REGULAMENTUL COMISISEI CENTRALE A ARBITRILOR

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV

PARTEA I
COMISIA  CENTRALA  A  ARBITRILOR DE PESCUIT SPORTIV

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1
1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor de Pescuit Sportiv din România se realizează prin Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, denumita in continuare prescurtat C.C.A.P.S.

Articolul 2
1. C.C.A.P.S. este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentelor F.R.P.S, ca organism de specialitate autonom, autorizat să organizeze şi să conducă activitatea arbitrilor de Pescuit Sportiv din România.  C.C.A.P.S. beneficiază de autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii.
2. În conformitate cu dispozițiile statutului F.R.P.S, C.C.A.P.S. funcționează în subordinea directă a acesteia.

Articolul 3
C.C.A.P.S. asigură formarea, promovarea şi perfecţionarea continuă a arbitrilor, instructorilor de arbitri şi observatorilor de arbitri, necesari desfăşurării în cele mai bune condiţii a competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting la toate nivelurile competiționale, organizate în România.

Articolul 4
Comisiile judeţene ale arbitrilorde Pecuit Sportiv, ca organisme de specialitate, organizează şi coordonează activitatea arbitrilor în limitele competenţelor lor, în concordanţă cu obiectivele stabilite de C.C.A.P.S.

CAPITOLUL II
STRUCTURA SI ATRIBUŢIILE C.C.A.P.S

Articolul 5

STRUCTURA

Presedintele C.C.A.P.S;
Secretarul executiv;

Compartimentul delegari;

Compartimentul pentru observatori de arbitri;

ATRIBUTII
Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv
a) elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei activităţii de arbitraj de Pescuit Sportiv din România pe termen scurt şi mediu;
b) aprobă programul de activitate al C.C.A.P.S pentru fiecare an competiţional;
c) elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Pescuit Sportiv şi îl prezintă spre aprobare Comitetului Executiv al F.R.P.S;
d) soluționează apelurile formulate de arbitri împotriva hotărârilor privind abaterile disciplinare săvârsite de către aceștia;
e) C.C.A.P.S  poate suspenda, retrograda sau exclude din activitatea de arbitraj orice arbitru;
f) C.C.A.P.S  poate hotărî încetarea activităţii arbitrilor înainte de a împlini vârsta limită prevăzută în regulament, dacă se consideră că nu mai au perspective de promovare ;
g) organizează cursuri de formare pentru arbitri la nivel central .La nivel judetean organizează cursuri de formare pentru arbitri prin comisiile judeţene ale arbitrilor.
h) stabileşte listele nominale ale arbitrilor;
i) asigură delegarea arbitrilor de Pescuit Sportiv pentru competiţiile organizate de F.R.P.S;
j) aprobă clasamentul final al arbitrilor de Pescuit Sportiv şi Casting pe fiecare an competiţional, precum şi promovarea şi retrogradarea acestora;
k) stabileşte numărul de arbitri de Pescuit Sportiv care promovează şi retrogradează, la sfârşitul fiecărui an competiţional, în funcţie de necesităţi sau ca urmare a modificării structurii campionatelor naţionale;
l) exercită orice alte atribuţii legate de buna desfăşurare a activităţii C.C.A.P.S, în conformitate cu dispozițiile statutului și regulamentelor F.R.P.S și ale prezentului regulament.

Articolul 6

Preşedintele C.C.A.P.S:

a) coordonează îndeplinirea programului anual de activitate al C.C.A.P.S;
b) reprezintă C.C.A.P.S pe plan intern şi internaţional, direct sau prin F.R.P.S, după caz;
c) urmăreşte modul în care se respectă regulamentele aprobate privind activitatea arbitrilor de Pescuit Sportiv;
d) răspunde de elaborarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj pe termen scurt şi mediu şi de aplicarea acesteia;
e) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adoptate de C.C.A.P.S;
f) organizează şi conduce activitatea personalului salariat   şi a compartimentelor C.C.A.P.S;
g) prezintă Secretarului General al F.R.P.S propuneri privind încadrarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului salariat al C.C.A.P.S;
h) încheie acte juridice, în numele şi pe seama C.C.A.P.S, potrivit competenţelor delegate de F.R.P.S;
h) nominalizează arbitrii şi arbitrii de rezervă pentru a oficia la competiţiile internaţionale precum şi la cererea altor federaţii naţionale de Pescuit Sportiv ;
i) convoacă şi prezidează şedinţele de C.C.A.P.S.  Dacă preşedintele C.C.A.P.S este absent, înlocuitorul său de drept va fi prim-vicepreşedintele;
j) dispune măsuri cu caracter tehnic şi administrativ, potrivit competenţelor stabilite prin prezentul regulament;
k) îndeplineşte orice atribuţii în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 7

