STRATEGIA NAŢIONALĂ privind practicarea pescuitului sportiv din România

CUPRINS

Rezumat executiv
Istoricul pescuitului sportiv în România
Partea I Cadrul conceptual
1. Introducere: Definiţii necesare
2. Strategia ANPA privind resursele acvatice vii
3. Direcţiile privind practicarea pescuitului sportiv şi relaţiile instituţionale
Partea II Situaţia actuala a pescuitului recreativ/sportiv
1. Capitalul natural
2. Capitalul antropic
3. Capitalul uman
4. Capitalul social
Partea III Obiective-ţinta si modalitaţi de acţiune la orizont 2030, conform
orientarilor strategice ale FRPS
1. Provocari cruciale
1.1 Schimbarile climatice
1.2 Infrastructură
1.3 Conservarea si gestionarea resurselor acvatice vii
2.1 Educaţia si formarea pescarilor sportivi
2.2 Cercetarea stiinţifica privind starea resurselor acvatice vii din România
3. Instrumente financiare si economice
4. Comunicare, mobilizarea actorilor si multiplicarea factorilor de succes
Partea IV Probleme si preocupari specifice privind  situaţia pescuitului sportiv  din România
1. Riscuri si vulnerabilitaţi generate de factori endogeni si exogeni
2. Cresterea sustenabila: transformarile structurale si echilibrele macroeconomice
2.1 Asigurarea sustenabilitaţii pe termen lung a pescuitului sportiv bazate pe evaluarea realista a capacitaţii de suport a capitalului natural
2.3 Îmbunataţirea managementului resurselor acvatice vii
2.4 Politica de investiţii si diversificarea surselor de finanţare
3. Dezvoltarea regionala si acţiunea locala; problematica specifica a dezvoltarii rurale
3.1 Dezvoltarea regionala
3.2 Dezvoltarea rurala, agricultura, silvicultura si pescuitul
4. Amenajarea teritoriului si planificarea spaţiala
4.1 Planificarea spaţiala
4.2 Cadastrul zonelor de pescuit
Partea V Implementare, monitorizare si raportarea rezultatelor
Rezumat executiv
Elementul definitoriu al acestei Strategii Naţionale este racordarea deplina a practicării pescuitului sportiv la o noua filosofie a dezvoltarii, proprie practicii din Uniunea Europeană si larg împartasita pe plan mondial.
Se porneste de la constatarea ca, la sfârsitul primului deceniu al secolului XXI, dupa o tranziţie prelungita si traumatizanta la democraţia pluralista si economia de piaţa, România mai are de recuperat decalaje considerabile faţa de celelalte state membre ale Uniunii Europene, simultan cu însusirea si transpunerea în practica a principiilor si
practicilor dezvoltarii durabile în contextul globalizarii. Cu toate progresele realizate în ultimii ani, este o realitate ca România are înca o societate si o administraţie aflate înca în cautarea unei viziuni unitare si un capital natural afectat de riscul unor deteriorari ce pot deveni ireversibile.
Prezenta Strategie stabileste obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil si realist, la un model de  practicare a pescuitului recreativ/sportiv bazat pe exploatarea resurselor acvatice vii ca activitate necomercială în vederea agrementului sau performanţei dublat de măsuri de protejare şi conservare a  resurselor acvatice vii, încadrarea acestuia în programele de dezvoltare durabilă şi instituţionalizarea relaţiilor de colaboarare a asociaţiilor de pescari sportivi/cluburilor de pescuit sportiv şi forurilor lor de reprezentare cu autorităţiile locale şi centrale în vederea stabilirii de acţiuni si proiecte comune.
Ca orientare generala, lucrarea vizeaza realizarea urmatoarelor obiective strategice pe termen scurt:
Orizont 2012: Clarificările instituţionale privind forma de organizare şi reprezentare a pescuitului sportiv pe plan naţional şi internaţional.
Orizont 2013: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene privind cadrul legislativ pentru reglementarea parcticării pescuitului sportiv cu respectarea pe orizontală a legislaţiei europene –Directiva Cadru Apă, Directiva Habitate, Directiva Peşti.
Orizont 2013: Integrarea pescuitului sportiv în proiectele de dezvoltare durabila a turismului;
Orizint 2015: Atragerea comunitaţilor locale în parteneriate publice private pentru lărgirea infrastructurii de pescuit prin crearea de iazuri piscicole.
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere semnificativă a interesului pentru practicarea pescuitului sportiv  si, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor faţă de alte ţări din Comunitatea Europeană.
Partea I prezinta cadrul conceptual, defineste noţiunile cu care se opereaza, descrie principalele repere ale Strategiei privind practicarea pescuitului sportiv, stadiul actual al acestuia si masurile relevante întreprinse de FRPS în perioada următoare.
Partea II conţine o evaluare a situaţiei actuale a capitalului natural, antropic, uman si social din România.
Partea III înfăţişează o viziune de perspectivă, stabilind obiective precise pe cele patru orizonturi de timp, urmărind strict logica provocărilor cheie si a temelor inter-sectoriale, asa cum sunt formulate în Planul operaţional strategic privind practicarea pescuitului în România.
Partea IV analizeaza problemele specifice cu care se confruntă pescuitul sportiv din România si stabileste ţinte pentru accelerarea procesului de trecere la modelul de dezvoltare durabila, concomitent cu reducerea si eliminarea decalajelor existente în raport cu nivelul mediu de performanţă al celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
