REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI MASS MEDIA ȘI TIPĂRITURI

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia pentru mass media si tiparituri este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia pentru mass media si tiparituri este structura specializata a FRPSîn domeniul relatiilor cu mass-media si editarii publicatiilor propri ale FRPS.
Art.3. Comisia pentru mass media si tiparituri are ca sarcina principala stabilirea si permanentizarea relatiilor cu reprezentantii mass-media, editarea publicatiilor proprii ale FRPS si gestionarea evenimentelor publice de promovare a imaginii ramurii sportive pescuit sportiv, realizarea comunicarii interne si externe a F.R.P.S.
Art.4. Activitatea Comisiei pentru mass media si tiparituri este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU MASS MEDIA SI TIPARITURI
Art.6. Comisia pentru mass-media si tiparituri are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza si supune spre avizare Biroului Federal planul de activitate în domeniul relatiilor FRPS cu mass-media si programul editorial (tiparituri);
6.2. elaboreaza strategia anuala de comunicare si relatii publice a FRPS (identificarea publicului tinta, gasirea canalelor de transmisie cele mai performante si adaptate publicului tinta, elaborarea continutului mesajelor transmise etc.);
6.3. asigura relatiile FRPS cu mass-media;
6.4. organizeaza si asigura participarea FRPS la seminarii, conferinte, precum si alte asemenea manifestari organizate în tara sau strainatate;
6.5. organizeaza functionarea activitatii de informare-documentare la nivelul F.R.P.S.;
6.6. organizeaza în colaborare cu celelalte comisii de specialitate din cadrul FRPS actiunile si evenimentele de informare si promovare a imaginii institutiei (conferinte de presa, briefinguri, declaratii de presa etc.) si asigura desfasurarea acestora;
6.7. monitorizeaza presa si elaboreaza rapoarte periodice privind modul de reflectare a activitatii FRPS în mass-media;
6.8. întocmeste si difuzeaza comunicate oficiale privind activitatea F.R.P.S.;
6.9. redacteaza raspunsuri la articolele aparute în presa referitoare la F.R.P.S.;
6.10. actualizeaza în colaborare cu Comisia de Istorie si Statistica website-ul F.R.P.S.;
6.11. editeaza periodic în colaborare cu celelalte comisii de specialitate buletinul informativ al F.R.P.S., precum si alte materiale specifice domeniului sau de activitate (pliante, brosuri de prezentare, afise, CD, DVD etc.);
6.12. eleboreaza propuneri cu privire la publicatiile periodice ale F.R.P.S., stabileste conceptul editorial si continutul acestora;
6.13. supravegheaza modul de pregatire si emitere a acreditarilor pentru mass-media la evenimentele organizate de F.R.P.S.;
6.14. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.15. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.16. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.17. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI PENTRU MASS-MEDIA SI TIPARITURI SI DIAGRAMA DE RELATII
Art.7. (1) Comisia pentru mass media si tiparituri se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice alta modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei pentru mass media si tiparituri se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele C.P.P. si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia pentru mass media si tiparituri se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei pentru mass media si tiparituri.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei pentru mass media si tiparituri se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei pentru mass media si tiparituri va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei pentru mass media si tiparituri nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei;
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de care FRPS
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de ………………  desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data ……………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*