CODUL DE ETICĂ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV

CODUL DE ETICĂ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV

Supun spre dezbatere Codul de etică al Federației Române de Pescuit Sportiv, în vederea aprobării la următoarea Adunare Generală a Federației

1. GENERALITATI

 

1.1 – Codul etic al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, prezentat in continuare, este avizat  de Biroul federal al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv in sedinta din …………………., ca extensie a prevederilor Statutul FRPS.

1.2 – F. R. P.S si fiecare dintre cluburile sportive afiliate la federatie, oficialii, sportivii, antrenorii si toate persoanele juridice si fizice implicate direct sau indirect in desfasurarea activitatilor sportive au oligația de a respecta statutul federatiei, precum si orice alte documente elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului.

1.3 – F.R. P.S. , toate persoanele fizice, cluburile implicate direct sau indirect in activitatea sa,au obligația de a promovași de a garanta respectarea ansamblului de reguli care constituie obiectul prezentului cod.

 1. DEMNITATEA

 Definiție: Se înțelege prestigiul moral și profesional, calitatea și corectitudinea puse în evidență, indiferent de locul ierarhic ocupat de fiecare membru în cadrul F.R.P.S.

1.- Relațiile dintre memrii F.R.P.S. Se bazează pe încredere și respect reciproc, impunând un comportament adecvat menținerii reputației calității de membru F.R.P.S.

2.- Întreaga activitate a membrilor F.R.P.S. se desfășoară cu bună – credință, potrivit uzanțelor, cu respectarea intereselor celorlalți membri și a cerințelor unei concurențe loiale.

3.- Constituie comportament și concurență neloială, orice fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea coordonată de F.R.P.S.

4.- Este considerat a fi contrar uzanțelor cinstite, utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a crea disfuncționalități sau a afecta negativ activitatea membrilor F.R.P.S.

 1. Protectia demnitatii persoanei este o cerinta principala a F.R. P.S..

 2. Este interzisa orice fel de discriminare bazata pe rasa, sex, origine etnica, religie, opinii politice sau filozofice, statut conjugal sau pe alte criterii, pricipii derivate din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

 3. Sunt interzise toate formele de exploatare a participantilor la activitatile sportive. Se vor respecta reglementarile juridice cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului in activitatea sportiva.

3. INTEGRITATEA

 Definiție: Se înțelege însușirea de a promova în toate activitățile, cinstea, calitatea de a fi incoruptibil

 1. F. R. P.S. sau reprezentantii sai a nu vor solicita, oferi sau accepta niciun fel de rasplata tainuita, comision, beneficiu sau serviciu de orice natura, legate de activitatile, competitiile sau alte evenimente organizate de federatie.

 2. Toate persoanele fizice sau juridice implicate in activitatea federatiei vor avea in vedere necesitatea indeplinirii indatoririlor si obligatiilor lor. Sunt interzise comportamentele care ar afecta reputatia F. R. P.S.

 3. Este interzisa implicarea in relatii cu firme sau persoane ale caror activitati sunt in neconcordanta cu reglementarile legale, principiile Cartei Europene a Sportului, cu politica si recomandarile generale ale MTS.

4. FAIR PLAY

 Definiție: Calitatea de a accepta și a fi loial prin respectare, a tuturor regulilor și reglementărilor în materie

Totodată,

 1. Fair play-ul subscrie notiunile de prietenie, respect pentru adversari in intrecerile sportive, precum si probleme privind corectitudinea in timpul desfasurarii competitiei, eliminarea presiunilor psihologice, a violentelor fizice si verbale, a favoritismelor si a coruptiei.

 2. F. R. P.S.  si toti cei implicati in activitatea sportiva vor promova fair play-ul in domeniul lor de influenta. Acestia vor depune eforturi pentru a oferi modele de comportament pentru participantii la activitatile sportive, sa nu ofere exemple personale negative, sa nu treaca cu vederea si sa sanctioneze eventuale comportamente incorecte ale altor participanti.

5. RESURSELE

 

 1. Resursele F. R. P.S.  si ale cluburilor afiliate pot fi folosite numai in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate pentru care aceste structuri sportive s-au constituit.

6. APLICAREA PRINCIPIILOR ENUNTATE IN CODUL ETIC AL FEDERATIEI

 

 1. F. R. P.S. si toti cei implicati in activitatea sportiva vor urmari aplicarea principiilor prezentului Cod etic, precum si a prevederilor statutului federatiei si a normelor si recomandarilor MTS.

 2. Biroul federal va putea fi sesizat si va fi abilitat sa aplice sanctiuni in cazul incalcarii normelor si principiilor enuntate in prezentul Cod etic al F. R. P.S..

 

Avizat in sedinta Biroului federal al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv din data de …………… și aprobat în Adunarea Generală din data de ……………………

Speak Your Mind

*