REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A F.R.P.S.

 

PREAMBUL

 

Federația Română de Pescuit Sportiv (F.R.P.S.) este o structură sportivă – federație sportivă națională – persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală și neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei cu nr. 88730 din data de 07.09.2010, înființată în baza OG nr. 26/2000 și a Legii 69/2000 a sportului, și asigură cadrul unitar de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional.

 

            A primit personalitate juridică în urma pronunțării de către Tribunalul Alba a Încheierii din dosar nr.

 

            Federația Română de Pescuit Sportiv este înscrisă în Registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. 1/2011

            Organizarea și funcționarea FRPS are la bază legislația în vigoare, Statutul propriu al federației precum și Regulamentul propriu de organizare și funcționare.

 

            ROF este un act intern al federației, elaborat și aprobat de către Biroul Federal al FRPS în baza prevederilor legale în vigoare și a celor din statutul federației, care definește și impune regulile și metodele specifice de organizare a activităților și de funcționare a federației, în concordanță și strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu hotărârile Adunării generale a membrilor FRPS.

 

            ROF este un document ale cărui prevederi se aplică obligatoriu și necondiționat tuturor sportivilor, arbitrilor, altor persoane implicate în viața sportivă coordonată de FRPS, salariaților si conducerii federatiei, indiferent de poziția în federație, de subordonare, de durata contractelor de muncă, atât a celor permanenți cât și a celor ce lucrează în regim de detașare, stagiu, formare și/sau colaboratori externi, iar respectarea în litera și spiritul său, constituie sarcină de serviciu pentru aceștia.

 

            IMPORTANT

 

            Regulamentul de organizare și funcționare este un act normativ intern, elaborat de Biroul federal și aprobat de Adunarea generală, care se aplică tuturor membrilor federației, angajați sau nu, fără nici o excepție, astfel că sportivii, antrenorii și observatorii legitimați, întreg personalul federației este obligat a-și asuma obligațiile ce decurg din prevederile sale și a le respecta întocmai.

 

            La aderare/angajare, fiecare membru/angajat al FRPS citește prezentul regulament, și-l însușește și semnează pentru luare la cunoștiință și luare a angajamentului de respectare întocmai, în litera și spiritul lui.

 

            Acest angajament ferm face parte integrantă din actul de aderare al fiecărui membru sau din contractul de muncă al fiecărui salariat al federației.

 

            Încălcarea acestor obligații constituie fie abatere disciplinară, ce poate fi sancționată după caz, cu oricare dintre sancțiunile prevăzute în Statutul federației, în ROF și/sau în legislația în vigoare, fie fapte ce atrag potrivit legii,  răspunderea civilă, administrativă sau penală.

 

CAPITOLUL I.  SCOPURILE ȘI OBIECTIVELE FEDERAȚIEI

 

            Scopul FRPS:

 

 • ·         asigurarea și implementarea unui cadru regulamentar unic de organizare și desfășurare a competițiilor de pescuit sportiv, la nivel național și internațional;
 • ·         organizarea, administrarea, coordonarea și controlul activității de pescuit sportiv în România, la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cadeți, tineret, veterani, persoane cu handicap), având ca probe:

 

 • ·         pescuit staționar
 • ·         pescuit la crap
 • ·         pescuit la pești răpitori
 • ·         pescuit la muscă artificială
 • ·         pescuit marin
 • casting

 

 • asigură desfășurarea în bune condițiuni a campionatului național de pescuit sportiv, precum și de selecție, pregătire și participare la competițiile oficiale interne și internaționale, la următoarele categorii:

 

           – Pescuit Sportiv staționar:

 

 • ·          Cadeți – U – 14 băieți și fete
 • ·          Tineret – U – 18 băieți și fete
 • ·          Speranțe – U – 23 băieți și fete
 • ·          Senioare
 • ·          Seniori
 • Echipe (cluburi/asociații)

 

           – Pescuit Sportiv la Crap

 

           – Pescuit Sportiv cu Momeli Artificiale – Spining

 • ·         Pescuit din barcă
 • Pescuit pe mal

 

           – Pescuit Sportiv la ,,Feeder”          

 

           – Pescuit Sportiv cu Muscă Artificială

 

           – Pescuit Sportiv Marin

 

            FRPS va acționa pentru perfecționarea structurii sale organizatorice, în deplină concordanță cu necesitatea eficientizării activității sale ca structură sportivă de interes național – persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autoniomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ – împuternicită să organizeze, coordoneze  și să desfășoare activități specifice de pescuit sportiv la nivel național, cu următoarele

 

            Obiective principale:

 

