CLASAMENT FINAL CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – STAȚIONAR

Clasament SENIORI

1. Așchioapei Florin (CS CETATE ALBA IULIA) 5 p – CAMPION NAȚIONAL

2. Tudor Ioan Marian (CSP ARAD) 6 p (3.87 kg)

3. Pietricică Silviu (CS MONSTERFISH TIMIȘOARA) 6 p (3,05 kg)

4. Bad Florin (CS CETATE ALBA IULIA) 8 p

5. Cliuc Lucian 10 p (1.97 kg)

6. Kakas Sandor 10 p (1.7 kg)

7. Apostol Adrian (CS GORJ FISHING) 13 p

8. Diaconița Petru 16 p

9. Brad Ioan 17p

10. Berari Vasile 18

 

Clasament SENIOARE

1. Kiss Cătălina (CSP ARAD) – 2P – CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

2. Cliuc Ana (CS CETATE ALBA IULIA) – 4P

Programul Campionatului Național de Pescuit Sportiv 18-20 octombrie 2013 – Tg Jiu

In atenția Cluburilor Sportive. Programul etapei finale a CN – staționar este următorul:

– 17 octombrie – sosirea delegațiilor sportive, cazarea membrilor delegați, vizitarea pistei de competiții. Cazarea se va face la Hotelul Sportiv din incinta Stadionului „Pandurii” din Tg Jiu.

– 18 octombrie ora 10 – antrenament oficial pe pista de competiții.

– 19 – 20 octombrie ora 9 – manșele oficiale în vederea desemnării Campionilor naționali ( seniori, senioare, juniori)

– 20 octombrie ora 15 – masa oficială și festivitatea de premiere.

Rog cluburile sportive să comunice federației listele nominale ale delegațiilor sportive.

Președinte – Ștefan Popescu

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice
şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Normele financiare pentru activitatea sportivă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea
Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 316 din 12 mai 2003, precum şi alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Preşedintele
Agenţiei Naţionale pentru Sport,
Valentin Vasilescu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 28 noiembrie 2007.
Nr. 1.447.
ANEXA 1
NORME
financiare pentru activitatea sportivă
CAP. 1
Obiectul şi domeniul de aplicare
ART. 1
Prezentele norme reglementează categoriile de cheltuieli specifice şi, după caz, cuantumurile acestora, ce se
pot efectua pentru realizarea activităţii sportive, participanţii la acţiunile sportive, precum şi alte aspecte
financiare ale activităţii sportive.
ART. 2
(1) Prezentele norme se aplică de către autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale, inclusiv
instituţiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum şi de
către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, de structurile sportive şi alte entităţi sportive de drept privat care
beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor/proiectelor sportive ale acestora.
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) se definesc împreună organizaţii sportive.
CAP. 2
Definiţii
ART. 3
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. activitate sportivă – complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter
sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă sunt: acţiunile de pregătire sportivă,
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive;
2. acţiune de pregătire sportivă – acţiune sportivă desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui
program stabilit, sub supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea
psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
3. competiţie sportivă – acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de alte entităţi competente, în
baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau
obţinerea victoriei;
4. competiţie sportivă internă – competiţie sportivă la care, conform regulamentului de desfăşurare, pot
participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
a) competiţie sportivă internă de nivel naţional – competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin
regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
b) competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean – competiţie sportivă internă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel zonal ori interjudeţean sau
promovarea în eşalonul valoric superior;
c) competiţie sportivă internă de nivel judeţean – competiţie sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin
regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean sau promovarea în eşalonul valoric
superior;
d) competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal – competiţie sportivă internă care
are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau
municipal;
5. competiţie sportivă internaţională – competiţie sportivă la care, conform regulamentelor de desfăşurare, pot
participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din mai multe ţări;
6. alte acţiuni sportive – acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele decât competiţiile
sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate, cum ar fi: congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii,
cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare,
documentare, informare, promovare, consultanţă şi altele asemenea;
7. alimentaţie de efort – tip de alimentaţie specială, necesară compensării pierderilor de nutrienţi în urma
efortului depus de sportivi în programele de pregătire şi de participare în competiţii;
8. susţinătoare de efort – substanţe sintetice sau naturale cu efecte ergo- sau profotrope utilizate în vederea
reechilibrării biologice a sportivilor. Acestea au scop profilactic, curativ şi accelerează refacerea după efort,
contribuind indirect la susţinerea biologică a efortului următor; substanţe care nu sunt incluse pe lista
substanţelor interzise întocmită de Agenţia Mondială Antidoping (WADA);
9. antrenor sau profesor care a selecţionat şi promovat – persoană calificată care se ocupă de selecţia şi
pregătirea de bază a sportivilor dintr-o ramură sportivă, asigurând promovarea acestora în cadrul sistemului
ierarhic de evaluare sportivă, de la un nivel scăzut al aptitudinilor şi abilităţilor sportive spre înalta performanţă
sportivă. Activitatea acestora trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi confirmată de federaţia sportivă
naţională de specialitate;
10. profesor care a depistat – persoană calificată, încadrată într-o unitate sau instituţie de învăţământ, care în
cadrul activităţii didactice a identificat o persoană tânără cu potenţial pentru înalta performanţă sportivă şi a
recomandat-o unui club sportiv în vederea legitimării. Activitatea sa trebuie evidenţiată de cluburile sportive şi
confirmată de federaţia sportivă naţională de specialitate;
11. personal din cadrul federaţiilor – orice persoană care îndeplineşte o funcţie oficială în cadrul unei federaţii
sportive, confirmată de organul abilitat;
12. organizaţii sportive – persoane juridice de drept public ori privat care, potrivit actului de înfiinţare sau
statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive.
CAP. 3
Participanţii la acţiunile sportive
A. La acţiunile de pregătire sportivă interne şi internaţionale
ART. 4
(1) Acţiunile de pregătire sportivă se aprobă de conducerea organizaţiilor sportive care le organizează.
(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot participa:
a) sportivi;
b) antrenori;
c) medici, asistenţi medicali, maseuri, fizioterapeuţi, cercetători, operatori video, alţi specialişti care contribuie
la realizarea pregătirii.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pot beneficia pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă de
aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au

domiciliul aceste persoane şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor
beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.
(4) Numărul, structura şi componenţa nominală ale participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă se
stabilesc de organizaţiile sportive organizatoare, în funcţie de ramura de sport, de scopul şi importanţa acţiunii
şi de resursele financiare prevăzute în buget.
ART. 5
Pe durata acţiunilor de pregătire sportivă desfăşurate în altă localitate decât în cea de domiciliu, la care
participă sportivi elevi, pentru asigurarea pregătirii şcolare a acestora pot participa şi cadre didactice, într-un
program stabilit în comun de federaţia sportivă naţională şi conducerea unităţii de învăţământ; cadrele didactice
beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi sportivii.
B. La competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive interne şi internaţionale
ART. 6
(1) La competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici,
asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, alţi specialişti, precum şi alte persoane din cadrul autorităţii,
instituţiei sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condiţiilor
tehnice şi administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiţie şi realizării
obiectivelor propuse.
(2) Sportivii şi celelalte persoane care participă la competiţiile sportive alcătuiesc delegaţia sportivă a
organizaţiei sportive pe care o reprezintă.
(3) Numărul, structura şi componenţa nominală ale delegaţiei sportive care participă la competiţii sportive şi
perioada de deplasare a acesteia se stabilesc de organizaţia sportivă pe care o reprezintă, în raport cu
regulamentul competiţiei, necesităţile concrete de îndeplinire a obiectivelor stabilite şi cu încadrarea în fondurile
prevăzute în buget.
ART. 7
La celelalte acţiuni sportive interne şi internaţionale prevăzute de prezentele norme, numărul, structura şi
componenţa nominală ale participanţilor se stabilesc, după caz, de organizaţia sportivă organizatoare sau
participantă la acţiune, în raport cu regulamentele ori condiţiile de participare comunicate de organizatori,
scopul şi obiectivele acţiunii şi prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 8
Numărul arbitrilor la competiţiile sportive interne şi internaţionale se stabileşte de federaţiile sportive
naţionale, respectiv de federaţiile sportive internaţionale, conform regulamentelor proprii.
CAP. 4
Categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate pentru realizarea acţiunilor sportive
SECŢIUNEA 1
Cheltuieli de transport
ART. 9
(1) Transportul participanţilor la acţiunile sportive organizate în ţară, în altă localitate decât cea în care îşi au
domiciliul aceştia, se poate efectua, după caz:
a) cu orice fel de tren, clasa a II-a pe distanţe de până la 300 km şi clasa I pe distanţe mai mari de 300 km;
utilizarea vagonului de dormit este permisă şi se pot deconta cheltuielile aferente numai în cazul călătoriilor
efectuate pe distanţe mai mari de 300 km şi pe timp de noapte;
b) cu mijloace de transport auto ale entităţilor organizatoare sau participante;
c) cu mijloace de transport în comun;
d) cu mijloace de transport auto închiriate, respectiv microbuze, autocare şi altele asemenea;
e) cu avionul, clasa economică;
f) cu navele de călători, după tariful clasei I;
g) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii.
(2) La acţiunile de pregătire sportivă care se desfăşoară în localitatea în care îşi au domiciliul, sportivii pot
beneficia de decontarea cheltuielilor de transport efectuat cu mijloacele de transport în comun de la locul de
domiciliu la locul de desfăşurare a acţiunii de pregătire, pe baza legitimaţiilor de călătorie sau a abonamentului.
(3) Transportul participanţilor de la locul de cazare la locul de desfăşurare a acţiunii se poate face cu
mijloace de transport auto proprii, închiriate, cu autoturisme proprietate personală sau cu mijloace de transport
în comun, în condiţiile legii.
ART. 10
Pentru deplasarea participanţilor la acţiunile sportive organizate în străinătate, entităţile trimiţătoare pot
efectua cheltuieli privind transportul acestora, astfel:
a) cu avionul, la clasa economică;
b) cu trenul, inclusiv cu vagonul de dormit;

