REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE A COMISIEI ANTIDOPING

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia medicala si de control antidoping este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din statutul FRPS.
Art.2. Comisia medicala si de control antidoping, este structura specializata a FRPS care se ocupa de aspectele medicale legate de sport, în general, si de pescuit sportiv în mod special, precum si de prevenirea si combaterea dopajului în pescuit sportiv.
Art.3. Comisia medicala si de control antidoping are ca sarcina principala asigurarea respectarii reglementarilor privind asistenta medicala si controlul preventiv antidoping pe timpul desfasurarii competitiilor de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia medicala si de control antidoping îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI MEDICALE SI DE CONTROL ANTIDOPING

Art.6. Comisia îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. Analizeaza aspectele medicale în raport cu sportul, în general si pescuit sportiv, în special;
6.2. Elaboreaza propuneri referitoare la prevenirea si tratarea accidentarilor si la patologia specifica pescuitului sportiv;
6.3. Elaboreaza si implementeaza programe de educatie medicala, pe categorii de vârsta si sex, pentru sport în general si pescuit sportiv în special;
6.4. Elaboreaza programul antidoping al FRPS;
6.5. Elaboreaza si implementeaza programe privind prevenirea si combaterea dopajului în pescuit sportiv;
6.6. Organizeaza, dupa caz, cursuri, seminarii, teme, etc, referitoare la problemele aflate în competenta sa;
6.7. Elaboreaza Regulamentul antidoping al FRPS si face propuneri referitoare la domeniul sau, pentru regulamentele sportive aplicabile;
6.8. Consiliaza structurile FRPS pentru respectarea legalitatii si prevenirea încalcarii normelor legale privind medicina sportiva si dopajul;
6.9. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele FRPS cu privire la deficientele sau problemele aparute potrivit obiectului sau de activitate;
6.10. Verifica si recomanda aspecte privind controlul medical în structurile federatiei;
6.11. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.12. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.13. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.14. verifica daca se respecta modul de asigurare a asistentei medicale pe timpul desfasurarii competitiilor conform prevederilor legale;
6.15. verifica carnetele de legitimare înainte de obtinerea vizei anuale din partea federatiei pentru a certifica ca viza medicala se Încadreaza în prevederile legale;
6.16. comunica cluburilor date de interes privind asigurarea asistentei medicale pentru sportivi si oficiali;
6.17. asigura structurilor abilitate tot sprijinul pentru efectuarea probelor antidoping;
6.18. comunica structurilor sportive afiliate lista cu substantele interzise întocmita de A.N.A.;
6.19. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS
Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI MEDICALE SI DE CONTROL ANTIDOPING

Art.7. (1) Comisia medicala si de control antidoping se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
(4) Cel putin unul dintre membri trebuie sa aiba studii de specialitate în domeniul medical.
Art8. Diagrama de relatii a Comisiei Antidoping  este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia medicala si de control antidoping îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia medicala si de control antidoping se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei medicale si de control antidoping este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor sarcinilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei medicale si de control antidoping.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 19. Membrii Comisiei medicale si de control antidoping se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei medicale si de control antidoping va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei medicale si de control antidoping nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art.24. Comisia medicala si de control antidoping îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………………. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………………..
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI MASS MEDIA ȘI TIPĂRITURI

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia pentru mass media si tiparituri este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia pentru mass media si tiparituri este structura specializata a FRPSîn domeniul relatiilor cu mass-media si editarii publicatiilor propri ale FRPS.
Art.3. Comisia pentru mass media si tiparituri are ca sarcina principala stabilirea si permanentizarea relatiilor cu reprezentantii mass-media, editarea publicatiilor proprii ale FRPS si gestionarea evenimentelor publice de promovare a imaginii ramurii sportive pescuit sportiv, realizarea comunicarii interne si externe a F.R.P.S.
Art.4. Activitatea Comisiei pentru mass media si tiparituri este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU MASS MEDIA SI TIPARITURI
Art.6. Comisia pentru mass-media si tiparituri are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza si supune spre avizare Biroului Federal planul de activitate în domeniul relatiilor FRPS cu mass-media si programul editorial (tiparituri);
6.2. elaboreaza strategia anuala de comunicare si relatii publice a FRPS (identificarea publicului tinta, gasirea canalelor de transmisie cele mai performante si adaptate publicului tinta, elaborarea continutului mesajelor transmise etc.);
6.3. asigura relatiile FRPS cu mass-media;
6.4. organizeaza si asigura participarea FRPS la seminarii, conferinte, precum si alte asemenea manifestari organizate în tara sau strainatate;
6.5. organizeaza functionarea activitatii de informare-documentare la nivelul F.R.P.S.;
6.6. organizeaza în colaborare cu celelalte comisii de specialitate din cadrul FRPS actiunile si evenimentele de informare si promovare a imaginii institutiei (conferinte de presa, briefinguri, declaratii de presa etc.) si asigura desfasurarea acestora;
6.7. monitorizeaza presa si elaboreaza rapoarte periodice privind modul de reflectare a activitatii FRPS în mass-media;
6.8. întocmeste si difuzeaza comunicate oficiale privind activitatea F.R.P.S.;
6.9. redacteaza raspunsuri la articolele aparute în presa referitoare la F.R.P.S.;
6.10. actualizeaza în colaborare cu Comisia de Istorie si Statistica website-ul F.R.P.S.;
6.11. editeaza periodic în colaborare cu celelalte comisii de specialitate buletinul informativ al F.R.P.S., precum si alte materiale specifice domeniului sau de activitate (pliante, brosuri de prezentare, afise, CD, DVD etc.);
6.12. eleboreaza propuneri cu privire la publicatiile periodice ale F.R.P.S., stabileste conceptul editorial si continutul acestora;
6.13. supravegheaza modul de pregatire si emitere a acreditarilor pentru mass-media la evenimentele organizate de F.R.P.S.;
6.14. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.15. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.16. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.17. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI PENTRU MASS-MEDIA SI TIPARITURI SI DIAGRAMA DE RELATII
Art.7. (1) Comisia pentru mass media si tiparituri se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice alta modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei pentru mass media si tiparituri se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele C.P.P. si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia pentru mass media si tiparituri se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei pentru mass media si tiparituri.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei pentru mass media si tiparituri se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei pentru mass media si tiparituri va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei pentru mass media si tiparituri nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia pentru mass media si tiparituri îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei;
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de care FRPS
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de ………………  desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data ……………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL COMISIEI DE COMPETITII

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE
Art.1. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este structura specializata a FRPS în domeniul organizarii si desfasurarii activitatii competitionale, precum si cel al elaborarii si aplicarii normelor si reglementarilor referitoare la legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor.
Art.3. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive are ca sarcina principala asigurarea bunei functionari a sistemului competitional de pescuit sportiv si a procedurilor de legitimare, transferare si clasificare sportiva în conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.
Art.4. Activitatea Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.
Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERURI SI CLASIFICARI SPORTIVE

Art.6. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza proiectul calendarului anual competitional si BVC aferent, pe care îl supun aprobarii Biroului Federal, precum si Regulamente de functionare pe categorii de activitate;
6.2. elaboreaza Regulamentele de desfasurare ale competitiilor organizate de federatie;
6.3. asigura, pregateste si organizeaza în conditii optime competitiile sportive republicane mentionate la punctul 2), inclusiv omologarea pistei de concurs;
6.4. desemneaza observatorii federali la etapele oficiale din competitiile republicane sau atunci când se solicita pentru alte competitii;
6.5. omologheaza rezultatele etapelor oficiale din competitii, întocmeste clasamentele finale si propune decernarea premiilor;
6.6. tine evidenta competitiilor  republicane interne si internationale desfasurate în tara si în strainatate;
6.7. (organizeaza) tine evidenta cu structurile sportive de pescuit sportiv afiliate, a sportivilor legitimati si/sau clasificati; propune Biroului Federal afilierea de noi structuri sportive;
6.8. rezolva legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor conform normelor în vigoare;
6.9. solutioneaza cererile de transferare ale sportivilor în conformitate cu prevederile Regulamentului de transferari;
6.10. tine evidenta participarii sportivilor la competitiile interne si internationale si acorda clasificarea sportivilor, conform Regulamentului de clasificare sportiva;
6.11. propune Biroului Federal acordarea clasificarii sportive de maestru al sportului;
6.12. judeca, în prima instanta, orice contestatie referitoare la competitiile  programate;
6.13. organizeaza cursuri de instruire sau de formare/perfectionare profesionala pentru activitatea de pescuit sportiv;
6.14. acorda sprijin logistic structurilor sportive de pescuit sportiv afiliate sau celor care doresc sa se afilieze la F.R.P.S;
6.15. prezinta Biroului Federal un raport al activitatii anuale în ultima luna a anului;
6.16. conlucreaza cu celelalte comisii pentru solutionarea unor probleme curente privind desfasurarea în conditii normale a competitiilor sportive din calendarul anual;
6.17. întocmeste si pastreaza la zi evidentele speciale: Registrul de afilieri sportive, Registrul de evidenta al sportivilor legitimati, Registrul de evidenta al transferarii sportivilor, Registrul de evidenta al sportivilor clasificati;
6.18. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.19. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.20. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.21. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI CENTRALE DE COMPETITII, LEGITIMARI, TRANSFERURI SI CLASIFICARI SPORTIVE