 • Funcționarea în relații de colaborare cu Direcțiile de Tineret și Sport Județene și a municipiului București și cu structurile sportive, precum și cu administrațiile publice locale, evidențiindu-se rolul statului în susținerea activității sportive;
 • Îndrumarea, supravegherea și controlul structurilor de pescuit sportiv afiliate, privind respectarea legislației sportive în vigoare, a prevederilor proprii prevăzute în documentele normative interne in conformitate cu prevederile statutului si a regulamentelor adoptate;
 • Asigurarea reprezentării la competițiile oficiale/amicale internaționale, reuniuni, conferințe tehnico – organizatorice, congrese internaționale;
 • Asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului garantat de stat al persoanei de a exercita și practica pescuitul sportiv fără nici o restricție, discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadrul structurilor sportive asociate;
 • Asigurarea aplicării normelor privind exercitarea dreptului persoanei fizice și juridice la liberă asociere, în condițiile legii, în scopul constituirii structurilor sportive;
 • Definirea și implementarea unei strategii unitare de dezvoltare durabilă a pescuitului sportiv pe termen mediu și lung;
 • Inițiază acțiuni strategice de dezvoltare a activității competiționale pe discipline și categorii;
 • Asigură coordonarea metodologică a organizării și desfășurării campionatelor naționale de pescuit sportiv la toate disciplinele și categoriile înscrise oficial în activitatea competițională a FRPS;
 • Coordonează organizarea și controlul funcționării eficiente și corecte a colegiilor și comisiilor federale de specialitate;
 • Stabilește calendarul competițional intern și internațional pe anul în curs;
 • Acordă atenție și coordonează etapele selecționării, antrenamentelor  și participării echipelor naționale ale României la campionatele mondiale și alte competiții internaționale;
 • Asigură coordonarea unitară a organizării și desfășurării concursurilor de pescuit sportiv naționale și internaționale;
 • Numește conducătorul delegațiilor sportive de pescuit sportiv ale României la competițiile internaționale oficiale;
 • Îmbunătățirea activității structurilor sportive, aplicarea de măsuri comune cu ministerele implicate, în special MTS și MEN;
 • Crearea unei baze materiale, de documentare și informări  adecvate cerințelor dezvoltării bazei de masă a pescuitului sportiv, în special în rândul copiilor și tineretului;
 • Îmbunătățirea activității structurilor membre FRPS;
 • Elaborarea statutului antrenorilor și perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Reevaluarea criteriilor de clasificare de performanță sportivă;
 • Aplicarea programului național antidoping;
 • Stabilește și dispune măsuri asupra oricăror probleme de natură tehnico – organizatorice de interes general ce necesită o hotărâre a Biroului federal.
 • Întocmește analize, studii asupra aspectelor și problemelor specifice pescuitului sportiv competițional la nivel național și internațional, ținând seama de practica internațională, propunând soluții pertinente în vederea soluționării și armonizării acestora;
 • Inițiază propuneri documentate și argumentate în vederea modificării/completării a actelor normative în vigoare, în domeniul pescuitului sportiv;
 • Stabilirea unor relații de colaborare cu administrația publică centrală și locală în susținerea organizatorică și financiară a activității de pescuit sportiv de performanță;
 • Armonizarea și apropierea de sistemul de organizare și de management al organizațiilor sportive din țările Uniunii Europene, în condițiile diversificării relațiilor de colaborare și schimburilor pe plan sportiv, în interes reciproc.

 

 

CAPITOLUL II.  ORGANIZAREA FEDERAȚIEI, ORGANELE DE CONDUCERE,                                          ADMINISTRARE ȘI CONTROL; DREPTURILE,                                 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII

2.1. Organizarea federației

            Membri FRPS sunt:

 

 • membri fondatori
 • membri afiliați
 • membri de onoare

 

drepturile și obligațiile lor fiind explicitate în statutul FRPS.

            FRPS se organizează și funcționează conform statutului său și ale dispozițiilor legale în vigoare. Organigrama FRPS, la data întocmirii prezentului act normativ este redată astfel:

 

 

 

 

Adunarea generală

Birou federal

Comitet executiv

Președinte

Vicepreședinți

Secretar general

Comisia de Cenzori

Comisia de Apel

Directori zonali

Conducerea strategică:

 

            1.- Adunarea generală

            2.- Biroul federal

            3.- Președinte

            4.- Vicepreședinți

 

Conducerea executivă:

 

5-     Presedinte

            6.- Secretar General

            7.- Comitet executiv

            8.- Contabil

            9.- Trezorier

 

Conducerea tehnică sportivă:

 

            9.- Comisii și colegii:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
  • Corpul de supraveghere si control (necesita regulament)

 

Structurile de control:

 

 • ·         Comisia de cenzori
 • Comisia de Apel

 

 

2.2 Responsailitățile, drepturile și oligațiile organelor de conducere

 

            În scopul asigurării condițiilor optime, necesare desfășurării normale a activității sportive specifice precum și pentru asigurarea și întărirea disciplinei sportive în cadrul FRPS, conform prevederilor statutare, ale legislației române în vigoare, organele de conducere și administrare ale acesteia, au următoarele responsbilități, drepturi și îndatoriri:

 

Conducerea strategică

            Conform statutului și organigramei de funcționare, conducerea strategică a Federației este asigurată de Adunarea Generală a membrilor.