Secretarul C.C.A.P.S:

a) asigură aplicarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj şi a programelor anuale ale C.C.A.P.S;
b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele C.C.A.P.S;
c) asigură redactarea ordinii de zi, a convocării şi a documentaţiei aferente pentru şedinţele C.C.A.P.S ;
d) asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor C.C.A.P.S;
e) asigură buna desfăşurare a şedinţelor C.C.A.P.S;
f) coordonează activitatea personalului salariat din cadrul administrației C.C.A.P.S;
g) avizează sau aprobă, după caz, documentele primare în vederea efectuării unor cheltuieli necesare C.C.A.P.S;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de C.C.A.P.S, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament

Articolul 8

Compartimentul delegări:
 Toate delegările arbitrilor la competiţiile oficiale vor fi făcute de C.C.A.P.S;
a) asigură delegarea arbitrilor de Pescuit Sportiv  la competiţiile naţionale interne şi internaţionale (unde este cazul);
b) va reţine de la delegări arbitrii şi observatorii de arbitri nominalizaţi de către compartimentul de specialitate.

Articolul 9

Compartimentul pentru observatorii de arbitri:

– asigură pregătirea şi testarea observatorilor de arbitri ori de câte ori C.C.A.P.S stabileşte că este necesar;

– asigura monitorizarea activitatii arbitrilor la solicitarea C.C.A.P.S.

PARTEA A II-A
ARBITRUL DE PESCUIT SPORTIV

CAPITOLUL I

A. OBŢINEREA CALITĂŢII DE ARBITRU

Articolul 10

Arbitrul de Pescuit Sportiv  este persoana care are calificarea necesară conducerii competiţiilor de Pescuit Sportiv şi Casting.

Articolul 11
Poate deveni arbitru de Pescuit Sportiv, orice cetăţean român  precum şi orice cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 14 ani, a absolvit un curs de arbitri de Pescuit Sportiv  şi nu a suferit condamnări penale.

Articolul 12
Condiţiile pentru înscrierea la cursurile de arbitri, modul de funcţionare, desfăşurare şi programa analitică pentru pregătirea unitară a cursanţilor se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv , conform recomandărilor privind organizarea şi funcţionarea cursurilor pentru formarea de arbitri.

Articolul 13
Comisiile judeţene ale arbitrilor vor comunica în scris Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, prin Asociaţiile judeţene, tabelul cu absolvenţii cursurilor.

B. CLASIFICAREA ARBITRILOR

Articolul 14

Arbitrii de Pescuit Sportiv se clasifică în următoarele categorii:
a) arbitri divizionari;
b) arbitri de categoria I;

c) arbitri stagiari.

Articolul 15

1. În competiţiile de Pescuit sportiv si Casting organizate de F.R.P.S, pot fi delegaţi arbitri după cum urmează:
Pescuit Sportiv şi Casting:
– arbitri stagiari – până la categoria judeţeană;
– arbitri de categoria I-a  – până la nivelul Asociaţiilor sau Cluburilor zonale.

– arbitri divizionari – până la nivel national  si international, la competitiile organizate de F.R.P.S sau la cererea unor cluburi (asociatii)din strainatate;  
2. Arbitrii pot fi delegaţi ca arbitru de rezervă la o categorie imediat superioară;
3. Arbitrii propuşi pentru promovare pot fi delegaţi şi la o categorie imediat superioară;
4. C.C.A.P.S  îşi rezervă dreptul de a delega sau nu, orice arbitru de Pescuit Sportiv.

Articolul 16

Pentru a se menţine în loturi, arbitrii trebuie să fie în limita de vârstă pevazuta de regulament (14-65 ani);

Articolul 17

Arbitrii pot deveni arbitri onorifici la propunerea comisiilor judeţene ale arbitrilor, dacă participă efectiv la activitatea comisiei judeţene respective.

