REGULAMENT DISCIPLINAR

INTRODUCERE

 

Art. 1. – Obiectul

Prezentul regulament prevede abaterile de la statutul și regulamentele FRPS, determină sancțiunile aplicabile, reglementează organizarea și funcționarea organismelor și responsabile cu luarea deciziilor și procedura de soluționare a cauzelor disciplinare.

 

Art. 2.- Scopul regulamentului

Acest regulament se aplică oricărei competiții, organizate sau autorizate de FRPS și toate structurile juridice afiliate la FRPS. Prezentul regulament se aplică și în cazul încălcării statutului, regulamentelor sau deciziilor luate de organele FRPS, iar aceste încălcări nu sunt sancționate de vreun alt organism al FRPS în afara organismelor responsabile cu luarea deciziilor.

 

Art. 3.- Principii de conduită

Pescuitul sportiv are la bază principiile loialității, integrității, solidarității, legalității și fair – playului.

 

Art. 4.- Persoane

1.- Sub incidența acestui regulament se află următoarele persoane:

 • membri afiliați la FRPS și oficialii acestora, precum și oficialii FRPS;
 • sponsorii și finanțatorii cluburilor;
 • alte persoane a căror apartenență la un club este de notorietate și nu a fost contestată până la momentul săvârșirii unei abateri;
 • sportivii, antrenorii;
 • oficialii de competiții;
 • agenții de jucători/intermediarii și agenții de competiții sau persoane cu atribuții echivalente;
 • orice persoană autorizată de FRPS sau entitățile juridice afiliate la federație să desfășoare activități în legătură cu competiții sau alte evenimente organizate de acestea;
 • spectatorii;

 

2.- Pot adresa cereri către FRPS și persoane care nu se află sub incidența prezentului regulament în cazul în care sunt subiecte pasive ale unor fapte de natură disciplinară, săvârșite de persoanele enunțate în acest articol

3.- Persoanele prevăzute în acest articol, care la data aplicării sancțiunii nu se mai află sub incidența regulamentului disciplinar al FRPS, nu mai pot fi sancționate. Clubului de care a aparținut persoana respectivă i se aplică numai penalitatea corespunzătoare abaterii disciplinare comise. În situația în care, în termenul de prescripție, persoana respectivă reintră sub incidența regulamentului disciplinar al FRPS, sancțiunea se aplică, cu excepția situației în care aceasta a fost efectuată în conformitate cu regulamentele internaționale în vigoare.

 

Art. 5.- Aplicarea în timp 

1.- Regulamentul disciplinar se aplică faptelor săvârșite de la momentul intrării în vigoare, precum și faptelor săvârșite anterior, dacă  prezentul regulament prevede un regim sancționator mai favorabil pentru făptuitor.

2.- Regulile privind procedura se aplică necondiționat odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament.

 

Art. 6.- Definiții

1.- Pistă de concurs:

2.- Teren accesoriu: terenul și accesoriile prevăzute până la pista de concurs

3.- înainte de start: perioada cuprinsă între momentul sosirii echipelor la locul de competiție și primul act al momentului începerii competiției.

4.- După consurs: perioada de timp cuprinsă între ultimul act al competiției și părăsirea locului de desfășurare a competiției de către sportivi și oficiali.

5.- Competiție oficială: competiție desfășurată în campionat, Cupa României sau altă competiție desfășurată sub egida FRPS sau structuri afiliate acesteia.

6.- Competiție amicală: competiție desfășurată sub egida FRPS sau a unei structuri afiliate la FRPS, între echipe alese de organizator, rezultatele competiției neavând caracter oficial.

7.- Oficiali: persoane (cu excepția competitorilor)  care desfășoară o activitate privitoare la pescuit sportiv, sub jurisdicția FRPS, indiferent de funcție și genul de activitate (administrativă, sportivă, de orice altă natură) sau de durata activității; în această categorie intră conducătorii – președinții și directorii, angajații și colaboratorii, antrenorii și personalul ajutător ( fizioterapeut, manager, medic, asistent medical, preparator fizic).

8.-  Oficial de competiție: arbitri, observator de competiție, observator de arbitri, supervizori, responsabil cu securitatea, orice alte persoane desemnate de organizator să îndeplinească atribuții și responsabilități în legătură cu o competiție.

9.- Oficiali asimilați: acționari, sponsori, finanțator sau alte persoane a căror apartenență la club este de notorietate.

10.- Competiție internațională: o competiție/joc între cluburi aparținând de federații naționale diferite.

11.- Instanță disciplinară: Comisia de Disciplină și Comisia de Apel.

12.- ROF: Regulament de organizare și funcționare a FRPS.

 

Art. 7.- Gen și număr

1.- Termenii folosiți la genul masculin se aplică și pentru genul feminin. Termenii folosiți la singular se aplică și la plural și invers.

2.- Referirile la AJPS sunt valabile și pentru AMPS București

3.- Prevederile din prezentul regulament pentru oficialii cluburilor sunt aplicabile și pentru oficialii celorlalți membri afiliați.

 

Art. 8.- Vinovăția

1.- Dacă nu se prevede altfel, abaterile se sancționează dacă au fost săvârşite cu intenţie sau din culpă.

2 – În mod excepţional, o competiție/joc, poate avea loc fără spectatori sau pe un teren neutru.

3.- Interdicția organizării unei competiții/joc pe o anumită pistă, în lipsa săvârșirii unor abateri disciplinare, poate fi dispusă numai pentru motive de securitate.

 

Art. 9.- Răspunderea cluburilor și AJPS/ AMPS București

1.- AJPF/AMPS București răspunde de respectarea și aplicarea statutelor și regulamentelor FRPS, CIPS, de aplicarea deciziilor si hotararilor FRPS și TAS, de organizarea competitiilor aflate în competența lor și buna desfășurare a activității în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare in vigoare.

2.- Cluburile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, oficialilor, membrilor, suporterilor lor şi a oricăror alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de notorietate. Cluburile sunt obligate la plata penalităților corespunzatoare abaterilor comise, indiferent daca autorul abaterii intră sau nu sub incidența RD al FRF la momentul aplicării penalitatii, in conditiile prezentului regulament.

3.- Cluburile sunt răspunzătoare de acţiunile sau de comportarea suporterilor proprii, indiferent dacă se află pe teren propriu, în deplasare sau pe teren neutru.

4.- Cluburile organizatoare răspund de ordinea şi securitatea în întreg perimetrul competițional şi în afara zonei competiționale, înainte, în timpul şi după terminarea competiției/jocului, precum şi de orice incident produs în legătură cu acesta şi vor fi sancţionate, în caz de abatere disciplinară, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

5.- Cluburile răspund direct de modul în care sunt executate sancţiunile de către sportivii, oficialii lor sau alte persoane care le reprezintă sau a căror apartenență la acestea este de notorietate. In acest sens cluburile sunt obligate să achite penalitatile de orice tip aplicate persoanelor mentionate anterior, prevăzute de regulament ori stabilite de comisiile jurisdictionale prin hotărâri executorii în termen de 10 zile de la data la care acestea trebuiau platite.

6.-  Cluburile sunt obligate să refuze accesul în zona competițională persoanelor care au fost sancţionate în acest sens și să nu angajeze în niciun fel serviciile persoanelor cărora li s-a interzis desfășurarea oricărei activități legată de pescuitul sportiv.

7.-  Distrugerea ori deteriorarea bunurilor aparținând arbitrilor, oficialilor, oficialilor asimilați, clubului oaspete, aflate în incinta perimetrului competițional cu ocazia disputării unei competiții/joc se sancționează cu contravaloarea reparațiilor bunului deteriorat sau contravaloarea bunului distrus dupa caz. Dovada distrugerii/deteriorării se face conform legii iar dovada contravalorii cheltuielilor făcute cu reparația bunului se face cu actele eliberate de societatea care efectuează reparația bunurilor.

 

Articolul 10 – Tentativa

1.-  Tentativa se sancţionează numai în cazul în care se prevede expres acest lucru.

2.-  În cazul tentativei, organismele responsabile cu luarea deciziilor pot reduce sancţiunea până la minimul general.

 

Articolul 11- Participanţi

1.- Participanţii la săvârșirea unei abateri sunt persoanele care contribuie la comiterea acesteia în calitate de autori/coautori, instigatori sau complici.

2.- Autor/coautor este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit, singur/împreună cu altă persoană abaterea disciplinară.

3.- Instigator este persoana care, cu intenţie, determină o altă persoană să săvârşească o abatere prevăzută de regulamentul disciplinar.

4.- Complice este persoana care, cu intenţie, înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei abateri disciplinare.

5.-  La individualizarea sancțiunii, instanţa disciplinară va ţine cont de gradul de vinovăţie al participanților la săvârșirea abaterii disciplinare. Sancțiunile prevăzute pentru abaterile disciplinare din prezentul regulament se aplică tuturor participanților.

 

 

 

TITLUL I – PARTEA GENERALĂ

 

SECŢIUNEA I – SANCŢIUNI

 

 

Articolul 12.- Tipurile de infracțiuni conform Anexa 1 din ROF, sunt:

infracțiuni foarte grave

– infracțiuni grave

– infracțiuni ușoare

 

 Articolul 13 – Sancţiuni aplicabile deopotrivă persoanelor fizice şi juridice

Persoanelor fizice şi persoanelor juridice le sunt deopotrivă aplicabile următoarele sancţiuni: a) avertisment;

 1. b) amendă;
 2. c) puncte de penalitate;
 3. d) ridicarea dreptului de organizare a competiționalelor sportive;
 4. e) suspendarea din activitatea competițională
 5. f) excludere din viața sportivă

 

Articolul 14 – Sancţiuni aplicabile persoanelor fizice sau juridice

1.Următoarele sancţiuni sunt aplicabile persoanelor fizice:

 1. a) avertisment;
 2. b) amendă
 3. c) ridicarea dreptului de participare la competiții/sportive (suspendare), suspendare permis/licență
 4. d) interzicerea accesului în perimetrul competițional;
 5. e) interzicerea accesului în afara zonei competiționale;
 6. f) interzicerea exercitării oricărei activităţi legate de pescuit sportiv;
 7. g) excluderea din viața sportivă
 8. h) retragerea asistentei financiare de către FRPS contravenientului, dacă nu a fost plătită in cursul anului

 

 1. Următoarele sancţiuni sunt aplicabile numai cluburilor:
 2. a) interdicția de a legitima sau transfera jucători;
 3. b) descalificări la diferite probe
 4. c) interzicerea organizării de competiții
 5. d) anularea rezultatului unei competiții;
 6. f) excluderea din competiţiile în curs și/sau viitoare (descalificare permanentă)
 7. g) depunctare
 8. h) neprogramarea pentru competițiile următoare.
 9. i) pierderea licenței sportive
 10. j) interzicerea dreptului de asociere

 

 

Articolul. 15. Sanctiuni aplicabile, AJPS si AMPS București

Nerespectarea de către AJPS/AMPS București a obligatiilor și atribuțiilor date prin statutul și regulamentele FRPS, a deciziilor și hotărârilor CIPS și TAS duc la sancționarea AJPS/AMPSB cu următoarele măsuri:

 1. a) Suspendarea dreptului de a organiza competiții;
 2. b) Suspendarea calității de membru afiliat;
 3. c) Excluderea AJPSF/AMPSB dintre membrii afiliați;

 

In cazurile prevăzute la lit. a) si b) sancțiunile sunt valabile până la data la care persoanele vinovate de aplicarea sancțiunii sunt excluse din cadrul AJPS/AMPSB sau dupa caz, până la remedierea/ anularea faptei ce a dus la aplicarea sancțiunii.

 

Articolul 16.

Sanctiunile corespunzatoare prevăzute la art 12,13 si 14 se pot corobora și aplica și de sine statator in cazul in care fapta de natura disciplinară este lipsită de orice pericol sau pericolul este minim ori, dupa caz, persoana sancționabilă dovedeste lipsa culpei.

 

Articolul 17 – Avertismentul

Avertismentul constă în notificarea verbală sau scrisă prin care se atrage atenţia celui în cauză să ia măsurile necesare pentru a nu mai săvârşi încălcări ale reglementărilor din domeniul competițional, o dată cu menţionarea faptului că la o nouă abatere se va aplica o sancţiune mai gravă. Se sancţionează comportarea nesportivă de o gravitate redusă.

 

Articolul 18. – Mustrarea

Mustrarea este o comunicare scrisă trimisă autorului unei abateri disciplinare prin care i se dezaprobă faptele.

 

Articolul 19. – Eliminarea

1.-  Eliminarea este dispoziţia dată în timpul unei competiții/joc de arbitru unei persoane de a părăsi pista de concurs şi împrejurimile acestuia.

2.- Oficialul care a fost eliminat poate da indicaţii persoanei care îi ţine locul, dar atunci când face aceasta trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său şi că nu perturbă desfășurarea competiției.

3.- O eliminare determină automat suspendarea pentru competiția următoare, atât pentru sportivi, cât și pentru oficiali, până când organismul responsabil cu luarea deciziei urmează să individualizeze sancţiunea în funcţie de gravitatea faptelor.

4.- Nerespectarea prevederilor de la pct. 3. atrage dublarea măsurii sancționatorii aplicate.

 

Articolul 20. – Suspendarea

1.- Suspendarea constă în interzicerea participării la următoarea competiție şi de a avea acces la vestiare, în incinta pistei de joc și a zonei înconjurătoare.

2.- De regulă, suspendarea este stabilită în număr de competiții pentru sportivi, antrenori, echipă tehnică (maseur, personal medical, preparator tehnic etc.) şi în număr de luni pentru celelalte persoane fizice.