 

 

Adunarea generală a membrilor FRPS

            Reprezintă autoritatea supremă de conducere a FRPS având în componența ei membri afiliați cu drept de vot.

 

            Deliberează, aprobă sau hotărăște în principal, asupra următoarelor subiecte, prevăzute de lege și stabilite conform statutului FRPS

 

 • ·         Strategia pe termen mediu și lung precum și programul de activitate pentru exercițiul următor;
 • ·         Hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate, a structurii organizatorice, a duratei federației, precum și asupra oricărei decizii relative la amendarea Actului Constitutiv al Federației, a Statutului sau a regulamentelor de Funcționare;
 • ·         Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual și de perspectivă, bilanțul exercițiului financiar – contabil;
 • ·         Aprobă Organigrama FRPS și a cenzorului;
 • ·         Analizează întreaga activitate a FRPS;
 • ·         Aprobă regulamentele, modificările aduse acestora, în domeniul pescuitului sportiv;
 • ·         Aprobă componența Biroului Federal, completarea sau revocarea acestuia;
 • Aprobă nivelul taxelor și cotizațiilor percepute de federație;

 

Atribuțiile Adunării Generale sunt explicitate în Statutul FRPS.

 

            În situații deosebite, de urgență, se poate convoca Adunarea generală extraordinară, conform dispozițiilor statutare.

 

            Documentele Adunării generale  pot fi făcute publice cu aprobarea membrilor AG. Hotărârile adoptate pot fi publice sau de uz intern si pot avea caracter public..

 

Biroul federal

            Biroul Federal este investit prin lege și Statut cu puteri depline pentru conducerea și administrarea Federației între sesiunile Adunării Generale și pentru a acționa în toate circumstanțele îi numele acesteia. El își exercită puterea în limita prevederilor statutului și sub rezerva celor atribuite în mod expres de către lege și de către Adunările Generale. El este compus din 11 membri și poate fi ales un singur reprezentant al unui membru afiliat..

 

            Principalele atribuții, responsabilități și obligații ale Biroului Federal sunt:

 

 • elaborează, stabilește, urmărește modul de îndeplinire și, după caz, modifică strategia și programul de activitate al Federației, pentru fiecare exercițiu anual;:
 • Convoacă Adunarea Generală Ordinară, pe cea de alegeri, pregătind documentația necesară;
 • Are în vedere scopul și obiectivele FRPS, acționând pentru transpunerea lor în practică, stabilind competențele necesare;
 • Hotărăște și dispune asupra structurii organizatorice, în funcție de bugetul anual aprobat de Adunarea Generală; + rectificare bugetara
 • Stabilește măsurile tehnice și organizatorice și asigură aplicarea acestora în vederea realizării activității sportive, a programelor aprobate de Adunarea Generală, cu incadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli anual, aprobate de Adunarea Generală;
 • Stabilește anual, în funcție de planul anual de activitate, de programul competițional, de structura organizatorică și de bugetul anual aprobat, numărul de posturi, condițiile de angajare de noi salariați, grila de salarizare aplicabilă în exercițiul respectiv, condițiile de încadrare, majorare de salarii, acordare de prime de rezultat, etc.;
 • Aprobă încadrarea și eliberarea din funcție a cadrelor de conducere, conform prevederilor statutare;
 • Validează, la propunerea Președintelui, personalul executiv (salariati) pentru a-l asista la conducerea curentă a Federației;
 • Îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege și/sau stabilite de Adunarea Generală;
 • Aprobă regulamentele și actele normative interne necesare bunei funcționări;
 • Se pronunță asupra necesității, pertinenței și utilității afilierii federației la diferitele organisme internaționale;
 • Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și regulamentul de Ordine Interioară, precum și orice actualizare a acestora;
 • Desemnează, la propunerea secretarului General și se pronunță asupra activității președinților de comisii federale;
 • Analizează și validează hotărârile Comitetului Executiv;
 • Aprobă acordarea titlurilor și distincțiilor sportive; 
 • La propunerea Secretarului General, aprobă tematica de concurs privitor la funcția de Director General Județean, organizarea și funcționarea comisiei de concurs fiind în responsabilitatea Președintelui și a Secretarului General.