Art.7. (1) Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive se compune din:
presedinte;
…………… membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
• presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S;
• membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a Comisiei este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE
Art.9. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
• apelul celor convocati;
• verificarea legalitatii întrunirii;
• prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
• abordarea tematicii propuse;
• discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei.
Capitolul V
DISPOZITII FINALE
Art.19. Membrii Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei Centrale de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia Centrala de Competitii, Legitimari, Transferuri si Clasificari Sportive îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
• de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
• de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre F.R.P.S.
Art. 28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de ……………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ……………………
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

Statut FRPS

INTERPRETAREA UNOR TERMENI

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

1) Federaţia Internaţională: Confederaţia Internaţională de Pescuit Sportiv (CIPS) – Confederaţia Internațională de pescuit sportiv;

2) Federaţia Internaţională de Pescuit Sportiv în Ape Dulci;

3) ANTS – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret;

4)Federația Română De Pescuit Sportiv  (FRPS) FRPS este o structură sportivă de interes național şi de utilitate publică constituită prin asocierea cluburilor sportive, a asociațiilor județene de pescuit sportiv și a asociației municipale de pescuit sportiv București;

5)Club sportivstructură sportivă cu personalitate juridică, constituită în condițiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ, ori persoane juridice de drept public;

6) Asociaţii sportivesocietate civilă fără personalitate juridică, constituită potrivit prevederilor Codului Civil şi aleLegii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

7)Asociația Judeţeană de Pescuit Sportiv (AJPS) / Asociația Municipală de Pescuit Sportiv București (AMPSB)persoană juridică de drept privat, constituite potrivit prevederilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, având drept scop organizarea activității de pescuit sportiv la nivel local, cu respectarea statutului și regulamentelor FRPS;

8)Secţiile de pescuit sportivsubunitate în cadrul unui club sportiv sau asociaţie sportivă constituită potrivit prevederilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare

9)Afiliereact juridic care reprezintă decizia luată de FRPS de a admite printre membrii săi o structură sportivă; ca relaţie juridică este legătura care uneşte o Federaţie sportivă naţională cu fiecare structură sportivă afiliată (de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting);

10)Membru afiliatstructuri sportive de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting (cluburi sportive, Asociații Judeţene de Pescuit Sportiv și Asociația Municipală de Pescuit Sportiv Bucureşti) afiliate la FRPS, în condiţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentului statut;

11)Adunarea Generalăorganul de conducere al Federaţiei Române de Pescuit Sportiv la Crap, Staţionar, Răpitori, Muscă Artificială, Pescuit Marin şi Casting, în continuare FRPS, alcătuit din totalitatea membrilor afiliaţi;

12)Comitetul Executivorganul de conducere al FRPS, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, fiind constituit în conformitate cu prezentul statut;(C.E)

13)Comitetul de Urgențăorganul de conducere executivă al FRPS între ședințele Comitetului Executiv al FRPS, constituit în conformitate cu dispozițiile statutului FRPS;

14)Legitimaţieactul juridic bilateral stabilit între o structură sportivă cu secţie de pescuit sportiv şi un sportiv prin care sunt asumate drepturi şi obligaţii reciproce;

15)Legitimaţie sportivădocument care atestă apartenenţa unui sportiv la un club sportiv sau asociaţie sportivă;

16) Oficialpersoană care reprezintă sau care este delegată să reprezinte FRPS;

17)Arbitrupersoană competentă să evalueze calitatea prestaţiei, respectarea regulilor şi să aplice sancţiunile în cadrul unei competiţii sportive.

18)Observatortoate categoriile de observatori oficiali;

19)Calendar competiţionalcalendarul tuturor competiţiilor oficiale tutelate de FRSP desfăşurate la nivel naţional şi internaţional.

20)Competiție oficialăorice competiție de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting, organizată în conformitate cu prevederile statutului și regulamentelor FRPS de către FRPS/ AJPS/AMPSB;

21)Majoritate simplăreprezintă jumătate plus unul (1/2 plus unu) din totalul membrilor afiliaţi cu drept de vot.

22)Majoritate absolutăreprezintă jumătate plus unu (1/2 plus unu) din totalul membrilor afiliaţi cu drept de vot.

23)Majoritate calificatăeste determinată de prevederile prezentului statut ca fiind de 2/3 din totalul membrilor afiliaţi prezenţi cu drept de vot.

24)Majoritate relativăreprezintă numărul cel mai mare de voturi obţinute de un candidat în raport cu voturile obţinute de ceilalţi candidaţi.

25)Taxasumă de bani pe care o achită membrul FRPS, sportivii, antrenorii, arbitrii în schimbul unor servicii prestate sau al anumitor drepturi, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele FRPS.

26) Cotizaţiesumă de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii FRPS, în condiţiile şi la termenele stabilite de regulamentele FRPS.

27)Penalitatesancţiune pecuniară ce constă în sume de bani pe care cel care săvârşeşte o abatere disciplinară / o încălcare a prevederilor prezentului statut, a regulamentelor şi normelor FRPS, este obligată să o plătească în contul FRPS

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică și pentru genul feminin. Orice termen folosit la singular poate avea și sens de plural și vice-versa.

28)Birou Federal – organul de administrare al Federaţiei care asigură ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale.

CAPITOLUL I.

PREVEDERI GENERALE

Art. 1 – Denumire şi statut juridic

1.1. Denumirea federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PESCUIT SPORTIV  potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei cu nr. 88730 din data de 07.09.2010.

1.2. Federaţia Română de Pescuit Sportiv, în continuare FRPS, este o structură sportivă, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, autonomă, neguvernamentală și neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic.

1.3. FRPS se constituie din asocierea cluburilor sportive care au în obiectul de activitate secţii pe ramura sportivă “pescuit sportiv” şi asociaţiile judeţene de pescuit sportiv şi a Municipiului Bucureşti de pescuit sportiv, afiliate şi recunoscute conform legii.

1.4. Orice discurs, manifestare sau afiș cu caracter rasial, politic, sindical sau religios este interzis cu ocazia competiţiilor de pescuit sportiv ;

1.5. Federaţia Română de Pescuit Sportiv este autorizata de Ministerul Tineretului si Sportului cu autorizaţia nr.115 din 20.08.2013 şi este recunoscuta ca structura sportiva cu certificatul de identitate sportiva nr.0075101, nr. de identitate din Registrul Sportiv AB/C/00002/2013 din 20.08.2013 si înscrisă in Registrul Special sub nr.101.

1.6. Federaţia Romana de Pescuit Sportiv deţine autorizaţia de afiliere la Confederaţia Internaţionala de pescuit sportiv nr.1141 din 15.04.2013 eliberata de Ministerului si Sportului fiind singura structura sportiva recunoscuta cu drept de reprezentare a României la organismele sportive internaţionale.

1.7. În cadrul activității FRPS, se folosește limba română.

Art. 2 – Sediul

Sediul FRPS este situat în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr.7, judeţul Alba şi nu poate fi mutat în altă localitate decât cu aprobarea Adunării Generale. Schimbarea sediului FRPS la o altă adresă, în aceeaşi localitate, se poate face cu aprobarea Comitetului Executiv.

Art. 3 – Durata de funcţionare

FRPS funcţionează pe o durată nedeterminată.

Art. 4 – Patrimoniul iniţial

La data constituirii, patrimoniul iniţial al FRPS însuma contribuţia în bani a membrilor fondatori, atât în activ, cât şi în pasiv.

Art. 5 – Însemne

5.1. Marca combinata (verbala si figurativă ) FRPS este înregistrata la Oficiul de Stat pt invenţii si mărci cu certificat de înregistrare a mărcii nr. 116025 din 01.08.2011.

5.2. Emblema FRPS poate fi modificată numai prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 6 – Afiliere internaţională

6.1. FRPS se va afilia la CIPS şi va fi recunoscută de acestea, conform statutelor lor, drept singura autoritate a pescuitului sportiv din România.

6.2. În activitatea lor, membrii afiliaţi, pescarii sportivi, oficialii şi membrii comisiilor FRPS sunt obligaţi:

a) să respecte regulamentele elaborate de CIPS;

b) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play;

c) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele şi deciziile CIPS, precum și deciziile FRPS;

d) să combată violenţa în sport.

6.3. În conformitate cu dispozițiile statutului CIPS, în subordinea directă a FRPS, funcționează Comisia Centrală de Arbitri.

