CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIR SPORTIV STAȚIONAR 2020 PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT  STAŢIONAR INDIVIDUAL – AL FEDERATIEI ROMANE DE PESCUIT SPORTIV

Cap .I GENERALITĂŢI

 

Art.1.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit Staţionar – este o competitie sportivă anuală, organizată de către Federatia Română de Pescuit Sportiv.  Această competitie  se adresează tuturor sportivilor legitimati ai cluburilor afiliate la Federatie, si este la rândul organizată din mai multe pe următoarele categorii de sportivi: Seniori individual – proba de Masculin si proba de Feminin si Juniori Individual , proba de  Masculin si proba de Feminin. Campionatul Naţional se organizează având ca scop desemnarea anuală a ierarhiei sportivilor si  Campionii Nationali ai României.

Data, locul desfăsurării si durata competitiei, vor fi stabilite de Federatia Română de Pescuit Sportiv,  şi vor fi prevăzute în calendarul competitional intern. Biroul Federal aprobă în fiecare an Calendarul Competiţional intern, la propunerea Comisiei de Competitii si îl prezintă structurilor sportive afiliate în Adunarea Generală Anuală.

Art.2.

Regulamentul de organizare si desfăsurare a Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Staţionar  – este elaborat de către Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive din cadrul Federatiei Român de pescuit Sportiv (prescurtata de aici înainte FRPS), respectând regulamentul Federaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv în apă dulce(FIPSed) din cadrul Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv(CIPS), precum şi legislaţiei aflate în vigoare în România, a statutului si regulamentelor FRPS.

Art.3.

Toate prevederile aflate în continutul prezentului regulament au caracter obligatoriu pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe categorii din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Staţionar  organizată de către FRPS.

Art.4.

La Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Staţionar  organizat de către Federatia Română de Pescuit Sportiv pot participa exclusiv  pescarii sportivi legitimati ca membrii  ai cluburilor afiliate la FRPS. Acestia trebuie ca la data concursului să aibă achitată cotizaţia anuală, viza pe anul 2016, viza medicina soptiva, precum şi să detină permisul de pescuit sportiv/recreativ(atuci cand concursul se defasoara pe o apa publica). În vederea participii, cluburile afiliate trebuie sa prezinte FRPS o lista cu sportivii pe care ii propun la participare, în vederea validării dreptului de participare a acestora. Sportivii care în anul anterior sau în anul în curs au primit sancţiuni din partea clubului unde este membru sau ca urmare a încălcării prevederilor legale sau regulamentare privind pescuitul sportiv nu au dreptul de a  participa în concurs indiferent de faza acestuia.

Art.5.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Staţionar  si concursurile pe categorii vor fi conduse de către o Comisie de organizare si arbitraj (denumită în continuare „comisia”)  care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuit din:

– Preşedinte; – numit de Comisia de Competitii

– Secretar; -ales de Comisia de organizare a competitiei

– Observator federal;   – cu  respectarea  art.5   alineat  1,2,3  din Regulamentul de Organizare si Functionare a Corpului Observatorilor. (ROFCO)

– Arbitru Şef; -cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR (CCA)

– Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei (CBE)

– Reprezentant al concurenţilor;

După terminarea concursului, Secretarul Comisiei, va întocmi un dosar care va cuprinde un  proces verbal, privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la care se vor anexa:

1-clasamentul final;

2-raportul si fişele de arbitraj:

3-eventuale contestaţii şi procese verbale a acestora.

Procesele verbale şi clasamentul final vor fi semnate de către Comisia nominalizata la art. 5 al. 1 şi vor fi ştampilate şi înregistrate de clubul organizator după care vor fi transmise la  FRPS.

Cap. II  PISTA DE CONCURS

Art.6.

 Competitiile Sportive Oficiale de Pescuit Sportiv staţionar se pot organiza numai in  Baze Sportive Omologate,conform art.23 punct 1 si 2cu respectarea art.24 si Capitol 8 art.33 punct 1,2,3 si 4 din Ordinul 223/22.02.2012 înscrise in registrul bazelor sportive  RBSO din cadrul MTS,conform art.78 din Legea 69/2000. Bazele sportive pt. pescuit sportiv se pot amenaja atât pe amenajări private,lacuri de acumulare cat si pe cursuri de apa naturale.

