REGULAMENT DISCIPLINAR

INTRODUCERE

 

Art. 1. – Obiectul

Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul și regulamentele FRPS, determină sancțiunile aplicabile, reglementează organizarea și funcționarea organismelor și responsabile cu luarea deciziilor și procedura de soluționare a cauzelor disciplinare.

 

Art. 2.- Scopul regulamentului

Acest regulament se aplică oricărei competiții, organizate sau autorizate de FRPS și toate structurile juridice afiliate la FRPS. Prezentul regulament se aplică și în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau deciziilor luate de organele FRPS, iar aceste încălcări nu sunt sancționate de vreun alt organism al FRPS în afara organismelor responsabile cu luarea deciziilor.

 

Art. 3.- Principii de conduită

Pescuitul sportiv are la bază principiile loialității, integrității, solidarității, legalității și fair – playului.

 

Art. 4.- Persoane

1.- Sub incidența acestui regulament se află următoarele persoane:

 • membri afiliați la FRPS și oficialii acestora, precum și oficialii FRPS;
 • sponsorii și finanțatorii cluburilor;
 • alte persoane a căror apartenență la un club este de notorietate și nu a fost contestată până la momentul săvârșirii unei abateri;
 • sportivii, antrenorii;
 • oficialii de competiții;
 • agenții de jucători/intermediarii și agenții de competiții sau persoane cu atribuții echivalente;
 • orice persoană autorizată de FRPS sau entitățile juridice afiliate la federație să desfășoare activități în legătură cu competiții sau alte evenimente organizate de acestea;
 • spectatorii;

 

2.- Pot adresa cereri către FRPS și persoane care nu se află sub incidența prezentului regulament în cazul în care sunt subiecte pasive ale unor fapte de natură disciplinară, săvârșite de persoanele enunțate în acest articol

3.- Persoanele prevăzute în acest articol, care la data aplicării sancțiunii nu se mai află sub incidența regulamentului disciplinar al FRPS, nu mai pot fi sancționate. Clubului de care a aparținut persoana respectivă i se aplică numai penalitatea corespunzătoare abaterii disciplinare comise. În situația în care, în termenul de prescripție, persoana respectivă reintră sub incidența regulamentului disciplinar al FRPS, sancțiunea se aplică, cu excepția situației în care aceasta a fost efectuată în conformitate cu regulamentele internaționale în vigoare.

 

Art. 5.- Aplicarea în timp 

1.- Regulamentul disciplinar se aplică faptelor săvârșite de la momentul intrării în vigoare, precum și faptelor săvârșite anterior, dacă  prezentul regulament prevede un regim sancționator mai favorabil pentru făptuitor.

2.- Regulile privind procedura se aplică necondiționat odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament.

 

Art. 6.- Definiții

1.- Pistă de concurs:

2.- Teren accesoriu: terenul și accesoriile prevăzute până la pista de concurs

3.- înainte de start: perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la locul de competiție și primul act al momentului începerii competiției.

4.- După consurs: perioada de timp cuprinsă între ultimul act al competiției și părăsirea locului de desfășurare a competiției de către sportivi și oficiali.

5.- Competiție oficială: competiție desfășurată în campionat, Cupa României sau altă competiție desfășurată sub egida FRPS sau structuri afiliate acesteia.

6.- Competiție amicală: competiție desfășurată sub egida FRPS sau a unei structuri afiliate la FRPS, între echipe alese de organizator, rezultatele competiției neavând caracter oficial.

7.- Oficiali: persoane (cu excepția competitorilor)  care desfășoară o activitate privitoare la pescuit sportiv, sub jurisdicția FRPS, indiferent de funcție și genul de activitate (administrativă, sportivă, de orice altă natură) sau de durata activității; în această categorie intră conducătorii – președinții și directorii, angajații și colaboratorii, antrenorii și personalul ajutător ( fizioterapeut, manager, medic, asistent medical, preparator fizic).

8.-  Oficial de competiție: arbitri, observator de competiție, observator de arbitri, supervizori, responsabil cu securitatea, orice alte persoane desemnate de organizator să îndeplinească atribuții și responsabilități în legătură cu o competiție.

9.- Oficiali asimilați: acționari, sponsori, finanțator sau alte persoane a căror apartenență la club este de notorietate.

10.- Competiție internațională: o competiție/joc între cluburi aparținând de federații naționale diferite.

11.- Instanță disciplinară: Comisia de Disciplină și Comisia de Apel.

12.- ROF: Regulament de organizare și funcționare a FRPS.

 

Art. 7.- Gen și număr

1.- Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la singular se aplică și la plural și invers.

2.- Referirile la AJPS sunt valabile și pentru AMPS București

3.- Prevederile din prezentul regulament pentru oficialii cluburilor sunt aplicabile și pentru oficialii celorlalți membri afiliați.

 

Art. 8.- Vinovăția

1.- Dacă nu se prevede altfel, abaterile se sancționează dacă au fost săvârşite cu intenţie sau din culpă.

2 – În mod excepţional, o competiție/joc, poate avea loc fără spectatori sau pe un teren neutru.

3.- Interdicția organizării unei competiții/joc pe o anumită pistă, în lipsa săvârșirii unor abateri disciplinare, poate fi dispusă numai pentru motive de securitate.

 

Art. 9.- Răspunderea cluburilor și AJPS/ AMPS București

1.- AJPF/AMPS București răspunde de respectarea și aplicarea statutelor și regulamentelor FRPS, CIPS, de aplicarea deciziilor si hotararilor FRPS și TAS, de organizarea competitiilor aflate în competența lor și buna desfășurare a activității în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare in vigoare.

2.- Cluburile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor şi a oricăror alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de notorietate. Cluburile sunt obligate la plata penalităților corespunzatoare abaterilor comise, indiferent daca autorul abaterii intră sau nu sub incidența RD al FRF la momentul aplicării penalitatii, in conditiile prezentului regulament.

3.- Cluburile sunt răspunzătoare de acţiunile sau de comportarea suporterilor proprii, indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru.

4.- Cluburile organizatoare răspund de ordinea şi securitatea în întreg perimetrul competițional şi în afara zonei competiționale, înainte, în timpul şi după terminarea competiției/jocului, precum şi de orice incident produs în legătură cu acesta şi vor fi sancţionate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

5.- Cluburile răspund direct de modul în care sunt executate sancţiunile de către sportivii, oficialii lor sau alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de notorietate. In acest sens cluburile sunt obligate să achite penalitatile de orice tip aplicate persoanelor mentionate anterior, prevăzute de regulament ori stabilite de comisiile jurisdictionale prin hotărâri executorii în termen de 10 zile de la data la care acestea trebuiau platite.

6.-  Cluburile sunt obligate să refuze accesul în zona competițională persoanelor care au fost sancţionate în acest sens și să nu angajeze în niciun fel serviciile persoanelor cărora li s-a interzis desfășurarea oricărei activități legată de pescuitul sportiv.

7.-  Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând arbitrilor, oficialilor, oficialilor asimilați, clubului oaspete, aflate în incinta perimetrului competițional cu ocazia disputării unei competiții/joc se sancționează cu contravaloarea reparațiilor bunului deteriorat sau contravaloarea bunului distrus dupa caz. Dovada distrugerii/deteriorării se face conform legii iar dovada contravalorii cheltuielilor făcute cu reparația bunului se face cu actele eliberate de societatea care efectuează reparația bunurilor.

 

Articolul 10 – Tentativa

1.-  Tentativa se sancţionează numai în cazul în care se prevede expres acest lucru.

2.-  În cazul tentativei, organismele responsabile cu luarea deciziilor pot reduce sancţiunea până la minimul general.

 

Articolul 11- Participanţi

1.- Participanţii la săvârșirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la comiterea acesteia în calitate de autori/coautori, instigatori sau complici.

2.- Autor/coautor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit, singur/împreună cu altă persoană abaterea disciplinară.

3.- Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o abatere prevăzută de regulamentul disciplinar.

4.- Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei abateri disciplinare.

5.-  La individualizarea sancțiunii, instanţa disciplinară va ţine cont de gradul de vinovăţie al participanților la săvârșirea abaterii disciplinare. Sancțiunile prevăzute pentru abaterile disciplinare din prezentul regulament se aplică tuturor participanților.

 

 

 

TITLUL I – PARTEA GENERALĂ

 

SECŢIUNEA I – SANCŢIUNI

 

 

Articolul 12.- Tipurile de infracțiuni conform Anexa 1 din ROF, sunt:

infracțiuni foarte grave

– infracțiuni grave

– infracțiuni ușoare

 

 Articolul 13 – Sancţiuni aplicabile deopotrivă persoanelor fizice şi juridice

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice le sunt deopotrivă aplicabile următoarele sancţiuni: a) avertisment;

 1. b) amendă;
 2. c) puncte de penalitate;
 3. d) ridicarea dreptului de organizare a competiționalelor sportive;
 4. e) suspendarea din activitatea competițională
 5. f) excludere din viața sportivă

 

Articolul 14 – Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice sau juridice

1.Următoarele sancţiuni sunt aplicabile persoanelor fizice:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă
 3. c) ridicarea dreptului de participare la competiții/sportive (suspendare), suspendare permis/licență
 4. d) interzicerea accesului în perimetrul competițional;
 5. e) interzicerea accesului în afara zonei competiționale;
 6. f) interzicerea exercitării oricărei activităţi legate de pescuit sportiv;
 7. g) excluderea din viața sportivă
 8. h) retragerea asistentei financiare de către FRPS contravenientului, dacă nu a fost plătită in cursul anului

 

 1. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai cluburilor:
 2. a) interdicția de a legitima sau transfera jucători;
 3. b) descalificări la diferite probe
 4. c) interzicerea organizării de competiții
 5. d) anularea rezultatului unei competiții;
 6. f) excluderea din competiţiile în curs și/sau viitoare (descalificare permanentă)
 7. g) depunctare
 8. h) neprogramarea pentru competițiile următoare.
 9. i) pierderea licenței sportive
 10. j) interzicerea dreptului de asociere

 

 

Articolul. 15. Sanctiuni aplicabile, AJPS si AMPS București

Nerespectarea de către AJPS/AMPS București a obligatiilor și atribuțiilor date prin statutul și regulamentele FRPS, a deciziilor și hotărârilor CIPS și TAS duc la sancționarea AJPS/AMPSB cu următoarele măsuri:

 1. a) Suspendarea dreptului de a organiza competiții;
 2. b) Suspendarea calității de membru afiliat;
 3. c) Excluderea AJPSF/AMPSB dintre membrii afiliați;

 

In cazurile prevăzute la lit. a) si b) sancțiunile sunt valabile până la data la care persoanele vinovate de aplicarea sancțiunii sunt excluse din cadrul AJPS/AMPSB sau dupa caz, până la remedierea/ anularea faptei ce a dus la aplicarea sancțiunii.

 

Articolul 16.

Sanctiunile corespunzatoare prevăzute la art 12,13 si 14 se pot corobora și aplica și de sine statator in cazul in care fapta de natura disciplinară este lipsită de orice pericol sau pericolul este minim ori, dupa caz, persoana sancționabilă dovedeste lipsa culpei.

 

Articolul 17 – Avertismentul

Avertismentul constă în notificarea verbală sau scrisă prin care se atrage atenţia celui în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârşi încălcări ale reglementărilor din domeniul competițional, o dată cu menţionarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o sancţiune mai gravă. Se sancţionează comportarea nesportivă de o gravitate redusă.

 

Articolul 18. – Mustrarea

Mustrarea este o comunicare scrisă trimisă autorului unei abateri disciplinare prin care i se dezaprobă faptele.

 

Articolul 19. – Eliminarea

1.-  Eliminarea este dispoziţia dată în timpul unei competiții/joc de arbitru unei persoane de a părăsi pista de concurs şi împrejurimile acestuia.

2.- Oficialul care a fost eliminat poate da indicaţii persoanei care îi ţine locul, dar atunci când face aceasta trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său şi că nu perturbă desfășurarea competiției.

3.- O eliminare determină automat suspendarea pentru competiția următoare, atât pentru sportivi, cât și pentru oficiali, până când organismul responsabil cu luarea deciziei urmează să individualizeze sancţiunea în funcţie de gravitatea faptelor.

4.- Nerespectarea prevederilor de la pct. 3. atrage dublarea măsurii sancționatorii aplicate.

 

Articolul 20. – Suspendarea

1.- Suspendarea constă în interzicerea participării la următoarea competiție şi de a avea acces la vestiare, în incinta pistei de joc și a zonei înconjurătoare.

2.- De regulă, suspendarea este stabilită în număr de competiții pentru sportivi, antrenori, echipă tehnică (maseur, personal medical, preparator tehnic etc.) şi în număr de luni pentru celelalte persoane fizice.

3.-  Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de competiții, numai cele consumate efectiv contează în calculul executării sancţiunii. Dacă competiția este întreruptă şi nu se mai programează ori dacă este anulată de una din echipe, sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru sportivii care aparţin echipei care nu este vinovată de întrerupere sau anulare.

4.-  Suspendarea se cumulează cu penalitatea sportivă şi se va prelungi până la plata integrală a acesteia, astfel cum se prevede prin normele FRPS.

5.- Pentru antrenori, echipă tehnică și alți oficiali, suspendarea este însoţită întotdeauna de sancţiunea interzicerii accesului la vestiare și în incinta terenului competițional. Antrenorii suspendați pot lua loc în afara pistei de concurs și nu au dreptul de a intra în contact cu echipa lor.

6.-  Suspendarea aplicată unei persoane care deține multiple calități, cum ar fi, de competitor – antrenor se aplică pentru toate calitățile deținute de persoana respectivă.

 

Articolul 21. – Penalitatea sportivă

1.-  Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere disciplinară la plata unei sume de bani în contul FRPS, a entităților afiliate, după caz. Penalitatea sportivă reprezintă plata curentă iar neplata ei la termen atrage măsurile sancționatorii corespunzatoare.

2.-  Penalitatea sportivă se aplică în cazul sancţionării oricărei abateri prevăzută de prezentul regulament şi ROF și, nu poate fi mai mică de 150 lei şi nici mai mare de 500.000 de lei.

3.-  Cuantumul penalităţilor sportive pentru fiecare abatere este prevăzut în anexa la prezentul regulament. Prin excepție, penalitățile sportive pentru unele abateri sunt prevăzute în acest regulament.

4.- Organismele afiliate FRPS sunt, în mod solidar, responsabile pentru penalităţile aplicate jucătorilor şi oficialilor lor. Asociațiile județene sunt, similar, în mod solidar, responsabile pentru penalități aplicate oficialilor lor. Asociațiile județene nu sunt responsabile pentru plata penalităților sportive aplicate membrilor lor afiliați. Faptul că o persoană a părăsit clubul sau asociația nu înlătură răspunderea solidară a acestora.

5.- Penalitatea sportivă poate fi aplicată şi ca sancţiune de sine stătătoare în cazurile prevăzute expres de regulament.

6.- Penalitatea prevazuta la punctul 2 se poate aplica in toate cazurile in care nu există o sancțiune specială prevazută pentru încălcări ale statutului și regulamentelor FRPS/CIPS AJPS/AMPSB.

 

Articolul 22. – Interzicerea accesului pe pista de concurs

Interzicerea accesului pe pista de concurs îl privează pe cel sancţionat de dreptul de a intra pe pista de concurs.

 

Articolul 23. – Interzicerea accesului în zona competițională

Interzicerea accesului în zona competițională îl împiedică pe cel sancţionat să intre în această zonă anume sau pe mai multe zone de concurs.

 

Articolul 24. – Interzicerea participării la orice activitate legată de pescuitul sportiv.                          Excluderea

1.- O persoană poate fi sancţionată cu interzicerea participării în orice activitate legată de pescuitul sportiv (administrativă, sportivă sau de alt fel) pentru o perioadă de la o lună la 24 de luni.

2.- Excluderea din activitatea competiţională în general, interzice definitiv persoanei respective să participe la competiții oficiale sau amicale (excepție făcând calitatea de spectator dacă nu i-a fost aplicată interdicția de a asista) sau să deţină orice funcţie în cadrul unei structuri sportive afiliată la FRF/AJF/AMPSB.  Respectiva persoană nu va avea dreptul de a reprezenta clubul în relaţiile cu FRPS//AJF/AMPSB, cu ocazia Adunărilor Generale, Comitet Executiv sau alte activități.

 

Articolul 25. – Declararea persona non grata

Orice persoană, fizică sau juridică, poate fi declarată persoană non – grata în cazul unor abateri deosebit de grave, care afectează integritatea, legalitatea și pertinența existenței FRPS.

O astfel de sancțiune conduce definitiv și irevocabil la interdicția de a mai fi membru FRPS.

 

Articolul 26. – Interdicţia de a legitima sau transfera jucători

Interzicerea transferurilor împiedică clubul sancţionat să mai legitimeze sau să transfere jucători (în calitate de cesionar) în prima sau în următoarele două perioade de transfer.

 

Articolul 27. – Suspendarea dreptului organizării competițiilor sportive oficiale

Sancţiunea suspendării (ridicării) dreptului de organizare a competițiilor oficiale impune clubului în cauză obligaţia de a nu mai organiza competiții sportive oficiale.

 

Articolul 28. – Excluderea din competiţie

Excluderea constă în interzicerea dreptului unui club de a participa la competiţiile în curs și/sau la cele viitoare organizate de FRPS sau AJPS.

 

Articolul 29.- Pierderea competiției (descalificare)

Cluburile sancționate cu pierderea competiției, se consideră a fi prezente la competiție dar fără nici un beneficiu competițional.

 

Articolul 30. – Pierderea de puncte (depunctare)

Echipa unui club poate fi sancţionată cu scăderea de puncte din cele pe care le-a obţinut deja sau din cele aferente unui campionat viitor.

 

Articolul 31. – Neprogramarea la competiții oficiale

Neprogramarea pentru competițiile următoare constă în anularea programării la competițiile oficiale a echipelor unui club, până la executarea obligaţiilor stabilite prin hotărârea organului care a aplicat sancţiunea.

 

Articolul 32. – Cumularea sancţiunilor

Dacă nu se prevede altfel, sancţiunile prevăzute în partea generală pot fi cumulate cu cele din partea specială.

 

Articolul 33. – Suspendarea executării sancţiunilor si obligatiilor

1.- Organismul responsabil cu luarea deciziei care a pronunţat o hotărâre de sancţionare a unui club cu interzicerea dreptului de organizare a competițiilor oficiale poate examina dacă este posibilă suspendarea parţială a executării sancţiunii.

2.- Suspendarea parţială poate fi pronunţată numai dacă sunt indeplinite cel putin 2 (doua) din conditiile urmatoare:

 1. a) a fost executată jumătate din sancţiune;
 2. b) clubul în cauză nu a mai fost sancţionat pentru aceleasi abateri în ultimul an competitional;
 3. c) organul disciplinar consideră că scopul sancţiunii poate fi atins şi fără executarea restului sancţiunii.

3.- În cazul în care clubul respectiv comite o nouă abatere în timpul unei perioade de probă de un an, suspendarea parţială este revocată automat, iar sancţiunea anterioară urmează să fie executată, ea fiind adăugată sancţiunii pronunţată pentru noua abatere.

4.- Procedura executarii hotararilor definitive poate fi suspendata la cererea si prin acordul expres al partilor. Suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni si se poate prelungi numai in cazul unei imediate solutionari a litigiilor.

5.- Solutionarea cauzelor aflate pe rolul organului disciplinar poate fi suspendata in conditiile dreptului comun.

 

Articolul 34. – Evidenţa sancţiunilor

 

1.- Evidenţa sancțiunilor se păstrează de FRPS sau AJPS/AMPSB şi de către fiecare club, conform competențelor în materie.

2.-  Cluburile sunt responsabile pentru executarea sancţiunilor de către jucătorii şi oficialii lor. 3.- FRPS, AJPS/AMPSB supraveghează competiţiile pe care le organizează fiecare şi sesizează din oficiu instanța disciplinară în legătură cu jucătorii care au participat la joc în stare de suspendare.

 

 

 

 SECŢIUNEA A II-A

 

EXECUTAREA SANCŢIUNILOR

 

 

Articolul 35. – Executarea suspendărilor

1.- Suspendarea persoanelor fizice, sportivi sau oficiali se execută începând cu primul joc oficial, desfăşurat după luarea hotărârii, respectiv, cu următoarele precizări:

 1. a) suspendarea se execută în ordinea în care se desfăşoară competițiile;
 2. b) competitorii juniori suspendaţi pentru eliminare nu au drept de joc în nici o competiţie oficială, până la executarea completă a sancţiunii.
 3. c) în cazul jucătorilor legitimaţi la cluburi cu mai multe echipe, în perioada suspendării pentru eliminare, jucătorul nu are drept de joc în nici o competiţie, în calculul executării sancţiunii intrând numai jocurile din competiţia în care jucătorul a fost sancţionat;
 4. d) dacă un jucător suspendat se transferă la un club cu mai multe echipe înainte de executarea în totalitate a suspendării, executarea sancţiunii va continua la noul club, în calculul executării intrând numai jocurile echipei din categoria competiţională în care jucătorul a fost sancţionat. Dacă noul club nu are echipă în categoria respectivă, executarea sancţiunii se va face în jocurile echipei de categorie superioară sau inferioară;
 5. e) în calculul executării sancţiunii se ţine cont de numărul de competiții oficiale;
 6. f) sancţiunile jucătorilor transferaţi se execută în totalitate sau partea rămasă neexecutată, începând cu prima competiție oficială disputată de echipa clubului la care au fost transferaţi;
 7. g) jucătorii eliminaţi cu ocazia unei competiții oficiale nu au drept de joc până la pronunţarea hotărârii instanţei disciplinare, care se face în cel mult cinci zile de la data la care s-a săvârşit abaterea disciplinară;
 8. h) în caz de neprezentare a echipei proprii la competiția la care trebuie să înceapă executarea suspendării, executarea sancţiunii se face o dată cu jocul următor;
 9. i) în caz de neprezentare la concurs a echipei adverse, sau de pierdere a jocului prin forfait de către aceasta, suspendarea se considera executată la acel joc;
 10. j) în cazul competițiilor care nu mai sunt programate datorită retragerii sau excluderii unor echipe din campionat, suspendarea se consideră efectuată;
 11. k) competitorii și antrenorii eliminați cu ocazia unei competiții oficiale nu au drept de participare și la următoarea competiție în cazul în care hotărârea instanței disciplinare nu poate fi luata până la desfășurarea acestuia.

2.- În cazul în care o echipă a fost sancţionată cu forfait pentru folosirea unui sportiv aflat în stare de suspendare, sancţiunea se consideră efectuată în ceea ce priveşte jocul din etapa respectivă.

3.- Dacă un sportiv suspendat este înscris în raportul de arbitraj ca rezervă, dar nu participă efectiv la joc, clubul respectiv va fi sancţionat cu avertisment.

4.- Sancţiunea de suspendare aplicată oficialilor are ca efect următoarele interdicţii:

 1. a) de a avea acces în incinta pistei de concurs și zonele limitrofe acesteia;
 2. b) de a conduce echipa în incinta pistei de joc;

 

Articolul 36. – Executarea altor sancţiuni

1.- Interzicerea dreptului de organizare a competițiilor se execută în ordinea în care se dispută competițiile oficiale. În calcul intră toate competițiile oficiale.

2.- În cazul penalizării cu puncte în campetițiile în curs, echipei sancţionate i se vor scădea numărul de puncte din cele deja câştigate. Dacă numărul de puncte câştigate este mai mic decât sancţiunea aplicată, acestea vor fi scăzute o dată cu dobândirea lor, până la momentul executării în totalitate a sancţiunii pronunţate.

3.- Penalitatea sportivă constă în obligarea persoanei fizice sau structurii sportive sancţionate de a plăti în contul FRPS/AJPS/AMPSB o sumă de 150 lei – 500.000 de lei. Penalitatea sportivă se plăteşte în maxim 30 de zile, sub sancţiunea interzicerii dreptului de a participa la orice competiție  oficială/neoficiala, respectiv a neprogramării la competiții, până la executarea integrală a obligaţiei de plată.

4.- Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile sportive aplicate competitorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, sponsori) sau persoanelor a căror apartenenţă la un club este de notorietate, în cazul neplăţii integrale sau la termen a penalităţilor sportive de către cei sancţionaţi.

5.- Sancţionarea jucătorilor de către cluburi pentru abateri disciplinare se face în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, in temeiul regulamentului intern al cluburilor şi/sau al contractului încheiat între club şi jucător daca acesta cuprinde sanctiuni exprese, sancţiunile aplicabile fiind următoarele:

 1. a) avertisment scris;
 2. b) interdicţia de a participa la competițiile oficiale, amicale şi la antrenamentele echipei pentru o perioadă de 1-3 luni; în perioada respectivă jucătorul se va pregăti individual sau cu o altă echipă a aceluiaşi club sub îndrumarea unui antrenor numit de club şi se va conforma programului stabilit de acesta;
 3. c) penalitate sportivă; penalitatea sportivă se aplică gradual, în funcție de gravitatea faptei. Penalitatea aplicată se va compensa conform prevederilor legale.
 4. d) sub sanctiunea nulitatii sanctiunii, sanctionarea sportivului cu penalitate sportiva va fi prevazuta in Regulamentul intern al cluburilor și/sau în contract, gradual potrivit cu gravitatea faptei.
 5. e) sanctionarea cu penalitati sportive orientate spre maxim se pot aplica de sine statator, numai pentru abateri disciplinare grave expres stabilite prin contractul incheiat intre club si jucator și/sau Regulamentul intern.
 6. f) sanctionarea jucatorilor nu se poate face dupa încetarea raporturilor contractuale.
 7. g) sanctiunile aplicate, in curs de ratificare de catre Comisia de Disciplina a FRPS la data incetarii contractului, sunt nule, daca nu sunt expres prevazute si acceptate in actul prin care partile au convenit asupra incetarii relatiei contractuale.

6.1. Pentru a fi valabile, sancţiunile prevăzute de alin. 6, lit. b) şi c), aplicate jucătorilor de către cluburi, trebuie ratificate de Comisia de disciplină a FRPS/AJPSF/AMPSB. Ratificarea presupune verificarea valabilitatii de formă și de fond a deciziei de sanctionare.

6.2. Consiliul Director/Consiliul de Administraţie al clubului poate aplica una din sancţiunile respective în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 1. a) jucătorul a săvârşit o abatere de la statutul şi regulamentele FRPS sau de la regulamentul intern al clubului;
 2. b) organul de conducere al clubului a fost informat în scris cu privire la abatere de către antrenor sau un alt oficial al clubului, în maxim 45 de zile de la data săvârşirii abaterii;
 3. c) jucătorul trebuie citat în faţa organului de conducere pentru a fi ascultat în legătură cu abaterea imputată şi pentru a-şi prezenta apărările în termen de 30 de zile de la data la care organul de conducere al clubului a fost informat cu privire la abaterea comisă; dacă ascultarea nu a fost posibilă din vina jucătorului, iar citaţia a fost comunicată acestuia, obligaţia de citare se consideră îndeplinită;
 4. d) hotărârea de sancţionare se ia, în termen de 7 zile de la data audierii, cu majoritatea absolută a voturilor membrilor Consiliului Director/Consiliului de Administraţie, se motivează în fapt şi în drept şi se comunică jucătorului;
 5. e) hotărârea de sancţionare, dovada comunicarii regulamentului intern (contractul sau alt act separat) şi documentele justificative se înaintează Comisiei de Disciplină a FRPS/AJPS/AMPSB pentru ratificare, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii către jucător;
 6. f) hotărârea privind ratificarea/respingerea ratificării este supusă apelului și/sau, după caz, revizuirii;
 7. g) hotărârea produce efecte numai de la data ratificării;
 8. h) sportivul sau clubul interesat pot solicita Comisiei de Disciplină încetarea aplicării sancţiunii, înaintea executării în totalitate a acesteia, dacă motivele care au determinat sancţionarea nu mai subzistă;
 9. i) sancţionarea jucătorilor de către cluburi nu atrage starea de recidivă.

6.3.Sanctiunile cu penalitate sportiva aplicate de cluburi jucatorilor si ratificate de Comisia de Disciplina și etică a FRPS/AJPS/AMPSB se compenseaza cu obligatile financiare contractuale restante ale clubului fata de jucatorii in cauza, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

 1. a) partile au convenit in contractul incheiat ca penalitatile sportive pot fi retinute de club;
 2. b) exista un acord scris al partilor privind compensarea;
 3. c) compensarea de drept.

 

 

SECŢIUNEA A III-A

 

APLICAREA SANCŢIUNILOR

 

 

Articolul 37. – Reguli generale

1.- Instanţa disciplinară care pronunţă sancţiunea stabileşte felul şi durata acesteia.

2.- Dacă nu se prevede altfel, durata sancţiunii este în toate cazurile limitată.

3.- Pentru individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele în care a fost săvârşită abaterea şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară.

4.- Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante:

 1. a) săvârşirea abaterii ca urmare a provocării din partea victimei;
 2. b) respectarea de către persoana în cauză a tuturor prevederilor statutare și regulamentare înainte de săvârşirea abaterii;
 3. c) stăruinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara paguba pricinuită;
 4. d) consecinţele de gravitate redusă ale abaterii;
 5. e) cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului.

5.- Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:

 1. a) premeditarea;
 2. b) săvârşirea abaterii de către trei sau mai multe persoane împreună;
 3. c) săvârşirea abaterii prin acte de violenţă;
 4. d) săvârşirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor dopante;
 5. e) consecinţele grave ale abaterii;
 6. f) starea de recidivă.

6.- Consecinţele circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară sunt următoarele:

 1. a) în cazul în care există circumstanţe atenuante în săvârşirea abaterii, sancţiunea aplicată poate fi la nivelul minim prevăzut pentru abaterea respectivă;
 2. b) în situaţia în care există circumstanţe agravante, sancţiunea aplicată se poate majora până la maxim al abaterii respective, la care se poate adăuga un spor de până la 1/2 din maxim;
 3. c) în caz de concurs între cauzele de agravare şi cauzele de atenuare, sancţiunea se stabileşte ţinându-se seama de circumstanţele agravante, de circumstanţele atenuante şi de starea de recidivă, fără ca sancțiunea aplicată să fie mai mică decât minimul prevăzut pentru abaterea respectivă;
 4. d) orice împrejurare reţinută drept circumstanţă atenuantă sau agravantă trebuie arătată în hotărâre.

7.- În materie de doping, se aplică reguli speciale.

 

Articolul 38. – Abateri repetate (Recidiva)

1.- Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri disciplinare în același sezon competitional. 2.- Nu constituie recidivă sancţiunile aplicate sportivilor, sancţionarea acestora de către cluburi.

3.- În caz de recidivă, cu excepţia abaterilor pentru care există prevederi speciale, sancţiunile disciplinare se pot majora până la maximul special prevăzut de regulamentul disciplinar la care se poate adăuga un spor de cel mult 1/2 din maximul sancțiunii prevăzute pentru abaterea respectivă, fără a se depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.

4.- În cazul dopingului, se aplică dispoziţii speciale privind recidiva.

 

Articolul 39. – Abateri concurente

1.- Dacă se săvârşesc mai multe abateri disciplinare, comisia competentă va aplica sancţiunea prevăzută pentru abaterea cea mai gravă la care poate aplica un spor de 1/2 din maximul sancţiunii prevăzut pentru abaterea respectivă, fără a depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.

2.- În astfel de cazuri, organul responsabil cu luarea deciziei poate aplica o penalitate sportivă care depășește maximul general de 500.000 de lei prevăzut de regulament.

3.- În cazul în care, din cauza naturii diferite a sancţiunilor disciplinare aplicabile, nu se poate stabili care este abaterea mai gravă, se vor executa sancțiunile prevăzute pentru fiecare dintre abateri, aplicându-se metoda cumulului aritmetic.

 

Articolul 40. – Prescripţia răspunderii disciplinare

1.- Abaterile săvârşite în timpul unei competiții nu vor mai putea fi sancţionate după trecerea a mai mult de 6 (șase) luni de la săvârșirea acestora. Ca regulă generală, celelalte abateri nu pot fi sancţionate după trecerea unei perioade de 5 (cinci) ani de la săvârșirea acestora.

2.- Abaterile privind dopajul nu vor mai fi sancţionate dacă de la săvârşirea lor au trecut mai mult de 8 (opt) ani.

3.- Sancţionarea corupţiei este imprescriptibilă.

 

Articolul 41. – Începerea cursului prescripţiei

Termenul de prescripţie curge după cum urmează:

 1. a) din ziua în care făptuitorul a comis abaterea;
 2. b) dacă abaterea este continuă, din ziua în care a fost comis cel mai recent fapt de executare;
 3. c) dacă abaterea a fost săvârșită pentru o anumită perioadă de timp, din ziua în care a încetat săvârşirea acesteia.

 

Articolul 42. – Întreruperea cursului prescripţiei

1.- Cursul prescripţiei este întrerupt dacă organul disciplinar începe procedura înaintea împlinirii termenului de prescripţie.

2.- Oricâte întreruperi ale prescripţiei ar interveni, prescripţia răspunderii disciplinare intervine după 6 (şase) ani, în cazul abaterilor prevăzute de art. 44.1 şi după 9 (nouă) ani în cazul abaterilor prevăzute de art. 44.2.

 

Articolul 43. – Prescripţia punerii în executare a sancţiunilor

1.- Termenul de prescripţie pentru executarea sancţiunilor este de cinci ani.

2.- Termenul curge din ziua în care hotărârea a devenit executorie.

 

 

 

TITLUL II – PARTEA SPECIALĂ

 

SECŢIUNEA I

 

 ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE

 

 

Articolul 44. – Incitarea la ură, violenţă şi comportarea jignitoare

1.- Fapta unui sportiv, oficial sau oficial asimilat de a incita/îndemna în mod public, la un comportament ori o atitudine cu caracter jignitor/dispreţuitor, de natură a aduce atingere imaginii publice sau de a supune oprobiului public se sancţionează cu suspendare de la 1 la 6 competiíi, dacă fapta a fost săvârşită de un sportiv sau antrenor și de la 2 la 4 luni, dacă fapta a fost săvârşită de un oficial.

2.-  Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancţionează cu suspendare de la 10 la 16 competiíi dacă fapta a fost săvârşită de un sportiv sau antrenor şi suspendare de la 4 la 6 luni dacă fapta a fost săvârşită de un oficial.

3.- În cazuri grave, în special când abaterea a fost săvârşită folosind mass-media (presa scrisă, televiziunea, radio, internet, etc.) sau dacă are loc în ziua jocului, în apropierea stadionului ori în stadion, penalitatea sportivă se va dubla.

 

Articolul 45.-

 

Sportivii, antrenorii sau oficialii care dispun retragerea temporara a echipei de pe terenul de competiții vor fi sanctionati cu suspendare de la 1 la 3 competiíi oficiale si penalitate de la 5.000 la 50.000 lei.

 

Articolul 46. – Provocarea publicului sau a altor persoane

Orice persoană care provoacă publicul sau alte persoane prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace înainte, în timpul sau după terminarea unei competiíi, va fi suspendată de la 1 la 6 competiíi oficiale dacă este competitor sau antrenor și de la o lună la 3 luni dacă este oficial.

 

Articolul 47. – Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea pescuitului sportiv

1.- Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane, se sancţionează astfel:

 1. a) dacă autorul este un sportiv sau antrenor, cu măsura suspendării de la 2 la 6 competiíi;
 2. b) dacă autorul este un oficial sau oficial asimilat, cu măsura suspendării de la 2 la 6 luni.

2 Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media, sancţiunile vor fi următoarele:

 1. a) dacă autorul este competitor sau antrenor, membru al echipei tehnice ori oficial cu statut de angajat al clubului, cu suspendare de la 4 la 8 competiíi şi, respectiv, de la 8 la 12 competiíi,în caz de recidivă;
 2. b) dacă autorul este oficial asimilat (finanţator, sponsor, alţii asemenea), acesta va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuitul sportiv de la 6 la 12 luni la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancțiunii aplicate anterior, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară.

3.- În cazul sancţionării competitorilor/antrenorilor/echipă tehnică/oficial, cuantumul penalităţilor sportive aplicabile pentru săvârşirea abaterilor de mai sus, este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

4.- În cazul sancţionării oficialilor conform prevederilor alin. 2, lit. b, al prezentului articol, penalitatea aplicată este dela 5000 lei la 200.000 de lei la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului se va stabili prin dublarea sancțiunii aplicată anterior.

5.- Declarațiile făcute de persoanele arătate în prezentul articol, care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea pescuitului sportiv cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării competiíilor, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 competiíi pentru sportivi sau antrenori și de la 6 la 12 luni pentru oficiali și penalitate sportivă dela 5000 lei la300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. În caz de recidivă, penalitatea sportivă se va dubla.

6.- Penalitățile sportive aplicate în condițiile alin. 2, lit. b) și alin. 4 din prezentul articol, pot depăși maximul general prevăzut la art. 20, alin. 2 din prezentul regulament.

7.- Cluburile ai căror sportivi, antrenori sau oficiali afectează, în orice fel, imaginea unei competiții prin săvârșirea unor fapte de natură să ducă la discreditarea acesteia, se sancționează cu excluderea din competițiile în curs/sau viitoare de la una la două ediții competiționale.

 1. Comportarea jignitoare față de public se sancționeaza potrivit prezentului articol.

 

Articolul 48.– Denunţul calomnios

Orice persoană care formulează plângere penală împotriva unei alte persoane ce se dovedeşte neîntemeiată/nedovedită ori pentru care persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea a fost achitată, va fi obligată la plata unei penalităţi de până la 500.000 lei.

 

Articolul 49. – Abateri în suprafața tehnică

1.- Fumatul în suprafața tehnică sau pe locurile suplimentare se sancționează cu avertisment, iar în caz de recidivă cu suspendare pentru o competiție oficială.

2.- Pătrunderea neautorizată a sportivilor, antrenorilor sau oficialilor în  locul destinat special arbitrilor se sancționează cu suspendare de la 4 la 8 competiții oficiale.

 

Articolul 50 – Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

1.- Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 competiții oficiale la toate nivelurile, în cazul sportivilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia aparține făptuitorul va fi sancționat cu o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei. Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive.

2.- Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la o competiție, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător.

3.- Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea accesului la alte competiții pentru cel puţin doi ani.

4.- În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării de competiții de la 2 la 10, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție.

5.- Orice formă de propagandă a ideologiilor extremiste este interzisă înainte, în timpul și după jocuri, în caz contrar fiind aplicabile sancțiunile prevăzute la alin. 1-2 de mai sus.

6.- Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă sportivul sau clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost provocate intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament.

 

Articolul 51. – Ameninţarea

Persoanele prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. a) – g) din prezentul regulament care ameninţă sau intimidează o persoană (arbitru, sportiv, antrenor, oficial, etc.) vor fi suspendate de la 6 la 8 competiții, dacă fapta este săvârşită de un sportiv sau un antrenor sau de la 2 la 4 luni, dacă fapta este săvârşită de un oficial sau o altă persoană.

 

Articolul 52. – Constrângerea

Oricine foloseşte violenţe sau ameninţări pentru a împiedica un oficial de competiție să acționeze în mod liber, independent și/sau imparțial, va fi sancţionat cu suspendare de la 9 la 12 competiții, în cazul jucătorilor şi antrenorilor și de la 3 la 6 luni, în cazul oficialilor.

 

Articolul 53. – Loviri sau alte violențe. Altercația

 

1.- Fapta unui oficial, inclusiv sportivul in afara competiției, aflat în incinta zonei competiționale, de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

2.- Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.

3.- Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 competiții, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5 000 la 100 000 lei.

4.- Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată.

 

Articolul 54. – Autori neidentificaţi

Dacă în cazul săvârşirii de violenţe nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va aplica clubului căruia aparţin agresorii, sancțiunea suspendării competiționale de la 2 la 6 competiții.

 

Articolul 55. – Emiterea si folosirea documentelor

1.- Persoana care, în legătură cu activitatea de pescuit sportiv, emite un document fals/ incorect sau falsifică un document autentic/original, emite un document dublu ori foloseşte documente incorecte/ neadevarate, false sau falsificate, pentru a obtine un avantaj de orice natura pentru sine sau pentru altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 2 ani.

2.- Dacă autorul este un oficial, organul jurisdicţional îl va sancţiona cu interzicerea desfăşurării oricăror activităţi legate de pescuit sportiv pentru 2 ani.

3.- Refuzul sportivului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la cererea acestora, informaţii privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se sancţionează cu suspendare de la 3 la 6 competiții. În mod similar, se sancţionează fapta de a furniza informaţii şi date eronate.

