REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI JURIDICE

Capitolul I.
DISPOZITII GENERALE.
Art.1Comisia juridica a F.R.P.S. este structura specializata in domeniul asistentei juridice, care sprijina activitatea F.R.P.S.în conformitate cu statutul acesteia.
Art.2.. Asistenta juridica reprezinta activitatea desfasurata de membrii Comisiei juridice constand in consultanta, asistenta si reprezentare, apararea drepturilor si intereselor legitime ale F.R.P.S.in raporturile cu alte autoritati publice, institutii de orice natura, persoane fizice sau juridice, avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic.
Art. 3. Reprezentarea drepturilor si intereselor legitime ale F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si a autoritatilor jurisdictionale se face de catre presedintele comisiei sau de unul dintre membrii acesteia, delegati in acest scop, potrivit competentelor.
Art. 4. Membrii Comisiei juridice trebuie sa apere in toate situatiile, cu fermitate, onestitate, principialitate si in concordanta cu cerintele legii, drepturile si interesele legitime ale FRPS, cat si a structurilor afilate in baza delegatiei semnate de catre presedintele FRPS sau a persoanei desemnate.
Art. 5.(1). Membrii Comisiei juridice sunt obligati sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe, ori la conflictul de interese, pe care le poate avea FRPS, ori institutiile sau structurile aflate in subordinea acestuia, pe care le reprezinta.
(2).Membrii Comisiei juridice pot aviza sau contrasemna numai acele acte care au caracter juridic si numai daca nu contravin documentelor care reglemeteaza activitatea federatiei, ori altor prevederi legale.
Art. 6. In exercitarea atributiilor functionale, care presupun constatarea conformitatii cu legea si aplicarea legii, membrii Comisiei juridice nu pot fi supusi influientei rezultate din subordonarea ierarhica.
Art. 7. Comisia juridica este coordonata de presedintele si secretarul general al F.R.P.S. si raspunde doar in fata Adunarii Generale si a Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI JURIDICE .

Art. 8. Comisia juridica indeplineste urmatoarele atributii:
8.1. Intocmeste si prezinta Biroului Federal propuneri de masuri privind indeplinirea sau aplicarea prevederilor actelor normative in materie;
8.2. Consilieaza structurile din F.R.P.S. pentru respectarea legalitatii si prevenirea incalcarilor normelor legale, ori pentru inlaturarea deficientelor constatate sau aparute in structura;
8.3. Intocmeste observatii si propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative legate de activitatea specifica ori cu caracter intern, atunci cand este consultata comisia sau F.R.P.S.
8.4. Tine evidenta actelor juridice in materie;
8.5. Avizeaza pentru legalitate, proiectele de ordine, dispozitii, instructiuni, decizii sau alte acte cu caracter intern ori individual, emise ori semnate de presedintele F.R.P.S. sau de Biroul Federal;
8.6. Reprezinta si apara interesele F.R.P.S. si la cererea structurilor afiliate, in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie, in baza imputernicirii date de presedintele F.R.P.S. sau a asociatiilor afiliate, cu acordul presedintelui federatiei;
8.7. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S. cu privire la deficientele sau problemele aparute sau existente in cadrul federatiei;
8.8. Acorda asistenta juridica comisiilor F.R.P.S;
8.9. Participa la negocierea de conventii, acorduri, intelegeri,etc.;
8.10. Elaboreaza puncte de vedere cu privire la interpretarea sau aplicarea normelor legale atunci cand se solicita de structurile F.R.P.S.;
8.11. Avizeaza, la solicitare, proiectele de raspunsuri la petiile sau cererile adresate F.R.P.S.;
8.12. Analizeaza anual activitatea proprie si intocmeste rapoarte care la prezinta Biroului Federal si Adunarii Generale;
8.13. Consilieaza sau spijina conducerea sau structurile F.R.P.S. pentru solutionarea litigiilor aparute;
8.14. Asigura abordarea si interpretarea corecta a prevederilor legale;
8.15. Analizeaza si face propuneri motivate, la nevoie, pentru eliberarea avizului de conformitate a structurilor care au ca obiect de activitate pescuitul sportive  in vederea afilierii la F.R.P.S;
8.16. Executa si alte activitati stabilite de Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S.

Capitolul III .
STRUCTURA COMISIEI JURIDICE

Art.9.(1) Comisia juridica se compune din:
a) Presedinte;
b) 2 membri.
(2).Numirea in functie a membrilor Comisiei juridice, se efectueaza in conformitate cu prevederile din Statutul F.R.P.S., astfel:
– presedinele Comisiei juridice a F.R.P.S.este numit de Biroul Federal la propunerea secretarului general al F.R.P.S, iar membrii acesteia sunt validati de Biroul Federal, la propunerea presedintelui comisiei, conform statutului.
(3).Presedintele si membrii Comisiei juridice, pot fi numiti din randul avocatilor, consilierilor juridici sau a altor persoane cu pregatire juridica cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a statutului F.R.P.S.
(4).Lista, continutul numeric si nominal, organizarea comisiei, precum si orice modificare sunt stabilite de Biroul Federal.

