REGULAMENTUL COMISIEI DE PROIECTE ȘI PARTENERIATE

Capitolul I.
DISPOZITII GENERALE.

Art.1. Comisia de proiecte si parteneriate este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de proiecte si parteneriate este organul specializat in domeniul initierii, fundamentarii si implementarii proiectelor, programelor si actiunilor de parteneriat in conformitate cu strategiile federatiei pe termen lung, mediu si scurt.
Art.3. Comisia de proiecte si parteneriate are ca sarcina principala realizarea proiectelor si parteneriatelor necesare federatiei pentru a-si desfasura activitatea cu eficienta, prin folosirea judicioasa a mijloacelor materiale si financiare proprii, precum si a celor provenite din alte surse de finantare, in conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.
Art.4. Activitatea Comisiei de proiecte si parteneriate este coordonata de presedintele si secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de proiecte si parteneriate îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

Art.6. Comisia de proiecte si parteneriate are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza si supune spre avizare (aprobare) Biroului Federal al F.R.P.S. planul de activitate în domeniul implementarii proiectelor de programe si de parteneriat cu organele administratiei publice centrale cu atributii în sport, autoritatile administratiei publice locale, unitatile si institutiile de învatamânt, institutiile sportive precum si organismele neguvernamentale de profil;
6.2. elaboreaza calendarul anual de proiecte, de programe si de parteneriate în domeniul sau de competenta si asigura implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora;
6.3. propune Biroului Federal al F.R.P.S. responsabilii coordonatori pentru fiecare program aflat în derulare din cadrul comisiilor de specialitate ale F.R.P.S. sau structurilor din subordine;
6.4. elaboreaza procedurile necesare finantarii, implementarii si monitorizarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
6.5. prezinta propuneri pentru încheierea de protocoale/parteneriate cu structurile guvernamentale cu atributii în domeniul educatiei fizice si sportului, autoritatile administratiei publice locale, organisme neguvernamentale si structuri din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale în vederea dezvoltarii practicarii pescuitului sportiv la nivel national sau local;
6.6. elaboreaza, în proiect, documentatia necesara încheierii protocoalelor/parteneriatelor dupa aprobarea acestora de catre Biroul Federal al F.R.P.S.;
6.7. acorda consultanta de specialitate asociatiilor sportive din subordine în implementarea si derularea programelor de parteneriat la nivel local;
6.8. propune, dupa caz, repartizarea fondurilor la structurile sportive afiliate pentru programele aprobate;
6.9. fundamenteaza si propune proiectele de finantare pentru programele aprobate de Biroul Federal al F.R.P.S.;
6.10. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.11.intocmeste si prezinta, la solicitarea organelor de conducere ale F.R.P.S. rapoarte, analize, informari de evaluare a activitatii;
6.12.selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.13. asigura informarea periodica a Biroului Federal asupra noutatilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de finantare emise de structurile guvernamentale cu atributii în domeniul educatiei fizice si sportului si ONG-uri;
6.14. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. si structurilor sportive din subordine.

Capitolul III.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

Art.7. (1) Comisia de proiecte si parteneriate se compune din:
a).presedinte;
b).2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.
– membrii comisiei sunt alesi de catre presedintele C.P.P. si validati de Biroul Federal.
Art8.Diagrama de relatii a Comisiei de proiecte si parteneriate este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de proiecte si parteneriate îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de munca elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre presedintele F.R.P.S. (secretarul general).
Art.10. Comisia de proiecte si parteneriate se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui F.R.P.S. (secretarului general).
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de proiecte si parteneriate este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de proiecte si parteneriate este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la începutul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de proiecte si parteneriate.

Capitolul V.
DISPOZITII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de proiecte si parteneriate se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de proiecte si parteneriate va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.22 Sedintele Comisiei de proiecte si parteneriate nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art. 24.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba iulia .

(2). La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*