv …………...

Preşedinte Club,                                                      Semnătura sportivului,

…………………………                                   (pentru minori vor semna ambii părinţi / tutorele legal)

__________________                                            ____________________________________

Speak Your Mind

*