https://frpsc.ro/3063-2/

STRATEGIA NAŢIONALĂ privind practicarea pescuitului sportiv din România

CUPRINS

Rezumat executiv
Istoricul pescuitului sportiv în România
Partea I Cadrul conceptual
1. Introducere: Definiţii necesare
2. Strategia ANPA privind resursele acvatice vii
3. Direcţiile privind practicarea pescuitului sportiv şi relaţiile instituţionale
Partea II Situaţia actuala a pescuitului recreativ/sportiv
1. Capitalul natural
2. Capitalul antropic
3. Capitalul uman
4. Capitalul social
Partea III Obiective-ţinta si modalitaţi de acţiune la orizont 2030, conform
orientarilor strategice ale FRPS
1. Provocari cruciale
1.1 Schimbarile climatice
1.2 Infrastructură
1.3 Conservarea si gestionarea resurselor acvatice vii
2.1 Educaţia si formarea pescarilor sportivi
2.2 Cercetarea stiinţifica privind starea resurselor acvatice vii din România
3. Instrumente financiare si economice
4. Comunicare, mobilizarea actorilor si multiplicarea factorilor de succes
Partea IV Probleme si preocupari specifice privind  situaţia pescuitului sportiv  din România
1. Riscuri si vulnerabilitaţi generate de factori endogeni si exogeni
2. Cresterea sustenabila: transformarile structurale si echilibrele macroeconomice
2.1 Asigurarea sustenabilitaţii pe termen lung a pescuitului sportiv bazate pe evaluarea realista a capacitaţii de suport a capitalului natural
2.3 Îmbunataţirea managementului resurselor acvatice vii
2.4 Politica de investiţii si diversificarea surselor de finanţare
3. Dezvoltarea regionala si acţiunea locala; problematica specifica a dezvoltarii rurale
3.1 Dezvoltarea regionala
3.2 Dezvoltarea rurala, agricultura, silvicultura si pescuitul
4. Amenajarea teritoriului si planificarea spaţiala
4.1 Planificarea spaţiala
4.2 Cadastrul zonelor de pescuit
Partea V Implementare, monitorizare si raportarea rezultatelor
Rezumat executiv
Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplina a practicării pescuitului sportiv la o noua filosofie a dezvoltarii, proprie practicii din Uniunea Europeană si larg împartasita pe plan mondial.
Se porneste de la constatarea ca, la sfârsitul primului deceniu al secolului XXI, dupa o tranziţie prelungita si traumatizanta la democraţia pluralista si economia de piaţa, România mai are de recuperat decalaje considerabile faţa de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu însusirea si transpunerea în practica a principiilor si
practicilor dezvoltarii durabile în contextul globalizarii. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, este o realitate ca România are înca o societate si o administraţie aflate înca în cautarea unei viziuni unitare si un capital natural afectat de riscul unor deteriorari ce pot deveni ireversibile.
Prezenta Strategie stabileste obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil si realist, la un model de  practicare a pescuitului recreativ/sportiv bazat pe exploatarea resurselor acvatice vii ca activitate necomercială în vederea agrementului sau performanţei dublat de măsuri de protejare şi conservare a  resurselor acvatice vii, încadrarea acestuia în programele de dezvoltare durabilă şi instituţionalizarea relaţiilor de colaboarare a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi forurilor lor de reprezentare cu autorităţiile locale şi centrale în vederea stabilirii de acţiuni si proiecte comune.
Ca orientare generala, lucrarea vizeaza realizarea urmatoarelor obiective strategice pe termen scurt:
Orizont 2012: Clarificările instituţionale privind forma de organizare şi reprezentare a pescuitului sportiv pe plan naţional şi internaţional.
Orizont 2013: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene privind cadrul legislativ pentru reglementarea parcticării pescuitului sportiv cu respectarea pe orizontală a legislaţiei europene –Directiva Cadru Apă, Directiva Habitate, Directiva Peşti.
Orizont 2013: Integrarea pescuitului sportiv în proiectele de dezvoltare durabila a turismului;
Orizint 2015: Atragerea comunitaţilor locale în parteneriate publice private pentru lărgirea infrastructurii de pescuit prin crearea de iazuri piscicole.
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere semnificativă a interesului pentru practicarea pescuitului sportiv  si, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor faţă de alte ţări din Comunitatea Europeană.
Partea I prezinta cadrul conceptual, defineste noţiunile cu care se opereaza, descrie principalele repere ale Strategiei privind practicarea pescuitului sportiv, stadiul actual al acestuia si masurile relevante întreprinse de FRPS în perioada următoare.
Partea II conţine o evaluare a situaţiei actuale a capitalului natural, antropic, uman si social din România.
Partea III înfăţişează o viziune de perspectivă, stabilind obiective precise pe cele patru orizonturi de timp, urmărind strict logica provocărilor cheie si a temelor inter-sectoriale, asa cum sunt formulate în Planul operaţional strategic privind practicarea pescuitului în România.
Partea IV analizeaza problemele specifice cu care se confruntă pescuitul sportiv din România si stabileste ţinte pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabila, concomitent cu reducerea si eliminarea decalajelor existente în raport cu nivelul mediu de performanţă al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