 

Articolul 56. – Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor

1.- Persoana care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui organ al FRPS/AJPS, unui arbitru, jucător, oficial sau altei persoane care se află sub incidența prezentului regulament, în nume propriu sau al unui terţ, în scopul de a-l determina să încalce statutele şi regulamentele CIPS/FRPS, sau să favorizeze o persoana sau un club, va fi sancţionată în mod cumulativ:

 1. a) cu o penalitate sportivă de la 100.000 la 300.000 de lei;
 2. b) cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi cu interzicerea accesului pe orice stadion pentru 2 ani;
 3. c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat inferioară.

2.- Solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj nejustificat se sancționează în conformitate cu prevederile alin. 1 lit. a) – c) din prezentul articol.

3.- În cazuri grave sau în caz de recidivă, sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. b) de mai sus pot fi înlocuite cu interzicerea oricăror activități legate de pescuitul sportiv de la 2 la 3 ani.

4.- Prin avantaje nejustificate se înțeleg: bani, titluri de orice fel echivalând bani, bunuri, comisioane, împrumuturi, donații, prestări de servicii cu titlu gratuit, promovare în serviciu, oportunități de afaceri, alte avantaje cu caracter patrimonial, etc.

5.- Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida CIPS/FRPS/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

 1. a) interzicerea oricărei activități legate de pescuit sportiv pentru 2 ani;
 2. b) penalitate sportivă de 300.000 de lei.

6.- În toate cazurile, organul jurisdicţional va decide confiscarea valorilor materiale sau financiare implicate în comiterea abaterii. Aceste valori vor fi folosite pentru programele de dezvoltare a pescuitului sportiv.

7.- În cazul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute şi sancţionate de alin. 1 şi 2 ale prezentului articol, FRPS/AJPS au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

8.- Fapta persoanei care, direct sau indirect, deține acțiuni sau o funcție de conducere la mai mult de un club participant în competițiile organizate de FRPS/AJPS, se sancționează cu interzicerea oricărei activități legate de pescuit sportiv până la încetarea motivelor de sancționare și penalitate sportivă de la 50.000 la 100.000 de lei.

9.- Fapta unei persoane definită de art. 4.1 lit. a) – g) din prezentul regulament, de a promite, oferi sau acorda sume de bani unui sportiv, antrenor, oficial al unui club sau unei alte persoane, în scopul de a stimula echipa clubului respectiv să-și apere corect șansele într-o competiție, se sancționează cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 500.000 de lei. În caz de recidivă, sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

10.- Fapta unui jucător, antrenor sau oficial al unui club de a solicita, accepta promisiunea sau de a primi un avantaj nejustificat de la o altă persoană în scopul de a stimula echipa clubului căruia aparține să-și apere corect șansele într-o competiție, se sancționează după cum urmează:

 1. a) cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 500.000 de lei, în cazul oficialilor;
 2. b) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 200.000 de lei în cazul sportivilor seniori;
 3. c) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 50.000 de lei în cazul sportivilor junioria;
 4. d) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 400.000 de lei în cazul antrenorilor cluburilor; În caz de recidivă, sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

Tentativa se pedepseste cu penalitate sportiva conform art 20 pct. 2.

 

Articolul 56 bis – Integritatea competițiilor

1.- Persoanele, care se află sub incidența reglementărilor FRPS, trebuie să se abțină de la orice tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea competițiilor organizate de FRPS, precum și să colaboreze în totalitate și în permanență cu FRPS, ca parte integrantă a luptei sale împotriva acestui tip de acţiuni.

2.- .Reprezintă încălcări ale acestei reguli, în mod special:

 1. a) a acționa de o manieră menită a influența derularea și/sau a rezultatului unei competiții, printr-un comportament contrar stipulațiilor statutare ale FRPS, în vederea obținerii unui avantaj pentru sine însuși sau pentru un terț.
 2. b) participarea directă sau indirectă la pariuri sau la activități similare în legătură cu competiții organizate de FRPS/AJPS, respectiv deținerea de interese financiare directe sau indirecte în cadrul activităților menționate.
 3. c) utilizarea sau furnizarea de informații necunoscute publicului, intrate în posesia persoanei respective grație funcției deținute în FRPS, în asociații afiliate acesteia, care atentează sau sunt susceptibile să atenteze la integritatea unei competiții organizate de FRPS/AJPS.
 4. d) a nu informa imediat FRPS/AJPS dacă a fost contactat în vederea participării la acte ce vizează influențarea derulării și/sau a rezultatului unei competiții.
 5. e) a nu denunța imediat FRPS comportamentele ce intră sub incidența dispozițiilor prezentului articol, dacă are cunoștiință despre acestea.

3.- Nicio reclamație cu privire la trucarea unei competiții nu poate avea incidență asupra rezultatului sportiv al unei competiții, dacă ea a fost depusă după disputarea fazei respective a competiției.

4.- Abaterile prevăzute în prezentul articol se sancționează cu măsura suspendării de la o lună la 12 luni și penalitate sportivă de la 10.000 lei la 150.000 de lei.

 

Articolul 57. – Manipularea rezultatelor unei competiții

Oricine conspiră sau face înţelegeri pentru a influenţa rezultatul unei competiții într-o manieră incompatibilă cu etica sportivă şi principiile de conduită prevăzute de acest regulament va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv de la 1 la 2 ani şi cu o penalitate sportivă de minim 200.000 de lei.

 

 

SECŢIUNEA A II-A

 

DOPINGUL

 

Articolul 58. – Definiţia dopingului

1.-  Dopingul şi faptele de dopaj sunt definite în Regulamentul CIPS privind controlul doping în cadrul şi în afara competiţiilor.

2.-  Faptele arătate în Regulamentul CIPS privind controlul doping constituie abateri dacă sunt constatate în timpul sau în afara competiţiei.

 

Articolul 59. – Justificarea terapeutică

1.- Orice sportiv consultat de un medic căruia i s-a prescris tratament sau medicaţie trebuie să întrebe dacă tratamentul sau medicația respectivă conține substanţe sau metode interzise (conform listei din Regulamentul CIPS privind controlul doping).

2.- Dacă tratamentul sau medicaţia conţine astfel de substanţe, sportivul trebuie să solicite un tratament sau o medicaţie alternativă.

3.- Dacă nu există nici un tratament sau medicație alternativă, sportivul trebuie să obţină un certificat medical care să ateste această situație. Acest certificat va fi trimis organismului responsabil al CIPS în termen de 48 de ore de la data consultaţiei. Dacă competiția are loc în acest interval, certificatul trebuie să ajungă la organismul responsabil înaintea începerii competiției sau să fie înfăţişat la controlul doping. După trecerea acestui termen, nici un certificat medical nu va fi acceptat.

4.- Substanţa sau tratamentul interzise vor fi considerate justificate numai dacă sunt acceptate de organul competent al CIPS.

5.- Aceste dispoziţii se completează cu Regulamentul CIPS de control doping.

 

Articolul 60. – Sancţionarea dopingului

1.- Următoarele sancţiuni vor fi aplicate, în principiu, abaterilor privind dopingul:

 1. a) orice încălcare privind :

– prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor sau markerilor ei

– folosirea sau încercarea de folosire a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise

– refuzul sau neproducerea, fără motiv întemeiat, a probei

– contaminarea/ interpunerea/obstrucţionarea prin încercarea de a obstrucţiona oricare parte a controlului doping)

– posesia de substanţe sau metode interzise

va fi sancționată cu suspendare pentru doi ani, la prima abatere şi suspendare pe viaţă, în caz de recidivă;

 1. b) dacă sunt descoperite substanţe cuprinse în lista substanţelor şi metodelor interzise, pentru care se poate produce proba că acestea nu au fost destinate creşterii performanţei sportive, se va aplica cel puţin un avertisment pentru prima abatere şi o suspendare pentru doi ani, în caz de recidivă. A treia abatere va fi sancţionată cu suspendare pe viaţă;
 2. c) orice încălcare privind:

– traficul de substanţe sau metode interzise

– administrarea unor substanţe sau metode interzise

vor fi sancţionate cu suspendare pentru cel puţin patru ani.

Dacă sportivii implicaţi sunt în vârstă de sub 21 de ani, sancţiunea pentru autor este suspendarea pe viaţă;

 1. d) orice încălcare privind:

– Refuzul/omisiunea de a asigura informaţiile cerute cu privire la locul în care se află jucătorii sau la disponibilitatea lor pentru efectuarea testuluiva fi sancţionată cu suspendare de la 3 luni la 2 ani.

2.- Dacă persoana bănuită poate proba în fiecare caz individual că nu i se poate imputa o greşeală gravă, sancţiunea va putea fi redusă, dar numai până la jumătatea celei prevăzută de alin. 1, iar sancțiunea suspendării pe viață va putea fi înlocuită cu sancțiunea suspendării de cel puțin 8 ani.

3.- Dacă persoana bănuită poate proba într-un caz individual că nu i se poate imputa nici o greşeală, sancţiunea care ar fi trebuit să se aplice conform alin. 1 devine inaplicabilă.

4.- Dacă sprijinul acordat de o persoană bănuită, conduce la descoperirea sau la dovedirea dopării unei alte persoane, sancţiunea va putea fi redusă, dar numai la jumătatea celei prevăzută de alin. 1, iar sancțiunea suspendării pe viață va putea fi înlocuită cu sancțiunea suspendării de cel puțin 8 ani.

5.- Dacă mai mult de un jucător din aceeaşi echipă este sancţionat pentru dopaj, echipa va putea fi de asemenea sancţionată. Echipei i se pot scădea 6 puncte sau poate fi exclusă din competițiile în curs sau viitoare.

6.-  În toate cazurile va fi aplicată și sancțiunea penalității sportive.

7.- În cazul dopajului, nu este posibilă suspendarea parțială a executării sancțiunilor

 

 Articolul 61.– Repetarea controlului CIPS

Se poate obliga orice jucător sancţionat pentru doping să efectueze noi controale doping în timpul executării sancţiunii.

 

Articolul 62.– Procedura controlului doping

Aspectele tehnice şi procedura oficială a controlului doping sunt cele prevăzute de Regulamentul CIPS privind controlul doping.

 

Articolul 63.– Obligaţiile sportivilor

1.- Fiecare sportiv care participă la o competiţie sau un alt eveniment organizat de CIPS/FRPS/AJPS sau la antrenamentele premergătoare acestei competiţii sau eveniment, trebuie să fie de acord să se supună oricărui test stabilit de organismele competente ale CIPS/FRPS/AJPS.

2.- Jucătorul trebuie să fie de acord să-i fie prelevate probe, astfel încât să poată fi descoperită prezenţa oricăror substanţe interzise sau să poată fi stabilită folosirea oricăror metode interzise.

 

Articolul 64. – Sancţiunile guvernamentale împotriva dopingului

 

Chiar dacă organele de stat aplică sancţiuni pentru o abatere doping, organismele CIPS/FRPS/AJPS pot totuşi să examineze cazul şi să decidă dacă e necesară aplicarea unei sancţiuni în conformitate cu acest regulament.

 

Articolul 65. – Sancţiuni aplicate de alte organisme sportive

Orice sancţiuni obligatorii aplicate de un alt organism sportiv internaţional sau de organizaţia naţională de control doping, care sunt conforme principiilor legale, vor fi automat adoptate de CIPS/FRPS/AJPS şi, dacă sunt întrunite condiţiile, acestea vor putea fi extinse pentru a avea efect la nivel mondial, în condițiile prevăzute de regulamentele CIPS/FRPS/AJPS în vigoare.

 

 

SECŢIUNEA A III-A

 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE CLUBURILOR

 

 

Articolul 66. – Comportarea neregulamentară a clubului

Următoarele fapte constituie comportare neregulamentară a echipei şi se sancţionează cu penalitate sportivă, în funcţie de categoria competiţională:

 1. a) când doi sportivi primesc avertisment în aceiași competiție;
 2. b) când un sportiv este eliminat în timpul competiției;
 3. c) când mai mulţi sportivi ameninţă împreună sau intimidează un arbitru

 

Articolul 67.- Neprezentarea la competiții

1.- Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru două neprezentări în campionatul precedent, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiție și retrogradată în categoria inferioară în anul competițional următor.

2.- Echipele care nu s-au prezentat la competițiile oficiale sunt obligate să ramburseze echipelor organizatoare toate cheltuielile efectuate de acestea pentru organizarea jocurilor respective. Cluburile organizatoare care nu se prezintă la competiție sunt obligate la plata cheltuielilor de deplasare, cazare și masă a celorlalte echipe oaspete. Comisia de Disciplină a FRPS/AJPS va stabili suma datorată pe baza documentelor prezentate de clubul organizator privind cheltuielile efectuate, iar plata se va face în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărârii, în caz contrar clubul debitor nu va mai fi programat la următoarele competiții. Această obligaţie nu se aplică în situaţia în care neprezentarea s-a datorat unui caz fortuit, iar competiția respectivă a fost reprogramată, situaţie în care cheltuielile ocazionate de organizarea competiției care nu a mai avut loc se împart egal între cele cluburi, pe baza hotărârii comisiei

3.- Neîndeplinirea condițiilor de participare în competiții, astfel cum sunt prevăzute de ROF, se sancționează cu penalitate sportivă de la 5.000 la 50.000 de lei și, în caz de neconformare in termen de 30 de zile, cu neprogramarea la competițiile oficiale și penalitate sportivă.

4.- Prezentarea unei echipe la competițiile oficiale fără antrenor calificat corespunzător, înscris în raportul de arbitraj, se sancționează conform dispozițiilor regulamentare

 

Articolul 68. – Responsabilitatea cluburilor în organizarea jocurilor

Cluburile care organizează competiții sportive au următoarele obligaţii:

 1. a) să evalueze gradul de risc pe care îl produce competiția şi să comunice forţelor de ordine, în termenul legal, gradul de risc al acestora;
 2. b) să se conformeze şi să aplice regulile CIPS/FRPS privind securitatea şi să ia toate măsurile de ordine în funcţie de condiţiile existente înaintea, în timpul şi după terminarea competetiției şi dacă intervin incidente;
 3. c) să asigure securitatea arbitrilor, sportivilor şi oficialilor în timpul şederii lor în localitatea respectivă;
 4. d) să informeze operativ autorităţile şi să colaboreze cu ele activ şi eficient;
 5. e) să se asigure că legalitatea şi ordinea sunt menţinute în zona de competiție şi în proximitatea acesteia competiția fiind organizată corespunzător.

 

Articolul 69. – Alte obligaţii ale cluburilor

Cluburile sunt, de asemenea, obligate:

 1. a) să prezinte cărţile de identitate ale sportivilor juniori şi să răspundă de corectitudinea acestora;
 2. b) să informeze spectatorii asupra consecinţelor pe care le-ar putea provoca comportamentul neregulamentar;
 3. c) să se asigure că în managementul cluburilor nu este implicată nicio persoană declarată non grata, nicio persoană care a fost condamnată penal în ultimii cinci ani și nici o persoană care este acționar sau deține orice funcție în cadrul altui club din aceeași categorie competițională.

 

Articolul 70. – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1.- Clubul organizator răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat cu penalitate sportivă.

 1. Comportamentul neregulamentar cuprinde:
 2. a) introducerea în locurile de desfăşurare a competițiilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;
 3. b) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;
 4. c) aprinderea ori aruncarea de obiecte spre alţi spectatori sau spre/în zona competițională;
 5. d) distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta zonei competiționale şi escaladarea gardurilor ce înconjoară această zonă;
 6. e) violenţe asupra persoanelor, pătrunderea în zona competițională;
 7. f) împiedicarea prin orice mijloace a activităţii sau acţiunii forţelor de ordine şi conflictul cu acestea.

 

Articolul 71. – Nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor

1.- Coroborat cu prevederile art. 70, abaterile de la organizarea competițiilor se sancţionează astfel:

 1. a) schimbarea neautorizată a programării unei competiții oficiale, cu interdicția participării la o competiție oficială.
 2. b) neasigurarea, potrivit ROF, a asistenţei medicale, a prezenţei forţelor de ordine, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea competiției, se sancţionează cu descalificare de la competiția respectivă. Dacă abaterea a avut drept consecinţă accidentări sau distrugeri, clubul vinovat va fi obligat la plata prejudiciului cauzat;
 3. c) nerespectarea prevederilor ROF privind măsurile de ordine, inclusiv neasigurarea protecţiei pentru sportivi şi oficialii de competiție, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea competiției de către arbitru, se sancţionează cu descalificare

2- Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă pe întreaga perioadă competițională care au avut drept rezultat:

 1. a) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, se sancţionează în conformitate cu dispozițiile
 2. d) aruncarea cu obiecte spre alți spectatori sau spre/în zona competițională se sancţionează cu penalitate sportivă de la 30.000 la 80.000 de lei, dacă obiectele nu au lovit persoane. În caz de recidivă sau în cazul în care obiectele aruncate au lovit persoane, clubul se sanctioneaza cu penalitate sportiva de la 40 000 la 100 000 lei
 3. e) Folosirea într-o competiție oficială a unui sportiv aflat în stare de suspendare sau fără drept de joc se sancţionează cu descalificarea echipei.

3.- Dreptul de participare al unui sportiv la anumite competiții oficiale nu poate fi condiționat prin acordurile de transfer sau alte convenții intervenite între cluburi sau între cluburi și sportivi. 10.

4.- Folosirea în competițiile oficiale sau amicale a unui sportiv aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, constatată de medicul delegat, arbitru sau observator, se sancţionează cu:

 1. a) avertisment, dacă starea a fost descoperită înaintea începerii competiției iar sportivul nu a mai participat la competiție;
 2. b) cu descalificarea echipei dacă starea a fost descoperită în cursul competiției sau după încheierea acesteia.

5.- Folosirea într-o competiție oficială a unui jucător neînscris în raportul de arbitraj, nelegitimat sau legitimat la un alt club, se sancţionează cu pierderea competiției și scăderea a şase puncte, sportivul urmând să fie sancţionat corespunzător. Clubul vinovat va fi sancţionat şi cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru următoarele una sau două perioade de transfer.

6.- Acceptarea la stagiile de pregătire sau la antrenamente ori folosirea în competițiile amicale a unui jucător legitimat la alt club, fără acordul scris al conducerii clubului unde sportivul este legitimat, se sancţionează cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru o perioadă de un an.

7.- Participarea la o competiție sau turneu internaţional amical în străinătate sau organizarea unei competiții ori turneu internaţional în ţară, fără avizul prealabil al FRPS, se sancţionează cu avertisment şi, în caz de recidivă, cu excluderea din FRPS.

8.- Abaterile de la dispoziţiile ROF pentru care nu există sancţiuni prevăzute expres de prezentul regulament, vor fi sancţionate conform ROF la care se va adăuga o penalitate sportivă de până la 10.000 de lei. În cazul în care nu există sancţiuni prevăzute de ROF se vor aplica penalităţi sportive de până la 30.000 lei.

 

Articolul 72. – Refuzul de a trimite sportivii la echipele naţionale

Fapta cluburilor de a nu permite sportivilor să se prezinte la convocările echipelor reprezentative pentru antrenamente şi competiții, se sancţionează cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv pentru persoanele vinovate pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

 

Articolul 73. – Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii

1.- Clubul care nu plăteşte unei alte persoane sau FRPS/AJPS, în termen de 30 de zilede la data comunicarii hotararii, o sumă de bani, integral sau parţial, deşi există în acest sens o hotărâre definitivă a unui organism jurisdictional al FRPS/AJPS:

 1. a) va fi obligat la plata unei penalitati de la 3.000 la 7.000 lei si i se va acorda un termen de gratie de 5 zile pentru executarea integrala a obligatiilor de plata;
 2. b) i se va interzice dreptul de a transfera si/sau legitima sportivi in calitate de club cesionar si va plăti penalități de 1%/lună către FRPS
 3. c) Sanctiunile aratate la litera b) se aplica timp de 90 de zile, dupa care echipa clubului respectiv va fi exclusa din FRPS.

3.-

a). Persoanele fizice care nu-si executa obligatiile stabilite prin hotarari definitive si irevocabile ale FRPS/AJPS in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii se sanctioneaza cu masura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de pescuit sportiv pana la executarea integrala a obligatiei stabilite dar nu mai mult de 2 ani. In cazul in care nici dupa 2 ani persoana fizica nu si-a executat obligatiile va fi exclusa din activitatea de pescuit sportiv.

b). Membrii afiliati, alții decât cluburile care nu aduc la indeplinire/executa sau respecta, obligatiile stabilite prin hotarari definitive ale FRPS/AJPS in termen de 10 de zile de la data comunicarii hotararii se sanctioneaza cu masura suspendarii dreptului de a organiza competitii sub egida FRPS, pana la executarea/respectarea obligatiei.

c). Persoanele aflate la conducerea membrului afiliat care nu au executat si/sau respectat o hotarare definitiva a FRPS/AJPS sunt sanctionate cu masura interzicerii participarii la orice activitate legata de pescuitul sportiv pentru o durata de 2 ani si penalitate sportiva de 10.000 lei.

d). Competenta sanctionarii membrului afiliat si persoanelor din conducerea acestuia apartine Comisiei de Disciplina a FRPS la sesizarea Secretarului General al FRPS

e). In cazul in care membrul afiliat nu-si executa obligatiile stabilite conform prevederii de la lit. c), pana la terminarea anului calendaristic in curs, membrul afiliat va fi exclus conform statutului FRPS

4.- Hotărârile pronunţate de organismele jurisdicţionale ale CIPS sau de Tribunalul Arbitral al Sportului sunt puse în executare de Comisia de Disciplina a FRPS. Neexecutarea hotararilor executorii de către cluburi si persoanele fizice apartinatoare de acestea (cu exceptia sportivilor), altele decât cele privind obligarea la plata unor sume de bani, va fi sancționată prin suspendarea dreptului de participare și organizare a competițiilor pe o perioadă de 2 ani. 5.- În scopul aplicării eficiente a acestei sancțiuni, FRPS/AJPS va comunica în mod operativ tuturor membrilor afiliați, persoanele care au fost sancționate cu interzicerea accesului la orice competiție și va publica acest gen de informații pe site-ul oficial FRPS.

 

Articolul 74. – Abateri referitoare la nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a FRPS  (altele decât cele prevăzute mai sus)

1.- Cotizații, contribuții, taxe

1.1. Un club afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 31 martie, începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii (echipele clubului nu mai sunt programate la competițiile oficiale), precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRPSAJPS. După plata cotizaţiei membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a echipelor clubului afiliat, se vor aplica regulamentele în materie.

1.2. Cluburile care nu plătesc cotizaţiile, contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi programate în competiţiile oficiale organizate de FRPS, sau AJPS..

2 Caracterul jocurilor

2.1. Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul competițiilor, din oficiale în amicale sau invers, sub sancţiunea suspendării competiționale pe o perioada de un an.

2.2. Cluburile pot participa la competiții amicale în următoarele condiţii:

 1. a) din proprie iniţiativă pentru cele interne, membre ale FRPS;
 2. b) cu aprobarea FRPS pentru competiții amicale cu echipe/cluburi neafiliate FRPS
 3. c) cu aprobarea FRPS, pentru cele internaţionale.

2.3. Cluburile nu pot angaja competiții amicale cu echipe aparţinând unor cluburi care au fost excluse din FRPS/AJPS.

2.4. În caz de nerespectare a dispoziţiilor de la pct. 2.2 și 2.3 de mai sus, cluburile în culpă vor fi sancționate cu penalitate sportivă de la 100.000 la 300.000 de lei.

3 Contestații

3.1. Cluburile care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea-credinţă, lipsite de motivaţie sau neachitate, sunt obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate în faţa comisiei abilitate (delegaţi, sportivi, arbitri, etc.). În asemenea cazuri, clubul/echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va fi obligată la plata unei penalităţi sportive egală cu un cuantum reprezentând dublul taxei de contestaţie.

4.- Înscrierea și condițiile de participare

4.1. La toate competițiile oficiale de juniori este obligatorie prezența unui antrenor calificat posesor de licență  Arbitrul este obligat să controleze licența și valabilitatea acesteia înaintea începerii oricărei competiții de juniori și va consemna în raportul de arbitraj, la rubrica observații suplimentare, existența licenței, numărul acesteia și termenul de valabilitate. În cazul în care, înaintea începerii jocului, antrenorul nu prezintă arbitrului licența sa, acesta nu va avea acces în zona de competiție.

5.- Legitimarea şi transferarea jucătorilor

5.1. Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferarea jucătorilor, viza anuală şi viza medicală atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.-

 

6.- Asistenţa medicală

a). Arbitrii competițiilor sunt obligaţi să nu înceapă concursul în cazul în care cadrul medical delegat să asigure asistenţa medicală nu se prezintă la teren în maxim 15 minute de la ora stabilită pentru începerea competiției şi să nu continue jocul dacă asistenţa medicală nu este asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor ROF.

7.- Controlul doping

 1. a) neprezentarea la controlul doping la termenul fixat, sau părăsirea de către sportiv a staţiei de control doping înainte de emiterea probei, se consemnează şi se aduce la cunoştinţă persoanei care a solicitat controlul, în scris, de către şeful Laboratorului de control doping.
 2. b) sportivul care nu semnează fişa de prezentare, semnează fişa dar nu se prezintă pentru control, este supus sancţionării ca şi un sportiv depistat pozitiv. Sportivul este direct răspunzător de orice substanţă interzisă care se depistează în corpul, în ţesuturile sau umorile organismului său.

c). La primirea unui buletin cu rezultat pozitiv la proba A de către solicitantul controlului doping, acesta poate cere Agenţiei Naţionale Antidoping efectuarea probei B (contra-expertiza) în termen de maximum 15 zile de la primirea rezultatului pozitiv. După comunicarea rezultatului pozitiv la proba A, FRPS/AJPS sau clubul efectuează o anchetă având ca subiect sportivul în cauză, medicul şi persoanele din anturajul acestuia, în vederea determinării circumstanţelor care au condus la folosirea substanţei interzise.

d). Sancţiunile dispuse de FRF sau de LPF, în cazul folosirii substanţelor interzise de către sportivi vor fi în conformitate cu reglementările CIPS în materie.

e). Aceleaşi sancţiuni se aplică şi medicilor şi altor persoane care administrează sau încurajează utilizarea substanţelor interzise sau facilitează procurarea acestor substanţe, fapt dovedit în urma unei anchete organizate de FRPS sau cluburile sportive împreună cu Agenţia Naţională Antidoping.

 1. f) Sancţiunile disciplinare pronunțate de FRPS sau, după caz, AJPS/AMPSB în caz de dopaj, pot fi atacate la CIPS sau la FRPS, în condiţiile regulamentelor acestora.
 2. g) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile CIPS în această materie, şi cu dispoziţiile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

 

 

TITLUL AL III-LEA

 

PROCEDURA ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

 

 

Articolul 75. – Obiect

Titlul al III-lea din regulamentul disciplinar reglementează organizarea și funcționarea organismelor de luare a deciziei în materie disciplinară ale Federației Române de Pescuit Sportiv, precum și procedura aplicabilă în soluționarea cauzelor disciplinare.

 

Articolul 76. – Locul de desfășurare a ședinței

Fără nicio excepție, ședințele și deliberările organismelor de luare a deciziei vor avea loc la sediul FRPS.

 

Articolul 77. – Autorități competente în materie disciplinară

1.- Arbitrul este competent să ia deciziile în materie disciplinară în timpul desfășurării concursului.

2.-  Deciziile arbitrului luate în timpul concursului (de la intrarea până la ieșirea acestuia de pe pista de concurs) sunt definitive.

3.- În mod excepțional, derogând de la prevederile alin. 2 de mai sus, comisia de disciplină a FRPS are competența de a:

 1. a) sancționa abaterile grave care nu au fost văzute de arbitru;
 2. b) îndreapta erorile apărute în deciziile disciplinare ale arbitrilor, în ceea ce privește greșita identificare a persoanei constatată de CA;
 3. c) stabili sancțiunile aplicabile în ceea ce privește abaterile disciplinare sancționate cu descalificare, suspenxdare, interdicții de participare în conformitate cu dispozițiile ROF și a regulamentului disciplinar.

 

Articolul 78. – Organisme de luare a deciziei în materie disciplinară

1.- Organismele de luare a deciziei ale FRPS în materie disciplinară sunt:

 1. a) Comisia de Disciplină a FRPS, în prima instanță;
 2. b) Comisia de Apel a FRPS, în ceea ce privește apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de Comisia de Disciplină a FRPS.

2.- Hotărârile pronunțate de Comisia de Recurs a FRPS pot fi atacate la Tribunalul Arbitral al Sportului în termen de 21 de zile de la comunicarea acestora.

 

Articolul 79. – Compunerea instanțelor disciplinare

1.- Instanțele disciplinare ale FRPS sunt compuse dintr-un președinte, un vicepreședinte și trei membri, la care se adaugă un secretar.

2.- Președintele instanțelor disciplinare trebuie să fie licențiat în științe juridice.

3.- Președintele, este numit de Biroul Federal al FRPS.

4.- Instanțele disciplinare sunt competente să soluționeze cauzele în prezența a cel puțin trei membri, cu excepția cauzelor care pot fi soluționate de un judecător unic.

 

Articolul 80. – Președinte. Secretariat

1.- Președintele conduce ședințele instanței disciplinare și se pronunță asupra aspectelor aflate în competența sa.

2.- Dacă președintele se află în imposibilitatea de a participa la ședința instanței disciplinare, acesta va fi înlocuit de vicepreședinte. Daca nici vicepreședintele nu poate participa la ședință, aceasta va fi condusă de membrul desemnat în scris, telefonic sau prin e-mail de către președintele instanței. Dacă președintele se află în imposibilitatea de a desemna membrul care va conduce ședința instanței, această sarcină revine vicepreședintelui instanței.

3.- Departamentul juridic al FRPS va asigura Secretariatul instanțelor disciplinare.

4.- Secretarii instanțelor disciplinare realizează munca administrativă și asigură dactilografierea computerizată a hotărârilor pronunțate de instanțele disciplinare.

5.- Secretariatul asigură arhivarea dosarelor. Deciziile pronunțate și actele dosarului vor fi păstrate pentru un termen de cinci ani. Termenul de mai sus curge începând cu data la care cauza dedusă judecății a fost soluționată printr-o decizie irevocabilă.

 

Articolul 81. – Independența

1.- Membrii instanțelor disciplinare sunt independenți și se supun numai statutelor și regulamentelor care le reglementează activitatea.

2.- La deliberările instanțelor disciplinare nu pot participa decât membrii instanțelor disciplinare, precum și secretarul acestora. Prezența oricărei alte persoane, cu excepția celor arătate mai sus este strict interzisă.

3.- Nu pot fi membrii ai instanțelor disciplinare: oficialii, colaboratorii și personalul salariat al FRPS, observatorii, oficialii și salariații membrilor afiliați FRF (cluburi, AJPS/AMPSB) sau membrii altor comisii ale FRPS.

 

Articolul 82. – Abținerea și recuzarea

1.- Un membru al instanțelor disciplinare nu își poate exercita funcția dacă are un interes personal și/sau direct ori indirect în cauză. În această situație, el trebuie să arate în timp util, motivele pentru care înțelege să se abțină de la judecarea cauzei.

2.- Părțile pot recuza un membru al instanțelor disciplinare dacă există dubii cu privire la independența și imparțialitatea acestuia. Cererea de recuzare trebuie formulată sub sancțiunea decăderii în termen de cel mult 24 de ore de la aflarea motivelor de recuzare. Aceasta trebuie motivată și însoțită, dacă este posibil, de probe. Dacă membrul împotriva căruia s-a formulat cererea de recuzare nu înțelege să se abțină, instanța disciplinară va soluționa cererea, în compunerea instanței neintrând persoana recuzată.

3.- Sub sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă, nu se poate recuza mai mult de un membru al instanțe disciplinare.

4.- În cazul când, din pricina abținerii, nu se poate alcătui completul de judecată, Comitetul Executiv numește o comisie ad-hoc care va soluționa cauza.

5.- Dacă cererea de recuzare este vădit neîntemeiată, fiind formulată doar pentru a tergiversa soluționarea cauzei, persoana vinovată va fi sancționată cu o penalitate sportivă de 30.000 de lei.

6.- Cererea de recuzare va fi soluţionată de către Comisia de Apel.

 

 

Articolul 83. – Confidențialitate

1.- Membrii instanțelor disciplinare trebuie să asigure confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor care le-au fost dezvăluite în cursul exercitării mandatului lor.

2.- Conținutul hotărârilor comunicate părților poate fi făcut public. Orice document aflat la dosarul cauzei poate fi făcut public numai cu acordul părții/părților implicate.

3.- Ședințele instanțelor disciplinare, mai putin deliberarile, pot fi inregistrate audio/video. Înregistrările obținute nu vor putea fi folosite decât pentru verificarea modului în care membrii instanțelor disciplinare și-au îndeplinit mandatul. De asemenea, la solicitarea organelor de urmărire penală, FRPS va pune la dispoziția acestora, înregistrările obținute. Înregistrările se salvează pe suport optic de stocare a datelor și vor fi arhivate pentru o durată de 5 ani de la momentul înregistrării.

 

 Articolul 84. – Exonerare de răspundere

Membrii instanțelor disciplinare, secretarii și coordonatorul secretariatului comisiilor FRPS nu răspund pentru acțiunile sau inacțiunile legate de procedura disciplinară, cu excepția culpei grave definita ca fiind influentarea solutiei in sensul in care, daca nu s-ar fi gresit in actiunile sau inactiunile legate de procedura disciplinara s-ar fi luat o decizie contrara. Membrii instantelor disciplinare nu raspund pentru colectarea/depunerea sau continutul actelor aflate la dosarul cauzei si pentru opinia de specialitate data in cauze.

 

Articolul 85. – Probe. Mijloace de probă

1.- În vederea aflării adevărului, instanțele disciplinare sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

2.- Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei abateri disciplinare, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.

3.- Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: raportul arbitrului, raportul arbitrilor asistenți, raportul oficialului, raportul observatorului de competiție, raportul observatorului de arbitri, raportul supervizorului, procesul-verbal al ședinței tehnice însoțit de tabelul cu semnăturile celor prezenți, declarațiile făptuitorului, declarațiile părții vătămate, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale, expertizele, precum și orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului.

4.- Sarcina administrării probelor, cu excepția cazului în care acțiunea disciplinară a fost pornită la solicitarea unei alte persoane, revine FRPS.

5.- La cererea instanțelor disciplinare, orice sportiv, oficial, oficial de joc sau oficial asimilat care cunoaște vreo probă sau deține vreun mijloc de probă este obligat să le aducă la cunoștinţă sau să le înfățișeze. Refuzul de a aduce la cunoștință sau de a înfățișa mijloacele de probă deținute sau probele cunoscute, în termenul fixat de instanțele disciplinare, constituie abatere disciplinară și se sancționează cu penalitate sportivă de 15.000 de lei.

 

Articolul 86. – Prezumția de nevinovăție.

Dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor

1.- Făptuitorul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu este obligat să-și probeze nevinovăția.

2.- În cazul în care există probe de vinovăție, făptuitorul poate proba lipsa lor de temeinicie, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

Articolul 87. – Concludența și utilitatea probei

1.- Părțile pot propune probe și pot solicita administrarea lor, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

2.- Cererea pentru administrarea probei nu poate fi respinsă dacă ea a fost făcută în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament, dacă proba este concludentă și utilă.

3.- Admiterea sau respingerea cererii se face motivat.

 

Articolul 88. – Interzicerea mijloacelor de constrângere

1.- Este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obține probe.

2.- De asemenea, este oprit a determina o persoană să săvârșească sau să continue săvârșirea unei fapte penale, în scopul obținerii unei probe.

 

Articolul 89. – Aprecierea probelor

1.- Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de instanțele disciplinare, în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.

2.- Instanțele disciplinare vor ține cont de atitudinea părților în cursul desfășurării procedurii, precum și de modul în care acestea colaborează cu instanțele disciplinare și cu secretariatul comisiilor cu atribuții jurisdicționale ale FRPS.

 

Articolul 90.- Rapoartele oficialilor de competiție

1.- Faptele descrise în rapoartele oficialilor de meci sunt prezumate a fi exacte.

2.- Dovada inexactității conținutului rapoartelor oficialilor de meci este permisă, putând fi făcută doar prin înregistrări video sau fotografii.

3.- Daca există neconcordanțe între rapoartele oficialilor de competiții și nu există mijloace pentru interpretarea diferitelor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului are prioritate în ceea ce privește incidentele petrecute în incinta pistei competiționale; în ceea ce privește incidentele petrecute în afara pistei de concurs, are prioritate raportul observatorului de competiție.

 

Articolul 91. – Asistare și reprezentare

1.- Părțile pot fi asistate sau reprezentate de avocați, consilieri juridici, agenți de jucători, reprezentanți ai sindicatelor jucătorilor sau mandatari cu procură notarială. Reprezentanții părților trebuie să facă dovada acestei calități prin: împuternicire avocațială în cazul avocaților, delegație semnată și ștampilată de conducerea clubului în cazul consilierilor juridici si a altor reprezentanti, contract de reprezentare înregistrat la FRPS în cazul agenților de jucători, delegație din partea conducerii sindicatului în cazul reprezentanților sindicatelor jucătorilor sau procură notarială în cazul altor mandatari.

2.- Părțile pot fi reprezentate în măsura în care președintele instanței disciplinare nu apreciază necesara prezența lor.

 

Articolul 92. – Limba

1.- Procedura în fața instanțelor disciplinare se desfășoară în limba română.

2.- În situația în care partea implicată în procedura disciplinară nu cunoaște limba română, ea se va prezenta în fața instanțelor disciplinare cu un interpret ales de către aceasta. De asemenea, înscrisurile într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora în limba română.

 

Articolul 93. – Termene

1.- Termenele prevăzute de prezentul regulament sau cele stabilite de secretariat sau de președintele instanței disciplinare sunt imperative.

2.- Neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui act de procedură în termenul legal atrage decăderea.

 

Articolul 94. – Începutul procedurii disciplinare

1.-

 1. Abaterile disciplinare se urmăresc din oficiu. Sesizarea se va face de Secretarul General al FRPS care impreună cu secretarul instanței disciplinare va face toate demersurile în vedere aatașării la dosarul cauzei a: rapoartelor oficialilor de competiții, articolelor din mass-media, înregistrărilor audio-video, fotografiilor sau oricăror mijloace de proba aflate în posesia FRPS și necesare soluționării cauzei.
 2. Sesizarea poate fi făcută şi de Comisile FRPS

c.Sesizarea privind punerea in executare a hotararilor CD și CA si aplicarea sanctiunilor disciplinare se face prin referatul secretarului acesteia.

 1. Sesizarea organului jurisdictional privind savarsirea unei abateri disciplinare se poate face prin plangere si de catre orice altă persoana care justifică un interes personal, direct, actual și legitim, participantă la fapta de natura sa atraga raspunderea disciplinara.
 2. Sesizarea Comisiei Disciplina a FRPS pentru alte cauze date in competenta acesteia se face numai potrivit statutului si regulamentelor.
 3. Sesizarile facute contrar prezentelor prevederi vor fi respinse ca inadmisibile

2.- Oficialii de competiții sunt obligați să menționeze în rapoartele întocmite orice abatere disciplinară de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor. Nerespectarea, cu intenție, a obligației sus-enunțate se sancționează cu o penalitate sportivă de 30.000 de lei. În caz de recidivă, oficialii vor fi revocați din calitatea pe care o dețin. Proba nerespectării obligației de mai sus se poate face doar prin înregistrări video sau fotografii.

3.- Secretarul General al FRPS va sesiza, de asemenea, Comisia de Disciplină a FRPS în ceea ce privește abaterile disciplinare care aduc atingere intereselor și imaginii FRPS.

4.- Orice persoană implicata intr-o faptă a cărei săvârșire poate avea implicații disciplinare, poate formula în scris o plângere adresată Comisiei de Disciplină cu privire la săvârșirea de către o altă persoană a unei abateri disciplinare prevăzute și sancționate de regulamentul disciplinar. În caz de denunțare calomnioasă, autorul plângerii va fi sancționat cu suspendarea pentru 6 luni și o penalitate sportivă de 15.000 de lei. Plangerea formulata de o persoana fara calitate va fi respinsa ca inadmisibila

5.- Plângerea menționată la alin. 4, va cuprinde în mod obligatoriu:

 1. a) numele și adresa părților;
 2. b) în caz de reprezentare, numele și adresa reprezentantului, precum și dovada calității de reprezentant;
 3. c) solicitările părților;
 4. d) prezentarea situației de fapt, motivele de drept care stau la baza plângerii, precum și arătarea mijloacelor de probă;
 5. e) documentele relevante pentru soluționarea cauzei, cum ar fi contractele și corespondența anterioară legate de litigiu;
 6. f) numele și adresa persoanelor fizice și juridice implicate în cauză (mijloc de probă);
 7. g) dovada achitării taxei de timbru
 8. h) data și semnătura.