Art. 7 – Scop şi obiective

7.1. Scopul Federaţiei Române de Pescuit Sportiv îl constituie organizarea, administrarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii pe ramura de sport „pescuit sportiv” pe teritoriul României la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cădeţi, tineret, veterani, persoane cu handicap) având următoarele discipline:

a) pescuit sportiv în ape dulci, având ca probe sportive următoarele:

– pescuit sportiv la crap;

– pescuit staţionar;

– pescuit cu coşuleţ (feeder);

– pescuit sportiv la biban negru;

– pescuit sportiv cu momeli naturale de pe mal

– pescuit sportiv la peşti răpitori din barcă;

– pescuit sportiv la peşti răpitori de pe mal;

– pescuit sportiv la copcă;

b) pescuit sportiv la muscă artificială, având ca probe sportive următoarele:

– pescuit sportiv la muscă artificială de pe mal pe echipe;

– pescuit sportiv la muscă artificială de pe mal individual;

c) pescuit marin, având ca probe următoarele:

– pescuit din barcă individual

– pescuit de pe mal individual

– pescuit de pe mal în echipă;

d) casting, având ca probe următoarele:

– aruncat la punct fix cu muscă artificială;

– aruncat la distanţă cu muscă artificială cu o singură mână;

– aruncat cu elan la ţintă cu năluci artificiale;

– aruncat la punct fix cu năluci artificiale;

– aruncat cu năluci cu o singură mână;

– aruncat la distanţă cu muscă artificială cu două mâini;

– aruncat la distanţă cu năluci artificiale cu două mâini;

– probă combinată (precizie şi distanţă);

– probă combinată cu două mâini.”

7. 2.În acest sens, principalele obiective ale FRPS sunt:

a) dezvoltarea şi promovarea practicării pescuitului sportiv pe teritoriul României;

b) organizarea, administrarea, coordonarea și controlul activităţii de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitori, muscă artificială, pescuit marin şi casting pe plan naţional;

c) reprezentarea şi apărarea intereselor pescuitului sportiv pe plan intern şi internaţional;

d) promovarea pescuitului sportiv românesc, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;

e) organizarea competițiilor de pescuit sportiv aflate în competența sa, potrivit statutului și regulamentelor proprii;

f) elaborarea de statute, regulamente, directive, decizii şi alte norme, precum și asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestora;

g) prevenirea şi sancţionarea încălcării statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor FRPS şi CIPS;

h) prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în pescuit sportiv, precum şi protejarea activităţii de pescuit sportiv de orice abuzuri.

7.3. În vederea realizării obiectivelor sale FRPS exercită următoarele atribuţii principale:

a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a pescuitului sportiv şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;

b) elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru activitatea proprie şi activitatea pescuitului sportiv, în general;

c) stabileşte calendarul competiţional anual;

d) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional în baza normelor şi regulamentelor adoptate potrivit statutului FRPS;

e) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de pescuit sportiv privind formarea, perfecţionarea continuă, clasificarea şi promovarea acestora, pe baza regulamentului propriu de funcţionare;

f) elaborează şi realizează planurile de pregătire şi de participare la competiţiile internaţionale;

g) exercită supravegherea, controlul şi puterea disciplinară în termenii prevăzuţi de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul şi regulamentele proprii;

h) organizează sau tutelează competiţiile de pescuit sportiv oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul ANTS;

i) promovează măsuri de prevenire şi control al folosirii substanţelor şi / sau a metodelor interzise destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică sau să modifice rezultatele competiţiilor, în concordanţă cu reglementările legale;

j) întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport conform Legii nr. 4/2008, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi toleranţei în activitatea sportivă;

k) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu în conformitate cu prevederile legale, ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii;

l) asigură mijloacele financiare şi materiale prin efort propriu, din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate a Federaţiei, organizate în unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică;

m) poate înfiinţa societăţi comerciale şi / sau poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesorial şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Federaţiei;

n) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea pescuitului sportiv şi în alte domenii de interes;

o) elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea în pescuitul sportiv;

p) organizează baza de date a FRPS privind activitatea de pescuit sportiv din România;

q) asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organele internaţionale la care FRPS este afiliată;

Art. 8 – Non-discriminarea, lupta împotriva rasismului şi combaterea violenţei în sport

8.1. Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de persoane, având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientarea politică sau orice alt motiv este strict interzisă.

8.2. Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform regulamentului disciplinar CIPS/FRPS.

8.3. Violenţa în competiţiile de pescuit sportiv este interzisă.

CAPITOLU II.

MEMBRI FRPS

Art. 9. Sunt membri ai F.R.P.S. Asociaţiile Judeţene de pescuit sportiv şi cea a Municipiului Bucureşti, Cluburile Sportive cu secţii de pescuit sportiv, precum şi alte structuri sportive cu secţii de pescuit sportiv, care consimt să adere la Federaţie.

9.1. F. R. P.S. poate avea şi membri de onoare, desemnaţi din rândul foştilor sportivi, tehnicieni, manageri sportivi, etc. care au avut o contribuţie importantă la susţinerea activităţii Federaţiei. Membri de onoare nu au drept de vot.

9.2. Pot fi membri de onoare şi persoane fizice sau juridice care contribuie sau atrag surse de venituri pentru F.R.P.S. precum şi cei care şi-au adus o contribuţie proprie deosebită la dezvoltarea pescuitului sportiv.

Art .10. Calitatea de membru al F.R.P.S. se dobândeşte, prin afiliere, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale, la propunerea biroului.

Biroul poate hotărî afilierea cu titlu provizoriu, a unui nou membru, în termen de 30 zile de la data înregistrării cererii. Această hotărâre urmeaza a fi supusă aprobării primei Adunări Generale a F.R.P.S, care va decide afilierea definitivă. Membrul afiliat cu titlu provizoriu beneficiază de toate drepturile prevăzute în statutul F.R.P.S., cu excepţia dreptului la vot.

Art. 11. Membrii F.R.P.S. au următorele drepturi:

a) Membrii afiliaţi :

să exercite competenţele ce le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile Federaţiei;

– să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competentă şi fără a încălca autoritatea F.R.P.S.;

– să participe la competiţiile şi activităţile organizate de F. R. P.S.;

– să participe, prin reprezentanţii lor, la Adunările Generale ale F.R.P.S., să facă propuneri pentru desemnarea organelor de conducere şi structurilor de control ale F.R.P.S., să-şi exercite dreptul de vot şi să fie ales;

– să prezinte propuneri Biroului şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor;

– să iniţieze proiecte de măsuri pentru dezvoltarea pescuitului sportiv în România.

b) Membrii de onoare şi invitaţii au urmatoarele drepturi:

să participe la Adunările Generale în calitate de invitaţi, la dezbateri asupra regulamentelor şi normativele supuse dezbaterilor;

– să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi practicării pescuitului sportiv;

Art. 12. Membri F.R.P.S. au următoarele obligaţii :

– respectarea statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor organelor de conducere, comisiilor şi reprezentanţiilor F.R.P.S..;

– respectarea şi apărarea imaginii şi prestigiului F.R.P.S., a structurilor de conducere şi oficialilor acesteia;

– conservarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor F.R.P.S. la care au aderat prin afiliere;

– rezolvarea independentă a activităţiilor sportive, juridice, economice şi administrative în domeniul de referinţă ce le sunt atribuite;

– verificărea modului de îndeplinire a obligaţiilor primite de către reprezentanţii F.R.P.S. şi membrii proprii;

– participarea la activităţile pentru care au fost desemnaţi şi aducerea contribuţiei proprii la dezvoltarea pescuitului sportiv;

– achitarea integrală şi în termen a taxelor şi cotizaţiilor stabilite de F.R.P.S.

Art.13. Calitatea de membru al F.R.P.S. încetează în următoarele situaţii:

13.1.  a) Pentru structurile afiliate :

– retragerea din Federaţie;

– dizolvarea structurii afiliate;

– dizolvarea Federaţiei;

– excluderea structurii afiliate cu aprobarea Adunării Generale, la propunerea Biroului pentru:

– neparticiparea pe o perioada de 2 ani la activităţile organizate de F.R.P.S;

– revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi în consecinţă radierea din Registrul Sportiv;

neplata cotizaţiei sau a taxelor anuale;

b) Pentru ceilalţi membri :

– prin deces ;

– prin demisie ;

– prin excludere, ca urmare a Hotărârii Adunării Generale, la propunerea Biroului Federal, pentru încălcări grave ale statutului şi normelor federale precum şi pentru conduită necorespunzătoare, constând în defăimarea activităţii, lipsă de activitate şi implicare şi altele asemenea;

 • prin desfiinţare, în cazul persoanelor juridice.

Art.14. Afilierea.

Afilierea reprezintă decizia luată de F.R.P.S. de a admite printre membri săi o structură sportivă.

Afilierea se face pe baza unei cereri tip emisă de F.R.P.S. Cererea se depune la secretarul general al F.R.P.S., la ea anexându-se documentele prevăzute de lege. Pe baza acestora, Biroul hotărăşte asupra admiterii sau respingerii afilierii provizorii şi comunică răspunsul în termen de 15 zile de la depunerea cererii.

Hotărârea va fi supusă spre aprobare sau afiliere definitivă primei Adunări Generale.

