REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de istorie si statistica este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de istorie si statistica este structura specializata a FRPS  în domeniul realizarii si actualizarii istoriei si statisticii jocului sportiv de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de istorie si statistica are ca sarcina întreprinderea tuturor masurilor, pentru a descoperi în bazele reale istoria si realizarea bazei de date a pescuitului sportiv, folosind în acest scop toate sursele autentice de documentare, precum si izvoarele scrise existente sau nescrise contemporane.
Art.4.  Activitatea comisiei de istorie si statistica este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5.  Comisia de istorie si statistica îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Art.6. În principal comisia de istorie si statistica are urmatoarele atributii:
6.1. – realizeaza si actualizeaza istoria pescuitului sportiv:
– cronologie, cu evidentierea schimbarilor intervenite în cursul timpului;
– problemele si fenomenele importante petrecute în devenirea pescuitului sportiv;
– rezultate si palmares (intern si international la nivelul structurilor federatiei);
– palmares de onoare (antrenori, sportivi, personalitati, etc.);
– culegerea, prelucrarea, sintetizarea, interpretarea si valorificarea datelor importante (în legatura cu pescuitul sportive) sau referitoare la pescuitul sportiv;
– fundamenteaza baza de date a F.R.P.S.;
6.2. realizeaza evidenta competitiilor interne, actualizând-o permanent;
6.3. asigura toate datele necesare actualizarii site-ului F.R.P.S la folderul structurilor si istoria pescuitului sportiv;
6.4. realizeaza arhiva cu datele statistice de la toate competitiile interne si internationale, cu datele participantilor si datele tehnice;
6.5. propune textele si datele pentru publicare;
6.6. realizeaza si administreaza muzeul F.R.P.S.;
6.7. îndeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generala a F.R.P.S.;
6.8. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.9. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.10. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.11. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.
Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Art.7. (1) Comisia de istorie si statistica se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisia de istorie si statistica se efectueaza în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei de istorie si statistica si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei de istorie si statistica este prezentata în anexa nr.1.
Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de istorie si statistica îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de istorie si statistica se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei de istorie si statistica este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei de istorie si statistica.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii comisiei de istorie si statistica se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de istorie si statistica va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele comisiei de istorie si statistica nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la validarea în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei adunari generale de alegeri a federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal, pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membrii ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea în scris a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile determinate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de FRPS.
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*