6.- Plângerea care nu satisface exigențele sus-menționate va fi returnată de secretariatul comisiei de disciplină a FRPS cu invitația de a completa lipsurile constatate în termen de 7 zile, în caz contrar cererea urmând anu fi înregistrată pe rolul instanței disciplinare.

7.- Dacă nu există nici un motiv de a refuza primirea plângerii, aceasta urmează a fi comunicată de secretariatul instanței disciplinare împreună cu toate actele relevante persoanelor mentionate in plangere ca parate, fixându-se un termen de cel mult 7 zile în care aceasta va putea comunica punctul său de vedere.

8.- Membrii afiliați vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax arătat în plângerea adresată instanței disciplinare.

9.- Jucătorii și antrenorii vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax al clubului. Clubul este obligat să comunice jucătorilor/antrenorilor actele de procedură sub semnătură de primire, iar în situația în care se refuză primirea acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10.- Agenții de jucători și agenții de meciuri vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax arătat în plângere.

11.- Orice documente, înscrisuri sau alte informații vor fi comunicate în condițiile prevăzute la alin. 8, 9 și 10.

12.- În mod excepțional, în situația în care nu este posibilă efectuarea comunicărilor prin fax, acestea se vor transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

13.- Taxa de timbru este datorată pentru orice sesizare a Comisiei de Disciplină și a Comisiei de Apel si pentru fiecare capat de cerere, indiferent de natura acesteia, cu excepţia sesizărilor formulate de către Secretarul General al FRF/LPF sau ale unor Comisii ale FRPS

 

Articolul 94. bis – Citarea părţilor

1.- Citarea părţilor se face cu cel puţin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc şedinţa Comisiei de Disciplină și Etică.

2.- În situaţii excepţionale, când Comisia de Disciplină se întruneşte în şedinţă extraordinară, citarea părţilor se va face cu cel puţin 12 ore înainte de ora la care este stabilită şedinţa Comisiei.

3.- Partea regulamentar citată cu privire la un termensau prezenta la termen nu va mai fi citată în tot cursul judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoştinţă.

 

Articolul 95. – Urmărirea abaterilor disciplinare

Secretariatul Comisiei de Disciplină îndeplinește din oficiu actele prealabile necesare urmăririi abaterilor disciplinare sub îndrumarea președintelui Comisiei de Disciplină.

 

Articolul 96. – Colaborarea părților cu instanța disciplinară

1.- Părțile sunt obligate să colaboreze cu Comisia de Disciplină a FRPS în vederea stabilirii adevărului. În mod special, părțile sunt obligate să pună la dispoziția Comisiei de Disciplină a FRPS toate datele sau informațiile pe care aceasta le solicită, în termenul fixat de instanța disciplinară.

2.- Dacă părțile refuză să comunice datele sau informațiile solicitate ori refuză să se prezinte în fața instanței, președintele va dispune sancționarea părții în culpă cu o penalitate sportivă de  pana la 15.000 de lei.

3.- Dacă părțile nu vor colabora cu instanța disciplinară și, în special, dacă vor ignora termenele fixate, Comisia de Disciplină a FRPS va pronunța o hotărâre având în vedere doar probele aflate la dosarul cauzei.

 

Articolul 97. – Dezbateri și declarații orale. Principiu

1.- Comisia de Disciplină a FRPS va pronunța o hotărâre pe baza probelor aflate la dosarul cauzei. În cursul analizarii cauzei , dacă președintele Comisiei de Disciplină a FRPS consideră că nu este pe deplin lămurit asupra cauzei, va putea convoca partea/părțile la audieri în fața instanței.

2.- Președintele Comisiei de Disciplină a FRPS va hotărî asupra ordinii ascultării părților. După încheierea audierilor, președintele va putea încuviința părților ultimul cuvânt.

3.- Declarațiile părților vor fi consemnate în scris. Persoanele audiate vor semna propriile declaraţii.

4.- Părţile au obligaţia de a depune toate documentele de care înţeleg să se folosească până la termenul stabilit de comisie.

5.- Comisia de Disciplină, dupa dezbaterea fondului poate amâna cauza o singură dată, la solicitarea oricăreia dintre părţi, în vederea depunerii concluziilor scrise. Termenul acordat nu poate fi mai mare de 7 zile. Pronuntarea se face cand Comisia de Disciplină va fi lamurită sub toate aspectele deduse judecatii dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii în pronunțare.

 

Articolul 98. – Procedura disciplinară privind abaterile săvârșite în timpul jocului

1.- Oficialii de meci (arbitru, oficial, observator) sunt obligați să transmită către CD rapoartele întocmite cu ocazia disputării competițiilor în condițiile prevăzute de ROF.

2.- Părțile vor fi informate printr-o citaţie semnată de secretarul Comisiei de Disciplină a FRPS asupra datei la care va fi analizată cauza lor. Secretariatul Comisiei de Disciplină a FRPS se va îngriji să comunice părților toate documentele aflate la dosarul cauzei în vederea exercitării dreptului la apărare. Acestea au posibilitatea să comunice în scris punctul lor de vedere/apararile, precum și orice probă de care înțeleg să se folosească până cel târziu la ora 10:00 a zilei în care va avea loc ședința comisiei, la numărul de fax al Secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS care va fi comunicat pe site-ul FRPS

3.- Nu se citează persoanele aflate în următoarele situaţii:

 1. a) sportivii direct eliminați în timpul competiției sau cei cărora li s-au reținut carnetele de legitimare după terminarea jocului, precum și delegații echipelor de la competiția în cauză;
 2. b) cluburile si reprezentanții cluburilor în situația când s-au introdus contestații scrise în raportul de arbitraj sau în cazul în care a întârziat ori nu s-a prezentat la joc echipa pe care o reprezintă;
 3. c) jucătorii și reprezentanții cluburilor în cazul în care s-au introdus contestații pentru substituirea de jucători în raportul de arbitraj;
 4. d) cluburile si reprezentații cluburilor între care s-a desfășurat competiții în cursul căruia au avut loc incidentele;
 5. e) antrenorii/oficialii eliminați de pe pista de concurs;
 6. f) persoanele menționate în rapoartele de joc.

4.- Persoanele menționate la alineatul precedent pot fi prezente sau pot transmite punctul lor de vedere/apararile până cel târziu la ora 10:00 a zilei în care va avea loc ședința comisiei la numărul de fax al Secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS

 

Articolul 99. –Persoana identificata greșitsi sanctionata eronat

1.- Consecințele disciplinare ale unei decizii luată de arbitru pot fi analizate de instanțele disciplinare în cazul în care persoana sancționată a fost identificată greșitsau a fost sanctionata eronat. În acest sens, clubul la care este legitimat sportivul sancționat sau de care apartine persoana va informa în scris FRPS până la ora 16:00 a primei zile lucrătoare de după disputarea competiției asupra intenției de a formula o sesizare.

2.- Până la ora 16:00 a celei de-a doua zi lucrătoare de după disputarea jocului, clubul trebuie să pună la dispoziția secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS toate probele de care înțelege să se folosească, precum și dovada achitării taxei. În mod obligatoriu, clubul este obligat să pună la dispoziția secretarului Comisiei de Disciplină a FRPS:

 1. a) o declarație scrisă a persoanei în cauză prin care aceasta arată că a fost identificat în mod greșit de arbitru sau sanctionata eronat;
 2. b) înregistrarea video.
 3. c) confirmarea erorii sanctionarii din partea CD care va putea fi depusă pana la pronunțarea hotărârii.

3.- Sesizarea va fi analizată având în vedere doar înregistrarea video a incidentului, precum și celelalte probe puse la dispoziție de club. Oficialii de joc, reprezentații clubului sau sportivul au dreptul să participe la ședința Comisiei de Disciplina a FRPS în care se va hotărî asupra sesizării.

4.- Termenele prevăzute la acest articol sunt imperative. Numai cererile care sunt însoțite de probele arătate la alin. 2 lit. a), b)si c) de mai sus, vor fi avute în vedere de instanța disciplinară.

5.- Secretariatul va pune la dispoziția Comisiei de Disciplină a FRPS:

 1. a) raportul arbitrului, rapoartele celorlalți oficiali, precum și orice altă probă în sprijinul deciziei arbitrului;
 2. b) înregistrarea video, precum și celelalte probe puse la dispoziție de club.

6.- După analiza probelor aflate la dosarul cauzei, Comisia de Disciplină a FRPS va admite sau va respinge cererea formulată de club.

7.- În cazul în care Comisia de Disciplină a FRPS va respinge cererea formulată de club, ea va analiza dacă sesizarea este sau nu vădit neîntemeiată:

 1. a) dacă instanța apreciază că sesizarea nu este vădit neîntemeiată, persoanei i se va aplica sancțiunea prevăzută de Regulamentul Disciplinar pentru abaterea săvârșită;
 2. b) dacă instanța apreciază că sesizarea este vădit neîntemeiată, persoanei i se va putea dubla sancțiunea prevăzută de Regulamentul Disciplinar pentru abaterea săvârșită.

8 Hotărârile pronunțate de Comisia de Disciplină a FRPS asupra sesizărilor referitoare la identificarea greșită sau sanctionarea eronata a persoanei pot fi atacate cu apel la Comisia de Apel a FRPS.

 

Articolul 100. – Deliberări

1.- Comisia de Disciplină a FRPS deliberează cu ușile închise. La deliberări pot participa doar membrii și secretarul Comisiei.

2.- Membrii Comisiei de Disciplină a FRPS își exprimă părerea în ordinea stabilită de Președintele Comisiei, urmând ca acesta să își exprime ultimul punctul de vedere.

3.- Secretarul nu are drept de vot.

4.- Decizia este luată cu votul majorității simple a celor prezenți.

5.- Fiecare membru al Comisiei de Disciplină a FRPS este obligat să voteze.

6.- În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei este decisiv.

7.- Pronunţarea unei hotărâri poate fi amânată o singură dată.

 

Articolul 101. – Forma și conținutul hotărârii.

1.- Hotărârea pronunțată de Comisia de Disciplină a FRPS va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) numele membrilor care au luat parte la deliberări;
 2. b) numele părților;
 3. c) prezentarea situației de fapt;
 4. d) argumentele juridice pe care se bazează decizia;
 5. e) indicarea articolelor pe care se întemeiază decizia;
 6. f) dispozitivul;
 7. g) indicarea căii de atac și a termenului în care poate fi exercitată.

2.- Hotărârile vor fi semnate de toţi membrii Comisiei de Disciplină participanţi la ședință și de secretarul instanței. Comunicarea hotărârilor se va face sub semnătura preşedintelui Comisiei şi a secretarului acesteia.

3.- Greșelile evidente apărute în conținutul hotărârii vor fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți de către instanța care a pronunțat hotărârea.

4.- Comunicarea unei hotărâri care conține erori materiale nu poate produce prejudicii nici uneia din părțile din procedura disciplinară.

5.- După comunicarea hotărârii şi anexarea dovezilor privind comunicarea acesteia, dosarul va fi numerotat şi arhivat sau, dacă este cazul, înaintat Comisiei de Apel. De asemenea, Secretarul Comisiei de Apel va întocmi o condică de şedinţă care va cuprinde, pentru fiecare şedinţă de judecată, numele membrilor completului şi secretarului, cauzele în ordinea listei de şedinţă şi soluţia pentru fiecare cauză în parte. (amânare cu indicarea noului termen şi a motivului amânării sau pronunţarea, cu reproducerea întocmai a dispozitivului hotărârii).

 

Articolul 102. – Hotărâri fără motivare. Cheltuieli de transport si deplasare

1.- Comisia de Disciplină a FRPS poate decide să nu comunice părții/părților decât dispozitivul hotărârii sau hotararea motivata sumar. În același timp, partea/părțile trebuie să fie informate în scris că are/au dreptul să solicite în scris comunicarea motivării hotărârii în termen de 3 zile de la comunicarea acesteia. În situația în care nu își exercită acest drept, hotărârea devine definitivă.

2.- Dacă partea/una din părți solicită comunicarea motivării hotărârii, motivarea hotararii va fi transmisă părții/părților în termen de 3 zile de la primirea solicitării. Termenul de formulare a apelului începe să curgă de la data comunicării hotărârii motivate.

3.-.Partea in favoarea careia s-a pronuntat hotararea si martorii ori oficialii, au dreptul la cheltuielile de transport si deplasare conform actelor doveditoare depuse la dosarul cauzei. Cheltuielile vor fi suportate de catre partea in defavoarea careia s-a pronuntat hotararea. Rambursarea cheltuielilor de judecată se va acorda conform prevederilor dreptului comun.

 

Articolul 103. – Hotărâri supuse apelului

1.- Un apel poate fi formulat împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplină a FRPS în fața Comisiei de Apel a FRPS, cu excepția situației în care Comisia de Disciplină a FRPS a pronunțat o hotărâre cu privire la sesizarea asupra identificării greșite a persoanei sau a pronunțat o hotărâre prin care a dispus următoarele sancțiuni:

 1. a) mustrare sau avertisment;
 2. b) suspendare până la trei competiții consecutive sau trei luni, inclusiv;
 3. c) penalitate sportivă de cel mult 20.000 de lei, inclusiv.

În aceste cazuri, apelul va fi respins ca inadmisibil. Orice hotărâre pronunțată cu nerespectarea regulilor sus-enunțate este nulă de drept, fără a fi necesară intervenția unui organism al FRPS.

2.- Cererea de apel poate fi formulată de cel sancționat prin decizia Comisiei de Disciplină a FRPS și de Secretarul General al FRPS.

3.- Termenul de declarare a apelului este de două zile de la comunicarea hotărârii motivate. Recursul se va formula in scris in termenul sus-mentionat.

4.- Constituie motive de apel:

 1. a) interpretarea eronată a situației de fapt;
 2. b) aplicarea greșită a regulamentului.

5.- Partea interesată va achita taxa de apel în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea hotărârii supusă apelului. Apelurile declarate de Secretarul General al FRPS nu se taxează.

6.- Dacă apelantul nu va depune motivele de apel în termenul prevăzut la alin. 3 din prezentul articol, instanța va respinge cererea de apel ca nemotivată.

7.- Dacă apelantul nu va achita taxa de apel în termenul prevăzut la alin. 5 de mai sus, instanța va respinge cererea de apel ca netimbrată.

 

Articolul 104. – Efectele apelului

 

1.- Introducerea apelului are ca efect reanalizarea cauzei de către Comisia de Apel a FRPS.

2.- Introducerea apelului nu suspendă executarea hotărârii Comisiei de Disciplină a FRPS, aceasta fiind de executare imediată, cu excepția penalităților sportive aplicate, acestea fiind executorii o dată cu rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârilor.

 

Articolul 105. – Competența soluționării recursului

1.- Apelul se soluționează de Comisia de Apel a FRPS sau de Comisia de Apel a AJPS/AMPSB, după caz.

2.- Soluționarea apelului se poate face în regim de urgență, dacă necesitatea bunei desfășurări a competiției o impune.

3.- Comisia de apel, soluționând cauza, nu poate să creeze o sancțiune mai grea pentru cel care a declarat apelul, cu excepția apelului introdus de Secretarul General al FRPS sau de președintele AJPS.

 

Articolul 106. – Participarea părților

1.- Apelul va fi soluționat, de regula, pe baza probelor aflate la dosarul cauzei. Înainte de începerea soluționării apelului, Președintele Comisiei de Apel a FRPS verifică dacă a fost respectat termenul de recurs și dacă s-a plătit taxa procedurală, în caz contrar dispunând respingerea apelului ca tardiv sau netimbrat, în condițiile prevăzute de art. 116 din prezentul regulament.

2.- În mod excepțional, în situația în care Președintele Comisiei de Apel a FRPS consideră că nu este pe deplin lămurit asupra cauzei, va putea convoca partea/părțile la o audiere în fața instanței. În acest caz se va acorda un nou termen și se va dispune citarea celor în cauză.

3.- În soluționarea apelului, comisia poate da o nouă apreciere probelor existente la dosar și poate administra orice alte probe noi pe care le consideră necesare.

4.- Comisia de recurs a FRPS are obligația de a se pronunța asupra tuturor motivelor de recurs invocate.

5.- Procedura în fața comisie de recurs a FRPS este aceeași cu cea prevăzută de prezentul regulament pentru comisia de disciplină a FRPS, cu excepția dispozițiilor cu caracter expres în această materie ori a elementelor din procedura în fața primei instanței inaplicabile în procedura în fața comisiei de apel a FRPS.

 

Articolul 107. – Soluții în apel. Decizia Comisiei de Apel. Atacarea deciziilor pronunțate de Comisia de Apel la TAS  

1.- Soluționând cauza, Comisia de Apel a FRPS poate pronunța următoarele soluții:

 1. a) respinge apelul dacă:

– nu s-a plătit taxa de apel;

– apelul este tardiv sau inadmisibil;

– apelul este nefondat;

 1. b) admite apelul, desființează hotărârea comisiei de disciplină a FRPS și se pronunță în fond asupra cauzei.

2.- Decizia comisiei de apel trebuie să cuprindă:

 1. a) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;
 2. b) soluția dată de instanță în apel;
 3. c) termenul în care se poate ataca decizia la Tribunalul Arbitral al Sportului;
 4. d) data pronunțării deciziei;
 5. e) semnătura președintelui şi membrilor comisiei de apel a FRPS și a secretarului comisiei.

3.- Decizia comisiei de apel este de executare imediată, cu excepția penalităților sportive, acestea fiind executorii o dată cu rămânerea definitivă a hotărârii. Plata penalităților poate fi suspendată dacă persoana sancționată formulează recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne și face dovada depunerii într-un cont escrow a unei sume egale cu penalitățile stabilite de comisiile FRPS prin hotărârea atacată.

4.- Persoana sancționată și Secretatul General al FRPS pot formula recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne împotriva hotărârii Comisiei de Apel a FRPS, în termen de 21 de zile de la comunicarea hotărârii. În cazul în care decizia comisiei de apel a FRPS nu este atacată la TAS în termenul prevăzut mai sus, aceasta devine definitivă și irevocabilă.

 

Articolul 108. – Revizuirea

1.- Revizuirea poate fi facuta după pronunțarea unei hotărâri irevocabile în materie disciplinară, daca apar acte , dovezi sau hotarari ce nu au putut fi prezentate mai devreme si care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi dus la o hotărâre mai favorabilă.

2.- Cererea de revizuire poate fi facuta de parte în termen de 10 zile de la aflarea motivelor de revizuire.

3.- Revizuirea poate fi introdusă de parte sau din oficiu în termen de maxim un an de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă.

 

Articolul 109. – Anularea hotararilor. Erori materiale

Un organism jurisdicțional poate să rectifice/îndrepte oricând greșelile de calcul sau alte erori evidente apărute în hotărârile sau încheierile pronunțate de acesta.

 

 

TITLUL IV

 

DISPOZIȚII FINALE

 

 

Articolul 110. – Scopul regulamentului disciplinar. Omisiuni

1.- Prezentul regulament guvernează fiecare subiect la care se referă textul sau înțelesul dispozițiilor sale.

2.- Dacă există orice omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor CIPS

3.- În judecarea cauzelor, organismele de luare a deciziei se conduc după soluțiile pronunțate deja în doctrina sportului și jurisprudență. In solutionarea cauzelor, se aplica in completare prevederile dreptului comun.

4.- În lipsa normelor și practicii menționate în prezentul articol, organismele de luare a deciziei vor lua hotărâri în raport de reglementările generale asimilate din dreptul comun, ținând seama de principiul specificității dreptului sportiv.

 

Articolul 111. – Intrare în vigoare

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Adunării Generale a  FRPS din data de 5 mai  2012 și intră în vigoare la data aprobării

 

 

PREȘEDINTE

ȘTEFAN POPESCU

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT LA FEEDER- 2017

Cap .I GENERALITĂŢI

 

Art.1.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit la Feeder – este o competiție sportivă anuală, organizată de către Federația Română de Pescuit Sportiv.  Această competiție  se adresează tuturor sportivilor legitimați ai cluburilor afiliate la Federație, și este la rândul organizată din mai multe pe următoarele categorii de sportivi:

 • cadeţi – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 14 ani în anul campionatului.
 • tineret – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 18 ani în anul campionatului.

Campionatul Naţional se organizează având ca scop desemnarea anuală a individual/echipă campioni ai României.

Data, locul desfășurării și durata competiției, vor fi stabilite de Federația Română de Pescuit Sportiv,  şi vor fi prevăzute în calendarul competițional intern. Biroul Federal aprobă în fiecare an Calendarul Competiţional intern, la propunerea Comisiei de Competiții și îl prezintă structurilor sportive afiliate în Adunarea Generală Anuală.

 

Art.2.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  – este elaborat de către Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive conform Regulamentului de Funcţionare al Comisiei de Competiţii  din cadrul Federației Român de pescuit Sportiv (prescurtata de aici înainte FRPS), respectând regulamentul Federaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv în apă dulce(FIPSed) din cadrul Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv(CIPS), precum şi legislaţiei aflate în vigoare în România și statutul si regulamentele FRPS.

 

Art.3.

Toate prevederile aflate în conținutul prezentului regulament au caracter obligatoriu pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe categorii din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  organizată de către FRPS.

 

Art.4.

La Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  organizat de către Federația Română de Pescuit Sportiv pot participa exclusiv  pescarii sportivi legitimați ca membri  ai cluburilor afiliate la FRPS. Aceștia trebuie ca la data concursului să aibă achitată cotizaţia anuală precum şi să dețină legitimatia de sportiv și viza pe anul în curs.  În vederea participării, cluburile afiliate trebuie sa prezinte FRPS o lista cu sportivii pe care ii propun la participare, în vederea validării dreptului de participare a acestora. Sportivii care în anul anterior sau în anul în curs au primit sancţiuni din partea clubului unde este membru sau ca urmare a încălcării prevederilor legale sau regulamentare privind pescuitul sportiv nu au dreptul de a  participa în concurs indiferent de faza acestuia.

 

Art.5.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  si concursurile pe categorii vor fi conduse de către o Comisie de organizare și arbitraj (denumită în continuare „comisia”)  care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuit din:

Preşedinte– numit de Comisia de Competiții

Secretar – ales de Comisia de organizare a competiției;

Observator federal – cu respectarea art.5 alineat 1,2,3 din Regulamentul de Organizare si Funcționare a Corpului Observatorilor.

Arbitru Şef; – cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR

Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei

Reprezentant al concurenţilor.

După terminarea concursului, Secretarul Comisiei, va întocmi un dosar care va cuprinde un  proces verbal, privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la care se vor anexa:

 1. – clasamentul final;
 2. – raportul si fişele de arbitraj;
 3. – eventuale contestaţii şi procese verbale a acestora.

Procesele verbale şi clasamentul final vor fi semnate de către Comisia nominalizata la art. 5 al. 1 şi vor fi ştampilate şi înregistrate de clubul organizator după care vor fi transmise la  FRPS.

 

Cap. II  PISTA DE CONCURS

 

Art.6.

Competițiile Sportive Oficiale de Pescuit Sportiv la Feeder se pot organiza numai in  Baze Sportive Omologate,conform art.23 punct 1 si 2cu respectarea art.24 si Capitol 8 art.33 punct 1,2,3 si 4 din Ordinul 223/22.02.2012 înscrise in registrul bazelor sportive  RBSO din cadrul MTS,conform art.78 din Legea 69/2000. Bazele sportive ptr. pescuit sportiv se pot amenaja atât pe amenajări private, lacuri de acumulare cat si pe cursuri de apa naturale.

Atunci când sunt organizate pe ape curgătoare –fluvii, râuri, canale– standul nr.1 va fi întotdeauna amplasat în aval. Când sunt organizate în ape stătătoare –lacuri, bălţi, etc.– standul nr. 1 va fi situat întotdeauna în partea stângă cum privim apa. Numerotarea se va face de la aval spre amonte, în cazul apelor curgătoare, şi de la stânga la dreapta în cazul apelor stătătoare.

 

Art.7

Locul de desfășurare al concursului, numit generic „pista de concurs”  trebuie să  ofere condiţii de pescuit cât mai egale pentru toţi concurenţii. Mai mult , locul de desfășurare trebuie să permită pescarilor să stea aranjați într-o linie  continuă cat mai dreaptă,  fiind astfel liber – în măsura în care este posibil – de la orice obstacol , cum ar fi liniile de înaltă tensiune , poduri, pontoane  etc. .   Locul de desfășurare nu trebuie să expună concurenții, organizatorii sau  spectatorii  la niciun fel de pericol. Adâncimea apei trebuie să fie pe cât posibil uniformă şi de minimum 1,5 m. Lăţimea parcursului conform FIPSed este de minimum 50m, dar regualmentul de faţă permite modificări în funcţie de situaţie (minim 25m).

 

 Art.8.

 1. Individual

Pista de concurs va fi divizată în sectoare iar sectoarele vor cuprinde la rândul lor mai multe zone de pescuit  numite standuri. Face excepție cazul când numărul total de participanți este egal sau mai mic cu 8.

 1. Echipe

Pe echipe pista de concurs se va împarti în sectoare, numarul acestora fiind egal cu numarul concurentilor dintr-o echipa completa. Fiecare sector cuprinde un numar de standuri egal cu numarul echipelor participante. Standurile se vor nota cu cifre (1,2,3,4,5), iar sectoarele se vor nota cu litere (A,B,C,D,E.).

Așadar, fiecare concurent va avea la dispoziţie o zonă de pescuit denumită generic  “stand de pescuit” a cărui lungime va fi de minimum 12 m şi maximum 30 m, recomandat 20m. Lungimea standurilor de pescuit va fi stabilită la propunerea motivată a coordonatorului tehnic al concursului şi după analiza şi aprobarea Comisiei. Standurile vor fi separate între ele prin panglici vizibile , iar pentru partea din spate a standului, situată la o distanţă de minimum 10 m de apă, delimitarea se va face de asemenea tot cu panglică la înălţimea de 1 m de la sol. Între aceasta şi zona de acces pentru spectatori se va lăsa un culoar de trecere pentru oficiali şi persoanele autorizate.

Pe durata desfășurării concursului,  este strict interzisă intrarea persoanelor neautorizate în standul concurenţilor.

 

 

Cap. III ŞEDINŢA TEHNICĂ

Art.9.

Înainte de startul competiţiei, se va organiza şedinţa tehnică în funcţie de numărul de manşe şi de specificul concursului, (naţional/internaţional, individual/echipe), la care sunt obligaţi să participe toţi concurenţii sau căpitanii – în cazul concursurilor pe echipe. Şedinţa tehnică va fi organizată în seara premergătoare primei manșe a competiţiei la toate concursurile pe categorii de pescuit la Feeder din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder.

 Art.10.

Aspectele ce se prezintă în cadrul şedinţei tehnice a concursului cuprind (dar fără a se limita la acestea ), următoarele:

 1. – prezentarea Comisiei de organizare și arbitraj;
 2. – alegerea reprezentantului concurenţilor;
 3. – prezentarea programului concursului;
 4. – efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor in timpul concursului de pescuit sportiv;
 5. – identificarea prin apel a concurenţilor cu drept de participare, validați de către Comisie;
 6. – verificarea de către Secretarul Comisiei a documentelor obligatorii ale fiecărui sportiv (carnet de pescuit sportiv valabil, carnetul de membru al unui club sportiv afiliat, verificarea existentei vizitei medicale și Parafa de Medicina Sportiva. În situaţia neprezentării documentelor cerute, concurentul, fără excepţii, nu are dreptul de participare la concurs.
 7. – după apel se vor efectua, tragerile la sorţi (a ordinii de extragere si apoi a standurilor) conform cap. IV.
 8. – stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri şi în culoarul de separare dintre standuri.
 9. – în funcţie de anumite condiţii cu totul speciale Comisia poate aduce completări privind regulamentul de desfăşurare a concursului având ca fundament regulamentul şi practica FIPS ed.

Art.11.

Neparticiparea la ședința tehnică atrage după sine eliminarea sportivului/individual, căpitan/echipă din competiție. Se admit excepţii doar pentru situaţii deosebite aduse la cunoștința Comisiei concursului în timp util.

 

Cap. IV TRAGEREA LA SORŢI

 

Art.12.

Tragerea la sorţi se va efectua separat pentru fiecare manşă în parte.

Etapele tragerii la sorți sunt următoarele:

 1. INDIVIDUAL:
 1. În cadrul şedinţei tehnice concurenţii prezenţi, validați cu drept de participare, vor efectua în ordine alfabetică o tragere la sorţi preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorţi propriu-zise; – pentru concurenţii absenţi în condiţiile art. 11 va decide Comisia tragerea la sorţi preliminară se va efectua de către un membru al acesteia.
 2. In dimineața concursului, înainte de începerea manşei I a concursului – se desfăşoară extragerea standurilor pentru acea manșă, extragerea efectuându-se în ordinea stabilită în cadrul etapei anterioare.

III. In dimineața concursului, înainte de începerea manşei II a concursului – se desfăşoară înaintea începerii manşei; – se efectuează în ordinea inversă stabilită în cadrul manşei I; – concurenţii care în manşa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.

 1. ECHIPE:

Cu ocazia sedintei tehnice, în vederea efectuarii tragerii la sorti, echipele formate din 5 concurenti, o rezerva (ramane la latitudinea echipelor) si capitanul de echipa vor înainta Juriului listele oficiale cu componenta nominala a membrilor echipelor. În situatia în care echipa este formata din mai putini membri capitanul de echipa este suplinit de unul din membri echipei (rezerva în cazul echipei formate din 6 concurenti si unul din concurenti în cazul echipei formate din 5 concurenti).

 • Tragerea la sorti se va efectua, în toate cazurile, numai de catre capitanul echipelor.
 • Pentru echipele al caror capitan întârzie sau absenteaza în timpul desfasurarii tragerii la sorti din oricare mansa tragerea la sorti va fi efectuata de catre Arbitrul Sef.
 • Tragerea la sorti va fi precedata în cadrul sedintei tehnice de o tragere la sorti preliminara în vederea stabilirii ordinii de tragere la sorti.
 • Tragerea la sorti pentru concursurile pe echipe comporta mai multe etape, si anume:

Etapa I:

-se efectueaza cu ocazia sedintei tehnice din preziua începerii concursului;
-se stabileste ordinea în care echipele vor efectua tragerea la sorti efectiva în mansele concursului;
-se executa în ordinea alfabetica a echipelor.
Etapa II:

– corespunzatoare mansei I a concursului – comportă 2 faze, si anume:
Faza 1:
– se efectueaza în cadrul sedintei tehnice din preziua concursului, în ordinea stabilita în cadrul etapei I;
– se nominalizeaza în scris de catre capitanii echipelor componenta echipelor ce vor participa în mansa I;
– pentru fiecare component al echipei se va trage la sorti unul din sectoare (A,B,C,D,E).
Faza 2:
– se efectueaza în dimineata primei zile de concurs în locul stabilit de organizatori în cadrul sedintei tehnice în ordinea stabilita în cadrul etapei I;
– pentru fiecare component al echipei se trage la sorti numarul de stand ( 1,2,3,4,5,) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului,astfel încât doi concurenti ai aceleasi echipe din sectoare diferite sa nu fie în standuri alaturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorti numarul standului în care va concura, urmând aceleasi operatii pentru concurentii din celelalte sectoare: B,C,D,E.
Etapa III:

– corespunzătoare mansei a II a concursului – comporta 2 faze, şsi anume:
Faza 1:
– se efectueaza în preziua mansei a II-a în ordinea inversa stabilita în cadrul etapei I;
– se nominalizeaza în scris de catre capitanii echipelor componenta echipelor ce vor participa în mansa II;
– pentru fiecare component al echipei se va trage la sorti unul din sectoare A,B,C,D,E.
Faza 2:
– se efectueaza în dimineata zilei a doua de concurs, în ordinea inversa stabilita în cadrul etapei I;
– pentru fiecare component al echipei se trage la sorti numarul de stand (1,2,3,…….) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului, astfel încât doi concurenţt ai aceleasi echipe din sectoare diferite sa nu fie în standuri alaturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorti numarul standului în care va concura, urmând aceleasi operatii pentru concurentii din celelalte sectoare: B,C,D,E.
– echipele care în mansele anterioare au ocupat unul din standurile aflate la cele doua extremitati ale pistei de concurs sau in partea dreapta sau stanga a podului pietonal nu mai au dreptul sa le ocupe. Acestea vor trage primele la sorti dupa ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urna. Dupa ce echipele respective au tras la sorti, numerele respective vor fi reintroduse în urna si tragerea la sorti va continua cu celelalte echipe.

Cap. V INTRAREA CONCURENŢILOR ÎN STANDURI

 

Art.13.

Ulterior efectuării tragerii la sorţi, sportivii concurenţii se vor deplasa către standurile extrase, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului, după care vor aştepta în afara standului primul semnal acustic.

 

Art.14.

Pentru a se asigura condiții egale și timpi de pregătire egali, numai după ce toţi concurenţii s-au aşezat în dreptul standurilor, se va da primul semnal acustic care va marca intrarea concurenţilor în standuri şi începerea perioadei de pregătire.

 

 

Art.15.

La semnalul acustic care marchează începerea perioadei de pregătire, sportivii pot intra în stand și pot purcede la pregătirea și montarea  echipamentului. Perioada de pregătire are o durată de 90 minute, începând de la primul semnal acustic  care permite intrarea în standuri.

 

Art.16.

Pentru fiecare manșă de concurs a Campionatului Național de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit la Feeder, este permisă folosirea unei cantități totale de 12 litri de nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi celelalte componente (pământ, argilă, pietriş etc.) dar fără nada vie.

 

Art.17.

Pentru fiecare manșă de concurs a Campionatului Național de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit la Feeder  cantitatea totală de nadă vie permisă, inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri nepresată pentru o manşă din care maximum 0,5 litru de fuillis sau/şi larvă de chironomide (libelulă).

 

Art.18.

Cantitatea de nada si momeala vie se vor prezenta obligatoriu comisiei in masurile oficiale.

În eventualitatea că la verificarea făcută de arbitrii cantitatea de nadă şi momeala vie depăşeşte prevederile de mai sus, surplusul va fi înlăturat şi scos în afara standului de către Comisie/ Arbitrii.

 

Art.19.

Următoarele acțiuni sunt permise în perioada de pregătire:

 1. – pregătirea uneltelor şi accesoriilor de pescuit;
 2. – pregătirea nadelor şi momelilor;
 3. – primirea de echipament de pescuit prin intermediul unui oficial al concursului;
 4. – Primirea de nade şi momeli – numai în cazul concursurilor de juniori – dar numai prin intermediul unui oficial şi doar până la verificarea acestora de către Comisie;
 5. – sondarea adâncimii apei – se va face doar cu plumb special de sondat exclus cu cosuletul;
 6. – fotografii şi operatorii de filmare au acces în zona neutră dar numai cu acordul concurenţilor vecini zonei neutre;
 7. – instalarea platformelor a. dimensiunea maximă a platformelor este de 1x 1 m; b. platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parţial în apă, în funcţie de reglementările Juriului; c. platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală şi pot fi folosite numai pentru materiale.
 8. – primirea de ajutor doar pentru instalarea platformelor într-un timp limitat concurenţilor şi doar la categoria de juniori.

 

Art.20.

În perioada de pregătire sunt interzise acțiuni precum:

 

 1. pregătirea uneltelor pentru pescuit, a năzilor şi a celorlalte accesorii în afara standului;
 2. ieşirea din stand fără acordul arbitrului şi fără motive întemeiate;
 3. primirea oricărui fel de ajutor în pregătire, de la orice persoană oficială sau neoficială;
 4. pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;
 5. nădirea directă sau orice altă acţiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peştilor în zona standului;
 6. deranjarea vecinilor de stand.
 7. primirea de nadă şi momeli după efectuarea verificării acestora de către Comisie;
 8. confecţionarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Comisie;
 9. prezentarea la verificare a nadei neumectate, udate excesiv sau a celei amestecate cu momeala vie;

 

Cap. VI PERIOADA DESTINATĂ NĂDIRII

 

Art.21.

După trecerea timpului alocat perioadei de pregătire, cel de-al doilea semnal acustic, marchează începutul perioadei destinată nădirii grele.

 

Art.22.

In cadrul Campionatului Național – proba de Pescuit la Feeder, perioada nădirii grele are o durată totala de 10 minute şi precede începerea propriu-zisă a concursului. In timpul nadirii este permisă doar folosirea cosuleţelor, sunt interzise oricare alte forme de nădire (din mână, catapultă, praştie etc.)

 

Art.23.

În perioada nădirii grele sunt interzise:

1.- nădirea în afara zonei aflate în dreptul standului (nădirea în standurile vecinilor cât şi în zonele neutre ale standurilor);

2.- nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea şi menţinerea nadei ( bureţi, săculeţi, pungi, etc.);

 

Art.24.

Este interzisă folosirea în compoziţia nadelor a substanţelor narcotice sau toxice, precum şi a celor cu miros şi gust ce îndepărtează peştii.

 

Art.25.

Pe toată durata nădirii grele este interzis pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.

 

Cap. VII PERIOADA EFECTIVĂ DE PESCUIT ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

Art.26.

Al treilea semnal sonor marchează sfârşitul perioadei destinate nădirii grele şi începerea perioadei efective de pescuit. Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.

 

Art.27.

Concurentul are dreptul la un număr nelimitat de undiţe, dar să pescuiască numai cu una, ţinută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori doreşte ,cu alta de rezervă.

Art.28.

Lungimea lansetelor este limitata la maxim 4.50m (15 ft).

Art.29.

Este permisa folosirea unui singur carlig, acesta trebuie sa fie maxim 7mm de la tija carligului pana la varf . Este interzisa folosirea carligelor duble sau triple. Momelile folosite la carlig nu pot fi atasate la carlig ci trebuiesc intepate în carlig. Momeli precum : paine, pasta, pelete, boilies, bilute de nada, sau momeli pasta etc. sunt strict interzise.

Art.30.

Durata unei manse de pescuit este de 5 ore, . In situatia unei intreruperi fortate (fulgere, furtuni puternice etc), juriul poate valida mansa numai daca aceasta a durat cel putin 2 ore.

Art.31.

Marimea maxima a cosuletelor este de 7cm lungime si 5cm diametru; acestea trebuie sa culiseze liber pe toata lungimea liniei principale. Este interzisa folosirea oricarei forme de blocare a cosuletului pe linia principala (noduri opritoare, opritoare din silicon etc.)

Distanta intre cirlig si coşuleţ, in prelungirea liniei, trebuie sa fie de minim 50 cm.

Mai jos,un exemplu de montura de feeder:

 

montura-feeder

Art.32.

În timpul perioadei efective de pescuit, concurentul are dreptul:

 1. – să folosescă întregul spaţiu al standului propriu; în limitele acestui spaţiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
 2. –  primirea de indicaţtii si sfaturi din partea antrenorului sau capitanului de echipa de o maniera care sa nu deranjeze pe ceilalti concurenti;
 3. – pestele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înţepare si pâna la scoaterea lui din apa pe tot parcursul drilului, are contact permanent si regulamentar cu pescarul. Daca pestele a fost agatat întâmplator de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabila
 4. – cerinte obligatorii:
 5. folosească numai momeli de origine naturală;
 6. atunci când regulamentul de concurs nu prevede nimic referitor la dimensiunile capturilor, orice captură pescuită regulamentar este valabilă. Este interzisă păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor;
 7. nada rămasă la sfârşitul antrenamentului, manşelor şi a concursului nu se va arunca în apă;
 8. concurentul va folosi minciogul fără ajutorul altei persoane;
 9. folosirea zonei neutre este interzisă;
 10. momeala este obligatoriu să fie înţepată de cârlig;
 11. primirea de ajutor pentru deblocarea lansetelor sau înlocuirea celor rupte dar numai prin intermediul unui oficial.

 

Art.33.

În perioada efectivă de pescuit sunt interzise:

 1. – intrarea în apă a concurenţilor sau tulburarea apei de către aceştia;
 2. – pescuitul prin harponare intenţionată (trageri bruşte şi repetate ale cârligului prin apă).
 3. – folosirea momelilor artificiale (linguriţe muşte artificiale etc.), a peştişorilor vii sau morţi, sau părţi din aceştia, a icrelor de peşte, precum şi a altor obiecte metalice;
 4. – pescuitul în standurile vecinilor şi în zonele neutre;
 5. – capturile agăţate în mod regulamentar, care depăşesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu şi deranjează vizibil concurentul vecin (agaţă linia vecinului)nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
 6. – primirea de ajutor de la persoane particulare sau oficiale;
 7. – atitudini şi comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum şi stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalţi concurenţi;
 8. – păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor.

 

Art.34.

În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestaţie a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Comisie.

 

Art.35.

Al patrulea semnal sonor, anunţă ultimile 5 minute înainte de finalul manşei. Al cincilea semnal sonor va marca sfârşitul perioadei de pescuit (final de manşă sau concurs după caz).

