REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de relatii internationale este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de relatii internationale este structura specializata în domeniul activitatilor de cooperare internationala ale FRPS cu alte organizatii si organisme internationale similare.
Art.3. Comisia de relatii internationale are ca sarcina principala organizarea, coordonarea, promovarea si facilitarea relatiilor de colaborare si parteneriat între FRPS si alte organisme internationale similare.
Art.4. Activitatea Comisiei de relatii internationale este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia de relatii internationale îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Art.6. Comisia de relatii internationale îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. întocmeste si prezinta Biroului Federal propuneri de masuri privind punerea în aplicare a prevederilor acordurilor, conventiilor si altor documente bilaterale încheiate pe linia promovarii pescuitului sportiv;
6.2. elaboreaza, în proiect, documentele tehnice care urmeaza a se încheia cu federatiile sportive internationale similare în ceea ce priveste promovarea pescuitului sportiv peste hotare;
6.3. pregateste si asigura desfasurarea activitatilor de relatii internationale cu federatiile nationale similare în vederea realizarii cooperarii, conform întelegerilor bilaterale;
6.4. asigura pregatirea si desfasurarea activitatilor de protocol, translatie-traducere si informare-documentare, cu ocazia activitatilor de relatii externe;
6.5. elaboreaza studii, materiale de analiza, documentare, precum si informari referitoare la evolutia relatiilor cu federatiile nationale din statele unde se practica pescuitul sportiv;
6.6. participa la negocierea de conventii, acorduri, întelegeri,etc.;
6.7. asigura instruirea participantilor la activitatile de relatii internationale asupra normelor legale în domeniu, a limitelor mandatului încredintat din partea FRPS si urmareste respectarea întocmai a acestuia;
6.8. elaboreaza calendarul de relatii internationale în domeniu si îl supune spre aprobare conducerii F.R.P.S.;
6.9. pregateste documentatia necesara privind participarea la actiunile organizate în conformitate cu Planul de Relatii Internationale, precum si la alte actiuni si reuniuni sportive internationale;
6.10. urmareste transpunerea în practica a concluziilor si documentelor adoptate cu prilejul participarii la actiuni si reuniuni sportive internationale;
6.11. promoveaza si faciliteaza relatiile de colaborare si parteneriat între structurile sportive din subordine cu alte structuri sportive similare din strainatate;
6.12. tine la zi evidenta relatiilor si corespondentei cu structuri sportive similare din alte tari;
6.13. elaboreaza propuneri privind strategia de dezvoltare a relatiilor de cooperare sportiva internationala;
6.14. monitorizeaza si evalueaza modul de realizare a actiunilor incluse în Planul de Relatii Internationale (calendar);
6.15. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.16. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.17. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.18. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Art.7. (1) Comisia de relatii internationale se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de relatii internationale îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de relatii internationale se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de relatii internationale este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de relatii internationale este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei de relatii internationale va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de relatii internationale.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei de relatii internationale se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de relatii internationale va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei de relatii internationale nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia de relatii internationale îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei;
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………. desfasurata la Alba Iulia  si intra în vigoare de la data de ……………………
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Speak Your Mind

*