REGULAMENTUL COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE ȘI BAZE SPORTIVE

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE.

Art.1.Comisia de echipament, materiale si baze sportive este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de echipament, materiale si baze sportive este structura specializata a federatiei prin intermediul careia se asigura necesarul de echipament si materiale sportive precum si stabilirea cadrului referitor la conditiile care trebuiesc indeplinite de bazele sportive pentru a se putea desfasura pe acestea competiții de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de echipament, materiale si baze sportive are ca sarcina principala respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste achizitionarea de echipament si materiale sportive precum si inspectarea bazelor sportive pe care se doreste organizarea competițiilor de pescuit sportiv, verificand daca acestea indeplinesc conditiile stabilite in acest sens de catre federatie..
Art.4. Activitatea Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de echipament, materiale si baze sportive îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE .

Art.6. În principal comisia de echipament, materiale si baze sportive are urmatoarele atributii:
6.1. actioneaza pentru achizitionarea echipamentului necesar practicarii pescuitului sportiv, in conformitate cu prevederile legale referitoare la achizitii;
6.2. planifica materialele si echipamentul necesar loturilor reprezentative, urmarind indeplinirea prevederilor;
6.3. stabileste anual necesarul de materiale si echipamentului sportiv pentru activitatea de pescuit sportiv la toate nivelele;
6.4. omologheaza bazele sportive pentru competitiile de pescuit sportiv;
6.5. tine evidenta tuturor materialelor si mijloacelor fixe ale federatiei in conformitate cu prevederile legale;
6.6. propune spre aprobare Biroului federal omologarea prototipurilor de materiale si echipamente sportive;
6.7. stabileste conditiile care trebuiesc indeplinite de catre bazele sportive pe care se doreste organizarea competițiilor de pescuit sportiv;
6.8. actioneaza pentru a realiza materialele necesare jocului de pescuit sportiv, realizand testarea si omologarea acestora ;
6.9. prezinta biroului federal propuneri de echipament sportiv in cazul in care se doreste achizitionarea acestuia;
6.10. actioneaza pentru achizitionare;
6.11. realizeazaza curatarea echipamentului sportiv ,dupa folosirea acestuia;
6.12. realizeaza inscriptionarea materialului sportiv, conform hotararilor luate in biroul federal;
6.13. realizeaza materiale publicitare (banere,steaguri,pliante etc.);
6.14. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor competitiilor , normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv ;
6.15. se intereseaza de oferte si le prezinta biroului federal pentru orice tip de achizitie care urmeaza sa fie efectuata de catre federatie ;
6.16. face propuneri pentru casarea materialelor si echipamentelor sportive in conformitate cu prevederile legale;
6.17. realizeaza distribuirea de materiale catre structurile sportive afiliate conform prevederilor legale;
6.18. asigura achizitionarea de premii si distribuirea acestora conform prevederilor legale;
6.19. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.20. intocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie,la solicitarea acestuia sau a secretarului general ;
6.21. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.22. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. .

Capitolul III.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE
Art.7. (1) Comisia de de echipament, materiale si baze sportive se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.
– membrii comisiei sunt numiti catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art8. Diagrama de relatii a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de echipament, materiale si baze sportive îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10 Comisa de echipament, materiale si baze sportive se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare,stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de echipament, materiale si baze sportive .

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de echipament, materiale si baze sportive se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de echipament, materiale si baze sportive va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie centrala a federatiei .
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22 Sedintele Comisiei de echipament, materiale si baze sportive nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S
Art.24. Comisia de echipament, materiale si baze sportive isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la data validarii in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
-de catre presedintele comisiei,cu aprobarea biroului federal ,pentru ceilalti membri comisiei;
25.1 Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunere respectiva sa fie insotita de motivarea ,in scris,a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau in format electronic .
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de care F.R.P.S.
Art. 28.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia  si intra in vigoare de la data de …………………..
(2)La data intrarii in vigoare a prezentului regulament ,orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*