 

Art.36.

Se consideră capturi valide, după al cincilea semnal sonor capturile care se află în juvelnic cât captura aflată în cârligul undiţei, dar care nu mai are contact cu apa.

 

Cap. VIII CÂNTĂRIREA CAPTURILOR

Art.37.

După al cincilea semnal sonor, care anunţă sfârşitul perioadei efective de pescuit, concurenții vor rămâne în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzis scoaterea juvelnicului din apă şi părăsirea standului.

Art.38.

Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar cu diviziuni din 5 în 5 grame, electronic.

Art.39.

Vor fi cântărite şi punctate numai capturile prezentate în prezenţa arbitrului de stand.

Art.40.

La sosirea comisiei de cântărire concurentul, în prezenţa arbitrului de stand are obligaţia de a prezenta capturile şi de a asista la cântărirea acestora.

Art.41.

După efectuarea cântăririi şi semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru, peştele prins se păstrează în juvelnic, în stare vie în apă, până la terminarea efectuării cântării capturilor a tuturor concurenţilor din sector. După terminarea cântăriri, semnarea fişei de arbitraj de către concurenţi şi arbitru, dacă nu există contestaţii, se vor elibera peştii în apă, nemaifiind admisă nici o contestaţie din partea concurenţilor.

Art.42.

Contestaţiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 minute de la terminarea concursului.

Art.43.

Contestaţiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 de minute de la afişarea rezultatelor concursului.

Art.44.

Fiecare contestaţie scrisă adresată Comisiei va fi însoţită de o taxă stabilită de forurile FRPS. Dacă nu se dovedeşte fondată, suma se reţine şi intră în bugetul concursului.

 

Cap. IX ÎNTOCMIREA CLASAMENTULUI

Art.45.

Clasamentele, atât pentru fiecare manşă/sector a concursurilor individuale, se întocmesc după criteriile:

1.- clasamentul final pe manşă şi sector se stabileşte în funcţie de cantitatea de peşte prinsă, după criteriul cantitatea cea mai mare de peşte = cele mai puţine puncte; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ş.a.m.d.

2.- În caz de egalitate a greutăţii punctate, concurenţii vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei. a. exemplul 1: doi concurenţi ocupă locul V în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte; b. exemplul 2: trei concurenţi ocupă locul 8 în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;

3.- concurenţii care nu au prins nici un peşte vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate. a. exemplul 1: 24 de concurenţi participanţi, din care 12 au prins peşte clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte; b. exemplul 2: 29 de concurenţi participanţi, din care 5 au prins peşte clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 6 + 29 ) : 2 = 17,5 puncte; c. exemplul 3:29 de concurenţi, din care 25 au prins peşte clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 26 + 29 ) : 2 = 27,5 puncte;

4.- în cazul unei absenţe sau a unui abandon în manşă sau sector, respectivul concurent va obţine un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenţi, cel care se retrage va primi 29 de puncte.

Art.46.

Clasamentul general în cazul concursurilor individuale se întocmeşte în felul următor:

1.- se adună punctele obţinute în manşe pe sector de concurent, iar concurentul cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ş.a.m.d.

2.- în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de greutatea totală prinsă în toate manşele de concurent.

3.- în caz că există din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peşte prinsă de concurent în oricare din manşe.

4.- dacă egalitatea persistă, se aplică un nou sistem de departajare în funcţie de suma numerelor trase la sorţi în manşe. Suma cea mai mare va da câştig de cauză.

Clasamentul general în cazul concursurilor pe echipe se întocmeşte în felul următor:

1.- se aduna punctele obtinute de fiecare concurent al fiecarei echipe în mansa pe sectoare echipa cu cel mai mic numar de puncte va fi clasat pe locul I, echipa cu numarul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, s.a.m.d.
2.- în caz de egalitate, departajarea se va face în functie de greutatea totală prinsa în toate mansele de întreaga echipa.
3.- în caz ca exista din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peste prinsă de un concurent din echipa în toate mansele.

 

 

 

Cap. X ARBITRAJUL CONCURSURILOR

Art.47.

Comisia va stabili numărul de arbitrii necesari fiecărei competiţii în parte ţinând cont de regulametele naţionale şi internaţionale.

Delegarea arbitrilor se face cu respectarea art.45 punct 1,2,3. din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului  Sportiv din Romania. Arbitrii delegați si observatorii federali sunt obligați sa se prezinte cu minim 6 ore înaintea începerii concursului in localitate de desfășurare a concursului.

 Art.48.

Arbitrii de stand sunt conduşi de un arbitru şef din cadrul Comisiei. Art.49.

Vor fi delegaţi arbitri propuşi de Comisia de Arbitrii a FRPS, conform Art. 5, lit h) şi j) din regulamentele CCA.

Art.50.

Atribuţiile arbitrilor:

1.- să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condiţiile regulamentare;

2.- să supravegheze permanent pe perioada desfăşurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenţii pe care îi arbitrează;

3.- să participe la cântărirea peştelui prins de concurenţii pe care îi arbitrează;

4.- să semneze, împreună cu concurenţii, fişa de arbitraj;

5.- pot părăsi standurile ce le-au fost atribuite pentru arbitraj numai cu permisiunea arbitrului şef sau a arbitrului de sector – în cazul concursurilor pe echipe;

6.- să dea avertisment şi să consemneze în fişa de arbitraj abaterea săvârşită, manşa şi ora.

7.-pot primi şi alte atribuţii stabilite de Comisie în conformitate cu regulamentele CCA.

Art.51.

Arbitrul de stand este obligat să anunţe imediat arbitrul şef sau Comisia la constatarea următoarelor aspecte (fapt ce conduc la excluderea concurentului din concurs):

1.- introducerea în juvelnic a peştelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;

2.- comportament şi limbaj necorespunzător faţă de ceilalţi concurenţi, oficiali şi publicul prezent;

3.- accidentarea concurenţilor vecini şi / sau deteriorarea materialelor acestora.

Art.52.

Membrii Comisiei sunt autorizaţi să intre în timpul desfăşurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului şi de a aplica sancţiuni.

= Avertisment = Se acordă avertisment pentru încălcarea următoarelor articole:

1.- Cap. V, art. 13, 20.

2.- Cap. VI, art. 23, 24, 24-1, 24-2.

3.- Cap. VII, art. 27, 28, 33-1, 33-5, 33-7, 33-9.

Art.54. Se sancţionează cu avertisment dictat de Comisie, concurenţii, antrenorii sau delegaţii care pe durata programului efectiv al concursului au următorul comportament:

 1. – perturbă desfăşurarea programului oficial al concursului;
 2. -manifestă o atitudine ireverenţioasă faţă de persoanele oficiale, concurenţi, spectatori, sponsori ai concursului sau invitaţi.

Art.53.

Se sancţionează cu excluderea din concurs concurentul care:

1.- prin acţiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;

2.- încalcă prevederile art. 20-e; 25; 29; 33-2; 33-3; 33-4.

3.- înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;

4.- nu respectă cerinţele obligatorii prevăzute la art. 32-6c.

5.- se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;

6.- aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.

Art.54.

Concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul şi nu poate participa la alcătuirea clasamentului.

Art.55.

Concurenţii din sectorul unde s-a produs fapta care a condus la excluderea unui concurent din concurs clasificaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează punctajul. Concurenţii clasaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează locurile.

Art.56.

Se sancţionează cu excluderea pe timp limitat din activitatea competiţională, conform hotărârii Comisiei de Competiţii cu confirmarea Comisiei de disciplina  a FRPS  si BF ,concurenţii care au fost sancţionaţi cu eliminare dintr-un concurs sau membrii loturilor naţionale care nu au respectat programul de pregătire.

Cap. XI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR

Art.57.

Litigiile sau contestaţiile ce survin pe timpul desfăşurării concursului şi după acesta, vor fi rezolvate de către Comisie, sau după caz de Comisia de Competiţii, Comisia de Disciplină şi BF.

Art.58.

Excluderea pe termen nelimitat din activitatea competiţională intră în competenţa Comisiei de disciplina a FRPS si a BF în urma raportului observatorilor, conform Art. 4, alin. 4 din ROFCO la propunerea Comisiei de Competiţii.

 

Cap. XII  ORGANIZAREA COMPETITIILOR

Art.59.

Toate competițiile organizate sub egida FRPS se vor face cu respectarea: 1.- art.41 punct 1,2,3-lit a,b,c-alineat 1si 2,d,f.

2.- art.42 punct 1 si 4.

3.- art.43 punct 1 lit-a, b, e şi u, punct 4 lit b, c şi g, punct 5 şi 6.

4.- art.44 punct 1-lit a, b, c, d, e, f, g, h, i şi j,

din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului din Romania.

 

Cap. XIII DISPOZIŢII FINALE

Art.60.

În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut o durată de minimum 2 ore şi dacă efectiv manşa nu se mai poate desfăşura (datorită întreruperilor sau a programului orar).

Art.61.

Declanşarea unei furtuni însoţite de descărcări electrice în timpul unei manşe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfăşurarea concursului şi să pună la adăpost toți concurenţii. Dacă condiţiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenţii intră în standuri şi după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua. Dacă timpul nu permite desfăşurarea în continuare a manşei, aceasta poate fi redusă ca durată, dar nu mai puţin de 1 oră.

Art.62.

Comisia de Organizare va efectua instructajul NTS specific desfăşurării concursurilor sportive de pescuit, întocmind o anexă cu regulile ce trebuie respectate de concurenţi la care se anexează un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare concurent în cadrul şedinţei tehnice a concursului.

Art.63.

 Organizatorii concursului si deţinătorul bazei sportive au obligaţia de a asigura la locul desfăşurării concursului prevederile din ROPPSR (REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA):

1.- art.39 punct 1-lit.a,b,c.

2.- art.40 punct 1-lit.a punct 3,5,7,8,10,11.

Art.64.

Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate concursurile organizate de FRPS, pentru disciplina pescuit la Feeder, individual/echipe.

 

 

Art.65.

Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat ţinându-se cont de regulamentele specifice naţionale şi eventualele schimbări survenite la regulamentul CIPS pentru această disciplină şi a hotărârilor luate de Comisia  de Competiţii, a celorlalte comisii din cadrul FRPS cu acordul BF si a AG a FRPS. Aceste modificări urmează a fi comunicate în timp util organizatorilor şi participanţilor la concursurile de pescuit sportiv la Feeder individual.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A F.R.P.S.

 

PREAMBUL

 

Federația Română de Pescuit Sportiv (F.R.P.S.) este o structură sportivă – federație sportivă națională – persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală și neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei cu nr. 88730 din data de 07.09.2010, înființată în baza OG nr. 26/2000 și a Legii 69/2000 a sportului, și asigură cadrul unitar de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional.

 

            A primit personalitate juridică în urma pronunțării de către Tribunalul Alba a Încheierii din dosar nr.

 

            Federația Română de Pescuit Sportiv este înscrisă în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. 1/2011

            Organizarea și funcționarea FRPS are la bază legislația în vigoare, Statutul propriu al federației precum și Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

 

            ROF este un act intern al federației, elaborat și aprobat de către Biroul Federal al FRPS în baza prevederilor legale în vigoare și a celor din statutul federației, care definește și impune regulile și metodele specifice de organizare a activităților și de funcționare a federației, în concordanță și strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu hotărârile Adunării generale a membrilor FRPS.

 

            ROF este un document ale cărui prevederi se aplică obligatoriu și necondiționat tuturor sportivilor, arbitrilor, altor persoane implicate în viața sportivă coordonată de FRPS, salariaților si conducerii federatiei, indiferent de poziția în federație, de subordonare, de durata contractelor de muncă, atât a celor permanenți cât și a celor ce lucrează în regim de detașare, stagiu, formare și/sau colaboratori externi, iar respectarea în litera și spiritul său, constituie sarcină de serviciu pentru aceștia.

 

            IMPORTANT

 

            Regulamentul de organizare și funcționare este un act normativ intern, elaborat de Biroul federal și aprobat de Adunarea generală, care se aplică tuturor membrilor federației, angajați sau nu, fără nici o excepție, astfel că sportivii, antrenorii și observatorii legitimați, întreg personalul federației este obligat a-și asuma obligațiile ce decurg din prevederile sale și a le respecta întocmai.

 

            La aderare/angajare, fiecare membru/angajat al FRPS citește prezentul regulament, și-l însușește și semnează pentru luare la cunoștiință și luare a angajamentului de respectare întocmai, în litera și spiritul lui.

 

            Acest angajament ferm face parte integrantă din actul de aderare al fiecărui membru sau din contractul de muncă al fiecărui salariat al federației.

 

            Încălcarea acestor obligații constituie fie abatere disciplinară, ce poate fi sancționată după caz, cu oricare dintre sancțiunile prevăzute în Statutul federației, în ROF și/sau în legislația în vigoare, fie fapte ce atrag potrivit legii,  răspunderea civilă, administrativă sau penală.

 

CAPITOLUL I.  SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE FEDERAȚIEI

 

            Scopul FRPS:

 

 • ·         asigurarea și implementarea unui cadru regulamentar unic de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional;
 • ·         organizarea, administrarea, coordonarea și controlul activității de pescuit sportiv în România, la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cadeți, tineret, veterani, persoane cu handicap), având ca probe:

 

 • ·         pescuit staționar
 • ·         pescuit la crap
 • ·         pescuit la pești răpitori
 • ·         pescuit la muscă artificială
 • ·         pescuit marin
 • casting

 

 • asigură desfășurarea în bune condițiuni a campionatului național de pescuit sportiv, precum și de selecție, pregătire și participare la competițiile oficiale interne și internaționale, la următoarele categorii:

 

           – Pescuit Sportiv staționar:

 

 • ·          Cadeți – U – 14 băieți și fete
 • ·          Tineret – U – 18 băieți și fete
 • ·          Speranțe – U – 23 băieți și fete
 • ·          Senioare
 • ·          Seniori
 • Echipe (cluburi/asociații)

 

           – Pescuit Sportiv la Crap

 

           – Pescuit Sportiv cu Momeli Artificiale – Spining

 • ·         Pescuit din barcă
 • Pescuit pe mal

 

           – Pescuit Sportiv la ,,Feeder”          

 

           – Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială

 

           – Pescuit Sportiv Marin

 

            FRPS va acționa pentru perfecționarea structurii sale organizatorice, în deplină concordanță cu necesitatea eficientizării activității sale ca structură sportivă de interes național – persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autoniomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ – împuternicită să organizeze, coordoneze  și să desfășoare activități specifice de pescuit sportiv la nivel național, cu următoarele

 

            Obiective principale:

 

 • Funcționarea în relații de colaborare cu Direcțiile de Tineret și Sport Județene și a municipiului București și cu structurile sportive, precum și cu administrațiile publice locale, evidențiindu-se rolul statului în susținerea activității sportive;
 • Îndrumarea, supravegherea și controlul structurilor de pescuit sportiv afiliate, privind respectarea legislației sportive în vigoare, a prevederilor proprii prevăzute în documentele normative interne in conformitate cu prevederile statutului si a regulamentelor adoptate;
 • Asigurarea reprezentării la competițiile oficiale/amicale internaționale, reuniuni, conferințe tehnico – organizatorice, congrese internaționale;
 • Asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a exercita și practica pescuitul sportiv fără nici o restricție, discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadrul structurilor sportive asociate;
 • Asigurarea aplicării normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice și juridice la liberă asociere, în condițiile legii, în scopul constituirii structurilor sportive;
 • Definirea și implementarea unei strategii unitare de dezvoltare durabilă a pescuitului sportiv pe termen mediu și lung;
 • Inițiază acțiuni strategice de dezvoltare a activității competiționale pe discipline și categorii;
 • Asigură coordonarea metodologică a organizării și desfășurării campionatelor naționale de pescuit sportiv la toate disciplinele și categoriile înscrise oficial în activitatea competițională a FRPS;
 • Coordonează organizarea și controlul funcționării eficiente și corecte a colegiilor și comisiilor federale de specialitate;
 • Stabilește calendarul competițional intern și internațional pe anul în curs;
 • Acordă atenție și coordonează etapele selecționării, antrenamentelor  și participării echipelor naționale ale României la campionatele mondiale și alte competiții internaționale;
 • Asigură coordonarea unitară a organizării și desfășurării concursurilor de pescuit sportiv naționale și internaționale;
 • Numește conducătorul delegațiilor sportive de pescuit sportiv ale României la competițiile internaționale oficiale;
 • Îmbunătățirea activității structurilor sportive, aplicarea de măsuri comune cu ministerele implicate, în special MTS și MEN;
 • Crearea unei baze materiale, de documentare și informări  adecvate cerințelor dezvoltării bazei de masă a pescuitului sportiv, în special în rândul copiilor și tineretului;
 • Îmbunătățirea activității structurilor membre FRPS;
 • Elaborarea statutului antrenorilor și perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Reevaluarea criteriilor de clasificare de performanță sportivă;
 • Aplicarea programului național antidoping;
 • Stabilește și dispune măsuri asupra oricăror probleme de natură tehnico – organizatorice de interes general ce necesită o hotărâre a Biroului federal.
 • Întocmește analize, studii asupra aspectelor și problemelor specifice pescuitului sportiv competițional la nivel național și internațional, ținând seama de practica internațională, propunând soluții pertinente în vederea soluționării și armonizării acestora;
 • Inițiază propuneri documentate și argumentate în vederea modificării/completării a actelor normative în vigoare, în domeniul pescuitului sportiv;
 • Stabilirea unor relații de colaborare cu administrația publică centrală și locală în susținerea organizatorică și financiară a activității de pescuit sportiv de performanță;
 • Armonizarea și apropierea de sistemul de organizare și de management al organizațiilor sportive din țările Uniunii Europene, în condițiile diversificării relațiilor de colaborare și schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc.

 

 

CAPITOLUL II.  ORGANIZAREA FEDERAȚIEI, ORGANELE DE CONDUCERE,                                          ADMINISTRARE ȘI CONTROL; DREPTURILE,                                 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII

2.1. Organizarea federației

            Membri FRPS sunt:

 

 • membri fondatori
 • membri afiliați
 • membri de onoare

 

drepturile și obligațiile lor fiind explicitate în statutul FRPS.

            FRPS se organizează și funcționează conform statutului său și ale dispozițiilor legale în vigoare. Organigrama FRPS, la data întocmirii prezentului act normativ este redată astfel:

 

 

 

 

Adunarea generală

Birou federal

Comitet executiv

Președinte

Vicepreședinți

Secretar general

Comisia de Cenzori

Comisia de Apel

Directori zonali

Conducerea strategică:

 

            1.- Adunarea generală

            2.- Biroul federal

            3.- Președinte

            4.- Vicepreședinți

 

Conducerea executivă:

 

5-     Presedinte

            6.- Secretar General

            7.- Comitet executiv

            8.- Contabil

            9.- Trezorier

 

Conducerea tehnică sportivă:

 

            9.- Comisii și colegii:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
  • Corpul de supraveghere si control (necesita regulament)

 

Structurile de control:

 

 • ·         Comisia de cenzori
 • Comisia de Apel

 

 

2.2 Responsailitățile, drepturile și oligațiile organelor de conducere

 

            În scopul asigurării condițiilor optime, necesare desfășurării normale a activității sportive specifice precum și pentru asigurarea și întărirea disciplinei sportive în cadrul FRPS, conform prevederilor statutare, ale legislației române în vigoare, organele de conducere și administrare ale acesteia, au următoarele responsbilități, drepturi și îndatoriri:

 

Conducerea strategică

            Conform statutului și organigramei de funcționare, conducerea strategică a Federației este asigurată de Adunarea Generală a membrilor.

 

 

Adunarea generală a membrilor FRPS

            Reprezintă autoritatea supremă de conducere a FRPS având în componența ei membri afiliați cu drept de vot.

 

            Deliberează, aprobă sau hotărăște în principal, asupra următoarelor subiecte, prevăzute de lege și stabilite conform statutului FRPS

 

 • ·         Strategia pe termen mediu și lung precum și programul de activitate pentru exercițiul următor;
 • ·         Hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate, a structurii organizatorice, a duratei federației, precum și asupra oricărei decizii relative la amendarea Actului Constitutiv al Federației, a Statutului sau a regulamentelor de Funcționare;
 • ·         Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual și de perspectivă, bilanțul exercițiului financiar – contabil;
 • ·         Aprobă Organigrama FRPS și a cenzorului;
 • ·         Analizează întreaga activitate a FRPS;
 • ·         Aprobă regulamentele, modificările aduse acestora, în domeniul pescuitului sportiv;
 • ·         Aprobă componența Biroului Federal, completarea sau revocarea acestuia;
 • Aprobă nivelul taxelor și cotizațiilor percepute de federație;

 

Atribuțiile Adunării Generale sunt explicitate în Statutul FRPS.

 

            În situații deosebite, de urgență, se poate convoca Adunarea generală extraordinară, conform dispozițiilor statutare.

 

            Documentele Adunării generale  pot fi făcute publice cu aprobarea membrilor AG. Hotărârile adoptate pot fi publice sau de uz intern si pot avea caracter public..

 

Biroul federal

            Biroul Federal este investit prin lege și Statut cu puteri depline pentru conducerea și administrarea Federației între sesiunile Adunării Generale și pentru a acționa în toate circumstanțele îi numele acesteia. El își exercită puterea în limita prevederilor statutului și sub rezerva celor atribuite în mod expres de către lege și de către Adunările Generale. El este compus din 11 membri și poate fi ales un singur reprezentant al unui membru afiliat..

 

            Principalele atribuții, responsabilități și obligații ale Biroului Federal sunt:

 

 • elaborează, stabilește, urmărește modul de îndeplinire și, după caz, modifică strategia și programul de activitate al Federației, pentru fiecare exercițiu anual;:
 • Convoacă Adunarea Generală Ordinară, pe cea de alegeri, pregătind documentația necesară;
 • Are în vedere scopul și obiectivele FRPS, acționând pentru transpunerea lor în practică, stabilind competențele necesare;
 • Hotărăște și dispune asupra structurii organizatorice, în funcție de bugetul anual aprobat de Adunarea Generală; + rectificare bugetara
 • Stabilește măsurile tehnice și organizatorice și asigură aplicarea acestora în vederea realizării activității sportive, a programelor aprobate de Adunarea Generală, cu incadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobate de Adunarea Generală;
 • Stabilește anual, în funcție de planul anual de activitate, de programul competițional, de structura organizatorică și de bugetul anual aprobat, numărul de posturi, condițiile de angajare de noi salariați, grila de salarizare aplicabilă în exercițiul respectiv, condițiile de încadrare, majorare de salarii, acordare de prime de rezultat, etc.;
 • Aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a cadrelor de conducere, conform prevederilor statutare;
 • Validează, la propunerea Președintelui, personalul executiv (salariati) pentru a-l asista la conducerea curentă a Federației;
 • Îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege și/sau stabilite de Adunarea Generală;
 • Aprobă regulamentele și actele normative interne necesare bunei funcționări;
 • Se pronunță asupra necesității, pertinenței și utilității afilierii federației la diferitele organisme internaționale;
 • Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și regulamentul de Ordine Interioară, precum și orice actualizare a acestora;
 • Desemnează, la propunerea secretarului General și se pronunță asupra activității președinților de comisii federale;
 • Analizează și validează hotărârile Comitetului Executiv;
 • Aprobă acordarea titlurilor și distincțiilor sportive; 
 • La propunerea Secretarului General, aprobă tematica de concurs privitor la funcția de Director General Județean, organizarea și funcționarea comisiei de concurs fiind în responsabilitatea Președintelui și a Secretarului General.

 

Detaliile atribuțiilor Biroului Federal sunt prevăzute în Statutul FRPS.

 

            Lucrările Biroului federal nu sunt publice. De asemenea, documentele interne sunt de strictă interpretare, neputand fi facute publice decat cu aprobarea membrilor biroului.

            Pot fi invitate persoane competente. Cererea de aprobare, motivată, este înregistrată de cel interesat cu o săptămână (zile lucrătoare) înainte de ședința Biroului federal. Solicitarea poate fi respinsă argumentat de catre membri biroului.

 

Președintele federației

            Președintele FRPS este ales de Adunarea Generală a Federației. El este totodată și Președintele Biroului Federal.

            În aceste funcții, este investit conform prevederilor legale și statutare, cu puteri depline pentru a acționa în numele Federației conform statutului, sub rezerva pe care legea o atribuie în mod expres Adunării Generale sau sunt rezervate în mod special Biroului Federal.

                        Președintele colaborează în activitatea de conducere curentă a Federației  cu personalul de conducere și cel executiv, numit și angajat la propunerea sa.

            Directorii zonali sunt în subordinea sa. Aceștia au studii superioare și sunt numiți pe funcție în urma unui concurs de competență specifică.

            În aceste condiții, Președintele are următoarele competențe și responsabilități, privite cumulativ cu dispozițiile statutare:

 • ·         reprezintă legal în România și în străinătate interesele FRPS;
 • ·         angajează patrimonial Federația, în limitele competențelor delegate de către Biroul Federal, are drept de semnătură și specimen pentru conturile bancare ale Federației;
 • ·         asigură conducerea Federației, urmărind și impunând îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;
 • coordonează și verifică activitatea personalului angajat al Federației și urmărește ca întreaga activitate a Federației să se desfășoare în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare internă a Federației.

 

            Aceste atribuții, drepturi și responsabilități nu sunt limitative, ele putând fi completate oricând, în limita postului și a capacităților profesionale, de către Adunarea Generală.

 

 

Vicepreședinții Federației

            Vicepreședinții FRPS sunt aleși de către Adunarea Generală a FRPS. Au în același timp, și calitatea de memri ai Biroului Federal.          În cazul în care președintele lipsește, unul dintre vicepreședinți preia, prin împuternicire sau prin delegare de către Președinte, atribuțiile Președintelui în perioadele în care acesta lipsește și/sau este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

 

Conducerea executivă

 

            Conform hotărârilor Adunării Generale și cele ale Biroului Federal, gestiunea curentă și conducerea administrativă, financiară și operațională a Federației este asigurată (în limitele deciziei semnate de către Biroul federal) de către conducerea executivă a FRPS.

 

            Conducerea executivă este asumată de Secretarul General.

 

            Comitetul executiv va complini activitatea executivă în situații de urgență sau neprevăzute, de forță majoră, în perioada dintre ședințele Biroului federal.

 

Secretarul General

         Secretarul General este cadrul de conducere, angajat contractual la propunerea Biroului federal și a sarcinilor stabilite de către Președinte prin Fișa postului și Statut.

            În acest scop, Secretarul General are în subordine compartimentele indicate în organigrama federației.

            Secretarul General este ordonatorul de credite al federației.

                        Drepturile și obligațiile Secretarului General, precum și cele ale personalului din subordinea sa, sunt cele prevăzute de Statut, de fișa posturilor respective.

                      Activitatea economico – financiară a FRPS se desfășoară pe principiul autonomiei și al autofinanțării, cu scopul de obținerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru atingerea scopurilor și obiectivelor statutare, pentru funcționarea curentă, pentru dezvoltarea și modernizarea activității sportive, conform scopurilor și obiectivelor federației, prevăzute în Actul Constitutiv și Statut.

Comitetul executiv

 

            Comitetul executiv va activa ori de câte ori situația de urgență o va impune, sub conducerea președintelui federației sau a secretarului executiv, în perioada dintre două ședințe ale Biroului Executiv.

            Va aplica politica prevăzută de statutul FRPS și legile în vigoare, va gestiona în regim de urgență problema sau problemele ivite și le va soluționa, fără a adopta acte normative, dar va putea iniția sau propune spre aprobare asemenea acte Biroului federal, care le va dezbate și se va pronunța asupra acestora în prima ședință.

            De asemenea, lucrările Comitetului executiv vor fi validate de Biroul Federal în primă ședință.

            Ședințele nu sunt publice, dar cu acceptul unanim vor putea fi invitate persoane competente.

 

Directorii zonali

            Sunt în directa subordonare a președintelui și colaborează direct cu acesta și secretarul general.

            Zonele administrative sunt următoarele:

 

            1.- Moldova (Regiunea de Nord-Est) cuprinde următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

            2.- Dobrogea (Regiunea de Sud-Est) cuprinde următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

            3.- Muntenia (Regiunea de Sud) cuprinde următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

            4.- Oltenia (Regiunea de Sud-Vest) cuprinde următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

            5.- Banat (Regiunea de Vest) cuprinde următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

            6.- Crișana (Regiunea de Nord-Vest) cuprinde următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

            7.- Transilvania (Regiunea Centru) cuprinde următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

            8.- București-Ilfov (Regiunea București-Ilfov) cuprinde municipiul București și județul Ilfov.

 

            Răspund de implementarea sarcinilor și directivelor elaborate de FRPS în teritoriu.

            Organigrama și statul de funcțiuni vor fi întocmite de aceștia și supusă validării Biroului federal.

 

            Atribuțiile acestora se vor detalia prin fișa postului.

 

 

Contabilul

           

Este cadru de conducere cu studii superioare. În baza mandatului și a sarcinilor încredințate de către Președinte, asigură toată buna funcționare a activității financiar – contabile a Federației.  Este direct subordonat Președintelui.

 • Ține evidența cronologică primară a documentelor contabile și întocmește toate actele financiar – contabile cerute de legislația specifică, asigurând înregistrarea corectă și legală în contabilitate a tuturor cheltuielilor și veniturilor, precum și a patrimoniului FRPS, cu respectarea cerințelor Legii contabilității nr. 82/1991 actualizată și republicată și a normativelor conexe;
 • întocmește de asemenea bugetul de venituri și cheltuieli (anual, trimestrial, lunar) și raportările (sintezele) financiar – contabile solicitate de lege și conducerea FRPS;
 • ține la zi toate registrele contabile impuse de legile în vigoare și de tehnica contabilității;
 • ține separat evidența pentru eventualele venituri contractuale din surse publice de finanțare (MTS), cu respectarea întocmai a obligațiilor ce decurg din contracte și legile în vigoare:
 • pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității financiar – contabile, are răspunderile, obligațiile și drepturile prevăzute în fișa postului, document ce face parte integrantă din contractul de muncă încheiat între federație și salariatul care și-a asumat funcția de contabil. 

 

Conducerea tehnică sportivă, de etică și legalitate sportivă

            Conform legislației în vigoare, a hotărârilor Adunării generale și ale Biroului Federal, conducerea activității sportive a Federației este asumată integral și asigurată (în limitele deciziei Biroului federal) precum și conform recomandărilor și împuternicirilor scrise date de către Președinte, de către conducerea tehnico – sportivă a FRPS.

            Conducerea tehnică a activității sportive a FRPS este asigurată de către colegiile și comisiile federale:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
 • Corpul de supraveghere și control

 

            Aceste colegii și comisii specializate pe domenii de activitate se stailesc la nivelul federației.

            Colegiile și comisiile federale se întrunesc în ședințe de lucru ori de câte ori este necesar. Hotărârile sunt valaile dacă sunt luate cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți, cu drept de vot.

            Comisiile și colegiile au câte un registru cu paginile numerotate, în care se consemnează obligatoriu toate hotărârile luate în ședințe și semnăturile membrilor prezenți.

            Aceste registre sunt acte oficiale ale FRPS, având regim secret, de uz intern.

            Nominalizarea președinților  colegiilor și comisiilor centrale federale se face în Biroul Federal de catre secretarul general, urmând ca președinții aleși să-și completeze comisia după solicitările reale.

            Fiecare comisie, colegiu, imediat după numirea președintelui, va întocmi un regulament proipriu de funcționare, ce va fi parte componentă a acestui ROF.

            Aceste regulamente de funcționare vor fi supuse spre aprobare Președintelui și Secretarului general al FRPS, aceștia făcând informare către Biroul Fedderal.

            Aceste comisii vor asigura logistica desfășurării activității federației din punct de vedere tehnic.

            La ședințele acestor colegii, comisii, pot participa cu rol consultativ, Președintele și Secretarul general al Federației.

Structurile de control

          Acestea sunt Comisia de cenzori și comisia de apel. Sunt comisii independente, ce funcționează în baza regulamentelor proprii și sunt integrate organic în cadrul FRPS.

 

          Prezentul regulament a fost aprobal in sedinta Biroului Federal din data de 23.04.2016 si intra in vigoare la data semnarii acestuia.

 

 

Presedite – Stefan Popescu………………………………….

 

Prezentul Regulament a fost modificat prin Hotărârea Biroului federal nr. 1/01.07.2017


                                                                                                  ANEXA 1

 

            FRPS exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive subordonate potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000, a OUG nr. 23/2008, a actelor normative de specialitate emise de instituțiile și autoritățile statului, precum si a regulamentelor emise de FRPS.

Încălcarea dispozțiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, dupa caz.

 

 

SISTEMUL SANCȚIONATOR AL FRPS

 

          I – TIPURI DE INFRACȚIUNI

 

A.-  Infracțiuni foarte grave:

 

a) abuzul de autoritate:

b) încălcări repetate ale sancțiunilor impuse;

c) acțiunile dirijate, premeditate de intimidare sau diferite înțelegeri asupra rezultatelor unei competiții;

d) declarațiile publice ale directorilor, antrenorilor, arbitrilor sau a sportivilor ce încurajează spectatorii la violență;

e) lipsa nejustificată de la convocări în vederea selecției decise de FRPS, în vederea desfășurării competițiilor;

f) partriciparea la competiții internaționale organizate de țări care promovează discriminarea rasială sau organizatorii au fost sancționați de forurile internaționale;

g) actele notorii și publice care atentează la demnitatea și decența sportivă, atunci când sunt deosebit de grave. De asemenea, se consideră ca fiind fapte foarte grave, recidiva acestora;

h) alterarea, modificarea personal sau prin interpus de materiale sau echipamente sportive în vederea încălcărilor dispozițiilor legale, atunci când este pusă în pericol securitatea probelor competiționale sau integritatea persoanelor;

i) absența nejustificată de la convocări, întâlniri și concursuri, îndepărtarea actelor doveditoare de la aceste convocări;

j) nerespectarea rezoluțiilor, dispozițiilor și hotărârilor FRPS;

k) agresiunile, atacurile impotriva jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali și autorități a FRPS;

l) protestele, turbulențele, actele de intimidare individuale sau colective ce impiedică desfășurarea unei competiții sau alte acțiuni organizate de FRPS;

m) protestele individuale evidente și violente, săvârșite în public împotriva arbitrilor, oficialilor, antrenorilor, tehnicienilor, alți reprezentanți, prin care li se aduce atingere autorității lor;

n) nerespectarea vădită a ordinelor și instrucțiunilor emise de arbitri, judecători, oficiali, antrenori, manageri;

o) uzurparea de calități, funcții sau atribuții;

p) organizarea de competiții oficiale cu încălcarea normelor, regulilor emise de FRPS;

q) retragerea nejustificată a sportivilor, echipelor, tehnicienilor de la competițiile la care participă;

r) introducerea, consumarea de băuturi alcoolice, a altor substanțe interzise prin lege în timpul convocărilor sau competițiilor organizate de FRPS;

s) incitarea la utilizare sau utilizarea substanțelor dopante, ascunderea sau refuzul de a se supune controlului antidoping;

 

ALTE  ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

Față de cele prezentate mai sus, sunt infracțiuni grave specifice președintelui, altor membri executivi și organe ale FRPS, următoarele:

 

1.- nerespectarea hotărârilor adunării generale, alte dispoziții legale;

2.- neconvocarea la termenele stabilite a Biroului federal, a adunării generale;

3.- utilizarea nelegală a fondurilor private, publice, a subvențiilor, actelor de donații, imprumuturi, garanții, alte ajutoare din partea statului, persoane juridice private;

4.- aprecierea utilizării incorecte a fondurilor publice și private se face cu observarea și modul de aplicare a legislației specifice și a celei generale;

5.- cheltuieli ale bugetului cu angajarea răspunderii federației prin încălcarea statutului și a regulamentelor interne.

6.- eliberări nejustificate de licențe sportive sau expedieri/înmânări nelegale ale acestora.

 

 

B – INFRACȚIUNI GRAVE

 

a) – nerespectarea repetată a ordinelor, instrucțiunilor, regulamentelor și statuturilor emise organele FRPS;

b) – din organele FRPS fac parte:arbitri, judecători, tehnicieni, manageri, alte autorități sportive;

c) – actele și vorbele notorii, prin care se atentează la integritatea și demnitatea persoanelor aparținând diferitelor structuri sportive, contra publicului asistent și în general tot ce încalcă buna – cuviință în viața sportivă;

d) – exercitarea de activități publice sau private, incompatibile cu activitățile din viața sportivă;

e) – nerăspunderea la convocările oficiale ale organelor FRPS;

f) – nerespectarea regulilor de administrare și gestionare a patrimoniului prevăzut în statute și regulamentele FRPS

g) – folosirea neautorizată sau distrugerea, fie direct, fie prin interpuși, a materialelor și echipamentelor sportive, contrar normelor FRPS;

h) – încălcări minore ale sancțiunilor aplicate;

i) – nerespectarea în mod repetat a ordinelor, dispozițiilor, rezoluțiilor sau cerințelor dispuse de organele FRPS;

j) – recidiva în cazul săvârșirii repetate de infracțiuni minore;

k) – furnizarea de servicii tehnico – sportive de personal neautorizat;

l) – nerespectarea, în timpul desfășurării concursurilor, a prohibițiilor legale;

m) –  trecerea prin apă, schimbarea locurilor stabilite fără aprobare, a spațiului alocat celorlalți sportivi, sau împiedecarea în mod repetat a libertăților celorlalți sportivi, nerespectarea distanțelor legale, sau neluarea în considerare a semnelor stabilite de reprezentanții legali ai FRPS;

n) – capturarea și prezentarea la cântărire a pestilor ce nu corespund normelor legale, precum și utilizarea de momeli neconforme;

o) – prezentarea de pești ce nu au fost capturați in competiție, indiferent de sursa de proveniență;

p) – transferul de piese proprii la un alt sportiv;

q) – prezentarea capturilor la momente  și locuri diferite de cele autorizate, conform probelor;

r) – aruncarea de momeli, măsurarea sau sondarea terenului de concurs înainte de ora programată;

s) – prezentarea de pești morți înainte de competiție, în vederea cântăririi;

t) – prezentarea de capturi neconforme cu cerințele legale;

u) – scurtarea, tunderea unui arbore, fără permisiunea organizatorului;

v) – insulte și ofense aduse judecătorilor, arbitrilor, oficialilor FRPS, sportivilor;

w) – protestele, acțiunile de intimidare, individual sau colectiv, ce perturbă desfășurarea normală a competițiilor sau jocurilor sportive, a diferitelor probe sau alte activități desfășurate de FRPS;

x) – neparticiparea la competiții, la antrenamente, unde sportivul este înregistrat/înscris, fără o justă motivare;

y) – organizarea, participarea neautorizată la competiții sportive, de către cluburi, asociații sau entități fizice;

z) – înregistrarea la competiții internaționale, fără autorizare din partea FRPS.

 

C – INFRACȚIUNI  UȘOARE

 

1. – sunt infracțiuni ușoare, conduita contrară normelor sportive ce nu se pot califica în categoria infracțiunilor foarte grave sau grave din prezentul regulament și sunt definite de statutele și regulamentele FRPS;

 

2. – în toate cazurile se acțiuni consideră infracțiuni ușoare:

 

a) – comentariile și observațiile neautorizate ale oficialilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali, sportivilor;

b) – micile inexactități cu publicul, colegii și subordonații;

c) – adoptarea unei atitudini pasive în respectarea legislației sportive a FRPS și a legiilor în vigoare, în timpul exercitării atribuțiilor de specialitate;

d) – nerespectarea instrucțiunilor de folosire, păstrare a facilităților sportive, a instrumentelor și dispozițiilor și actelor de conservare;

e) – prezentarea la cântărire a unor capturi ușor subdimensionate;

f) – capturi valide, în afara timpului competițional;

g) – reclamațiile nefondate, făcute cu bună știință sau din imprudență în timpul competițional;

h) – plângerile justificate, dar prezentate în formă neregulamentară;

 

 

II – DESPRE SANCȚIUNI

 

Sancțiuni pentru infracțiuni foarte grave:

 

 1. retragerea asistenței financiare de către FRPS contravenientului, dacă nu a fost plătită în cursul anului;
 2. încălcarea dispozițiilor lit. i), s) cu pierdera de puncte în clasament;
 3. încălcarea dispozițiilor lit. q), r), repetarea lit. s) cu pierderea competiției sau retrogradare;
 4. încălcarea dispozițiilor lit. l), m), r) cu interzicerea accesului la competiții pe o perioadă nu mai mare de 5 ani;
 5. încălcarea dispozițiilor lit. f), g), h), l) cu pierdera licenței sportive permanent sau pentru o perioadă de 1 la 4 ani;
 6. încălcarea dispozițiilor lit. p) prin neparticiparea la activități competiționale pentru patru activități consecutive sau la competiții pentru întreg sezonul competițional;
 7. încălcarea dispozițiilor lit. b), k) cu decalificare permanentă;
 8. încălcarea dispozițiilor lit. a), e), g), l), m), n), o) cu imposibilitatea de a organiza competiții pentru o perioadă de unu la patru ani, proporțional cu infracțiunea comisă;
 9. încălcarea dispozițiilor precizate la lit. c) și j) și cu reincidența lit. i), prin descalificare de la proba respectivă.