 

Detaliile atribuțiilor Biroului Federal sunt prevăzute în Statutul FRPS.

 

            Lucrările Biroului federal nu sunt publice. De asemenea, documentele interne sunt de strictă interpretare, neputand fi facute publice decat cu aprobarea membrilor biroului.

            Pot fi invitate persoane competente. Cererea de aprobare, motivată, este înregistrată de cel interesat cu o săptămână (zile lucrătoare) înainte de ședința Biroului federal. Solicitarea poate fi respinsă argumentat de catre membri biroului.

 

Președintele federației

            Președintele FRPS este ales de Adunarea Generală a Federației. El este totodată și Președintele Biroului Federal.

            În aceste funcții, este investit conform prevederilor legale și statutare, cu puteri depline pentru a acționa în numele Federației conform statutului, sub rezerva pe care legea o atribuie în mod expres Adunării Generale sau sunt rezervate în mod special Biroului Federal.

                        Președintele colaborează în activitatea de conducere curentă a Federației  cu personalul de conducere și cel executiv, numit și angajat la propunerea sa.

            Directorii zonali sunt în subordinea sa. Aceștia au studii superioare și sunt numiți pe funcție în urma unui concurs de competență specifică.

            În aceste condiții, Președintele are următoarele competențe și responsabilități, privite cumulativ cu dispozițiile statutare:

 • ·         reprezintă legal în România și în străinătate interesele FRPS;
 • ·         angajează patrimonial Federația, în limitele competențelor delegate de către Biroul Federal, are drept de semnătură și specimen pentru conturile bancare ale Federației;
 • ·         asigură conducerea Federației, urmărind și impunând îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale;
 • coordonează și verifică activitatea personalului angajat al Federației și urmărește ca întreaga activitate a Federației să se desfășoare în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare internă a Federației.

 

            Aceste atribuții, drepturi și responsabilități nu sunt limitative, ele putând fi completate oricând, în limita postului și a capacităților profesionale, de către Adunarea Generală.

 

 

Vicepreședinții Federației

            Vicepreședinții FRPS sunt aleși de către Adunarea Generală a FRPS. Au în același timp, și calitatea de memri ai Biroului Federal.          În cazul în care președintele lipsește, unul dintre vicepreședinți preia, prin împuternicire sau prin delegare de către Președinte, atribuțiile Președintelui în perioadele în care acesta lipsește și/sau este în imposibilitate de a-și exercita mandatul.

 

Conducerea executivă

 

            Conform hotărârilor Adunării Generale și cele ale Biroului Federal, gestiunea curentă și conducerea administrativă, financiară și operațională a Federației este asigurată (în limitele deciziei semnate de către Biroul federal) de către conducerea executivă a FRPS.

 

            Conducerea executivă este asumată de Secretarul General.

 

            Comitetul executiv va complini activitatea executivă în situații de urgență sau neprevăzute, de forță majoră, în perioada dintre ședințele Biroului federal.

 

Secretarul General

         Secretarul General este cadrul de conducere, angajat contractual la propunerea Biroului federal și a sarcinilor stabilite de către Președinte prin Fișa postului și Statut.

            În acest scop, Secretarul General are în subordine compartimentele indicate în organigrama federației.

            Secretarul General este ordonatorul de credite al federației.

                        Drepturile și obligațiile Secretarului General, precum și cele ale personalului din subordinea sa, sunt cele prevăzute de Statut, de fișa posturilor respective.

                      Activitatea economico – financiară a FRPS se desfășoară pe principiul autonomiei și al autofinanțării, cu scopul de obținerii de venituri pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru atingerea scopurilor și obiectivelor statutare, pentru funcționarea curentă, pentru dezvoltarea și modernizarea activității sportive, conform scopurilor și obiectivelor federației, prevăzute în Actul Constitutiv și Statut.

Comitetul executiv

 

            Comitetul executiv va activa ori de câte ori situația de urgență o va impune, sub conducerea președintelui federației sau a secretarului executiv, în perioada dintre două ședințe ale Biroului Executiv.

            Va aplica politica prevăzută de statutul FRPS și legile în vigoare, va gestiona în regim de urgență problema sau problemele ivite și le va soluționa, fără a adopta acte normative, dar va putea iniția sau propune spre aprobare asemenea acte Biroului federal, care le va dezbate și se va pronunța asupra acestora în prima ședință.

            De asemenea, lucrările Comitetului executiv vor fi validate de Biroul Federal în primă ședință.

            Ședințele nu sunt publice, dar cu acceptul unanim vor putea fi invitate persoane competente.

 

Directorii zonali

            Sunt în directa subordonare a președintelui și colaborează direct cu acesta și secretarul general.

