REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE APEL

Capitolul I
Dispozitii generale

Art.1. Comisia de Apel este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de Apel este o comisie de jurisdictie a FRPS, aleasa de Biroul Federal pe o perioada de 4 ani, prin vot secret.
Art.3. Comisia de Apel are ca sarcina principala judecarea apelurilor formulate de catre membrii afiliati împotriva hotarârilor Comisiilor de disciplina (a F.R.P.S si ale A.J.P.S.) si poate hotarî împotriva oricarei sanctiuni prevazuta în regulamentele F.R.P.S. si a prezentului statut.
Art.4. Comisia de Apel are dreptul de a solicita oricarei structuri sau comisii de specialitate din F.R.P.S., precum si altor structuri sau organe, puncte de vedere, în interesul rezolvarii corecte a cauzei.
Art.5. Comisia de Apel îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.
Capitolul II
Atributiile comisiei de apel

Art.6. Comisia de apel îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. Judeca apelurile formulate de catre membri afiliati sau de catre persoanele implicate în activitatea de pescuit sportiv împotriva hotarârilor comisiilor de disciplina (ale FRPS si ale AJPS) precum si pe cele introduse de membrii FRPS împotriva hotarârilor pronuntate de comisile centrale ale federatiei , in conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al F.R.P.S. ;
6.2. Poate hotarî asupra oricarei sanctiuni prevazute în statutul si regulamentele F.R.P.S.;
6.3. Analizeaza anual activitatea proprie si întocmeste rapoarte pe care le prezinta Biroului Federal si Adunarii Generale;
6.4. Consiliaza structurile F.R.P.S. privind respectarea legalitatii si prevenirea încalcarii normelor legale;
6.5. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S. cu privire la deficientele sau problemele aparute ori existente în cadrul federatiei, potrivit obiectului sau de activitate;
6.6.face recomandari sectiilor de pescuit sportiv din cluburi si asociatii sportive cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare nu este conforma cu prevederile F.R.P.S. sau ale fair-play-ului ;
6.7. tine evidenta hotarârilor luate, verifica îndeplinirea lor si prezinta Biroului Federal masurile luate.
6.8-studiaza prevederile în legatura cu pescuit sportiv pentru a solutiona legal cauzele ;
6.9.-studiaza sistemul de sanctiuni si propune variante de perfectionare sau îmbunatatire;
6.10.-la judecare, are în vedere competenta privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la aparare, precum si toate împrejurarile care inlatura, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului, dar si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii ;
6.11. Executa si alte activitati stabilite de biroul federal sau presedintele FRPS.

 
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE APEL
Art.7.(1) Comisia de Apel se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri;
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3). Alegerea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
-Comisia de Apel este aleasa de Biroul Federal pe o perioada de 4 ani, prin vot secret.
(4). Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel.
Capitolul IV
MODALITATI(PROCEDURI) DE LUCRU CURENTE
Art8. Procedurile privind sesizarea comisiei si dezbaterea apelului se vor desfasura conform prevederilor Regulmentului Disciplinar al F.R.P.S.
Art.9. Dezbaterile in fata comisiei de apel vor fi consemnate intr-un proces-verbal de sedinta, care se redacteaza de un membru al comisiei.
Art.10. Orice dispozitie a comisiei va fi consemnata in hotararea de sedinta si va fi motivata.
Art.11. Hotararea de sedinta va cuprinde, , pe lânga aratarea partilor si a naturii litigiului , urmatoarele:
a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
b) cererile si sustinerile partilor;
c) hotararea comisiei si calea de atac, cu termenul în care se depune;
c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
e) semnaturile presedintelui si membrilor comisiei;
Art.12. Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul hotararii, precum si de actele dosarului.
La cererea partilor sau din oficiu, comisia poate indrepta sau completa hotararea de sedinta printr-o alta hotarare.
Partilor li se comunica o copie dupa hotararea de sedinta.
Art13. Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisiei.
Art.14. Apelul nu suspenda executarea hotararii atacate.

Capitolul V
Dispozitii finale
Art.15. Activitatea comisiei se desfasoara având la baza prevederile statutului,   Regulmentului Disciplinar si ale propriului regulament de organizare si functionare, aprobat de Biroul Federal.
Art.16. Membri comisiei de apel au drepturile, obligatiile si îndatoririle prevazute în prezentul regulament.
Art.17. Hotarârile comisiei de apel se adopta cu majoritate simpla.
Art.18. Sedintele comisiei de apel pot fi publice.
Art.19. Comisia de apel se întruneste si lucreaza ori de câte ori este necesar sau este solicitata de presedintele ori secretarul general al F.R.P.S., dar nu mai putin de doua ori pe an.
Art.20. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia prin orice mijloc de comunicare.
Activitatile desfasurate de comisia de apel se înscriu într-un registru de procese-verbale de sedinta, care se semneaza de membri comisiei prezenti la sedinta.
Art.21. Daca unul dintre membri comisiei de apel, pe parcursul unui an nu participa justificat la cel putin doua activitati ale comisiei, poate fi revocat si înlocuit de catre presedintele comisiei cu acordul biroului federal.
În caz de abateri sau lipsa de participare la activitatile la care au fost solicitati, membri comisiei pot fi desarcinati. Desarcinarea poate fi facuta în conditiile aplicarii alin.1 din prezentul articol.
Desarcinarea se poate realiza si prin demisie, care se analizeaza si valideaza de catre Biroul Federal.
Art.22. Locul întrunirii comisiei pentru lucru în sedinte se stabileste de presedintele comisiei de apel si se aproba de presedintele FRPS.
Art.23. Presedintele comisiei poarta raspunderea pentru modul de organizare si desfasurare a activitatii comisiei de apel.
Art.24. Taxele percepute pentru analizarea apelurilor sunt stabilite anual de biroul federal.
Art .25. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi solutionata prin consultarea biroului federal.
Art.26.(1)  Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. in sedinta din data de ……………. desfasurata la Alba Iulia si intra in vigoare incepand cu data de …………………
(2). La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*