Atunci când sunt organizate pe ape curgătoare –fluvii, râuri, canale– standul nr.1 va fi întotdeauna amplasat în aval. Când sunt organizate în ape stătătoare –lacuri, bălţi, etc.– standul nr. 1 va fi situat întotdeauna în partea stângă cum privim apa. Numerotarea se va face de la aval spre amonte, în cazul apelor curgătoare, şi de la stânga la dreapta în cazul apelor stătătoare.

Art.7

Locul de desfăsurare al concursului, numit generic „pista de concurs”  trebuie să  ofere condiţii de pescuit cât mai egale pentru toţi concurenţii. Mai mult , locul de desfăsurare trebuie să permită pescarilor să stea aranjati într-o linie  continuă cat mai dreaptă,  fiind astfel liber – în măsura în care este posibil – de la orice obstacol , cum ar fi liniile de înaltă tensiune , poduri, pontoane  etc. Locul de desfăsurare nu trebuie să expună concurentii, organizatorii sau  spectatorii  la nici un fel de pericol. Adâncimea apei trebuie să fie pe cât posibil uniformă şi de minimum 1,5 m. Lăţimea parcursului trebuie să fie de minimum 25 m.

 Art.8.

 

Pista de concurs va fi divizată în sectoare iar sectoarele vor cuprinde la rândul lor mai multe zone de pescuit  numite standuri. Face exceptie cazul când numărul total de participanti este egal sau mai mic cu 8.  Asadar, fiecare concurent va avea la dispoziţie o zonă de pescuit denumită generic  “stand de pescuit” a cărui lungime va fi de minimum 10 m şi maximum 20 m. Si a cărui lătime va fi de minim 10 m de la apă. Lungimea standurilor de pescuit va fi stabilită la propunerea motivată a coordonatorului tehnic al concursului şi după analiza şi aprobarea Comisiei. Standurile vor fi separate între ele prin panglici vizibile , iar pentru partea din spate a standului, situată la o distanţă de minimum 10 m de apă, delimitarea se va face de asemenea tot cu panglică la înălţimea de aprox. 0.5 m de la sol. Între aceasta şi zona de acces pentru spectatori se va lăsa un culoar de trecere pentru oficiali şi persoanele autorizate. Pe durata desfăsurării concursului,  este strict interzisă intrarea persoanelor neautorizate în standul concurenţilor.

Cap. III ŞEDINŢA TEHNICĂ

Art.9.

Înainte de startul competiţiei, se va organiza şedinţa tehnică, la care sunt obligaţi să participe toţi concurenţii.  În cazul în care competitia se desfăşoară în mai multe manse disputate pe parcursul a 2 sau 3 zile, şedinţa tehnică poate fi organizată si în seara premergătoare primei manse a competiţiei la toate concursurile pe categorii de pescuit staţionar din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  Staţionar.

 Art.10.

  Aspectele ce se prezintă în cadrul şedinţei tehnice a concursului cuprind (dar fără a se limita la acestea ), următoarele:

 1. -prezentarea Comisiei de organizare si arbitraj;
 2. -alegerea reprezentantului concurenţilor;
 3. -prezentarea programului concursului;
 4. -identificarea prin apel a concurenţilor cu drept de participare, validarea de către Comisie
 5. -verificarea de către Secretarul Comisiei a documentelor obligatorii ale fiecărui sportiv (carnet de pescuit sportiv valabil, carnetul de membru al unui club sportiv afiliat, verificarea existentei vizitei medicale si Parafa de Medicina Sportiva. În situaţia neprezentării documentelor cerute, concurentul, fără excepţii, nu are dreptul de participare la concurs.
 6. -după apel se vor efectua, tragerile la sorţi (a ordinii de extragere si apoi a standurilor) conform cap. IV.
 7. -stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri şi în culoarul de separare dintre standuri.
 8. -în funcţie de anumite condiţii cu totul speciale Comisia poate aduce completări privind regulamentul de desfăşurare a concursului având ca fundament regulamentul şi practica FIPS ed.

Art.11.

  Neparticiparea la sedinta tehnică atrage după sine eliminarea sportivului din competitie. Se admit excepţii doar pentru situaţii deosebite aduse la cunostinta Comisiei concursului în timp util.

Cap. IV TRAGEREA LA SORŢI

Art.12.

Tragerea la sorţi se va efectua separat pentru fiecare manşă în parte.