            Zonele administrative sunt următoarele:

 

            1.- Moldova (Regiunea de Nord-Est) cuprinde următoarele județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

            2.- Dobrogea (Regiunea de Sud-Est) cuprinde următoarele județe: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea.

            3.- Muntenia (Regiunea de Sud) cuprinde următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

            4.- Oltenia (Regiunea de Sud-Vest) cuprinde următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.

            5.- Banat (Regiunea de Vest) cuprinde următoarele județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

            6.- Crișana (Regiunea de Nord-Vest) cuprinde următoarele județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.

            7.- Transilvania (Regiunea Centru) cuprinde următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

            8.- București-Ilfov (Regiunea București-Ilfov) cuprinde municipiul București și județul Ilfov.

 

            Răspund de implementarea sarcinilor și directivelor elaborate de FRPS în teritoriu.

            Organigrama și statul de funcțiuni vor fi întocmite de aceștia și supusă validării Biroului federal.

 

            Atribuțiile acestora se vor detalia prin fișa postului.

 

 

Contabilul

           

Este cadru de conducere cu studii superioare. În baza mandatului și a sarcinilor încredințate de către Președinte, asigură toată buna funcționare a activității financiar – contabile a Federației.  Este direct subordonat Președintelui.

 • Ține evidența cronologică primară a documentelor contabile și întocmește toate actele financiar – contabile cerute de legislația specifică, asigurând înregistrarea corectă și legală în contabilitate a tuturor cheltuielilor și veniturilor, precum și a patrimoniului FRPS, cu respectarea cerințelor Legii contabilității nr. 82/1991 actualizată și republicată și a normativelor conexe;
 • întocmește de asemenea bugetul de venituri și cheltuieli (anual, trimestrial, lunar) și raportările (sintezele) financiar – contabile solicitate de lege și conducerea FRPS;
 • ține la zi toate registrele contabile impuse de legile în vigoare și de tehnica contabilității;
 • ține separat evidența pentru eventualele venituri contractuale din surse publice de finanțare (MTS), cu respectarea întocmai a obligațiilor ce decurg din contracte și legile în vigoare:
 • pentru desfășurarea în bune condițiuni a activității financiar – contabile, are răspunderile, obligațiile și drepturile prevăzute în fișa postului, document ce face parte integrantă din contractul de muncă încheiat între federație și salariatul care și-a asumat funcția de contabil. 

 

Conducerea tehnică sportivă, de etică și legalitate sportivă

            Conform legislației în vigoare, a hotărârilor Adunării generale și ale Biroului Federal, conducerea activității sportive a Federației este asumată integral și asigurată (în limitele deciziei Biroului federal) precum și conform recomandărilor și împuternicirilor scrise date de către Președinte, de către conducerea tehnico – sportivă a FRPS.

            Conducerea tehnică a activității sportive a FRPS este asigurată de către colegiile și comisiile federale:

 

 • ·         Centrală a antrenorilor;
 • ·      Comisia centrală a arbitrilor;
 • ·      Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;
 • ·      Comisia medicală şi control antidoping;
 • ·      Comisia de copii şi juniori ;
 • ·      Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;
 • ·      Colegiul observatorilor.
 • ·      Comisia de disciplină
  • ·         Comisia juridică
  • ·         Comisia de relaţii internaţionale
  • ·         Comisia de istorie şi statistică
  • ·         Comisia de proiecte, parteneriate şi patrimoniu
  • ·         Comisia pentru mass media si tipărituri
 • Corpul de supraveghere și control

 

            Aceste colegii și comisii specializate pe domenii de activitate se stailesc la nivelul federației.

            Colegiile și comisiile federale se întrunesc în ședințe de lucru ori de câte ori este necesar. Hotărârile sunt valaile dacă sunt luate cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți, cu drept de vot.

            Comisiile și colegiile au câte un registru cu paginile numerotate, în care se consemnează obligatoriu toate hotărârile luate în ședințe și semnăturile membrilor prezenți.

            Aceste registre sunt acte oficiale ale FRPS, având regim secret, de uz intern.

            Nominalizarea președinților  colegiilor și comisiilor centrale federale se face în Biroul Federal de catre secretarul general, urmând ca președinții aleși să-și completeze comisia după solicitările reale.

            Fiecare comisie, colegiu, imediat după numirea președintelui, va întocmi un regulament proipriu de funcționare, ce va fi parte componentă a acestui ROF.

            Aceste regulamente de funcționare vor fi supuse spre aprobare Președintelui și Secretarului general al FRPS, aceștia făcând informare către Biroul Fedderal.

            Aceste comisii vor asigura logistica desfășurării activității federației din punct de vedere tehnic.