3.-  Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de competiții, numai cele consumate efectiv contează în calculul executării sancţiunii. Dacă competiția este întreruptă şi nu se mai programează ori dacă este anulată de una din echipe, sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru sportivii care aparţin echipei care nu este vinovată de întrerupere sau anulare.

4.-  Suspendarea se cumulează cu penalitatea sportivă şi se va prelungi până la plata integrală a acesteia, astfel cum se prevede prin normele FRPS.

5.- Pentru antrenori, echipă tehnică și alți oficiali, suspendarea este însoţită întotdeauna de sancţiunea interzicerii accesului la vestiare și în incinta terenului competițional. Antrenorii suspendați pot lua loc în afara pistei de concurs și nu au dreptul de a intra în contact cu echipa lor.

6.-  Suspendarea aplicată unei persoane care deține multiple calități, cum ar fi, de competitor – antrenor se aplică pentru toate calitățile deținute de persoana respectivă.

 

Articolul 21. – Penalitatea sportivă

1.-  Penalitatea sportivă constă în obligarea unei persoane care a săvârșit o abatere disciplinară la plata unei sume de bani în contul FRPS, a entităților afiliate, după caz. Penalitatea sportivă reprezintă plata curentă iar neplata ei la termen atrage măsurile sancționatorii corespunzatoare.

2.-  Penalitatea sportivă se aplică în cazul sancţionării oricărei abateri prevăzută de prezentul regulament şi ROF și, nu poate fi mai mică de 150 lei şi nici mai mare de 500.000 de lei.

3.-  Cuantumul penalităţilor sportive pentru fiecare abatere este prevăzut în anexa la prezentul regulament. Prin excepție, penalitățile sportive pentru unele abateri sunt prevăzute în acest regulament.

4.- Organismele afiliate FRPS sunt, în mod solidar, responsabile pentru penalităţile aplicate jucătorilor şi oficialilor lor. Asociațiile județene sunt, similar, în mod solidar, responsabile pentru penalități aplicate oficialilor lor. Asociațiile județene nu sunt responsabile pentru plata penalităților sportive aplicate membrilor lor afiliați. Faptul că o persoană a părăsit clubul sau asociația nu înlătură răspunderea solidară a acestora.

5.- Penalitatea sportivă poate fi aplicată şi ca sancţiune de sine stătătoare în cazurile prevăzute expres de regulament.

6.- Penalitatea prevazuta la punctul 2 se poate aplica in toate cazurile in care nu există o sancțiune specială prevazută pentru încălcări ale statutului și regulamentelor FRPS/CIPS AJPS/AMPSB.

 

Articolul 22. – Interzicerea accesului pe pista de concurs

Interzicerea accesului pe pista de concurs îl privează pe cel sancţionat de dreptul de a intra pe pista de concurs.

 

Articolul 23. – Interzicerea accesului în zona competițională

Interzicerea accesului în zona competițională îl împiedică pe cel sancţionat să intre în această zonă anume sau pe mai multe zone de concurs.

 

Articolul 24. – Interzicerea participării la orice activitate legată de pescuitul sportiv.                          Excluderea

1.- O persoană poate fi sancţionată cu interzicerea participării în orice activitate legată de pescuitul sportiv (administrativă, sportivă sau de alt fel) pentru o perioadă de la o lună la 24 de luni.

2.- Excluderea din activitatea competiţională în general, interzice definitiv persoanei respective să participe la competiții oficiale sau amicale (excepție făcând calitatea de spectator dacă nu i-a fost aplicată interdicția de a asista) sau să deţină orice funcţie în cadrul unei structuri sportive afiliată la FRF/AJF/AMPSB.  Respectiva persoană nu va avea dreptul de a reprezenta clubul în relaţiile cu FRPS//AJF/AMPSB, cu ocazia Adunărilor Generale, Comitet Executiv sau alte activități.

 

Articolul 25. – Declararea persona non grata

Orice persoană, fizică sau juridică, poate fi declarată persoană non – grata în cazul unor abateri deosebit de grave, care afectează integritatea, legalitatea și pertinența existenței FRPS.

O astfel de sancțiune conduce definitiv și irevocabil la interdicția de a mai fi membru FRPS.

 

Articolul 26. – Interdicţia de a legitima sau transfera jucători

Interzicerea transferurilor împiedică clubul sancţionat să mai legitimeze sau să transfere jucători (în calitate de cesionar) în prima sau în următoarele două perioade de transfer.

 

Articolul 27. – Suspendarea dreptului organizării competițiilor sportive oficiale

Sancţiunea suspendării (ridicării) dreptului de organizare a competițiilor oficiale impune clubului în cauză obligaţia de a nu mai organiza competiții sportive oficiale.

 

Articolul 28. – Excluderea din competiţie

Excluderea constă în interzicerea dreptului unui club de a participa la competiţiile în curs și/sau la cele viitoare organizate de FRPS sau AJPS.

 

Articolul 29.- Pierderea competiției (descalificare)

Cluburile sancționate cu pierderea competiției, se consideră a fi prezente la competiție dar fără nici un beneficiu competițional.

 

Articolul 30. – Pierderea de puncte (depunctare)

Echipa unui club poate fi sancţionată cu scăderea de puncte din cele pe care le-a obţinut deja sau din cele aferente unui campionat viitor.

 

Articolul 31. – Neprogramarea la competiții oficiale

Neprogramarea pentru competițiile următoare constă în anularea programării la competițiile oficiale a echipelor unui club, până la executarea obligaţiilor stabilite prin hotărârea organului care a aplicat sancţiunea.

 

Articolul 32. – Cumularea sancţiunilor

Dacă nu se prevede altfel, sancţiunile prevăzute în partea generală pot fi cumulate cu cele din partea specială.

 

Articolul 33. – Suspendarea executării sancţiunilor si obligatiilor

1.- Organismul responsabil cu luarea deciziei care a pronunţat o hotărâre de sancţionare a unui club cu interzicerea dreptului de organizare a competițiilor oficiale poate examina dacă este posibilă suspendarea parţială a executării sancţiunii.

2.- Suspendarea parţială poate fi pronunţată numai dacă sunt indeplinite cel putin 2 (doua) din conditiile urmatoare:

 1. a) a fost executată jumătate din sancţiune;
 2. b) clubul în cauză nu a mai fost sancţionat pentru aceleasi abateri în ultimul an competitional;
 3. c) organul disciplinar consideră că scopul sancţiunii poate fi atins şi fără executarea restului sancţiunii.

3.- În cazul în care clubul respectiv comite o nouă abatere în timpul unei perioade de probă de un an, suspendarea parţială este revocată automat, iar sancţiunea anterioară urmează să fie executată, ea fiind adăugată sancţiunii pronunţată pentru noua abatere.

4.- Procedura executarii hotararilor definitive poate fi suspendata la cererea si prin acordul expres al partilor. Suspendarea nu poate dura mai mult de 3 luni si se poate prelungi numai in cazul unei imediate solutionari a litigiilor.

5.- Solutionarea cauzelor aflate pe rolul organului disciplinar poate fi suspendata in conditiile dreptului comun.

 

Articolul 34. – Evidenţa sancţiunilor

 

1.- Evidenţa sancțiunilor se păstrează de FRPS sau AJPS/AMPSB şi de către fiecare club, conform competențelor în materie.

2.-  Cluburile sunt responsabile pentru executarea sancţiunilor de către jucătorii şi oficialii lor. 3.- FRPS, AJPS/AMPSB supraveghează competiţiile pe care le organizează fiecare şi sesizează din oficiu instanța disciplinară în legătură cu jucătorii care au participat la joc în stare de suspendare.

 

 

 

 SECŢIUNEA A II-A

 

EXECUTAREA SANCŢIUNILOR

 

 

Articolul 35. – Executarea suspendărilor

1.- Suspendarea persoanelor fizice, sportivi sau oficiali se execută începând cu primul joc oficial, desfăşurat după luarea hotărârii, respectiv, cu următoarele precizări:

 1. a) suspendarea se execută în ordinea în care se desfăşoară competițiile;
 2. b) competitorii juniori suspendaţi pentru eliminare nu au drept de joc în nici o competiţie oficială, până la executarea completă a sancţiunii.
 3. c) în cazul jucătorilor legitimaţi la cluburi cu mai multe echipe, în perioada suspendării pentru eliminare, jucătorul nu are drept de joc în nici o competiţie, în calculul executării sancţiunii intrând numai jocurile din competiţia în care jucătorul a fost sancţionat;
 4. d) dacă un jucător suspendat se transferă la un club cu mai multe echipe înainte de executarea în totalitate a suspendării, executarea sancţiunii va continua la noul club, în calculul executării intrând numai jocurile echipei din categoria competiţională în care jucătorul a fost sancţionat. Dacă noul club nu are echipă în categoria respectivă, executarea sancţiunii se va face în jocurile echipei de categorie superioară sau inferioară;
 5. e) în calculul executării sancţiunii se ţine cont de numărul de competiții oficiale;
 6. f) sancţiunile jucătorilor transferaţi se execută în totalitate sau partea rămasă neexecutată, începând cu prima competiție oficială disputată de echipa clubului la care au fost transferaţi;
 7. g) jucătorii eliminaţi cu ocazia unei competiții oficiale nu au drept de joc până la pronunţarea hotărârii instanţei disciplinare, care se face în cel mult cinci zile de la data la care s-a săvârşit abaterea disciplinară;
 8. h) în caz de neprezentare a echipei proprii la competiția la care trebuie să înceapă executarea suspendării, executarea sancţiunii se face o dată cu jocul următor;
 9. i) în caz de neprezentare la concurs a echipei adverse, sau de pierdere a jocului prin forfait de către aceasta, suspendarea se considera executată la acel joc;
 10. j) în cazul competițiilor care nu mai sunt programate datorită retragerii sau excluderii unor echipe din campionat, suspendarea se consideră efectuată;
 11. k) competitorii și antrenorii eliminați cu ocazia unei competiții oficiale nu au drept de participare și la următoarea competiție în cazul în care hotărârea instanței disciplinare nu poate fi luata până la desfășurarea acestuia.

2.- În cazul în care o echipă a fost sancţionată cu forfait pentru folosirea unui sportiv aflat în stare de suspendare, sancţiunea se consideră efectuată în ceea ce priveşte jocul din etapa respectivă.

3.- Dacă un sportiv suspendat este înscris în raportul de arbitraj ca rezervă, dar nu participă efectiv la joc, clubul respectiv va fi sancţionat cu avertisment.

4.- Sancţiunea de suspendare aplicată oficialilor are ca efect următoarele interdicţii:

 1. a) de a avea acces în incinta pistei de concurs și zonele limitrofe acesteia;
 2. b) de a conduce echipa în incinta pistei de joc;

 

Articolul 36. – Executarea altor sancţiuni

1.- Interzicerea dreptului de organizare a competițiilor se execută în ordinea în care se dispută competițiile oficiale. În calcul intră toate competițiile oficiale.

2.- În cazul penalizării cu puncte în campetițiile în curs, echipei sancţionate i se vor scădea numărul de puncte din cele deja câştigate. Dacă numărul de puncte câştigate este mai mic decât sancţiunea aplicată, acestea vor fi scăzute o dată cu dobândirea lor, până la momentul executării în totalitate a sancţiunii pronunţate.

3.- Penalitatea sportivă constă în obligarea persoanei fizice sau structurii sportive sancţionate de a plăti în contul FRPS/AJPS/AMPSB o sumă de 150 lei – 500.000 de lei. Penalitatea sportivă se plăteşte în maxim 30 de zile, sub sancţiunea interzicerii dreptului de a participa la orice competiție  oficială/neoficiala, respectiv a neprogramării la competiții, până la executarea integrală a obligaţiei de plată.

4.- Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile sportive aplicate competitorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, sponsori) sau persoanelor a căror apartenenţă la un club este de notorietate, în cazul neplăţii integrale sau la termen a penalităţilor sportive de către cei sancţionaţi.

5.- Sancţionarea jucătorilor de către cluburi pentru abateri disciplinare se face în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, in temeiul regulamentului intern al cluburilor şi/sau al contractului încheiat între club şi jucător daca acesta cuprinde sanctiuni exprese, sancţiunile aplicabile fiind următoarele:

 1. a) avertisment scris;
 2. b) interdicţia de a participa la competițiile oficiale, amicale şi la antrenamentele echipei pentru o perioadă de 1-3 luni; în perioada respectivă jucătorul se va pregăti individual sau cu o altă echipă a aceluiaşi club sub îndrumarea unui antrenor numit de club şi se va conforma programului stabilit de acesta;
 3. c) penalitate sportivă; penalitatea sportivă se aplică gradual, în funcție de gravitatea faptei. Penalitatea aplicată se va compensa conform prevederilor legale.
 4. d) sub sanctiunea nulitatii sanctiunii, sanctionarea sportivului cu penalitate sportiva va fi prevazuta in Regulamentul intern al cluburilor și/sau în contract, gradual potrivit cu gravitatea faptei.
 5. e) sanctionarea cu penalitati sportive orientate spre maxim se pot aplica de sine statator, numai pentru abateri disciplinare grave expres stabilite prin contractul incheiat intre club si jucator și/sau Regulamentul intern.
 6. f) sanctionarea jucatorilor nu se poate face dupa încetarea raporturilor contractuale.
 7. g) sanctiunile aplicate, in curs de ratificare de catre Comisia de Disciplina a FRPS la data incetarii contractului, sunt nule, daca nu sunt expres prevazute si acceptate in actul prin care partile au convenit asupra incetarii relatiei contractuale.

