REGULAMENTUL COMISIEI DE COPII ȘI JUNIORI

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de copii si juniori este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de copii si juniori este structura specializata a federatiei care asigura organizarea, planificarea, coordonarea si realizarea activitatilor de pescuit sportiv destinate copiilor si juniorilor.
Art.3. Comisia de copii si juniori are ca sarcina principala dispunerea de masuri concrete care sa asigure cadrul organizatoric necesar desfasurarii competitiilor pentru aceste categorii de vârsta precum si pentru atragerea si îndrumarea catre practicarea pescuitului sportiv de catre elevi si cadre didactice.
Art.4. Activitatea comisiei de copii si juniori este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia de copii si juniori îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE COPII SI JUNIORI
Art.6. În principal comisia de copii si juniori are urmatoarele atributii:
6.1. face propuneri conducerii federatiei pentru organizarea si desfasurarea competitiilor pentru aceste categorii de vârtsta;
6.2. face demersurile necesare la nivelul ministerului de resort pentru organizarea si desfasurarea de competitii sportive la aceste categorii de vârsta;
6.3. stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament în raport cu particularitatile de vârsta;
6.4. elaboreaza materiale pentru promovarea pescuitului sportiv în cadrul institutiilor de învatamânt;
6.5. prezinta propuneri pentru modificarea regulamentului de competitie;
6.6. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare instructori desfasurate la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.7. întocmeste materiale de analiza referitoare la impactul pescuitului sportiv în învatamânt;
6.8. realizeaza, anual, studii si cercetari referitoare la metodele si mijloacele de antrenament în scopul îmbunatatirii permanente a acestei activitati, a ridicarii performantelor sportive;
6.9. studiaza literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificarea teoriei si practicii avansate;
6.10. difuzeaza în întreaga tara concluziile lucrarilor de specialitate, conceptia de joc si orintarea metodica;
6.11. transmite indicatii metodice cu privire la pregatirea sportivilor în diferite perioade ale anului competitional;
6.12. informeaza Biroul Federal asupra modului de desfasurare a competitiilor cuprinse în calendarul federatiei;
6.13. îndruma si controleaza procesul de pregatire în sectiile de pescuit sportiv, tabere, etc.;
6.14. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor, competitiilor, normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv;
6.15. cresterea numarului de elevi practicanti ai sportului de performanta, prin largirea si diversificarea activitatilor de selectie;
6.16. cultivarea în rândul copiilor si al elevilor a dragostei fata de pescuit sportiv si a spiritului de fairplay;
6.17. atragerea si implicarea factorilor de decizie ai administratiei locale, a altor persoane fizice sau juridice, în organizarea si derularea activitatilor sportive pentru copii si juniori scolari;
6.18. realizarea unor parteneriate cu persoanele fizice si juridice care doresc sa organizeze, în colaborare cu structurile abilitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului, si FRPS competitii sportive pentru copii si juniori scolari în afara calendarului competitional national;
6.19. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.20. întocmeste anual raport de activitate si îl prezinta Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.21. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.22. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE COPII SI JUNIORI

Art.7. (1) Comisia de copii si juniori se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisiei de copii si juniori se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei de copii si juniori este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de copii si juniori îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de copii si juniori se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei de copii si juniori este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei de copii si juniori este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor (membrilor sarcinilor) comisiei de copii si juniori va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei de copii si juniori.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii comisiei de copii si juniori se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de copii si juniori va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele comisiei de copii si juniori nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia de copii si juniori îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRP Sîn sedinta din data de ………………….. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de …………………… .
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*