Între admiterea afilierii provizorii date de Birou şi supunerea ei spre aprobarea Adunării Generale, structura care a făcut cererea are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca orice membru afiliat, cu excepţia dreptului la vot. Se poate afilia orice club, asociaţie sau structură cu secţie de pescuit sportiv, legal constituită.

Pentru a putea participa la competiţiile oficiale toate structurile trebuie să fie afiliate la F.R.P.S.. Structurile neafiliate pot participa în calitate de invitat la celelalte activităţi desfăşurate de F.R.P.S. sau de membrii F.R.P.S.

Structurile sportive retrase sau excluse din Federaţie se pot reafilia la cerere, urmând procedura mai sus menţionată.

CAPITOLUL III.

STRUCTURILE DE CONDUCERE, CONTROL, COLEGIILE ŞI COMISIILE CENTRALE ALE F.R.P.S.

Art. 15. La nivelul F.R.P.S. îşi desfăşoară activitatea următoarele structuri :

15.1.Organele de conducere şi administrare :

Adunarea Generală;

– Biroul Federal;

– Comitetul Executiv;

– Preşedintele.

15.2. Structuri de control:

– Comisia de Cenzori – verifică legalitatea actelor financiar contabile;

– Comisia de Apel – verifică legalitatea deciziilor comisiilor si colegiilor centrale.

15.3. Comisii si colegii centrale:

 • Comisia centrală a antrenorilor;

 • Comisia centrală a arbitrilor;

 • Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive;

 • Comisia de disciplină;

 • Comisia pentru mass media si tipărituri;
 • Comisia medicală şi control antidoping;

 • Comisia de copii şi juniori ;

 • Comisia de echipament, materiale şi baze sportive ;

 • Comisia de relaţii internaţionale;

 • Comisia juridică;

 • Comisia de istorie şi statistică;

 • Comisia de proiecte şi parteneriate şi patrimoniu;

 • Colegiul observatorilor.

Pentru desfăşurarea în condiţii foarte bune a activităţii pe linie de pescuit sportiv Biroul poate aproba, la propunerea secretarului general, constituirea şi a altor comisii centrale ale F.R.P.S..

Biroul şi C.E. îşi organizează şi desfăşoară activitatea conform propriilor regulamente, aprobate de Adunarea Generală.

Structurile de control, colegiile şi comisiile îşi organizează şi desfăşoară activitatea conform propriilor regulamente, aprobate de Birou.

Preşedinţii comisiilor sunt numiţi de Birou, cu excepţia structurilor de control.

Art. 16. Adunarea Generală este autoritatea supremă a F.R.P.S. şi este constituită din membrii afiliaţi cu drept de vot.

Pot participa ca invitaţi, fără drept de vot, membrii de onoare, reprezentanţii unor organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, persoane fizice sau juridice implicate în dezvoltarea educaţiei fizice şi sportului, foşti tehnicieni şi sportivi care şi-au adus o contribuţie majoră la reprezentarea pescuitului sportiv, ziarişti, sportivi, etc.

Art. 17. Adunarea generală este:

– Adunarea Generală Ordinară;

– Adunarea Generală Extraordinară;

– Adunarea Generală de Alegeri.

Art. 18.Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii:

– aprobă statutul şi modificările ulterioare aduse acestuia, cu avizul A.N.S.T.;

– aprobă strategia activităţii, programe şi planuri pe termen mediu şi lung, planurile anuale de activitate;

– analizează activitatea desfăşurată de F.R.P.S. pe diferite perioade;

– aprobă execuţia bugetară pe anul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul ce urmează;

– aprobă, la propunerea Biroului, sistemul şi calendarul competiţional naţional şi regulamentul de clasificare sportivă;

– aprobă regulamentele în domeniul pescuitului sportiv şi modificările ulterioare aduse acestuia;

– aprobă emblema, insigna şi steagul F.R.P.S.;

– aprobă completarea şi revocarea membrilor Biroului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 25 ultimul aliniat, a Comisiei de Cenzori şi a Comisiei de Apel;

– desemnează, la propunerea Biroului, membrii de onoare ai F.R.P.S., putând desemna şi un preşedinte de onoare;

– aprobă anual cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de Federaţie;

– admite sau exclude membrii F.R.P.S., după caz, la propunerea Biroului;

– hotărăşte asupra dizolvării sau lichidării Federaţiei, precum şi asupra destinaţiei bunurilor rămase;

– exercită şi alte atribuţii prevăzute de statut sau de lege.

Art.19.  Adunarea Generală este statuar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot. În situaţia în care nu se întruneşte numărul necesar, se va convoca o nouă Adunare Generală în termen de maxim 10 zile, aceasta fiind statuară indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi.

Delegaţii structurilor sportive afiliate, prezenţi la Adunare, au dreptul la un singur vot, votul prin procură nefiind admis.

Adunarea Generală este condusă, de regulă, de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicePreşedinţi delegat de preşedinte.

Nimeni nu este constrâns să voteze.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă (½ plus unu) a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi, în afară de cazurile de mai jos in care este necesară :

a) cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi:

– pentru modificări şi completări ale statutului;

– pentru admiterea sau excluderea membrilor afiliaţi;

– pentru schimbarea sediului Federaţiei;

– pentru completarea ordinii de zi.

b) cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi şi absenţi:

– pentru schimbarea scopului Federaţiei;

– pentru dizolvarea Federaţiei.

Hotărârile luate în condiţiile legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membriiindiferent dacă au luat sau nu parte la Adunare si intră în vigoare în termen de 15 zile de la adoptarea lor, dacă nu se stabilesc alte termene.

Hotărârile contrare legii şi prezentului statut pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii afiliaţi, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă sau de la data Adunării, dacă au fost prezenţi.

Cheltuielile determinate de participarea la Adunarea Generală sunt suportate de fiecare membru afiliat.

Art. 20. Adunarea Generală Ordinarăse desfăşoară, în primul trimestru din anul următor şi va fi convocată de Birou cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, in scris (fax, poştă, e-mail, etc) ordinea de zi.

20.1. La Adunarea Generală Ordinară au drept de vot reprezentanţii membrilor afiliaţi.

20.2. Prevederile art. 19 se aplică şi Adunării Generale Ordinare.

Art. 21. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, in scris (fax, poştă,e-mail, etc) ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată:

21.1. De către preşedinte.

21.2. De către majoritatea simplă a Biroului.

21.3. Printr-o moţiune de neîncredere în activitatea Biroului, semnată de cel putin ½ din delegaţii cu drept de vot care au participat la ultima Adunare Generală.

21.4. De către A.N.S.T. în cazuri excepţionale: abateri grave de la normele generale privind activitatea sportivă, de la prevederile statutului şi regulamentelor F.R.P.S.. activitate necorespunzătoare a organelor de conducere a F.R.P.S..

21.5. Prevederile art. 26 si 26.1 se aplică şi Adunării Generale Extraordinare.

Art. 22. Adunarea Generală de Alegeri  se desfăşoară o data la 4 ani şi va fi convocată de Birou cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, ocazie cu care se transmite membrilor afiliaţi, în scris (fax, poştă,e-mail, etc) ordinea de zi.

Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale de Alegeri, membrii afiliaţi vor înainta la F.R.P.S. propunerile nominale pentru Birou însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor, confirmarea acceptării şi un curriculum vitae al acestora.

Validarea candidaturilor se va face intr-o şedinţă a Biroului sau C.E. care se va desfăşura ulterior încheierii perioadei de înscriere.

Alegerea Biroului se va face prin vot secret, pe funcţii, putând fi declarat ales ca membru, un singur reprezentant al unei structuri sportive.

În cazul în care pentru o anumită funcţie a fost propus un singur candidat, alegerea acestuia se poate face şi prin vot deschis.

Persoanele nominalizate pentru aceste funcţii eligibile pot candida numai pentru o singură funcţie, respectiv preşedinte, vicepreşedinte sau membru.

Candidaţii sunt declaraţi aleşi după cum urmează:

preşedintele şi vicepreşedintele numai dacă întrunesc majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi la Adunarea Generală. În situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru aceste funcţii, nu s-a întrunit majoritatea simplă a voturilor pentru nici un candidat, se va organiza un al doilea tur de scrutin, în care vor participa primii doi candidaţi, în ordinea dată de numărul de voturi obţinute la primul tur de scrutin. La al doilea tur de scrutin va fi ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi.

membrii Biroului vor fi declaraţi aleşi din rândul candidaţilor care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la completarea numărului stabilit. Dacă pentru completarea ultimului loc de membru al Biroului, sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu acelaşi număr de voturi se va ţine un nou tur de scrutin.

Când cel puţin o funcţie din Birou nu a putut fi ocupată în Adunarea Generală de Alegeri sau devine vacantă, acestea se pot ocupa prin alegeri care vor fi trecute în ordinea de zi a primei Adunări Generale Ordinare a Federaţiei.Prin excepţie, cu acordul a 2/3 din numărul membrilor afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de Alegeri statutar întrunită, în cazul neocupării unor funcţii din Birou, se poate organiza o nouă Adunare Generală de Alegeri, termenul acesteia fiind stabilit în adunarea în care nu s-au ocupat funcţiile respective.