Articolul 18

Pentru a conduce competiţiile de Pescuit Sportiv şi Casting, indiferent de categorie, arbitrii sunt obligaţi să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie declaraţi apţi la controlul medical;
b) să promoveze probele şi normele de control privind pregătirea, stabilite de C.C.A.P.S;
c) să promoveze testele.

Articolul 19

Arbitrii care nu promovează sau care nu susțin testele vor fi reţinuţi de la delegări.

C. PROMOVAREA ŞI RETROGRADAREA ARBITRILOR

Articolul 20

1. Obtinerea calitatii de arbitru de Pescuit Sportiv si promovarea acestora într-o categorie superioară se fac pe bază de examen, anual, după cum urmează:
a) arbitru stagiar – după absolvirea cursului şi promovarea examenului;
b) arbitru de categoria I si arbitru divizionar – pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (competiţii arbitrate şi note obţinute).

Articolul 21

Comisia de examinare pentru arbitrii stagiari se numeşte de comisia judeţeană a arbitrilor;

Pentru arbitrii de categoria I-a si arbitrii divizionari, comisia de examinare se numeste de C.C.A.P.S ;

Articolul 22

Condiţiile care trebuie îndeplinite de candidaţii la examenul de promovare pentru categoria a I-a sunt:
a) să aibă cel puţin 12 luni vechime ca arbitru stagiar;
b) să fi condus ca arbitru cel puţin 12 competiţii oficiale, indiferent de nivel;
c) să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de comisia de arbitri;
d) să nu fi suferit sancţiuni pentru neprezentare la competiţii sau pentru competiţii arbitrate în mod necorespunzător ;

Articolul 23

C.C.A.P.S  poate aproba reducerea de stagiu şi a numărului de competiţii pentru concurenţii la o treapta superioara in arbitrajul de Pescuit Sportiv, cu un procent cuprins intre 0-30 % , in functie de calitatile fiecarui candidat;

Articolul 24

Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare, indiferent de categorie, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cerere de înscriere;
b) fişa tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv);
c) lista competiţiilor conduse in calitate de arbitru în perioada premergătoare examenului, avizată de preşedintele comisiei judeţene a arbitrilor;
d) certificat de cazier judiciar (să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie);
e) avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medical;
f) recomandarea comisiei judeţene a arbitrilor.

Articolul 25

Nota minima de absolvire a examenului de promovare într-o categorie superioară este nota 7.
Articolul 26
Ocuparea locurilor vacante se face prin concurs sau în mod excepțional la propunerea C.C.A.P.S;

Articolul 27

Locurile stabilite de C.C.A.P.S  pentru fiecare lot divizionar se pot vacanta datorită:
a) încetării activităţii pentru motive bine întemeiate;
b) retrogradarea din loturile divizionare;
c) altor motive.

Articolul 28

Arbitrii retrogradaţi într-un lot inferior nu mai pot reveni în eşalonul în care au activat.

Articolul 29

Promovarea prin concurs a arbitrilor se face anual în limita locurilor vacante.

Articolul 30

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv va informa, în timp util (30 zile inainte) comisiile judeţene cu privire la data organizării concursurilor.

Articolul 31

Organizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante din loturile Asociaţiilor sau Cluburilor se face de către C.C.A.P.S

Articolul 32

1. Arbitrii pot fi promovaţi într-o categorie imediat superioară celei detinute, fără concurs, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a) să fie apt medical, declarat de cabinetele medicale (condiţie eliminatorie);
c) să fi fost observat şi propus de minim trei membri ai C.C.A.P.S  pe parcursul a 5 competitii;
d) să promoveze testele conform criteriilor de evaluare a pregătirii stabilite de F.R.P.S şi testele teoretice din Legile Competiţiei.
2. Propunerile de promovare se pot face pe tot parcursul anului.

Articolul 33

Arbitrii candidaţi la concursul de promovare pentru loturile divizionare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Divizia A.
a) să aibă categoria I de clasificare;
b) să fi arbitrat cel puţin 30 competiţii oficiale in aceasta calitate, la nivelul Asociaţiilor sau Cluburilor ;
d) să aibă o medie a notelor la competiţiile observate de minimum 7, în ultimul an competiţional, până la data susţinerii examenului;
e) să aibă vârsta de 18 de ani la 1 ianuarie a anului în care se organizează concursul;
f) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie;
g) să aibă recomandarea C.J.A.P.S;

Divizia B

a) să aibă un stagiu de minimum un an;
a) să fi arbitrat cel puţin 20 competiţii in aceasta calitate, în cadrul Asociaţiilor sau Cluburilor sau Cupa României – faza naţională;
d) să fie absolvenţi de liceu;
e) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie.