Partea V conţine recomandări concrete privind crearea si modălitaţile de funcţionare ale cadrului instituţional menit sa asigure implementarea, monitorizarea si raportarea
asupra rezultatelor Strategiei Naţionale privind practicarea pescuitului  sportiv. Propunerile ţin seama de experienţa si practicile statornicite în celelalte state membre ale UE si vizează adoptarea unor soluţii novatoare, adaptate la condiţiile specifice ale României, privind responsabilizarea autoritaţilor publice si implicarea activa a factorilor sociali în realizarea obiectivelor dezvoltarii pescuitului recreativ sportiv.
În completarea obiectivelor ce deriva din strategiile, planurile si programele naţionale de dezvoltare, Strategia stabileste direcţiile principale de acţiune pentru însusirea si aplicarea principiilor dezvoltarii durabile în perioada imediat urmatoare:
• Corelarea raţionala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, în profil inter-sectorial si regional, cu potenţialul si capacitatea de susţinere a capitalului natural;
• Modernizarea accelerata a sistemelor de educaţie si conştientizare a populaţiei privind protejarea şi conservarea resurselor acvatice vii din Romania.
• Folosirea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic, în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan naţional, regional si local si stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile privind pescuitul sportiv;
• Anticiparea efectelor schimbarilor climatice si elaborarea atât a unor soluţii de adaptare pe termen lung, cât si a unor planuri de masuri de contingenţă inter-sectoriale, cuprinzând portofolii de soluţii alternative pentru situaţii de criza generate de fenomene naturale sau antropice;
• Necesitatea identificarii unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergura, în special în domeniile infrastructurii de pescuit, protecţiei mediului, educaţiei, etc;
• Protecţia si punerea în valoare a patrimoniului natural naţional; racordarea la normele si standardele europene sa fie însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri tradiţionale, în special în zonele montane si cele umede.
Obiectivele formulate în Strategie, în urma dezbaterilor la nivel naţional si regional, vizează menţinerea, consolidarea, extinderea si adaptarea continua a configuraţiei structurale si capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca fundaţie pentru menţinerea si sporirea capacitaţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltarii sociale si cresterii
economice si faţa de impactul previzibil al schimbarilor climatice.
Prezenta Strategie propune o viziune a dezvoltarii durabile a pescuitului recreativ sportiv din României în perspectiva urmatoarelor doua decenii, cu obiective care transced durata ciclurilor electorale si preferinţele politice conjuncturale.
În paralel cu urmarirea aplicarii prevederilor prezentei Strategii, mecanismele executive si consultative vor începe, înca din anul 2012, un proces de re-evaluare complexa a documentelor programatice, strategiilor si programelor naţionale, sectoriale si regionale pentru a le pune de acord cu principiile si practicile dezvoltarii durabile si cu
evoluţia dinamica a reglementarilor UE în materie. Tot în acest cadru se va elabora punctul de vedere al FRPS si contribuţia sa în cadrul procesului de revizuire a Planului operaţional strategic prvind pescuitul al Romaniei.
Istoricul si metodologia lucrarii
Elaborarea Strategiei Naţionale privind practicarea pescuitului sportiv   într-o forma coerentă este rezultatul obligaţiei asumate de FRPS, în calitate federaţie sportivă naţională pe ramura de sport – pescuit sportiv-, conform obiectivelor stabilite prin statutul său.
Lucrarea reprezinta un proiect  FRPS,  Ministerului Mediului si Pădurilor (MMP) si al Ministerului Agriculturii şi dezvoltării rurale prin Agenţia Nationala pentru Pescuit şi acvacultură conform prevederilor art. 25(1) Din Legea 317/2009 pentru aprobarea OUG / privind pescuitul şi acvacultura.
(a) Pentru derularea proiectului există urmatoarele structuri organizatorice
si funcţionale:
• Comitetul Consultativ privind sectorul pescăresc, conform art. 18 din Legea 317/2009.
• Comisiile de dialog social ale ministerelor interesate
• Consiliile Consultative Regionale dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României  cu participarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, formaţiunilor asociative, partidelor politice, unităţilor de învăţământ superior si cercetare, comunităţilor locale, sindicatelor, asociaţiilor profesionale din domeniu, organizaţiilor neguvernamentale si ai mass media.
• Grupul de Redactare, format din specialisti FRPS.
(b) Cadrul metodologic pentru derularea proiectului strategiei a fost stabilit în acord cu prevederile legale în vigoare.
În prima faza a fost elaborat cadrul conceptual, materializat într-un proiect de sumar care a fost apoi extins prin includerea principalelor teze care urmau sa fie dezvoltate în fiecare capitol.
Paralel, a fost alcatuit un inventar al principalelor surse documentare privind
principiile, obiectivele si direcţiile de acţiune pentru implementarea dezvoltarii
durabile a pescuitului recreativ sportiv ţinând cont şi de legislaţia naţională aflată în vigoare.
Toate documentele relevante pentru elaborarea Strategiei.

Istoricul pescuitului sportiv în România