REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CORPULUI OBSERVATORILOR

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Corpul observatorilor este constituit si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Corpul observatorilor este structura specializata a federatie prin care se asigura urmaririrea modului de desfasurare al activitatilor competitionale sub aspect organizatoric, tehnic si disciplinar. Pe timpul acestor activitati sunt vizate respectarea actelor normative care reglementeaza activitatea sportiva, comportamentul tuturor persoanelor implicate în competitii(arbitri, oficiali, sportivi) precum si respectarea documentelor de organizare si functionare a federatiei si structurilor acesteia.
Art.3. Lotul observatorilor este alcatuit din:
3.1. persoanele selectionate prin testare periodica dintre fostii pescari sportivi, antrenori, instructori, arbitri, alte persoane care au fost implicate în pescuitul sportiv, cunoscute ca având o conduita ireprosabila;
3.2. membrii Biroului Federal si presedintii comisiilor centrale ale federatiei.
Art.4. Obiectivele principale pentru observatori sunt:
– verificarea modului de organizare a competitiei, în sensul asigurarii masurilor de protectie, de asistenta medicala, calitatea pistei de competitie, echipamentul echipelor si tinuta arbitrilor, completarea foilor de arbitraj;
– aprecierea calitatii arbitrajelor în conformitate cu regulamantul si criteriile stabilite de FRPS si Comisia centrala de arbitrii;
– aprecierea comportamentului jcompetitorilor, calitatea tehnica a pescuitului sportiv, comportarea antrenorilor, sportivilor si arbitrilor;
– întocmirea raportului de observator si înaintarea lui la secretarul general al federatiei în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea competitiei; o copie dupa acesta va fi înaintat Corpului Observatorilor si Comisiei Centrale de Competitii, de catre secretarul general în termen de 72 de ore de la primire.

Art.5. Criteriile ce trebuie îndeplinte pentru obtinerea statului de observator federal sunt urmatoarele:
– participare efectiva, minimum 10 ani la competitiile nationale în calitate de jucator, antrenor, instructor sau arbitru;
– fara antecedente penale;
– promovara examenului de observator care se organizeaza anual;
Art.6. Activitatea Corpului observatorilor este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.7. Corpul observatorilor îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE CORPULUI OBSERVATORILOR

Art.8. Corpul observatorilor are urmatoarele atributii:
8.1. elaboreaza si supune spre aprobare Biroului Federal al F.R.P.S., anual, pâna pe 31 ianuarie, lotul cu observatorii propusi pentru sezonul competitional în curs;
8.2. elaboreaza anual calendarul activitatilor desfasurate de comisia pentru recrutarea si perfectionarea observatorilor;
8.3. propune Biroului Federal al F.R.P.S. modele de documente care vor fi întocmite de observatori pe timpul cât acestia sunt delegati sa asiste la competitii;
8.4. analizeaza activitatea desfasurata de catre observatori si aplica sanctiuni, în prima instanta, împotriva celor care se dovedeste ca au prezentat în mod eronat desfasurarea competitiilor la care au fost delegati sa asiste;
8.5. prezinta propuneri pentru modificarea documentelor de organizare si desfasurare a competitiilor ca urmare a unor aspecte rezultate cu ocazia desfasurarii acestora;
8.6. stabileste comisia de testare, probele si metodologia aferenta pentru persoanele care doresc sa devina observatori;
8.7. acorda consultanta de specialitate asociatiilor judetene în vederea stabilirii persoanelor din cadrul acestora care vor asista la competitiile desfasurate la nivel judetean;
8.8. anunta observatorii delegati sa asiste la competitii, facând propuneri de înlocuire a acestora în cazul în care acestia nu pot participa la activitati; imposibilitatea participarii se va comunica de catre observator, motivat, cu 3 zile înainte de data începerii competitiei, în caz contrar, neparticiparea va putea atrage radierea de pe lista observatorilor;
8.9. face propuneri referitoare la criteriile care trebuiesc îndeplinite de persoanele care vor sa devina observatori, acestea urmand a fi aprobate ulterior de catre Biroului Federal al F.R.P.S.;
8.10. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
8.11. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
8.12. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
8.13. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. si structurilor sportive din subordine.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A CORPULUI OBSRVATORILOR

Art.9. (1) Corpul observatorilor se compune din:
A) Comitetul director-structura de conducere a acestuia, care este format din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
B) Lotul observatorilor.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile corpului, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comitetului director se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii sunt numiti de catre presedintele Comitetului director si validati de Biroul Federal.
Art.10.Diagrama de relatii a Corpului observatorilor este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.11. Comitetul director îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.12. Comitetul director se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.13. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comitetul director este asigurata de presedintele acesteia.
Art.14. Orice sedinta a Comitetului director este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.15. Responsabilitatea individuala a membrilor Comitetului director va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.16. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele Comitetului director. Convocarea Comitetului director se efectueaza de presedintele acestuia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.17. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.18. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.19. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Art.20. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comitetului director.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 21. Membrii Corpului observatorilor se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.22. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Corpului observatorilor va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art.23. (1) Neprezentarea membrilor Comitetului director fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie.
(2) Presedintele Comitetului director are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.24. Sedintele Comitetului director nu sunt publice.
Art.25. Delegarea observatorilor se face de catre comisia centrala de competitii, cu aprobarea Biroului Federal, prin intermediul secretarului general al federatiei.
Art.26. Cheltuielile legate de transportul, cazarea si baremul observatorilor vor fi suportate de organizatorul competitiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.27. Dupa terminarea jocului observatorul analizeaza separat cu arbitrii si antrenorii aspectele privind desfasurarea competitiei, consemnând pozitia acestora.
Art.28. În timpul competitiei observatorul se va pozitiona astfel încat sa poata avea toate informatiile necesare pentru a putea aprecia modul de desfasurare a acesteia. Acesta va colabora cu arbitrii si oficialii echipelor angrenate în competitie pentru desfasurarea în bune conditii a jocului.
28.1. Responsabilitatea pe pista de competitie revine în exclusivitate arbitrilor.
28.2. Observatorul nu ia nici o decizie asupra desfasurarii competiției putând sa faca doar recomandari.
Art.29. Prezentul Regulament este obigatoriu pentru toti observatorii, nerespectarea lui atrage raspunderea potrivit Regulamentului disciplinar al FRPS.
Art.30. Corpul observatorilor îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.31. Revocarea din functie a membrilor corpului se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele corpului, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai corpului;
31.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.32. Orice comunicare a corpului se face în scris sau în format electronic.
Art.33. Cheltuielile legate de participarea la sedintele Comitetului director sunt suportate de (care) catre F.R.P.S.
Art.34. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.O.
Art.35. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de …………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*