 

*pentru orice competitie organizata de F.R.P.S, pina la nivel national inclusiv, va fi desmnat un arbitru SEF(coordonator) care va organiza, va supraveghea si va raspunde de intreaga desfasurare a competitiei din punctul de vedere al arbitrajului ;acesta va intocmi  raportul de arbitraj al competitiei respective, in care , alaturi de observatiile referitoare la arbitraj, va acorda si cite o nota de la 1 la 10 fiecarui arbitru participant, pentru prestatia avuta;

Articolul 34

Concursul de promovare în loturile superioare de arbitri constă din următoarele probe succesive:
a) examen medical (eliminatoriu);
b) test teoretic, constând din 20 de întrebări din « Legile Competiţiei », Regulamentul de Organizare a Activităţii de Pescuit Sportiv şi Casting şi Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Pescuit Sportiv . Se adună notele obţinute la fiecare întrebare, iar suma se împarte la 20. Rezultatul obţinut constituie nota pentru testul teoretic, care nu trebuie să fie mai mică de 7.

Articolul 35

Media de admitere se obţine astfel:

A. Media de admitere va fi compusă astfel:
– 2/3 va reprezenta media notelor rapoartelor de observare pe ultimul an competiţional;
– 1/3 va reprezenta nota la testarea teoretică de la concurs.

B. Pentru Lotul Asociaţiilor sau Cluburilor media de admitere va fi media aritmetică dintre nota obţinută la testarea fizică şi nota obţinută la testul teoretic.

Articolul 36

Dacă în timpul anului competiţional este necesară completarea loturilor divizionare, aceasta se va face prin organizarea unui nou concurs.

Articolul 37

Ocuparea locurilor vacante în loturile divizionare în urma concursurilor de promovare se va face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de arbitrii candidaţi.

Articolul 38

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv poate organiza, în funcţie de necesităţi, cursuri intensive de perfecţionare pentru promovarea în categoriile superioare a unor arbitri cu calităţi şi rezultate deosebite.

Articolul 39
Arbitrii vor fi retrogradaţi:

-dacă se află pe un loc retrogradabil în clasamentul întocmit la sfârşitul anului competiţional în baza mediei aritmetice obţinută dintre media notelor la observare şi nota C.C.A.P.S;
b) dacă se află în una din următoarele situaţii:
– însumează mai mult de 10  reţineri de la delegări, în acelaşi an competiţional;
– au fost notaţi sub nota 7, la două testări teoretice consecutive susţinute într-un an competiţional;
– nu promovează testele fizice, susţinute de două ori în acelaşi an competiţional;
– nu se prezintă la două testări (fizice sau teoretice) consecutive, neavând motive întemeiate.

Articolul 40

Încetarea activităţii arbitrilor se va face în următoarele situaţii:
a) au împlinit vârsta limită stabilită pentru lotul divizionar din care fac parte;
b) în mod nejustificat, nu s-au prezentat la susţinerea a două testări consecutive;
c) au devenit inapţi din punct de vedere medical;
d) dacă se retrag din activitatea de arbitraj.
2. De asemenea arbitrii de o vârstă înaintată îşi vor înceta activitatea dacă C.C.A.P.S consideră că există în loturile inferioare arbitri tineri cu reale calităţi pentru această activitate, susceptibili de a-i înlocui. Această hotărâre poate fi luată doar la începutul unui nou sezon competiţional.

Articolul 41

Excluderea arbitrilor din activitate se face în următoarele cazuri:
a) au încasat sume necuvenite de la Cluburile ale căror echipe le-au arbitrat, sau au modificat, în mod intenţionat, documente justificative de plată în scopul de a încasa sume necuvenite;
b) au solicitat sau acceptat alte avantaje materiale de la Cluburi sau de la alte persoane interesate;
c) s-au prezentat la competiţii sub influenţa băuturilor alcoolice;
d) prin prestaţia lor au viciat grav desfăşurarea şi rezultatul competiţiei;
e) au fost condamnaţi penal cu o pedeapsă privativă de libertate;
f) au iniţiat, participat sau instigat la acţiuni de natura să prejudicieze prestigiul C.C.A.P.S şi F.R.P.S;
g) au o conduită imorală sau săvârşesc fapte care îi fac incompatibili cu calitatea de arbitri.