c) cu mijloace de transport auto închiriate sau proprii ale entităţilor trimiţătoare;
d) cu autoturismul proprietate personală, în condiţiile legii;
e) cu navele de călători, după tariful clasei I.
ART. 11
(1) La acţiunile sportive organizate în ţară şi în străinătate se pot deconta drept cheltuieli de transport şi:
a) taxele pentru trecerea podurilor;
b) taxele de traversare cu bacul;
c) taxele de aeroport, gară, aerogară sau port;
d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;
e) costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele
percepute de agenţiile de voiaj;
f) taxele percepute suplimentar pentru bagajele constând din materiale şi echipament sportiv, aparatură
medicală şi altele asemenea.
(2) La acţiunile sportive interne şi internaţionale se mai pot efectua cheltuieli privind:
a) transportul materialelor şi echipamentelor sportive, al medicamentelor şi aparaturii medicale necesare
sportivilor şi personalului tehnic pentru efectuarea pregătirii şi/sau participării la competiţia sportivă;
b) transportul documentaţiilor, al altor materiale necesare îndeplinirii acţiunii;
c) transportul pe destinaţia dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare.
SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli de cazare
ART. 12
(1) Cazarea participanţilor la acţiunile de pregătire sportivă organizate în ţară şi la competiţiile sportive
interne se poate face, după caz:
a) în unităţile de cazare pentru sportivi;
b) în cămine şcolare sau studenţeşti;
c) în locuinţe închiriate, în condiţiile legii;
d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv.
(2) Cazarea participanţilor la competiţiile sportive şi la alte acţiuni sportive internaţionale organizate în ţară se
poate face în hoteluri până la categoria 5 stele inclusiv, în funcţie de nivelul, importanţa şi/sau regulamentul
competiţiei, după caz.
(3) La acţiunile sportive organizate în străinătate cazarea participanţilor se face, după caz:
a) în hotelurile în care au loc acţiunile sportive, la tarifele practicate de acestea, pe baza comunicării primite
din partea organizatorilor;
b) în alte hoteluri sau spaţii de cazare, cu încadrarea în plafoanele de cazare stabilite prin dispoziţiile legale
în vigoare privind deplasarea personalului român în străinătate.
(4) În cazuri temeinic justificate, conducătorul entităţii trimiţătoare poate aproba, pe baza documentelor
justificative, plata cheltuielilor de cazare peste plafoanele prevăzute de normele legale specifice în vigoare, în
limita prevederilor bugetare aprobate.
(5) În cheltuielile de cazare se includ, pe lângă tarif sau chirie, eventualele taxe obligatorii pe plan local,
precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
SECŢIUNEA a 3-a
Cheltuieli de masă
ART. 13
(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de
acţiuni, după cum urmează:
– lei/zi –
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Limite |
| | maxime/persoană|
|_____________________________________________________________|________________|
| a) Competiţii sportive interne: | |
| – de nivel comunal, orăşenesc sau municipal | până la 35 |
| – de nivel judeţean | până la 40 |
| – de nivel zonal sau interjudeţean | până la 50 |
| – de nivel naţional | până la 55 |
|_____________________________________________________________|________________|
| b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, | |
| organizate şi/sau finanţate, după caz, de: | |

| – cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului| |
| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport | |
| judeţene şi a municipiului Bucureşti | până la 55 |
| – federaţiile sportive naţionale, alte organizaţii sportive | |
| naţionale, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, instituţii | |
| publice de nivel naţional | până la 70 |
|_____________________________________________________________|________________|
| c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive | |
| internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi/sau | |
| finanţate de: | |
| – cluburile sportive, asociaţiile judeţene şi a municipiului| |
| Bucureşti pe ramură de sport, direcţiile pentru sport | |
| judeţene şi a municipiului Bucureşti | până la 60 |
| – federaţiile sportive naţionale şi alte organizaţii | |
| sportive naţionale | până la 70 |
| – Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi | |
| Sportiv Român, ministerele şi alte instituţii publice de | |
| nivel naţional | până la 80 |
|_____________________________________________________________|________________|
(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate
organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte
persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 90 lei de persoană. În această situaţie,
suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale
se pot deconta şi băuturi alcoolice.
(3) La competiţiile sportive organizate în ţară organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă
de până la 5 lei/persoană/joc sau reuniune.
(4) La acţiunile de pregătire sportivă şi la competiţiile sportive sunt interzise includerea şi decontarea în
cadrul cheltuielilor de masă a băuturilor alcoolice.
(5) La acţiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanţi
până la nivelul diurnei în valută prevăzute de dispoziţiile legale în materie pentru fiecare ţară în care are loc
deplasarea.
(6) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în condiţiile legii.
(7) În situaţia în care cheltuielile de masă la acţiunile sportive desfăşurate în străinătate se asigură de către
partenerii externi, participanţii la aceste acţiuni pot beneficia de până la 50% din diurna stabilită pentru ţara în
care are loc deplasarea.
(8) Prevederile alin. (7) se aplică şi în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a participanţilor în
străinătate se asigură din sumele plătite organizatorilor de către entităţile participante, la nivelul comunicat de
aceştia.
(9) În cazul deplasării în străinătate cu trenul sau cu mijloace de transport auto delegaţiile sportive române
beneficiază de masă la nivelul limitelor prevăzute la alin. (1), numai pe durata călătoriei pe teritoriul României.
(10) Cheltuielile zilnice de masă prevăzute în prezentul articol reprezintă limite maxime. Cuantumul efectiv al
acestora se aprobă de conducerea organizaţiei sportive, în funcţie de specificul ramurii de sport, de valoarea
sportivilor, de unitatea la care li se asigură masa, în limita prevederilor bugetare aprobate.
SECŢIUNEA a 4-a
Cheltuieli privind alimentaţia de efort
ART. 14
(1) Pentru asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot beneficia de
alimentaţie de efort – în alimente -, acordată după cum urmează:
a) de către federaţiile sportive naţionale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi
naţionale, la toate categoriile de vârstă – până la 700 lei lunar/persoană;
b) de către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti sau cluburile sportive, pentru ceilalţi
sportivi legitimaţi din secţiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă – până la 450 lei lunar/persoană.
(2) Criteriile de acordare se stabilesc, după caz, de federaţiile sportive naţionale, de direcţiile pentru sport
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de cluburile sportive, în raport cu performanţele realizate de sportiv şi cu
obiectivele asumate de acesta.
(3) Alimentaţia de efort se acordă, pentru aceeaşi perioadă, de către o singură structură sportivă sau de
către direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti.
ART. 15

Pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă la care se alocă cheltuieli de masă pentru minimum două mese
pe zi, structurile sportive şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot acorda alimentaţie
de efort.
ART. 16
Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului,
pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu
efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 7 lei/sportiv.
SECŢIUNEA a 5-a
Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane
ART. 17
(1) Organizaţiile sportive care organizează competiţii sportive interne şi internaţionale pot finanţa, pentru
arbitrii şi oficialii delegaţi la acestea, cheltuieli privind indemnizaţia de arbitraj în limitele următoare:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţii sportive | |
| internaţionale | Competiţii sportive interne: |
| organizate de: | |
|________________________|_____________________________________________________|
| federaţii | alte | de nivel | de nivel | de nivel | de nivel |
| sportive | organizaţii| comunal, | judeţean | zonal sau | naţional |
| naţionale | sportive | orăşenesc sau | | interjudeţean | |
| | | municipal | | | |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
| 210 | 140 | 30 | 60 | 100 | 140 |
|___________|____________|_______________|__________|_______________|__________|
(2) Indemnizaţia de arbitraj se poate acorda pe meci sau reuniune, după caz, nivelul acesteia fiind:
a) pentru arbitrul principal, 100% din sumele prevăzute la alin. (1);
b) pentru arbitrul secund, 75% din indemnizaţia arbitrului principal.
(3) Pentru activitatea de secretariat desfăşurată înainte, în timpul sau după derularea competiţiei, la ramurile
de sport la care se justifică, pot fi plătite 2 – 4 indemnizaţii la nivelul unui arbitru secund, în funcţie de nivelul
competiţiei.
(4) Medicii pot primi 100% din indemnizaţia de arbitraj prevăzută pentru arbitrii principali, iar asistenţii
medicali 75% din indemnizaţia medicilor.
(5) În cazul în care arbitrii participanţi la o competiţie sportivă nu se pot deplasa la locul de servire a mesei
din cauza programului de desfăşurare a acesteia, ei pot beneficia de acordarea alocaţiei de masă în numerar,
cu încadrarea în limitele prevăzute de prezentele norme, impozitată în conformitate cu prevederile legale.
SECŢIUNEA a 6-a
Cheltuieli privind asigurarea persoanelor, a materialelor şi a echipamentului sportiv şi a altor bunuri
ART. 18
Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum şi pentru asigurarea materialelor şi
echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport şi a altor bunuri necesare realizării acţiunilor sportive pot fi
efectuate astfel:
______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria de asiguraţi | Finanţarea | Perioada |
|crt.| | cheltuielilor | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 1. | Sportivi, antrenori şi alţi | Cluburile sportive | anual |
| | specialişti ai clubului | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 2. | Sportivi, antrenori şi alţi | Federaţiile | pe perioada |
| | specialişti din cadrul loturilor | sportive naţionale | acţiunilor de |
| | naţionale şi olimpice, precum şi | | pregătire şi a|
| | cei aflaţi în pregătire la centrele| | competiţiilor |
| | naţionale olimpice de pregătire a | | |
| | juniorilor | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 3. | Membrii delegaţiilor sportive | Comitetul Olimpic | pe perioada |

| | participante la: | şi Sportiv Român | acţiunii |
| | – jocurile olimpice; | | |
| | – festivalul olimpic al tineretului| | |
| | tineretului european | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 4. | Membrii delegaţiilor sportive | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | participante la competiţiile | | acţiunii |
| | prevăzute la lit. b), c), d), f), | | |
| | g), h) şi i) ale art. 25 alin. (1) | | |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
| 5. | Materiale, echipament, mijloace de | Titularul acţiunii | pe perioada |
| | transport şi alte bunuri | | acţiunii |
|____|____________________________________|____________________|_______________|
SECŢIUNEA a 7-a
Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv
ART. 19
Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale
sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor
prevăzute în buget.
SECŢIUNEA a 8-a
Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping
ART. 20
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot să procure pentru sportivii din
loturile olimpice şi naţionale vitamine, susţinătoare de efort şi medicamente, în baza prescripţiei medicale,
pentru perioada acţiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competiţiilor sportive ale căror cheltuieli de
participare sunt finanţate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:
a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente şi materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi
recuperare, în sumă de până la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv.
(2) Celelalte structuri sportive, precum şi direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti pot să
procure, în baza prescripţiei medicale:
a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 14 lei/zi pentru fiecare sportiv;
b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi
recuperare, în sumă de până la 6 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest
scop.
ART. 21
(1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pot efectua cheltuieli pentru asistenţă şi
investigaţii medicale, respectiv rezonanţă magnetică, tomografie computerizată, coronarografie, scintigrame cu
raze, izotopi şi altele asemenea, privind starea de sănătate a sportivilor de performanţă, precum şi pentru
realizarea intervenţiilor chirurgicale şi a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:
a) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sportivii loturilor olimpice;
b) federaţiile sportive naţionale, pentru sportivii loturilor naţionale;
c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimaţi.
(2) Organizaţiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru
dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, pentru
acordarea asistenţei medicale de urgenţă, şi a staţiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita
prevederilor bugetare aprobate în acest scop.
(3) Pentru realizarea controalelor doping, organizaţiile sportive pot efectua cheltuieli în lei, pentru testele
efectuate în ţară, sau în valută, pentru cele impuse de reglementările internaţionale a fi efectuate în străinătate.
SECŢIUNEA a 9-a
Alte categorii de cheltuieli
ART. 22
(1) Pentru organizarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive reglementate de prezentele norme,
organizaţiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli şi pentru:
a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură birotică şi alte bunuri necesare
organizării acţiunilor;

b) refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi altele asemenea;
c) asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de pază şi protecţie contra
incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;
d) achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare, rechizite şi alte materiale
consumabile, aranjamente florale;
e) taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a acţiunilor, în condiţiile
stabilite de organizatori;
f) obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi, cheltuieli pentru
asigurarea medicală a persoanelor;
h) activităţi culturale;
i) plata lectorilor şi a translatorilor;
j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 13 lei/zi/persoană, în cazul
acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;
k) taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;
l) comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei.
(2) Pentru realizarea acţiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanţă în domeniul
sportului, pentru formarea şi perfecţionarea personalului de specialitate, precum şi a celorlalte acţiuni sportive,
organizaţiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:
a) cheltuieli pentru studii de cercetare şi documentare în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
b) cheltuieli pentru procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv;
c) cheltuieli pentru traducerea, tipărirea, multiplicarea şi altele asemenea a materialelor de specialitate din
domeniu;
d) cheltuieli pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare a activităţii sportive;
e) cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul sportului;
f) achiziţii de licenţe pentru software de bază şi upgrade, servicii de programare şi de întreţinere pentru
aplicaţii software în domeniul sportului;
g) cursuri de formare şi perfecţionare a specialiştilor.
(3) Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi federaţiile sportive naţionale pot
efectua cheltuieli privind contribuţiile şi cotizaţiile anuale la organismele internaţionale cu profil sportiv la care
sunt afiliate, conform normelor legale, respectiv regulamentelor acestora.
(4) Cluburile sportive deţinătoare de cai pot prevedea în buget cheltuieli pentru asigurarea hranei acestora,
pentru medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort.
(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu
plata indemnizaţiei pentru parteneri, în limita sumei de 300 lei/meci.
ART. 23
(1) La acţiunile sportive internaţionale, delegaţiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:
a) pentru cele organizate în ţară:
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Finanţatorul | Valoarea |
|________________________________|________________________|____________________|
| Campionate mondiale şi europene| Organizatorul acţiunii | până la 230 lei/ |
| | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte competiţii sportive | Organizatorul acţiunii | până la 200 lei/ |
| internaţionale | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte acţiuni sportive | Organizatorul acţiunii | până la 175 lei/ |
| internaţionale | | delegaţie sportivă |
|________________________________|________________________|____________________|
b) la acţiunile sportive internaţionale organizate în străinătate:
______________________________________________________________________________
| Acţiunea | Finanţatorul | Valoarea |
|________________________________|________________________|____________________|
| Jocurile olimpice | Comitetul Olimpic şi | până la 3.000 lei/ |
| | Sportiv Român | ramură de sport |
|________________________________|________________________|____________________|
| Campionate mondiale şi europene| Organizaţia sportivă | până la 2.000 lei/ |
| | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte competiţii sportive | Organizaţia sportivă | până la 1.500 lei/ |

| internaţionale | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
| Alte acţiuni sportive | Organizaţia sportivă | până la 1.200 lei/ |
| internaţionale | participantă | acţiune |
|________________________________|________________________|____________________|
(2) Costul materialelor de promovare a activităţii sportive, cum ar fi: tricouri, cravate, eşarfe, diplome, medalii,
cupe, plachete, fanioane, insigne, brelocuri, afişe şi pliante şi altele asemenea nu se include în sumele
prevăzute la alin. (1).
ART. 24
(1) Cluburile sportive pot efectua încasări din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive, în
conformitate cu grilele sau normele de transfer ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(2) Cluburile sportive pot efectua plăţi pentru transferul de la alte cluburi al sportivilor, din veniturile proprii ale
acestora, cu respectarea grilelor sau normelor de transfer prevăzute la alin. (1).
CAP. 5
Premii, indemnizaţii, prime şi alte drepturi
A. Premii pentru sportivi
ART. 25
(1) Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, Agenţia Naţională pentru Sport, Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, federaţiile sportive naţionale, ministerele şi alte instituţii centrale care au în subordine
structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea
competiţiei, de contribuţia personală şi în limita bugetului aprobat, premii în lei şi/sau în obiecte, până la
valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:
– lei –
______________________________________________________________________________
| Competiţia | Locul| Locul| Locul| Locul| Locul|Locul| Cine acordă |
| | I | II | III | IV | V |VI | premiile |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|a) Jocuri olimpice |35.000|28.000|21.000|14.000|10.500|7.000|Comitetul |
|- echivalentul în lei | euro | euro | euro | euro | euro |euro |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|b) Jocuri paralimpice |35.000|20.000|15.000|10.000| 7.500|5.000|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|c) Campionate mondiale:| | | | | | | |
|- seniori |21.000|14.000|11.200| 7.000| 4.900|3.500|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|- tineret, juniori I | 7.000| 4.200| 3.000| 1.700| 1.500|1.000| |
|- juniori II – cadeţi | 4.200| 2.800| 2.100| 1.300| 1.000| 800| |
|- persoane cu handicap:| | | | | | | |
| – seniori |10.000| 8.000| 6.000| 4.000| 3.000|2.000| |
| – juniori | 5.000| 4.000| 3.000| 2.000| 1.500|1.000| |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|d) Campionate europene:| | | | | | | |
|- seniori |14.000| 8.400| 5.600| 3.500| 2.800|2.100|Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|- tineret, juniori I | 4.200| 2.800| 2.100| 1.400| 1.100| 900| |
|- juniori II – cadeţi | 2.200| 1.400| 1.000| 800| 700| 600| |
|- persoane cu handicap:| | | | | | | |
| – seniori | 7.000| 5.000| 4.000| 2.500| 2.000|1.500| |
| – juniori | 3.500| 2.500| 2.000| 1.500| 1.000| 750| |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|e) Festivalul olimpic | 2.200| 1.400| 1.000| 800| 700| 600|Comitetul |
|al tineretului european| | | | | | |Olimpic şi |
| | | | | | | |Sportiv Român|
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|