6.1. Pentru a fi valabile, sancţiunile prevăzute de alin. 6, lit. b) şi c), aplicate jucătorilor de către cluburi, trebuie ratificate de Comisia de disciplină a FRPS/AJPSF/AMPSB. Ratificarea presupune verificarea valabilitatii de formă și de fond a deciziei de sanctionare.

6.2. Consiliul Director/Consiliul de Administraţie al clubului poate aplica una din sancţiunile respective în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 1. a) jucătorul a săvârşit o abatere de la statutul şi regulamentele FRPS sau de la regulamentul intern al clubului;
 2. b) organul de conducere al clubului a fost informat în scris cu privire la abatere de către antrenor sau un alt oficial al clubului, în maxim 45 de zile de la data săvârşirii abaterii;
 3. c) jucătorul trebuie citat în faţa organului de conducere pentru a fi ascultat în legătură cu abaterea imputată şi pentru a-şi prezenta apărările în termen de 30 de zile de la data la care organul de conducere al clubului a fost informat cu privire la abaterea comisă; dacă ascultarea nu a fost posibilă din vina jucătorului, iar citaţia a fost comunicată acestuia, obligaţia de citare se consideră îndeplinită;
 4. d) hotărârea de sancţionare se ia, în termen de 7 zile de la data audierii, cu majoritatea absolută a voturilor membrilor Consiliului Director/Consiliului de Administraţie, se motivează în fapt şi în drept şi se comunică jucătorului;
 5. e) hotărârea de sancţionare, dovada comunicarii regulamentului intern (contractul sau alt act separat) şi documentele justificative se înaintează Comisiei de Disciplină a FRPS/AJPS/AMPSB pentru ratificare, în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii către jucător;
 6. f) hotărârea privind ratificarea/respingerea ratificării este supusă apelului și/sau, după caz, revizuirii;
 7. g) hotărârea produce efecte numai de la data ratificării;
 8. h) sportivul sau clubul interesat pot solicita Comisiei de Disciplină încetarea aplicării sancţiunii, înaintea executării în totalitate a acesteia, dacă motivele care au determinat sancţionarea nu mai subzistă;
 9. i) sancţionarea jucătorilor de către cluburi nu atrage starea de recidivă.

6.3.Sanctiunile cu penalitate sportiva aplicate de cluburi jucatorilor si ratificate de Comisia de Disciplina și etică a FRPS/AJPS/AMPSB se compenseaza cu obligatile financiare contractuale restante ale clubului fata de jucatorii in cauza, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

 1. a) partile au convenit in contractul incheiat ca penalitatile sportive pot fi retinute de club;
 2. b) exista un acord scris al partilor privind compensarea;
 3. c) compensarea de drept.

 

 

SECŢIUNEA A III-A

 

APLICAREA SANCŢIUNILOR

 

 

Articolul 37. – Reguli generale

1.- Instanţa disciplinară care pronunţă sancţiunea stabileşte felul şi durata acesteia.

2.- Dacă nu se prevede altfel, durata sancţiunii este în toate cazurile limitată.

3.- Pentru individualizarea sancţiunii se ţine seama de circumstanţele în care a fost săvârşită abaterea şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară.

4.- Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante:

 1. a) săvârşirea abaterii ca urmare a provocării din partea victimei;
 2. b) respectarea de către persoana în cauză a tuturor prevederilor statutare și regulamentare înainte de săvârşirea abaterii;
 3. c) stăruinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a repara paguba pricinuită;
 4. d) consecinţele de gravitate redusă ale abaterii;
 5. e) cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului.

5.- Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante:

 1. a) premeditarea;
 2. b) săvârşirea abaterii de către trei sau mai multe persoane împreună;
 3. c) săvârşirea abaterii prin acte de violenţă;
 4. d) săvârşirea abaterii în stare de ebrietate sau sub influenţa substanţelor dopante;
 5. e) consecinţele grave ale abaterii;
 6. f) starea de recidivă.

6.- Consecinţele circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea disciplinară sunt următoarele:

 1. a) în cazul în care există circumstanţe atenuante în săvârşirea abaterii, sancţiunea aplicată poate fi la nivelul minim prevăzut pentru abaterea respectivă;
 2. b) în situaţia în care există circumstanţe agravante, sancţiunea aplicată se poate majora până la maxim al abaterii respective, la care se poate adăuga un spor de până la 1/2 din maxim;
 3. c) în caz de concurs între cauzele de agravare şi cauzele de atenuare, sancţiunea se stabileşte ţinându-se seama de circumstanţele agravante, de circumstanţele atenuante şi de starea de recidivă, fără ca sancțiunea aplicată să fie mai mică decât minimul prevăzut pentru abaterea respectivă;
 4. d) orice împrejurare reţinută drept circumstanţă atenuantă sau agravantă trebuie arătată în hotărâre.

7.- În materie de doping, se aplică reguli speciale.

 

Articolul 38. – Abateri repetate (Recidiva)

1.- Constituie recidivă săvârşirea unei noi abateri disciplinare în același sezon competitional. 2.- Nu constituie recidivă sancţiunile aplicate sportivilor, sancţionarea acestora de către cluburi.

3.- În caz de recidivă, cu excepţia abaterilor pentru care există prevederi speciale, sancţiunile disciplinare se pot majora până la maximul special prevăzut de regulamentul disciplinar la care se poate adăuga un spor de cel mult 1/2 din maximul sancțiunii prevăzute pentru abaterea respectivă, fără a se depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.

4.- În cazul dopingului, se aplică dispoziţii speciale privind recidiva.

 

Articolul 39. – Abateri concurente

1.- Dacă se săvârşesc mai multe abateri disciplinare, comisia competentă va aplica sancţiunea prevăzută pentru abaterea cea mai gravă la care poate aplica un spor de 1/2 din maximul sancţiunii prevăzut pentru abaterea respectivă, fără a depăși maximul general prevăzut în regulamentul disciplinar pentru sancțiunea respectivă.

2.- În astfel de cazuri, organul responsabil cu luarea deciziei poate aplica o penalitate sportivă care depășește maximul general de 500.000 de lei prevăzut de regulament.

3.- În cazul în care, din cauza naturii diferite a sancţiunilor disciplinare aplicabile, nu se poate stabili care este abaterea mai gravă, se vor executa sancțiunile prevăzute pentru fiecare dintre abateri, aplicându-se metoda cumulului aritmetic.

 

Articolul 40. – Prescripţia răspunderii disciplinare

1.- Abaterile săvârşite în timpul unei competiții nu vor mai putea fi sancţionate după trecerea a mai mult de 6 (șase) luni de la săvârșirea acestora. Ca regulă generală, celelalte abateri nu pot fi sancţionate după trecerea unei perioade de 5 (cinci) ani de la săvârșirea acestora.

2.- Abaterile privind dopajul nu vor mai fi sancţionate dacă de la săvârşirea lor au trecut mai mult de 8 (opt) ani.

3.- Sancţionarea corupţiei este imprescriptibilă.

 

Articolul 41. – Începerea cursului prescripţiei

Termenul de prescripţie curge după cum urmează:

 1. a) din ziua în care făptuitorul a comis abaterea;
 2. b) dacă abaterea este continuă, din ziua în care a fost comis cel mai recent fapt de executare;
 3. c) dacă abaterea a fost săvârșită pentru o anumită perioadă de timp, din ziua în care a încetat săvârşirea acesteia.

 

Articolul 42. – Întreruperea cursului prescripţiei

1.- Cursul prescripţiei este întrerupt dacă organul disciplinar începe procedura înaintea împlinirii termenului de prescripţie.

2.- Oricâte întreruperi ale prescripţiei ar interveni, prescripţia răspunderii disciplinare intervine după 6 (şase) ani, în cazul abaterilor prevăzute de art. 44.1 şi după 9 (nouă) ani în cazul abaterilor prevăzute de art. 44.2.

 

Articolul 43. – Prescripţia punerii în executare a sancţiunilor

1.- Termenul de prescripţie pentru executarea sancţiunilor este de cinci ani.

2.- Termenul curge din ziua în care hotărârea a devenit executorie.

 

 

 

TITLUL II – PARTEA SPECIALĂ

 

SECŢIUNEA I

 

 ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE PERSOANELOR FIZICE

 

 

Articolul 44. – Incitarea la ură, violenţă şi comportarea jignitoare

1.- Fapta unui sportiv, oficial sau oficial asimilat de a incita/îndemna în mod public, la un comportament ori o atitudine cu caracter jignitor/dispreţuitor, de natură a aduce atingere imaginii publice sau de a supune oprobiului public se sancţionează cu suspendare de la 1 la 6 competiíi, dacă fapta a fost săvârşită de un sportiv sau antrenor și de la 2 la 4 luni, dacă fapta a fost săvârşită de un oficial.

2.-  Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancţionează cu suspendare de la 10 la 16 competiíi dacă fapta a fost săvârşită de un sportiv sau antrenor şi suspendare de la 4 la 6 luni dacă fapta a fost săvârşită de un oficial.

3.- În cazuri grave, în special când abaterea a fost săvârşită folosind mass-media (presa scrisă, televiziunea, radio, internet, etc.) sau dacă are loc în ziua jocului, în apropierea stadionului ori în stadion, penalitatea sportivă se va dubla.

 

Articolul 45.-

 

Sportivii, antrenorii sau oficialii care dispun retragerea temporara a echipei de pe terenul de competiții vor fi sanctionati cu suspendare de la 1 la 3 competiíi oficiale si penalitate de la 5.000 la 50.000 lei.

 

Articolul 46. – Provocarea publicului sau a altor persoane

Orice persoană care provoacă publicul sau alte persoane prin gesturi, cuvinte sau alte mijloace înainte, în timpul sau după terminarea unei competiíi, va fi suspendată de la 1 la 6 competiíi oficiale dacă este competitor sau antrenor și de la o lună la 3 luni dacă este oficial.

 

Articolul 47. – Comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea pescuitului sportiv

1.- Fapta unei persoane care prin orice mijloace, cum ar fi gesturi sau cuvinte jignitoare, aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii sau imaginii publice a unei persoane, se sancţionează astfel:

 1. a) dacă autorul este un sportiv sau antrenor, cu măsura suspendării de la 2 la 6 competiíi;
 2. b) dacă autorul este un oficial sau oficial asimilat, cu măsura suspendării de la 2 la 6 luni.

2 Dacă fapta arătată la alin. 1 a fost săvârşită prin intermediul mass-media, sancţiunile vor fi următoarele:

 1. a) dacă autorul este competitor sau antrenor, membru al echipei tehnice ori oficial cu statut de angajat al clubului, cu suspendare de la 4 la 8 competiíi şi, respectiv, de la 8 la 12 competiíi,în caz de recidivă;
 2. b) dacă autorul este oficial asimilat (finanţator, sponsor, alţii asemenea), acesta va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuitul sportiv de la 6 la 12 luni la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului va fi stabilită prin dublarea sancțiunii aplicate anterior, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară.

3.- În cazul sancţionării competitorilor/antrenorilor/echipă tehnică/oficial, cuantumul penalităţilor sportive aplicabile pentru săvârşirea abaterilor de mai sus, este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

4.- În cazul sancţionării oficialilor conform prevederilor alin. 2, lit. b, al prezentului articol, penalitatea aplicată este dela 5000 lei la 200.000 de lei la prima abatere; la fiecare abatere următoare, sancțiunea aplicată oficialului se va stabili prin dublarea sancțiunii aplicată anterior.

5.- Declarațiile făcute de persoanele arătate în prezentul articol, care sunt de natură să prejudicieze în orice mod imaginea pescuitului sportiv cum ar fi, dar fără a se limita la: corectitudinea desfășurării competiíilor, cele privind prestația arbitrilor, încălcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intră sub incidența prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru stimularea partenerilor de competiție sau altele asemenea și care nu sunt dovedite, se sancționează la prima abatere cu măsura suspendării de la 8 la 16 competiíi pentru sportivi sau antrenori și de la 6 la 12 luni pentru oficiali și penalitate sportivă dela 5000 lei la300.000 de lei, iar clubul de care aparţine această persoană va fi sancţionat cu scăderea a 3 puncte din cele obţinute în campionatul în care participă echipa de categorie superioară. În caz de recidivă, penalitatea sportivă se va dubla.

6.- Penalitățile sportive aplicate în condițiile alin. 2, lit. b) și alin. 4 din prezentul articol, pot depăși maximul general prevăzut la art. 20, alin. 2 din prezentul regulament.

7.- Cluburile ai căror sportivi, antrenori sau oficiali afectează, în orice fel, imaginea unei competiții prin săvârșirea unor fapte de natură să ducă la discreditarea acesteia, se sancționează cu excluderea din competițiile în curs/sau viitoare de la una la două ediții competiționale.

 1. Comportarea jignitoare față de public se sancționeaza potrivit prezentului articol.

 

Articolul 48.– Denunţul calomnios

Orice persoană care formulează plângere penală împotriva unei alte persoane ce se dovedeşte neîntemeiată/nedovedită ori pentru care persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea a fost achitată, va fi obligată la plata unei penalităţi de până la 500.000 lei.

 

Articolul 49. – Abateri în suprafața tehnică

1.- Fumatul în suprafața tehnică sau pe locurile suplimentare se sancționează cu avertisment, iar în caz de recidivă cu suspendare pentru o competiție oficială.

2.- Pătrunderea neautorizată a sportivilor, antrenorilor sau oficialilor în  locul destinat special arbitrilor se sancționează cu suspendare de la 4 la 8 competiții oficiale.