            La ședințele acestor colegii, comisii, pot participa cu rol consultativ, Președintele și Secretarul general al Federației.

Structurile de control

          Acestea sunt Comisia de cenzori și comisia de apel. Sunt comisii independente, ce funcționează în baza regulamentelor proprii și sunt integrate organic în cadrul FRPS.

 

          Prezentul regulament a fost aprobal in sedinta Biroului Federal din data de 23.04.2016 si intra in vigoare la data semnarii acestuia.

 

 

Presedite – Stefan Popescu………………………………….

 

Prezentul Regulament a fost modificat prin Hotărârea Biroului federal nr. 1/01.07.2017


                                                                                                  ANEXA 1

 

            FRPS exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive subordonate potrivit prevederilor Legii nr. 69/2000, a OUG nr. 23/2008, a actelor normative de specialitate emise de instituțiile și autoritățile statului, precum si a regulamentelor emise de FRPS.

Încălcarea dispozțiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, dupa caz.

 

 

SISTEMUL SANCȚIONATOR AL FRPS

 

          I – TIPURI DE INFRACȚIUNI

 

A.-  Infracțiuni foarte grave:

 

a) abuzul de autoritate:

b) încălcări repetate ale sancțiunilor impuse;

c) acțiunile dirijate, premeditate de intimidare sau diferite înțelegeri asupra rezultatelor unei competiții;

d) declarațiile publice ale directorilor, antrenorilor, arbitrilor sau a sportivilor ce încurajează spectatorii la violență;

e) lipsa nejustificată de la convocări în vederea selecției decise de FRPS, în vederea desfășurării competițiilor;

f) partriciparea la competiții internaționale organizate de țări care promovează discriminarea rasială sau organizatorii au fost sancționați de forurile internaționale;

g) actele notorii și publice care atentează la demnitatea și decența sportivă, atunci când sunt deosebit de grave. De asemenea, se consideră ca fiind fapte foarte grave, recidiva acestora;

h) alterarea, modificarea personal sau prin interpus de materiale sau echipamente sportive în vederea încălcărilor dispozițiilor legale, atunci când este pusă în pericol securitatea probelor competiționale sau integritatea persoanelor;

i) absența nejustificată de la convocări, întâlniri și concursuri, îndepărtarea actelor doveditoare de la aceste convocări;

j) nerespectarea rezoluțiilor, dispozițiilor și hotărârilor FRPS;

k) agresiunile, atacurile impotriva jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali și autorități a FRPS;

l) protestele, turbulențele, actele de intimidare individuale sau colective ce impiedică desfășurarea unei competiții sau alte acțiuni organizate de FRPS;

m) protestele individuale evidente și violente, săvârșite în public împotriva arbitrilor, oficialilor, antrenorilor, tehnicienilor, alți reprezentanți, prin care li se aduce atingere autorității lor;

n) nerespectarea vădită a ordinelor și instrucțiunilor emise de arbitri, judecători, oficiali, antrenori, manageri;

o) uzurparea de calități, funcții sau atribuții;

p) organizarea de competiții oficiale cu încălcarea normelor, regulilor emise de FRPS;

q) retragerea nejustificată a sportivilor, echipelor, tehnicienilor de la competițiile la care participă;

r) introducerea, consumarea de băuturi alcoolice, a altor substanțe interzise prin lege în timpul convocărilor sau competițiilor organizate de FRPS;

s) incitarea la utilizare sau utilizarea substanțelor dopante, ascunderea sau refuzul de a se supune controlului antidoping;

 

ALTE  ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

Față de cele prezentate mai sus, sunt infracțiuni grave specifice președintelui, altor membri executivi și organe ale FRPS, următoarele:

 

1.- nerespectarea hotărârilor adunării generale, alte dispoziții legale;

2.- neconvocarea la termenele stabilite a Biroului federal, a adunării generale;

3.- utilizarea nelegală a fondurilor private, publice, a subvențiilor, actelor de donații, imprumuturi, garanții, alte ajutoare din partea statului, persoane juridice private;

4.- aprecierea utilizării incorecte a fondurilor publice și private se face cu observarea și modul de aplicare a legislației specifice și a celei generale;

5.- cheltuieli ale bugetului cu angajarea răspunderii federației prin încălcarea statutului și a regulamentelor interne.

6.- eliberări nejustificate de licențe sportive sau expedieri/înmânări nelegale ale acestora.