Articolul 42

O dată cu obţinerea calităţii de arbitru, se eliberează carnetul şi ecusonul de arbitru de către Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv, prin Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv.

Articolul 43
Arbitrilor promovaţi într-o categorie superioară li se va face menţiunea de promovare în carnetul de arbitru.

Articolul 44

Arbitrii sunt obligaţi să-şi vizeze anual carnetul de arbitru astfel:
a) arbitrii divizionari, la Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv;
b) categoria I- a  şi arbitrii stagiari, la Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv.

Articolul 45

Taxele pentru vizele anuale ale arbitrilor se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv şi vor fi vărsate în contul F.R.P.S.
2. Taxele pentru vizele anuale a arbitrilor din Loturile Judeţene vor fi stabilite de C.C.A.P.S la propunerea reprezentantilor Asociatiilor Judetene  si vor fi vărsate în conturile acestora;

Articolul 46

La sfârşitul fiecărui an calendaristic, în baza clasamentului valoric al arbitrilor şi arbitrilor asistenţi, Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv acordă titlul de cel mai bun arbitru al anului respectiv.

CAPITOLUL II
DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RECOMPENSE

A. DREPTURILE ARBITRILOR

Articolul 47

 1. Arbitrii de pescuit sportiv au următoarele drepturi:
  a) să fie delegaţi să arbitreze competiţii de pescuit sportiv şi casting;
  b) să primească baremul legal de arbitraj şi să li se deconteze cheltuielile de transport;
  c) să participe şi să-şi exprime punctele de vedere la reuniunile organizate ale arbitrilor;
  2. În caz de sancţionare, arbitrul are dreptul de a contesta decizia de sancţionare în condiţiile prevăzute de regulament.
 2. B. OBLIGAŢIIILE ARBITRILOR
 3. Articolul 48
  Arbitrii de pescuit sportiv au următoarele obligaţii:
  a) să cunoască, să-şi însuşească şi să aplice întocmai regulamentele de pescuit sportiv şi casting;
  b) să oficieze competiţiile de pescuit sportiv şi casting unde sunt delegaţi ;
  c) să participe la cursurile de instruire, testare (practică şi teoretică) organizate de F.R.P.S;
  d) să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze imediat organele de conducere şi comisia de disciplină a F.R.P.S în cazul în care se petrec astfel de fapte;
  e) să poarte în mod obligatoriu la competiţiile de pescuit sportiv pe care le arbitrează ecusonul F.R.P.S;
  f) să-şi anunţe în scris indisponibilitatea cu cel puţin 10 zile înainte de disputarea unei competiţii (în afara cazurilor de forţă majoră);
  g) să completeze Raportul de arbitraj în mod detaliat, lizibil semnalând orice evenimente în legătură cu desfăşurarea competiţiei şi să-l înainteze în termenul regulamentar la F.R.P.S și Secretariatul comisiilor cu atribuţii jurisdicţionale din cadrul F.R.P.S a concursului respectiv;
  h) să aibă o comportare exemplară în cadrul societăţii;
  i) să nu facă declaraţii în presă, la radio sau televiziune în legătură cu arbitrajul prestat de alţi arbitri;
  j) să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităţii arbitrilor de pescuit sportiv şi casting.
 4. C. RECOMPENSE

Articolul 49

Pentru realizări deosebite obţinute în activitatea de arbitraj, arbitrii pot fi recompensaţi cu distincţii, premii in bani, cupe, diplome, plachete şi titluri de arbitru numărul 1 al anului calendaristic.

CAPITOLUL III
REINTEGRAREA ÎN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ

Articolul 50

Comisia Centrală a Arbitrilor de Pescuit Sportiv poate aproba reintegrarea în activitatea de arbitraj a următoarelor categorii de arbitri:
a) cei declaraţi inapţi medical dacă, în decurs de un an, s-au însănătoşit;
b) cei care s-au retras voluntar din activitatea de arbitraj pentru motive întemeiate şi care îşi manifestă dorinţa de a activa din nou, după o întrerupere de cel mult un an.