 

Articolul 50 – Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

1.- Orice persoană care, în mod public, discriminează sau denigrează pe altcineva într-o manieră jignitoare pe motive de rasă, culoare, limbă, religie, sex, origine etnică sau care comite o altă faptă având acest caracter, va fi suspendată pentru 6 competiții oficiale la toate nivelurile, în cazul sportivilor, echipei tehnice şi antrenorilor şi 4 luni pentru oficiali. În plus, clubul căruia aparține făptuitorul va fi sancționat cu o penalitate sportivă de la 5.000 la 60.000 de lei. Dacă acesta este un oficial asimilat, penalitatea va fi de la 10.000 la 80.000 de lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi în cazul în care o persoană are un comportament xenofob, ofensator sau care hărţuieşte o altă persoană pe astfel de motive.

2.- Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/ xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la o competiție, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător.

3.- Orice spectator care se face vinovat de abaterile arătate la alin. 1 şi 2 de mai sus, va fi sancționat cu interzicerea accesului la alte competiții pentru cel puţin doi ani.

4.- În funcție de circumstanțe, organul disciplinar poate aplica și alte sancțiuni clubului responsabil, cum ar fi: interzicerea organizării de competiții de la 2 la 10, scăderea a 2-6 puncte sau excluderea din competiție.

5.- Orice formă de propagandă a ideologiilor extremiste este interzisă înainte, în timpul și după jocuri, în caz contrar fiind aplicabile sancțiunile prevăzute la alin. 1-2 de mai sus.

6.- Sancţiunile aplicate pe baza acestui articol pot fi reduse sau chiar anulate dacă sportivul sau clubul respectiv dovedesc că nu a existat sau a existat o culpă minimă a sa în săvârşirea abaterii sau dacă alte motive serioase o justifică, cum ar fi, în special, abaterile care au fost provocate intenţionat pentru a cauza sancţionarea jucătorului sau clubului conform acestui articol. Procedura evaluării circumstanţelor atenuante va fi cea prevăzută de acest regulament.

 

Articolul 51. – Ameninţarea

Persoanele prevăzute la art. 4, alin. 1, lit. a) – g) din prezentul regulament care ameninţă sau intimidează o persoană (arbitru, sportiv, antrenor, oficial, etc.) vor fi suspendate de la 6 la 8 competiții, dacă fapta este săvârşită de un sportiv sau un antrenor sau de la 2 la 4 luni, dacă fapta este săvârşită de un oficial sau o altă persoană.

 

Articolul 52. – Constrângerea

Oricine foloseşte violenţe sau ameninţări pentru a împiedica un oficial de competiție să acționeze în mod liber, independent și/sau imparțial, va fi sancţionat cu suspendare de la 9 la 12 competiții, în cazul jucătorilor şi antrenorilor și de la 3 la 6 luni, în cazul oficialilor.

 

Articolul 53. – Loviri sau alte violențe. Altercația

 

1.- Fapta unui oficial, inclusiv sportivul in afara competiției, aflat în incinta zonei competiționale, de a lovi sau a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

2.- Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei sau mai multe persoane.

3.- Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 competiții, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor. Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5 000 la 100 000 lei.

4.- Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată.

 

Articolul 54. – Autori neidentificaţi

Dacă în cazul săvârşirii de violenţe nu este posibilă identificarea autorilor, organul disciplinar va aplica clubului căruia aparţin agresorii, sancțiunea suspendării competiționale de la 2 la 6 competiții.

 

Articolul 55. – Emiterea si folosirea documentelor

1.- Persoana care, în legătură cu activitatea de pescuit sportiv, emite un document fals/ incorect sau falsifică un document autentic/original, emite un document dublu ori foloseşte documente incorecte/ neadevarate, false sau falsificate, pentru a obtine un avantaj de orice natura pentru sine sau pentru altul, pentru a înşela pe altul ori pentru a crea o situaţie mai favorabilă în cadrul raporturilor cu persoane fizice sau juridice va fi suspendată pentru 2 ani.

2.- Dacă autorul este un oficial, organul jurisdicţional îl va sancţiona cu interzicerea desfăşurării oricăror activităţi legate de pescuit sportiv pentru 2 ani.

3.- Refuzul sportivului sau oficialului unui club de a comunica arbitrului sau observatorului, la cererea acestora, informaţii privind numele său sau alte date privind identitatea sa, se sancţionează cu suspendare de la 3 la 6 competiții. În mod similar, se sancţionează fapta de a furniza informaţii şi date eronate.

 

Articolul 56. – Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor

1.- Persoana care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui organ al FRPS/AJPS, unui arbitru, jucător, oficial sau altei persoane care se află sub incidența prezentului regulament, în nume propriu sau al unui terţ, în scopul de a-l determina să încalce statutele şi regulamentele CIPS/FRPS, sau să favorizeze o persoana sau un club, va fi sancţionată în mod cumulativ:

 1. a) cu o penalitate sportivă de la 100.000 la 300.000 de lei;
 2. b) cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi cu interzicerea accesului pe orice stadion pentru 2 ani;
 3. c) retrogradarea primei echipe a clubului în categoria imediat inferioară.

2.- Solicitarea, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj nejustificat se sancționează în conformitate cu prevederile alin. 1 lit. a) – c) din prezentul articol.

3.- În cazuri grave sau în caz de recidivă, sancţiunile prevăzute la alin. 1 lit. b) de mai sus pot fi înlocuite cu interzicerea oricăror activități legate de pescuitul sportiv de la 2 la 3 ani.

4.- Prin avantaje nejustificate se înțeleg: bani, titluri de orice fel echivalând bani, bunuri, comisioane, împrumuturi, donații, prestări de servicii cu titlu gratuit, promovare în serviciu, oportunități de afaceri, alte avantaje cu caracter patrimonial, etc.

5.- Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida CIPS/FRPS/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

 1. a) interzicerea oricărei activități legate de pescuit sportiv pentru 2 ani;
 2. b) penalitate sportivă de 300.000 de lei.

6.- În toate cazurile, organul jurisdicţional va decide confiscarea valorilor materiale sau financiare implicate în comiterea abaterii. Aceste valori vor fi folosite pentru programele de dezvoltare a pescuitului sportiv.

7.- În cazul săvârşirii abaterilor disciplinare prevăzute şi sancţionate de alin. 1 şi 2 ale prezentului articol, FRPS/AJPS au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.

8.- Fapta persoanei care, direct sau indirect, deține acțiuni sau o funcție de conducere la mai mult de un club participant în competițiile organizate de FRPS/AJPS, se sancționează cu interzicerea oricărei activități legate de pescuit sportiv până la încetarea motivelor de sancționare și penalitate sportivă de la 50.000 la 100.000 de lei.

9.- Fapta unei persoane definită de art. 4.1 lit. a) – g) din prezentul regulament, de a promite, oferi sau acorda sume de bani unui sportiv, antrenor, oficial al unui club sau unei alte persoane, în scopul de a stimula echipa clubului respectiv să-și apere corect șansele într-o competiție, se sancționează cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 500.000 de lei. În caz de recidivă, sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

10.- Fapta unui jucător, antrenor sau oficial al unui club de a solicita, accepta promisiunea sau de a primi un avantaj nejustificat de la o altă persoană în scopul de a stimula echipa clubului căruia aparține să-și apere corect șansele într-o competiție, se sancționează după cum urmează:

 1. a) cu suspendare de 2 ani și penalitate sportivă de 500.000 de lei, în cazul oficialilor;
 2. b) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 200.000 de lei în cazul sportivilor seniori;
 3. c) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 50.000 de lei în cazul sportivilor junioria;
 4. d) cu suspendare de 6 luni și penalitate sportivă de 400.000 de lei în cazul antrenorilor cluburilor; În caz de recidivă, sancțiunea aplicată anterior va fi întotdeauna dublată.

Tentativa se pedepseste cu penalitate sportiva conform art 20 pct. 2.

 

Articolul 56 bis – Integritatea competițiilor

1.- Persoanele, care se află sub incidența reglementărilor FRPS, trebuie să se abțină de la orice tip de comportament care atentează sau este susceptibil să atenteze la integritatea competițiilor organizate de FRPS, precum și să colaboreze în totalitate și în permanență cu FRPS, ca parte integrantă a luptei sale împotriva acestui tip de acţiuni.

2.- .Reprezintă încălcări ale acestei reguli, în mod special:

 1. a) a acționa de o manieră menită a influența derularea și/sau a rezultatului unei competiții, printr-un comportament contrar stipulațiilor statutare ale FRPS, în vederea obținerii unui avantaj pentru sine însuși sau pentru un terț.
 2. b) participarea directă sau indirectă la pariuri sau la activități similare în legătură cu competiții organizate de FRPS/AJPS, respectiv deținerea de interese financiare directe sau indirecte în cadrul activităților menționate.
 3. c) utilizarea sau furnizarea de informații necunoscute publicului, intrate în posesia persoanei respective grație funcției deținute în FRPS, în asociații afiliate acesteia, care atentează sau sunt susceptibile să atenteze la integritatea unei competiții organizate de FRPS/AJPS.
 4. d) a nu informa imediat FRPS/AJPS dacă a fost contactat în vederea participării la acte ce vizează influențarea derulării și/sau a rezultatului unei competiții.
 5. e) a nu denunța imediat FRPS comportamentele ce intră sub incidența dispozițiilor prezentului articol, dacă are cunoștiință despre acestea.

3.- Nicio reclamație cu privire la trucarea unei competiții nu poate avea incidență asupra rezultatului sportiv al unei competiții, dacă ea a fost depusă după disputarea fazei respective a competiției.

4.- Abaterile prevăzute în prezentul articol se sancționează cu măsura suspendării de la o lună la 12 luni și penalitate sportivă de la 10.000 lei la 150.000 de lei.

 

Articolul 57. – Manipularea rezultatelor unei competiții

Oricine conspiră sau face înţelegeri pentru a influenţa rezultatul unei competiții într-o manieră incompatibilă cu etica sportivă şi principiile de conduită prevăzute de acest regulament va fi sancţionat cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv de la 1 la 2 ani şi cu o penalitate sportivă de minim 200.000 de lei.

 

 

SECŢIUNEA A II-A

 

DOPINGUL

 

Articolul 58. – Definiţia dopingului

1.-  Dopingul şi faptele de dopaj sunt definite în Regulamentul CIPS privind controlul doping în cadrul şi în afara competiţiilor.

2.-  Faptele arătate în Regulamentul CIPS privind controlul doping constituie abateri dacă sunt constatate în timpul sau în afara competiţiei.

 

Articolul 59. – Justificarea terapeutică

1.- Orice sportiv consultat de un medic căruia i s-a prescris tratament sau medicaţie trebuie să întrebe dacă tratamentul sau medicația respectivă conține substanţe sau metode interzise (conform listei din Regulamentul CIPS privind controlul doping).

2.- Dacă tratamentul sau medicaţia conţine astfel de substanţe, sportivul trebuie să solicite un tratament sau o medicaţie alternativă.

3.- Dacă nu există nici un tratament sau medicație alternativă, sportivul trebuie să obţină un certificat medical care să ateste această situație. Acest certificat va fi trimis organismului responsabil al CIPS în termen de 48 de ore de la data consultaţiei. Dacă competiția are loc în acest interval, certificatul trebuie să ajungă la organismul responsabil înaintea începerii competiției sau să fie înfăţişat la controlul doping. După trecerea acestui termen, nici un certificat medical nu va fi acceptat.

4.- Substanţa sau tratamentul interzise vor fi considerate justificate numai dacă sunt acceptate de organul competent al CIPS.

5.- Aceste dispoziţii se completează cu Regulamentul CIPS de control doping.

 

Articolul 60. – Sancţionarea dopingului

1.- Următoarele sancţiuni vor fi aplicate, în principiu, abaterilor privind dopingul:

 1. a) orice încălcare privind :

– prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor sau markerilor ei

– folosirea sau încercarea de folosire a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise

– refuzul sau neproducerea, fără motiv întemeiat, a probei

– contaminarea/ interpunerea/obstrucţionarea prin încercarea de a obstrucţiona oricare parte a controlului doping)

– posesia de substanţe sau metode interzise

va fi sancționată cu suspendare pentru doi ani, la prima abatere şi suspendare pe viaţă, în caz de recidivă;

 1. b) dacă sunt descoperite substanţe cuprinse în lista substanţelor şi metodelor interzise, pentru care se poate produce proba că acestea nu au fost destinate creşterii performanţei sportive, se va aplica cel puţin un avertisment pentru prima abatere şi o suspendare pentru doi ani, în caz de recidivă. A treia abatere va fi sancţionată cu suspendare pe viaţă;
 2. c) orice încălcare privind:

– traficul de substanţe sau metode interzise

– administrarea unor substanţe sau metode interzise

vor fi sancţionate cu suspendare pentru cel puţin patru ani.

Dacă sportivii implicaţi sunt în vârstă de sub 21 de ani, sancţiunea pentru autor este suspendarea pe viaţă;

 1. d) orice încălcare privind:

– Refuzul/omisiunea de a asigura informaţiile cerute cu privire la locul în care se află jucătorii sau la disponibilitatea lor pentru efectuarea testuluiva fi sancţionată cu suspendare de la 3 luni la 2 ani.

2.- Dacă persoana bănuită poate proba în fiecare caz individual că nu i se poate imputa o greşeală gravă, sancţiunea va putea fi redusă, dar numai până la jumătatea celei prevăzută de alin. 1, iar sancțiunea suspendării pe viață va putea fi înlocuită cu sancțiunea suspendării de cel puțin 8 ani.