 

SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

specifice președintelui, altor membri executivi și organe de conducere și decizie din cadrul FRPS:

 

1.- cu mustrare publică pentru încălcările dispozițiilor lit. a), b), c) și d) atunci când fapta se datorează necunoașterii sau unei neglijențe;

2.- suspendare temporară pentru o perioadă de la două luni la un an pentru încălcarea dispozițiilor de la lit. a), b), c) și d) când sunt săvârșite cu intenție și lit. e) când fapta este săvârșită din ignoranță sau neglijență;

3.- destituirea pentru cele dispuse la lit. e) când fapta este săvârșită cu intenție sau pentru incălcarea repetată, cu intenție a dispozițiilor conținute la celelalte litere.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR GRAVE

 

            1.-  încălcarea dispozițiilor lit. a), b), h), o) cu mustrare publică;

2.- retragerea finanțării acordate de FRPS, cu condiția ca aceasta să nu fi fost plătită. Aceasta este compatibilă și poate fi aplicată la încălcarea dispozițiilor  pentru toate aceste tipuri de infracțiuni;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. g) pierdera de puncte în clasamente;

4.- încălcarea dispozițiilor lit. u) pentru prima dată sau repetat, neparticiparea la două competiții consecutive sau neparticiparea la competiții pe o durată de două luni calendaristice;

5.- încălcarea dispozițiilor lit. g), v) se sancționează cu interzicerea dreptului de asociere de la o lună la un an;

6.- încălcarea dispozițiilor lit. c), d), e), g), j), t), x), y) și cu o primă recidivă a dispozițiilor lit. h) și o) duce la suspendarea permisului pe o perioadă de la o lună la un an, sau interdicția participării la patru competiții sau mai multe în același sezon competițional;

7.- încălcarea dispozițiilor lit. k), l), m), p) se sancționează cu penalizări de 20% – 60% din punctajul obținut;

8.- încălcarea dispozițiilor lit. g), n), o), p), q), r), s), v) se sancționează cu descalificarea de la o probă competițională.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR UȘOARE

 

            1.- încălcarea dispozițiilor lit. a), b), c), d) se sancționează cu avertisment;

2.- pentru o dublă încălcare a dispozițiilor lit. a), b), c), d)  se plică sancțiunea descalificării sau a suspendării pentru o lună sau interdicția participării la una până la trei probe;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. e) și f) vor fi deduse punctele care au fost/ar fi fost obținute prin cântărire corectă;

4.- incălcarea dispozițiilor lit. g) și h) se vor deduce aceleași puncte care sunt revendicate incorect.

 

PROPORȚIONALITATEA ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR

 

1.- La aplicarea sancțiunilor se vor avea în vedere gradul de proporționalitate al încălcării dispoziției/ dispozițiilor legale, de autorul faptei, de circumstanțele în care s-a săvârșit fapta nelegală. În mod similar, atunci când sunt săvârșite două fapte nelegale de același tip, la aplicarea sancțiunii adecvate, se va avea în vedere comportamentul făptuitorului în fața comisiei de disciplină.

2.- în cazul unei recidive, când pedeapsa nu este descrisă în mod gradual, comisia de disciplină va aplica sancțiunea cea mai mare.

3.- atunci când o sancțiune se poate aplica gradual, se va aplica sancțiunea minimă pentru o faptă săvârșită pentru prima dată redusă cu 50%.

4.- nivelul maxim al pedepsei aplicabil pentru recidivă este de la 50% în sus, de la posibilitatea de absolvire de pedeapsă.

 

DESPRE PRESCRIPȚIA  FAPTELOR

 

          Faptele nelegale săvârțite,se prescriu după trei ani, un an sau o lună, în funcție de clasificarea gravității faptei, foarte grave, grave, ușoare. Prescripția începe cu prima zi după săvârșirea faptei.Termenul de prescripție este întrerupt odată cu începerea procedurii disciplinare.

CODUL DE ETICĂ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV

CODUL DE ETICĂ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV

Supun spre dezbatere Codul de etică al Federației Române de Pescuit Sportiv, în vederea aprobării la următoarea Adunare Generală a Federației

1. GENERALITATI

 

1.1 – Codul etic al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv, prezentat in continuare, este avizat  de Biroul federal al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv in sedinta din …………………., ca extensie a prevederilor Statutul FRPS.

1.2 – F. R. P.S si fiecare dintre cluburile sportive afiliate la federatie, oficialii, sportivii, antrenorii si toate persoanele juridice si fizice implicate direct sau indirect in desfasurarea activitatilor sportive au oligația de a respecta statutul federatiei, precum si orice alte documente elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului.

1.3 – F.R. P.S. , toate persoanele fizice, cluburile implicate direct sau indirect in activitatea sa,au obligația de a promovași de a garanta respectarea ansamblului de reguli care constituie obiectul prezentului cod.

 1. DEMNITATEA

 Definiție: Se înțelege prestigiul moral și profesional, calitatea și corectitudinea puse în evidență, indiferent de locul ierarhic ocupat de fiecare membru în cadrul F.R.P.S.

1.- Relațiile dintre memrii F.R.P.S. Se bazează pe încredere și respect reciproc, impunând un comportament adecvat menținerii reputației calității de membru F.R.P.S.

2.- Întreaga activitate a membrilor F.R.P.S. se desfășoară cu bună – credință, potrivit uzanțelor, cu respectarea intereselor celorlalți membri și a cerințelor unei concurențe loiale.

3.- Constituie comportament și concurență neloială, orice fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea coordonată de F.R.P.S.

4.- Este considerat a fi contrar uzanțelor cinstite, utilizarea unor mijloace nelegale sau frauduloase pentru a crea disfuncționalități sau a afecta negativ activitatea membrilor F.R.P.S.

 1. Protectia demnitatii persoanei este o cerinta principala a F.R. P.S..

 2. Este interzisa orice fel de discriminare bazata pe rasa, sex, origine etnica, religie, opinii politice sau filozofice, statut conjugal sau pe alte criterii, pricipii derivate din Declaratia Universala a Drepturilor Omului.

 3. Sunt interzise toate formele de exploatare a participantilor la activitatile sportive. Se vor respecta reglementarile juridice cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului in activitatea sportiva.

3. INTEGRITATEA

 Definiție: Se înțelege însușirea de a promova în toate activitățile, cinstea, calitatea de a fi incoruptibil

 1. F. R. P.S. sau reprezentantii sai a nu vor solicita, oferi sau accepta niciun fel de rasplata tainuita, comision, beneficiu sau serviciu de orice natura, legate de activitatile, competitiile sau alte evenimente organizate de federatie.

 2. Toate persoanele fizice sau juridice implicate in activitatea federatiei vor avea in vedere necesitatea indeplinirii indatoririlor si obligatiilor lor. Sunt interzise comportamentele care ar afecta reputatia F. R. P.S.

 3. Este interzisa implicarea in relatii cu firme sau persoane ale caror activitati sunt in neconcordanta cu reglementarile legale, principiile Cartei Europene a Sportului, cu politica si recomandarile generale ale MTS.

4. FAIR PLAY

 Definiție: Calitatea de a accepta și a fi loial prin respectare, a tuturor regulilor și reglementărilor în materie

Totodată,

 1. Fair play-ul subscrie notiunile de prietenie, respect pentru adversari in intrecerile sportive, precum si probleme privind corectitudinea in timpul desfasurarii competitiei, eliminarea presiunilor psihologice, a violentelor fizice si verbale, a favoritismelor si a coruptiei.

 2. F. R. P.S.  si toti cei implicati in activitatea sportiva vor promova fair play-ul in domeniul lor de influenta. Acestia vor depune eforturi pentru a oferi modele de comportament pentru participantii la activitatile sportive, sa nu ofere exemple personale negative, sa nu treaca cu vederea si sa sanctioneze eventuale comportamente incorecte ale altor participanti.

5. RESURSELE

 

 1. Resursele F. R. P.S.  si ale cluburilor afiliate pot fi folosite numai in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate pentru care aceste structuri sportive s-au constituit.

6. APLICAREA PRINCIPIILOR ENUNTATE IN CODUL ETIC AL FEDERATIEI

 

 1. F. R. P.S. si toti cei implicati in activitatea sportiva vor urmari aplicarea principiilor prezentului Cod etic, precum si a prevederilor statutului federatiei si a normelor si recomandarilor MTS.

 2. Biroul federal va putea fi sesizat si va fi abilitat sa aplice sanctiuni in cazul incalcarii normelor si principiilor enuntate in prezentul Cod etic al F. R. P.S..

 

Avizat in sedinta Biroului federal al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv din data de …………… și aprobat în Adunarea Generală din data de ……………………

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Art.1  Prezentul regulament are în vedere Ord. 117/2004 al MTS  și se stabileste la nivelul FRPS.
Clasificarea sportivilor de pescuit sportiv  din Romania urmărește :
– sa stimuleze participarea sistematica a pescarilor  sportivi  la competiții oficiale si ridicarea continuă a nivelului performantelor sportive;
– să contribuie la îmbunătățirea desfașurării procesului de pregătire sportivă;
– să stabilească un sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare sportivă si să organizeze evidența sportivilor după valoarea lor.
Art.2  Titlurile și categoriile de clasificare sunt :
a) maestru al sportului;
b) categoria sportiv de clasă internatională;
c) categoria I;
d) categoria a II-a;
e) categoria juniori I;
f) categoria juniori II.
Art.3  Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acordă pe viață sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.4  Categoriile de clasificare : sportiv de clasă internatională, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.5  Categoriile sportive se acordă numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificați și care figurează in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv si organele sale locale.
Art.6  Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.
Categoria a II-a de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. sau de organele sale locale.
Art.7  Hotărârile de acordare a categoriilor de clasificare sportivă se dau anual prin proces-verbal de sedintă, de către organele federale. Fiecare sportiv clasificat primește si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, înmânată de organul federal competent, care va trece și in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinută.
Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportivă  în anul respectiv. Obținerea aceleiași categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fără atribuirea unei noi insigne.
Art.8  Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :
a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.
Art.9  Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :
a) de a participa activ la competiții pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dîrzenie pentru obținerea de rezultate sportive valoroase în competitiile interne și internationale;
b) de a-si ridica sistematic măiestria sportivăa;
c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
d) de a participa activ la miscarea sportivă și de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina pescuit sportiv.
Art.10  Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.P:S.
Evidenta nominală a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se ține de F.R.P.S. si organele sale locale.
Art.11  Comisiile judetene de pescuit sportiv ( organele locale ale F.R.P.S. ) vor comunica până la 20 decembrie al fiecărui an către F.R.P.S. :
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a în anul respectiv;
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.
Art.12  Federația Romana de Pescuit Sportiv va comunica comisiilor județene o data pe an, la începerea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportivă de clasa internationala si categoria I de clasificare.
Art.13  Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :
a) Maestru  sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:
– Să fi făcut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori divizia A sau Cupa Romaniei participând efectiv la cel puțin 75% din jocuri.
b) Categoria I  sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Sa fi participat  de 2 ori in echipa României de seniori.
2. Sa fi făcut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul național divizia A, participând efectiv la 75% din jocuri.
3. Să fi făcut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
c) Categoria a II-a sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Să fi făcut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul național  de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
2. Să fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor naționale si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
3. Sa fi făacut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor naționale  de juniori, participand la 75% din jocuri.
d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) sa indeplineasca una din cerințele de mai jos :
1. Să fi participat efectiv in faza finală a campionatului național de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
2. Să fi făcut parte dintr-o echipă care a participat la etapa finală si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generală din data de …………… și intră  in vigoare din data de …………………

 

Regulamentul privind statutul și transferul sportivilor

ART.1 Conform statutului Federației Romane de Pescuit Sportiv , sportivii membrilor F.R.P.S. pot fi numai cu statut de amatori, în conformitate și cu  prevederile CIPS.
Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea pescuitului sportiv , nu au relatii contractuale de munca cu cluburile sau asociatiile sportive la care sunt legitimate, ci doar contracte sportive de legitimare.

ART.  2 Legitimarea sportivilor amatori
a) Numai sportivii legitimati pot participa in competitiile oficiale ale FRPS.
b) Carnetele de legitimare se elibereaza numai acelor sportivi care fac parte din cluburi de pescuit sportiv  afiliate la F.R. P.S.
c) Legitimatiile sportive se elibereaza de FRPS, din registrul destinat acestora, pe baza unei cereri care trebuie sa cuprinda datele personale, clubul la care va fi legitimat, semnatura solicitantului, stampila si semnatura reprezentantului clubului, viza medicala aplicata pe cerere valabila 6 luni, 2 fotografii si plata taxei de legitimare. In cazul in care solicitantul este legitimat la alt club si face o a doua cerere in numele altui club si nu declara acest lucru, acesta va fi sanctionat conform Regulamentului Disciplinar.
d) Legitimatiile sportivilor ce participa in competitii de pescuit sportiv se vizeaza in fiecare an la cererea cluburilor sportive afiliate dupa obtinerea vizei medicale aplicate de cabinetele de medicina sportiva si cu plata taxei de viza anuala.
e) Dubla legitimare este interzisă.
f) Pot fi legitimati sportivi cu cetatenie straina numai daca fac dovada cu adresa oficiala din partea federatiei nationale respective ca ;
-nu activeaza la nici un club sportiv din tara sa. :
-a intrerupt activitatea de mai mult de un an de zile,
-federatia nationala este de acord (dezlegare) ca sportivul sa activeze la un club
din Romania.
g) La participarea in fiecare concurs, sportivii/antrenorii depun inainte de competitie la arbitrul șef  carnetele de legitimare cu vizele anuale si medicate la zi, carnete pe care le primesc inapoi la incheierea competitiei (in cazuri de abateri de la disciplina sportiva, carnetele se retin de arbitrul principal si se vor inainta Secretarului general);
ART . 3 Transferul.
a) Singurul for competent in aprobare si efectuarea tuturor transferarilor sportivilor este FRPS, cu respectarea prezentului regulament.
b) Transferarea unui sportiv legitimat de la un club la altul se poate face in orice perioada a anului dar cel putin cu 14 zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul are dreptul sa participe.Colegiul director aproba toate cererile de transfer.
c) Pentru faptul ca a solicitat transferul, sportivul in cauza nu poate fi suspendat de catre clubul  sportiv la care a fost legitimat pana la data solicitarii transferului.
d) Dosarul de transfer se depune la FRPS, cu cel putin 21 de zile inainte de data de inceput a unei competitii la care sportivul in cauza are dreptul sa participe, avand ca repere data inregistrarii sau data postei. Acest dosar trebuie sa cuprinda: cererea de transfer a sportivului, cu acordul scris al clubului unde doreste sa se transfere; acordul scris (dezlegarea) de la clubul sportiv de la care pleaca sportivul respectiv; legitimatia de sportiv; achitanta taxei de transfer de catre clubul la care se transfera sportivul.
e) In situatia in care sportivul solicita transferul in perioadele stabilite de FRPS, dar fara acordul scris al clubului de la care pleaca, FRPS va efectua transferarea cu drept de participare la competitiile interne numai dupa expirarea unei perioade de ‘carantina’ de 1 an de zile. Perioada de carantina se socoteste de la data depunerii cererii catre FRPS. In cazul de fata, sportivul va specifica in cererea de transfer acordul sau in legatura cu perioada de carantina. Sportivul in cauza poate participa la antrenamente si competitii internationale in aceasta perioada de carantina.
f) In afara perioadelor de transferari, se pot face transferuri cu sau fara acordul scris al clubului de la care pleaca sportivul in oricare perioada a anului dar in  urmatoarele situatii:
-intreruperea activitatii sportive competitionale pe o perioada de minimum 2 ani;
-terminarea stagiului de juniorat de catre sportivii legitimati la sectii de pescuit sportiv care functioneaza numai la nivelul de sportivi juniori.
g) In cazul existentei unor contracte incheiate intre sportivi si structurile sportive la care sunt legitimati, se vor respecta conditiile contractuale si dupa aceea se va efectua transferul solicitat de sportivul in cauza .
h) Sportivul care depune in perioadele de transfer stabilite de FRPS, doua sau mai multe cereri de transfer va fi sanctionat de Comisia de Disciplina a FRPS.
i) Pentru situatiile neprevazute in prezentul regulament, Biroul Federal al FRPS va analiza si hotari.
j) FRPS este obligata sa comunice in scris, in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei de transfer, rezultatul cererii de transfer.
k) Se mai pot transfera in orice perioada a anului, fara plata taxelor aferente si , fara dezlegare si accept din partea cluburilor, sportivii care isi infinteaza propriile cluburi si sunt in conducerea acestora , dovedind acest fapt cu actele de constituire a clubului.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE
A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 lit b) din legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul și a prevederilor art. 7 din Statutul Federației Române de Pescuit Sportiv, Adunarea Generală aprobă următorul Regulament privind organizarea și practicarea pescuitului sportiv din România

CAP. I PRACTICAREA PESCUITULUI SPORTIV CA ACTIVITATE DE AGREMENT ȘI RECREERE
Art. 1 Practicarea pescuitului sportiv ca activitate de agrement și recreere este un drept al persoanei recunoscut și garantat de stat. Accesul la resursele acvatice vii se face în condițiile prevăzute de prevederile art. 136 alin. 4 din Constituția României, a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul și a OUG 23/2008, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.
a) Condiții de licențiere
1. Calitatea de pescar sportiv se dovedește prin licența de pescar sportiv eliberată de Federația Română de Pescuit Sportiv în baza unui examen de licențiere susținut de către solicitant pe bază de teste grilă, disponibile on line sau prin structurile sportive afiliate FRPS (Cluburi sportive sau Asociații județene și a Municipiului București. Licența este general valabilă și se vizează annual. Costurile de eliberare și vizare a licențelor precum și sancțiunile prevăzute pentru incălcarea statutului și regulamentelor federației se aprobă prin Hotărârea Adunării Generale. Cuantumul acestora precum și modalitățile de plată vor fi înscrise în licență.
2. Cetățenii străini care doresc să practice pescuitul sportiv pe teritoriul României, în calitate de turiști, pot beneficia de obținerea unei licențe de pescuit sportiv în baza dovezii calității de pescar sportiv în țara de origine a solicitantului.

b) Echipamente și materiale sportive
1. Pescuitul sportiv pentru agrement și recreere pe apele publice este permis cu maxim 4 scule de pescuit (undiță, lansetă vargă, etc.) și cu un singur cârlig.
2. Momelile folosite pot fi naturale sau artificiale. Este interzis a fi folosită ca momeală vie puietul de pește provenit din apele naturale sau crescătorii.
3. Pe lângă unealta de pescuit sportiv, utilizatorul va trebui să aibă obligatoriu următoarele accesorii:
– Un juvelnic pentru menținerea în stare vie a peștilor capturați.
– Echipament pentru măsurarea și cântărirea peștilor;
– Saci menajeri pentru colectarea gunoiului din zona de pescuit sportiv.
4. Este interzis pescuitul sportiv prin greblarea fundului apei sau atașarea la linia de pescuit a elementelor de plasă monofilament sau alte accesorii care exced regulamentelor Federației Române de Pescuit Sportiv.
5. Pe habitatele naturale se poate pescuit la pești pașnici sau pești răpitori. Pescuitul la pești pașnici se poate practica din poziția așezat ( pe scaun sau alt element care permite această poziție). Zona de pescuit trebuie aleasă în așa fel încât să nu deranjeze alte persoane care practică pescuitul sportiv. Distanța minimă între două persoane trebuie să fie de minim 15 metri. Pescuitul la pești răpitoari se poate practica atât de pe mal, cât și din barcă. Distanța pe care se poate pescui este de max. 200 metri de locul de campare, fără a deranja alte persoane. Pescuitul din barcă se va face cu respectarea normelor prevăzute pentru conducerea unor astfel de ambarcațiuni.
6. Competițiile cu caracter neoficial, organizate de persoane fizice și/sau juridice pot fi efectuate numai cu respectarea prevederilor exprese ale art. 87, 88 și 89 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul. Astfel, în regulamentele de desfășurare ale unor astfel de manifestări sportive se vor specifica explicit următoarele:
– Caracterul neoficial al respectivei manifestări sportive;
– Obligația organizatorului de a respecta condițiile impuse de statutul și regulamentele Federației Române de Pescuit Sportiv
De asemenea, organizatorul trebuie să dețină următoarele documente:
– Autorizația de funcționare din care să reiasă că este autorizat în condițiile legii pentru organizarea unor asfel de manifestări sportive;
– Dovada înscrierii de către deținător a locației pe care se desfășoară manifestarea sportivă în Registrul bazelor sportive, conf. prevederilor art. 78 din Legea nr. 69/2000

CAPITOLUL II – STRUCTURI SPORTIVE
CLUBURILE
Art. 2 – Afilierea Cluburilor
1. Potrivit prevederilor Statutului Federației Române de Pescuit Sportiv, se pot afilia la FRPS numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv, Cluburile persoane juridice de drept privat, Cluburile persoane juridice de drept public, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele/Cluburile copiilor şi elevilor ale căror echipe participă la competiţiile organizate de FRPS şi/sau de Asociaţii, precum şi de Asociaţiile judeţene de pescuit şi a Municipiului Bucureşti.

2. Structurile sportive ale căror echipe participă la competiţiile organizate de FRPS, se afiliază la Asociaţia Judeţeană de Pescuit Sportiv competentă teritorial / Asociația Municipală de Pescuit Sportiv București, afiliată la FRPS.

3. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe de seniori promovează din campionatul judeţean în campionatul organizat de FRPS, trebuie să se afilieze la FRPS şi, după caz, să devină membre ale Asociaţiilor judeţene pentru a participa la competiţia respectivă. Asociaţiile sportive fără personalitate juridică, aflate în această situaţie, se pot afilia la FRPS numai după constituirea lor în Cluburi sportive, în condiţiile legii, şi înscrierea în Registrul Sportiv de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului.

4. Structura sportivă care doreşte să devină membru al FRPS trebuie să adreseze acesteia o cerere prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile FRPS, obligaţie care trebuie să fie înscrisă în statutul structurii sportive respective.

Totodată, Clubul sau asociaţia judeţeană / asociația municipală în cauză trebuie să achite taxa de afiliere.

5. Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date:

a) denumirea structurii sportive;

b) sediul: localitatea, strada, județul/sectorul, telefon,fax, e-mail;

c) numărul de identificare al structurii sportive;

d) numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă;

e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare;

f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele – nominal, cu specimenele de semnătură în original;

g) sigla/logoul şi denumirea, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

h) culorile Clubului;

i) data completării, semnătura şi ştampila în original.

6. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

A. În cazul structurilor sportive – persoane juridice de drept privat:

a) actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat;

b) copia hotărârii judecătoreşti, cu mențiunea ”definitiv și irevocabil”, de acordare a personalităţii juridice;

c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul Naţional al Persoanelor Juridice Fără Scop Patrimonial, în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) copia legalizată a Certificatului de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului;

g) dovada patrimoniului;

h) dovada înregistrării denumirii ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM.

B. În cazul Cluburilor sportive – persoane juridice de drept public:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare;

c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi al palatelor şi Cluburilor copiilor şi elevilor:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;

b) actul de dispoziţie prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de Pescuit Sportiv;

c) copie legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

7. Cluburile sportive prevăzute de art. precedent, trebuie să facă şi dovada că pot folosi o zonă amenajată pentru Pescuit Sportiv, omologată pentru competiţiile care se vor desfăşura, în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care Clubul îşi are sediul social.

8. Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator poate aproba, cu titlu provizoriu, ca un Club să organizeze competiţiile oficiale pe altă zonă omologată din altă localitate decât cea în care îşi are sediul social.

9. Adunarea Generală a FRPS este competentă să decidă asupra afilierii definitive a membrilor. Comitetul Executiv al FRPS pot hotărî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării în prima Adunare Generală, care va decide afilierea definitivă. Hotărârea de afiliere provizorie sau definitivă, se comunică în termen de 15 zile de la data adoptării. Dacă cererea este respinsă, în termen de 15 zile de la data şedinţei, documentele se înapoiază Clubului, arătându-se, în scris, motivele care au determinat respingerea cererii de afiliere.

10. Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată o dată cu depunerea cererii de afiliere.

11. În termen de 15 zile de la aprobarea definitivă și irevocabilă a modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv, structura sportivă este obligată să solicite înscrierea lor în Registrul Sportiv. Cluburile sportive trebuie să notifice Ministerului Tineretului și Sportului, în termen de 30 de zile, orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul Sportiv. Aceeaşi obligaţie revine şi Asociaţiilor sportive fără personalitate juridică, afiliate la FRPS.

13. Fiecare membru are obligaţia să comunice FRPS, în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, pentru a fi operată în evidenţele forurilor respective.

14. Cluburile nou afiliate au dreptul să încheie contracte cu aceştia şi să participe la competiţiile oficiale de la data afilierii provizorii, dacă acest lucru este posibil potrivit prevederilor regulamentelor competiţiilor respective.

15. Cluburile nou afiliate se înscriu în ultima categorie competiţională, cu excepţiile prevăzute de prezentul regulament.

Art.3 – Schimbarea denumirii Cluburilor
1. FRPS ţine evidenţa nominală a membrilor afiliaţi şi avizează schimbările denumirii acestora, astfel încât să se evite confuziile privind denumirea. Cluburile pot solicita FRPS schimbarea denumirii sub care figurează ca membri afiliaţi numai în perioada dintre două ediţii ale campionatului.

2. În denumirea Clubului nu poate fi cuprinsă denumirea altei localităţi decât aceea în care Clubul îşi are sediul social.

3. Pentru aprobarea schimbării denumirii este necesar avizul scris prealabil al FRPS sau, în caz contrar, cererea urmând a fi respinsă. După obținerea avizului prealabil al FRPS Clubul va face toate demersurile juridice necesare pentru modificarea corespunzătoare a actului constitutiv și a statutului la instanța competentă.

4. Clubul care solicită schimbarea denumirii va depune următoarele documente:

a) cererea de schimbare a denumirii, însoţită de avizul prealabil dat de FRPS;

b) dovada înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM;

c) documentele prevăzute de art. de mai sus din prezentul regulament, din care rezultă schimbarea denumirii Clubului;

d) dovada achitării taxei pentru schimbarea denumirii.

5 Cererea de schimbare a denumirii însoțită de documentele de mai sus se depun la forul competent cu minim 30 zile înaintea începerii campionatului, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca tardiv introdusă.

6 Competenţa privind aprobarea schimbării denumirii Cluburilor aparţine Comitetului Executiv al FRPS.

7 După aprobare, noua denumire se înscrie în carnetele de legitimare şi în fişele personale ale pescarilor sportive membri ai clubului sau legitimați de acesta. Operaţiunea respectivă va fi efectuată de forul competent conform normelor regulamentare.

8 Dacă Clubul care şi-a schimbat denumirea este şi membru al Asociaţiilor judeţene pe nivel competiţional sau este afiliat şi la FRPS, hotărârea FRPS privind aprobarea schimbării denumirii se comunică Asociaţiilor judeţene pe nivel competițional, care vor efectua operaţiunile necesare în fişele personale şi carnetele de legitimare ale pescarilor din Clubul respectiv, aflaţi în evidenţele lor.

Art.4 – Schimbarea sediului Clubului în altă localitate
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Cluburile nu mai au dreptul să își schimbe sediul în altă localitate decât aceea în care figurează ca membri afiliați.

Art.5 – Cesiunea
1 Cesionarea dreptului de participare a echipelor unui Club către altă structură sportivă se interzice începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cesiunile aprobate anterior de Comitetul Executiv al FRPS urmează să-și producă în continuare efectele în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare a activității de Pescuit Sportiv în vigoare la data adoptării lor.

2 Cluburile nu au dreptul să facă alte operațiuni juridice care au ca efect transmiterea către alte structuri sportive a dreptului de participare în competiții a echipei/echipelor lor ( prin divizare, comasare, schimb sau altele asemenea).

Art.6 – Integritatea competițiilor

1 Protejarea integrității sportive a tuturor competițiilor organizate de FRPS constituie un obiectiv de o importanță fundamentală. În acest scop, FRPS își rezervă dreptul de a interveni și a lua măsurile adecvate în oricare situație în care se dovedește că aceeași persoană fizică sau juridică se găsește în poziția de a influența managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a mai multor Cluburi afiliate la FRPS.

2 Pentru protejarea integrității sportive a competițiilor, Cluburile nu au dreptul ca direct sau indirect:

a) să dețină acțiuni sau părți sociale ale altui Club;

b) să fie membru al altui Club;

c) să fie implicat în orice fel sau să exercite orice funcție în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui Club;

d) să aibă posibilitatea de a interveni în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui Club.

3 Cluburile și oficialii acestora trebuie să se conformeze următoarelor reguli:

a) un acționar la un Club organizat ca societate comercială sportivă pe acțiuni nu are dreptul de a fi acționar sau de a deține oricare funcție în cadrul unui alt Club.

b) un oficial al unui Club nu are dreptul să dețină acțiuni sau să ocupe o altă funcție la un alt Club;

c) nici o persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influența mai mult de un Club, un astfel de control sau influență însemnând:

– deținerea majorității drepturilor de vot a acționarilor;

– dreptul de a numi și demite majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau control ale Clubului respectiv;

– capacitatea de a exercita prin orice mijloace o influență decisivă asupra hotărârilor Clubului.

4 Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 4 din prezentul regulament.

5 Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și de Regulamentul disciplinar.
Art. 7 – Dezafilierea

1 Calitatea de membru afiliat a unui Club la FRPS, încetează prin:

a) retragerea din FRPS;

b) dizolvarea acestuia;

c) excluderea membrului afiliat din FRPS;

d) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi, în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv;

e) dizolvarea FRPS.

2 Un membru afiliat este autorizat să se retragă din FRPS, în următoarele condiţii:

a) hotărârea de retragere a fost aprobată de adunarea generală a membrului afiliat respectiv în conformitate cu prevederile statutului propriu;

b) hotărârea de retragere a fost transmisă Comitetului Executiv al FRPS.

3 Un membru afiliat a cărui retragere a fost aprobată îşi pierde calitatea de membru afiliat şi toate drepturile conferite de aceasta.

4 Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

5 Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită FRPS, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

6 Dacă un membru afiliat se dizolvă/lichidează, el îşi pierde automat calitatea de membru al FRPS.

Art.8 – Cotizaţii, contribuţii, taxe

1 Fiecare membru afiliat la FRPS plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 1 februarie a fiecărui an.

2 Cuantumul cotizaţiei anuale este stabilit de Adunarea Generală a FRPS, după caz.

3 Un Club afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data 1 februarie, începând cu data de 1 martie a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în orice competiţii organizate de FRPS (echipele Clubului nu mai sunt programate la competiţiile oficiale), precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRPS. După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră de îndată în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a echipelor Clubului afiliat, se vor aplica dispozițiile regulamentare în materie.

4 FRPS sunt îndreptățite să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi sportive specifice activităţii de Pescuit Sportiv, pentru membrii afiliaţi, potrivit statutului şi regulamentelor în vigoare.

5 Cluburile care nu plătesc contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi programate în competiţiile oficiale organizate de FRPS, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la competiţiile respective.

6 Contribuţiile băneşti sau taxele pentru participare în competiţii, legitimare, transfer, contestaţie, apel, recurs, vize şi altele asemenea, se plătesc la FRPS.

7 Plata se poate face în numerar, prin mandat poştal, dispoziție/ordin de plată sau cec, conform hotărârilor anuale ale Comitetului Executiv al FRPS.

COMPETIŢII
Art. 9 – Caracterul Competiţiilor

1 Competiţiile de Pescuit Sportiv pot fi:

a) concursuri oficiale interne care se dispută în cadrul unei competiţii organizată de FRPS pe baza unui regulament şi a unui program dinainte aprobat, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor în clasamentul final;

b) competiţiile oficiale internaţionale inter-ţări şi inter-Cluburi care sunt organizate de FRPS sau alte foruri;

c) competiţiile amicale interne care sunt organizate de FRPS sau de către Cluburi;

d) competiţii amicale internaţionale, competiţii între echipe naționale sau de Club, organizate sau autorizate de FRPS, cu acordul federaţiilor naţionale şi a Cluburilor participante;

e) alte competiţii necuprinse în calendarele competiţionale ale FRPS

2 Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul competiţiilor, din oficiale în amicale sau invers.

3 Cluburile pot participa la competiţii amicale în următoarele condiţii:

a) din proprie iniţiativă, pentru cele interne;

b) cu aprobarea FRPS, pentru cele internaţionale.

4 Cluburile nu pot angaja competiţii amicale cu echipe aparţinând unor Cluburi care au fost excluse din FRPS.

5 În caz de nerespectare a dispoziţiilor de mai sus, Cluburile în culpă vor fi sancţionate disciplinar.

Art. 10 – An competițional/Sezon competiţional
1 Anul competițional este perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie şi data de 31 decembrie.

Art. 11 – Sisteme de desfăşurare

Competiţiile se pot desfăşura după următoarele sisteme:

a) sistem campionat;

b) sistem turneu;

c) sistem eliminatoriu, în care echipele stabilite de forul organizator concurează între ele în competiţii eliminatorii, învingătoarele participând în etapele următoare până la desemnarea echipei câştigătoare;

d) sistem cupă, în condiţiile stabilite de forul organizator, prin regulamentul competiţiei.

e) pentru fiecare probă sportivă se va organiza un calendar competițional propriu, în baza unui Regulament individual, în concordanță cu prevederile Regulamentelor internaționale ale CIPS.

Art. 12 – Formula de organizare a campionatelor

1 FRPS stabileşte formulele de disputare a campionatelor, care vor fi anunţate la începutul fiecărui an competiţional.

2 Modificarea formulei competiţionale va fi aprobată de Adunarea Generală a FRPS şi va fi anunţată public înainte de punerea ei în aplicare.

Art. 13 – Programul competiţional

1 În funcţie de programul competiţional internaţional, FRPS întocmeşte programul competiţional pentru anul următor şi îl face cunoscut membrilor afiliaţi.

Art. 14 – Programarea competiţiilor

1 Competiţiile oficiale se programează în timpul zilei sau noaptea, după caz, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) competiţiile oficiale se organizează pe baza programului aprobat de forul competent. În interesul general al activităţii de Pescuit Sportiv şi Casting, forul organizator poate programa competiţiile respective şi la alte ore;

b) competiţiile din campionatele naţionale de juniori se vor disputa, de regulă, în zilele de sâmbătă şi duminică.

2 Programul competiţiilor oficiale se afișează pe site-ul FRPS www.frpsc.ro/, cu minim 2 saptămâni înaintea datei de desfășurare.

Art. 15 – Schimbarea programării unei competiţii oficiale

1 Forurile organizatoare au dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, ziua ora de începere sau localitatea de disputare a competiţiei.

2.1. Comitetul Executiv al FRPS are dreptul să aprobe devansarea sau amânarea desfășurării unor competiţii la cererea Cluburilor. În astfel de cazuri, competiţiile vor fi reprogramate și vor avea loc până la terminarea campionatului în cauză.

2.2. Competiţiile pot fi amânate sau devansate în caz de forță majoră, conform alineatului 1 din prezentul articol.

3 Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea Cluburilor organizatoare, pentru motive întemeiate.

4. Competiţiile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 zile de la data programării iniţiale.

5. Organizatorul nu poate schimba ora, ziua, zona de Pescuit Sportiv sau localitatea de disputare a competiţiilor stabilite de forul organizator, fără aprobarea acestuia, sub sancţiunea anulării competiţiilor respective.

Art. 16 – Neprezentarea sau întârzierea la competiţii

1 Competiţiile oficiale vor începe la ora stabilită de forul organizator.

Dacă una din echipe nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare ale concurenţilor în maxim o oră de la ora de începere, arbitrul va descalifica echipa.

2 Echipa prezentă la zona de competiţie în timpul regulamentar va completa raportul de arbitraj.

3 Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la două competiţii în acelaşi campionat, ea va fi exclusă din competiţie, sancţionată cu penalitate sportivă.

7 Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru două neprezentări în campionatul anterior, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiţie şi va fi retrogradată cu o treaptă competiţională.

Art. 17 – Competiţii întrerupte sau amânate

1 Competiţia poate fi întreruptă numai de către arbitru.

2 Competiţia va fi reluată în aceeaşi zi.

3 Dacă arbitrii sau concurenţii se declară indisponibili, se va cere comisiei competente să delege alţi arbitri, sau Cluburilor de care aparţin concurenţii pentru a putea fi înlocuiţi concurenţii indisponibili. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competiţia se va reprograma.

4 În cazul în care competiţia nu se poate disputa nici a doua zi, datorită aceloraşi condiţii care au determinat întreruperea sa, competiţia va fi reprogramată de forul organizator conform dispoziţiilor prezentului regulament, urmând să se dispute în întregime.

5 Echipele care nu se prezintă pentru reprogramarea competiţiilor amânate sau întrerupte, vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare.
Art. 18 – Locuri vacante

1 Dacă într-o ediţie de campionat rămân locuri vacante prin neînscrierea, excluderea, retragerea sau renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în campionatul de seniori respectiv, ori în alte situaţii similare, se va proceda astfel:

a) dacă această situaţie a intervenit înainte de începerea campionatului, echipele în cauză vor fi retrogradate în categoria imediat inferioară, locurile vacante fiind ocupate de echipele nou înscrise;

b) după caz, echipele retrase/excluse vor fi penalizate.

2 Renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în campionate se constată de către Comitetul Executiv al FRPS printr-o decizie irevocabilă.

Art. 19 – Cluburi cu mai multe echipe

1 Cluburile pot participa în campionatele de seniori cu una sau mai multe echipe la fiecare categorie competiţională.

2 Cluburile care participă cu mai multe echipe în categorii competiţionale diferite sunt obligate să depună la forurile organizatoare lista nominală cuprinzând minim 15 concurenţi care au drept de competiţie numai la echipa din categoria superioară.

3 În lista celor 15 concurenţi trebuie să figureze numai concurenţi seniori în echipa de categorie superioară în minim 50% din competiţiile oficiale, în caz contrar, echipa de categorie inferioară neavând drept de promovare.

4 Toţi ceilalţi concurenţi legitimaţi la Clubul respectiv, inclusiv juniori, au drept de participare la oricare dintre echipele Clubului, fără nicio restricţie, cu respectarea celorlalte condiţii regulamentare. În cazul în care echipele aceluiaşi Club participă la campionatele organizate de foruri diferite (FRPS, Asociaţii), lista cu concurenţii care au drept de participare numai la echipa de categorie superioară se va depune la fiecare for organizator, în caz contrar, echipa de categorie inferioară neavând drept de promovare.

5 La competiţiile echipei de categorie inferioară, delegatul Clubului este obligat să anexeze la raportul de arbitraj, o dată cu înscrierea concurenţilor și oficialilor, lista cu concurenţii care au drept de competiţie numai la echipa de categorie superioară, înregistrată la forul competent, pentru ca delegații celorlalte echipe să o poată verifica și, după caz, să poată formula eventuale contestații. În cazul în care contestația formulată pentru aceste motive este întemeiată, echipa vinovată nu va fi punctată.

6 În cazul în care lista cu concurenţii nu este anexată la raportul de arbitraj, competiţia nu va mai avea loc.

Art. 20 – Omologarea rezultatelor. Aprobarea clasamentelor finale

1. Rezultatele competiţiile la care există contestaţii vor fi omologate o dată cu soluţionarea acestora, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

2. Clasamentele finale ale competiţiilor organizate de FRPS vor fi aprobate de Comitetul Executiv al FRPS.

Art. 21 – Formularea contestaţiilor

1. Cluburile care apreciază că o echipă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii scrise în raportul de arbitraj.

2. Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii, în cazul concurenţilor aflaţi în stare de suspendare ca urmare a unei decizii pronunțate de comisia competentă, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor privind obligativitatea înscrierii în raportul de arbitraj a numărului minim de concurenţi formați la nivel național.

3 Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:

înainte de începerea competiţiei:

– dacă se contestă dreptul de participare al unuia sau al mai multor concurenţi dintr-o echipă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;

– dacă se contestă valabilitatea programării competiţiei pe zona de Pescuit Sportiv;

4 Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către delegatul echipei contestatare, care semnează de luare la cunoştinţă şi a arbitrului care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei şi să semneze.