Articolul 51

Arbitrii a căror activitate a încetat nemotivat timp de un an calendaristic, vor putea fi reintegraţi în activitatea de arbitraj în lotul imediat inferior celui din care au făcut parte, în urma unei reexaminări teoretice conform dispoziţiilor prezentului regulament.

Articolul 52

Arbitrii care au activat în străinătate (cu aprobarea Comisiei Centrale a Arbitrilor de Pescuit Sportiv) pot fi reintegraţi în lotul din care au făcut parte, dacă fac dovada scrisă a activitatii. F.R.P.S îşi rezervă dreptul de a asimila nivelul la care au activat cu cel din ţară.

CAPITOLUL IV
DISCIPLINA ARBITRILOR

A. DISPOZIŢII PRELIMINARE

Articolul 53

Încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor arbitrilor, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere tehnică sau disciplinară, fiind sancţionată conform prevederilor regulamentare.
Articolul 54

1. Abaterile săvârşite de arbitri în aplicarea ”Legilor Pescuitului”, precum şi abaterile disciplinare se judecă după caz, de compartimentul de specialitate din cadrul F.R.P.S (pentru concursurile organizate de C.I.P.S) sau de comisiile judeţene ale arbitrilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2. Declanşarea acţiunii jurisdicţionale se face ca urmare a săvârşirii unor abateri legate de exercitarea calităţii de arbitru sau pentru alte fapte care, deşi săvârşite în afara activităţii de arbitraj, sunt de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv sau al comisiilor de arbitri.
3. Sesizarea se face din oficiu de către compartimentul de specialitate, urmare a informaţiilor rezultate din rapoartele de observare, acestea constituind documentele de bază în declanşarea şi soluţionarea cauzelor.
4. Sesizarea poate fi făcută şi de Asociaţii, exceptând problemele tehnice de arbitraj, numai cu privire la abateri disciplinare săvârşite, cu prilejul concursurilor oficiale, de pescari, persoane oficiale şi spectatori, nesancţionate de arbitri. În aceste cazuri se poate folosi ca mijloc de probă înregistrarea concursului, numai dacă concursul a fost înregistrat integral.
5. Notarea arbitrilor cu calificativul « satisfăcător » în raportul observatorului de arbitri, atrage sesizarea compartimentului de delegări din cadrul F.R.P.S, iar un calificativ « slab» atrage reţinerea de la delegări.
B. ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Articolul 55

Abaterile săvârşite de arbitri vor fi sancţionate, în raport de gravitatea lor, cu:
a) avertisment;
b) reţinere de la delegări pe timp limitat;
c) retrogradare;
d) excluderea din activitate.

Articolul 56
Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a arbitrului asupra abaterilor săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare.

Articolul 57

Reţinerea de la delegări constă în interzicerea activităţii de arbitru pe termen determinat.

Articolul 58

Retrogradarea constă în trecerea arbitrului dintr-o treaptă ierarhică superioară într-una inferioară.

Articolul 59

Scoaterea din loturile divizionare constă în încetarea activităţii de arbitru la nivelul respectiv.

Articolul 60

Excluderea din activitate constă în radierea din evidenţe şi interzicerea de a mai activa ca arbitru sau de a ocupa funcţii în activitatea de arbitraj.

Articolul 61

Sancţiunile aplicate în temeiul articolului de mai sus nu pot fi date cu suspendarea executării pedepsei.

Articolul 62

Circumstanţele atenuante se consideră acele împrejurări care pot determina reducerea sancţiunii disciplinare. Constituie circumstanţe atenuante:
a) conduita ireproşabilă a arbitrului înainte de săvârşirea abaterii;
b) comportarea sinceră în faţa instanţei disciplinare;
c) săvârşirea abaterii în stare de provocare sau ca urmare a unei emoţii puternice;
d) legitimă apărare.
2. În situaţia constatării existenţei unor circumstanţe atenuante, sancţiunea se poate reduce până la minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă.