3.- Dacă persoana bănuită poate proba într-un caz individual că nu i se poate imputa nici o greşeală, sancţiunea care ar fi trebuit să se aplice conform alin. 1 devine inaplicabilă.

4.- Dacă sprijinul acordat de o persoană bănuită, conduce la descoperirea sau la dovedirea dopării unei alte persoane, sancţiunea va putea fi redusă, dar numai la jumătatea celei prevăzută de alin. 1, iar sancțiunea suspendării pe viață va putea fi înlocuită cu sancțiunea suspendării de cel puțin 8 ani.

5.- Dacă mai mult de un jucător din aceeaşi echipă este sancţionat pentru dopaj, echipa va putea fi de asemenea sancţionată. Echipei i se pot scădea 6 puncte sau poate fi exclusă din competițiile în curs sau viitoare.

6.-  În toate cazurile va fi aplicată și sancțiunea penalității sportive.

7.- În cazul dopajului, nu este posibilă suspendarea parțială a executării sancțiunilor

 

 Articolul 61.– Repetarea controlului CIPS

Se poate obliga orice jucător sancţionat pentru doping să efectueze noi controale doping în timpul executării sancţiunii.

 

Articolul 62.– Procedura controlului doping

Aspectele tehnice şi procedura oficială a controlului doping sunt cele prevăzute de Regulamentul CIPS privind controlul doping.

 

Articolul 63.– Obligaţiile sportivilor

1.- Fiecare sportiv care participă la o competiţie sau un alt eveniment organizat de CIPS/FRPS/AJPS sau la antrenamentele premergătoare acestei competiţii sau eveniment, trebuie să fie de acord să se supună oricărui test stabilit de organismele competente ale CIPS/FRPS/AJPS.

2.- Jucătorul trebuie să fie de acord să-i fie prelevate probe, astfel încât să poată fi descoperită prezenţa oricăror substanţe interzise sau să poată fi stabilită folosirea oricăror metode interzise.

 

Articolul 64. – Sancţiunile guvernamentale împotriva dopingului

 

Chiar dacă organele de stat aplică sancţiuni pentru o abatere doping, organismele CIPS/FRPS/AJPS pot totuşi să examineze cazul şi să decidă dacă e necesară aplicarea unei sancţiuni în conformitate cu acest regulament.

 

Articolul 65. – Sancţiuni aplicate de alte organisme sportive

Orice sancţiuni obligatorii aplicate de un alt organism sportiv internaţional sau de organizaţia naţională de control doping, care sunt conforme principiilor legale, vor fi automat adoptate de CIPS/FRPS/AJPS şi, dacă sunt întrunite condiţiile, acestea vor putea fi extinse pentru a avea efect la nivel mondial, în condițiile prevăzute de regulamentele CIPS/FRPS/AJPS în vigoare.

 

 

SECŢIUNEA A III-A

 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI APLICABILE CLUBURILOR

 

 

Articolul 66. – Comportarea neregulamentară a clubului

Următoarele fapte constituie comportare neregulamentară a echipei şi se sancţionează cu penalitate sportivă, în funcţie de categoria competiţională:

 1. a) când doi sportivi primesc avertisment în aceiași competiție;
 2. b) când un sportiv este eliminat în timpul competiției;
 3. c) când mai mulţi sportivi ameninţă împreună sau intimidează un arbitru

 

Articolul 67.- Neprezentarea la competiții

1.- Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru două neprezentări în campionatul precedent, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiție și retrogradată în categoria inferioară în anul competițional următor.

2.- Echipele care nu s-au prezentat la competițiile oficiale sunt obligate să ramburseze echipelor organizatoare toate cheltuielile efectuate de acestea pentru organizarea jocurilor respective. Cluburile organizatoare care nu se prezintă la competiție sunt obligate la plata cheltuielilor de deplasare, cazare și masă a celorlalte echipe oaspete. Comisia de Disciplină a FRPS/AJPS va stabili suma datorată pe baza documentelor prezentate de clubul organizator privind cheltuielile efectuate, iar plata se va face în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărârii, în caz contrar clubul debitor nu va mai fi programat la următoarele competiții. Această obligaţie nu se aplică în situaţia în care neprezentarea s-a datorat unui caz fortuit, iar competiția respectivă a fost reprogramată, situaţie în care cheltuielile ocazionate de organizarea competiției care nu a mai avut loc se împart egal între cele cluburi, pe baza hotărârii comisiei

3.- Neîndeplinirea condițiilor de participare în competiții, astfel cum sunt prevăzute de ROF, se sancționează cu penalitate sportivă de la 5.000 la 50.000 de lei și, în caz de neconformare in termen de 30 de zile, cu neprogramarea la competițiile oficiale și penalitate sportivă.

4.- Prezentarea unei echipe la competițiile oficiale fără antrenor calificat corespunzător, înscris în raportul de arbitraj, se sancționează conform dispozițiilor regulamentare

 

Articolul 68. – Responsabilitatea cluburilor în organizarea jocurilor

Cluburile care organizează competiții sportive au următoarele obligaţii:

 1. a) să evalueze gradul de risc pe care îl produce competiția şi să comunice forţelor de ordine, în termenul legal, gradul de risc al acestora;
 2. b) să se conformeze şi să aplice regulile CIPS/FRPS privind securitatea şi să ia toate măsurile de ordine în funcţie de condiţiile existente înaintea, în timpul şi după terminarea competetiției şi dacă intervin incidente;
 3. c) să asigure securitatea arbitrilor, sportivilor şi oficialilor în timpul şederii lor în localitatea respectivă;
 4. d) să informeze operativ autorităţile şi să colaboreze cu ele activ şi eficient;
 5. e) să se asigure că legalitatea şi ordinea sunt menţinute în zona de competiție şi în proximitatea acesteia competiția fiind organizată corespunzător.

 

Articolul 69. – Alte obligaţii ale cluburilor

Cluburile sunt, de asemenea, obligate:

 1. a) să prezinte cărţile de identitate ale sportivilor juniori şi să răspundă de corectitudinea acestora;
 2. b) să informeze spectatorii asupra consecinţelor pe care le-ar putea provoca comportamentul neregulamentar;
 3. c) să se asigure că în managementul cluburilor nu este implicată nicio persoană declarată non grata, nicio persoană care a fost condamnată penal în ultimii cinci ani și nici o persoană care este acționar sau deține orice funcție în cadrul altui club din aceeași categorie competițională.

 

Articolul 70. – Responsabilitatea pentru comportarea spectatorilor

1.- Clubul organizator răspunde pentru comportarea neregulamentară a spectatorilor şi, în funcţie de situaţie, poate fi sancţionat cu penalitate sportivă.

 1. Comportamentul neregulamentar cuprinde:
 2. a) introducerea în locurile de desfăşurare a competițiilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă;
 3. b) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe şi jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor;
 4. c) aprinderea ori aruncarea de obiecte spre alţi spectatori sau spre/în zona competițională;
 5. d) distrugerea obiectelor/bunurilor aflate în incinta zonei competiționale şi escaladarea gardurilor ce înconjoară această zonă;
 6. e) violenţe asupra persoanelor, pătrunderea în zona competițională;
 7. f) împiedicarea prin orice mijloace a activităţii sau acţiunii forţelor de ordine şi conflictul cu acestea.

 

Articolul 71. – Nerespectarea obligaţiilor de organizare a jocurilor

1.- Coroborat cu prevederile art. 70, abaterile de la organizarea competițiilor se sancţionează astfel:

 1. a) schimbarea neautorizată a programării unei competiții oficiale, cu interdicția participării la o competiție oficială.
 2. b) neasigurarea, potrivit ROF, a asistenţei medicale, a prezenţei forţelor de ordine, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea competiției, se sancţionează cu descalificare de la competiția respectivă. Dacă abaterea a avut drept consecinţă accidentări sau distrugeri, clubul vinovat va fi obligat la plata prejudiciului cauzat;
 3. c) nerespectarea prevederilor ROF privind măsurile de ordine, inclusiv neasigurarea protecţiei pentru sportivi şi oficialii de competiție, fapt ce a determinat neînceperea sau oprirea competiției de către arbitru, se sancţionează cu descalificare

2- Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă pe întreaga perioadă competițională care au avut drept rezultat:

 1. a) afişarea sub orice formă de inscripţii rasiste, xenofobe și jignitoare, scandarea de cuvinte/expresii jignitoare şi obscene ori emiterea de sunete în scop jignitor, se sancţionează în conformitate cu dispozițiile
 2. d) aruncarea cu obiecte spre alți spectatori sau spre/în zona competițională se sancţionează cu penalitate sportivă de la 30.000 la 80.000 de lei, dacă obiectele nu au lovit persoane. În caz de recidivă sau în cazul în care obiectele aruncate au lovit persoane, clubul se sanctioneaza cu penalitate sportiva de la 40 000 la 100 000 lei
 3. e) Folosirea într-o competiție oficială a unui sportiv aflat în stare de suspendare sau fără drept de joc se sancţionează cu descalificarea echipei.

3.- Dreptul de participare al unui sportiv la anumite competiții oficiale nu poate fi condiționat prin acordurile de transfer sau alte convenții intervenite între cluburi sau între cluburi și sportivi. 10.

4.- Folosirea în competițiile oficiale sau amicale a unui sportiv aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, constatată de medicul delegat, arbitru sau observator, se sancţionează cu:

 1. a) avertisment, dacă starea a fost descoperită înaintea începerii competiției iar sportivul nu a mai participat la competiție;
 2. b) cu descalificarea echipei dacă starea a fost descoperită în cursul competiției sau după încheierea acesteia.

5.- Folosirea într-o competiție oficială a unui jucător neînscris în raportul de arbitraj, nelegitimat sau legitimat la un alt club, se sancţionează cu pierderea competiției și scăderea a şase puncte, sportivul urmând să fie sancţionat corespunzător. Clubul vinovat va fi sancţionat şi cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru următoarele una sau două perioade de transfer.

6.- Acceptarea la stagiile de pregătire sau la antrenamente ori folosirea în competițiile amicale a unui jucător legitimat la alt club, fără acordul scris al conducerii clubului unde sportivul este legitimat, se sancţionează cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru o perioadă de un an.

7.- Participarea la o competiție sau turneu internaţional amical în străinătate sau organizarea unei competiții ori turneu internaţional în ţară, fără avizul prealabil al FRPS, se sancţionează cu avertisment şi, în caz de recidivă, cu excluderea din FRPS.

8.- Abaterile de la dispoziţiile ROF pentru care nu există sancţiuni prevăzute expres de prezentul regulament, vor fi sancţionate conform ROF la care se va adăuga o penalitate sportivă de până la 10.000 de lei. În cazul în care nu există sancţiuni prevăzute de ROF se vor aplica penalităţi sportive de până la 30.000 lei.

 

Articolul 72. – Refuzul de a trimite sportivii la echipele naţionale

Fapta cluburilor de a nu permite sportivilor să se prezinte la convocările echipelor reprezentative pentru antrenamente şi competiții, se sancţionează cu interzicerea oricărei activităţi legate de pescuit sportiv pentru persoanele vinovate pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

 

Articolul 73. – Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii

1.- Clubul care nu plăteşte unei alte persoane sau FRPS/AJPS, în termen de 30 de zilede la data comunicarii hotararii, o sumă de bani, integral sau parţial, deşi există în acest sens o hotărâre definitivă a unui organism jurisdictional al FRPS/AJPS:

 1. a) va fi obligat la plata unei penalitati de la 3.000 la 7.000 lei si i se va acorda un termen de gratie de 5 zile pentru executarea integrala a obligatiilor de plata;
 2. b) i se va interzice dreptul de a transfera si/sau legitima sportivi in calitate de club cesionar si va plăti penalități de 1%/lună către FRPS
 3. c) Sanctiunile aratate la litera b) se aplica timp de 90 de zile, dupa care echipa clubului respectiv va fi exclusa din FRPS.

3.-

a). Persoanele fizice care nu-si executa obligatiile stabilite prin hotarari definitive si irevocabile ale FRPS/AJPS in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii se sanctioneaza cu masura interzicerii desfăşurării oricăror activităţi legate de pescuit sportiv pana la executarea integrala a obligatiei stabilite dar nu mai mult de 2 ani. In cazul in care nici dupa 2 ani persoana fizica nu si-a executat obligatiile va fi exclusa din activitatea de pescuit sportiv.

b). Membrii afiliati, alții decât cluburile care nu aduc la indeplinire/executa sau respecta, obligatiile stabilite prin hotarari definitive ale FRPS/AJPS in termen de 10 de zile de la data comunicarii hotararii se sanctioneaza cu masura suspendarii dreptului de a organiza competitii sub egida FRPS, pana la executarea/respectarea obligatiei.

c). Persoanele aflate la conducerea membrului afiliat care nu au executat si/sau respectat o hotarare definitiva a FRPS/AJPS sunt sanctionate cu masura interzicerii participarii la orice activitate legata de pescuitul sportiv pentru o durata de 2 ani si penalitate sportiva de 10.000 lei.

d). Competenta sanctionarii membrului afiliat si persoanelor din conducerea acestuia apartine Comisiei de Disciplina a FRPS la sesizarea Secretarului General al FRPS

e). In cazul in care membrul afiliat nu-si executa obligatiile stabilite conform prevederii de la lit. c), pana la terminarea anului calendaristic in curs, membrul afiliat va fi exclus conform statutului FRPS

4.- Hotărârile pronunţate de organismele jurisdicţionale ale CIPS sau de Tribunalul Arbitral al Sportului sunt puse în executare de Comisia de Disciplina a FRPS. Neexecutarea hotararilor executorii de către cluburi si persoanele fizice apartinatoare de acestea (cu exceptia sportivilor), altele decât cele privind obligarea la plata unor sume de bani, va fi sancționată prin suspendarea dreptului de participare și organizare a competițiilor pe o perioadă de 2 ani. 5.- În scopul aplicării eficiente a acestei sancțiuni, FRPS/AJPS va comunica în mod operativ tuturor membrilor afiliați, persoanele care au fost sancționate cu interzicerea accesului la orice competiție și va publica acest gen de informații pe site-ul oficial FRPS.