5 În cazul în care delegaţii refuză să semneze de luare la cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.

6 Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.

7 Concurenţii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea competiţiei. În acest caz contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de concurenţi de rezervă se reduce în mod corespunzător.

8 Contestaţiile referitoare la identitatea concurenţilor şi la dreptul de competiţie se fac nominal. În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de competiţie, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat concurentul (dublă legitimare, lipsa vizei anuale, substituire, etc.).

Art. 22 – Procedura soluţionării contestațiilor
1 Contestaţiile formulate pot fi dovedite cu următoarele mijloace de probă: înscrisuri, martori, interogatorii, confruntări, expertize, înregistrări audio-video, fotografii.

2 Contestaţiile soluționate de comisiile competente ale FRPS şi dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate, iar cele făcute contrar prevederilor acestui regulament (tardive, netaxate, nesusţinute, nesemnate, etc.), se resping, de asemenea, ca neregulamentare.

3 Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, echipa contestatară putând să le prezinte ulterior pe larg, fie în scris în termen de 48 de ore de la disputarea competiţiei, fie oral, în faţa comisiilor competente. Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată o echipa sau concurentul acesteia, duce la respingerea contestaţiei.

4. În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de concurenţi şi dacă concurentul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document (pașaport sau certificat de naștere în cazul concurenţilor sub 14 ani), să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii, sau, dacă nu se prezintă pentru confruntare la prima şedinţă a comisiei competente de la disputarea competiţiei, concurentul respectiv este considerat vinovat de substituire.

În această situaţie, ca şi în cazul în care substituirea a fost dovedită cu prilejul judecării de către comisia competentă, echipa respectivă şi concurentul vinovat vor fi sancţionaţi conform prevederilor regulamentare.

5 Taxele de contestaţie se depun la FRPS în numerar, prin virament, cec, sau prin mandat poştal, în termen de 48 de ore de la disputarea competiţiei.

6 Taxele de contestaţie, indiferent de modul de soluţionare a cauzei, nu se restituie.

Art. 23 – Clasamente

1 Ierarhia valorică a echipelor participante în campionate se stabileşte prin cumularea punctelor pe toată durata desfăşurării competiţiei.

2 Clasamentele finale ale competiţiilor oficiale organizate de FRPS vor fi făcute publice după aprobarea acestora de Comitetul Executiv al FRPS.

Art. 24 – Sistemul competiţional

A. Sistemul competiţional național pentru seniori, aprobat de Adunarea Generală a FRPS este aplicabil începând cu anul competițional următor și are următoarele competiții:

Art. 25 – Organizarea şi programarea Cupei României

1 Cupa României este o competiţie organizată de FRPS:

– pentru faza judeţeană. La această competiţie pot lua parte numai echipele aparţinând Cluburilor şi Asociaţiilor sportive afiliate. Formatul fazei naţionale şi programul competiţiilor pentru fiecare ediţie se aprobă anual de către Comitetul Executiv al FRPS

2 Trofeul decernat câștigătoarei Cupei României este transmisibil, acesta fiind păstrat de echipa deţinătoare de la data decernării acestuia până înainte cu 10 zile de data disputării finalei ediţiei următoare, când acesta se încredinţează spre păstrare FRPS.

3 În faza naţională, programarea competiţiilor se face de FRPS.

4 Echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la competiţii şi nici nu pot disputa competiţii amicale în zilele în care au fost programate, sub sancţiunea eliminării lor din campionatul în care participă.

15 Finala Cupei României se organizează de FRPS. Ordinea în care sunt înscrise echipele în programul finalei este cea în care au fost trase la sorți pentru competiţiile din semifinale.

16 Drepturile de publicitate, de transmisie radio şi televiziune, precum şi altele asemenea legate de organizarea competiţiilor din Cupa României aparţin FRPS, care acordă Cluburilor participante premii şi bonusuri, în funcţie de rezultatele sportive ale acestora şi de profitul obţinut din valorificarea drepturilor arătate mai sus.

Art. 26 – Campionatul feminin

1 Campionatul feminin este organizat de FRPS, după un sistem competiţional propus de Comisia de Pescuit Sportiv Feminin şi aprobat de Comitetul Executiv al FRPS.

2 În această competiţie, au drept de competiţie sportivele cu vârsta minimă de 14 ani, împliniţi.

3 După caz, se pot organiza competiții și pentru sportivele cu vârstă sub 14 ani.

Art. 27 – Campionatele de juniori

1 Competenţa organizării campionatelor naţionale ale juniorilor revine FRPS care stabileşte formula de organizare, sistemul de desfăşurare a acestora, categoriile de vârstă şi programarea competiţiilor, stabilind componenţa seriilor pe baza criteriului geografic.

2 Anual, se elaborează regulamentul campionatelor şi programul competiţiilor care se transmit FRPS şi Cluburilor participante.

3.1. Echipele care se clasează pe primul loc la sfârşitul campionatului vor primi titlul de campioană naţională de juniori, respectiv de câştigătoare a campionatului de juniori.

3.2. Echipele de juniori câștigătoare ale campionatelor județene respective sunt obligate să participe la etapele superioare organizate de FRPS, în caz contrar urmând să fie sancționate cu o penalitate sportivă de 4.000 – 7.000 lei.

Art. 28 – Campionate judeţene

1 Anual, în fiecare judeţ se organizează campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor, campionatul judeţean de juniori şi copii.

2 Campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor se organizează de către FRPS pe baza prezentului regulament, după cum urmează:

– în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor, în funcţie de situaţia valorică a echipelor din judeţul respectiv;

3 Pe lângă campionatele judeţene de Pescuit Sportiv, în scopul angrenării echipelor într-o activitate continuă şi organizată, FRPS poate organiza şi alte competiţii la nivel municipal, orăşenesc sau pe zone geografice, cu drept de promovare în campionatele judeţene respective.

Art. 29 – Competenţa de organizare

1 Organizarea campionatelor judeţene revine FRPS, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) formula şi regulamentul de desfăşurare a acestor campionate, precum şi formula adoptată pentru competiţiile de baraj se stabilesc de FRPS, în conformitate cu prezentul regulament, după care, un exemplar se transmite Asociaţiilor şi Cluburilor, spre informare;

b) FRPS deleagă organizarea Asociațiilor județene și a Municipiului București iar acestea nu pot renunța la dreptul lor de organizare, în favoarea cluburilor sau asociațiilor sportive;

c) au dreptul să participe în campionatele județene de seniori sau de juniori numai echipele aparținând structurilor sportive afiliate la FRPS, potrivit competenței lor teritoriale.

2. Competiţiile de baraj programate pentru desemnarea echipelor câştigătoare a campionatului judeţean, în cazul în care campionatul a fost organizat pe două sau mai multe serii, nu se consideră ca fiind etape de campionat.

3. Hotărârile FRPS sunt obligatorii pentru echipele participante în competiţiile municipale şi orăşeneşti din raza judeţului respectiv, cu aplicarea prevederilor statutului şi regulamentelor FRPS.

4. În cazul în care se contestă rezultatele unei competiții organizate de FRPS, competența soluționării aparține comisiilor jurisdicționale ale FRPS.
CAPITOLUL III
Art. 30 – Înscrierea și condițiile

1 Pentru a participa în competițiile organizate de FRPS, un Club trebuie să îndeplinească

următoarele condiții:

a) să fie afiliat și să dețină dreptul de participare în competiția respectivă;

b) după caz, să fie înregistrate în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi să dețină licență acordată de FRPS, pe baza aplicării criteriilor stabilite prin Regulamentul de licențiere a Cluburilor

c) pentru Cluburile care nu sunt supuse procesului de licențiere:

– să dețină o zonă de Pescuit Sportiv omologată de FRPS;

– să participe în competiții cu numărul de echipe de juniori, stabilit de prezentul regulament;

– să angajeze alte categorii de personal, prevăzute de prezentul regulament, necesare funcționării normale a Clubului;

d) la cererea FRPS, să facă dovada că are asigurate sursele de finanțare care asigură participarea în competițiile la care se înscrie;

e) să fie de acord să se conformeze statutului și regulamentelor FRPS și în special

regulilor privind asigurarea integrității competițiilor;

f) să nu fie sau să nu fi fost implicat în oricare activitate îndreptată în scopul aranjării sau influențării rezultatului unei competiţii la nivel național sau internațional;

g) să confirme, în scris, că, atât Clubul cât și concurenţii și oficialii săi, sunt de acord să respecte statutul, regulamentele și deciziile FRPS;

j) să nu aibă debite neachitate față de FRPS sau față de alte Cluburi sau concurenţi;

k) să completeze și să depună la FRPS până la data stabilită anual de acestea, cererea oficială de înscriere în competiție, însoțită de documentele arătate mai sus, precum și de orice alte documente pe care forurile respective le pot solicita.

2 Cluburile ale căror cereri de înscriere în competiție au fost admise vor fi informate în scris cu privire la aceasta de secretarul general al FRPS;

3 În cazul în care există dubii cu privire la faptul că un Club îndeplinește sau nu condițiile de participare în competiții, secretarul general va sesiza Comisia de disciplină a FRPS care va decide în regim de urgență, hotărârea acesteia putând fi atacată la Comisia de Apel a FRPS.

4 Un Club care nu este admis să participe în competiție va fi înlocuit conform dispozițiilor privind locurile vacante.

5 FRPS poate controla inopinat sau poate efectua investigații, oricând după admiterea unui Club în competiție, pentru a stabili dacă mai sunt întrunite condițiile de admitere. Dacă se descoperă că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite după admitere, Clubul respectiv este pasibil să suporte sancțiuni disciplinare, respectiv, neprogramarea la competiţiile oficiale până la încetarea motivelor, penalitate sportivă sau excludere.

6 Cluburile care doresc să participe în campionatele naţionale de juniori sunt obligate să solicite aceasta în scris, cu cel puţin 60 de zile înainte şi cu avizul prealabil al Comisiei de juniori. Pentru a participa în campionat, Cluburile respective trebuie să se afilieze la FRPS cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea competiţiei și să facă dovada că au participat în ediția precedentă la campionatul județean de juniori.

7 Echipele se deplasează pentru disputarea competiţiilor de campionat pe cont propriu, suportând cheltuielile aferente, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 31 – Verificarea zonei de competiţie

Verificarea zonei de competiţie este efectuată:

a) de arbitrul competiţiei, din oficiu sau în baza unei contestaţii;

b) de forul care organizează competiţia, din oficiu sau în termen de maxim 15 zile, dacă se fac modificări, la cererea echipei interesate.

Art. 32 – Zonă de competiţie neregulamentară

1. Zona de competiţie este neregulamentară în următoarele situaţii:

– nu este marcată sau este marcată neregulamentar;

3 Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă sau să nu continue competiţiile atunci când zona de competiţie prezintă una sau mai multe dintre deficienţele menţionate la art. de mai sus.
CAPITOLUL IV
CONCURENŢII
Art. 33 – Legitimarea şi transferul concurenţilor

1 Legitimarea şi transferul sportivilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind statutul şi transferul concurenţilor de Pescuit Sportiv.

2 Legitimarea şi transferarea sportivilor se efectuează numai la/între structuri sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la FRPS

3 Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferarea sportivilor şi permisul de pescuit sportiv atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.

4 Participarea la competiţiile oficiale pe bază de tabele nominale este interzisă.

Art. 34 – Numărul concurenţilor

2 Competiţiile oficiale nu pot începe dacă echipele nu prezintă carnetele de legitimare pentru echipele respective.

3 Arbitrul are obligaţia să nu înceapă competiţia dacă nu sunt respectate condiţiile de mai sus.

4 Echipa care nu prezintă arbitrului numărul de carnete de legitimare prevăzute la articolul de mai sus, va fi sancţionată la fel ca în cazul neprezentării la competiţie.

6 Înscrierea concurenţilor titulari şi de rezervă în raportul de arbitraj se face numai înainte de începerea competiţiei.

7.1. Concurenţii străini care sunt cetăţeni ai statelor membre UE (concurenţi comunitari) se pot legitima sau transfera la Cluburi din România şi pot participa la competiţiile oficiale cu respectarea dispozițiilor art. de mai sus din prezentul regulament.

7.2. Concurenţii străini care sunt cetăţeni ai unor state care nu sunt membre UE (concurenţi extracomunitari) se pot transfera sau legitima la Cluburi din România şi pot participa la competiţiile oficiale numai în următoarele condiţii:

d) la Cluburi cu echipe de Pescuit Sportiv maxim 3 concurenţi înscrişi în raportul de arbitraj.

7.3. Începând cu anul competițional 2011, în plus față de dispozițiile art. de mai sus din prezentul regulament, se aplică și regulile de mai jos. Echipele sunt obligate să prezinte și să înscrie în raportul de arbitraj la fiecare competiţie oficială;

7.4. Echipele care nu respectă regulile prevăzute de alin. 7.2 și 7.3 vor fi sancționate cu pierderea competiţiei prin forfait, sesizarea fiind făcută din oficiu de departamentul de competiții al FRPS, după caz. Sesizarea se face în maxim șase luni de la data disputării competiţiei, dar nu mai târziu de data aprobării clasamentelor finale de către Comitetul Executiv al FRPS.

8 Concurenţii juniori sunt consideraţi o categorie ierarhic inferioară faţă de toate celelalte categorii de seniori. Ei pot fi utilizaţi şi la competiţiile echipelor de seniori numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani. Perioada junioratului se încheie la data în care concurenţii împlinesc vârsta de 18 ani.

9 Fetele se pot legitima şi pot participa la competiţiile oficiale dacă au împlinit vârsta de 8 ani.

10 Echipele care folosesc într-o competiţie oficială concurenţi neînscrişi în raportul de arbitraj vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare.

13 În competiţiile din Cupa României echipele sunt obligate să respecte dispoziţiile art. de mai sus doar dacă joacă cu echipe din aceeaşi categorie competiţională.

14 Echipele participante în campionate şi care nu se conformează obligaţiilor stabilite de art. de mai sus din prezentul regulament, vor începe şi, după caz, vor continua competiţia cu un număr mai mic de concurenţi, în caz contrar urmând să fie sancţionate cu pierderea competiţiei prin forfait.

16 Pentru concurenţii juniori participanți în competițiile de seniori este obligatorie prezentarea cărții de identitate/pașaportului numai pentru numărul obligatoriu de titulari stabilit prin prezentul regulament și pentru rezervele aferente acestora.

17 Comitetul Executiv al FRPS poate emite anual hotărâri în legătură cu folosirea concurenţilor.

Art. 35 – Concurenţii eliminaţi

1 Concurenţilor eliminaţi de pe zona de Pescuit Sportiv, sau celor care au comis abateri disciplinare înainte, în timpul sau după terminarea competiţiei, li se vor reţine carnetele de legitimare, care vor fi înaintate de arbitru, o dată cu raportul său, forului organizator.

2 Până la pronunţarea hotărârii forului organizator, concurenţii respectivi nu au drept de a participa la nici o competiţie. Pronunţarea hotărârii se va face în cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea. În cazul când competiţiile oficiale sunt programate în timpul săptămânii (în etape intermediare), este obligatoriu ca pronunţarea hotărârii să se facă în cel mult 2 zile de la data disputării competiţiei.

5 Concurenţii suspendaţi de instanțele disciplinare nu pot participa la nici un fel de competiţie oficială până când nu au executat sancţiunea.

Art. 36 – Identificarea concurenţilor

1. Conducătorii, respectiv delegaţii echipelor sau, în lipsa lor, căpitanii echipelor, sunt obligaţi să prezinte arbitrilor, înainte de începerea competiţiei, carnetele de legitimare ale concurenţilor înscrişi în raportul de arbitraj. În toate competiţiile identificarea concurenţilor juniori se face pe baza carnetelor de legitimare şi a cărţilor de identitate/paşapoartelor concurenţilor, în original.

2. În mod excepţional, în lipsa unor carnete de legitimare, se admite identificarea cu cartea de identitate, cu respectarea numărului minim de carnete de legitimare.

Art. 37 – Verificarea identităţii concurenţilor

1. Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea competiţiei, prin conducătorul, delegatul sau căpitanul de echipă, identitatea concurenţilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi celelalte elemente constitutive ale dreptului de competiţie.

2. În cazul în care una din echipe solicită verificarea identităţii unor concurenţi pe motiv de substituire, arbitrul are următoarele obligaţii:

a) să dispună că concurentul în cauză să-şi înscrie datele personale (numele şi prenumele, data şi locul naşterii) în raportul de arbitraj şi să semneze;

b) să menţioneze în raportul de arbitraj momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după competiţie), precum şi oricare alte elemente care ar duce la identificarea concurentului presupus a fi substituit (înălţime, culoarea tenului, a ochilor sau a părului, etc.);

c) să se fotografieze cu concurentul presupus a fi substituit.

Art. 38 – Comportarea şi obligaţiile concurenţilor

1. Concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de disciplină și conduită civilizată, precum şi ”Legile Competiţiei” atât pe zona de Pescuit Sportiv şi Casting de competiţie, cât şi în afara lui.

2. În timpul competiţiei au următoarele obligaţii:

– să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile arbitrului;

– să respecte autoritatea arbitrului, să nu protesteze prin cuvinte, gesturi sau în alt mod la deciziile acestuia, să nu se aglomereze în jurul arbitrului pentru a-i cere explicații sau pentru a protesta și să nu solicite arbitrului (prin cuvinte sau gesturi) sancționarea disciplinară a unui adversar;

– să aibă echipament regulamentar;

– să respecte concurenţii adverşi şi coechipierii;

– să aibă o atitudine corectă şi decentă faţă de public;

– să nu incite coechipierii şi publicul la acte de violenţă sau dezordine;

– să nu părăsească zona de competiţie fără încuviinţarea arbitrului şi să nu-şi determine coechipierii să facă aceasta;

3. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare.
CAPITOLUL V
ORGANIZAEA COMPETIŢIILOR
Art. 39 – Condiţii de competiţie

1 Forurile organizatoare sunt obligate să asigure pentru desfăşurarea competiţiilor oficiale următoarele:

a) o trusă medicală de prim-ajutor;

b) acordarea asistenţei medicale şi primului-ajutor pentru sportive și spectatori prin prezența unui echipaj specializat, dotat cu personal și ambulanță;

c) măsurile de ordine conform prevederilor prezentului regulament;

2 În cazul în care forul organizator nu asigură una sau mai multe din condițiile prevăzute de art. 38, în termen de maxim 30 minute de la ora oficială, competiţia nu va mai avea loc.

Art. 40 – Asistenţa medicală

1 Forurile de organizare sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării competiţiilor pe care le organizează, astfel:

a) la competiţiile de seniori din competiţiile aflate sub egida FRPS, obligatoriu cu medic și echipaj de urgență;

b) la celelalte competiţii, cu medic sau asistent medical.

2 La toate competiţiile din campionatele de juniori, precum şi la turneele zonale semifinale şi finale ale campionatelor de juniori, competiţiile pot începe numai dacă la zona de Pescuit Sportiv sunt prezenţi medicul/asistentul medical delegat şi medicul sau asistentul medical.

3 La toate competiţiile, cadrul medical delegat va prezenta o delegaţie eliberată de organul sanitar competent, precum şi un act de identitate, această persoană fiind recunoscută drept cadrul medical delegat. În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de organul medical competent, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea competiţiei pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea sanitară, prezentată de cadrul medical. În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi unitatea medicală care a eliberat legitimaţia.

5 Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă competiţia dacă medicul delegat sau, după caz, asistentul medical delegat, nu se prezintă la zonă de Pescuit Sportiv în maxim 30 minute de la ora oficială la care este programată competiţia.

6 În cazul în care medicul delegat (asistentul medical delegat) se deplasează la o unitate sanitară însoţind un sportive cu problem medicale, asistenţa medicală va fi asigurată în continuare de medicul (asistentul medical) echipei gazdă.

7 În situaţia unor accidentări grave, care necesită deplasarea la unitatea medicală atât a medicului delegat, cât şi a medicului echipei gazdă, asistenţa medicală va fi asigurată de medicul competiţiei. Acelaşi lucru e valabil şi în cazul asistenţilor medicali, la competiţiile la care aceştia au dreptul regulamentar de a îndeplini atribuţiile respective. Dacă, în astfel de situaţii, nu este prezent un medic (asistent medical) care să poată asigura în continuare asistenţa medicală, arbitrul va întrerupe competiţia şi va proceda în conformitate cu dispoziţiile regulamentare privind competiţiile întrerupte sau amânate.

8 Pentru disputarea unei competiţii oficiale, organizatorul este obligat să asigure prezenţa la zona de Pescuit Sportiv a unei autosanitare sau a unui autoturism (pe care să fie inscripţionată o cruce roşie pe fond alb). Aceste mijloace de transport, ale căror numere de înmatriculare vor fi înscrise în raportul de arbitraj, trebuie să stea la dispoziţie, în incinta sau în imediata apropiere a zonei de Pescuit Sportiv, pe toată durata competiţiei. Arbitrul este obligat să verifice respectarea acestei condiţii, înainte de începerea competiţiei şi, ulterior, până la terminarea competiţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

10 Arbitrii competiţiilor sunt obligaţi să nu înceapă competiţia în cazul în care cadrul medical delegat să asigure asistenţa medicală nu se prezintă la zonă de Pescuit Sportiv şi Casting în maxim 30 minute de la ora stabilită pentru începerea competiţiei şi să nu continue competiţia dacă asistenţa medicală nu este asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

11 În cadrul şedinţei tehnice, organizată înaintea competiţiei, arbitrul şi observatorul oficial vor verifica împreună cu delegaţii echipelor dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de regulament privind asigurarea asistenţei medicale.

Art. 41 – Organizarea competiţiilor

1 Toate competiţiile trebuie organizate corespunzător prezentului regulament și legislației aplicabile, astfel încât să se asigure siguranța și securitatea în zona de Pescuit Sportiv şi Casting înainte, în timpul și după fiecare competiţie pentru toți cei prezenți în zona de competiţie respectivă.

2 Organizatorul trebuie să numească un responsabil de ordine și siguranță care asigură coordonarea măsurilor și activităților privind asigurarea siguranței, precum și legătura cu forțele de ordine, societatea specializată de protecție și pază, alte autorități sau instituții cu atribuții în domeniu.

3 Pentru o organizare corespunzătoare a competiţiilor, organizatorii sunt obligați:

a) să informeze din timp autoritățile publice și instituțiile implicate în asigurarea măsurilor de organizare a fiecărei competiţii;

b) în cooperare cu forțele de ordine și cu societatea specializată de protecție și pază și în funcție de gradul de risc al competiţiei, să asigure un număr suficient de personal de protecție și pază pentru a contracara orice incident violent sau acte de dezordine publică, de natură să pună în pericol siguranța și securitatea publicului și participanților la competiţie în zona de Pescuit Sportiv şi Casting, în apropierea acestuia și pe căile de acces

c) înaintea competiţiei, să dirijeze corespunzător spectatorii către zonele de acces în zona de Pescuit Sportiv şi Casting, asigurându-se că:

– căile de acces în zona de Pescuit Sportiv sunt semnalizate și marcate cu semne universal marcate corespunzător;

– nu au acces în zona de Pescuit Sportiv persoanele care se găsesc în stare vădită de ebrietate sau sub influența drogurilor, precum și cele cărora li s-a interzis accesul la competițiile sportive;

d) să amenajeze în zona de Pescuit Sportiv şi Casting și să doteze corespunzător un punct de comandă destinat activităților de conducere și coordonare a măsurilor de asigurare și restabilire a ordinii publice în care să aibă acces persoanele prevăzute de lege și prezentul regulament;

f) să asigure măsurile de prim-ajutor pentru spectatori prin personal calificat corespunzător;

Art. 42 – Măsuri de ordine
1 Organizatorii competiţiilor şi forţele de ordine au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a competiţiei sportiv.

2 Menţinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localităţi sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de poliţie competente teritorial.

3 Asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a bazelor sportive şi în alte locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi competiţiilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial. În situaţii expres determinate, prevăzute în planul de acţiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

4 Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă pe pistele de competiții revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condiţiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază.

Art. 43 – Obligațiile organizatorilor
1 Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în zona de competiţie, organizatorul are următoarele obligaţii:

a) să declare competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării competiţiei sportiv;

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor în zona de competiţie, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării competiţiei;

c) să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau competiţiile sportive ori a FRPS sau a Cluburilor;

g) să amenajeze şi să pună la dispoziţia forţelor de ordine un punct de comandă;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau competiţiilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în zona de competiţie, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli;

u) să asigure marcarea zonelor destinate spectatorilor, precum şi amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre zonele stabilite;

4 Pentru organizarea regulamentară a competiţiilor, organizatorii trebuie:

b) să asigure ca publicitatea în zonă de Pescuit Sportiv şi Casting să se facă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind competiţiile sportive;

c) să nu permită accesul în incinta zonei de competiţie persoanelor neautorizate de regulament;

f) să desemneze persoane calificate în protecţie şi pază care să asigure securitatea arbitrilor pe toată perioada cât se află în zona de Pescuit Sportiv.

g) să execute necondiţionat dispoziţiile arbitrului sau ale observatorului delegat, cu privire la respectarea prevederilor regulamentare;

5 Delegaţii, oficialii, căpitanii de echipă şi concurenţii echipelor sunt obligaţi să execute necondiţionat toate dispoziţiile date de arbitru în legătură cu desfăşurarea regulamentară a competiţiei.

6 Dispoziţiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 4/2008 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport.

Art. 44 – Accesul în zona de competiţie
1 În zona de competiţie au acces următoarele persoane:

a) concurenţii înscrişi în raportul de arbitraj.

b) concurenţii de rezervă

c) arbitrii şi observatorii, delegaţi de forurile competente pentru competiţia respectivă;

d) medicul delegat de către organul sanitar, cu trusă medicală;

e) şoferul autosanitarei (autoturismului) purtând semnul distinctiv al crucii roşii

f) personalul formaţiunii de pompieri cu mijlocul auto pentru intervenţie, daca este cazul;

g) cel mult câte un fotoreporter de la fiecare organ de presă, pe baza unor legitimaţii speciale.

h) ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de organizator;

i) cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;

j) reprezentanţii FRPS, pe baza legitimaţiei de serviciu sau delegaţiei emisă de forul competent.

Observatorul oficial va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.
CAPITOLUL V
ARBITRII ŞI OBSERVATORII
Art. 45 – Delegarea arbitrilor
1 Competiţiile sunt conduse de arbitri delegaţi de comisiile de arbitri ale FRPS si CCA.

2 Forurile organizatoare vor comunica comisiilor de arbitri de pe raza lor teritorială programul competiţiilor, cu cel puţin 15 zile înainte de disputare.

3 La toate competiţiile şi la cele din Cupa României sunt delegaţi arbitri. Delegarea arbitrilor se face conform dispozițiilor Regulamentului de organizare și desfășurare a activității arbitrilor, aprobat de Comitetul Executiv al FRPS.

4 Arbitrii delegaţi sunt obligaţi să se prezinte în localitatea respectivă cu minim 6 ore înainte de ora de începere a competiţiilor. Cluburile organizatoare sunt obligate să asigure transportul şi siguranța arbitrilor şi observatorilor pe traseul de la hotel la zona de Pescuit Sportiv şi retur, prin contracte încheiate cu Jandarmeria şi/sau cu firme specializate în protecţie şi pază.
CAPITOLUL VI
COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE
Art. 46 – Organizarea competiţiilor
1 FRPS este singura în drept să organizeze competiţii cu echipele naţionale ale altor federaţii/asociații, în baza autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

2 FRPS poate programa pe oricare zonă de Pescuit Sportiv şi Casting din ţară competiţiile prevăzute la alineatul precedent, deţinătorii fiind obligați să le pună la dispoziţie. Cheltuielile de organizare se suportă din bugetul FRPS. Refuzul deținătotilor de a pune la dispoziția FRPS zonele amenajate pentru pecuit sportiv si casting deținute cu orice titlu constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Disciplinar.

3. În orice caz, ele nu vor putea susţine competiţii cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv sau cu cele aparţinând unor federaţii neafiliate la CIPS/FIPS. Nerespectarea acestor dispoziții constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Disciplinar.

Art. 47 – Echipe naţionale
1 Cluburile de Pescuit Sportiv sunt obligate să sprijine FRPS pentru o cât mai bună alcătuire şi comportare a echipelor naţionale. În acest scop, Cluburile vor pune la dispoziţie sportivii selecţionați în echipele naţionale şi se vor ocupa de buna lor pregătire pentru a se prezenta la echipele reprezentative în condiţii optime. În caz contrar, se vor lua măsuri de sancţionare a celor vinovaţi, în conformitate cu prevederile regulamentare.

2 Sportivii selecţionaţi în echipele naţionale au obligaţia să se prezinte la convocări, antrenamente şi competiţii, să se pregătească în mod corespunzător şi să facă toate eforturile pentru a avea un randament maxim. Sportivii care nu respectă aceste dispoziţii vor fi sancţionaţi disciplinar.

3 Sportivii convocaţi la acţiunile echipelor naţionale care sunt declaraţi indisponibili nu vor putea participa la competiţii oficiale sau amicale pe perioada cât durează pregătirea la echipele naţionale.

4 Cluburile la care sunt legitimaţi sportivii convocaţi la echipele naţionale sunt răspunzătoare de asigurarea acestor concurenţi pentru boală sau accidentare survenite pe întreaga perioadă de punere la dispoziţie. Asigurarea trebuie să acopere şi orice accidentări suferite de jucător în competiţiile internaţionale pentru care a fost selecționat.

5 Cluburile care folosesc concurenţi de cetăţenie străină sunt obligate să pună concurenţii respectivi la dispoziţia federației/asociaţiei naţionale a cărei cetăţenie o au, dacă ei au fost selecţionaţi pentru una din echipele reprezentative ale acesteia, indiferent de vârstă, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului FRPS privind statutul concurenţilor.

6 FRPS nu este obligată să despăgubească Cluburile de Pescuit Sportiv pentru utilizarea sportivilor acestora şi cadrelor medicale în interesul echipelor reprezentative.
CAPITOLUL VII
SANCȚINI ȘI PENALITĂȚI SPORTIVE
1. Sancțiunile prevăzute pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aprobă prin Hotărârea Adunării Generale a federației și vor fi aplicate de către personalul Corpului Federal de supraveghere și control, constituit în baza Hotărârii Adunării generale nr. 6/2014.
2. Persoanele sancționate pentru încălcarea prezentului regulament pot contesta sancțiunea la instanțele de judecată competente, conform Noului Cod Civil.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 48 – Alte dispoziţii aplicabile
1. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, aprobat prin HG 884/2001, statutului FRPS, regulamentului disciplinar, regulamentului privind statutul şi transferul sportivilor, regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor, regulamentului privind activitatea observatorilor, „Legilor competiţiei” pentru Pescuit Sportiv şi altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

2 În conţinutul prezentului regulament, referirile la genul masculin sunt valabile şi pentru genul feminin, iar referirile la Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv sunt valabile şi pentru Asociaţia Municipală de Pescuit Sportiv Bucureşti (AMPSB).

3 Asociațiile Județene de Pescuit Sportiv și Asociația Municipală de Pescuit Sportiv București își vor elabora propriile regulamente privind organizarea activității de Pescuit Sportiv la nivel județean, în conformitate cu prezentul regulament. În caz de conflict între dispozițiile acestor regulamente și regulamentul FRPS, prevalează regulamentul FRPS.

Art. 49 – Intrarea în vigoare
1 Prezentul regulament a fost aprobat de Adunarea generală a FRPS la data de 16 mai 2015 şi intră în vigoare la data aprobării.
2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament orice alte dispoziţii în materie se abrogă.

REGULAMENTUL COMISISEI CENTRALE A ARBITRILOR

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV

PARTEA I
COMISIA  CENTRALA  A  ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de Pescuit Sportiv din România se realizează prin Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, denumita in continuare prescurtat C.C.A.P.S.

Articolul 2
1. C.C.A.P.S. este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentelor F.R.P.S, ca organism de specialitate autonom, autorizat să organizeze şi să conducă activitatea arbitrilor de Pescuit Sportiv din România.  C.C.A.P.S. beneficiază de autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii.
2. În conformitate cu dispozițiile statutului F.R.P.S, C.C.A.P.S. funcționează în subordinea directă a acesteia.

Articolul 3
C.C.A.P.S. asigură formarea, promovarea şi perfecţionarea continuă a arbitrilor, instructorilor de arbitri şi observatorilor de arbitri, necesari desfăşurării în cele mai bune condiţii a competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting la toate nivelurile competiționale, organizate în România.

Articolul 4
Comisiile judeţene ale arbitrilorde Pecuit Sportiv, ca organisme de specialitate, organizează şi coordonează activitatea arbitrilor în limitele competenţelor lor, în concordanţă cu obiectivele stabilite de C.C.A.P.S.

CAPITOLUL II
STRUCTURA SI ATRIBUŢIILE C.C.A.P.S

Articolul 5

STRUCTURA

Presedintele C.C.A.P.S;
Secretarul executiv;

Compartimentul delegari;

Compartimentul pentru observatori de arbitri;

ATRIBUTII
Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv
a) elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei activităţii de arbitraj de Pescuit Sportiv din România pe termen scurt şi mediu;
b) aprobă programul de activitate al C.C.A.P.S pentru fiecare an competiţional;
c) elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Pescuit Sportiv şi îl prezintă spre aprobare Comitetului Executiv al F.R.P.S;
d) soluționează apelurile formulate de arbitri împotriva hotărârilor privind abaterile disciplinare săvârsite de către aceștia;
e) C.C.A.P.S  poate suspenda, retrograda sau exclude din activitatea de arbitraj orice arbitru;
f) C.C.A.P.S  poate hotărî încetarea activităţii arbitrilor înainte de a împlini vârsta limită prevăzută în regulament, dacă se consideră că nu mai au perspective de promovare ;
g) organizează cursuri de formare pentru arbitri la nivel central .La nivel judetean organizează cursuri de formare pentru arbitri prin comisiile judeţene ale arbitrilor.
h) stabileşte listele nominale ale arbitrilor;
i) asigură delegarea arbitrilor de Pescuit Sportiv pentru competiţiile organizate de F.R.P.S;
j) aprobă clasamentul final al arbitrilor de Pescuit Sportiv şi Casting pe fiecare an competiţional, precum şi promovarea şi retrogradarea acestora;
k) stabileşte numărul de arbitri de Pescuit Sportiv care promovează şi retrogradează, la sfârşitul fiecărui an competiţional, în funcţie de necesităţi sau ca urmare a modificării structurii campionatelor naţionale;
l) exercită orice alte atribuţii legate de buna desfăşurare a activităţii C.C.A.P.S, în conformitate cu dispozițiile statutului și regulamentelor F.R.P.S și ale prezentului regulament.

Articolul 6

Preşedintele C.C.A.P.S:

a) coordonează îndeplinirea programului anual de activitate al C.C.A.P.S;
b) reprezintă C.C.A.P.S pe plan intern şi internaţional, direct sau prin F.R.P.S, după caz;
c) urmăreşte modul în care se respectă regulamentele aprobate privind activitatea arbitrilor de Pescuit Sportiv;
d) răspunde de elaborarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj pe termen scurt şi mediu şi de aplicarea acesteia;
e) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adoptate de C.C.A.P.S;
f) organizează şi conduce activitatea personalului salariat   şi a compartimentelor C.C.A.P.S;
g) prezintă Secretarului General al F.R.P.S propuneri privind încadrarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului salariat al C.C.A.P.S;
h) încheie acte juridice, în numele şi pe seama C.C.A.P.S, potrivit competenţelor delegate de F.R.P.S;
h) nominalizează arbitrii şi arbitrii de rezervă pentru a oficia la competiţiile internaţionale precum şi la cererea altor federaţii naţionale de Pescuit Sportiv ;
i) convoacă şi prezidează şedinţele de C.C.A.P.S.  Dacă preşedintele C.C.A.P.S este absent, înlocuitorul său de drept va fi prim-vicepreşedintele;
j) dispune măsuri cu caracter tehnic şi administrativ, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament;
k) îndeplineşte orice atribuţii în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

Secretarul C.C.A.P.S:

a) asigură aplicarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj şi a programelor anuale ale C.C.A.P.S;
b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele C.C.A.P.S;
c) asigură redactarea ordinii de zi, a convocării şi a documentaţiei aferente pentru şedinţele C.C.A.P.S ;
d) asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor C.C.A.P.S;
e) asigură buna desfăşurare a şedinţelor C.C.A.P.S;
f) coordonează activitatea personalului salariat din cadrul administrației C.C.A.P.S;
g) avizează sau aprobă, după caz, documentele primare în vederea efectuării unor cheltuieli necesare C.C.A.P.S;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de C.C.A.P.S, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament

Articolul 8

Compartimentul delegări:
 Toate delegările arbitrilor la competiţiile oficiale vor fi făcute de C.C.A.P.S;
a) asigură delegarea arbitrilor de Pescuit Sportiv  la competiţiile naţionale interne şi internaţionale (unde este cazul);
b) va reţine de la delegări arbitrii şi observatorii de arbitri nominalizaţi de către compartimentul de specialitate.

Articolul 9

Compartimentul pentru observatorii de arbitri:

– asigură pregătirea şi testarea observatorilor de arbitri ori de câte ori C.C.A.P.S stabileşte că este necesar;

– asigura monitorizarea activitatii arbitrilor la solicitarea C.C.A.P.S.

PARTEA A II-A
ARBITRUL DE PESCUIT SPORTIV

CAPITOLUL I

A. OBŢINEREA CALITĂŢII DE ARBITRU

Articolul 10

Arbitrul de Pescuit Sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.

Articolul 11
Poate deveni arbitru de Pescuit Sportiv, orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 14 ani, a absolvit un curs de arbitri de Pescuit Sportiv  şi nu a suferit condamnări penale.

Articolul 12
Condiţiile pentru înscrierea la cursurile de arbitri, modul de funcţionare, desfăşurare şi programa analitică pentru pregătirea unitară a cursanţilor se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , conform recomandărilor privind organizarea şi funcţionarea cursurilor pentru formarea de arbitri.

Articolul 13
Comisiile judeţene ale arbitrilor vor comunica în scris Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, prin Asociaţiile judeţene, tabelul cu absolvenţii cursurilor.

B. CLASIFICAREA ARBITRILOR

Articolul 14

Arbitrii de Pescuit Sportiv se clasifică în următoarele categorii:
a) arbitri divizionari;
b) arbitri de categoria I;

c) arbitri stagiari.

Articolul 15

1. În competiţiile de Pescuit sportiv si Casting organizate de F.R.P.S, pot fi delegaţi arbitri după cum urmează:
Pescuit Sportiv şi Casting:
– arbitri stagiari – până la categoria judeţeană;
– arbitri de categoria I-a  – până la nivelul Asociaţiilor sau Cluburilor zonale.

– arbitri divizionari – până la nivel national  si international, la competitiile organizate de F.R.P.S sau la cererea unor cluburi (asociatii)din strainatate;  
2. Arbitrii pot fi delegaţi ca arbitru de rezervă la o categorie imediat superioară;
3. Arbitrii propuşi pentru promovare pot fi delegaţi şi la o categorie imediat superioară;
4. C.C.A.P.S  îşi rezervă dreptul de a delega sau nu, orice arbitru de Pescuit Sportiv.

Articolul 16

Pentru a se menţine în loturi, arbitrii trebuie să fie în limita de vârstă pevazuta de regulament (14-65 ani);

Articolul 17

Arbitrii pot deveni arbitri onorifici la propunerea comisiilor judeţene ale arbitrilor, dacă participă efectiv la activitatea comisiei judeţene respective.

Articolul 18

Pentru a conduce competiţiile de Pescuit Sportiv şi Casting, indiferent de categorie, arbitrii sunt obligaţi să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie declaraţi apţi la controlul medical;
b) să promoveze probele şi normele de control privind pregătirea, stabilite de C.C.A.P.S;
c) să promoveze testele.

Articolul 19

Arbitrii care nu promovează sau care nu susțin testele vor fi reţinuţi de la delegări.

C. PROMOVAREA ŞI RETROGRADAREA ARBITRILOR

Articolul 20

1. Obtinerea calitatii de arbitru de Pescuit Sportiv si promovarea acestora într-o categorie superioară se fac pe bază de examen, anual, după cum urmează:
a) arbitru stagiar – după absolvirea cursului şi promovarea examenului;
b) arbitru de categoria I si arbitru divizionar – pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (competiţii arbitrate şi note obţinute).