Prevederile art. 15 se aplică corespunzător.

Hotărârea Adunării Generale de Alegeri, se va consemna într-un document care va fi semnat în mod obligatoriu, la terminarea şedinţei, de către toţi membrii cu drept de vot participanţi la şedinţa respectivă.

Art.23. Biroul Federaleste ales pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală. Este format din 11 membri şi are următoarea structură:

– preşedinte;

– 3 vicepreşedinţi;

– secretar general (nu este ales, fiind numit de către preşedinte);

– 6 membri.

Art.24. Nu pot fi membri ai Biroului persoanele care au suferit condamnări penale definitive pentru fapte săvârşite cu intenţie, sportivi sancţionaţi pentru acte de indisciplină sportivă pe o perioadă mai mare de 2 ani.

De asemenea nu pot fi membri ai Biroului în mandatul următor persoanele ce au făcut parte din aceeaşi structură anterior şi au fost excluse din acest organ pe motive de inactivitate sau acţiuni contrare intereselor sportuluinaţional.

Art.25. Biroul este convocat de preşedinte sau secretarul general, prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, precizându-se ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte. Ordinea de zi poate fi modificată cu acordul a ½ plus unul din membrii prezenţi, şedinţa fiind statutară în prezenţa a ½ plus unul din numărul total de membri.

Biroul conduce activitatea Federaţiei în perioada dintre două Adunări Generale şi se întruneşte ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puţin de 6 ori pe an.

Hotărârile Biroului sunt valabile dacă se iau cu majoritatea simplă (½ plus unul) din voturile participanţilor la şedinţă. În caz de egalitate decide votul preşedintelui.

Hotărârile Biroului pot fi suspendate numai de A.N.S.T. dacă acestea sunt luate în afara actelor normative cu incidenţă în activitate.

Lucrările şedinţelor Biroului sunt consemnate într-un proces verbal de şedinţă, înscriindu-se opiniile personale ale fiecărui membru prezent.

Procesele verbale vor fi semnate în mod obligatoriu de membrii Biroului prezenţi la sedinţă, după ce vor fi citite la finele fiecărei şedinţe de preşedinte, secretarul general sau alt membru care a condus sedinţa, corectându-se orice eroare de înregistrare.

Art. 26. Biroul Federal are următoarele atribuţiuni :

26.1. Asigură aducerea la îndeplinire a tuturor hotărarilor Adunării Generale şi respectarea de către toţi membrii a statutului şi regulamentelor F.R.P.S., precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă;

26.2. Aprobă Regulamentul de Organizarea şi Funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară al F.R.P.S.;

26.3. Aprobă regulamentele de organizare a competiţiilor, regulamentul de transferări, regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor F.R.P.S. şi a corpului observatorilor;

26.4. Aprobă afilierea provizorie a structurilor sportive ale F.R.P.S., radierile, fuziunile şi schimbările de denumire ale acestora;

26.5. Desemnează, la propunerea secretarului general Preşedinţii comisiilor centrale (cu excepţia structurilor de control), precum şi Preşedintele corpului observatorilor;

26.6. Avizează membrii comisiilor (cu excepţia structurilor de control)şi ai corpului observatorilor, la propunerea preşedinţilor desemnaţi;

26.7. Propune Adunării Generale proiectul de buget şi urmăreşte executarea acestuia;

26.8. Propune spre aprobarea Adunării Generale a calendarului competiţional intern şi după caz internaţional;

26.9. Analizează şi validează hotărârile C.E;

29.10. După caz, aprobă afilierea F.R.P.S. la organisme sportive internaţionale;

26.11. Convoacă Adunarea Generală Ordinară şi pe cea de alegeri, aprobă ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi prezentate în adunarea generală ordinară;

26.12. Aprobă acordarea titlurilor de antrenori emeriţi, maeştri ai sportului şi maeştri emeriţi ai sportului, tehnicienilor şi sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite în conformitate cu prevederile legale si le comunica A.N.S.T.;

26.13. Propune Adunării Generale acordarea calităţii de membru de onoare şi preşedinte de onoare;

26.14. Aprobă organizarea şi statul de funcţii al F.R.P.S.;

26.15. Aprobă lista arbitrilor la nivel naţional;

26.16. Soluţionează ca ultimă instanţă pe linia organelor sportive, litigiile care apar între membrii F.R.P.S. sau între aceştia şi organismele federale; hotărârile Biroului fiind definitive;

26.17. Se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea Federaţiei din alte surse decât cele bugetare;

26.18. Decide în orice problemă privind activitatea de pescuit sportiv în condiţiile respectării normelor A.N.S.T., statutului şi regulamentelor F. R. P.S.

26.19. Propune Adunării Generale modificări ale statutului Federaţiei;

26.20. Analizează şi aprobă, după caz, propunerile de cheltuieli estimate precum şi cele efectuate pentru fiecare competiţie prevăzută în calendarul competiţional;

26.21. Stabileşte şi aprobă, în baza normelor legale, premierea celor mai buni sportivi, campioni naţionali, seniori şi juniori, a personalului F.R.P.S., arbitri, antrenori şi a celor evidenţiaţi pentru merite deosebite în anul competiţional desfăşurat. Nominalizarea acestora se va face în cadrul unei şedinţe a Biroului, special ţinută pe această temă;

26.22. Stabileşte componenţa delegaţiilor participante la activităţile internaţionale, aprobând planurile de pregătire;

26.23. Avizează deciziile comisiilor centrale şi ale corpului observatorilor;

26.24. Aprobă propunerile pentru acordarea de medalii şi a ordinelor sportive conform prevederilor legale în vigoare şi le comunică A.N.S.T.;

26.25. Exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, de lege sau stabilite de Adunarea Generală.

Participanţii la şedinţele de Birou au dreptul să conteste orice eroare înscrisă în procesul verbal, după corectarea căreia vor semna în mod obligatoriu procesele verbale.

Orice contestaţie ulterioară este lovită de nulitate.

Procesele verbale se înscriu într-un registru numerotat şi parafat, fiecare filă va purta ştampila Federaţiei în partea dreaptă superioară. Lucrările şedinţelor pot fi inserate pe orice suport, iar după şedinţe, secretarul general poate întocmi un document detaliat cu problematica dezbătută şi hotărârile luate, spre a fi difuzate.

La şedinţele Biroului pot participa ca invitaţi: specialişti, conducători de cluburi şi secţii sportive, ziarişti , etc .

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor Biroului sunt suportate de Federaţie.

Calitatea de membru a Biroului se pierde de drept în situaţia în care se absentează nemotivat de la cel puţin 3 şedinţe într-un an calendaristic; în caz de absenţă motivată, membrul este obligat să facă dovada.

Art. 27. Comitetul Executivse constituie pentru soluţionare operativă a problemelor urgente şi neprevăzute care apar între 2 şedinţe ale Biroului Federal, iar convocarea acestuia nu este posibilă în timp util.

Comitetul Executiv va fi format din :

– Preşedintele Federaţiei (în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi desemnat de preşedinte);

– Secretarul General al Federaţiei;

– un membru din Biroul Federal stabilit de preşedinte prin adresa de convocare.

Comitetul Executiv se întruneşte ori de câte ori este nevoie, convocarea fiind făcută de preşedinte sau secretarul general prin adresă scrisă sau orice alt mijloc, cu cel puţin 5 zile înainte, care stabilesc ordinea de zi, locaţia, etc. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor, iar în caz de egalitate primează votul preşedintelui (vicePreşedintelui), care nu se poate abţine.

Şedinţele C.E. se consemnează în Registrul de procese verbale propriu, ştampilat pe fiecare filă in partea dreaptă sus cu ștampila F.R.P.S., în care se semnează toti membrii.

Activitatea C.E. şi hotărârile luate sunt prezentate spre validare la prima şedinţa a Biroului.

Cheltuielile determinate de participarea la şedinţă a membrilor C.E. sunt suportate de F.R.P.S.

Art. 28. Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:

28.1. Asigură aplicarea tuturor hotărârilor Biroului;

28.2. Validează candidaturile pentru ocuparea funcţiilor din cadrul structurilor de conducere şi control;

28.3. Analizează şi decide asupra oricărei situaţii neprevăzute în statut şi R.O.F. al F.R.P.S., urmând ca hotărârile sale să fie supuse aprobării în prima şedinţă a Biroului.