Partea V conţine recomandări concrete privind crearea si modălitaţile de funcţionare ale cadrului instituţional menit sa asigure implementarea, monitorizarea si raportarea
asupra rezultatelor Strategiei Naţionale privind practicarea pescuitului  sportiv. Propunerile ţin seama de experienţa si practicile statornicite în celelalte state membre ale UE si vizează adoptarea unor soluţii novatoare, adaptate la condiţiile specifice ale României, privind responsabilizarea autoritaţilor publice si implicarea activa a factorilor sociali în realizarea obiectivelor dezvoltarii pescuitului recreativ sportiv.
În completarea obiectivelor ce deriva din strategiile, planurile si programele naţionale de dezvoltare, Strategia stabileste direcţiile principale de acţiune pentru însusirea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile în perioada imediat urmatoare:
• Corelarea raţionala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în profil inter-sectorial si regional, cu potenţialul si capacitatea de susţinere a capitalului natural;
• Modernizarea accelerata a sistemelor de educaţie si conştientizare a populaţiei privind protejarea şi conservarea resurselor acvatice vii din Romania.
• Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional si local si stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile privind pescuitul sportiv;
• Anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe termen lung, cât si a unor planuri de masuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criza generate de fenomene naturale sau antropice;
• Necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, în special în domeniile infrastructurii de pescuit, protecţiei mediului, educaţiei, etc;
• Protecţia si punerea în valoare a patrimoniului natural naţional; racordarea la normele si standardele europene sa fie însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri tradiţionale, în special în zonele montane si cele umede.
Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional si regional, vizează menţinerea, consolidarea, extinderea si adaptarea continua a configuraţiei structurale si capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca fundaţie pentru menţinerea si sporirea capacitaţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltarii sociale si cresterii
economice si faţa de impactul previzibil al schimbarilor climatice.
Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltarii durabile a pescuitului recreativ sportiv din României în perspectiva urmatoarelor doua decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale si preferinţele politice conjuncturale.
În paralel cu urmarirea aplicarii prevederilor prezentei Strategii, mecanismele executive si consultative vor începe, înca din anul 2012, un proces de re-evaluare complexa a documentelor programatice, strategiilor si programelor naţionale, sectoriale si regionale pentru a le pune de acord cu principiile si practicile dezvoltarii durabile si cu
evoluţia dinamica a reglementarilor UE în materie. Tot în acest cadru se va elabora punctul de vedere al FRPS si contribuţia sa în cadrul procesului de revizuire a Planului operaţional strategic prvind pescuitul al Romaniei.
Istoricul si metodologia lucrarii
Elaborarea Strategiei Naţionale privind practicarea pescuitului sportiv   într-o forma coerentă este rezultatul obligaţiei asumate de FRPS, în calitate federaţie sportivă naţională pe ramura de sport – pescuit sportiv-, conform obiectivelor stabilite prin statutul său.
Lucrarea reprezinta un proiect  FRPS,  Ministerului Mediului si Pădurilor (MMP) si al Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale prin Agenţia Nationala pentru Pescuit şi acvacultură conform prevederilor art. 25(1) Din Legea 317/2009 pentru aprobarea OUG / privind pescuitul şi acvacultura.
(a) Pentru derularea proiectului există urmatoarele structuri organizatorice
si funcţionale:
• Comitetul Consultativ privind sectorul pescăresc, conform art. 18 din Legea 317/2009.
• Comisiile de dialog social ale ministerelor interesate
• Consiliile Consultative Regionale dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României  cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, formaţiunilor asociative, partidelor politice, unităţilor de învăţământ superior si cercetare, comunităţilor locale, sindicatelor, asociaţiilor profesionale din domeniu, organizaţiilor neguvernamentale si ai mass media.
• Grupul de Redactare, format din specialisti FRPS.
(b) Cadrul metodologic pentru derularea proiectului strategiei a fost stabilit în acord cu prevederile legale în vigoare.
În prima faza a fost elaborat cadrul conceptual, materializat într-un proiect de sumar care a fost apoi extins prin includerea principalelor teze care urmau sa fie dezvoltate în fiecare capitol.
Paralel, a fost alcatuit un inventar al principalelor surse documentare privind
principiile, obiectivele si direcţiile de acţiune pentru implementarea dezvoltarii
durabile a pescuitului recreativ sportiv ţinând cont şi de legislaţia naţională aflată în vigoare.
Toate documentele relevante pentru elaborarea Strategiei.