 

Articolul 74. – Abateri referitoare la nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a FRPS  (altele decât cele prevăzute mai sus)

1.- Cotizații, contribuții, taxe

1.1. Un club afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data de 31 martie, începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în competiţii (echipele clubului nu mai sunt programate la competițiile oficiale), precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRPSAJPS. După plata cotizaţiei membrul afiliat în cauză îşi reintră imediat în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a echipelor clubului afiliat, se vor aplica regulamentele în materie.

1.2. Cluburile care nu plătesc cotizaţiile, contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi programate în competiţiile oficiale organizate de FRPS, sau AJPS..

2 Caracterul jocurilor

2.1. Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul competițiilor, din oficiale în amicale sau invers, sub sancţiunea suspendării competiționale pe o perioada de un an.

2.2. Cluburile pot participa la competiții amicale în următoarele condiţii:

 1. a) din proprie iniţiativă pentru cele interne, membre ale FRPS;
 2. b) cu aprobarea FRPS pentru competiții amicale cu echipe/cluburi neafiliate FRPS
 3. c) cu aprobarea FRPS, pentru cele internaţionale.

2.3. Cluburile nu pot angaja competiții amicale cu echipe aparţinând unor cluburi care au fost excluse din FRPS/AJPS.

2.4. În caz de nerespectare a dispoziţiilor de la pct. 2.2 și 2.3 de mai sus, cluburile în culpă vor fi sancționate cu penalitate sportivă de la 100.000 la 300.000 de lei.

3 Contestații

3.1. Cluburile care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, de rea-credinţă, lipsite de motivaţie sau neachitate, sunt obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate în faţa comisiei abilitate (delegaţi, sportivi, arbitri, etc.). În asemenea cazuri, clubul/echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va fi obligată la plata unei penalităţi sportive egală cu un cuantum reprezentând dublul taxei de contestaţie.

4.- Înscrierea și condițiile de participare

4.1. La toate competițiile oficiale de juniori este obligatorie prezența unui antrenor calificat posesor de licență  Arbitrul este obligat să controleze licența și valabilitatea acesteia înaintea începerii oricărei competiții de juniori și va consemna în raportul de arbitraj, la rubrica observații suplimentare, existența licenței, numărul acesteia și termenul de valabilitate. În cazul în care, înaintea începerii jocului, antrenorul nu prezintă arbitrului licența sa, acesta nu va avea acces în zona de competiție.

5.- Legitimarea şi transferarea jucătorilor

5.1. Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferarea jucătorilor, viza anuală şi viza medicală atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.-

 

6.- Asistenţa medicală

a). Arbitrii competițiilor sunt obligaţi să nu înceapă concursul în cazul în care cadrul medical delegat să asigure asistenţa medicală nu se prezintă la teren în maxim 15 minute de la ora stabilită pentru începerea competiției şi să nu continue jocul dacă asistenţa medicală nu este asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor ROF.

7.- Controlul doping

 1. a) neprezentarea la controlul doping la termenul fixat, sau părăsirea de către sportiv a staţiei de control doping înainte de emiterea probei, se consemnează şi se aduce la cunoştinţă persoanei care a solicitat controlul, în scris, de către şeful Laboratorului de control doping.
 2. b) sportivul care nu semnează fişa de prezentare, semnează fişa dar nu se prezintă pentru control, este supus sancţionării ca şi un sportiv depistat pozitiv. Sportivul este direct răspunzător de orice substanţă interzisă care se depistează în corpul, în ţesuturile sau umorile organismului său.

c). La primirea unui buletin cu rezultat pozitiv la proba A de către solicitantul controlului doping, acesta poate cere Agenţiei Naţionale Antidoping efectuarea probei B (contra-expertiza) în termen de maximum 15 zile de la primirea rezultatului pozitiv. După comunicarea rezultatului pozitiv la proba A, FRPS/AJPS sau clubul efectuează o anchetă având ca subiect sportivul în cauză, medicul şi persoanele din anturajul acestuia, în vederea determinării circumstanţelor care au condus la folosirea substanţei interzise.

d). Sancţiunile dispuse de FRF sau de LPF, în cazul folosirii substanţelor interzise de către sportivi vor fi în conformitate cu reglementările CIPS în materie.

e). Aceleaşi sancţiuni se aplică şi medicilor şi altor persoane care administrează sau încurajează utilizarea substanţelor interzise sau facilitează procurarea acestor substanţe, fapt dovedit în urma unei anchete organizate de FRPS sau cluburile sportive împreună cu Agenţia Naţională Antidoping.

 1. f) Sancţiunile disciplinare pronunțate de FRPS sau, după caz, AJPS/AMPSB în caz de dopaj, pot fi atacate la CIPS sau la FRPS, în condiţiile regulamentelor acestora.
 2. g) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile CIPS în această materie, şi cu dispoziţiile Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

 

 

TITLUL AL III-LEA

 

PROCEDURA ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

 

 

Articolul 75. – Obiect

Titlul al III-lea din regulamentul disciplinar reglementează organizarea și funcționarea organismelor de luare a deciziei în materie disciplinară ale Federației Române de Pescuit Sportiv, precum și procedura aplicabilă în soluționarea cauzelor disciplinare.

 

Articolul 76. – Locul de desfășurare a ședinței

Fără nicio excepție, ședințele și deliberările organismelor de luare a deciziei vor avea loc la sediul FRPS.

 

Articolul 77. – Autorități competente în materie disciplinară

1.- Arbitrul este competent să ia deciziile în materie disciplinară în timpul desfășurării concursului.

2.-  Deciziile arbitrului luate în timpul concursului (de la intrarea până la ieșirea acestuia de pe pista de concurs) sunt definitive.

3.- În mod excepțional, derogând de la prevederile alin. 2 de mai sus, comisia de disciplină a FRPS are competența de a:

 1. a) sancționa abaterile grave care nu au fost văzute de arbitru;
 2. b) îndreapta erorile apărute în deciziile disciplinare ale arbitrilor, în ceea ce privește greșita identificare a persoanei constatată de CA;
 3. c) stabili sancțiunile aplicabile în ceea ce privește abaterile disciplinare sancționate cu descalificare, suspenxdare, interdicții de participare în conformitate cu dispozițiile ROF și a regulamentului disciplinar.

 

Articolul 78. – Organisme de luare a deciziei în materie disciplinară

1.- Organismele de luare a deciziei ale FRPS în materie disciplinară sunt:

 1. a) Comisia de Disciplină a FRPS, în prima instanță;
 2. b) Comisia de Apel a FRPS, în ceea ce privește apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de Comisia de Disciplină a FRPS.

2.- Hotărârile pronunțate de Comisia de Recurs a FRPS pot fi atacate la Tribunalul Arbitral al Sportului în termen de 21 de zile de la comunicarea acestora.

 

Articolul 79. – Compunerea instanțelor disciplinare

1.- Instanțele disciplinare ale FRPS sunt compuse dintr-un președinte, un vicepreședinte și trei membri, la care se adaugă un secretar.

2.- Președintele instanțelor disciplinare trebuie să fie licențiat în științe juridice.

3.- Președintele, este numit de Biroul Federal al FRPS.

4.- Instanțele disciplinare sunt competente să soluționeze cauzele în prezența a cel puțin trei membri, cu excepția cauzelor care pot fi soluționate de un judecător unic.

 

Articolul 80. – Președinte. Secretariat

1.- Președintele conduce ședințele instanței disciplinare și se pronunță asupra aspectelor aflate în competența sa.

2.- Dacă președintele se află în imposibilitatea de a participa la ședința instanței disciplinare, acesta va fi înlocuit de vicepreședinte. Daca nici vicepreședintele nu poate participa la ședință, aceasta va fi condusă de membrul desemnat în scris, telefonic sau prin e-mail de către președintele instanței. Dacă președintele se află în imposibilitatea de a desemna membrul care va conduce ședința instanței, această sarcină revine vicepreședintelui instanței.

3.- Departamentul juridic al FRPS va asigura Secretariatul instanțelor disciplinare.

4.- Secretarii instanțelor disciplinare realizează munca administrativă și asigură dactilografierea computerizată a hotărârilor pronunțate de instanțele disciplinare.

5.- Secretariatul asigură arhivarea dosarelor. Deciziile pronunțate și actele dosarului vor fi păstrate pentru un termen de cinci ani. Termenul de mai sus curge începând cu data la care cauza dedusă judecății a fost soluționată printr-o decizie irevocabilă.

 

Articolul 81. – Independența

1.- Membrii instanțelor disciplinare sunt independenți și se supun numai statutelor și regulamentelor care le reglementează activitatea.

2.- La deliberările instanțelor disciplinare nu pot participa decât membrii instanțelor disciplinare, precum și secretarul acestora. Prezența oricărei alte persoane, cu excepția celor arătate mai sus este strict interzisă.

3.- Nu pot fi membrii ai instanțelor disciplinare: oficialii, colaboratorii și personalul salariat al FRPS, observatorii, oficialii și salariații membrilor afiliați FRF (cluburi, AJPS/AMPSB) sau membrii altor comisii ale FRPS.

 

Articolul 82. – Abținerea și recuzarea

1.- Un membru al instanțelor disciplinare nu își poate exercita funcția dacă are un interes personal și/sau direct ori indirect în cauză. În această situație, el trebuie să arate în timp util, motivele pentru care înțelege să se abțină de la judecarea cauzei.

2.- Părțile pot recuza un membru al instanțelor disciplinare dacă există dubii cu privire la independența și imparțialitatea acestuia. Cererea de recuzare trebuie formulată sub sancțiunea decăderii în termen de cel mult 24 de ore de la aflarea motivelor de recuzare. Aceasta trebuie motivată și însoțită, dacă este posibil, de probe. Dacă membrul împotriva căruia s-a formulat cererea de recuzare nu înțelege să se abțină, instanța disciplinară va soluționa cererea, în compunerea instanței neintrând persoana recuzată.

3.- Sub sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă, nu se poate recuza mai mult de un membru al instanțe disciplinare.

4.- În cazul când, din pricina abținerii, nu se poate alcătui completul de judecată, Comitetul Executiv numește o comisie ad-hoc care va soluționa cauza.

5.- Dacă cererea de recuzare este vădit neîntemeiată, fiind formulată doar pentru a tergiversa soluționarea cauzei, persoana vinovată va fi sancționată cu o penalitate sportivă de 30.000 de lei.

6.- Cererea de recuzare va fi soluţionată de către Comisia de Apel.

 

 

Articolul 83. – Confidențialitate

1.- Membrii instanțelor disciplinare trebuie să asigure confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor care le-au fost dezvăluite în cursul exercitării mandatului lor.

2.- Conținutul hotărârilor comunicate părților poate fi făcut public. Orice document aflat la dosarul cauzei poate fi făcut public numai cu acordul părții/părților implicate.

3.- Ședințele instanțelor disciplinare, mai putin deliberarile, pot fi inregistrate audio/video. Înregistrările obținute nu vor putea fi folosite decât pentru verificarea modului în care membrii instanțelor disciplinare și-au îndeplinit mandatul. De asemenea, la solicitarea organelor de urmărire penală, FRPS va pune la dispoziția acestora, înregistrările obținute. Înregistrările se salvează pe suport optic de stocare a datelor și vor fi arhivate pentru o durată de 5 ani de la momentul înregistrării.

 

 Articolul 84. – Exonerare de răspundere

Membrii instanțelor disciplinare, secretarii și coordonatorul secretariatului comisiilor FRPS nu răspund pentru acțiunile sau inacțiunile legate de procedura disciplinară, cu excepția culpei grave definita ca fiind influentarea solutiei in sensul in care, daca nu s-ar fi gresit in actiunile sau inactiunile legate de procedura disciplinara s-ar fi luat o decizie contrara. Membrii instantelor disciplinare nu raspund pentru colectarea/depunerea sau continutul actelor aflate la dosarul cauzei si pentru opinia de specialitate data in cauze.

 

Articolul 85. – Probe. Mijloace de probă

1.- În vederea aflării adevărului, instanțele disciplinare sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.

2.- Constituie probă orice element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei abateri disciplinare, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.

3.- Mijloacele de probă prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probă sunt: raportul arbitrului, raportul arbitrilor asistenți, raportul oficialului, raportul observatorului de competiție, raportul observatorului de arbitri, raportul supervizorului, procesul-verbal al ședinței tehnice însoțit de tabelul cu semnăturile celor prezenți, declarațiile făptuitorului, declarațiile părții vătămate, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale, expertizele, precum și orice alt mijloc de probă care poate duce la aflarea adevărului.

4.- Sarcina administrării probelor, cu excepția cazului în care acțiunea disciplinară a fost pornită la solicitarea unei alte persoane, revine FRPS.