Articolul 63
1 Circumstanţele agravante se consideră acele împrejurări care pot determina aplicarea unor sancţiuni mai severe, în funcţie de gravitatea şi urmările faptei comise. Constituie circumstanţe agravante:
a) premeditarea;
b) săvârşirea abaterii sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante sau halucinogene;
c) săvârşirea abaterii din interese materiale;
d) comiterea unei noi abateri disciplinare în decurs de un an de la ultima sancţiune (recidiva).
2. În situaţia constatării existenţei unor circumstanţe agravante, sancţiunea se poate majora până la maximul special prevăzut pentru abaterea respectivă.
3. În cazul existenţei atât a circumstanţelor atenuante, cât şi a circumstanţelor agravante, sancţiunea aplicată nu va putea fi redusă până la minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă, dar va putea fi majorată până la maximul special prevăzut pentru abaterea respectivă.
Articolul 64

Abaterile săvârşite înainte, în timpul sau după terminarea concursului, în zona de concurs sau în afara acesteia, se sancţionează astfel:
1. Avertisment pentru:
a) nerespectarea dispoziţiilor C.I.P.S cu privire la accesul persoanelor la zona de concurs;
b) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a concursului sau a pauzei dintre partidele de pescuit;
c) neverificarea înainte de începerea partidei a zonei de pescuit şi a instalaţiilor anexe (conform C.I.P.S).
2. Excluderea din arbitraj pentru:
– practicarea unui arbitraj tendenţios;
– părăsirea, de către unul din arbitri, a zonei de concurs, (cu excepţia cazurilor de forţă majoră);
– prezentarea la concurs sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate;
– încasarea unor sume de bani necuvenite de la Cluburi sau a altor valori;
– solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, în afara drepturilor oficiale, de la Cluburi sau de la alte persoane interesate;
– a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie;
– iniţiază, participă şi instigă la acţiuni care pot ştirbi prestigiul organelor de conducere ale activităţii sportive, F.R.P.S sau C.I.P.S;
– duce o viaţă imorală (beţii repetate, acte huliganice, provocare de scandaluri etc.);
– modificarea documentului justificativ de plată în vederea încasării, în mod intenţionat, a unor sume de bani necuvenite.
Articolul 65

Greşelile săvârşite în luarea deciziilor în timpul desfăşurării concursului vor fi analizate de comisia de specialitate, care va propune măsuri în consecinţă.

CAPITOLUL V
CĂILE DE ATAC
Articolul 66
Hotărârile de sancţionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronunţării acestora şi numai pentru perioadele competiţionale.
Articolul 67
Arbitrul sancţionat disciplinar pentru abateri prevăzute în prezentul regulament, altele decât cele cu caracter tehnic, poate introduce apel la C.I.P.S şi recurs la Comisia de Recurs a F.R.P.S, hotărârea acesteia putând fi atacată la Tribunal.
Articolul 68
Hotărârile luate de C.I.P.S privind retrogradarea sau excluderea din activitatea de arbitraj, cu excepţia abaterilor disciplinare, pot fi atacate la Comisia de recurs a C.I.P.S (formată din Preşedinţii de onoare)
CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 69
Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, C.C.A.P.S colaborează cu F.R.P.S în condiţiile legii.
Articolul 70

C.C.A.P.S şi FRPS ţin următoarele forme de evidenţă:
a) registru matricol pentru evidenţierea datelor personale ale arbitrilor şi a datelor privind evoluţia lor în legătură cu clasificarea, perfecţionarea şi activitatea practică;
b) fişa de evidenţă a competiţiilor arbitrate şi a calificativelor obţinute.

Articolul 71

Arbitrii de Pescuit Sportiv se pot transfera de la o comisie judeţeană la alta, în mod temporar sau definitiv, cu acordul celor două comisii, pe baza următoarelor documente:
a) cererea de transfer a arbitrului;
b) actele personale din care să rezulte activitatea sa şi domiciliul.

Orice transfer va fi anuntat la C.C.A.P.S de catre comisia judeteana la care s-a transferat arbitrul respectiv;
Articolul 72

Pentru arbitrii care se transferă în alte judeţe, continuarea activităţii în lotul din care fac parte, se aprobă de Comitetului Executiv al F.R.P.S.

Articolul 73

Orice alte probleme în legătură cu activitatea de arbitraj, necuprinse în prezentul Regulament, se vor soluţiona prin hotărâri ale Comitetului Executiv F.R.P.S.

Articolul 74

Prezentul Regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al F.R.P.S în şedinţa din data de …………. şi intră în vigoare începând cu data de …………

Speak Your Mind

*