|f) Jocuri mondiale | 3.500| 2.800| 2.100| 1.400| 1.000| 600|ministerul de|
|universitare, | | | | | | |resort |
|campionate mondiale | | | | | | | |
|şcolare şi | | | | | | | |
|universitare, militare,| | | | | | | |
|ale poliţiilor, | | | | | | | |
|feroviare şi altele | | | | | | | |
|asemenea | | | | | | | |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|g) Jocurile | 3.000| 2.000| 1.200| | | |Agenţia |
|francofoniei | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|h) Jocurile Mării Negre| 2.000| 1.500| 1.000| | | |Agenţia |
| | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|i) Jocurile Europei de | 2.000| 1.500| 1.000| | | |Agenţia |
|Sud-Est | | | | | | |Naţională |
| | | | | | | |pentru Sport |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|j) Cupe mondiale | 3.000| 2.000| 1.500| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|k) Cupe europene | 2.500| 1.700| 1.200| | | |federaţiile |
|interţări, seniori | | | | | | |sportive |
| | | | | | | |naţionale |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|l) Cupe europene | 2.100| 1.500| 1.000| | | |cluburile |
|intercluburi | | | | | | |sportive |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|m) Campionate | | | | | | |Cluburile |
|naţionale: | | | | | | |sportive |
|- sporturi individuale:| | | | | | | |
| – seniori | 1.400| 1.100| 900| | | | |
| – tineret şi | 900| 600| 400| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – cadeţi| 700| 500| 300| | | | |
|- jocuri sportive: | | | | | | | |
| – seniori | 2.800| 2.100| 1.400| | | | |
| – tineret şi | 2.100| 1.400| 1.000| | | | |
| juniori I | | | | | | | |
| – juniori II – cadeţi| 1.400| 1.000| 700| | | | |
| |______|______|______|______|______|_____|_____________|
|- persoane cu handicap,| 1.000| 800| 600| | | |Federaţia |
|seniori | | | | | | |Română a |
| | | | | | | |Sportului |
| | | | | | | |pentru |
| | | | | | | |Persoane cu |
| | | | | | | |Handicap |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
|n) Cupa României: | | | | | | |Cluburile |
|- discipline sportive | 1.000| 800| 600| | | |sportive |
|individuale | | | | | | | |
|- jocuri sportive | 2.100| 1.400| 1.100| | | | |
|_______________________|______|______|______|______|______|_____|_____________|
Premiile prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:
______________________________________________________________________________
| | Disciplina/Proba | Cuantumul lit. a) – i) | Cuantumul |
| | | | lit. j), k) |
|___|________________________________|___________________________|_____________|

| A.| Discipline sportive olimpice, | până la 100% | până la 100%|
| | probe olimpice | | |
| | Persoane cu handicap – seniori | | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| B.| Probe neolimpice din cadrul | până la 50% | până la 75% |
| | disciplinelor sportive olimpice| | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
| C.| Discipline sportive neolimpice | până la 40% | până la 50% |
| | | Pentru această categorie | |
| | | condiţiile, criteriile şi | |
| | | cuantumul premiilor se | |
| | | stabilesc prin ordin al | |
| | | preşedintelui Agenţiei | |
| | | Naţionale pentru Sport | |
|___|________________________________|___________________________|_____________|
(2) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român, poate aproba, pentru câştigarea titlului mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv a
locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu 100% a premiului prevăzut la
alin. (1).
(3) În cazul disciplinelor sportive individuale cu probe pe echipe, echipaje sau ştafete, precum şi la jocurile
sportive, valoarea premiului prevăzut în prezentele norme este individuală.
ART. 26
(1) Sportivii premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, clasaţi pe
primele 6 locuri la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, pot primi premii şi
din partea:
a) cluburilor sportive de care aparţin, în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale în a căror subordine se află cluburile de care aparţin sportivii
premiaţi, în limita prevederilor bugetare aprobate.
(2) Premiile cumulate acordate sportivilor potrivit alin. (1) nu pot depăşi 50% din valoarea premiilor acordate
de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.
ART. 27
La disciplinele sportive la care, pe baza rezultatelor obţinute de sportivi la probele individuale, se întocmesc,
potrivit regulamentului de concurs, şi clasamente pe echipe, premierea sportivilor se face pentru fiecare
performanţă obţinută.
ART. 28
La disciplinele sportive la care, în conformitate cu regulamentul de concurs, sunt prevăzute probe pe echipe,
separat de probele individuale, premierea sportivilor se face atât pentru performanţele obţinute la probele
individuale, cât şi pentru cele obţinute în cadrul concursului pe echipe.
ART. 29
(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori, cluburile
sportive pot acorda premii astfel:
a) un premiu de până la 700 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;
b) un premiu de până la 500 lei/sportiv pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al competiţiei.
Premiile se acordă diferenţiat, în funcţie de valoarea meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.
(2) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea
organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 300 lei, 220 lei şi, respectiv, 150
lei/persoană.
ART. 30
(1) Pentru realizarea unor recorduri omologate de forurile sportive abilitate se pot acorda premii în lei până la
valoarea sumelor din tabelul următor:
– lei –
_____________________________________________________________________
a) Olimpic 24.000
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
b) Paralimpic 10.000
_____________________________________________________________________

– lei –
_____________________________________________________________________
c) Mondial
– seniori probe olimpice 24.000
probe neolimpice 10.000
– tineret probe olimpice 14.000
probe neolimpice 7.000
– juniori probe olimpice 10.000
probe neolimpice 5.600
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 10.000
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
d) European
– seniori probe olimpice 17.500
probe neolimpice 7.000
– tineret probe olimpice 10.500
probe neolimpice 5.600
– juniori probe olimpice 7.000
probe neolimpice 4.200
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 7.500
_____________________________________________________________________
– lei –
_____________________________________________________________________
e) Naţional
– seniori probe olimpice 2.800
probe neolimpice 1.100
– tineret probe olimpice 1.700
probe neolimpice 850
– juniori I probe olimpice 1.400
probe neolimpice 700
– juniori II (cadeţi) probe olimpice 1.100
probe neolimpice 560
– seniori – persoane cu handicap probe olimpice 1.000
– juniori – persoane cu handicap probe olimpice 500
_____________________________________________________________________
(2) Premiile pentru recordurile olimpice se finanţează din bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cele
pentru recordurile mondiale şi europene, din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Sport, iar cele pentru recordurile
naţionale, din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
(3) Cluburile sportive pot acorda sportivilor premii pentru realizarea de recorduri în limita a 50% din valoarea
premiului acordat potrivit alin. (1), în limita prevederilor bugetare aprobate.
(4) Premiile pentru recorduri pot fi acordate numai după omologarea recordurilor de către forurile sportive
abilitate.
ART. 31
Premiile pentru locurile I – III la campionatele naţionale se pot acorda numai în baza criteriilor stabilite de
clubul sportiv, în funcţie de valoarea performanţei.
B. Premii pentru antrenori, tehnicieni şi alţi specialişti
ART. 32
(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanţelor de către sportivi la jocurile olimpice,
campionatele mondiale şi europene şi la alte competiţii prevăzute la art. 25, precum şi la realizarea recordurilor
omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiaţi, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, în funcţie
de:
a) valoarea performanţei obţinute de sportivi;
b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;
c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;
d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiaţi, după caz.