5.- La cererea instanțelor disciplinare, orice sportiv, oficial, oficial de joc sau oficial asimilat care cunoaște vreo probă sau deține vreun mijloc de probă este obligat să le aducă la cunoștinţă sau să le înfățișeze. Refuzul de a aduce la cunoștință sau de a înfățișa mijloacele de probă deținute sau probele cunoscute, în termenul fixat de instanțele disciplinare, constituie abatere disciplinară și se sancționează cu penalitate sportivă de 15.000 de lei.

 

Articolul 86. – Prezumția de nevinovăție.

Dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor

1.- Făptuitorul beneficiază de prezumția de nevinovăție și nu este obligat să-și probeze nevinovăția.

2.- În cazul în care există probe de vinovăție, făptuitorul poate proba lipsa lor de temeinicie, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

 

Articolul 87. – Concludența și utilitatea probei

1.- Părțile pot propune probe și pot solicita administrarea lor, în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament.

2.- Cererea pentru administrarea probei nu poate fi respinsă dacă ea a fost făcută în condițiile și cu respectarea termenelor prevăzute de prezentul regulament, dacă proba este concludentă și utilă.

3.- Admiterea sau respingerea cererii se face motivat.

 

Articolul 88. – Interzicerea mijloacelor de constrângere

1.- Este oprit a se întrebuința violențe, amenințări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obține probe.

2.- De asemenea, este oprit a determina o persoană să săvârșească sau să continue săvârșirea unei fapte penale, în scopul obținerii unei probe.

 

Articolul 89. – Aprecierea probelor

1.- Probele nu au o valoare dinainte stabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de instanțele disciplinare, în urma examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului.

2.- Instanțele disciplinare vor ține cont de atitudinea părților în cursul desfășurării procedurii, precum și de modul în care acestea colaborează cu instanțele disciplinare și cu secretariatul comisiilor cu atribuții jurisdicționale ale FRPS.

 

Articolul 90.- Rapoartele oficialilor de competiție

1.- Faptele descrise în rapoartele oficialilor de meci sunt prezumate a fi exacte.

2.- Dovada inexactității conținutului rapoartelor oficialilor de meci este permisă, putând fi făcută doar prin înregistrări video sau fotografii.

3.- Daca există neconcordanțe între rapoartele oficialilor de competiții și nu există mijloace pentru interpretarea diferitelor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului are prioritate în ceea ce privește incidentele petrecute în incinta pistei competiționale; în ceea ce privește incidentele petrecute în afara pistei de concurs, are prioritate raportul observatorului de competiție.

 

Articolul 91. – Asistare și reprezentare

1.- Părțile pot fi asistate sau reprezentate de avocați, consilieri juridici, agenți de jucători, reprezentanți ai sindicatelor jucătorilor sau mandatari cu procură notarială. Reprezentanții părților trebuie să facă dovada acestei calități prin: împuternicire avocațială în cazul avocaților, delegație semnată și ștampilată de conducerea clubului în cazul consilierilor juridici si a altor reprezentanti, contract de reprezentare înregistrat la FRPS în cazul agenților de jucători, delegație din partea conducerii sindicatului în cazul reprezentanților sindicatelor jucătorilor sau procură notarială în cazul altor mandatari.

2.- Părțile pot fi reprezentate în măsura în care președintele instanței disciplinare nu apreciază necesara prezența lor.

 

Articolul 92. – Limba

1.- Procedura în fața instanțelor disciplinare se desfășoară în limba română.

2.- În situația în care partea implicată în procedura disciplinară nu cunoaște limba română, ea se va prezenta în fața instanțelor disciplinare cu un interpret ales de către aceasta. De asemenea, înscrisurile într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora în limba română.

 

Articolul 93. – Termene

1.- Termenele prevăzute de prezentul regulament sau cele stabilite de secretariat sau de președintele instanței disciplinare sunt imperative.

2.- Neexercitarea oricărei căi de atac și neîndeplinirea oricărui act de procedură în termenul legal atrage decăderea.

 

Articolul 94. – Începutul procedurii disciplinare

1.-

 1. Abaterile disciplinare se urmăresc din oficiu. Sesizarea se va face de Secretarul General al FRPS care impreună cu secretarul instanței disciplinare va face toate demersurile în vedere aatașării la dosarul cauzei a: rapoartelor oficialilor de competiții, articolelor din mass-media, înregistrărilor audio-video, fotografiilor sau oricăror mijloace de proba aflate în posesia FRPS și necesare soluționării cauzei.
 2. Sesizarea poate fi făcută şi de Comisile FRPS

c.Sesizarea privind punerea in executare a hotararilor CD și CA si aplicarea sanctiunilor disciplinare se face prin referatul secretarului acesteia.

 1. Sesizarea organului jurisdictional privind savarsirea unei abateri disciplinare se poate face prin plangere si de catre orice altă persoana care justifică un interes personal, direct, actual și legitim, participantă la fapta de natura sa atraga raspunderea disciplinara.
 2. Sesizarea Comisiei Disciplina a FRPS pentru alte cauze date in competenta acesteia se face numai potrivit statutului si regulamentelor.
 3. Sesizarile facute contrar prezentelor prevederi vor fi respinse ca inadmisibile

2.- Oficialii de competiții sunt obligați să menționeze în rapoartele întocmite orice abatere disciplinară de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor. Nerespectarea, cu intenție, a obligației sus-enunțate se sancționează cu o penalitate sportivă de 30.000 de lei. În caz de recidivă, oficialii vor fi revocați din calitatea pe care o dețin. Proba nerespectării obligației de mai sus se poate face doar prin înregistrări video sau fotografii.

3.- Secretarul General al FRPS va sesiza, de asemenea, Comisia de Disciplină a FRPS în ceea ce privește abaterile disciplinare care aduc atingere intereselor și imaginii FRPS.

4.- Orice persoană implicata intr-o faptă a cărei săvârșire poate avea implicații disciplinare, poate formula în scris o plângere adresată Comisiei de Disciplină cu privire la săvârșirea de către o altă persoană a unei abateri disciplinare prevăzute și sancționate de regulamentul disciplinar. În caz de denunțare calomnioasă, autorul plângerii va fi sancționat cu suspendarea pentru 6 luni și o penalitate sportivă de 15.000 de lei. Plangerea formulata de o persoana fara calitate va fi respinsa ca inadmisibila

5.- Plângerea menționată la alin. 4, va cuprinde în mod obligatoriu:

 1. a) numele și adresa părților;
 2. b) în caz de reprezentare, numele și adresa reprezentantului, precum și dovada calității de reprezentant;
 3. c) solicitările părților;
 4. d) prezentarea situației de fapt, motivele de drept care stau la baza plângerii, precum și arătarea mijloacelor de probă;
 5. e) documentele relevante pentru soluționarea cauzei, cum ar fi contractele și corespondența anterioară legate de litigiu;
 6. f) numele și adresa persoanelor fizice și juridice implicate în cauză (mijloc de probă);
 7. g) dovada achitării taxei de timbru
 8. h) data și semnătura.

6.- Plângerea care nu satisface exigențele sus-menționate va fi returnată de secretariatul comisiei de disciplină a FRPS cu invitația de a completa lipsurile constatate în termen de 7 zile, în caz contrar cererea urmând anu fi înregistrată pe rolul instanței disciplinare.

7.- Dacă nu există nici un motiv de a refuza primirea plângerii, aceasta urmează a fi comunicată de secretariatul instanței disciplinare împreună cu toate actele relevante persoanelor mentionate in plangere ca parate, fixându-se un termen de cel mult 7 zile în care aceasta va putea comunica punctul său de vedere.

8.- Membrii afiliați vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax arătat în plângerea adresată instanței disciplinare.

9.- Jucătorii și antrenorii vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax al clubului. Clubul este obligat să comunice jucătorilor/antrenorilor actele de procedură sub semnătură de primire, iar în situația în care se refuză primirea acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

10.- Agenții de jucători și agenții de meciuri vor fi informați asupra oricăror acte de procedură la numărul de fax arătat în plângere.

11.- Orice documente, înscrisuri sau alte informații vor fi comunicate în condițiile prevăzute la alin. 8, 9 și 10.

12.- În mod excepțional, în situația în care nu este posibilă efectuarea comunicărilor prin fax, acestea se vor transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

13.- Taxa de timbru este datorată pentru orice sesizare a Comisiei de Disciplină și a Comisiei de Apel si pentru fiecare capat de cerere, indiferent de natura acesteia, cu excepţia sesizărilor formulate de către Secretarul General al FRF/LPF sau ale unor Comisii ale FRPS

 

Articolul 94. bis – Citarea părţilor

1.- Citarea părţilor se face cu cel puţin 24 de ore înaintea datei la care va avea loc şedinţa Comisiei de Disciplină și Etică.

2.- În situaţii excepţionale, când Comisia de Disciplină se întruneşte în şedinţă extraordinară, citarea părţilor se va face cu cel puţin 12 ore înainte de ora la care este stabilită şedinţa Comisiei.

3.- Partea regulamentar citată cu privire la un termensau prezenta la termen nu va mai fi citată în tot cursul judecării cauzei, urmând a se considera că are termen în cunoştinţă.

 

Articolul 95. – Urmărirea abaterilor disciplinare

Secretariatul Comisiei de Disciplină îndeplinește din oficiu actele prealabile necesare urmăririi abaterilor disciplinare sub îndrumarea președintelui Comisiei de Disciplină.

 

Articolul 96. – Colaborarea părților cu instanța disciplinară

1.- Părțile sunt obligate să colaboreze cu Comisia de Disciplină a FRPS în vederea stabilirii adevărului. În mod special, părțile sunt obligate să pună la dispoziția Comisiei de Disciplină a FRPS toate datele sau informațiile pe care aceasta le solicită, în termenul fixat de instanța disciplinară.

2.- Dacă părțile refuză să comunice datele sau informațiile solicitate ori refuză să se prezinte în fața instanței, președintele va dispune sancționarea părții în culpă cu o penalitate sportivă de  pana la 15.000 de lei.

3.- Dacă părțile nu vor colabora cu instanța disciplinară și, în special, dacă vor ignora termenele fixate, Comisia de Disciplină a FRPS va pronunța o hotărâre având în vedere doar probele aflate la dosarul cauzei.

 

Articolul 97. – Dezbateri și declarații orale. Principiu

1.- Comisia de Disciplină a FRPS va pronunța o hotărâre pe baza probelor aflate la dosarul cauzei. În cursul analizarii cauzei , dacă președintele Comisiei de Disciplină a FRPS consideră că nu este pe deplin lămurit asupra cauzei, va putea convoca partea/părțile la audieri în fața instanței.

2.- Președintele Comisiei de Disciplină a FRPS va hotărî asupra ordinii ascultării părților. După încheierea audierilor, președintele va putea încuviința părților ultimul cuvânt.

3.- Declarațiile părților vor fi consemnate în scris. Persoanele audiate vor semna propriile declaraţii.

4.- Părţile au obligaţia de a depune toate documentele de care înţeleg să se folosească până la termenul stabilit de comisie.

5.- Comisia de Disciplină, dupa dezbaterea fondului poate amâna cauza o singură dată, la solicitarea oricăreia dintre părţi, în vederea depunerii concluziilor scrise. Termenul acordat nu poate fi mai mare de 7 zile. Pronuntarea se face cand Comisia de Disciplină va fi lamurită sub toate aspectele deduse judecatii dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii în pronunțare.

 

Articolul 98. – Procedura disciplinară privind abaterile săvârșite în timpul jocului

1.- Oficialii de meci (arbitru, oficial, observator) sunt obligați să transmită către CD rapoartele întocmite cu ocazia disputării competițiilor în condițiile prevăzute de ROF.

2.- Părțile vor fi informate printr-o citaţie semnată de secretarul Comisiei de Disciplină a FRPS asupra datei la care va fi analizată cauza lor. Secretariatul Comisiei de Disciplină a FRPS se va îngriji să comunice părților toate documentele aflate la dosarul cauzei în vederea exercitării dreptului la apărare. Acestea au posibilitatea să comunice în scris punctul lor de vedere/apararile, precum și orice probă de care înțeleg să se folosească până cel târziu la ora 10:00 a zilei în care va avea loc ședința comisiei, la numărul de fax al Secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS care va fi comunicat pe site-ul FRPS

3.- Nu se citează persoanele aflate în următoarele situaţii:

 1. a) sportivii direct eliminați în timpul competiției sau cei cărora li s-au reținut carnetele de legitimare după terminarea jocului, precum și delegații echipelor de la competiția în cauză;
 2. b) cluburile si reprezentanții cluburilor în situația când s-au introdus contestații scrise în raportul de arbitraj sau în cazul în care a întârziat ori nu s-a prezentat la joc echipa pe care o reprezintă;
 3. c) jucătorii și reprezentanții cluburilor în cazul în care s-au introdus contestații pentru substituirea de jucători în raportul de arbitraj;
 4. d) cluburile si reprezentații cluburilor între care s-a desfășurat competiții în cursul căruia au avut loc incidentele;
 5. e) antrenorii/oficialii eliminați de pe pista de concurs;
 6. f) persoanele menționate în rapoartele de joc.

4.- Persoanele menționate la alineatul precedent pot fi prezente sau pot transmite punctul lor de vedere/apararile până cel târziu la ora 10:00 a zilei în care va avea loc ședința comisiei la numărul de fax al Secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS

 

Articolul 99. –Persoana identificata greșitsi sanctionata eronat

1.- Consecințele disciplinare ale unei decizii luată de arbitru pot fi analizate de instanțele disciplinare în cazul în care persoana sancționată a fost identificată greșitsau a fost sanctionata eronat. În acest sens, clubul la care este legitimat sportivul sancționat sau de care apartine persoana va informa în scris FRPS până la ora 16:00 a primei zile lucrătoare de după disputarea competiției asupra intenției de a formula o sesizare.