Articolul 21

Comisia de examinare pentru arbitrii stagiari se numeşte de comisia judeţeană a arbitrilor;

Pentru arbitrii de categoria I-a si arbitrii divizionari, comisia de examinare se numeste de C.C.A.P.S ;

Articolul 22

Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la examenul de promovare pentru categoria a I-a sunt:
a) să aibă cel puţin 12 luni vechime ca arbitru stagiar;
b) să fi condus ca arbitru cel puţin 12 competiţii oficiale, indiferent de nivel;
c) să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de comisia de arbitri;
d) să nu fi suferit sancţiuni pentru neprezentare la competiţii sau pentru competiţii arbitrate în mod necorespunzător ;

Articolul 23

C.C.A.P.S  poate aproba reducerea de stagiu şi a numărului de competiţii pentru concurenţii la o treapta superioara in arbitrajul de Pescuit Sportiv, cu un procent cuprins intre 0-30 % , in functie de calitatile fiecarui candidat;

Articolul 24

Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare, indiferent de categorie, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) fişa tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv);
c) lista competiţiilor conduse in calitate de arbitru în perioada premergătoare examenului, avizată de preşedintele comisiei judeţene a arbitrilor;
d) certificat de cazier judiciar (să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie);
e) avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medical;
f) recomandarea comisiei judeţene a arbitrilor.

Articolul 25

Nota minima de absolvire a examenului de promovare într-o categorie superioară este nota 7.
Articolul 26
Ocuparea locurilor vacante se face prin concurs sau în mod excepțional la propunerea C.C.A.P.S;

Articolul 27

Locurile stabilite de C.C.A.P.S  pentru fiecare lot divizionar se pot vacanta datorită:
a) încetării activităţii pentru motive bine întemeiate;
b) retrogradarea din loturile divizionare;
c) altor motive.

Articolul 28

Arbitrii retrogradaţi într-un lot inferior nu mai pot reveni în eşalonul în care au activat.

Articolul 29

Promovarea prin concurs a arbitrilor se face anual în limita locurilor vacante.

Articolul 30

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv va informa, în timp util (30 zile inainte) comisiile judeţene cu privire la data organizării concursurilor.

Articolul 31

Organizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante din loturile Asociaţiilor sau Cluburilor se face de către C.C.A.P.S

Articolul 32

1. Arbitrii pot fi promovaţi într-o categorie imediat superioară celei detinute, fără concurs, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) să fie apt medical, declarat de cabinetele medicale (condiţie eliminatorie);
c) să fi fost observat şi propus de minim trei membri ai C.C.A.P.S  pe parcursul a 5 competitii;
d) să promoveze testele conform criteriilor de evaluare a pregătirii stabilite de F.R.P.S şi testele teoretice din Legile Competiţiei.
2. Propunerile de promovare se pot face pe tot parcursul anului.

Articolul 33

Arbitrii candidaţi la concursul de promovare pentru loturile divizionare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Divizia A.
a) să aibă categoria I de clasificare;
b) să fi arbitrat cel puţin 30 competiţii oficiale in aceasta calitate, la nivelul Asociaţiilor sau Cluburilor ;
d) să aibă o medie a notelor la competiţiile observate de minimum 7, în ultimul an competiţional, până la data susţinerii examenului;
e) să aibă vârsta de 18 de ani la 1 ianuarie a anului în care se organizează concursul;
f) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie;
g) să aibă recomandarea C.J.A.P.S;

Divizia B

a) să aibă un stagiu de minimum un an;
a) să fi arbitrat cel puţin 20 competiţii in aceasta calitate, în cadrul Asociaţiilor sau Cluburilor sau Cupa României – faza naţională;
d) să fie absolvenţi de liceu;
e) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie.

 

*pentru orice competitie organizata de F.R.P.S, pina la nivel national inclusiv, va fi desmnat un arbitru SEF(coordonator) care va organiza, va supraveghea si va raspunde de intreaga desfasurare a competitiei din punctul de vedere al arbitrajului ;acesta va intocmi  raportul de arbitraj al competitiei respective, in care , alaturi de observatiile referitoare la arbitraj, va acorda si cite o nota de la 1 la 10 fiecarui arbitru participant, pentru prestatia avuta;

Articolul 34

Concursul de promovare în loturile superioare de arbitri constă din următoarele probe succesive:
a) examen medical (eliminatoriu);
b) test teoretic, constând din 20 de întrebări din « Legile Competiţiei », Regulamentul de Organizare a Activităţii de Pescuit Sportiv şi Casting şi Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Pescuit Sportiv . Se adună notele obţinute la fiecare întrebare, iar suma se împarte la 20. Rezultatul obţinut constituie nota pentru testul teoretic, care nu trebuie să fie mai mică de 7.

Articolul 35

Media de admitere se obţine astfel:

A. Media de admitere va fi compusă astfel:
– 2/3 va reprezenta media notelor rapoartelor de observare pe ultimul an competiţional;
– 1/3 va reprezenta nota la testarea teoretică de la concurs.

B. Pentru Lotul Asociaţiilor sau Cluburilor media de admitere va fi media aritmetică dintre nota obţinută la testarea fizică şi nota obţinută la testul teoretic.

Articolul 36

Dacă în timpul anului competiţional este necesară completarea loturilor divizionare, aceasta se va face prin organizarea unui nou concurs.

Articolul 37

Ocuparea locurilor vacante în loturile divizionare în urma concursurilor de promovare se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de arbitrii candidaţi.

Articolul 38

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv poate organiza, în funcţie de necesităţi, cursuri intensive de perfecţionare pentru promovarea în categoriile superioare a unor arbitri cu calităţi şi rezultate deosebite.

Articolul 39
Arbitrii vor fi retrogradaţi:

-dacă se află pe un loc retrogradabil în clasamentul întocmit la sfârşitul anului competiţional în baza mediei aritmetice obţinută dintre media notelor la observare şi nota C.C.A.P.S;
b) dacă se află în una din următoarele situaţii:
– însumează mai mult de 10  reţineri de la delegări, în acelaşi an competiţional;
– au fost notaţi sub nota 7, la două testări teoretice consecutive susţinute într-un an competiţional;
– nu promovează testele fizice, susţinute de două ori în acelaşi an competiţional;
– nu se prezintă la două testări (fizice sau teoretice) consecutive, neavând motive întemeiate.

Articolul 40

Încetarea activităţii arbitrilor se va face în următoarele situaţii:
a) au împlinit vârsta limită stabilită pentru lotul divizionar din care fac parte;
b) în mod nejustificat, nu s-au prezentat la susţinerea a două testări consecutive;
c) au devenit inapţi din punct de vedere medical;
d) dacă se retrag din activitatea de arbitraj.
2. De asemenea arbitrii de o vârstă înaintată îşi vor înceta activitatea dacă C.C.A.P.S consideră că există în loturile inferioare arbitri tineri cu reale calităţi pentru această activitate, susceptibili de a-i înlocui. Această hotărâre poate fi luată doar la începutul unui nou sezon competiţional.

Articolul 41

Excluderea arbitrilor din activitate se face în următoarele cazuri:
a) au încasat sume necuvenite de la Cluburile ale căror echipe le-au arbitrat, sau au modificat, în mod intenţionat, documente justificative de plată în scopul de a încasa sume necuvenite;
b) au solicitat sau acceptat alte avantaje materiale de la Cluburi sau de la alte persoane interesate;
c) s-au prezentat la competiţii sub influenţa băuturilor alcoolice;
d) prin prestaţia lor au viciat grav desfăşurarea şi rezultatul competiţiei;
e) au fost condamnaţi penal cu o pedeapsă privativă de libertate;
f) au iniţiat, participat sau instigat la acţiuni de natura să prejudicieze prestigiul C.C.A.P.S şi F.R.P.S;
g) au o conduită imorală sau săvârşesc fapte care îi fac incompatibili cu calitatea de arbitri.

Articolul 42

O dată cu obţinerea calităţii de arbitru, se eliberează carnetul şi ecusonul de arbitru de către Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, prin Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv.

Articolul 43
Arbitrilor promovaţi într-o categorie superioară li se va face menţiunea de promovare în carnetul de arbitru.

Articolul 44

Arbitrii sunt obligaţi să-şi vizeze anual carnetul de arbitru astfel:
a) arbitrii divizionari, la Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv;
b) categoria I- a  şi arbitrii stagiari, la Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv.

Articolul 45

Taxele pentru vizele anuale ale arbitrilor se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv şi vor fi vărsate în contul F.R.P.S.
2. Taxele pentru vizele anuale a arbitrilor din Loturile Judeţene vor fi stabilite de C.C.A.P.S la propunerea reprezentantilor Asociatiilor Judetene  si vor fi vărsate în conturile acestora;

Articolul 46

La sfârşitul fiecărui an calendaristic, în baza clasamentului valoric al arbitrilor şi arbitrilor asistenţi, Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv acordă titlul de cel mai bun arbitru al anului respectiv.

CAPITOLUL II
DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RECOMPENSE

A. DREPTURILE ARBITRILOR

Articolul 47

 1. Arbitrii de pescuit sportiv au următoarele drepturi:
  a) să fie delegaţi să arbitreze competiţii de pescuit sportiv şi casting;
  b) să primească baremul legal de arbitraj şi să li se deconteze cheltuielile de transport;
  c) să participe şi să-şi exprime punctele de vedere la reuniunile organizate ale arbitrilor;
  2. În caz de sancţionare, arbitrul are dreptul de a contesta decizia de sancţionare în condiţiile prevăzute de regulament.
 2. B. OBLIGAŢIIILE ARBITRILOR
 3. Articolul 48
  Arbitrii de pescuit sportiv au următoarele obligaţii:
  a) să cunoască, să-şi însuşească şi să aplice întocmai regulamentele de pescuit sportiv şi casting;
  b) să oficieze competiţiile de pescuit sportiv şi casting unde sunt delegaţi ;
  c) să participe la cursurile de instruire, testare (practică şi teoretică) organizate de F.R.P.S;
  d) să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze imediat organele de conducere şi comisia de disciplină a F.R.P.S în cazul în care se petrec astfel de fapte;
  e) să poarte în mod obligatoriu la competiţiile de pescuit sportiv pe care le arbitrează ecusonul F.R.P.S;
  f) să-şi anunţe în scris indisponibilitatea cu cel puţin 10 zile înainte de disputarea unei competiţii (în afara cazurilor de forţă majoră);
  g) să completeze Raportul de arbitraj în mod detaliat, lizibil semnalând orice evenimente în legătură cu desfăşurarea competiţiei şi să-l înainteze în termenul regulamentar la F.R.P.S și Secretariatul comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul F.R.P.S a concursului respectiv;
  h) să aibă o comportare exemplară în cadrul societăţii;
  i) să nu facă declaraţii în presă, la radio sau televiziune în legătură cu arbitrajul prestat de alţi arbitri;
  j) să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităţii arbitrilor de pescuit sportiv şi casting.
 4. C. RECOMPENSE

Articolul 49

Pentru realizări deosebite obţinute în activitatea de arbitraj, arbitrii pot fi recompensaţi cu distincţii, premii in bani, cupe, diplome, plachete şi titluri de arbitru numărul 1 al anului calendaristic.

CAPITOLUL III
REINTEGRAREA ÎN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ

Articolul 50

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv poate aproba reintegrarea în activitatea de arbitraj a următoarelor categorii de arbitri:
a) cei declaraţi inapţi medical dacă, în decurs de un an, s-au însănătoşit;
b) cei care s-au retras voluntar din activitatea de arbitraj pentru motive întemeiate şi care îşi manifestă dorinţa de a activa din nou, după o întrerupere de cel mult un an.

Articolul 51

Arbitrii a căror activitate a încetat nemotivat timp de un an calendaristic, vor putea fi reintegraţi în activitatea de arbitraj în lotul imediat inferior celui din care au făcut parte, în urma unei reexaminări teoretice conform dispoziţiilor prezentului regulament.

Articolul 52

Arbitrii care au activat în străinătate (cu aprobarea Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv) pot fi reintegraţi în lotul din care au făcut parte, dacă fac dovada scrisă a activitatii. F.R.P.S îşi rezervă dreptul de a asimila nivelul la care au activat cu cel din ţară.

CAPITOLUL IV
DISCIPLINA ARBITRILOR

A. DISPOZIŢII PRELIMINARE

Articolul 53

Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor arbitrilor, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere tehnică sau disciplinară, fiind sancţionată conform prevederilor regulamentare.
Articolul 54

1. Abaterile săvârşite de arbitri în aplicarea ”Legilor Pescuitului”, precum şi abaterile disciplinare se judecă după caz, de compartimentul de specialitate din cadrul F.R.P.S (pentru concursurile organizate de C.I.P.S) sau de comisiile judeţene ale arbitrilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2. Declanşarea acţiunii jurisdicţionale se face ca urmare a săvârşirii unor abateri legate de exercitarea calităţii de arbitru sau pentru alte fapte care, deşi săvârşite în afara activităţii de arbitraj, sunt de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv sau al comisiilor de arbitri.
3. Sesizarea se face din oficiu de către compartimentul de specialitate, urmare a informaţiilor rezultate din rapoartele de observare, acestea constituind documentele de bază în declanşarea şi soluţionarea cauzelor.
4. Sesizarea poate fi făcută şi de Asociaţii, exceptând problemele tehnice de arbitraj, numai cu privire la abateri disciplinare săvârşite, cu prilejul concursurilor oficiale, de pescari, persoane oficiale şi spectatori, nesancţionate de arbitri. În aceste cazuri se poate folosi ca mijloc de probă înregistrarea concursului, numai dacă concursul a fost înregistrat integral.
5. Notarea arbitrilor cu calificativul « satisfăcător » în raportul observatorului de arbitri, atrage sesizarea compartimentului de delegări din cadrul F.R.P.S, iar un calificativ « slab» atrage reţinerea de la delegări.
B. ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Articolul 55

Abaterile săvârşite de arbitri vor fi sancţionate, în raport de gravitatea lor, cu:
a) avertisment;
b) reţinere de la delegări pe timp limitat;
c) retrogradare;
d) excluderea din activitate.

Articolul 56
Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a arbitrului asupra abaterilor săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare.

Articolul 57

Reţinerea de la delegări constă în interzicerea activităţii de arbitru pe termen determinat.

Articolul 58

Retrogradarea constă în trecerea arbitrului dintr-o treaptă ierarhică superioară într-una inferioară.

Articolul 59

Scoaterea din loturile divizionare constă în încetarea activităţii de arbitru la nivelul respectiv.

Articolul 60

Excluderea din activitate constă în radierea din evidenţe şi interzicerea de a mai activa ca arbitru sau de a ocupa funcţii în activitatea de arbitraj.

Articolul 61

Sancţiunile aplicate în temeiul articolului de mai sus nu pot fi date cu suspendarea executării pedepsei.

Articolul 62

Circumstanţele atenuante se consideră acele împrejurări care pot determina reducerea sancţiunii disciplinare. Constituie circumstanţe atenuante:
a) conduita ireproşabilă a arbitrului înainte de săvârşirea abaterii;
b) comportarea sinceră în faţa instanţei disciplinare;
c) săvârşirea abaterii în stare de provocare sau ca urmare a unei emoţii puternice;
d) legitimă apărare.
2. În situaţia constatării existenţei unor circumstanţe atenuante, sancţiunea se poate reduce până la minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă.

Articolul 63
1 Circumstanţele agravante se consideră acele împrejurări care pot determina aplicarea unor sancţiuni mai severe, în funcţie de gravitatea şi urmările faptei comise. Constituie circumstanţe agravante:
a) premeditarea;
b) săvârşirea abaterii sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante sau halucinogene;
c) săvârşirea abaterii din interese materiale;
d) comiterea unei noi abateri disciplinare în decurs de un an de la ultima sancţiune (recidiva).
2. În situaţia constatării existenţei unor circumstanţe agravante, sancţiunea se poate majora până la maximul special prevăzut pentru abaterea respectivă.
3. În cazul existenţei atât a circumstanţelor atenuante, cât şi a circumstanţelor agravante, sancţiunea aplicată nu va putea fi redusă până la minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă, dar va putea fi majorată până la maximul special prevăzut pentru abaterea respectivă.
Articolul 64

Abaterile săvârşite înainte, în timpul sau după terminarea concursului, în zona de concurs sau în afara acesteia, se sancţionează astfel:
1. Avertisment pentru:
a) nerespectarea dispoziţiilor C.I.P.S cu privire la accesul persoanelor la zona de concurs;
b) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a concursului sau a pauzei dintre partidele de pescuit;
c) neverificarea înainte de începerea partidei a zonei de pescuit şi a instalaţiilor anexe (conform C.I.P.S).
2. Excluderea din arbitraj pentru:
– practicarea unui arbitraj tendenţios;
– părăsirea, de către unul din arbitri, a zonei de concurs, (cu excepţia cazurilor de forţă majoră);
– prezentarea la concurs sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate;
– încasarea unor sume de bani necuvenite de la Cluburi sau a altor valori;
– solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, în afara drepturilor oficiale, de la Cluburi sau de la alte persoane interesate;
– a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie;
– iniţiază, participă şi instigă la acţiuni care pot ştirbi prestigiul organelor de conducere ale activităţii sportive, F.R.P.S sau C.I.P.S;
– duce o viaţă imorală (beţii repetate, acte huliganice, provocare de scandaluri etc.);
– modificarea documentului justificativ de plată în vederea încasării, în mod intenţionat, a unor sume de bani necuvenite.
Articolul 65

Greşelile săvârşite în luarea deciziilor în timpul desfăşurării concursului vor fi analizate de comisia de specialitate, care va propune măsuri în consecinţă.

CAPITOLUL V
CĂILE DE ATAC
Articolul 66
Hotărârile de sancţionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronunţării acestora şi numai pentru perioadele competiţionale.
Articolul 67
Arbitrul sancţionat disciplinar pentru abateri prevăzute în prezentul regulament, altele decât cele cu caracter tehnic, poate introduce apel la C.I.P.S şi recurs la Comisia de Recurs a F.R.P.S, hotărârea acesteia putând fi atacată la Tribunal.
Articolul 68
Hotărârile luate de C.I.P.S privind retrogradarea sau excluderea din activitatea de arbitraj, cu excepţia abaterilor disciplinare, pot fi atacate la Comisia de recurs a C.I.P.S (formată din Preşedinţii de onoare)
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 69
Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, C.C.A.P.S colaborează cu F.R.P.S în condiţiile legii.
Articolul 70

C.C.A.P.S şi FRPS ţin următoarele forme de evidenţă:
a) registru matricol pentru evidenţierea datelor personale ale arbitrilor şi a datelor privind evoluţia lor în legătură cu clasificarea, perfecţionarea şi activitatea practică;
b) fişa de evidenţă a competiţiilor arbitrate şi a calificativelor obţinute.

Articolul 71

Arbitrii de Pescuit Sportiv se pot transfera de la o comisie judeţeană la alta, în mod temporar sau definitiv, cu acordul celor două comisii, pe baza următoarelor documente:
a) cererea de transfer a arbitrului;
b) actele personale din care să rezulte activitatea sa şi domiciliul.

Orice transfer va fi anuntat la C.C.A.P.S de catre comisia judeteana la care s-a transferat arbitrul respectiv;
Articolul 72

Pentru arbitrii care se transferă în alte judeţe, continuarea activităţii în lotul din care fac parte, se aprobă de Comitetului Executiv al F.R.P.S.

Articolul 73

Orice alte probleme în legătură cu activitatea de arbitraj, necuprinse în prezentul Regulament, se vor soluţiona prin hotărâri ale Comitetului Executiv F.R.P.S.

Articolul 74

Prezentul Regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al F.R.P.S în şedinţa din data de …………. şi intră în vigoare începând cu data de …………

STATUTUL C.I.P.S.

CUPRINS

Articolul 1.  Denumirea şi sediul central

Articolul 2.  Obiectul, scopul şi activitatea

Articolul 3.  Structura C.I.P.S

Articolul 4.  Membrii

Articolul 5.  Obligaţii şi drepturile membrilor

Articolul 6.  Încetarea apartenenţei la C.I.P.S.

Articolul 7.  Componenţa C.I.P.S.

Articolul8.  Congresul C.I.P.S.

Articolul 9.  Preziudiul

Articolul 10.  Federaţiile intenaţionale C.I.P.S

Articolul 11.  Secretarul General şi Trezorierul

Articolul 12.  Comisiile permanente

Articolul 13. Comisiile temporare

Articolul 14.  Comisia de cenzori

Articolul 15.  Managementul financiar

Articolul 16.  Limbile oficiale

Articolul 17.  Măsuri disciplinare

Articolul 18.  Curtea de Apel

Articolul 19.  Modificarea statutelor şi dizolvarea C.I.P.S.

Articolul 20.  Dopajul 

Articolul 1. Denumirea şi sediul central 

C.I.P.S. a fost înfiinţată în 22 februarie 1952 în Roma. Sediul central al CIPS este în Roma.

Articolul 2. Obiectul, scopul şi activitatea 

1. C.I.P.S. este o organizaţie non-profit care îşi urmăreşte obiectivele sale în încercarea de a promova înţelegerea reciprocă şi prietenia între membrii săi. C.I.P.S. îşi alege ca obiect de activitate promovarea păcii între membrii ei, în conformitate cu principiile idealului olimpic.

2. Activităţile sportive în cadrul CIPS se efectuează la nivel de amatori.

3. C.I.P.S. este o organizaţie internaţională sportivă cu caracterul universal. Orice altă Federaţia sau Institut Naţional care permite crez politic, sau discriminări rasiale care urmează să fie făcute în cadrul organizaţiei sale proprii sau de care aparţine, fie sau sunt afiliate la organizaţiile care practică orice astfel de discriminări, nu li se permite să facă parte din C.I.P.S.

4. Membri C.I.P.S. nu vor fi responsabili pentru atitudinea propriului guvern.

5. obiectul de activitate al C.I.P.S. se consideră a fi la nivel mondial

6. C.I.P.S. se angajează să promoveze şi sa răspândeasca pescuitului sportiv şi casting-ul, precum şi alte activităţi prevăzute în secţiunea 7 de mai jos.

7. C.I.P.S. într-o societate a bunăstării comune; aceasta cooperează în chip amiabil cu organizaţiile care urmăresc obiecte similare în cadrul de securitate a mediului natural şi a apelor, tineretului, sportului si turismului.

Articolul 3.  Structura C.I.P.S.

 1. Structura C.I.P.S. este stabilită de Federaţia Internaţională:
  1. pescuitul în apa dulce;

b.  pescuitul la musca;

c.  pescuitul maritim;

Alte Federaţii Internaţionale pot fi admise de către Adunarea Generală Extraordinară. Decizia va fi luată de o majoritate simplă, dupa cum vom vedea în art.8, pc.18.

 1. Doua comisii pentru:
 2. Securitatea şi managementul apelor şi al pescuitului
 3. Tineret
 4. Comisii adiţionale care pot fi puse de către congres pe o bază permanentă sau temporară, având atribuţii specifice.
 5. Ţările membre ale C.I.P.S. care aparţin de aceeaşi regiune, pot constitui o zonă C.I.P.S. la iniţiativa unuia sau mai multor organisme afiliate la C.I.P.S. şi aflate în acea zonă a lumii. Fiecare F.I.P.S. va asigura gestionarea, definirea şi constituirea zonelor proprii. F.I.P.S. va adăuga, de asemenea, în statutul lor sau în regulamentul de procedură, elementele care descriu drepturile, obligaţiile şi modul în care aceste zone sunt gestionate. Sub nici o formă statutul C.I.P.S. nu va fi încălcat.  F.I.P.S. se supune apoi la CIPS pentru acceptarea acordului privind constituirea unor astfel de zone pentru aprobarea finală a acestuia de către Adunarea Generală C.I.P.S.

Articolul 4. Membrii

 1. C.I.P.S. cuprinde :
  1. membrii obişnuiţi
  2. membrii solicitanţi
  3. membrii promovaţi
  4. membrii asociaţi
 2. Federaţiile sau alte organisme naţionale pot deveni membrii obişnuiţi sau solicitanţi, în funcţie de propria lor alegere.
 3. Federaţiile sau alte organisme naţionale care doresc să devină afiliate la o federaţie internaţională a C.I.P.S., în conformitate cu articolul 3, punctul 1, trebuie să prezinte un formular de cerere special C.I.P.S. precizând ce tip de membru  doresc să devină. Formularul va fi trimis Federaţiei în cauză, care va face decizia sa în această problemă. În cazul în care decizia este pozitivă, Congresul C.I.P.S. va face decizia sa cu privire la afiliere.
 4. Niciunei naţiuni nu i se va  permite să introduca mai multe Federaţii Naţionale sau alte organizaţii recunoscute la nivel naţional, la Federaţia Internaţională C.I.P.S., excepţie fiind doar pentru F.I.P.S.-Mer, în cazul în care mai multe federaţii pentru fiecare naţiune sunt acceptate (a se vedea statutul F.I.P.S.-M.E.R.). Dacă o Federaţia Naţională sau alte Organizaţii nu practică pe parcursul a patru ani la una sau mai multe discipline, aceasta poate fi înlocuită de o altă Federaţie sau Organizaţie Naţională care exercită o activitate în acest / aceste disciplină (e).

Secretarul general C.I.P.S.  va notifica fostul membru, prin scrisoare recomandată care va fi trimisă la ultima sa adresă cunoscută. În cazul în care memberle de mai sus nu reuşesc să răspundă în termen de şaizeci de zile, prevederile nu se consideră a fi la fel tacit acceptate.

 1. Apartenenţa la C.I.P.S. este supusă apartenenţei la una dintre organizaţiile C.I.P.S. cum sunt stabilite la art. 3.
 2. Dacă, din cauza motivelor politice ţara instituţiei membre naţionale trebuie împărţită în două sau mai multe ţări recunoscute de ONU, fiecare ţară poate selecta o deplina şi eligibilă Organizaţie Naţională pentru deveni membri C.I.P.S.

Dacă, pe de alta parte, două sau mai multe ţări se unesc formând o singură ţară, Federaţia care anterior a reprezentat aceste ţări în cadrul C.I.P.S. este autorizată să efectueze rolul lor în calitate de membri în totalitate eligibili până la următorul Congres. După Congres, regula prezentă, în vigoare se aplică, şi anume membrul C.I.P.S. poate acorda instituţiei naţionale, numai pe ţară.

Se înţelege şi mai mult în timpul perioadei de tranziţie, orice ţară este permisa să ia parte la Campionatele Mondiale, cu o echipa naţională numai, compoziţia care va fi convenită între Federaţiile concerne.

 1. Statutele de membru promovat al C.I.P.S. poat fi acordate Federaţiilor şi instituţiilor care recunosc articole din C.I.P.S. , precum şi dorinţa de a coopera în misiunile încredinţate comitetelor şi comisiilor, în timp ce nu doresc să devină afiliate la orice federaţie internaţională C.I.P.S. Membrii de promovarea trebuie să fie admişi printr-o rezoluţie a Congresului. Membrii de promovare trebuie să plătească o taxă de membru, la valoarea care trebuie stabilită de către Congres.
 2. Federaţiile internaţionale care practică discipline diferite de cele ale federaţiei internaţionale F.I.P.S. pot deveni membrii asociaţi C.I.P.S. Activităţile membrilor asociaţi vor fi asociate cu cele ale C.I.P.S. Acestea iau parte la lucrările şi acţiunile Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv. Membrii asociaţi trebuie se recunoască şi să accepte statutul C.I.P.S. Acestia trebuie sa fie, de asemenea, membri ai uneia dintre G.A.I.S.F. sau I.O.C.
 3. Orice Federaţie sau Institut Naţional care candidează la aderarea la C.I.P.S. îşi poate încredinţa reprezentanţii săi în susţinerea cererii atunci când acest lucru este prezentat la Congres. În cazul în care cererea este acceptată, reprezentanţilor Federaţiei în cauză li se permite să participe la Congres, cu efect imediat.
 4. C.I.P.S. va accepta noile state membre pe o bază   preliminară, cu aprobarea finală omologată de Congres. Noii membri vor plăti o taxă de membru de la data acceptării preliminare. Orice federaţie non-membru sau alt institut naţional poate fi invitat să ia parte la un concurs de sport sau un eveniment organizat de C.I.P.S.sau un membru C.I.P.S., dar doar o singură dată.

Articolul 5 – Drepturile şi oligaţiile membrilor

 1. Drepturi

Membrii obişnuiţi au dreptul:

a)     să participle la Congres prin proprii lor delegaţi, să voteze, să facă propuneri şi să prezinte candidaturi.

b)    Să participe la evenimentele C.I.P.S., în conformitate cu apartenenţa lor la o Federaţie Internaţională C.I.P.S.

c)     să fie ascultaţi şi să voteze în cazul în care există discuţii privind problemele care îl privesc;

d)    să se bucure de sprijinul şi promovarea C.I.P.S.;

e)     să indice apartenenţa lor la  C.I.PS. în statut şi în corespondenţa lor;

f)      să facă apel la organizaţiile competente din C.I.P.S. pentru a rezolva orice controverse;

g)      să se bucure de informaţii periodice privind evenimente care sunt importante pentru C.I.P.S.;

h)    să solicite pentru introducerea datelor organizaţiei în calendarele Federaţiei internaţionale C.I.P.S.

i)        să organizeze evenimente C.I.P.S., în funcţie de apartenenţa lor la o  Federaţia Internaţională C.I.P.S.

Membrii solicitanţi au dreptul:

a)     de a participa la Congres, prin delegaţii lor proprii, fără drept de vot şi        fără a fi în măsură să prezinte candidatura lor pentru prezidiu.

b)    să participe la evenimente CIPS, în funcţie de apartenenţa acestora la o federaţie internaţională, fără a putea să le organizeze;

c)     de a fi ascultat în discuţii avand ca tema problemele care îi privesc;

d)    De a se bucura de suportul si promoţiile C.I.P.S.

e)     De a-şi indica aparteneţa la C.I.P.S. în statutul şi în corespondenţa lor.

f)      de a face apel la organizaţiile competente CIPS pentru a rezolva orice fel de controverse;

g)     Să se bucure de informaţii periodice privind evenimente care sunt importante pentru C.I.P.S.

Membrii care promovează au dreptul să trimită delegaţi cu vot consultativ la Congresul C.I.P.S. şi să prezinte propuneri prin intermediul comisiilor prin care participă. În plus, aceştia dispun de drepturile indicate la articolul 5, punctul 1, b) şi g).

Membrii asociaţi au dreptul de a:

a)     Participa la Congres, cu delegaţii lor şi de a vota cu privire la toate problemele. Excepţie se face numai pentru membrii Prezidiului de alegeri, care nu au dreptul de a vota sau de a prezenta candidatul lor.

b)    Participa la toate evenimentele C.I.P.S.

c)     A fi auziţi în comunicarea problemelor care îi privesc;

d)    A avea suportul C.I.P.S.

e)     A menţiona asocierea la C.I.P.S. în corespondenţa lor;

f)      A fi invitaţi la întalnirile din prezidiu, însă fără drept de vot.

Membrii obişnuiţi şi solicitanti, au obligaţia de a:

a)     observa statutul  C.I.P.S.

b)    de a-şi elabora propriul statut pentru a nu fi în contradicţie cu C.I.P.S.

c)     de a ajuta C.I.P.S. în realizarea ţintelor, dupa cum spune art.2.

d)    plăti în mod regulat taxele stabilite de congres.

e)     Promova o relaţie prietenoasă între membrii C.I.P.S.

f)      Respecta regulile sportive;

g)      De a informa C.I.P.S. despre numele lor, adresa, adresa e-mail, şi numere de telefon, şi de a nominaliza oamenii care sunt autorizaţi să îi reprezinte în mod oficial în toate împrejurările.

Membrii asociaţi au obligaţia de

a) observa Statutul C.I.P.S.;

b) plăti regulat taxele stabilite de Congres.

Articolul 6.  Încetarea Apartenenţei la C.I.P.S.

 1. statutul membrilor C.I.P.S. se consideră a fi pierdut:

a.        prin demisie volutară notificată printr-o scrisoare recomandată cu efect la expirarea anului fiscal;prin expulzare

b.        din cauza încălcării principiilor, articolelor din Statutul Asociaţiei sau dispoziţiilor suplimentare în acesta;

c.     în cazul în care, în  propria sa ţară, o Federaţie îşi pierde dreptul de reprezentare  a pescuitului sau casting-ului;

d.         în caz de neplată a taxelor datorate la C.I.P.S. de federaţiile naţionale.

 1. În caz de demisie, acest lucru trebuie să fie depus la Secretariatul General C.I.P.S. Ulterior, în conformitate cu art. 4, autoritatea competentă C.I.P.S. este notificată cu privire la acest lucru.
 2. Membrii Demisionaţi sau expulzaţi trebuie să renunţe la statutul lor în calitate de membri C.I.P.S., precum şi la toate drepturile lor faţă de C.I.P.S. şi organizaţiile sale.  Membrilor expulzaţi şi demisionaţi nu li se va rambursa taxa plătită anetrior la oricare dintre bunurile C.I.P.S.

 

Articolul 7 – părţile C.I.P.S.

 1. Părţile vor fi:

–         Congresul

–         Preşedintele

–         Prezidiul

–         Secretariatul General

–         Trezorierul

–         Comisia de cenzori

–         Comisia de Apel

 1. Toate organismele îşi îndeplinesc sarcinile lor pe o bază de titlul onorific. Cu toate acestea, decizia asupra prezidiului, cazare, transport şi alte cheltuieli extraordinare pot fi rambursate.

 

Articolul 8- Congrseul C.I.P.S.

 

 1. Congresul este organizaţia supremă a C.I.P.S., el ia decizii cu privire la interpretarea statutului.
 2. Congresul Ordinar se întruneşte cel puţin anual să adopte bilanţul
 3. Congresul este format din:

a)     Prezidiu

b)    Delegaţii mebrilor obişnuiţi şi ai mebrilor solicitanţi

c)     Delegaţii comisiei de cenzori;

d)    Delegaţii observatori ai membrilor Promovaţi;

e)     Persoanele invitate de către Prezidiu

 1. Delegaţilor membrilor obişnuiţi trebuie să fie desemnaţi cu un singur drept pentru fiecare Federaţie Naţională afiliată.
 2. Congresul trebuie să fie considerat a fi atins numărul necesar de mebrii, la primul apel atunci când cel puţin o jumătate din delegaţi cu drept de vot sunt prezenţi sau reprezentaţi. La al doilea apel, care va începe cu cel puţin cu o jumătate de oră după primul apel, deciziile vor fi valabile indiferent de numărul de persoane care participă la Congres. După ce cerinţa de mai sus este îndeplinită, se consideră ca dobândită pe parcursul Congresului.
 3. În principiu, locul şi data Congresului, vor fi stabilite de către congres.
 4. Congresul trebuie să fie convocat cu cel puţin şase luni în avans, care indică locul şi data acestuia.
 5. Orice propunere de prezentare în timpul Congresului trebuie să fie trimisă printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire la Secretariatului General C.I.P.S. cu cel puţin patru luni în avans.
 6. Ordinea de zi şi propunerile primite trebuie să fi servite pe membrii cu două luni în avans.
 7. Toate propunerile trimise la Secretariatul General trebuie să figureze pe ordinea de zi a Congresului.
 8. În ceea ce priveşte includerea de propuneri de urgenţă, majoritate de trei sferturi este necesară.
 9. Membrii trebuie să notifice numele delegaţilor cu cel puţin o lună în avans. Pentru a avea drept de vot, delegaţii trebuie să deţină un delegat de la Federaţia Naţională a lor, care trebuie să plătească taxa de participare în prealabil Congresului.
 10. Dacă în orice moment un delegat părăseşte sala de Congres, preşedintele Federaţiei în cauză poate autoriza numai lui / ei înlocuirea de către un reprezentant al Federaţiei în cauză. Dacă un membru este în imposibilitatea de a participa la Congres, acesta notifică în scris prezidiului şi poate fi reprezentat de un alt membru. Acesta din urmă, trebuie să deţină o delegaţie pentru un astfel de scop. Membrilor trebuie să li se permită să reprezinte doar un sigur membru absent.
 11. Delegaţii trebuie să fie membri ai Federaţiei pe care o reprezintă şi să fie numiţi de către Federaţie.
 12.  Atunci când îşi exercită dreptul de vot, membrul prezidiului, care este în acelaşi timp, un delegat al Federaţiei sale proprii trebuie să participe în calitate de delegat.
 13. Ordinea de zi a unui Congres ordinar cuprind următoarele elemente:

a) o deschidere a Congresului;

b) Înfiinţarea unei Comisii pentru a verifica mandatele (în caz de alegeri, este numită o Comisie electorală);

c) Acceptarea de noi membri

d) Constatarea de aşteptare corectă şi numărul necesar de membrii ai Congresului şi voturile fiind reprezentate;

e) Raportul prezidiului;

f) Rapoarte de la   Federaţia Internaţională şi Comitetele C.I.P.S.;

g) raportul Secretarului General;

h) Raportul trezorierului

i)  Raportul comisiei de cenzori;

j)  Descărcarea de gestiune completă este acordată Trezorierului;

k) Discuţia asupra rapoartelor;

l) Cuantumul taxelor;

m) Stabilirea unor taxe şi aprobarea bugetului;

n) Discuţii şi votarea moţiunii;

o) Discuţiile şi votarea oricăror modificări ale articolelor de asociere (numai dacă este inclus în ordinea de zi);

p) Locul şi data următorului Congres ordinar;

q) Alegerile în conformitate cu articolele de asociere.

17. Candidaţi pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi trezorier trebuie să fie prezentaţi la Prezidiul cu cel puţin 40 zile înainte de data alegerilor. Fiecare candidatură trebuie să fie însoţită de acordul scris al Federaţiei candidatului. În ceea ce priveşte celelalte voturi, Congresul va face decizia sa în acest sens, alegand între un vot secret, dacă este necesar, sau un vot prin care se ridică mâinile.

18. Congresul decide cu o majoritate simplă de participare sau voturile reprezentate, cu excepţia următoarelor decizii care necesită o majoritate de trei sferturi din prezenţă sau din voturile reprezentate.

a) modificări la articolele de asociere;

b) de expulzare a unui membru C.I.P.S.;

c) lichidarea C.I.P.S.

O naţiune care este absentă poate fi reprezentată de o federaţie la alegerea sa (dreptul la un vot) numai în zonele în care este membru, şi în Adunarea Generală, de asemenea.

19. Propuneri referindu-se la un vot de neîncredere ar putea fi devansate prin majoritate simplă a voturilor exprimate sau reprezentate.

20. Preşedintele şi Secretarul General vor întocmi şi semna acţiunea Congresului. Acţiunea trebuie să fie trimisă tuturor membrilor în termen de trei luni. Dacă protestele nu sunt depuse în termen de trei luni, procedura se consideră că a fost aprobată. În acest ultim caz, un raport cu privire la deciziile adoptate trebuie să fie trimis tuturor membrilor termen de o lună.

21. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, deciziile adoptate de Congres vor avea efect imediat.

22. Procedura de Congres este reglementată de ordinea de zi a C.I.P.S.

23. Congresul Extraordinar trebuie să fie convocat cu un preaviz de trei luni în următoarele cazuri:

a) în cazul în care e decis de prezidiu;

b) la cererea de un sfert dintre membrii obişnuiţi.

Anunţul menţionat anterior, indicând locul, data şi ordinea de zi a Congresului extraordinar trebuie să fi servit pe membrii prin intermediul scrisorii recomandate cu cel puţin două luni în avans.

Articolul 9 – Prezidiul

1. Congresul alege prezidiului C.I.P.S. pentru o perioadă de patru ani. Acesta este compus din următorii membri:

-a) preşedinte;

b) doi vicepreşedinţi;

c) preşedinţii Federaţiei Internaţionale C.I.P.S.

d) secretarul general;

e) Trezorierul.

2. În conformitate cu articolul 9, poziţiile 1 a), b) şi e) Membrii prezidiului sunt aleşi de către Congres printr-un vot vot secret, cu o majoritate simplă a voturilor celor prezenţi sau reprezentaţi. Ei trebuie să fie delegaţii propriei  Federaţii Naţionale şi să se bucure  de încrederea  Federaţiei de a fi confirmaţi prin procură scrisă.

3. Preşedintele, vicepreşedinţi, trezorierul sau secretarul general pot fi preşedinţi sau vicepreşedinţi ai Federaţiei Internaţionale sau Comisiilor permanente. În cazul în care preşedintele este absent, vicepreşedinte cu anii cei mai mulţi de serviciu va prelua rolul său.

4. Preşedintele  Federaţiei Internaţionale C.I.P.S.  sunt membri ai prezidiului de drept şi trebuie să fie aleşi de către Adunările Generale ale C.I.P.S.. În ceea ce priveşte activitatea lor în legătură cu prezidiul C.I.P.S., numirea lor va fi evaluată de Congres.

5. Vice preşedintele va fi responsabil cu următoarele:

a) Unul pentru Comisia pentru tineret, care va fi formată din patru membri desemnaţi de fiecare din cei patru preşedinţi ai Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S.

b) Altul pentru Comisia pentru Menţinerea Apelor şi Mediului, care cuprinde patru membri, care nu trebuie să fie aceeaşi ca membrii Comisiei pentru Tineret. Aceştia sunt numiţi de către fiecare din cei patru preşedinţi  ai Federaţiei Internaţionale şi va include, de asemenea, membri ai unui comitet ştiinţific.