(2) Nivelul maxim al premiului ce se poate acorda antrenorilor pentru performanţele obţinute de sportivi,
inclusiv pentru recordurile realizate de aceştia, la una dintre competiţiile sportive prevăzute la art. 25, se
stabileşte după cum urmează:
A. La disciplinele sportive individuale:
a) antrenorul care a pregătit un singur sportiv premiat poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult
egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat;
b) antrenorul care a pregătit mai mulţi sportivi premiaţi poate primi un premiu al cărui cuantum este cel mult
egal cu valoarea cumulată a premiilor unitare ale sportivilor pregătiţi.
La disciplinele sportive individuale olimpice, la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar
competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea
persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal – un premiu compus din valoarea cea mai mare a unui premiu, cumulat cu valoarea
fiecăruia dintre celelalte premii obţinute de către sportivii pregătiţi;
b) antrenorii secunzi – câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal,
în raport cu contribuţia adusă la obţinerea rezultatelor.
La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulţi antrenori, iar
competiţia se desfăşoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea
persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor unitare acordate pentru fiecare probă.
Cuantumul premiului ce se acordă fiecărui antrenor se stabileşte în funcţie de contribuţia acestuia la obţinerea
rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice antrenorul
poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete un premiu al cărui cuantum este cel mult egal
cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost
asigurată de mai mulţi antrenori, premierea persoanelor respective se face astfel:
a) antrenorul principal – un premiu compus din valoarea premiului individual cel mai mare acordat unui
sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia dintre celelalte premii unitare acordate pentru probele
respective.
b) antrenorii secunzi – câte un premiu de până la 75% din valoarea premiului acordat antrenorului principal,
în raport cu contribuţia la obţinerea rezultatelor.
La probele pe echipe, echipaje sau ştafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul
poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ştafete, un premiu al cărui cuantum este cel mult egal
cu valoarea premiului individual acordat unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost
asigurată de mai mulţi antrenori, premiul respectiv se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia la
obţinerea performanţelor.
B. La jocurile sportive:
a) antrenorul principal poate primi un premiu echivalent cu cel mult dublul celui mai mare premiu acordat
unuia dintre sportivi;
b) antrenorii secunzi pot primi un premiu de până la 80% din premiul acordat antrenorului principal.
(3) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, respectiv preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român, poate aproba antrenorilor care au contribuit la câştigarea titlului mondial sau european de seniori la
probele olimpice, respectiv a locurilor I, II şi III la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, suplimentarea cu
până la 100% a premiului acordat conform prevederilor art. 25 coroborat cu alin. (1) din prezentul articol.
(4) Cluburile sportive, respectiv instituţiile şi/sau autorităţile prevăzute la art. 26, în condiţiile stipulate la
articolul respectiv, pot acorda premii antrenorilor premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român pentru performanţele obţinute de sportivii acestora, inclusiv pentru obţinerea de
recorduri omologate.
ART. 33
(1) Ceilalţi specialişti şi tehnicieni din cadrul colectivelor tehnice aprobate de structurile sportive conform
normelor proprii pot primi un premiu unitar de până la 35% din valoarea premiului acordat antrenorului cu
premiul cel mai mare.
(2) Valoarea totală a premiilor acordate acestor specialişti nu poate depăşi nivelul premiului acordat
antrenorului cu premiul cel mai mare.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (3).
ART. 34
(1) Personalul din cadrul federaţiilor sportive naţionale, care a contribuit la clasarea sportivilor pe locurile I –
VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi europene, poate beneficia de premii la
încheierea fiecăreia dintre aceste competiţii, astfel:
a) pentru disciplinele sportive individuale, valoarea totală a acestui premiu va fi de până la 40% din suma
valorii unitare a premiilor corespunzătoare fiecărui loc ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport
sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz;

b) pentru jocurile sportive, valoarea premiului va fi de până la 100% din valoarea unitară a premiului
corespunzător locului ocupat şi se acordă de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român, după caz.
(2) Pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică dispoziţiile art. 25 alin. (2).
ART. 35
Personalul salariat din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi al direcţiilor pentru sport judeţene şi a
municipiului Bucureşti – servicii publice descentralizate – poate beneficia trimestrial de premii în limita a 20% din
valoarea totală a premiilor acordate sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi specialişti pentru clasarea pe locurile 1 –
6 la campionatele mondiale şi europene. Premiile individuale nu pot depăşi suma veniturilor salariale brute
lunare din trimestrul respectiv ale persoanelor cărora li se acordă premierea. Criteriile de acordare a premiilor
se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Finanţarea acestor premii se efectuează
exclusiv din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate.
ART. 36
(1) Personalul salariat din cadrul complexurilor sportive naţionale şi al unităţilor de administrare a bazelor
sportive poate beneficia de premii pentru contribuţia acestuia la asigurarea condiţiilor optime necesare realizării
acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive interne şi internaţionale.
(2) Valoarea totală a acestor premii, în cursul unui exerciţiu financiar, este de până la 5% din veniturile proprii
încasate efectiv de instituţie şi se finanţează integral din veniturile proprii ale acesteia. Acordarea premiilor se
poate efectua numai în condiţiile asigurării fondurilor necesare plăţii cheltuielilor de personal şi a celorlalte
cheltuieli necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea bazelor sportive.
(3) Premiile individuale se aprobă de ordonatorul de credite al instituţiei publice respective şi se stabilesc în
funcţie de contribuţia fiecăruia la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării acţiunilor sportive.
(4) Cuantumul premiilor individuale pentru conducătorii instituţiilor menţionate în prezentul articol se aprobă
de Agenţia Naţională pentru Sport.
ART. 37
Personalul salariat al cluburilor sportive de drept public, care a contribuit la obţinerea de către sportivii
clubului a unor clasări pe locurile I – VI la jocurile olimpice, jocurile paralimpice, campionatele mondiale şi
europene sau a unor medalii la celelalte competiţii prevăzute la art. 25, poate primi premii, după cum urmează:
a) pentru competiţiile premiate de Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român, valoarea totală a premiilor ce se pot acorda este de maximum 40% din suma valorii unitare a premiilor
acordate sportivilor clubului de către Agenţia Naţională pentru Sport, respectiv Comitetul Olimpic şi Sportiv
Român. Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului în limita prevederilor bugetare aprobate;
b) pentru competiţiile premiate de cluburile sportive, respectiv campionatele naţionale şi Cupa României,
valoarea totală a premiilor ce se pot acorda personalului salariat este de maximum 40% din suma valorii unitare
a premiilor plătite efectiv sportivilor de către club. Conducătorul clubului poate primi un premiu de până la 25%
din suma astfel calculată. Pentru ceilalţi salariaţi nivelul premiului se stabileşte de conducătorul clubului.
Finanţarea acestor premii se efectuează din bugetul clubului, în limita prevederilor bugetare aprobate.
ART. 38
Cu ocazia jocurilor olimpice, membrii comisiilor şi cei ai colectivelor multidisciplinare ale Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român şi ale Agenţiei Naţionale pentru Sport, care au contribuit la obţinerea performanţelor, precum
şi salariaţii acestora pot fi premiaţi cu un premiu individual de până la 15.000 lei. Suma acestor premii nu poate
depăşi 25% din valoarea totală a premiilor acordate.
ART. 39
(1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea
altor specialişti s-au clasat pe locurile I – VI la jocurile olimpice şi la jocurile paralimpice, respectiv I – III la
campionatele mondiale ori europene, pot fi premiaţi de Agenţia Naţională pentru Sport sau de Comitetul
Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanţe cu un premiu de până la 20% din
valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistaţi, selecţionaţi şi/sau pregătiţi.
(2) În cazul în care un sportiv a fost depistat, selecţionat şi/sau pregătit de mai mulţi antrenori ori profesori,
premiul stabilit potrivit dispoziţiilor alin. (1) se împarte între aceştia, în raport cu contribuţia fiecăruia.
(3) Propunerile privind premierea antrenorilor sau profesorilor care au depistat, selecţionat şi/sau pregătit
sportivi conform alin. (1) şi (2) se fac de către federaţiile sportive naţionale, în baza criteriilor stabilite de
acestea.
ART. 40
În afara premiilor prevăzute în prezentul capitol, la competiţiile sportive interne, începând cu etapa pe
localitate, organizatorii pot acorda medalii, echipament sportiv, diplome, cupe, conform regulamentelor
competiţiilor respective, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 41
Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se
acordă premii.