Art. 29. Preşedintele are următoarele atribuţii:

29.1. Conduce activitatea F.R.P.S.;

29.2. Este persoana oficială care reprezintă F.R.P.S. şi este ales de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani;

29.3. Reprezintă F.R.P.S. în relaţia cu alte instituţii, autorităţi, organe şi organisme, persoane fizice şi juridice române sau străine;

29.4. Prezidează Adunările Generale, conduce activitatea Biroului şi a C.E., dupa caz;

29.5. Stabileşte împreună cu secretarul general, data şi ordinea de zi, precum şi documentele ce se prezintă în şedinţele Biroului;

29.6. Aprobăfişele posturilor personalului salariat al F.R.P.S.;

29.7. Angajează personalul salariat al F. R. P.S.;

29.8. Poate delega în scris o parte din atribuţiuni secretarului general sau vicepreşedintelui;

29.9. Semnează în numele F.R.P.S. dispoziţiile emise, precum şi atestatele, diplomele, etc.;

29.10. Informează Adunarea Generală privind sancţiunile aplicate membrilor F.R.P.S. care au încălcat prevederile statutului şi regulamentelor F.R.P.S.;

29.11. Verifică împreună cu secretarul general şi contabilul Federaţiei corectitudinea şi încadrarea în prevederile legale a cheltuielilor prevăzute efectuate din bugetul federal, venituri suplimentare, sponsorizări, donaţii, etc, pentru fiecare competiţie desfăşurată în baza calendarului competiţional, şedinţe, etc.;

29.12. Exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut, de lege sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 30. Vicepreşedinţii sunt membri al Biroului, fiind aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani.

Aceştia au urmatoarele atributii principale:

– coordonează activitatea structurilor stabilite de catre preşedinte;

– prin împuternicire, preiau atribuţiile preşedintelui pe perioada în care acesta lipseşte legal sau este în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul;

– participă la şedintele structurilor in care a fost desemnaţi ca membri prin statut sau prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

– execută orice activitate stabilită de către preşedinte sau Adunarea Generală.

Art. 31. Secretarul generaleste angajat prin decizia preşedintelui la propunerea Biroului, prin contract de muncă pe perioadă determinată, fiind ordonatorul de credite al Federaţiei, fiind membru de drept al Biroului, cu drept de prelungire până la expirarea mandatului Biroului ;

Secretarul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

31.1. Reprezintă F.R.P.S. în relaţiile cu terţii în cazul delegării acestei calităţi de către preşedinte;

31.2. Asigură conducerea şi coordonarea activităţii celorlalti salariaţi ai Federaţiei, pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F) şi al Regulamentului de Ordine Interioară(R.O.I);

31.3. Coordonează activitatea comisiilor centrale şi corpului observatorilor;

31.4. Întocmeşte planul de activitate al F.R.P.S. şi urmăreşte îndeplinirea acestuia, a hotărârilor Biroului şi C.E.;

31.5. Întocmeşte împreună cu preşedintele, ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale, Biroului, C.E, pregăteşte şedinţele şi asigură elaborarea în timp util a materialelor ce trebuie prezentate;

31.6. Coordonează întocmirea bugetului anual şi al calendarului competiţional şi le supune discuţiei Biroului în vederea aprobării de către Adunarea Generală;

31.7. Inregistrează şi soluţionează în mod operativ corespondenţa primită şi transmisă;

31.8. Urmăreşte realizarea programelor şi acţiunilor din calendarul Federaţiei, răspunzând de respectarea legislaţiei în vigoare;

31.9. Răspunde împreună cu trezorierul de asigurarea materială a F.R.P.S.;

31.10. Împreună cu comisiile centrale (stabilite de preşedinte) pregăteşte şi supune aprobării Biroului componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate şi programul de pregătire;

31.11. Urmăşte îndeplinirea sarcinilor comisiilor centrale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi scopului Federaţiei;

31.12. Urmăreşte centralizarea datelor rezultate din competiţiile desfăşurate;

31.13. Răspunde împreună cu preşedintele şi trezorierul de cheltuirea fondurilor atrase de la parteneri şi sponsori, conform proiectului de buget şi hotărârilor luate în Birou;

31.14. Răspunde împreună cu preşedintele şi contabilul de organizarea şi derularea contractelor încheiate de F.R.P.S. cu A.N.S.T. pe bază de programe;

31.15. Este obligat să informeze imediat Biroul cu privire la orice disfuncţionalitate sau greutate intervenită în aplicarea pct. 31.13 şi 31.14.;

31.16. Realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul A.N.S.T. în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrativ-financiare, precum şi a altor aspecte din activitatea F.R.P.S., răspunzând de operativitatea soluţionării cerinţelor formulate de conducerea A.N.S.T.;

31.17. Colaborează cu D.J.S.T./D.M.S.T., alte instituţii şi organizaţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor pe care le are;

31.18. Organizează şi răspunde de arhiva F.R.P.S, administrează site-ul, organizează şi răspunde de activitatea cu publicul, răspunde cererilor privind informaţiile de interes public;

31.19. Face propuneri Biroului, împreună cu preşedintele comisiei centrale de competiţii, legitimări, transferării şi clasificări sportive, pentru acordarea titlurilor de antrenori emeriţi, maeştri ai sportului şi maeştri emeriţi ai sportului etc., tehnicienilor şi sportivilor care îndeplinesc criteriile stabilite în Regulamentul de clasificare sportivă;

31.20. Face propuneri Biroului pentru acordarea de medalii şi ordinelor sportive conform prevederilor legale în vigoare;

31.21. Execută orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală sau de Preşedinte;

Art.32. Orice cheltuială trebuie angajată numai cu aprobarea Biroului sau C.E.

Sumele necesare oricărei acţiuni vor fi avizate cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar.

Art.33. Personalul salariat al F.R.P.S:

F.R.P.S. are stat de funcţii proprii care se aprobă de Birou.

Încadrarea personalului salariat se face potrivit legislaţiei în vigoare.

Fondurile aferente salarizării personalului Federaţiei se asigură din sumele alocate de la bugetul de stat şi venituri proprii.

Personalul salariat încheie contracte de muncă pe durată determinată cu F.R.P.S. semnate de reprezentantul legal – preşedintele.

CAPITOLUL I V.

STRUCTURILE DE CONTROL

Art. 34. Sunt formate din :

– Comisia de Cenzori;

– Comisia de Apel;

35.1. Comisia de Cenzori se compune din 3 membri, preşedintele şi 2 membri, cu studii superioare în domeniul financiar-contabil şi este organul care controlează gestiunea F.R.P.S..

Comisia este aleasă de Adunarea Generală de alegeri pe o perioadă de 4 ani.

În caz de descompletare pe perioada mandatului, se pot alege alţi cenzori cu ocazia primei Adunări Generale Ordinare.

Atribuţiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi în plus:

35.1.1. Întocmeşte rapoarte şi le supune aprobării Adunării Generale.

35.1.2. Poate participa prin preşedintele său, sau înlocuitorul legal la şedinţele Biroului, fără a avea drept de vot.

35.1.3. Îndeplineşte orice alte atribuţii în legătură cu domeniul său de activitate stabilite de Birou sau de Adunarea Generală.

35.2. Comisia de Apel se compune din 3 membri, preşedintele şi 2 membri.

Comisia este aleasă de Adunarea Generală de Alegeri pe o perioada de 4 ani.

În caz de descompletare pe perioada mandatului, membrii se pot alege cu ocazia primei Adunări Generale Ordinare.

Aceştia nu pot face parte din organele de conducere ale Federaţiei.

Membrii comisiei de apel trebuie să se bucure de aprecierea unanimă a delegaţilor, să aibă o conduită ireproşabilă.

Comisia de Apel judecă apelurile formulate de către membrii afiliaţi împotriva hotărârilor Comisiei de Disciplină si cele introduse de membrii F.R.P.S. împotriva hotărârilor pronunţate de comisiile centrale ale acesteia, precum şi pe cele ale comisiilor judeţene.

Comisia de apel poate hotărî împotriva oricărei sancţiuni, prevăzută în regulamentele F.R.P.S. Hotărârile sunt executorii.

În cazuri excepţionale, pe baza unor probe noi, hotărârile comisiei de apel pot fi revizuite de Birou, iar hotărârea acestuia rămâne definitivă.

CAPITOLUL V.

COMISII ŞI COLEGII CENTRALE

Art. 36. În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii Federaţiei, vor funcţiona sub directa coordonare a Preşedintelui sau înlocuitorului acestuia comisiile si colegiile centrale, prevazute la art. 15 pct. 15.3 care sunt organisme de specialitate ale F.R.P.S. precum şi alte comisii/colegii necesare, înfiinţate prin R.O.F. în baza aprobării Biroului.

Preşedinţii comisiilor/colegiilor (cu excepţia structurilor de control), vor fi numiţi de Birou, la propunerea Preşedintelui, iar membrii comisiilor sunt propuşi de preşedinţii de comisii şi validaţi de Birou.

Componenţa şi atribuţiile acestor comisii vor fi stipulate în R.O.F. al F.R.P.S. şi în regulamente proprii, aprobate de Birou.

CAPITOLUL VI.

ASOCIAŢIILE JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Art. 37. Asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat constituite din afilierea secţiilor de pescuit sportiv, a cluburilor sportive şi a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică cuprinse în teritoriul de competenţă a acestora.

Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii ca asociaţii fără scop lucrativ.