Etapele tragerii la sorti sunt următoarele:

 1. În cadrul şedinţei tehnice concurenţii prezenţi, validati cu drept de participare, vor efectua în ordine alfabetică o tragere la sorţi preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorţi propriu-zise; – pentru concurenţii absenţi în condiţiile art. 11 va decide Comisia tragerea la sorţi preliminară se va efectua de către un membru al acesteia.
 2. In dimineata concursului, înainte de începerea manşei I-a concursului -se desfăşoară extragerea standurilor pentru acea mansă, extragerea efectuându-se în ordinea stabilită în cadrul etapei anterioare.

III.Etapa corespunzătoare manşei II-a concursului -se desfăşoară înaintea începerii manşei, extragerea standurilor în ordinea inversă stabilită în cadrul manşei I; – concurenţii care în manşa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.

IV.Etapa corespunzatoare manşei III-a concursului, pentru concursurile care se desfăşoară pe durata a 3 manşe: – se desfăşoară înaintea începerii manşei, extragerea standurilor începând de la jumătatea listei manşei I, extrăgându-se, alternativ, de la jumătate, din partea superioară şi cea inferioară, până la epuizarea listei; – concurenţii care în manşele anterioare au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.

Cap. V INTRAREA CONCURENŢILOR ÎN STANDURI

Art.13.

 Ulterior efectuării tragerii la sorţi, sportivii concurenţii se vor deplasa către standurile extrase, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului,la intrare langa linia de marcaj, după care vor aştepta în afara standului primul semnal acustic.

Art.14.

Pentru a se asigura conditii egale si timpi de pregătire egali, numai după ce toţi concurenţii s-au aşezat în dreptul standurilor, se va da primul semnal acustic care va marca intrarea concurenţilor în standuri şi începerea perioadei de pregătire.

Art.15.

La semnalul acustic care marchează începerea perioadei de pregătire, sportivii pot intra în stand si pot purcede la pregătirea si montarea  echipamentului. Perioada de pregătire are o durată de minim 90 si maximum 120 minute, începând de la primul semnal acustic  care permite intrarea în standuri.

Art.16.

Pentru fiecare mansă de concurs a Campionatului National de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit stationar, este permisă folosirea unei cantităti totale de 17 litri (juniori) si 20 litri (seniori) de nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi celelalte componente (pământ, argilă, pietriş etc.) dar fără nada vie.

Art.17.

Pentru fiecare mansă de concurs a Campionatului National de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit stationar  cantitatea totală de nadă vie permisă, inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri nepresată pentru o manşă din care maximum 1 litru de fuillis sau/şi larvă de chironomide (libelulă).

Art.18.

În eventualitatea că la verificarea făcută de arbitrii cantitatea de nadă şi momeala vie depăşeşte prevederile de mai sus, surplusul va fi înlăturat şi scos în afara standului de către Comisie.

Art.19.

Următoarele actiuni sunt permise în perioada de pregătire:

a)   -pregătirea uneltelor şi accesoriilor de pescuit;

b)   -pregătirea nadelor şi momelilor;

c)   -primirea de echipament de pescuit prin intermediul unui oficial al concursului;

d)   -primirea de nade şi momeli – numai în cazul concursurilor de juniori – dar numai prin intermediul unui oficial şi doar până la verificarea acestora de către Comisie;

e)   -sondarea adâncimii apei;

f)    -fotografii şi operatorii de filmare au acces în zona neutră dar numai cu acordul concurenţilor vecini zonei neutre;

g)   -instalarea platformelor

a. dimensiunea maximă a platformelor este de 1x 1 m;

b. platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parţial în apă, în funcţie de reglementările Juriului;

c. platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală şi pot fi folosite numai pentru materiale.

h) – primirea de ajutor doar pentru instalarea platformelor într-un timp limitat concurenţilor şi doar la categoria de juniori.

Art.20.

 În perioada de pregătire sunt interzise actiuni precum:

a)   pregătirea vergilor pentru pescuit, a năzilor şi a celorlalte accesorii în afara standului;

b)   ieşirea din stand fără acordul arbitrului şi fără motive întemeiate;

c)   primirea oricărui fel de ajutor în pregătire, de la orice persoană oficială sau neoficială;

d)   pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;

e)   nădirea directă sau orice altă acţiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peştilor în zona standului;

f)    deranjarea vecinilor de stand.

g)   primirea de nadă şi momeli după efectuarea verificării acestora de către Comisie;

h)   confecţionarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Comisie;

i)     prezentarea la verificare a nadei neumectate, udate excesiv sau a celei amestecate cu momeala vie;

Cap. VI PERIOADA DESTINATĂ NĂDIRII

Art.21.