 

 

B – INFRACȚIUNI GRAVE

 

a) – nerespectarea repetată a ordinelor, instrucțiunilor, regulamentelor și statuturilor emise organele FRPS;

b) – din organele FRPS fac parte:arbitri, judecători, tehnicieni, manageri, alte autorități sportive;

c) – actele și vorbele notorii, prin care se atentează la integritatea și demnitatea persoanelor aparținând diferitelor structuri sportive, contra publicului asistent și în general tot ce încalcă buna – cuviință în viața sportivă;

d) – exercitarea de activități publice sau private, incompatibile cu activitățile din viața sportivă;

e) – nerăspunderea la convocările oficiale ale organelor FRPS;

f) – nerespectarea regulilor de administrare și gestionare a patrimoniului prevăzut în statute și regulamentele FRPS

g) – folosirea neautorizată sau distrugerea, fie direct, fie prin interpuși, a materialelor și echipamentelor sportive, contrar normelor FRPS;

h) – încălcări minore ale sancțiunilor aplicate;

i) – nerespectarea în mod repetat a ordinelor, dispozițiilor, rezoluțiilor sau cerințelor dispuse de organele FRPS;

j) – recidiva în cazul săvârșirii repetate de infracțiuni minore;

k) – furnizarea de servicii tehnico – sportive de personal neautorizat;

l) – nerespectarea, în timpul desfășurării concursurilor, a prohibițiilor legale;

m) –  trecerea prin apă, schimbarea locurilor stabilite fără aprobare, a spațiului alocat celorlalți sportivi, sau împiedecarea în mod repetat a libertăților celorlalți sportivi, nerespectarea distanțelor legale, sau neluarea în considerare a semnelor stabilite de reprezentanții legali ai FRPS;

n) – capturarea și prezentarea la cântărire a pestilor ce nu corespund normelor legale, precum și utilizarea de momeli neconforme;

o) – prezentarea de pești ce nu au fost capturați in competiție, indiferent de sursa de proveniență;

p) – transferul de piese proprii la un alt sportiv;

q) – prezentarea capturilor la momente  și locuri diferite de cele autorizate, conform probelor;

r) – aruncarea de momeli, măsurarea sau sondarea terenului de concurs înainte de ora programată;

s) – prezentarea de pești morți înainte de competiție, în vederea cântăririi;

t) – prezentarea de capturi neconforme cu cerințele legale;

u) – scurtarea, tunderea unui arbore, fără permisiunea organizatorului;

v) – insulte și ofense aduse judecătorilor, arbitrilor, oficialilor FRPS, sportivilor;

w) – protestele, acțiunile de intimidare, individual sau colectiv, ce perturbă desfășurarea normală a competițiilor sau jocurilor sportive, a diferitelor probe sau alte activități desfășurate de FRPS;

x) – neparticiparea la competiții, la antrenamente, unde sportivul este înregistrat/înscris, fără o justă motivare;

y) – organizarea, participarea neautorizată la competiții sportive, de către cluburi, asociații sau entități fizice;

z) – înregistrarea la competiții internaționale, fără autorizare din partea FRPS.

 

C – INFRACȚIUNI  UȘOARE

 

1. – sunt infracțiuni ușoare, conduita contrară normelor sportive ce nu se pot califica în categoria infracțiunilor foarte grave sau grave din prezentul regulament și sunt definite de statutele și regulamentele FRPS;

 

2. – în toate cazurile se acțiuni consideră infracțiuni ușoare:

 

a) – comentariile și observațiile neautorizate ale oficialilor, arbitrilor, antrenorilor, managerilor, altor oficiali, sportivilor;

b) – micile inexactități cu publicul, colegii și subordonații;

c) – adoptarea unei atitudini pasive în respectarea legislației sportive a FRPS și a legiilor în vigoare, în timpul exercitării atribuțiilor de specialitate;

d) – nerespectarea instrucțiunilor de folosire, păstrare a facilităților sportive, a instrumentelor și dispozițiilor și actelor de conservare;

e) – prezentarea la cântărire a unor capturi ușor subdimensionate;

f) – capturi valide, în afara timpului competițional;

g) – reclamațiile nefondate, făcute cu bună știință sau din imprudență în timpul competițional;

h) – plângerile justificate, dar prezentate în formă neregulamentară;

 

 

II – DESPRE SANCȚIUNI

 

Sancțiuni pentru infracțiuni foarte grave:

 

 1. retragerea asistenței financiare de către FRPS contravenientului, dacă nu a fost plătită în cursul anului;
 2. încălcarea dispozițiilor lit. i), s) cu pierdera de puncte în clasament;
 3. încălcarea dispozițiilor lit. q), r), repetarea lit. s) cu pierderea competiției sau retrogradare;
 4. încălcarea dispozițiilor lit. l), m), r) cu interzicerea accesului la competiții pe o perioadă nu mai mare de 5 ani;
 5. încălcarea dispozițiilor lit. f), g), h), l) cu pierdera licenței sportive permanent sau pentru o perioadă de 1 la 4 ani;
 6. încălcarea dispozițiilor lit. p) prin neparticiparea la activități competiționale pentru patru activități consecutive sau la competiții pentru întreg sezonul competițional;
 7. încălcarea dispozițiilor lit. b), k) cu decalificare permanentă;
 8. încălcarea dispozițiilor lit. a), e), g), l), m), n), o) cu imposibilitatea de a organiza competiții pentru o perioadă de unu la patru ani, proporțional cu infracțiunea comisă;
 9. încălcarea dispozițiilor precizate la lit. c) și j) și cu reincidența lit. i), prin descalificare de la proba respectivă.