C. Alte premii
ART. 42
(1) Sportivii care, în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport, sunt distinşi cu titlul de
“Maestru emerit al sportului” pot primi un premiu în valoare de până la 1.100 lei. Premiul se acordă de
federaţiile sportive naţionale şi se finanţează din bugetul acestora.
(2) Titlul de “Antrenor emerit” se acordă, la propunerea federaţiilor sportive naţionale, prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la
1.400 lei şi se finanţează din bugetul federaţiilor sportive naţionale.
ART. 43
(1) Agenţia Naţională pentru Sport, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual
“Premiul naţional pentru sport” pentru rezultate de excepţie obţinute în anul respectiv, prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român stabilesc anual laureaţii sportului
românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome şi altele asemenea.
(3) Anual, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi structurile sportive stabilesc,
fiecare, laureaţii sportului la nivelul judeţului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanţelor
obţinute. Sportivii desemnaţi pot primi premii în bani şi/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei.
ART. 44
Direcţiile pentru sport judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cluburile sportive pot acorda anual premii
individuale de până la 350 lei pentru voluntari. Valoarea totală a acestor premii este de maximum 8.400 lei/an,
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
ART. 45
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 350 lei pentru voluntari,
cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.
ART. 46
Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalităţi
din domeniul sportului, precum şi al unor acţiuni speciale, organizaţiile sportive pot acorda trofee sportive,
precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 2.500
lei/persoană.
D. Indemnizaţii, prime şi burse
ART. 47
(1) Sportivii componenţi ai loturilor naţionale, antrenorii acestora, precum şi alţi membri ai colectivelor tehnice
aprobate de federaţiile sportive naţionale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acţiunii de pregătire
sportivă organizată de federaţia sportivă naţională şi a competiţiei sportive la care participă în numele federaţiei
o indemnizaţie de lot naţional, care se acordă din bugetul federaţiilor sportive naţionale respective. Valoarea
lunară a acestei indemnizaţii se acordă după cum urmează:
______________________________________________________________________________
| | Beneficiarul | Suma |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 1.| Sportivi componenţi ai | până la 700 lei/persoană/lună |
| | loturilor naţionale de | |
| | seniori | |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 2.| Sportivi componenţi ai | până la 500 lei/persoană/lună |
| | loturilor naţionale de | |
| | juniori | |
|___|_____________________________|____________________________________________|
| 3.| Tehnicieni: | |
| | – antrenor principal | 100% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – antrenor secund | 85% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – medic | 80% din indemnizaţia sportivului antrenat |
| | – asistent, consultant | 75% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | ştiinţific, metodist, | |
| | cercetător ştiinţific, | |
| | psiholog | |
| | – coregraf, corepetitor | 70% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – asistent medical – maseur,| |
| | biochimist, kinetoterapeut | 60% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – asistent medical | 55% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – maseur | 50% din indemnizaţia antrenorului principal|
| | – alţi specialişti | 40% din indemnizaţia antrenorului principal|

|___|_____________________________|____________________________________________|
(2) Criteriile de acordare a indemnizaţiilor de lot naţional se stabilesc de către federaţiile sportive naţionale.
(3) Sportivii de performanţă, legitimaţi în cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora şi alţi membri ai
colectivului tehnic pot primi pe perioada acţiunii de pregătire sportivă organizată de clubul respectiv şi pe
perioada competiţiei sportive la care participă în numele clubului o indemnizaţie în sumă de până la 80% din
nivelul indemnizaţiei de lot naţional, prevăzut la alin. (1), în baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv.
ART. 48
(1) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar prima de lot olimpic sportivilor, antrenorilor,
medicilor şi altor membri ai colectivelor tehnice din cadrul loturilor olimpice, pe perioada acţiunilor de pregătire
sportivă şi a competiţiilor sportive.
(2) Valoarea acestor prime este de până la 1.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această
destinaţie în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
(3) Criteriile de acordare se stabilesc de Comisia tehnică olimpică şi se aprobă de Comitetul executiv al
Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. Cuantumul primei de lot olimpic se acordă astfel:
______________________________________________________________________________
| – sportivului | până la 1.000 lei = | 100% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – antrenorului principal | | 100% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – antrenorului secund | | 80% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – medicului de lot, consultantului | | |
| ştiinţific, metodistului, cercetătorului | | |
| ştiinţific, psihologului | | 75% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – coregrafului, corepetitorului | | 70% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – asistentului medical-masor, | | |
| biochimistului, kinetoterapeutului | | 60% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – asistentului medical | | 55% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – masorului | | 50% |
|____________________________________________|__________________________|______|
| – celorlalţi specialişti: armurieri, | | |
| marangozi, mecanici, electronişti, | | |
| operatori video, operatori calculator | | 40% |
|____________________________________________|__________________________|______|
(4) Pentru aceeaşi perioadă, sportivilor, antrenorilor, medicilor şi celorlalţi membri ai colectivelor tehnice li se
poate acorda fie indemnizaţia de lot naţional, fie prima de lot olimpic.
(5) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie de centru olimpic antrenorilor,
medicilor şi celorlalţi specialişti din centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor.
(6) Nivelul indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) este de până la 500 lei/lună şi se acordă pe perioada acţiunilor
de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
(7) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar burse olimpice sportivilor din categoria tineret şi
juniori, cu calităţi deosebite şi care participă la acţiuni de pregătire sportivă. Bursa olimpică cuprinde costurile
de asigurare a mesei în cuantumul stabilit pentru sportivii componenţi ai centrelor olimpice naţionale de
pregătire a juniorilor.
(8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizaţie antrenorilor care asigură
pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizaţii este în sumă de până la 300 lei/
persoană şi se acordă pe perioada acţiunilor de pregătire sportivă şi a competiţiilor sportive, la propunerea
federaţiilor sportive naţionale de specialitate.
CAP. 6
Dispoziţii finale
ART. 49

Instituţiile publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport care au în administrare unităţi de
alimentaţie publică percep adaosuri pentru serviciile de masă oferite în cadrul acţiunilor sportive, în
cuantumurile prevăzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
ART. 50
(1) Pentru bazele sportive aflate în administrarea instituţiilor publice din subordinea Agenţiei Naţionale pentru
Sport, tarifele de folosire a acestora, inclusiv pentru unităţile de cazare, se stabilesc prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport.
(2) La folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului au prioritate sportivii din loturile
olimpice şi naţionale.
(3) Spaţiile din unităţile de cazare pentru sportivi se folosesc cu prioritate pentru acţiuni sportive şi, în limita
locurilor disponibile, pentru acţiuni cu alt caracter.
(4) În bazele sportive menţionate la alin. (1), care pot asigura condiţii necesare organizării de spectacole,
concerte, adunări şi alte manifestări asemănătoare şi care nu împiedică buna desfăşurare a acţiunilor sportive,
titularii dreptului de administrare sau folosinţă percep tarife negociate.
ART. 51
Premiile, primele şi alte drepturi acordate în baza prezentelor norme se impozitează potrivit legii.
ART. 52
Cheltuielile pentru realizarea competiţiilor sportive interne se efectuează astfel:
a) cheltuielile de organizare a competiţiei, de către organizatorul competiţiei, potrivit regulamentului acesteia;
b) cheltuielile de participare, cum ar fi cheltuielile de cazare, masă, transport, taxă de participare şi altele
asemenea, de către cluburile sportive sau asociaţiile sportive fără personalitate juridică, după caz, pentru
sportivii proprii înscrişi la competiţia respectivă, precum şi pentru ceilalţi membri ai delegaţiei sportive.
ART. 53
(1) Efectuarea cheltuielilor reglementate prin prezentele norme se realizează potrivit normelor privind
finanţele publice.
(2) Pentru realizarea acţiunilor şi activităţilor sportive prevăzute de prezentele norme se pot efectua plăţi în
avans, în condiţiile existenţei unor contracte ferme, în cuantum de până la 30% din valoarea contractului, în
condiţiile legii.
ART. 54
Organizaţiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor
obţinute din sponsorizări, în condiţiile legii.
ART. 55
Pentru personalul salariat al Complexului Sportiv Naţional “Piatra Arsă”, care îşi desfăşoară nemijlocit
activitatea la altitudine, la solicitarea conducătorului acestei instituţii, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru
Sport poate aproba cazarea gratuită a acestora.
ART. 56
Sumele prevăzute în prezentele norme includ şi taxa pe valoarea adăugată.
—————

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA STAȚIONAR

Competițiile oficiale organizate de Federația Română de Pescuit Sportiv  continuă cu finala națională de pescuit sportiv – proba pescuit sportiv staționar. Competiția se va ține pe Lacul de acumulare din Târgu Jiu, în perioada 18-20 octombrie 2013.  Cluburile sportive pot înscrie sportivi la toate categoriile de vârstă, masculin și feminin. La final, se vor decerna titlurile de Campioni naționali câștigătorilor, pe categorii de vârstă, atât la masculin cât și la feminin.

Președinte FRPS – Ștefan Popescu

 

Pentru cunoașterea pistei, accesați următorul linck:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=416798345087049&set=a.416798291753721.1073741827.160917414008478&type=3&theater

PRIMA SERIE DE ANTRENORI DE PESCUIT SPORTIV

In urma examenuluide admitere la Cursurile de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, prima serie incepe cursurile pe data de 30 seprembrie 2013. Au fost declarat admisi urmatorii:

1. Vladeanu Andrei Cristian

2. Rudeanu Sorin

3. Manascu Tiberiu

4. Ene Ciprian

5. Podaru Sandu

6. Harsan Dorel – cursuri de scurta durata (avand deja o specializare ca antrenor sportiv)

Succes primei generatii de antrenori sportivi.