 După trecerea timpului alocat perioadei de pregătire, cel de-al doilea semnal acustic, marchează începutul perioadei destinată nădirii grele.

Art.22.

 In cadrul Campionatului National – proba de Pescuit Stationar, perioada nădirii grele are o durată totala de 10 minute şi precede începerea propriu-zisă a concursului. Pentru precizia nădirii grele, linia de pescuit, inclusiv varga, poate fi ţinută pe apă sau pe suport.

Art.23.

 În cazul particular al nădirea cu ajutorul unei cupe (tehnica de pescuit la rubeziana) o singură vargă poziţionată deasupra apei este permisă (este interzisă utilizarea unei vergi ţinută pe suport în cazul acestui tip de nădire).

Art.24.

 În perioada nădirii grele sunt interzise:

1.- nădirea în afara zonei aflate în dreptul standului (nădirea în standurile vecinilor cât şi în zonele neutre ale standurilor);

2.- nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea şi menţinerea nadei ( bureţi, săculeţi, pungi, etc.);

Art.25.

 Este interzisă folosirea în compoziţia nadelor a substanţelor narcotice sau toxice, precum şi a celor cu miros şi gust ce îndepărtează peştii.

Art.26.

 Pe toată durata nădirii grele este interzis pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.

Cap. VII PERIOADA EFECTIVĂ DE PESCUIT ÎN CADRUL CONCURSULUI

Art.27.

 Al treilea semnal sonor marchează sfârşitul perioadei destinate nădirii grele şi începerea perioadei efective de pescuit. Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.

Art.28.

Concurentul are dreptul la un număr nelimitat de undiţe, dar să pescuiască numai cu una, ţinută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori doreşte ,cu alta de rezervă. Concurenţii pot folosi suporţi pentru vergile de pescuit, dar numai pentru o scurtă perioadă în vederea nădirii de întreţinere.

Art.29.

Conform regulamentelor internaţionale, lungimea maximă a vergilor/undiţelor de pescuit folosite în concursurile de pescuit sportiv staţionar este de: – 10,00 m pentru juniori; 11,50 m pentru senioare – 13,00 m pentru seniori iar în cazul manşelor cu tematică va fi stabilită de către Comisia de Competiţii prin instrucţiuni specifice.

Art.30.

 Pentru pescuitul sportiv staţionar este permisă folosirea unei vergi/undiţe cu strună, plută, plumb şi un singur cârlig simplu.

Art.31.

 Durata unei manşe de pescuit este de 4 ore la seniori (fete/băieţi) şi 3 ore la juniori, dar poate fi modificată de către Comisie. În cazuri excepţionale (furtună însoţită de descărcări electrice, etc.) rezultatele sunt validate numai dacă manşa a avut o durată de minimum 1 oră.

Art.32.

În timpul perioadei efective de pescuit, concurentul are dreptul:

 1. – să folosescă întregul spaţiu al standului propriu; în limitele acestui spaţiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
 2. – la nădirea uşoară (de întreţinere), folosindu-se numai cantitatea de nadă ce se poate cuprinde şi forma într-o singură mână, fără a folosi alte părţi ale corpului, marginile sau fundul bacului în care se ţine nada. Bulgării pentru nădirea uşoară (de întreţinere) nu pot fi făcuţi înaintea celui de-al treilea semnal sonor;
 3. -la nădirea de întreţinere cu viermi colaţi cantitatea de nădit va fi luată doar cu o singură mână şi numai după aceea bulgărele poate fi confecţionat cu două mâini.
 4. -de a păstra peştele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înţepare şi până la scoaterea lui din apă, pe tot parcursul drilului, are contact permanent şi regulamentar cu pescarul. Dacă peştele a fost agăţat întâmplător de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabilă;
 5. -la aşezarea pe fundul apei a maximum 10% din greutatea totală a plumbajului;
 6. -se obligă să:

a.  sa folosească numai momeli de origine naturală;

b. atunci când regulamentul de concurs nu prevede nimic referitor la dimensiunile capturilor, orice captură pescuită regulamentar este valabilă. Este interzisă păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor;