 

SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCĂRI  FOARTE  GRAVE  ALE  DISPOZIȚIILOR  LEGALE

 

specifice președintelui, altor membri executivi și organe de conducere și decizie din cadrul FRPS:

 

1.- cu mustrare publică pentru încălcările dispozițiilor lit. a), b), c) și d) atunci când fapta se datorează necunoașterii sau unei neglijențe;

2.- suspendare temporară pentru o perioadă de la două luni la un an pentru încălcarea dispozițiilor de la lit. a), b), c) și d) când sunt săvârșite cu intenție și lit. e) când fapta este săvârșită din ignoranță sau neglijență;

3.- destituirea pentru cele dispuse la lit. e) când fapta este săvârșită cu intenție sau pentru incălcarea repetată, cu intenție a dispozițiilor conținute la celelalte litere.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR GRAVE

 

            1.-  încălcarea dispozițiilor lit. a), b), h), o) cu mustrare publică;

2.- retragerea finanțării acordate de FRPS, cu condiția ca aceasta să nu fi fost plătită. Aceasta este compatibilă și poate fi aplicată la încălcarea dispozițiilor  pentru toate aceste tipuri de infracțiuni;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. g) pierdera de puncte în clasamente;

4.- încălcarea dispozițiilor lit. u) pentru prima dată sau repetat, neparticiparea la două competiții consecutive sau neparticiparea la competiții pe o durată de două luni calendaristice;

5.- încălcarea dispozițiilor lit. g), v) se sancționează cu interzicerea dreptului de asociere de la o lună la un an;

6.- încălcarea dispozițiilor lit. c), d), e), g), j), t), x), y) și cu o primă recidivă a dispozițiilor lit. h) și o) duce la suspendarea permisului pe o perioadă de la o lună la un an, sau interdicția participării la patru competiții sau mai multe în același sezon competițional;

7.- încălcarea dispozițiilor lit. k), l), m), p) se sancționează cu penalizări de 20% – 60% din punctajul obținut;

8.- încălcarea dispozițiilor lit. g), n), o), p), q), r), s), v) se sancționează cu descalificarea de la o probă competițională.

 

SANCȚIONAREA INFRACȚIUNILOR UȘOARE

 

            1.- încălcarea dispozițiilor lit. a), b), c), d) se sancționează cu avertisment;

2.- pentru o dublă încălcare a dispozițiilor lit. a), b), c), d)  se plică sancțiunea descalificării sau a suspendării pentru o lună sau interdicția participării la una până la trei probe;

3.- pentru încălcarea dispozițiilor lit. e) și f) vor fi deduse punctele care au fost/ar fi fost obținute prin cântărire corectă;

4.- incălcarea dispozițiilor lit. g) și h) se vor deduce aceleași puncte care sunt revendicate incorect.

 

PROPORȚIONALITATEA ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR

 

1.- La aplicarea sancțiunilor se vor avea în vedere gradul de proporționalitate al încălcării dispoziției/ dispozițiilor legale, de autorul faptei, de circumstanțele în care s-a săvârșit fapta nelegală. În mod similar, atunci când sunt săvârșite două fapte nelegale de același tip, la aplicarea sancțiunii adecvate, se va avea în vedere comportamentul făptuitorului în fața comisiei de disciplină.

2.- în cazul unei recidive, când pedeapsa nu este descrisă în mod gradual, comisia de disciplină va aplica sancțiunea cea mai mare.

3.- atunci când o sancțiune se poate aplica gradual, se va aplica sancțiunea minimă pentru o faptă săvârșită pentru prima dată redusă cu 50%.

4.- nivelul maxim al pedepsei aplicabil pentru recidivă este de la 50% în sus, de la posibilitatea de absolvire de pedeapsă.

 

DESPRE PRESCRIPȚIA  FAPTELOR

 

          Faptele nelegale săvârțite,se prescriu după trei ani, un an sau o lună, în funcție de clasificarea gravității faptei, foarte grave, grave, ușoare. Prescripția începe cu prima zi după săvârșirea faptei.Termenul de prescripție este întrerupt odată cu începerea procedurii disciplinare.

Speak Your Mind

*