REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Capitolul I
Dispozitii generale.

Art.1. Comisia de disciplina este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de disciplina este structura specializata a FRPS care asigura rezolvarea justa, în spirit sportiv si în concordanta cu cerintele statutului federatiei, într-un termen rezonabil, cu posibilitatea exprimarii punctelor de vedere divergente, a tuturor încalcarilor normelor stabilite prin documentele de organizare si functionare ale FRPS, precum si a celor referitoare la pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de disciplina are ca sarcina principala stabilirea raspunderii disciplinare si aplicarea sanctiunilor pentru faptele de încalcare cu vinovatie a regulilor sau normelor de conduita care asigura desfasurarea în conditii de eficienta a activitatilor specifice jocului de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea Comisiei de disciplina este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de disciplina îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE DISCIPLINA

Art.6. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii :
-analizeaza si aplica sanctiuni, in conformitate cu regulamentul disciplinar, pentru abaterile de la disciplina sportiva savârsite de sportivi, antrenori, oficiali care participa la competitii;
– judeca apelurile contra masurilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale structurilor judetene de pescuit sportiv ;
– face propuneri Biroului federal pentru excluderea din viata sportiva a sportivilor, antrenorilor, oficialilor, structurilor sportive afiliate sau a altor membri ai federatiei ;
– face recomandari structurilor sportive afiliate cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare lasa de dorit ;
– tine evidenta sanctiunilor aplicate oficialilor,sportivilor, antrenorilor, structurilor sportive;
-studiaza prevederile documentelor care au legatura cu pescuitul sportiv pentru a solutiona legal cauzele ;
-studiaza sistemul de sanctiuni si propune variante de perfectionare sau îmbunatatire;
-urmareste activitatea competitionala si se autosesizeaza pentru unele fapte care contravin regulilor stabilite, solicitând pentru cercetare confirmarea biroului federal ;
-tine evidenta cauzelor si a termenelor privind ridicarea sanctiunilor precum si a tuturor celor dispuse prin hotarâri, informând biroul federal în legatura cu situatia discilplinara trimestrial ;
-formuleaza puncte de vedere catre biroul federal spre a decide asupra conflictelor de competenta precum si pentru orice problema de procedura neprevazuta in prezentul regulament pentru a se solutiona de catre Biroul federal;
-constituie arhiva cu documentele comisiei;
-intocmeste si prezinta anual raportul de activitate biroului federal sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
-indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generala a FRPS.

Capitolul III.
STRUCTURA COMISIEI DE DISCIPLINA
Art.7. (1) Comisia de disciplina se compune din:
a) presedinte;
b)2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de disciplina se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt alesi de catre presedintele Comisiei si validati de Biroul Federal.
Art8 . Diagrama de relatii a Comisiei de disciplina este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de disciplina îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de disciplina se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea biroului sau a secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de disciplina este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina lape parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face,de regula, cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de disciplina.

Art. 19. Procedura privind judecarea cauzelor :