Capitolul IV.
MODALITATI (PROCEDURI) DE LUCRU CURENTE
Art. 10.(1). Comisia juridica este imputernicita sa reprezinte si sa angajeze F.R.P.S. in raporturile cu instantele de judecata si alte organe de jurisdictie.
(2).Reprezentarea intereselor F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si altor organe de jurisdictie se asigura de catre Comisia juridica, prin membrii sai desemnati pe baza delegatiei de reprezentare, semnata de presedintele F.R.P.S. sau a persoanei delegate, in conditiile stabilite in statut.
Art.11. Membrii Comisiei juridice se desemneaza, pentru fiecare cauza in parte, de catre urmatoarele persoane:
a) Presedintele F.R.P.S.pentru orice cauza;
b) Presedintii structurilor afiliate ale F.R.P.S.pentru cauze in legatura cu activitatea specifica, care vizeaza structurile proprii, cu acordul prealabil al presedintelui F.R.P.S;
Art. 12. Presedintele F.R.P.S. sau persoana imputernicita de catre Biroul Federal semneaza, in numele F.R.P.S. si pentru aceasta, actiuni in justitie, cai de atac si orice mijloace legale de aparare a intereselor F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie.
Art.13.(1). In activitatea lor, membrii Comisiei juridice se supun numai legii.
(2).Avizul Comisiei juridice nu este obligatoriu, ci doar consultativ. Avizul se acorda de catre presedintele comisiei.
(3).Presedintele Comisiei juridice poate reprezenta personal structura sau poate propune spre delegare un alt membru din comisie.
Art.14.Comisia juridica îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de munca elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art. 15.(1).Comisia juridica se intruneste si lucreaza ori de cate ori este necesar sau este solicitata de presedintele sau secretarul general al F.R.P.S.
(2).Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
( 3).Comisia juridica se intruneste obligatoriu cel putin o data pe trimestru, iar activitatile desfasurate se inscriu intr-un registru de procese-verbale de sedinta, care se semneaza de catre toti membrii comisiei prezenti.
Art.16. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de disciplina este asigurata de presedintele acesteia.
Art.17. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.18. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la începutul sezonului competitional.
Art.19. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.20. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.21. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Capitolul VII.
DISPOZITII FINALE.

Art. 22. Activitatea Comisiei juridice se desfasoara avand la baza prevederile propriu regulamentului de organizare si functionare aprobat de Biroul Federal.
Art.23. Membrii Comisiei juridice a F.R.P.S.au drepturile, obligatiile si indatoririle prevazute in prezentul regulament aprobat de Biroul Federal, precum si cele izvorate din prevederile care reglementeaza statutul categoriei de personal din care fac parte.
Art. 24. Comisia juridica a F.R.P.S.are obligatia de a lua masurile care se impun, pentru punerea in executare a dispozitiilor titlurilor executorii transmise acestora de catre instantele de judecata sau alte organe de jurisdictie si de a comunica presedintelui sau Biroului Federal, modul in care acestea au fost puse in executare.
Art.25. Comisia juridica a F.R.P.S.prezinta anual, sau ori de câte ori este nevoie, raport de activitate Biroului Federal sau Adunarii Generale.
Art.26 Comisia juridica are mandat pentru 4 ani.
Art.27.(1)Hotarârile Comisiei juridice F.R.P.S.se adopta cu majoritate simpla (½ plus unu) din numarul membrilor prezenti la sedinta.
(2).Sedintele Comisiei juridice nu sunt publice.
Art.28. Daca unul dintre membrii Comisiei juridice a F.R.P.S, pe parcursul unui an, nu participa la cel putin 2 din sedintele comisiei, poate fi revocat si înlocuit de catre presedintele comisiei.
Art. 29. Membrii Comisiei juridice pot participa la sedintele Biroului Federal, la sedintele celorlalte comisii si la adunarile generale, neavand drept de vot.
Art.30.(1). In caz de abateri sau lipsa de participare la activitatile la care au fost solicitati, membrii comisiei pot fi desarcinati.
(2).Propunerile de desarcinare pot fi facute de presedintele comisiei, de secretarul general sau presedintele F.R.P.S., iar acestea trebuie validate de Biroul Federal.
(3).Desarcinarea se poate realiza si prin demisie, care se analizeaza de catre Biroul Federal, in cazul presedintelui comisiei si de catre presedintele comisiei, in cazul celorlalti 2 membrii ai comisiei.
Art. 31. Cheltuielile determinate de reprezentarea in fata instantelor de judecata sau a altor organe de jurisdictie sunt suportate de F.R.P.S. sau de structurile afiliate care au cerut consultanta sau reprezentare juridica.
Art. 32.(1). In cazuri urgente, comisia comunica presedintelui F.R.P.S.sau secretarului general problemele aparute si propunerile necesare pentru imbunatatirea activitatii.
(2).Orice comunicare a comisiei se face in scris sau electronic.
Art. 33. Locul intrunirii comisiei pentru lucru, in sedinte, se stabileste de presedintele Comisiei juridice si se aproba de presedintele F.R.P.S, cheltuielile fiind suportate din fondurile F.R.P.S.
Art. 34. Presedintele comisiei poarta raspunderea pentru modul de organizare si desfasurare a activitatii Comisiei juridice.
Art. 35. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.36.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. in sedinta din data de ………… desfasurata la Alba Iulia  si intra in vigoare incepand cu data de ……………….
( 2).La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga

Speak Your Mind

*