Istoricul pescuitului sportiv în România

CLUBURI SPORTIVE

1. CLUBURI SPORTIVE AFILIATE

– ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV RENAȘTEREA

– CLUBUL SPORTIV GORJ FISHING

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV GILORT

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PARAPESCAR

– CLUBUL SPORTIV ZARGAN DOLJ

– CLUBUL SPORTIV MONSTER FISH TIMIȘOARA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MOLDOVA SUCEAVA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MÂNJEȘTI

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV LUFARU

– CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT ARAD

– CLUBUL SPORTIV CARP ZONE

– CLUBUL SPORTIV FREE CARP DEVA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV CARPING CLUB

2. CLUBURI SPORTIVE AFILIATE PROVIZORIU

 

3. CLUBURI SPORTIVE NEAFILIATE

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ALTOR

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV UNIVEST ARAD

– ASOCIAȚIA ESOX SPINNING CLUB

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV TRANSILVANIA PIKE CLUB

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV LUCIOPERCA SPINNING

– CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV EAST SPINNING TEAM

– CLUBUL SPORTIV ENERGIA BRĂILA

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DANY- TEAM

– CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TĂCEREA BRAȘOV

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DE PESCUIT BRAȘOV SPINNING TEAM

– CLUBUL SPORTIV SENZOR

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PESCAR FOREVER

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PELICANUL

– ASOCIAȚIA CLUBUL DE PESCUIT CRAPUL

– CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV DRILL

– CLUBUL SPORTIV PRESSING

– CLUBUL SPORTIV AQUAMANIA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SENIOR CRAP

– ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT ABREVIS

– CLUBUL SPORTIV COZMA FISHING CLUB

– CLUBUL SPORTIV PACO SPINNIG TEAM

– CLUBUL SPORTIV AQUA FISHING CLUB

– CLUBUL SPORTIV JANDARMII DOBROGEA CONSTANȚA

– CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT OVIDIUS CONSTANȚA

– CLUBUL SPORTIV SWIMMERS CLUB ROMÂNIA

– CLUBUL SPORTIV BOGDAN CIUBOLARIU CONSTANȚA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TĂCEREA CONSTANȚA

– ASOCIAȚIA CLUBUL NAUTIC ROMÂN

– CLUB SPORTIV GE-DO TEAM

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DRACONES RHABON

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TĂCEREA GALAȚI

– CLUBUL SPORTIV ROSEAL

– CLUBUL SPORTIV INFOPRESS SE

– CLUB SPORTIV MUNICIPAL DACIA ORĂȘTIE 2010

– CLUBUL SPORTIV DE PESCUIT FREE CARP DEVA

– CLUBUL SPORTIV OLIMPIA SLOBOZIA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV JAGUARUL

– CLUBUL SPORTIV „VLĂDENI PLUS ” VLĂDENI IAȘI

– CLUBUL PESCARILOR

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TACEREA  SIGETUL MARMAȚIEI

– CLUB SPORTIV 57 BLACK

– CLUBUL SPORTIV AIR SPORTS

– NORD CRAP CLUB BAIA MARE

– CLUBUL SPORTIV „DEC”

– CLUBUL SPORTIV TERMO DROBETA TR. SEVERIN

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV VOINȚA TG MUREȘ

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV AL SURZILOR TĂCEREA TG MUREȘ

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ADRIANY PIATRA NEAMȚ

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV H.M. JUNIOR CÂMPINA

– SPORT CLUB A. N. G.

– ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV PRO AS SIBIU

– ASOCIAȚIA CLUBUL  OLIMPIA SUCEAVA

– CLUBU SPORTIV BUCOVINA SPINNING CLUB RĂDĂUȚI

– CLUBUL SPORTIV ICE- GALAXY SUCEAVA

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SOMUZ FĂLTICENI

– ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV VÂLCEA SPINNING CREW

– CLUBUL SPORTIV VIPER GYM

TURNEE INTERNAȚIONALE

Pentru anul 2014, FRPS intenționează să organizeze următoarele turnee internaționale:

1. Cupa Munților Carpați – cu participarea țărilor din arcul carpatic. Probele sportive la care se va concura sunt:

– pescuit la muscă artificială – (din barcă și de pe mal)

– pescuit la pești răpitori cu năluci artificiale (spinning)  – pescuit de pe mal și din barcă.