a) judeca litigiile în functie de urgenta necesitatii raspunsului si de implicatiile hotarârii, dar nu mai târziu de doua luni de la sesizare. Sesizarea comisiei se face în scris. Autosesizarea ce se trimite spre confirmare se face tot în scris, sub semnatura presedintelui comisiei. Sesizarile anonime se aduc la cunostinta biroului federal si se cerceteaza la solicitarea acestuia. În cazul nesolicitarii, se claseaza ;
b) comunica rezultatul judecatii partilor în scris, cu confirmare de primire. Dupa terminarea dezbaterilor, la cererea partilor, comunica oral în sedinta ora prezentarii în forma sintetica a hotarârii, urmând ca apoi sa o redacteze. Cei nemultumiti de hotarâre o pot ataca în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, conform datei postei, la Comisia de Apel. Ziua primirii si cea a trimiterii ( data postei) nu se iau în calcul; declararea caii de atac se poate face si oral daca partile au fost prezente la pronuntare, consemnându-se în procesul- verbal de sedinta sau de pronuntare, daca se întocmeste separat ;
c) trimite dosarul cauzei împreuna cu documentul de atac în termen de 5 zile de la primire, comisiei de apel. Comisia de disciplina este competenta a cerceta si judeca in toate cazurile, exceptind situatia când cei vinovati sunt membrii ai acestei comisii. In aceste cazuri, biroul federal va stabili persoanele care ii vor inlocui pe membrii comisiei care fac obiectul cercetarii respective.
d) primeste spre judecare sau pentru argumentare ori probare intâmpinari, memorii, reclamatii sau orice documente in orice cauza in legatura cu pescuit sportiv, in situatia când acestea privesc activitatea unei persoane implicata în pescuit sportiv sau o sectie, club, asociatie, etc, ori ar fi in interesul pescuitului sportiv. În cazul în care documentele fac obiectul unei judecati se vor trimite în atâtea exemplare câte parti sunt,-spre comunicare-, în plus unul pentru comisie, cel mai târziu pâna la termenul de judecata, la ora stabilita ;
e) în cazul administrarii unei probe care necesita prezenta vreunei persoane (martor, expert, etc), comisia îl va cita astfel încât acesta sa cunoasca acest aspect cu cel putin 3 zile inainte.
Judecand cauza, comisia poate stabili unul sau mai multe termene pentru administrarea probelor care ar fi utile cauzei.
f) admite partilor interesate sa isi sustina interesele personal, prin delegati din cadrul cluburilor sau asociatiilor sportive respective, prin avocat sau doar prin înscrisuri. Cei mandatati vor prezenta imputerniciri scrise. Membrii organelor de conducere ale FRPS nu pot fi mandatati;
g) daca de la savârsirea faptei a trecut un an, comisia va constata prescrierea ei si claseaza dosarul.
h) hotarârile se iau în scris, prin deliberari directe, iar în caz de divergente, prin vot cu majoritate simpla, fara consemnarea opiniei separate în hotarâre, ci doar în procesul- verbal de desfasurare a sedintei de judecata. În procesul- verbal se înscrie modul de desfasurare a sedintei, se consemneaza probele, discutiile si deliberarile, iar în hotarâre, decizia luata, motivatia si calea de atac. Ea se semneaza de membrul-judecator numit si, dupa caz, de secretar, când exista. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii judecatori si, dupa caz, de secretar, care –l si întocmeste.
Ceilalti participanti vor semna de prezenta într-un convocator, întocmit de secretar sau membrul judecator numit.
i) Când comisia se pronunta pentru cei care au cerut acest lucru, prezinta doar o sinteza a deciziei luate.
j) Deciziile Comisiei de disciplina se bazeaza pe cel putin una din urmatoarele probe:
– raportul arbitrilor;
– raportul observatorului;
– imagini video;
– declaratiile partilor;
– declaratiile martorilor;
– constatarile medico-legale;
– expertize;
– orice alta proba utila care serveste la aflarea adevarului.
k) La judecarea cauzelor pot constitui circumstante atenuante:
-lipsa altor abateri, atitudinea sincera a vinovatului, staruinta depusa pentru înlaturarea consecintelor faptei, culpa, cooperarea în aflarea adevarului,abatere sub influenta unei amenintari asupra integritatii sau demnitatii si altele asemenea, lista fiind exemplificativa;
iar circumstante agravante pot fi:
– abateri repetate, realizarea faptei în vazul minorilor, intentia, violenta, motive josnice, starea de betie, premeditarea, savârsirea abaterii în grup, savârsirea abaterii din interes material si altele asemenea, lista fiind exemplificativa.
La luarea deciziei (pentru individualizare) se au în vedere circumstantele, împrejurarile în care a avut loc fapta, scopul, modul si mijloacele de savârsire, impactul , consecintele, pagubele.
l) Hotarârile comisiei pot fi: de respingere, de admitere, de admitere partiala.
m) Hotarârile vor avea , cel putin, o parte introductiva în care se arata partile, comisia care judeca, obiectul cauzei si modul de sesizare, un cuprins în care se detaliaza faptele, inculparile, apararile, probele, concluziile si o parte finala în care se prezinta argumentarea comisiei si decizia luata, aratându-se si calea de atac, unde se face si în ce termen.
n) Hotarârile prin care s-au aplicat sanctiuni vor deveni executorii prin necontestare; în aceasta forma, hotarârile vor fi ratificate de biroul federal.
o) Cheltuielile determinate de judecata cad în sarcina vinovatilor, facându-se referire în hotarâre despre aceasta.
p) Pentru cazuri deosebite presedintele comisie poate convoca comisia in regim de maxima urgenta;
r) nici o sanctiune nu se poate aplica fara studierea a cel putin unei probe.
Alte aspecte:
-în cauzele în care au un interes direct sau indirect, membrii comisiei se autorecuza ;
– comisia judeca litigiile fara partinire, urmarind aplicarea graduala a sanctiunilor, excluderea dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sanctiunilor ;
-la judecare, comisia are în vedere competenta privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la aparare, precum si toate împrejurarile care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului, dar si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii ;
– Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisieii.
-In intreaga procedura trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Principiile care stau la baza judecarii cauzelor si fundamentarii hotarârilor:
-principiul legalitatii, constând în urmatoarele: fapta sa fie de competenta comisiei, sa aiba reglementare scrisa în documentele FRPS ;
-principiul disponibilitatii si contradictorialitatii, constând în urmatoarele: sa existe plângere (sau orice alta initiere) în legatura cu fapta sau o sesizare din oficiu, analizarea doar a celor sesizate, cu posibilitatea sustinerii cauzelor de catre partile în cauza prin probe, fiind acceptata orice proba care ar putea concura la rezolvarea justa a litigiului.
Capitolul V.
DISPOZITII FINALE

Art. 20. Membrii Comisiei de disciplina se supun regulamentelor FRPS
Art.21. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de disciplina va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art22. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.23. Sedintele Comisiei de disciplina nu sunt publice.
Art.24. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art. 25. Comisia isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la validarea in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei adunari generale de alegeri a federatiei.
Art.26.(1).  Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
-de catre presedintele comisiei cu aprobarea biroului federal, pentru ceilalti membrii ai comisiei.
(2). Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectiva sa fie insotita de motivarea in scris a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.27. In cazul desfasurarii competitiilor in sistem turneu, biroul federal va stabili o comisie de litigii (formata din trei membri) care va analiza si dispune masurile, conform regulamentului disciplinar, la sfarsitul competitiei in care va interveni situatia respectiva sau imediat dupa luarea la cunostinta despre existenta acestei abateri.
27.1.Competenta acestei comisii se refera la luarea de decizii care daca ar fi fost dispuse ulteriorar fi influentat modul de desfasurare a competițiilor sportive si clasamentele (ex.suspendarea sportivilor,  depunctarea, etc.).
27.2.Masurile luate de catre aceasta comisie, care isi desfasoara activitatea pe timpul competitiei vor fi ratificate de catre Comisia de disciplina a federatiei in prima sedinta a acesteia.
Art.28. Orice comunicare a comisiei se face in scris sau in format electronic.
Art.29. Cheltuielile determinate participarea la sedintele comisiei sunt suportate de FRPS., iar cele de judecata, de cei vinovati.
Art.30.(1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra in vigoare de la data de ……………..
( 2). La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abrogă

Speak Your Mind

*