Stefan Popescu – presedinte FRPS

 

PRECIZĂRI PRIVIND CURSURILE DE ANTRENORI

Dosarele candidaților se depun la sediul CNFPA până în data de 21 septembrie 2013. Pentru operativitate și pentru a evita respingerea dosarelor de către CNFPA, acestea se vor centraliza la federație, care le va și depune la CNFPA. Examenul de admitere are loc între 24 și 25 septembrie 2013.

Persoanele care doresc să frecventeze cursurile de antrenor sportiv sunt rugate să completeze și să semneze cererile de înscriere în original și să le expedieze prin poștă împreună cu toate documentele cerute de CNFPA sau să ia legătura cu cluburile la care urmează să facă practica profesională și să își depună toate actele la sediile acestora, urmând ca acestea să fie predate de președinți la AG din 24 august 2013.

Președinte FRPS – Ștefan Popescu

LISTA SPORTIVILOR LEGITIMAȚI CU DREPT DE PARTICIPARE LA COMPETIȚII OFICIALE

I. CLUBUL SPORTIV CETATE ALBA IULIA

1. CRIȘAN LUCIAN

2. AȘCHIOAPEI FLORIN

3.  CLIUC ANA

4. CLIUC RADU

5.  DĂNILĂ DAN VALENTIN

6.  BRAD IOAN

7. VODĂ MIRCEA

8.  BODO IANOS

9.  GHIUȘAN GHEORGHE

10. TOTH ȘTEFAN ANTON

11. MAILAT DORU

12. FREȘTREOARU ANDREI

13. VĂIDEAN IONUȚ ALEXANDRU

14. OPREAN GABRIEL ALEXANDRU

15. STANCA AUREL FLORIN

16. HANKO ZAHARIE

17. OLĂLĂU CUTEAN GHEORGHE MARIUS

18. LEGIAN ALEXANDRU

19. COȘERIU CRISTIAN

20 BLAGA MIHAI

21. KISS CĂTĂLINA

 

II. CLUBUL SPORTIV MÂNJEȘTI

1. MUSTEAȚĂ VICTOR

2. STRATONOV VALENTIN EUGEN

3. CRISTEA MIHAI

4. MANOLACHE COSTEL GABRIEL

5. DOROFTEI SORIN CONSTANTIN

6. POPA FLORIN

7. RÂMBU LIVIU CRISTINEL

8. GHEȚĂU ȘTEFAN

9. STATE LIVIU

 

III. CLUBUL DE PESCUIT SPORTIV ARAD

1. HĂRȘAN DOREL

2. IACOB AURELIAN HORIA

3. TUDOR IOAN MARIAN

4. LENGYEL ZOLTAN

5. DUGULESCU LAURENȚIU ALEXANDRU

6. RĂCEALĂ RĂZVAN

7. IOVESCU SORIN CRISTIAN

8. CĂLEAN FLORIN EUGEN

9. BODEA MARIUS

10. MATICA ADRIAN IOAN

 

IV. CLUBUL SPORTIV MOLDOVA SUCEAVA

1. DIACONIȚA PETRU

2. DIACONIȚA ANA

3. PANAITE ANDREI DANIEL

4. PANAITE DĂNUȚ

5. AȘTEFĂNOAIE  MIHAIL SILVIU

6. OGLAN CRISTIAN ANGEL

7. PALCĂU FLORIN

8. BĂLAN MARIUS

9. BERARI VASILE

10. AVASILOAIE CĂTĂLIN

11. JARDĂ VASILE

12. CIOBEICĂ LUCIAN

13. GROSU VLAD

14. STAICU CONSTANTIN

15. Lungu Cristian

16. Draghici Vasile

17. Cuciorva Gelu

18. Ciobara Alexandru

19. Florea Răzvan

20. Ciornei Gabriel

 

V. CLUBUL SPORTIV MONSTHER FISH TIMIȘOARA

1. GURBAN FLORIN VASILE

2. ELENA NICOLAE CRISTIAN

3. BORCHIN MARIUS

4. MĂGULEAN ALIN ALIN DORIN

5. MEZEI MARIUS

6. BIRESC ALIN

7. ANDREI ALIN

8. MARTINOV GEORGE

9. CIGHEAR TIBERIU

10. PETRICĂ SILVIU ARPAD

11. BALBUZAN HORIA

12. BABICI BORIS

13. CIUBOTARU GABRIEL NICOLAE

14. ALBONI DAN CRISTIAN

15. THEODORESCU ALIN VIOREL

 

 

În curs de legitimare:

VI. CLUBUL SPORTIV RENAȘTEREA

VII. CLUBUL SPORTIV PARAPESCAR

1. CIOPAȘIU ANDREI BOGDAN

VIII CLUBUL SPORTIV ZARGAN

IX. CLUBUL SPORTIV GORJ FISHING

1. IONESCU VALENTIN

X. CLUBUL SPORTIV GILORT

XI. CLUBUL SPORTIV LUFARUL

  1. Balan Ionel
  2. Dan Liviu Madalin
  3. Cornea Eugen
  4. Miron Antonio Rafael
  5. Soare Marian
  6. Toma Mariana

XII. CLUBUL SPORTIV CARP ZONE

1. Florentin Iuga – președinte (membru fondator CZ)

2. Constantin Buhac – (membru fondator CZ)

3. Cosmin Ronta

4. Dîrlă Mădălin Alexandru

5. Urdărea Mironov Ion Valentin

6. Marian Gheorghe

7. Constantin Pascu – manager

8. Cosmin Clinci

9. Ștefan Munteanu

10. Ionuț Petruț Neguleasa

11. Tiberiu Vișan

12. Radu Dăscălescu

13. Lucian Ilie

14. Iulian Comănescu

15. Florin Chiculiță

16. Bogdan Melu

17. Vasile Vasilescu

18. Sorin Munteanu

19. Laurențiu Ion

20. Cosmin Roană

21. Nițu Ioan

22. Nițu Iriniel

 

 

 

 

REGULAMENT DE CLASIFICARE SPORTIVĂ

Art.1  Prezentul regulament are în vedere Ord. 117/2004 al MTS  și se stabileste la nivelul FRPS.
Clasificarea sportivilor de pescuit sportiv  din Romania urmărește :
– sa stimuleze participarea sistematica a pescarilor  sportivi  la competiții oficiale si ridicarea continuă a nivelului performantelor sportive;
– să contribuie la îmbunătățirea desfașurării procesului de pregătire sportivă;
– să stabilească un sistem unic de dobândire a categoriilor de clasificare sportivă si să organizeze evidența sportivilor după valoarea lor.
Art.2  Titlurile și categoriile de clasificare sunt :
a) maestru al sportului;
b) categoria sportiv de clasă internatională;
c) categoria I;
d) categoria a II-a;
e) categoria juniori I;
f) categoria juniori II.
Art.3  Titlul de maestru al sportului este titlul ce se acordă pe viață sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.4  Categoriile de clasificare : sportiv de clasă internatională, categoria I, a II-a, juniori se acorda sportivilor care au indeplinit normele prevazute.
Art.5  Categoriile sportive se acordă numai pe baza rezultatelor realizate in competitiile oficiale cu arbitrii calificați și care figurează in calendarul sportiv al Federatiei Romane de Pescuit Sportiv si organele sale locale.
Art.6  Titlurile si insignele de maestru al sportului precum si categoria I de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. prin Comisia de competitii si clasificari sportive.
Categoria a II-a de clasificare sportivă se acorda de F.R.P. S. sau de organele sale locale.
Art.7  Hotărârile de acordare a categoriilor de clasificare sportivă se dau anual prin proces-verbal de sedintă, de către organele federale. Fiecare sportiv clasificat primește si o insigna corespunzatoare categoriei de clasificare, înmânată de organul federal competent, care va trece și in carnetul de legitimare al sportivului categoria de clasificare obtinută.
Pentru maestri ai sportului se elibereaza si carnete de catre M.T.S.