2. Cupa Dunării – staționar – cu participarea țărilor riverane Dunării. Probe:

– pescuit sportiv la crap – în Dunăre

– pescuit sportiv cu momitor (feeder)

– pescuit staționar (rubensiana)

3. Cupa Mării Negre – cu participarea țărilor riverane Mării Negre – pescuit marin.

4. Cupa Internațională a României de pescuit sportiv la CRAP ( Răduță Lake) – Sărulești

5. Cupa Delta Dunării – eveniment care va deveni cu desfășurare permanentă – la pescuit staționar, crap, și pescuit la pești răpitori cu năluci artificiale.

Toate competițiile organizate de FRPS vor fi înaintate CIPS în vederea introducerii lor în manifestările sportive internaționale desfășurate sub egida acesteia.

Datele și locațiile competițiilor vor fi postate pe web site-ul www.frpsc.ro după aprobarea lor in Adunarea Generală.

Pot participa sportivii legitimați de către cluburile federației.

Structura competiției de pescuit sportiv – proba Casting

Date generale.

Competiția de pescuit sportiv – proba  Casting – se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor International Casting Sport Federation. Se vor desfășura competiții  pe proba de pescuit la masculin și feminin. Pentru proba de Casting, cluburile pot înscrie 3  sportivi. Echipele vor avea un căpitan și un manager sportiv. Clasamentele se vor stabili atât pe echipe, prin cumularea punctelor sportivilor cluburilor pe pista de concurs (rezultând un clasament final al cluburilor), cât și individual prin cumularea punctelor sportivilor pe toate etapele campionatului.

Divizia A este compusă din totalitatea cluburilor care compun federația și a celor care se afiliază până pe data de 10 februarie 2012. În cazul în care cluburile solicitante se afiliază după această dată, se vor constitui divizii valorice inferioare pe zone geografice.

Toate cluburile au obligația să înscrie sportivi în competiție.

Numărul de etape pentru primul an de competiție va fi de trei.

Datele și locațiile de concurs se vor  stabili cu 15 zile înainte de desfășurarea etapelor.

La finalul competiției va fi declarat clubul câștigător ce va reprezenta România în întrecerile internaționale intercluburi, iar primii clasați la individual vor constitui lotul reprezentativ pentru competițiile organizate între națiuni.

Structura competiției pe pescuit sportiv – proba Muscă artificială

Date generale.

Competiția de pescuit sportiv – proba  Muscă artificială – se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor FIPS-Mouche. Se vor desfășura competiții  pe proba de pescuit din barcă și pescuit de pe mal. Pentru proba din barcă, cluburile pot înscrie 5  sportivi/. Echipele vor avea un căpitan și un manager sportiv. Clasamentele se vor stabili atât pe echipe, prin cumularea punctelor sportivilor cluburilor pe pista de concurs (rezultând un clasament final al cluburilor), cât și individual prin cumularea punctelor sportivilor pe toate etapele campionatului.

Divizia A este compusă din totalitatea cluburilor care compun federația și a celor care se afiliază până pe data de 10 februarie 2012. În cazul în care cluburile solicitante se afiliază după această dată, se vor constitui divizii valorice inferioare pe zone geografice.

Toate cluburile au obligația să înscrie sportivi în competiție.

Numărul de etape pentru primul an de competiție va fi de trei.

Datele și locațiile de concurs se vor  stabili cu 15 zile înainte de desfășurarea etapelor.

La finalul competiției va fi declarat clubul câștigător ce va reprezenta România în întrecerile internaționale intercluburi, iar primii clasați la individual vor constitui lotul reprezentativ pentru competițiile organizate între națiuni.

Structura competițională pentru proba – Pescuit sportiv la pești răpitori

Date generale.

Competiția de pescuit sportiv – proba  Pescuit sportiv la pești răpitori – se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor FIPS-Ed. Se vor desfășura competiții separate pe proba de pescuit din barcă și pescuit de pe mal. Pentru proba din barcă, cluburile pot înscrie 3 echipe de câte 2 sportivi/barcă. Echipele vor avea un căpitan și un manager sportiv. Clasamentele se vor stabili atât pe echipe, prin cumularea punctelor sportivilor cluburilor pe pista de concurs (rezultând un clasament final al cluburilor), cât și individual prin cumularea punctelor sportivilor pe toate etapele campionatului.

