REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A COMISIEI ANTIDOPING

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia medicala si de control antidoping este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din statutul FRPS.
Art.2. Comisia medicala si de control antidoping, este structura specializata a FRPS care se ocupa de aspectele medicale legate de sport, în general, si de pescuit sportiv în mod special, precum si de prevenirea si combaterea dopajului în pescuit sportiv.
Art.3. Comisia medicala si de control antidoping are ca sarcina principala asigurarea respectarii reglementarilor privind asistenta medicala si controlul preventiv antidoping pe timpul desfasurarii competitiilor de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia medicala si de control antidoping îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI MEDICALE SI DE CONTROL ANTIDOPING

Art.6. Comisia îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. Analizeaza aspectele medicale în raport cu sportul, în general si pescuit sportiv, în special;
6.2. Elaboreaza propuneri referitoare la prevenirea si tratarea accidentarilor si la patologia specifica pescuitului sportiv;
6.3. Elaboreaza si implementeaza programe de educatie medicala, pe categorii de vârsta si sex, pentru sport în general si pescuit sportiv în special;
6.4. Elaboreaza programul antidoping al FRPS;
6.5. Elaboreaza si implementeaza programe privind prevenirea si combaterea dopajului în pescuit sportiv;
6.6. Organizeaza, dupa caz, cursuri, seminarii, teme, etc, referitoare la problemele aflate în competenta sa;
6.7. Elaboreaza Regulamentul antidoping al FRPS si face propuneri referitoare la domeniul sau, pentru regulamentele sportive aplicabile;
6.8. Consiliaza structurile FRPS pentru respectarea legalitatii si prevenirea încalcarii normelor legale privind medicina sportiva si dopajul;
6.9. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele FRPS cu privire la deficientele sau problemele aparute potrivit obiectului sau de activitate;
6.10. Verifica si recomanda aspecte privind controlul medical în structurile federatiei;
6.11. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.12. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.13. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.14. verifica daca se respecta modul de asigurare a asistentei medicale pe timpul desfasurarii competitiilor conform prevederilor legale;
6.15. verifica carnetele de legitimare înainte de obtinerea vizei anuale din partea federatiei pentru a certifica ca viza medicala se Încadreaza în prevederile legale;
6.16. comunica cluburilor date de interes privind asigurarea asistentei medicale pentru sportivi si oficiali;
6.17. asigura structurilor abilitate tot sprijinul pentru efectuarea probelor antidoping;
6.18. comunica structurilor sportive afiliate lista cu substantele interzise întocmita de A.N.A.;
6.19. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS
Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI MEDICALE SI DE CONTROL ANTIDOPING

Art.7. (1) Comisia medicala si de control antidoping se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
(4) Cel putin unul dintre membri trebuie sa aiba studii de specialitate în domeniul medical.
Art8. Diagrama de relatii a Comisiei Antidoping  este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia medicala si de control antidoping îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia medicala si de control antidoping se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei medicale si de control antidoping este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor sarcinilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei medicale si de control antidoping.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 19. Membrii Comisiei medicale si de control antidoping se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei medicale si de control antidoping va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei medicale si de control antidoping nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art.24. Comisia medicala si de control antidoping îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………………. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………………..
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*