2.- Până la ora 16:00 a celei de-a doua zi lucrătoare de după disputarea jocului, clubul trebuie să pună la dispoziția secretariatului Comisiei de Disciplină a FRPS toate probele de care înțelege să se folosească, precum și dovada achitării taxei. În mod obligatoriu, clubul este obligat să pună la dispoziția secretarului Comisiei de Disciplină a FRPS:

 1. a) o declarație scrisă a persoanei în cauză prin care aceasta arată că a fost identificat în mod greșit de arbitru sau sanctionata eronat;
 2. b) înregistrarea video.
 3. c) confirmarea erorii sanctionarii din partea CD care va putea fi depusă pana la pronunțarea hotărârii.

3.- Sesizarea va fi analizată având în vedere doar înregistrarea video a incidentului, precum și celelalte probe puse la dispoziție de club. Oficialii de joc, reprezentații clubului sau sportivul au dreptul să participe la ședința Comisiei de Disciplina a FRPS în care se va hotărî asupra sesizării.

4.- Termenele prevăzute la acest articol sunt imperative. Numai cererile care sunt însoțite de probele arătate la alin. 2 lit. a), b)si c) de mai sus, vor fi avute în vedere de instanța disciplinară.

5.- Secretariatul va pune la dispoziția Comisiei de Disciplină a FRPS:

 1. a) raportul arbitrului, rapoartele celorlalți oficiali, precum și orice altă probă în sprijinul deciziei arbitrului;
 2. b) înregistrarea video, precum și celelalte probe puse la dispoziție de club.

6.- După analiza probelor aflate la dosarul cauzei, Comisia de Disciplină a FRPS va admite sau va respinge cererea formulată de club.

7.- În cazul în care Comisia de Disciplină a FRPS va respinge cererea formulată de club, ea va analiza dacă sesizarea este sau nu vădit neîntemeiată:

 1. a) dacă instanța apreciază că sesizarea nu este vădit neîntemeiată, persoanei i se va aplica sancțiunea prevăzută de Regulamentul Disciplinar pentru abaterea săvârșită;
 2. b) dacă instanța apreciază că sesizarea este vădit neîntemeiată, persoanei i se va putea dubla sancțiunea prevăzută de Regulamentul Disciplinar pentru abaterea săvârșită.

8 Hotărârile pronunțate de Comisia de Disciplină a FRPS asupra sesizărilor referitoare la identificarea greșită sau sanctionarea eronata a persoanei pot fi atacate cu apel la Comisia de Apel a FRPS.

 

Articolul 100. – Deliberări

1.- Comisia de Disciplină a FRPS deliberează cu ușile închise. La deliberări pot participa doar membrii și secretarul Comisiei.

2.- Membrii Comisiei de Disciplină a FRPS își exprimă părerea în ordinea stabilită de Președintele Comisiei, urmând ca acesta să își exprime ultimul punctul de vedere.

3.- Secretarul nu are drept de vot.

4.- Decizia este luată cu votul majorității simple a celor prezenți.

5.- Fiecare membru al Comisiei de Disciplină a FRPS este obligat să voteze.

6.- În caz de egalitate, votul Președintelui Comisiei este decisiv.

7.- Pronunţarea unei hotărâri poate fi amânată o singură dată.

 

Articolul 101. – Forma și conținutul hotărârii.

1.- Hotărârea pronunțată de Comisia de Disciplină a FRPS va conține în mod obligatoriu următoarele elemente:

 1. a) numele membrilor care au luat parte la deliberări;
 2. b) numele părților;
 3. c) prezentarea situației de fapt;
 4. d) argumentele juridice pe care se bazează decizia;
 5. e) indicarea articolelor pe care se întemeiază decizia;
 6. f) dispozitivul;
 7. g) indicarea căii de atac și a termenului în care poate fi exercitată.

2.- Hotărârile vor fi semnate de toţi membrii Comisiei de Disciplină participanţi la ședință și de secretarul instanței. Comunicarea hotărârilor se va face sub semnătura preşedintelui Comisiei şi a secretarului acesteia.

3.- Greșelile evidente apărute în conținutul hotărârii vor fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți de către instanța care a pronunțat hotărârea.

4.- Comunicarea unei hotărâri care conține erori materiale nu poate produce prejudicii nici uneia din părțile din procedura disciplinară.

5.- După comunicarea hotărârii şi anexarea dovezilor privind comunicarea acesteia, dosarul va fi numerotat şi arhivat sau, dacă este cazul, înaintat Comisiei de Apel. De asemenea, Secretarul Comisiei de Apel va întocmi o condică de şedinţă care va cuprinde, pentru fiecare şedinţă de judecată, numele membrilor completului şi secretarului, cauzele în ordinea listei de şedinţă şi soluţia pentru fiecare cauză în parte. (amânare cu indicarea noului termen şi a motivului amânării sau pronunţarea, cu reproducerea întocmai a dispozitivului hotărârii).

 

Articolul 102. – Hotărâri fără motivare. Cheltuieli de transport si deplasare

1.- Comisia de Disciplină a FRPS poate decide să nu comunice părții/părților decât dispozitivul hotărârii sau hotararea motivata sumar. În același timp, partea/părțile trebuie să fie informate în scris că are/au dreptul să solicite în scris comunicarea motivării hotărârii în termen de 3 zile de la comunicarea acesteia. În situația în care nu își exercită acest drept, hotărârea devine definitivă.

2.- Dacă partea/una din părți solicită comunicarea motivării hotărârii, motivarea hotararii va fi transmisă părții/părților în termen de 3 zile de la primirea solicitării. Termenul de formulare a apelului începe să curgă de la data comunicării hotărârii motivate.

3.-.Partea in favoarea careia s-a pronuntat hotararea si martorii ori oficialii, au dreptul la cheltuielile de transport si deplasare conform actelor doveditoare depuse la dosarul cauzei. Cheltuielile vor fi suportate de catre partea in defavoarea careia s-a pronuntat hotararea. Rambursarea cheltuielilor de judecată se va acorda conform prevederilor dreptului comun.

 

Articolul 103. – Hotărâri supuse apelului

1.- Un apel poate fi formulat împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplină a FRPS în fața Comisiei de Apel a FRPS, cu excepția situației în care Comisia de Disciplină a FRPS a pronunțat o hotărâre cu privire la sesizarea asupra identificării greșite a persoanei sau a pronunțat o hotărâre prin care a dispus următoarele sancțiuni:

 1. a) mustrare sau avertisment;
 2. b) suspendare până la trei competiții consecutive sau trei luni, inclusiv;
 3. c) penalitate sportivă de cel mult 20.000 de lei, inclusiv.

În aceste cazuri, apelul va fi respins ca inadmisibil. Orice hotărâre pronunțată cu nerespectarea regulilor sus-enunțate este nulă de drept, fără a fi necesară intervenția unui organism al FRPS.

2.- Cererea de apel poate fi formulată de cel sancționat prin decizia Comisiei de Disciplină a FRPS și de Secretarul General al FRPS.

3.- Termenul de declarare a apelului este de două zile de la comunicarea hotărârii motivate. Recursul se va formula in scris in termenul sus-mentionat.

4.- Constituie motive de apel:

 1. a) interpretarea eronată a situației de fapt;
 2. b) aplicarea greșită a regulamentului.

5.- Partea interesată va achita taxa de apel în termen de cel mult 5 zile de la comunicarea hotărârii supusă apelului. Apelurile declarate de Secretarul General al FRPS nu se taxează.

6.- Dacă apelantul nu va depune motivele de apel în termenul prevăzut la alin. 3 din prezentul articol, instanța va respinge cererea de apel ca nemotivată.

7.- Dacă apelantul nu va achita taxa de apel în termenul prevăzut la alin. 5 de mai sus, instanța va respinge cererea de apel ca netimbrată.

 

Articolul 104. – Efectele apelului

 

1.- Introducerea apelului are ca efect reanalizarea cauzei de către Comisia de Apel a FRPS.

2.- Introducerea apelului nu suspendă executarea hotărârii Comisiei de Disciplină a FRPS, aceasta fiind de executare imediată, cu excepția penalităților sportive aplicate, acestea fiind executorii o dată cu rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârilor.

 

Articolul 105. – Competența soluționării recursului

1.- Apelul se soluționează de Comisia de Apel a FRPS sau de Comisia de Apel a AJPS/AMPSB, după caz.

2.- Soluționarea apelului se poate face în regim de urgență, dacă necesitatea bunei desfășurări a competiției o impune.

3.- Comisia de apel, soluționând cauza, nu poate să creeze o sancțiune mai grea pentru cel care a declarat apelul, cu excepția apelului introdus de Secretarul General al FRPS sau de președintele AJPS.

 

Articolul 106. – Participarea părților

1.- Apelul va fi soluționat, de regula, pe baza probelor aflate la dosarul cauzei. Înainte de începerea soluționării apelului, Președintele Comisiei de Apel a FRPS verifică dacă a fost respectat termenul de recurs și dacă s-a plătit taxa procedurală, în caz contrar dispunând respingerea apelului ca tardiv sau netimbrat, în condițiile prevăzute de art. 116 din prezentul regulament.

2.- În mod excepțional, în situația în care Președintele Comisiei de Apel a FRPS consideră că nu este pe deplin lămurit asupra cauzei, va putea convoca partea/părțile la o audiere în fața instanței. În acest caz se va acorda un nou termen și se va dispune citarea celor în cauză.

3.- În soluționarea apelului, comisia poate da o nouă apreciere probelor existente la dosar și poate administra orice alte probe noi pe care le consideră necesare.

4.- Comisia de recurs a FRPS are obligația de a se pronunța asupra tuturor motivelor de recurs invocate.

5.- Procedura în fața comisie de recurs a FRPS este aceeași cu cea prevăzută de prezentul regulament pentru comisia de disciplină a FRPS, cu excepția dispozițiilor cu caracter expres în această materie ori a elementelor din procedura în fața primei instanței inaplicabile în procedura în fața comisiei de apel a FRPS.

 

Articolul 107. – Soluții în apel. Decizia Comisiei de Apel. Atacarea deciziilor pronunțate de Comisia de Apel la TAS  

1.- Soluționând cauza, Comisia de Apel a FRPS poate pronunța următoarele soluții:

 1. a) respinge apelul dacă:

– nu s-a plătit taxa de apel;

– apelul este tardiv sau inadmisibil;

– apelul este nefondat;

 1. b) admite apelul, desființează hotărârea comisiei de disciplină a FRPS și se pronunță în fond asupra cauzei.

2.- Decizia comisiei de apel trebuie să cuprindă:

 1. a) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului;
 2. b) soluția dată de instanță în apel;
 3. c) termenul în care se poate ataca decizia la Tribunalul Arbitral al Sportului;
 4. d) data pronunțării deciziei;
 5. e) semnătura președintelui şi membrilor comisiei de apel a FRPS și a secretarului comisiei.

3.- Decizia comisiei de apel este de executare imediată, cu excepția penalităților sportive, acestea fiind executorii o dată cu rămânerea definitivă a hotărârii. Plata penalităților poate fi suspendată dacă persoana sancționată formulează recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne și face dovada depunerii într-un cont escrow a unei sume egale cu penalitățile stabilite de comisiile FRPS prin hotărârea atacată.

4.- Persoana sancționată și Secretatul General al FRPS pot formula recurs la Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne împotriva hotărârii Comisiei de Apel a FRPS, în termen de 21 de zile de la comunicarea hotărârii. În cazul în care decizia comisiei de apel a FRPS nu este atacată la TAS în termenul prevăzut mai sus, aceasta devine definitivă și irevocabilă.

 

Articolul 108. – Revizuirea

1.- Revizuirea poate fi facuta după pronunțarea unei hotărâri irevocabile în materie disciplinară, daca apar acte , dovezi sau hotarari ce nu au putut fi prezentate mai devreme si care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi dus la o hotărâre mai favorabilă.

2.- Cererea de revizuire poate fi facuta de parte în termen de 10 zile de la aflarea motivelor de revizuire.

3.- Revizuirea poate fi introdusă de parte sau din oficiu în termen de maxim un an de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă.

 

Articolul 109. – Anularea hotararilor. Erori materiale

Un organism jurisdicțional poate să rectifice/îndrepte oricând greșelile de calcul sau alte erori evidente apărute în hotărârile sau încheierile pronunțate de acesta.

 

 

TITLUL IV

 

DISPOZIȚII FINALE

 

 

Articolul 110. – Scopul regulamentului disciplinar. Omisiuni

1.- Prezentul regulament guvernează fiecare subiect la care se referă textul sau înțelesul dispozițiilor sale.

2.- Dacă există orice omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor CIPS

3.- În judecarea cauzelor, organismele de luare a deciziei se conduc după soluțiile pronunțate deja în doctrina sportului și jurisprudență. In solutionarea cauzelor, se aplica in completare prevederile dreptului comun.

4.- În lipsa normelor și practicii menționate în prezentul articol, organismele de luare a deciziei vor lua hotărâri în raport de reglementările generale asimilate din dreptul comun, ținând seama de principiul specificității dreptului sportiv.

 

Articolul 111. – Intrare în vigoare

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Adunării Generale a  FRPS din data de 5 mai  2012 și intră în vigoare la data aprobării

 

 

PREȘEDINTE

ȘTEFAN POPESCU

 

Speak Your Mind

*