REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL COMISIEI DE COMPETITII

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este structura specializata a FRPS în domeniul organizarii si desfasurarii activitatii competitionale, precum si cel al elaborarii si aplicarii normelor si reglementarilor referitoare la legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor.
Art.3. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive are ca sarcina principala asigurarea bunei functionari a sistemului competitional de pescuit sportiv si a procedurilor de legitimare, transferare si clasificare sportiva în conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.
Art.4. Activitatea Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.
Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERURI SI CLASIFICARI SPORTIVE

Art.6. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza proiectul calendarului anual competitional si BVC aferent, pe care îl supun aprobarii Biroului Federal, precum si Regulamente de functionare pe categorii de activitate;
6.2. elaboreaza Regulamentele de desfasurare ale competitiilor organizate de federatie;
6.3. asigura, pregateste si organizeaza în conditii optime competitiile sportive republicane mentionate la punctul 2), inclusiv omologarea pistei de concurs;
6.4. desemneaza observatorii federali la etapele oficiale din competitiile republicane sau atunci când se solicita pentru alte competitii;
6.5. omologheaza rezultatele etapelor oficiale din competitii, întocmeste clasamentele finale si propune decernarea premiilor;
6.6. tine evidenta competitiilor  republicane interne si internationale desfasurate în tara si în strainatate;
6.7. (organizeaza) tine evidenta cu structurile sportive de pescuit sportiv afiliate, a sportivilor legitimati si/sau clasificati; propune Biroului Federal afilierea de noi structuri sportive;
6.8. rezolva legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor conform normelor în vigoare;
6.9. solutioneaza cererile de transferare ale sportivilor în conformitate cu prevederile Regulamentului de transferari;
6.10. tine evidenta participarii sportivilor la competitiile interne si internationale si acorda clasificarea sportivilor, conform Regulamentului de clasificare sportiva;
6.11. propune Biroului Federal acordarea clasificarii sportive de maestru al sportului;
6.12. judeca, în prima instanta, orice contestatie referitoare la competitiile  programate;
6.13. organizeaza cursuri de instruire sau de formare/perfectionare profesionala pentru activitatea de pescuit sportiv;
6.14. acorda sprijin logistic structurilor sportive de pescuit sportiv afiliate sau celor care doresc sa se afilieze la F.R.P.S;
6.15. prezinta Biroului Federal un raport al activitatii anuale în ultima luna a anului;
6.16. conlucreaza cu celelalte comisii pentru solutionarea unor probleme curente privind desfasurarea în conditii normale a competitiilor sportive din calendarul anual;
6.17. întocmeste si pastreaza la zi evidentele speciale: Registrul de afilieri sportive, Registrul de evidenta al sportivilor legitimati, Registrul de evidenta al transferarii sportivilor, Registrul de evidenta al sportivilor clasificati;
6.18. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.19. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.20. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.21. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI CENTRALE DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERURI SI CLASIFICARI SPORTIVE

Art.7. (1) Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive se compune din:
presedinte;
…………… membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
• presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S;
• membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a Comisiei este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE
Art.9. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
• apelul celor convocati;
• verificarea legalitatii întrunirii;
• prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
• abordarea tematicii propuse;
• discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei.
Capitolul V
DISPOZITII FINALE
Art.19. Membrii Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
• de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
• de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre F.R.P.S.
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de ……………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ……………………
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*