c. pentru etapele finale ale concursurilor de pescuit sportiv – categoria juniori, seniori, senioare – pentru păstrarea capturilor este obligatoriu folosirea unor juvelnice specifice având plasa fină şi dimensiunile minime de 3,5m lungime, diametrul de minimum 50 cm şi care trebuie sa fie scufundat in apa pe o lungima de minimum 1.5m

d.-nada rămasă la sfârşitul antrenamentului, manşelor şi a concursului nu se va arunca în apă;

e.-concurentul va folosi minciogul fără ajutorul altei persoane;

f.-folosirea zonei neutre este interzisă;

g.-momeala este obligatoriu să fie înţepată de cârlig;

h.-primirea de ajutor pentru deblocarea vergilor sau înlocuirea celor rupte dar numai prin intermediul unui oficial.

Art.33.

 În perioada efectivă de pescuit sunt interzise:

 1. – intrarea în apă a concurenţilor sau tulburarea apei de către aceştia;
 2. – folosirea unei linii supra lestate (plumbajul liniei este superior portanţei plutei) şi a liniei cu plumbajul montat în derivaţie faţă de cârlig;
 3. – pescuitul prin harponare intenţionată (trageri bruşte şi repetate ale cârligului prin apă).
 4. – folosirea momelilor artificiale (linguriţe muşte artificiale etc.), a peştişorilor vii sau morţi, sau părţi din aceştia, a icrelor de peşte, precum şi a altor obiecte metalice;
 5. – pescuitul în standurile vecinilor şi în zonele neutre;
 6. – capturile agăţate în mod regulamentar, care depăşesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
 7. – primirea de ajutor de la persoane particulare sau oficiale;
 8. – atitudini şi comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum şi stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalţi concurenţi;
 9. – păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor.

Art.34.

  În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestaţie a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Comisie.

Art.35.

  Al patrulea semnal sonor, anunţă ultimile 5 minute înainte de finalul manşei. Al cincilea semnal sonor va marca sfârşitul perioadei de pescuit (final de manşă sau concurs după caz).

Art.36.

 Se consideră capturi valide, după al cincilea semnal sonor capturile care se află în juvelnic, cât si captura aflată în cârligul undiţei, dar care nu mai are contact cu apa.

Cap. VIII CÂNTĂRIREA CAPTURILOR

Art.37.

 După al cincilea semnal sonor, care anunţă sfârşitul perioadei efective de pescuit, concurentii vor rămâne în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzis scoaterea juvelnicului din apă şi părăsirea standului.

Art.38.

 Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar cu diviziuni din 5 în 5 grame, electronic.

Art.39.

 Vor fi cântărite şi punctate numai capturile prezentate în prezenţa arbitrului de stand.

Art.40.

 La sosirea comisiei de cântărire concurentul, în prezenţa arbitrului de stand are obligaţia de a prezenta capturile şi de a asista la cântărirea acestora.

Art.41.

 După efectuarea cântăririi şi semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru, peştele prins se păstrează în juvelnic, în stare vie în apă, până la terminarea efectuării cântării capturilor a tuturor concurenţilor din sector. După terminarea cântăriri, semnarea fişei de arbitraj de către concurenţi şi arbitru, dacă nu există contestaţii, se vor elibera peştii în apă, nemaifiind admisă nici o contestaţie din partea concurenţilor.

Art.42.

 Contestaţiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 minute de la terminarea concursului.

Art.43.

 Contestaţiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 de minute de la afişarea rezultatelor concursului.

Art.44.

Fiecare contestaţie scrisă adresată Comisiei va fi însoţită de o taxă echivalentă în lei la cursul zilei de 50 Euro. Dacă nu se dovedeşte fondată, suma se reţine şi intră în bugetul concursului.

Cap. IX ÎNTOCMIREA CLASAMENTULUI

Art.45.

 Clasamentele, atât pentru fiecare manşă/sector a concursurilor individuale, se întocmesc după criteriile:

1.- Clasamentul final pe manşă şi sector se stabileşte în funcţie de cantitatea de peşte prinsă, după criteriul cantitatea cea mai mare de peşte = cele mai puţine puncte; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ş.a.m.d.