La nivelul fiecărui judeţ, respectiv al Municipiului Bucureşti se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de pescuit sportiv.

Asociaţiile judeţene de pescuit sportiv şi a Municipiului Bucureşti sunt obligate să respecte regulamentele şi statutul F.R.P.S.

Adunarea de alegeri se organizează o dată la 4 ani.

Principalele atribuţii ale asociaţiilor judeţene de pescuit sportiv sunt:

37.1. Elaborează programul strategic privind activitatea de pescuit sportiv în judeţul respectiv, dezvoltă şi promovează pescuitul sportiv la nivel teritorial, organizează, sprijină şi controlează aplicarea programului;

37.2. Stabileşte calendarul sportiv judeţean anual, în raport cu cel naţional elaborat de F. R.P.S.;

37.3. Organizează, conduce şi controlează sistemul competiţional judeţean şi omologhează rezultatele acestuia, potrivit regulamentelor F.R.P.S., precum şi propriilor regulamente;

37.4.Organizează la nivel local activităţi de formare şi perfecţionare a instructorilor şi arbitrilor necesari în activitatea de pescuit sportiv în limitele competenţelor, organizează împreună cu instituţiile abilitate, perfecţionarea antrenorilor şi observatorilor;

37.5. Elaborează regulamente şi norme proprii de funcţionare în conformitate cu prevederile legale şi cu reglementările F. R.P.S.;

37.6. Stabileşte şi aplică măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play în activitatea de pescuit sportiv, prevenirea şi combaterea violenţei la competiţiile de pescuit sportiv, precum a folosirii substanţelor intezise destinate să mărească în mod artificial potenţialul fizic;

37.7. Colaborează cu structurile locale în scopul dezvoltării bazei materiale destinate practicării pescuitului sportiv pe teritoriul judeţului;

37.8. Asigură şi administrează mijloacele financiare şi materiale din patrimoniu, conform prevederilor legale;

37.9. Organizează şi asigură ţinerea evidenţei activităţii de pescuit sportiv în judeţ;

37.10. Exercită autoritatea disciplinară asupra activităţii de pescuit sportiv din judeţ în termenii prevăzuţi de lege şi potrivit statutului şi regulamentelor F.R.P.S., puterii delegate de Federaţie precum şi statutului şi regulamentelor proprii.

Conform legii, D.J.S.T./D.M.S.T. recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de pescuit sportiv.

CAPITOLUL VII.

MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Art.38. Fondurile financiare ale F.R.P.S. provin :

a) Venituri extrabugetare provenite din:

– încasări din manifestaţii sportive;

– drepturi TV;

– încasări din contracte de sponsorizare, reclamă, publicitate sportivă şi alte contracte încheiate cu parteneri români şi străini, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

– chirii baze sportive;

– cotizaţii, taxe şi amenzi;

– vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;

– donaţii şi contribuţii în bani sau materiale, de la persoane fizice, juridice române sau străine;

– sume rămase din exerciţiul financiar precedent;

– alte surse, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

b)Sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea, pe bază de programe, a F.R.P.S. în calitatea sa legală de structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ de utilitate publică.

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între F.R.P.S. şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

Regimul de gestionare a sumelor astfel primite şi contractul financiar se fac în condiţiile legii.

Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale F.R.P.S. sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

Bugetul anual se aprobă de Adunare Generală Ordinară a F.R.P.S.

Exerciţiul financiar al Federaţiei, se desfăşoară pe perioada anului fiscal (1 ianuarie – 31 decembrie) a fiecărui an.

F.R.P.S. poate deţine în proprietate proprie, în coproprietate, în administraţie directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere, mijloace materiale necesare activităţii sale ca: imobile, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru sportivi, mijloace de transport, etc.

F.R.P.S., ca persoană juridică fără scop lucrativ de utilitate publică poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile din patrimoniul statului şi al unităţilor administrative teritoriale.

Folosirea mijloacelor materiale se desfăşoară respectând legislaţia şi normele financiare în vigoare. Fondurile în LEI şi VALUTĂ se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile legii.

F.R.P.S. poate încheia contracte de împrumut, cu condiţia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului său de activitate, cu aprobarea Adunării Generale.

F.R.P.S. poate greva sau înstrăina bunuri mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea A.N.S.T. şi a Adunării Generale;

F.R.P.S. se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.

CAPITOLUL VIII.

STATUTUL DISCIPLINAR

Art. 39. Autoritatea disciplinară în activitatea de pescuit sportiv se exercită pe deplin, potrivit:

– competenţelor date de Legea nr. 69/2000 Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control a F.R.P.S. şi a tuturor celorlalte structuri spotive din ramura de sport pescuit sportiv, de către organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv A.N.S.T.

– statutelor şi regulamentelor F.R.P.S., asociaţiilor judeţene de pescuit sportiv şi a Municipiului Bucureşti .

Autoritatea disciplinară se realizează prin :

– un sistem corect de sancţiuni;

diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea dublei sancţiuni, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor;

– competenţa privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

– garantarea dreptului de apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate.

 • Sancţiunile se aplică începând cu data constatării, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data constatării lor.

Art.40. Recompense si măsuri disciplinare.

40.1. Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea unor specialişti sau persoane fizice ori juridice privind dezvoltarea activităţii la ramura de sport «PESCUIT SPORTIV», F.R.P.S.. stabileşte următoarele recompense:

 – Titlul de Preşedinte de Onoare.

– Titlul de Membru de Onoare.

– Distincţii, trofee, prime, premii, diplome, etc.

40.2. Comportamentul nesportiv, încălcările “Regulamentului de pescuit sportiv”, nerespectarea Statutului şi R.O.F., precum şi a regulamentelor, hotărârilor şi deciziilor F.R.P.S. de către membri, sportivi precum şi de către oficiali (conducători structuri sportive, delegaţi, arbitri, antrenori, observatori), se analizează de organele competente, care, în funcţie de gravitatea acestora şi în baza competenţelor stabilite de F.R.P.S., pot aplica sancţiuni, în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar a F.R.P.S. la sesizarea oricărui membru afiliat sau a unei structuri federale.

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor afiliaţi sunt:

a) Pentru cluburi si asociaţii sportive, secţiile de pescuit sportiv afiliate şi echipele lor :

– avertisment;

– amenzi;

– puncte de penalitate;

– ridicarea dreptului de organizare a competiţiilor sportive;

– suspendarea din activitatea competiţională;

– retrogradarea echipei;

– excluderea structurii sportive.

b) Pentru sportivii legitimati :

– avertisment;

– amendă;

– ridicarea dreptului de a participa în competiţii sportive (suspendare);

– penalitate (pentru cei cu contract) ;

– excluderea din viaţa sportivă.

c) Pentru oficiali:

– avertisment;

– amendă;

– penalitate ( pentru cei cu contract);

– suspendarea din activitatea competiţională;

– excluderea din viaţa sportivă.

40.3. Cuantumul amenzilor şi penalităţilor în puncte se stabileşte de Comisia de Disciplină şi se aprobă de Birou pentru fiecare sancţiune în parte. Acestea se pot stipula şi în Regulamentele de Ordine Interioară ale structurilor afiliate. Sumele provenite din sancţiunile financiare se constituie ca venit la bugetul Federaţiei.

Art.41. Competenţele privind investigarea faptelor, determinarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor revin comisiilor de disciplină. Împotriva hotărârilor acestora se pot face contestaţii la comisia de apel, iar deciziile acesteia pot fi revizuite de Birou, aceste hotărâri fiind definitive şi obligatorii.

Constatarea si sancţionarea faptelor care contravin normelor elaborate de Federaţie sunt prevăzute în Regulamentul disciplinar al F.R.P.S. care se aprobă de Birou.

CAPITOLUL IX.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 42. Dizolvarea.

F.R.P.S. se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei de judecată;
c) prin hotãrârea Adunării Generale.

Activitatea F.R.P.S. încetează când scopul ei nu mai poate fi realizat sau când a devenit insolvabilă.

În cazul dizolvãrii, bunurile rãmase în urma lichidãrii nu se pot transmite cãtre persoane fizice.

În cazul în care membrii Federaţiei hotărăsc dizolvarea acesteia, se stabilesc lichidatorii precum şi modalităţile de lichidare.

În cazul dizolvãrii F.R.P.S. lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Instanţa competentă să hotãrascã dizolvarea este tribunalul în circumscripţia căruia F.R.P.S. îşi are sediul.

Art. 43. Lichidarea.

În cazurile de dizolvare prevãzute de art.44 lit. a şi b lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

În cazul dizolvării prevăzute art.44 lit. c, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

În toate cazurile, mandatul Biroului Federal încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

Bunurile rămase în urma lichidării, nu pot fi atribuite decât uneia sau mai multor persoane juridice cu scop identic sau asemănător celui a Federaţiei.

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate formalităţile prevăzute de lege privind înscrierea şi posibilitatea lichidării federaţiei.