Eliberarea insignelor se va face numai pe baza obtinerii categoriei de clasificare sportivă  în anul respectiv. Obținerea aceleiași categorii de clasificare in anii urmatori se trece in carnetul de legitimare, cu specificarea obtinerii, fără atribuirea unei noi insigne.
Art.8  Sportivii care poseda unul din titlurile sau categoriile sportive au dreptul :
a) de a participa la competitii de nivelul clasificarii sportive respective;
b) de prioritate in selectionarea pentru loturile republicane si locale de juniori, tineret sau seniori, precum si prioritate in selectionarea pentru taberele de juniori si tineret;
c) de a purta insigna categoriei respective de clasificare.
Art.9  Sportivii care poseda titluri sau categorii sportive au datoria :
a) de a participa activ la competiții pentru cluburile sau asociatiile sportive din care fac parte, de a lupta cu dîrzenie pentru obținerea de rezultate sportive valoroase în competitiile interne și internationale;
b) de a-si ridica sistematic măiestria sportivăa;
c) de a fi exemplu in viata de toate zilele;
d) de a participa activ la miscarea sportivă și de a ajuta la initierea tinerilor in disciplina pescuit sportiv.
Art.10  Evidenta nominala a sportivilor purtatori de titluri, a celor de categoria I, se tine la F.R.P:S.
Evidenta nominală a sportivilor care au obtinut categoria a II-a seniori si juniori se ține de F.R.P.S. si organele sale locale.
Art.11  Comisiile judetene de pescuit sportiv ( organele locale ale F.R.P.S. ) vor comunica până la 20 decembrie al fiecărui an către F.R.P.S. :
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria a II-a în anul respectiv;
– numărul sportivilor care au obtinut clasificarea la categoria juniori.
Art.12  Federația Romana de Pescuit Sportiv va comunica comisiilor județene o data pe an, la începerea sezonului sportiv, tabele nominale ale sportivilor care au obtinut titlul de maestru al sportului, categoria sportivă de clasa internationala si categoria I de clasificare.
Art.13  Normele de clasificare sportiva sunt urmatoarele :
a) Maestru  sa indeplineasca una din cerintele de mai jos:
– Să fi făcut parte din echipa care a castigat de 4 ori consecutiv sau de 6 ori alternativ campionatul republican de seniori divizia A sau Cupa Romaniei participând efectiv la cel puțin 75% din jocuri.
b) Categoria I  sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Sa fi participat  de 2 ori in echipa României de seniori.
2. Sa fi făcut parte din echipele clasate pe locurile I-II in campionatul național divizia A, participând efectiv la 75% din jocuri.
3. Să fi făcut parte din echipa clasata pe locul I la Cupa Romaniei participand efectiv la 75% din jocuri.
c) Categoria a II-a sa indeplinească una din cerințele de mai jos :
1. Să fi făcut parte din echipele clasate pe locurile III-V in campionatul național  de seniori divizia A, participand efectiv la 75% din jocuri.
2. Să fi facut parte din echipele calificate pentru turneul final al campionatelor naționale si ocupand locul III-IV, participand efectiv la 75% din jocuri.
3. Sa fi făacut parte din echipa clasata pe locul I-III la finalele campionatelor naționale  de juniori, participand la 75% din jocuri.
d) Categoria juniori ( de la 16 la 19 ani ) sa indeplineasca una din cerințele de mai jos :
1. Să fi participat efectiv in faza finală a campionatului național de juniori si sa ocupe locul I pentru a primi categoria I juniori.
2. Să fi făcut parte dintr-o echipă care a participat la etapa finală si a ocupat locul II-III pentru a primi categoria II juniori.

Art.14.(1). Prezentul regulament a fost aprobat in Adunarea Generală din data de …………… și intră  in vigoare din data de …………………

 

CURSURI PENTRU ANTRENORI DE PESCUIT SPORTIV

În baza prevederilor art. 18 lit. t), art. 58-62 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, coroborat cu prevederile art. 4 din Statutul antrenorului aprobat prin HG 343/2011,federația a înaintat către MTS cererea privind încheierea protocolului pentru cuprinderea în programa de pregătire a Centrului Național de Formare Profesională a Antrenorilor și a ramurii de sport pescuit sportiv”. Durata de școlarizare este de doi ani.

Amintesc cluburilor că sunt obligate să se ocupe de asigurarea specialiștilor pentru pregătirea sportivilor. În acest sens, sunt rugate să transmită federației persoanele care doresc să se specializeze în acest sens, pentru a fi înscrie la cursurile de specialitate.

De asemenea dacă există persoane fizice interesate pentru a se specializa în această profesie, să contacteze federația sau unul din cluburile afiliate în vederea înscrierii la cursurile ce se vor organiza în acest sens.

Taxele de școlarizare sunt de 200 lei/an de studiu și se achită la Centrul Național de Formare Profesională a Antrenorilor.

Președinte – Popescu Ștefan

CURSURI DE FORMARE ȘI ATESTARE ARBITRII PENTRU PESCUIT SPORTIV

In perioada 11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS organizeaza un nou curs de pregatire si atestare a arbitrilor de pescuit sportiv.
In conformitate cu prevederile Articolelor 10 si 11 ale Regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , arbitrul de pescuit sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.
Poate deveni arbitru de pescuit sportiv  orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 18 ani, nu a suferit condamnări penale si  a absolvit un curs de arbitri de pescuit sportiv .
Inscrierea:

Pentru a participa la cursul de arbitraj de pescuit sportiv, solicitantii vor  trimite fisele de inscriere in format electronic, semnate, impreuna cu o poza electronica bust , pe adresa dragomirstelu@yahoo.com;

I. Dosarul de inscriere la cursul de arbitri de pescuit sportiv contine urmatoarele documente:

– Dosar cu sina;

– Cererea de inscriere;

– Adeverinta de la medicul de familie conform careia sunteti apt pentru efortul fizic;

– Copie dupa diploma de bacalaureat sau de licenta sau adeverinta de la scoala;

– Cazier judiciar;

– Copie dupa B.I./C.I./certificat de nastere;

– Chitanta de achitare a taxei de curs in valoare de 50 roni.

Dosarul cu toate documentele va fi trimis la sediul F.R.P.S ,str.Octavian Goga, nr.7, Alba Iulia ; numarul de telefon al al FRPS: 0258/810670;

II. Pregatirea teoretica

Statutul de arbitru de pescuit sportiv impune cunoasterea urmatoarelor legi si regulamente :

Regulamentele oficiale F.I.P.S. e.d., concursurile internationale pe echipe, disciplinele “crap”, “stationar”, ‘‘feeder” “pescuit la rapitori”, “pescuit la musca artificiala (flyfishing)”, “pescuit marin”,  “casting”;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru copii,femei si veterani;

–          Regulamentele oficiale F.I.P.S-ed pentru persoane cu handicap;

–          Statutul F.I.P.S.e.d;

–          Statutul C.I.P.S;

–          Legea nr. 69/2000,legea educatiei fizice si sportului, consolidata 2009;

–          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          Ordin de prohibitie 2013

–          Regulament F.R.P.S  de organizare a activitatii de pescuit sportiv si casting;

–          Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor de pescuit sportiv;

–          Statutul F.R.P.S;

–          Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive,

–          Strategia nationala Antidoping pentru perioada 2007 – 2012;

–          Legea nr.321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă;

Nota – pregatirea teoretica se face individual,  prin  studierea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S  .

III. Pregatirea practica

Pentru solicitantii fara experienta competitionala, pregatirea practica se va desfasura pe parcursul a 4 (patru) competitii de pescuit sportiv sub indrumarea si supravegherea unor arbitri cu experienta; la sfirsitul acestei perioade vor fi examinati  de o comisie numita de C.C.A.P.S si li se va acorda o nota finala de curs;
Planul de desfasurare a cursului va fi publicat in data de

Durata cursului teoretic:105 ore;

Locuri disponibile: 40

 

IV. Desfasurarea cursului,examinarea teoretica si practica;

–          Cursul se va desfasura online, in perioada11.05.2013 –  20.05.2013 FRPS Solicitantii se vor pregati individual prin consultarea documentatiei pusa la dispozitie pe site-ul  F.R.P.S ; periodic, pe parcursul desfasurarii cursului teoretic, pe site-ul FRPS vor fi publicate teste  pe care participantii le vor rezolva ;

–           Raspunsurile la teste  vor fi trimise in format electronic pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com, in termen de 4 zile de la data publicarii testelor pe site-ul FRPS;

–           Rezultatele examinarii acestora vor fi publicate pe site-ul FRPS in decurs de 72 ore;

Pentru solicitantii cu experienta in activitatea de arbitrare a competitiilor de pescuit sportiv examinarea va consta numai in testele teoretice de pe parcursul si de la sfirsitul cursului teoretic ;

In urma promovarii examenului, cei care obtin acest statut vor primi de la F.RP.S  carnetul (certificatul) si ecusonul  de arbitru de pescuit sportiv . Acest documente sunt valabile un an si sunt dovada ca acest statut a fost obtinut pe baza cunostintelor dobandite in urma examinarii teoretice si practice iar persoana respectiva are dreptul de a arbitra competitiile de pescuit sportiv  unde este solicitat, conform regulamentului C.C.A.P.S;

Pentru oricare alte informatii puteti apela nr.de telefon o743087260, dl. Dragomir Stelu, sau pe adresa de email : dragomirstelu@yahoo.com;

Odata cu fisa de inscriere la curs, fiecare solicitant va trimite si o poza-bust, in format electronic.

Taxa de participare este de 50 de lei/persoană.

fisaarbitraj