2.- In caz de egalitate a greutăţii punctate, concurenţii vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei. a. exemplul 1: doi concurenţi ocupă locul V în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte; b. exemplul 2: trei concurenţi ocupă locul 8 în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;

3.- Concurenţii care nu au prins nici un peşte vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate. a. exemplul 1: 24 de concurenţi participanţi, din care 12 au prins peşte clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte; b. exemplul 2: 29 de concurenţi participanţi, din care 5 au prins peşte clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 6 + 29 ) : 2 = 17,5 puncte; c. exemplul 3:29 de concurenţi, din care 25 au prins peşte clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 26 + 29 ) : 2 = 27,5 puncte;

4.- In cazul unei absenţe sau a unui abandon în manşă sau sector, respectivul concurent va obţine un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenţi, cel care se retrage va primi 29 de puncte.

Art.46.

 Clasamentul general în cazul concursurilor individuale se întocmeşte în felul următor:

1.- Se adună punctele obţinute în manşe pe sector de concurent, iar concurentul cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ş.a.m.d.

2.- In caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de greutatea totală prinsă în toate manşele de concurent.

3.- In caz că există din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peşte prinsă de concurent în oricare din manşe.

4.- Dacă egalitatea persistă, se aplică un nou sistem de departajare în funcţie de suma numerelor trase la sorţi în manşe. Suma cea mai mare va da câştig de cauză.

Cap. X ARBITRAJUL CONCURSURILOR

Art.47.

 Comisia va stabili numărul de arbitrii necesari fiecărei competiţii în parte ţinând cont de reglementarile si regulametele naţionale şi internaţionale.

Delegarea arbitrilor se face cu respectarea art.45 punct 1,2,3. din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului  Sportiv din Romania. Arbitrii delegati si observatorii federali sunt obligati sa se prezinte cu minim 6 ore înaintea începerii concursului in localitate de desfăsurare a concursului.

 Art.48.

 Arbitrii de stand sunt conduşi de un Arbitru Sef din cadrul Comisiei.

Art.49.

 Vor fi delegaţi arbitrii propuşi de Comisia de Arbitrii a FRPS, conform Art. 5, lit h) şi j) din regulamentele CCA.

Art.50.

 Atribuţiile arbitrilor:

1.-  să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condiţiile regulamentare;

2.- să supravegheze permanent pe perioada desfăşurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenţii pe care îi arbitrează;

3.- să participe la cântărirea peştelui prins de concurenţii pe care îi arbitrează;

4.- să semneze, împreună cu concurenţii, fişa de arbitraj;

5.- pot părăsi standurile ce le-au fost atribuite pentru arbitraj numai cu permisiunea arbitrului şef sau a arbitrului de sector – în cazul concursurilor pe echipe;

6.- să dea avertisment şi să consemneze în fişa de arbitraj abaterea săvârşită, manşa şi ora.

7.-pot primi şi alte atribuţii stabilite de Comisie în conformitate cu regulamentele CCA.

Art.51.

 Arbitrul de stand este obligat să anunţe imediat arbitrul şef sau Comisia la constatarea următoarelor aspecte (fapte ce conduc la excluderea concurentului din concurs):

1.- introducerea în juvelnic a peştelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;

2.- comportament şi limbaj necorespunzător faţă de ceilalţi concurenţi, oficiali şi publicul prezent;

3.- accidentarea concurenţilor vecini şi / sau deteriorarea materialelor acestora.

Art.52.

 Membrii Comisiei sunt autorizaţi să intre în timpul desfăşurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului şi de a aplica sancţiuni.

= Avertisment = Se acordă avertisment pentru încălcarea următoarelor articole:

1.- Cap. V, art. 13, 20.

2.- Cap. VI, art. 23, 24, 24-1, 24-2.

3.- Cap. VII, art. 27, 28, 32-2, 32-5, 32-6e, 32-6f, 32-6g, 33-1, 33-5, 33-7, 33-9.

Art.54. Se sancţionează cu avertisment dictat de Comisie, concurenţii, antrenorii sau delegaţii care pe durata programului efectiv al concursului au următorul comportament:

1.  – perturbă desfăşurarea programului oficial al concursului;

2. -manifestă o atitudine ireverenţioasă faţă de persoanele oficiale, concurenţi, spectatori, sponsori ai concursului sau invitaţi.

Art.53.

 Se sancţionează cu excluderea din concurs concurentul care:

1.- prin acţiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;

2.-  încalcă prevederile art. 20-e; 25; 29; 33-2; 33-3; 33-4.