Cei doi vicepreşedinţi întocmesc un raport de activitate pe care îl prezintă prezidiului atunci când se întâlnesc.

6. La recomandarea  Prezidiului, titlul de preşedinte de onoare sau alte titluri de onoare pot fi catalogate de Congres.

7. Secretarul general este numit de către prezidiu.

8. Prezidiul gestionează activitatea C.I.P.S. şi execută hotărârile Congresului. Acesta este legitimat cu competenţe de administrare şi va avea dreptul de a lua toate deciziile legate de  probleme de urgenţă, deciziile care, cu toate acestea, trebuie să fie, ulterior, sub rezerva de catalogare a Congresului.

9. Prezidiul se întruneşte cel puţin o dată pe an. Rezoluţiile în legătură cu aceasta se efectuează cu condiţia ca prezidiul sa fie convocat în mod corespunzător şi cu condiţia ca cel puţin cinci membri să fie prezenţi.

10. La propunerea a cel puţin cinci membri ai prezidiului, preşedintele va convoca o reuniune extraordinară. Rezoluţiile în legătură cu aceasta se efectuează cu majoritate simplă de voturi. În caz de egalitate, propunerea se consideră a fi respinsă.

11. Prezidiul va avea dreptul de numire a Comisiilor pentru sarcini specifice cu durată limitată.

12. Prezidiul C.I.P.S. trebuie să aibă obligaţia de a stabili deputaţilor respectarea C.I.P.S. la articolele de asociere.

13. Prezidiul va fi însărcinat cu coordonarea activităţilor  C.I.P.S. Aceste organisme au datoria de  a informa Secretariatul General C.I.P.S. cu privire la planurile lor într-un termen rezonabil.

14. Preşedintele C.I.P.S. va conduce Congresul şi reuniunile prezidiului.

15. Preşedintele reprezintă C.I.P.S. atât în străinătate, precum şi faţă de terţi.

16. În caz de impediment al preşedintelui, el va fi înlocuit de către vicepreşedintele, cu ani cei mai mulţi ; este aceelaşi pentru C.I.P.S.

17. In cazul in care Presedintele nu mai este capabil să îşi îndeplinească sarcinile sale, el va fi înlocuit de către vicepreşedinte cu anii cei mai în funcţie până când următorul Congres va alege noul preşedinte.

18. Preşedintele trebuie să fie însărcinat cu desfăşurarea activităţilor curente, în numele prezidiului. Deciziile sale, cu toate acestea, nu se pot abate de la politica generală stabilită de Prezidiu în sine şi de către Congres.

19. Preşedintele trebuie să semneze proceduri, rezoluţiile şi notificări, împreună cu secretarul general, şi semnează împreună cu trezorierul obligaţiile financiare.

20. În cazul în care Trezorierul este în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, Preşedintele solicită un vicepreşedinte pentru a-l înlocui.

21. În cazul în care un membru al prezidiului încetează să îndeplinească atribuţiile între două Congrese, Congresul următor numeşte suplinitorul său.

Articolul 10.  Federaţiile Internaţionale C.I.P.S.

 

1. În conformitate cu articolele 2 şi 3 de mai sus, Federaţia Internaţională în cadrul C.I.P.S. este stabilită în scopul de a desfăşura activităţi sportive.

2. C.I.P.S.  întocmeşte propriile sale articole de asociere, fiecare pentru propria lor disciplină, care vor deveni parte integrantă din articole C.I.P.S. de asociere.

3. Actul constitutiv al C.I.P.S. nu trebuie să fie în discordanţă cu articolele de asociere menţionate.

4. În ceea ce priveşte propriile lor disciplinele sportive, C.I.P.S.  dispune de o autonomie maximă.

5. C.I.P.S. va fi finanţată prin taxele membrilor C.I.P.S., ei, de asemenea, fiind membri ai disciplinei internaţionale .

6. Congresul C.I.P.S. stabileşte cuantumul taxelor care urmează să fie alocate activitaţii generale C.I.P.S.

7. Orice decizie a comisiilor va fi clasată de către prezidiului C.I.P.S.

Articolul 11.  Secretariatul si trezoreria generală

1. Secretarul general este organul executiv al prezidiului. Secretarul general va gestiona Secretariatul General sub propria sa responsabilitate. Secretarul general trebuie să elaborareze şi să trimită procesul-verbal al Congresului şi al reuniunilor prezidiului în cele trei limbi oficiale. Mai mult decât atât, secretarul general va fi responsabil pentru publicarea rapoartelor C.I.P.S., precum şi pentru organizarea locală a Congresului şi reuniuni ale prezidiului.

 1. Trezorierul este responsabil de gestionarea evidenţei contabile şi a numerarului C.I.P.S., în afară de raportare în timpul Congreselor. El actualizează documentele justificative de venituri şi cheltuieli, şi propune prezidiului bugetul pentru următorul  an financiar. El controlează veniturile şi cheltuielile în conformitate cu planul de afaceri general şi bugetul adoptat de către Congresul ordinar. El supraveghează colectarea de taxe şi impozite. Supraveghează impozitele, taxele şi cotizaţiile.

Întocmeşte un raport cu ocazia Prezidiului şi a Congresului.

Articolul 12.  Durata brevetelor

 

 1. Comisiile permanente sunt formate pentru a-şi îndeplini sarcinile generale C.I.P.S. . Acestea îşi desfăşoară activitatea în strânsă legătură cu C.I.P.S.
 2. Comisiile permanente vor efectua în conformitate cu un program de lucru care urmează să fie aprobat de Congres
 3. Mijloacelor financiare necesare pentru funcţionarea Comisiilor permanente sunt stabilite de către Congres, în cadrul bugetului C.I.P.S.
 4. Direcţia Comisiilor permanente este încredinţată unuia dintre vicepreşedinţi şi patru membri numiţi de către fiecare dintre preşedinţii C.I.P.S.  (a se vedea secţiunea 5, articolul 9).
 5. În scopul de a organiza o şedinţă a Comisiilor permanente în afara Congresului C.I.P.S., autorizaţia preşedintelui acestuia este necesară.
 6. Fiecare preşedinte al Comisiei prezintă un raport scris privind activităţile de prezidiu înainte de fiecare reuniune a prezidiului.

 

Articolul 13. Brevetele temporare

1. Comisiile temporare se constituie în scopul de a-şi îndeplini sarcinile specifice în cadrul activităţii C.I.P.S.

2. Mijloacelor financiare necesare pentru funcţionarea temporară a acestor comisii sunt stabilite de către Congres, în cadrul bugetului C.I.P.S.

3. Preşedintele unei Comisiei Temporare este numit de către prezidiu.

4. Dacă este necesar, la propunerea sau invitaţia preşedintelui C.I.P.S., peşedintele comisiei temporare poate participa la reuniunile Prezidiului cu vot consultativ.

Articolul 14.  Comisia de cenzori

1. 1. Congresul va alege trei cenzori, pentru mandat de patru ani. Cenzorii nu pot fi, de asemenea, membri ai prezidiului sau a oricăror alte organisme ale C.I.P.S. Cenzorul poate fi re-ales.

2. Cenzori desemnează, la rândul lor, un preşedinte şi reprezentantul său.

3. Cenzorul are obligaţia să auditeze situaţiile financiare şi conturile de numerar al C.I.P.S. şi să informeze Congresul cu privire la acesta.

4. Bazat pe raport scris al acestora, precum şi dacă se consideră necesar, cenzorul poate solicita Congresului scutirea de prezidiu.

5. Preşedintele comisiei de cenzori trebuie să prezinte un raport scris către Secretarul General cu treizeci de zile înainte de fiecare reuniune a prezidiului. El va participa la reuniunea în cauză numai la cererea prezidiului.

6. Cel puţin o dată pe an Cenzorii examinează conturile C.I.P.S. şi a  Comisiei Federaţiilor Internaţionale C.I.P.S. fie la propria lor iniţiativă fie la cererea prezidiului.

Articolul 15. Managementul financiar

1. Mijloacele financiare care sunt necesare pentru activitatea de C.I.P.S. provin din:

a) taxele membrilor obişnuiţi. Această sumă va fi stabilită de către Congres;

b) taxele membrilor solicitanţi. Această sumă este aceeaşi ca pentru membrii obişnuiţi, dar se divide astfel:

– gratuit pentru anul cererii;

– 1 / 3 pe anul următor;

– 2 / 3 pe al treilea an;

– în ceea ce priveşte al patrulea an, taxa devine aceeaşi ca şi pentru membrii obişnuiţi şi, în consecinţă, sunt consideraţi ca având aceleaşi drepturi.

Federaţia sau organismul naţional care a participat la organizare sau la un concurs C.I.P.S. ca un oaspete fără a depus o cerere de adeziune în anul  invitaţiei (anul gratuit), nu vor putea beneficia de oferta din primul an gratuit, dacă cererea se face ulterior pentru o perioadă de patru ani.

c)  Cadouri, succesiuni, colecţii, alte surse.

2. Taxa de membru se stabileţte de către Congres pentru doi ani fiscali. Anul fiscal corespunde anului calendaristic.

3. În cazul în care un stat nu reuşeşte să plătească taxa pana în 01.04 a anului în curs, trezorierul C.I.P.S îi  va trimite o scrisoare de atenţionare şi va primi suspendare dacă prezidiul nu consideră ca fiind valabile motivele care îl prevede pentru acestea.

Orice membru restant cu plata de membru trebuie să fie notificat prin scrisoare recomandată cu privire la consecinţele de neplată. În cazul în care taxa este plătită în termen, adică pănă la 1 iulie a anului în curs, membru în cauză îţi va relua toate drepturile sale, dacă nu, va fi nevoit să înceteze adeziunea la C.I.P.S.

4.Fiecare Congresul decide cu privire la suma care urmează să fie alocată Prezidiului C.I.P.S. şi Secretariatului General şi suma alocată pentru fiecare  Federaţie internaţională C.I.P.S. Toate rapoartele financiare se prezintă prezidiului şi Congresului în moneda aleasă pentru colectarea de taxe.

În fiecare an, Trezorierul prezintă un raport complet financiar  Secretarului General al Prezidiului. Raportul include, de asemenea, bugetul şi alte tranzacţii financiare în cele trei limbi.

Articolul 16.  Limbile oficiale

 

 1. Limbile oficiale ale C.I.P.S. vor fi franceză, engleză şi germană. În timpul Campionatului Mondial, a evenimentelor şi congreselor, limba ţării gazdă se consideră, de asemenea, limba oficială.
 2. În toate documentele, articole de asociere, regulamente şi decizii C.I.P.S.,  Federaţia Internaţională  şi Comisiile C.I.P.S., indicaţia va fi dată în ceea ce priveşte limba în care textul original a fost întocmit.
 3. Un delegat are dreptul să se exprime într-o altă limbă decât cele de mai sus, cu condiţia ca, totuşi, să existe o traducere în una din limbile mai sus menţionate.
 4. În cazul litigiului privind interpretarea articolelor din asociere şi alte documente, versiunea în limba franceză trebuie să fie autoritară.

 

                                       Articolul 17.  Măsuri disciplinare

 1. Măsuri disciplinare în cadrul C.I.P.S. se decid în primă instanţă de către prezidiu şi clasat de Congres. Măsurile disciplinare cu privire la chestiunile legate de sport, se stabilesc, în primă instanţă, de către Federaţiile Internaţionale C.I.P.S., fiecare pentru sectorul propriu. Contestaţiile pot fi întotdeauna depuse la Comisia de Apel, reprezentând organului judiciar C.I.P.S. Comisia de Apel decide în ultimă instanţă. Orice persoană acuzată de o infracţiune trebuie să fie capabilă să prezinte apărarea şi poate fi asistată de un avocat, dacă este necesar.
 2. Măsurile disciplinare C.I.P.S. vor fi:

–         avertismentul

–         interzicerea

–         excluderea

 1. Cele trei măsuri menţionate anterior pot fi luate pentru fiecare membru, care fie a încălcat articolele de asociere sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile sale faţă de C.I.P.S.
 2. interzicerea va fi anunţată:

–         în urma deciziei congresului

–         În urma deciziei prezidiului, dar doar în cazuri de urgenţă şi necesitate. În cazul în care apare un astfel de caz, dispoziţia relevantă trebuie să fie catalogată de către următorul Congres.

5. Toate sancţiunile intră în vigoare de la data notificării deciziei.

6. Un membru poate fi exclus din C.I.P.S.:

a)  Pentru încălcarea principiilor articolelor Asociaţiei sau suplimentare acestor prevederi;

b) În cazul în care Federaţia pierde în cauză, în propria sa ţară, statutul de Asociaţia Naţională a pescuitului sportiv şi casting-ului;

c) Pentru eşecul de a plăti taxa de membru prescris de C.I.P.S.

7. Excluderea unui membru pentru oricare dintre motivele menţionate anterior pot fi rezolvate de către Congres numai în cazul în care este atinsă majoritate de trei sferturi din voturile exprimate sau reprezentate.

Articolul 18. Comisia de Apel

 

Comisa de Apel C.I.P.S. este formată din trei membri. Membrii sunt numiţi de către prezidiul pentru un mandat de patru ani. Una dintre aceste trei membre va fi numită ca preşedinte al Comisiei de Apel de către prezidiu. Orice litigiu pentru care nu sunt prevăzute organismelor competente se soluţionează de către Comisia de Arbitraj pentru Sport (T.A.S.) de la Lausanne (Elveţia), care va respecta normele de procedură. Deciziile sale vor fi definitive şi obligatorii.

Articolul 19. Schimbarea articolelor şi dizolvarea C.I.P.S.           

1. Modificări ale articolelor de asociere pot fi făcute numai dacă:

a)sunt incluse în ordinea de zi;

b) este susţinută de trei sferturi din voturile exprimate sau reprezentaţi.

2. C.I.P.S. poate fi atacat doar dacă:

a)  dizolvarea este inclusă în ordinea de zi  convocată de un Congres în mod expres pentru un astfel de scop;

b) cel puţin trei sferturi din federaţiile membre sunt prezente;

c) lichidarea este aprobată cu majoritate de trei sferturi din voturile exprimate sau reprezentate.

3. Congresul care decide lichidarea C.I.P.S. decide, de asemenea, alocarea bunurilor sale şi numirea lichidatorilor.

Articolul 20. Dopajul

 

 1. Interzicerea (punerea în aplicare a Codului Mondial Anti-Doping)

a)        utilizarea substanţelor care modifică în mod artificial performanţele sportivilor; sau care ascunde utilizarea substanţelor menţionate în timpul competiţiilor sportive şi evenimentelor organizate sau convenite de către federaţiile sportive, se interzice, în conformitate cu decretele comune al Ministerelor de Sport şi Sănătate din ţările organizatoare.

b)       În mod similar, administrarea substanţelor de mai sus sau punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezentul aliniat, precum şi incitarea la utilizarea acestor substanţe sau proceduri, sau  promovarea utilizării acestora, este interzisă, fără a aduce atingere libertăţii de prescripţie medicală în scopuri terapeutice.

c)        Medicul care, în scopuri terapeutice, prevede un tratament la o persoană, trebuie, la cererea acestuia din urmă, se precizează dacă tratamentul implică utilizarea de substanţe interzise sau a procedurilor prevăzute la punctul a) de mai sus.

2. Prevenirea

a) este nevoie de o campanie de informare în rândul tinerilor, în cadrul şcolilor de pescuit.

b) integrarea în programe de formare administrate de medici de sport sau coordonatorilor de noţiuni privind dispoziţiile anti-doping.

3. regulile Anti-doping se aplică la:

a) C.I.P.S. şi F.I.P.S.

b) toţi membrii asociaţi în funcţie, de acreditarea statutului lor sau participarea lor în activităţi sau evenimente organizate de C.I.P.S. sau de F.I.P.S. menţionate mai sus;

c) Toţi sportivii care participă la activităţi sau evenimente organizate de C.I.P.S. sau F.I.P.S.

d) toate  controalele antidoping asupra cărora C.I.P.S. sau F.I.P.S. au jurisdicţie.

4. Datoriile F.I.P.S. asociate la C.I.P.S.

a) Fiecare F.I.P.S. trebuie să se asigure că toate controalele efectuate la nivel naţional în rândul membrilor săi, sunt în conformitate cu normele anti-doping.

b) În cazul în care F.I.P.S. lasa cuiva responsabilitatea de a-şi asuma răspunderea controalelor la o  Organizaţie Naţională Anti-Doping, se aplică regulile  F.I.P.S.-ului în cauză.

5. Consecinţele violării regulior anti-doping:

Un atlet sau o altă persoană care încalcă regulile anti-doping poate avea ca rezultat una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni:

–         descalificarea survine atunci cand rezultatul atletului într-o competiţie sau intr-un eveniment special, este invlaid, cu toate consecinţele care decurg, inclusiv privarea de orice medalii, puncte şi premii.

–         neeligibilitate înseamnă că unui atlet sau unei alte persoană îi este interzisă, pentru o anumită perioadă de timp,  participarea la orice competiţie sau alte activităţi, sau de finanţare pentru o anumită perioadă de timp;

–         suspendarea provizorie înseamnă că unui atlet sau altei persoane îi este interzis temporar să participe la orice concurs înainte de decizia finală făcută în timpul unei audieri. (Dreptul la principiu de audiere cu obiectivitate).

STATUTUL FIPS-Ed

Introducere

Articole

Articolul 1        – Numele şi biroul principal

Articolul 2          – Obiectivul, scopul şi activităţile

Articolul 3          – Membri

Articolul 4          – Drepturile şi atribuţiile membrilor

Articolul 5          – Pierderea calităţii de  membru

Articolul 6          – Structura F.I.P.S.e.d.

Articolul 7          – Atribuţiile principale ale  F.I.P.S.e.d.

Articolul 8          –  Adunarea Generală F.I.P.S.e.d.

Articolul 9          –  Comitetul de conducere F.I.P.S.e.d.

Articolul 10        – Atribuţiile comitetului de conducere

Articolul 11        – Secretariatul General, funcţiile acestuia şi trezorierul     

Articolul 12        – Taxe şi Mijloacele financiare

Articolul 13        – Limbile oficiale

Articolul 14        – Sancţiuni disciplinare

Articolul 15        – Regulamentele competiţiilor

Articolul 16        – Modificări ale statutului şi dizolvarea         

Articolul 17        – Omologarea statutului

 

INTRODUCEREA

Federaţia Internaţională de pescuitul sportiv în apa dulce (denumit în continuare «FIPSed») a fost admisă în CIPS, în conformitate cu condiţiile acesteia, aşa cum sunt prevăzute la articolele 2 şi 10 din statutul CIPS.

Statutul membrilor, se extinde pentru toate Federaţiile naţionale membre ale CIPS. Prin «Federaţia Internaţională» se înţelege unirea Federaţiilor Naţionale de pescuit sportiv în apa dulce la nivel mondial. Statutele CIPS îşi păstrează valabilitatea lor deplină cu privire la FIPS ed, incorporate în CIPS, precum şi a membrilor săi.

ARTICOLELE

ART.1

                        Numele şi Sediul Principal

            FIPSed a devenit membră  CIPS, iar aprobarea a fost stabilită în 15 Iulie 1972, în Praga.

            Sediul Principal FIPS va avea aceeaşi reşedinţa cu cea a Preşedintelui.

                                    ART. 2

                        Obiectul , scopul şi activităţile

 1. FIPSed, în cadrul CIPS, are drept scop de a propaga practicarea pescuitul sportiv în apele dulci din întreaga lume şi de protejare a apelor şi a mediului, în strânsă cooperare cu toate federaţiile membre ale CIPS. Pentru a ajunge la un astfel de obiectiv, acesta se angajează să stabilească relaţii strânse cu federaţiile naţionale, care au cas cop practicarea pescuitul sportiv în ape dulci şi care nu sunt încă afiliate la CIPS.
 2.  FIPSed contribuie la înţelegerea şi prietenia între popoare în concordanta cu idealul olimpic, şi la menţinerea păcii în întreaga lume prin intermediul pescuitului sportiv în apele dulci. În acest scop,  FIPSed va mentine relaţii de prietenie cu toate organizaţiile  mondiale care urmăresc obiective similare, şi va coopera cu acestea.
 3. FIPSed are statut propriu, şi îşi desfăşoară activităţile proprii în conformitate cu statutul CIPS, acţionează în conformitate cu statutul acesteia, astfel cum este aprobat în Congresul CIPS şi Adunarea Generală, la programul de lucru, planul financiar şi dispoziţii ratificate de prezidiul CIPS pentru a pune în practică rezoluţiile Congresului.
 4. FIPSed este o organizatie internationala de sport de caracter universal. Orice federaţie care  permite discriminările rasiale face presiuni religioase în cadrul organizaţiei sale proprii sau care  sunt afiliate la organizaţiile care practică orice astfel de discriminări, nu li se permite să facă parte din FIPSed. Membrii FIPSed nu ar putea fi considerati responsabili pentru acţiunile întreprinse de către propriul guvern.

 

ART. 3

                                               Membrii

 

 1. Apartenenţa la FIPSed va fi deschisa  la orice Federaţia Naţională care practica pescuitului sportiv în apele dulci, cu condiţia cunoaşterii statutului CIPS şi statutul FIPSed şi cu condiţia ca admiterea acesteia a fost aprobata de majoritatea Adunării Generale a federaţiilor naţionale de membri şi apoi omologat de către Congresul CIPS.

Statutele federaţiilor naţionale în cauză trebuie să precizeze clar că fiecare cetăţean al statului care aparţine federaţiei astfel poate deveni un membru al acestora, indiferent de crezul lor politic sau religios sau de culoarea pielii lor. În acest scop, toate Federaţiile vor depune statutelor proprii, cu CIPS, FIPSed şi Comitetul de conducere

 1. FIPS-ul este compus din

a)membrii obişnuiţi

b)membrii cotizanţi

În legatură cu punctul a)

Oricărei federaţii care practică pescuitul în apă dulce i se va permite să devină membră obişnuită a FIPS.

Orice Federaţia care doreşte să devină membră al FIPSed trebuie sa depuna o cerere cu privire la aceasta la  CIPS. Secretariatul CIPS este, prin urmare, cel care transmite cererea menţionată anterior la comitetul de conducere FIPSed  pentru a avea avizului acestuia din urmă cu privire la cerere. Sub rezerva aprobării Adunării FIPSed, cererea trebuie să fie reexaminată în continuare de către Congresul CIPS, Congresul care nu va rezolva la admiterea finala a Federaţiei în cauză. Doar o singura federatie dintr-o tara poate fi afiliata la FIPS

În legătura cu punctul b)

Instrucţiunile care recunosc statutele FIPSed şi CIPS şi care contribuie la dezvoltarea pescuitului sportiv la nivel mondial dintr-un un punct de vedere moral şi organizator, trebuie să li se permită să devină membri cotizanti ai FIPSed. Acestea sunt admise numai la decizia Congresului CIPS.

 1. Orice Federaţia Naţională care depune cerere  pentru a deveni  membră  a Adunării Generale FIPSed şi Congresului CIPS poate susţine cererea prin propriul reprezentant doar pe baza cererii luate în considerare. Odată ce admitere se acordă reprezentanţilor Federaţiei in cauză, ea va avea pe deplin dreptul de a lua parte la discuţiile purtate în cadrul Adunării Generale FIPSed şi Congresului CIPS.

 

ART. 4

Drepturile si atribuţiile membrilor

 1. Drepturile

Membrii obişnuiţi vor avea dreptul:

a)      să participe cu un delegat la  Adunarea Generala FIPSed şi la Congresul CIPS, să înainteze propuneri de candidaturi în timpul alegerilor;

b)      să participe cu drepturi egale la evenimentele FIPSed

c)      să fie auzit în cazul deciziilor care vizează problemele care îi privesc;

d)     sa fie susţinut de CIPS şi FIPSed  şi să beneficieze de activităţile promoţionale pe care acestea le organizează

e)      să îşi indice statutul de membru al CIPS şi FIPS prin statutele lor proprii şi corespondenţe.

f)       Să apeleze la Comitetul de Conducere pentru a aplana orice dispută.

g)      Să ceară includerea evenimentelor majore sportive în calendarul internaţional FIPSed

h)      Să fie informaţi în mod regulat cu privire la evenimentele principale ale FIPS sau CIPS.

Membrii cotizanţi vor avea dreptul de a participa la Adunarea Generală FIPSed şi la Congresul CIPS cu delegaţi care nu au drept de vot, şi să facă sugestii pentru a promova activităţile sportive din cadrul FIPSed. În plus, membriilor li se acordă drepturile prevăzute la articolul 4 pct. 1b), c), f), h).

 1. Atribuţiile

 

a)      să respecte statutul CIPS şi FIPSed

b)      să îşi schiţeze statutele în aşa manieră încât acestea să nu fie în discordanţă cu cele ale CIPS şi FIPSed

c)      să respecte dispoziţiile stabilite în regulile de concurenţă din FIPSed şi regulamentele sportive în timpul oricăror evenimente sportive internaţionale.

d)     sa sprijine FIPSed în îndeplinirea sarcinilor sale în conformitate cu art. 7

e)      să plătească taxele impuse de CIPS şi de Congresul CIPS.

f)       Să menţină relaţii amiabile şi prietenoase între membrii.

ART. 5

Confiscarea statutului membrilor

 

Confiscarea statutului membrilor va fi guvernat de art. 6 secţiunea 1-3 din statutul CIPS.

                                            ART.6

                            STRUCTURA FIPSed

 

FIPSed va fi compus din :

 1. un Comitet de Conducere
 2. o comisie « Tehnica » care să se ocupe de regulamentele competiţiilor, vizitarea de locuri propuse pentru pescuitul sportiv.
 3. o comisie « tineret »
 4. o comisie pentru «  protecţia apelor şi a mediului »

 

ART. 7

            Principalele saricini ale FIPSed

 

 1. pentru a dezvolta pescuitul în apă dulce la nivel mondial, FIPSed şi CIPS vor organiza anual competiţii europene şi mondiale şi cupe speciale, care vor fi anunţate specific.

Scopul acestor evenimente e de a permite Federaţiilor membre la FIPSes să concureze una cu cealaltă pe baza regulior loiale ale sportului, şi să îşi antreneze pescarii şi ceilalţi oficiali în a deveni familiali unul cu celalalt şi a menţine relaţii de prietenie, contribuind astfel la înţelegere în comunităţi diferite.

 1. FIPSed va sprijini orice întreprindere a federaţiilor naţionale membre ale acesteia, contemplând organizarea de reuniuni internaţionale şi cupe.
 2. FIPSed se asigură că, în timpul evenimentelor internaţionale organizate în numele CIPS, regulamentele şi statutele sunt de stabilite.
 3. În acest scop, la scurt timp după întreprindere de organizare a  campionate europene sau mondiale, sau concursuri internationale, fiecare Federaţie Naţională va fi invitată să se prezinte la FIPSed cu o declaraţie scrisă cu angajamentul său de a respecta statutul CIPS şi statutul FIPSed, precum şi regulamentul de concurenţă.

 

 

ART.8

            ADUNAREA GENERALĂ FIPSed

 

1.  Adunarea Generală este organismul suprem al FIPSed. Va rezolva  toate chestiunile legate de interpretarea şi construirea  statutelor FIPSed şi propuneri care urmează să fie prezentate la Congresul CIPS atunci când acestea nu pot fi rezolvate de către Adunarea Generală FIPSed.

2. Adunarea generală se va întâlni într-o zip e parcursul Congresului Ordinar CIPS

3. Adunarea Generală va fi compuisă din :

– Delegaţii membrilor ordinari

– Comitetul de Conducere

Delagaţii membrilor  fondatori

4. Fiecare membru obişnuit va avea dreptul la un singur vot. Delegaţii membrilor cotizanţi nu vor avea drept de vot.

5. Adunarea se consideră a fi valabilă în cazul în care cvorumul necesar este atins, atunci când cel puţin o jumătate din delegaţi care au drept de vot sunt prezenţi. După ce cerinţa de mai sus va fi îndeplinită, se consideră ca a fost dobândită în Adunarea Generală

6. În principiu, locul şi data Adunării Generale vor fi aceleaşi ca cele ale Congresului CIPS.

7. locul şi data Adunarii Generale vor fi decise cu şase luni înainte de convocarea lor.

8. Orice moţiune care urmează să fie prezentată  Adunarii Generale va ajunge la  trezorierul FIPSed cu patru luni înainte de Adunarea Generală menţionată anterior. În conformitate cu statutul CIPS, trezorierul FIPSed  decide, împreună cu preşedintele, dacă astfel de propuneri trebuie să fie trimise prima data la Secretariatul General CIPS

9. Ordinea de zi şi propunerile trimise la Secretariatul general FIPSed trebuie să fie transmise tuturor membrilor cu cel puţin două luni înainte de începerea Adunării Generale.

10. Propunerile care vizeaza orice modificare a regulilor competiţiilor trebuie să fie trimise direct la vice-preşedintele responsabil cu privire la aceastea prin intermediul trezorierului de la secretariatul general FIPS,cu cel puţin şase luni înainte de Adunarea Generală. Vice-preşedintele prezintă propunerile Adunării Generale, împreună cu avizul dat acestora de către comisia competentă. În scopul de a schimba regulile de concurenţă, cel puţin trei sferturi din federaţiile naţionale trebuie să îşi dea aprobarea cu privire la acest lucru.

11. Adunarea Generală poate examina doar propunerilor incluse în ordinea de zi.

12. propunerilor de rezoluţie urgente pot fi discutate doar dacă majoritatea de trei pătrimi din voturile exprimate de delegaţii în serviciu este de ajuns.

13. Pentru a putea a exercitiului dreptului de vot, delegatul trebuie să deţină o imputernicire  scriss, emisa de Federaţia lui. Imputernicirea se face formală atunci când secretarul general trezorier primeşte numele de intrare pentru Adunarea Generală.

14. Delegatii trebuie să aparţină Federaţiei pe care o reprezintă.

15. Dacă un membru nu poate participa la Adunarea generală, el va notifica în scris Comitetul de Conducere. În acest caz, el poate fi reprezentat la adunarea generală de un delegat al altei Federaţii, pe baza unei împuterniciri scrise. Fiecărui delegat îi este permis să reprezinte un singur membru absent al unei Federaţii.

16. în timpul adunării generale, membrii Comitetului de Conducere vor avea permisiunea de a apăra interesele propriei lor Federaţii Naţionale.

17. În principiu, orarul Adunării Generale Ordinare va cuprinde următorii itemi:

a) deschiderea Adunării Generale

b) Verificarea că cvorumul este atins (articolul 8 în alineatul 5);

c) Aprobarea orarului

d) reportul Comitetului de Conducere

e) Reportul Comisiilor (tehnice, tineretului, protecţia apelor şi a mediului)

f) Discuţia pe baza reporturilor

g) Aprobarea procedurilor de către comitetul de conducere

h) Discutarea propunerilor de rezoluţie depuse, atribuirea Campionatelor Mondiale şi la altor evenimente internaţionale (europene şi Cupele Mondiale, master, trofee europene şi mondiale şi aşa mai departe) şi rezoluţia acestora;

i) Admiterea noilor membrii

j) Aprobarea programului de muncă al Comitetului de Conducere şi a comisiilor sale, şi a planului finaciar

k) Alegerile după cum au fost stabilite în statut

l) remarcile finale

18. Alegerile

a)      Alegerea comitetului de conducere va fi ales de Adunarea generală , prin simpla majoritate si prin vot secret

b)      Alegerea preşedintelui de către Adunarea generală a FIPS va fi ratidicat de Congresul CIPS

c)       Daca aceasta ratificare va fi respinsă, va fi convocată o adunare generală a FIPSed, pentru a repeta alegerea preşedintelui

19.   Rezoluţiile în timpul Adunarii Generale vor fi facute cu majoritatea voturilor exprimate de delegaţi care au participat, cu excepţia următoarele decizii, pentru care majoritatea a trei sferturi din delegaţi de participare va fi necesar:

a)      schimările statutului

b)     schimbarea regulilor competiţiei

c)      schimbări în programul Adunăriii Generale

d)     Expulzarea unui membru FIPSed

e)      Dizolvarea FIPSed

20) Preşedintele şi treprierul secretariatului general va avea sarcina de a schiţa şi de a semna procedurile oficiale ale Adunării generale şi a  întâlnirilor Comitetului de Conducere.

 

ARTICOLUL 9

COMITETUL DE CONDUCERE FIPSed

 

 

Comitetul de Conducere FIPSed va fi ales de Adunarea generală pe o durată de 4 ani. Comitetul de conducere FIPSed va fi compus din

 1. un preşedinte care conduce managementul general al FIPSed. El va fi membru CIPS.
 2. un vice preşedinte care conduce comisia tehnică a FIPSes (compusă din 3 membrii). Are ca scop vizitarea zonelor de pescuit şi a evenimentelor internaţionale
 3. un vice preşedinte care conduce comitetul tineretului şi protecţia apelor şi a mediului (compus din unul sau doi membri)
 4. Un trezorier al Secretariatului General care se va asigura că statutele sunt înregistrate, care  se va ocupa de corespondenţă, invitaţii şi, împreună cu preşedintele, se vor ocupa de tranzacţiile finaciare ţi vor scrie proceduri
 5. dacă preşedintele nu va mai putea să îşi asume atribuţiile, din motive de boală sau altele, Comitetul de Conducere FIPSed va indica la Prezidiul CIPS ca vice preşedintele să îl înlocuiască
 6. Vice preşedintele , dupa cum e prevăzut la secţiunea 5, va fi anunţat imediat pentru a îndeplini atribuţiile preşedintelui în timp ce va aştepta rezoluţia prezidiului CIPS.
 7.  Comitetul de conducere poate fi mărită doar de obiectul unei alegeri suplimentare în următoarele Adunării Generale ale FIPSed
 8. Comitetul de conducere va gestiona activitatea FIPSed şi va executa hotărârile Adunării Generale. Acesta trebuie să fie investit cu puteri de administrare şi va avea dreptul de a face toate deciziile legate de urgenţă, decizii care, cu toate acestea, trebuie să fie, ulterior, sub rezerva ratificării Adunării Generale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART .10

SARCINILE COMITETULUI DE CONDUCERE

 

            Comitetul de conducere FIPSed, în strânsă cooperare cu federaţiile naţionale FIPSed, are misiunea de a îmbunătăţi regulamentul de concurenţă, pe baza ultimelor cerinţe de  pescuit, şi sa asigure că statutul şi regulile de concurenţă sunt de actualitate.

 1. Comitetul de conducere va avea ca scop coordonarea activităţilor Federaţiilor Naţionale ale FIPSed, şi va avea îndatorirea de a constata observaţia membrilor asupra statutelor  FIPSed si CIPS.
 2. Comitetul de Conducere nu va recunoaşte recordurile europene şi mondiale
 3. Aprobarea şi recrutarea referinţelor internaţionale vor vi încredinţate comitetului de conducere FIPSes .  Arbitrilor internaţionali li s eva face un card de identificare
 4. În conformitate cu normele de concurenţă şi în urma şedinţei  federatiilor nationale, Comitetul de conducere poate decide să interzică un sportiv până la doi ani – regulile de concurenţă care furnizează documentul de bază;
 5. In urma considerarii sarcinilor FIPSed, Comitetului de conducere ii va fi permis să îndeplinească în mod independent de până la două ori pe an şi convoacă Adunarea Generală, care, dacă este posibil trebuie să intalneasca în timpul Congresului CIPS;
 6. Comitetul de conducere va fi liber sa dispuna de mijloacele financiare acordate de către Congresul CIPS după cum consideră adecvat.
 7. Comitetul de  conducere prezintă un raport privind activitatea sa la  Adunarea Generala FIPSed, Prezidiul şi Congresul CIPS.

 

 

ART.11

TREZORIERUL SECERTARIATULUI GENERAL ŞI ATRIBUŢIILE SALE

 

 1. Secretarul general va fi responsabil cu managementul FIPSed, incluzând întocmnirea proceduriloe Adunării Generale şi întâlnirilor comitetului de directori.  nainte de a trimite procedurile şi invitaţiile de participare la diferite federaţii naţionale acestea trebuie să fie prezentate preşedintelui care le semnează;
 2. Pe baza planului aprobat de Adunarea Generală, el este responsabil pentru administrarea financiară a FIPSed.
 3. El transmite propuneri Comitetului de Directori cu privire la publicarea de ştiri importante şi se va asigura, de asemenea, ca o astfel de publicaţie este realizată în conformitate cu orientările prevăzute de Comitetul de Director în sine.

 

 

ARTICOLUL 12

TAXE ŞI MIJLOACELE FINANCIARE

 

 1. Art.15, punctele 2 şi 3 din Statutul CIPS sunt obligatorii pentru toate Federaţiile membre la FIPSed;
 2. În conformitate cu planul financiar aprobat de Congresul CIPS şi, ca adăugare la colecţii, cadouri şi moşteniri, prezidiului CIPS acordă la FIPSed mijloacele financiare de care are nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile sale. FIPSed va colecta taxele  de la fiecare dintre ţările care iau parte la campionatele internaţionale, europene şi mondiale, Cupa Mondială, şi aşa mai departe.

 

ARTICOLUL 13

LIMBILE OFICIALE

 1. Limbile oficiale ale FIPSed trebuie să fie franceză, engleză şi germană. În timpul campionateLOR mondiale şi europene şi a altor evenimente FIPSed limba ţării gazdă se consideră, de asemenea, limba oficială
 2. În toate documentele, statutele, regulile de concurenţă şi rezoluţiile FIPSed, indicaţia va fi dată în aceeaşi limba în care l a fost întocmit textul original
 3. Un delegat are dreptul să se exprime într-o altă limbă decât cele de mai sus, cu condiţia de na fi efectuată o traducere în una din limbile menţionate la punctul 1 de mai sus

 

ARTICOLUL 14

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 1. Sancţiunile disciplinare se stabilesc de către Adunarea Generală şi de către Comitetul Director în conformitate cu statutele CIPS şi FIPSed. În conformitate cu normele de competiţie şi sub rezerva consultării cu cel puţin trei membri ai Comitetului Director, in timpul competiţiilor sportive dispoziţiile disciplinare trebuie să fie decise de către juriu.

 

 1. Sancţiuni disciplinare FIPSed vor cuprinde

 

a)      avertismentul

b)      prevenirea

c)      interdicţia  persoanală sau pe echipă în timpul competiţiilor sau evenimente individuale

d)     interzicerea ca rezultate al schimbării de federaţie, în conformitate cu normele de concurenţă

e)      interdicţia

f)       interdicţia pe viaţă

 1. Sancţiunile pot fi aplicate la federaţiile membre şi persoane fizice, ca urmare a încălcării statutului CIPS sau FIPSed sau a normelor de concurenţă, sau neîndeplinirea îndatoririlor lor, în modul stabilit de CIPS şi FIPSed.
 2.  În ceea ce priveşte termenii suplimentari referitori la sancţiuni disciplinare se face trimitere la art.17 secţiunile 4-7 din statutul CIPS

 

ARTICOLUL 15

REGULILE COMPETIŢIILOR

 Normele FIPSed concurenţă se consideră a fi parte integrantă a statutului.

ARTICOLUL 16

MODIFICĂRI ALE STATUTULUI ŞI DIZOLVAREA

 1. Rezoluţii referitoare la orice modificare a statutului şi a normelor de concurenţă se efectuează cu majoritate de trei sferturi din delegaţi prezenţi. Orice modificare trebuie să fie inclusă în ordinea de zi a Adunării Generale.

 

 1. FIPSed poate fi dizolvat numai ca urmare a rezoluţiei Adunării Generale convocate în mod expres pentru un astfel de scop. Cel puţin trei-sferturi din membrii federaţiiei trebuie se participe la Adunarea menţionată anterior.

 

 1. Adunarea Generală care decide dizolvarea FIPSed decide, de asemenea, alocarea bunurilor curente şi numeşte lichidatorii.

 

ARTICOLUL 17

OMOLOGAREA STATUTULUI

Aceste statute au fost revizuite de către Adunarea Generală FIPSed pe 30 aprilie 1999 în Porec (Croaţia), şi aprobate de către Congresul care a avut loc la CIPS în 1 mai 1999 din nou în Porec (Croaţia). Ei iau locul statutului aprobat de Adunarea Generală din 15 iulie 1972 de la Praga.

Statutele se consideră că au intrat în vigoare de la 1 mai 1999.

În cazul în care exista vro plângere privind statutul FIPSed, se va face de referinţă la statutele C.I.P.S.

Textul original al acestor statute a fost redactat în limba franceză, care va fi şi limba de referinţă.

PREŞEDINTELE FIPSed                                                     SECRETARUL GENERAL FIPSed