Divizia A este compusă din totalitatea cluburilor care compun federația și a celor care se afiliază până pe data de 10 februarie 2012. În cazul în care cluburile solicitante se afiliază după această dată, se vor constitui divizii valorice inferioare pe zone geografice.

Toate cluburile au obligația să înscrie sportivi la ambele probe. Pot participa sportivi la ambele probe (barcă și mal)

Numărul de etape pentru primul an de competiție va fi de trei.

Datele și locațiile de concurs se vor  stabili cu 15 zile înainte de desfășurarea etapelor.

La finalul competiției va fi declarat clubul câștigător ce va reprezenta România în întrecerile internaționale intercluburi, iar primii clasați la individual vor constitui lotul reprezentativ pentru competițiile organizate între națiuni.

Pentru proba de pescuit sportiv la pești răpitori – bass, federația va organiza selecția pe bază de optiune a sportivilor selecționați prin participare la competiții sistem OPEN organizate în țări care dispun de piste adecvate, până la data când federația va dispune de o pistă proprie.

NOTĂ. Nu pot participa la competiție decât sportivii legitimați de către federație. Cluburile au obligația să depună la sediul federației tabelele nominale cu componența loturilor sportive, contractele sportive și fișele medicale ale tuturor componenților loturilor înscrise în competiție. Depunerea documentelor menționate se va face până în data de 25 februarie 2012.

Structura competițională la Disciplina STAȚIONAR

Date generale.

Competiția de pescuit sportiv – proba  STAȚIONAR – se va desfășura în conformitate cu prevederile regulamentelor FIPS-Ed. Cluburile sportive vor înscrie loturi de câte 5 sportivi și o rezervă, având un căpitan nejucător și un reprezentant legal (manager sportiv) al clubului. Clasamentele se vor stabili atât pe echipe, prin cumularea punctelor sportivilor cluburilor pe pista de concurs (rezultând un clasament final al cluburilor), cât și individual prin cumularea punctelor sportivilor pe toate etapele campionatului.

Divizia A este compusă din totalitatea cluburilor care compun federația și a celor care se afiliază până pe data de 10 februarie 2012. În cazul în care cluburile solicitante se afiliază după această dată, se vor constitui divizii valorice inferioare pe zone geografice.

Toate cluburile au obligația să înscrie sportivi la toate categoriile, atât la masculin cât și la feminin. Excepție fac probele pentru persoanele cu dizabilități, unde au drept de înscriere cluburile sportive constituite în acest sens.

Numărul de etape pentru primul an de competiție va fi de trei.

Datele și locațiile de concurs se vor  stabili cu 15 zile înainte de desfășurarea etapelor.

La finalul competiției va fi declarat clubul câștigător ce va reprezenta România în întrecerile internaționale intercluburi, iar primii clasați la individual (5+1) vor constitui lotul reprezentativ pentru competițiile organizate între națiuni.

NOTĂ. Nu pot participa la competiție decât sportivii legitimați de către federație. Cluburile au obligația să depună la sediul federației tabelele nominale cu componența loturilor sportive, contractele sportive și fișele medicale ale tuturor componenților loturilor înscrise în competiție. Depunerea documentelor menționate se va face până în data de 25 februarie 2012.

STRUCTURA CAMPIONATULUI NATIONAL DE PESCUIT SPORTIV 2012

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV

CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA

Clubul sportiv Cetate Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 7, anunță deschiderea procedurilor de legitimare pentru pescarii sportivi de perforanță în vederea selecționării loturilor pentru sezonul competițional 2012 organizat de FRPS.

Solicitanții sunt invitați să se adreseze conducerii clubului în vederea legitimării. Clubul legitimează sportivi pentru toate probele sportive (pescuit staționar, pescuit la crap, pescuit la pesti răpitori, pescuit la muscă artificială, pescuit marin și casting). Persoanele care pot solicita legitimarea pot fi: copii, juniori, seniori, veterani, persoane cu dizabilități, atât la masculin, cât și la feminin. Copiii trebuie să fie însoțiți de unul dintre părinți.

Clubul pune la dispoziția sportivilor legitimați echipamentul și materialele sportive, asistența medicală și pista de competiții pentru antrenamente și competiții și personal specializat pentru antrenamente.

Relații la sediul clubului sau la telefon 0729992122 – președinte Dan Valentin Dănilă