3.-  înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;

4.-  nu respectă cerinţele obligatorii prevăzute la art. 32-6c.

5.- se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;

6.-  aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.

Art.54.

 Concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul şi nu poate participa la alcătuirea clasamentului.

Art.55.

 Concurenţii din sectorul unde s-a produs fapta care a condus la excluderea unui concurent din concurs clasificaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează punctajul. Concurenţii clasaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează locurile.

Art.56.

 Se sancţionează cu excluderea pe timp limitat din activitatea competiţională, conform hotărârii Comisiei de Competiţii cu confirmarea Comisiei de disciplina  a FRPS  si BF ,concurenţii care au fost sancţionaţi cu eliminare dintr-un concurs sau membrii loturilor naţionale care nu au respectat programul de pregătire.

Cap. XI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR

Art.57.

 Litigiile sau contestaţiile ce survin pe timpul desfăşurării concursului şi după acesta, vor fi rezolvate de către Comisie, sau după caz de Comisia de Competiţii, Comisia de Disciplină şi BF.

Art.58.

 Excluderea pe termen nelimitat din activitatea competiţională intră în competenţa Comisiei de disciplina a FRPS si a BF în urma raportului observatorilor, conform Art. 4, alin. 4 din ROFCO la propunerea Comisiei de Competiţii.

Cap. XII  ORGANIZAREA COMPETITIILOR

Art.59.

 Toate competitiile organizate sub egida FRPS se vor face cu respectarea: 1.- art.41 punct 1,2,3-lit a,b,c-alineat 1si 2,d,f.

2.- art.42 punct 1 si 4.

3.- art.43 punct 1 lit-a, b, e şi u, punct 4 lit b, c şi g, punct 5 şi 6.

4.- art.44 punct 1-lit a, b, c, d, e, f, g, h, i şi j,

din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului din Romania.

Cap. XIII DISPOZIŢII FINALE

Art.60.

În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut o durată de minimum 1 oră şi dacă efectiv manşa nu se mai poate desfăşura (datorită întreruperilor sau a programului orar).

Art.61.

 Declanşarea unei furtuni însoţite de descărcări electrice în timpul unei manşe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfăşurarea concursului şi să pună la adăpost toti concurenţii. Dacă condiţiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenţii intră în standuri şi după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua. Dacă timpul nu permite desfăşurarea în continuare a manşei, aceasta poate fi redusă ca durată, dar nu mai puţin de 1 oră.

Art.62.

Comisia de Organizare va efectua instructajul NTS specific desfăşurării concursurilor sportive de pescuit, întocmind o anexă cu regulile ce trebuie respectate de concurenţi la care se anexează un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare concurent în cadrul şedinţei tehnice a concursului.

Art.63.

 Organizatorii concursului si deţinătorul bazei sportive au obligaţia de a asigura la locul desfăşurării concursului prevederile:

1.- art.39 punct 1-lit.a,b,c.

2.- art.40 punct 1-lit.a punct 3,5,7,8,10,11.

conform regulamentului de practicare a pescuitului sportiv din romania (RPPSR)

Art.64.

 Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate concursurile organizate de FRPS, pentru disciplina pescuit staţionar, individual.

Art.65.

 Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat ţinându-se cont de regulamentele specifice naţionale şi eventualele schimbări survenite la regulamentul CIPS pentru această disciplină şi a hotărârilor luate de Comisia  de Competiţii, a celorlalte comisii din cadrul FRPS cu acordul BF si a AG a FRPS. Aceste modificări urmează a fi comunicate în timp util organizatorilor şi participanţilor la concursurile de pescuit sportiv staţionar individual.

PROGRAM DESFĂŞURARE C.N. 2020 – PROBA SPORTIVĂ: PESCUIT STAŢIONAR INDIVIDUAL, 17.10.2020 – Lacul Dognecea, jud. Caraș Severin 

 

SÂMBĂTĂ 17.10.2020

 • Ora 8:00 – tragere la sorţi manşa 1
 • Ora 9:00 – 10:50 – intrare în stand şi pregătire manşa 1
 • Ora 10:50 – 11:00 – nădirea grea
 • Ora 11:00 – 15:00 – manşa 1
 • Ora 15:00 – final manşa + cântărire
 • Festivitatea de premiere
 • Ora 16:00 – masă prânz

COMISIA DE COMPETITII

Speak Your Mind

*