REGULAMENTUL COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia centrala a antrenorilor este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36  din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia centrala a antrenorilor este structura specializata a federatiei în domeniul fundamentarii si implementarii metodelor si mijloacelor moderne de antrenament a jucatorilor de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia centrala a antrenorilor are ca sarcina principala initierea, perfectionarea, specializarea si promovarea personalului responsabil cu pregatirea echipelor de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea Comisiei centrale a antrenorilor este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia centrala a antrenorilor îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Art.6. Comisia centrala a antrenorilor are urmatoarele atributii principale:
6.1. elaboreaza si supune spre aprobare Biroului Federal al FRPS, anual, pâna pe 31 ianuarie, lotul cu antrenorii care îndeplinesc conditiile pentru a antrena echipele de pescuit sportiv, pe categorii de competitii si categorii de vârsta, pentru sezonul competitional în curs;
6.2. elaboreaza anual calendarul activitatilor desfasurate de comisie pentru specializarea si perfectionarea instructorilor si antrenorilor;
6.3. aproba tematica si programa pentru cursurile de instructori sportivi care se desfasoara la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.4. analizeaza activitatea desfasurata de catre antrenori si aplica sanctiuni, în prima instanta, împotriva celor care se dovedeste ca au avut un comportament neadecvat pe timpul competitiilor la care au particiapt cu echipele lor;
6.5. prezinta propuneri pentru modificarea regulamentului de joc;
6.6. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare instructori, desfasurate la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.7. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare antrenori desfasurate în cadrul Scolii nationale de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.8. elaboreaza si stabileste periodic, conceptia de joc în pescuit sportiv;
6.9. în functie de conceptia de joc, stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament în raport cu particularitatile de vârsta;
6.10. realizeaza, anual, studii si cercetari referitoare la metodele si mijloacele de antrenament în scopul îmbunatatirii permanente a acestei activitati, a ridicarii performantelor sportive;
6.11. studiaza literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificarea teoriei si practicii avansate;
6.12. difuzeaza în întreaga tara concluziile lucrarilor de specialitate, conceptia de joc si orintarea metodica;
6.13. transmite indicatii metodice cu privire la pregatirea sportivilor în diferite perioade ale anului competitional;
6.14. verifica si avizeaza componenta loturilor reprezentative si a planurilor de pregatire ale acestora — prezentate de antrenorii loturilor — si le supune aprobarii Biroului Federal;
6.15. informeaza Biroul Federal asupra modului de desfasurare a competitiilor cuprinse în calendarul federatiei, a nivelului de joc prestat, precum si asupra comportarii echipelor reprezentative sau de club în întâlnirile internationale;
6.16. îndruma si controleaza procesul de pregatire în sectiile de pescuit sportiv, loturi reprezentative, tabere, etc.
6.17. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în functie de activitatea depusa;
6.18. îndruma si controleaza activitatea comisiilor judetene de antrenori;
6.19. avizeaza aparitia lucrarilor de specialitate în pescuit sportiv;
6.20. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului competitional (sportiv), regulamentelor competitiilor, normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv ;
6.21. propune personal pentru examenul de admitere în cadrul Scolii nationale de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.22. asigura legatura între antrenori si Scoala nationala de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.23. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.24. întocmeste si prezinta anual raportul de activitate al Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.25. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.26. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS si structurilor sportive din subordine;
6.27. stabileste conditiile în care antrenorii pot sta pe banca tehnica a echipelor participante la competitiile federatiei.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Art.7. (1) Comisia centrala a antrenorilor se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei centrale a antrenorilor se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a Comisiei centrale a antrenorilor este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia centrala a antrenorilor îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia centrala a antrenorilor se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei centrale a antrenorilor este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei centrale a antrenorilor este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor Comisiei centrale a antrenorilor va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei centrale a antrenorilor.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei centrale a antrenorilor se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei centrale a antrenorilor va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei centrale a antrenorilor nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art.24. Comisia centrala a antrenorilor îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de (care) catre FRPS
Art. 28. (1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………………. .
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*