PENTRU INFORMAREA MEMBRILOR AFILIAȚI

Considerând că venim în ajutorul membrilor FRPS, facem umătoarele precizări:

La data de 24 iulie 2016 s-a primit prin poștă expediată de Clubul Sportiv Carp Zone  o aşa-zisă Moțiune, fără a avea înscrise data și locul întocmirii acesteia, prin care se expun o serie de păreri, nemulţumiri şi alte asemenea. Desigur, am citit-o şi am arhivat-o, fiind în imposibilitate de a da un răspuns pertinent.

Pentru a putea fi luat în considerare un act juridic creator de raporturi juridice, facem următoarele precizări:

  • prin forma actului juridic civil se înţelege modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă, făcută cu intenţia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
  • Pe lângă această accepţiune restrânsă, expresia „forma actului juridic civil” poate avea şi un sens larg, desemnând trei cerinţe de formă: forma cerută pentru însăşi validitatea actului juridic (forma ad validitatem sau ad solemnitatem); forma cerută pentru probarea actului juridic (forma ad probationem) forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic faţă de terţi.
  • Criteriile ce pot fi folosite pentru clasificarea condiţiilor de formă ale actului juridic civil:
    1. După consecinţele nerespectării lor, condiţiile de formă se împart în:

forma cerută pentru valabilitatea actului juridic civil (numită şi forma ad validitatem sau forma ad solemnitatem), a cărei nerespectare atrage nulitatea absolută a actului juridic civil;
forma cerută pentru probarea actului juridic (numită şi forma ad probationem), a cărei nerespectare nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci, în principiu, imposibilitatea dovedirii lui cu un alt mijloc de probă;
forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi, a cărei nerespectare, de asemenea, nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci numai sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, aceştia din urmă fiind în drept să facă abstracţie de actul juridic civil ce trebuia să le fie adus la cunoştinţă, deci să îl ignore.
2.- După sursa (izvorul) lor, se poate distinge între:
– forma legală, adică forma care este impusă printr-o dispoziţie legală;
– forma voluntară (convenţională), care este impusă de părţi, iar nu de lege.
în privinţa formei convenite de părţi, reţinem însă că, potrivit art. 1242 alin. (2) C.civ., „dacă părţile s-au învoit ca un contract să fie încheiat într-o anumită formă, pe care legea nu o cere, contractul se socoteşte valabil chiar dacă forma nu a fost respectată”.  Ceea ce nu este cazul în speţa de faţă!

De asemenea, atragem atenţia şi asupra respectării legalităţii cerinţelor obiectului, cauzei, formei actului juridic civil, a principiului consensualismului, a formei ad-validitatem.

Deoarece nici una din aceste condiţii nu este îndeplinită de actul remis nouă pe adresa poștală, am solicitat ca acest înscris să ne fie trimis în original şi conform cerinţelor legale, însoţit de material probator.

Dar solicitarea noastră a rămas fără răspuns. Faţă de această situaţie, arătăm că nu ne rămâne decât să arhivăm acest înscris.

Avem în vedere şi faptul că acest înscris conţine afirmaţii nedovedite, cu pronunţat caracter defăimător faţă de FRPS.

După o analiză completă a acestui înscris, a consecinţelor faţă de imaginea FRPS, vom aduce la cunoştiinţă ce demersuri vom îndeplini.

Enumerăm, aleatoriu, câteva lipsuri ale acestui înscris:

1.-Nu are număr de înregistrare  de la fiecare semnatar:

2.- sunt 6 ştampile, dar figurează 7 asociaţii

3.-lipseşte actul în copie şi original al adunării generale, prin care semnatarii au fost mandataţi a semna acest înscris pentru  a-l remite FRPS;

4.- actul este intitulat, gratuit şi aleatoriu, moţiune, dar nu se regăseşte nici un element prin care se defineşte o moţiune.

5.- Lipsa motivării în fapt şi drept.

6 – nu se defineşte şi nu se precizează în fapt şi drept în ce constă cererea de ,,supraveghere şi control” a unei entităţi juridice – FRPS, de o altă entitate juridică, în speţă a Ministerului Tineretului şi Sportului  Atragem atenţia asupra temeiului de drept ce a stat la baza înfiinţării FRPS.

7.- Lipsesc semnături de pe pagina finală.

8.- Reamintim că procesul – verbal al Adunării generale este citit de către toţi participanţii, şi după ce este asumat, se semnează de către participanţi. Orice retractare nerespectând dispoziţiile legale, intră sub sfera legii civile şi penale.

9 – Lipsa oricărui element probatoriu faţă de toate afirmaţiile, specificăm nedovedite, din acest înscris.

Pe această cale, în virtutea atribuțiilor sale, aducem la cunoștință membrilor afiliați că federație acordă  asistență juridică gratuită pentru oricare dintre membri afiliați, inclusiv asupra formei și conținutului unei Moțiuni, punând la dispoziție și documentele care să probeze motivele întocmirii unui astfel de înscris.

Ștefan Popescu – președinte FRPS

Speak Your Mind

*