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 44. F.R.P.S. deţine exclusivitatea privind:

– dreptul de folosinţă asupra siglei, steagului şi emblemei proprii;

– dreptul de reclamă, de publicitate şi de transmisiuni televizate şi/sau radiofonice la toate competiţiile de pescuit sportiv organizate de/sub egida federaţiei pe teritoriul României;

– dreptul asupra imaginii de grup, individuale, statice sau în mişcare, a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare când aceştia participă la competiţii în numele F.R.P.S.

Art. 45. Rezultatul desfăşurării şedinţelor tuturor structurilor de conducere respective ale F.R.P.S. se vor înscrie într-un Registru de procese verbale, numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină, semnate de membrii acestora.

Comunicarea în cadrul F.R.P.S. în legatură cu probleme de interes legate de specificul activităţii se va face prin fax sau orice alt mijloc, pe cât posibil în scris, iar către A.N.S.T., numai în scris.

Art. 46.Decontarea cheltuielilor de deplasare, cazare şi masă efectuate de delegaţiile F.R.P.S. care asigură desfăşurarea competiţiilor oficiale, se face din fondurile F.R.P.S..

Art. 47.Birou decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut.

Art. 48. F.R.P.S., prin membrii Biroului şi ai comisiilor şi colegiile centrale, are drept de control şi îndrumare tehnico-metodică de specialitate în toate structurile sportive afiliate.

Art. 49. Denumirile sau definiţiile folosite în statut sunt cele utilizate în sport şi prezentate în legea 69/2000 şi H.G. nr.884/2001.

Art. 50. Modificarea prezentului statut se poate face cu aprobarea Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legale, cu avizul A.N.S.T.

Propunerile pentru modificarea statutului, se înaintează secretarului general al F.R.P.S., cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale.

Art. 51. A.N.S.T. are dreptul de supraveghere şi control asupra F.R.P.S. conform competenţelor date de lege.

Delegatul A.N.S.T. are dreptul de a suspenda executarea hotãrârilor structurii de conducere care contravin actului constitutiv şi statutului, contractelor încheiate cu A.N.S.T., legilor, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Delegatul A.N.S.T. participă cu vot consultativ la şedinţele structurilor şi organelor de conducere şi administrare.

Art. 52 Anexa nr. 1( Lista membrilor fondatori), Anexa nr. 2 (Sigla Federaţiei), Anexa nr.3 ( Steagul federaţiei) şi Anexa nr. 4 (Lista cu semnaturile reprezentanţilor legali a membrilor fondatori), fac parte integrantă din prezentul statut.

Art. 53. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală a F.R.P.S. din data de 21 ianuarie 2011, la Alba Iulia şi redactat în 10 exemplare.

Act constitutiv

ACTUL CONSTITUTIV AL

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV

ART. 1 Noi, Cluburile Sportive, având datele de identificare de mai jos, astfel:

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Cetate Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr.7, jud. Alba, înfiinţată în baza Încheierii nr. 2001/CC/2010, pronunţată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 8527/176/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr.1738/P/29.09.2010 şi în Registrul Special sub nr. 43/29.09.2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr: 27475885, posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055332, nr. de identificare din Registrul Sportiv: AB/A2/00282/2010 , şi din Registrul Special nr. 320, din data de 08.11.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 321 din 08.11.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/06.01.2011, reprezentată de Dănilă Valentin – Dan, în calitate de Preşedinte;

 

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Renaşterea, cu sediul în Bucureşti, Sector 6, Calea Crângaşi, nr.24, BL. 47, SC. 2, AP. 66, înfiinţată în baza Încheierii pronunţată de Judecătoria Sector 6 Bucureşti în dosarul nr. 18868/303/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr. 97/13.10.2010 şi în Registrul Special sub nr.97/13.10.2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr.27720160 , posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055359, nr. de identificare din Registrul sportiv B/A2/00306/2010, şi din Registrul Special nr. 346 din data de 23.11.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 347 din 23.11.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/29.12.2010, reprezentată legal de Coconeţu Mirel, în calitate de preşedinte;

 

 1. Clubul Sportiv Gorj Fishing, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 349, jud. Gorj, înfiinţată în baza Încheierii nr. 82 PJ, pronunţată de Judecătoria Târgu- Jiu în dosarul nr. 17198/318/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr. 68/22.09.2010 şi în Registrul Special sub nr. 30/16.09.2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr. 27734998, posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055335, nr. de identificare din Registrul Sportiv GJ/A2/00285/2010, şi din Registrul Special nr. 323 din data de 09.11.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 325 din 09.11.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/07.01.2011, reprezentată legal de Ionescu Valentin , în calitate de preşedinte;

 

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Gilort, cu sediul în Novaci, str. Parângului, nr. 3, jud. Gorj, înfiinţată în baza Încheierii nr.10 A, pronunţată de Judecătoria Novaci în dosarul nr. 1712/267/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr.1712/ 267/2010 şi în Registrul Special sub nr.1712/267/2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr. 27484522, posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr.0055351, nr. de identificare din Registrul sportiv GJ/A2/00298/2010, şi din Registrul Special nr. 339 din data de 11.11.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 341 din 11.11.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/15.12.2010, reprezentată de Popica Adrian Novac, în calitate de preşedinte;

 

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Parapescar – cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Durău, nr. 35, înfiinţată în baza Încheierii, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti, în dosarul nr. 43879/299/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr 162/23.11.2010 şi în Registrul Special sub nr. 162/23.11.2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr.27750772 , posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055377 , nr. de identificare din Registrul sportiv B/A2/00322/2010, şi din Registrul Special nr. 363 din data de 14.12.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 360 din 14.12.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/06.01.2011, reprezentată legal de Paraschiv Gheorghe în calitate de preşedinte;

 

 1. Clubul Sportiv Zargan-Dolj, cu sediul în Băileşti, str. Unirii, nr. 64, jud. Dolj, înfiinţată în baza Încheierii pronunţată de Judecătoria Băileşti în dosarul nr. 2716/183/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr. 3/01.10.2010 şi în Registrul Special sub nr. 3/01.10.2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr.27824888 , posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055401, nr. de identificare din Registrul sportiv DJ/A2/00007/2011, şi din Registrul Special nr. 7 din data de 20.01.2011 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 007 din 20.01.2011, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/13.01.2011, reprezentată de Petrişor Ion in calitate de vicepreşedinte ;

 

 1. Clubul Sportiv Monster- Fish Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Unirii, nr. 3, cam.3, jud. Timiş, înfiinţată în baza Încheierii nr. 437, pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 24678/325/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr.137/03.11.2010 şi în Registrul Special sub nr. 137/03.11.2010, având Codul de Înregistare Fiscală nr.27716150 , posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055389, nr. de identificare din Registrul sportiv TM/A2/00330/2010, şi din Registrul Special nr. 373 din data de 22.12.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 370 din 22.12.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/12.01.2011, reprezentată de Perescu Călin – Olimpiu, în calitate de preşedinte;

 

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Moldova -Suceava, cu sediul în Suceava, str. Depoului, nr. 16, jud. Suceava, înfiinţată în baza Încheierii nr. 40, pronunţată de Judecătoria Suceava în dosarul nr. 11035/314/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr 40/2010/A/I şi în Registrul Special sub nr. 40/2010/A/I, având Codul de Înregistrare Fiscală nr 27792620, posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055400, nr. de identificare din Registrul sportiv SV/A2/00006/2011, şi din Registrul Special nr. 6 din data de 20.01.2011 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 006 din 20.01.2011, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/06.12.2010 reprezentată de Florea Florin – Nicolae – Răzvan in calitate de preşedinte;

 

 1. Asociaţia Clubul Sportiv Mânjeşti, cu sediul în Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, bl. 5, parter, jud. Vaslui, înfiinţată în baza Încheierii pronunţată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 8708/333/2010, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr. 8708/333/2010 şi în Registrul Special sub nr. 31/A/2010, având Codul de Înregistrare Fiscală nr. 27875423 , posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr. 0055399, nr. de identificare din Registrul sportiv VS/A2/00005/2011, şi din Registrul Special nr. 5, din data de 20.01.2011 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 005 din 20.01.2011, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/12.01.2011, reprezentată de Blăniţă Petru în calitate de preşedinte;

 

 1. Asociaţia Club Sportiv Lufarul, cu sediul în Constanţa, B-dul 1Mai, nr. 38, jud. Constanţa, înfiinţată în baza Încheierii nr.170/J , pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 8628/212/2008, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial sub nr. 8628/212/2008, şi în Registrul Special sub nr. 77/10.06.2008, având Codul de Înregistrare Fiscală nr. 26689791, posesor al Certificatului de Identitate Sportivă nr.0055046, nr. de identificare din Registrul sportiv CT/A2/00040/2010, şi din Registrul Special nr. 46, din data de 20.04.2010 şi a Autorizaţiei de Funcţionare nr. 046 din 18.04.2010, Hotărârea Adunării Generale nr. 1/10.01.2011, reprezentată de Balan Ionel, în calitate de preşedinte;

 

în baza hotărârilor Adunărilor Generale, consimţim să înfiinţăm:

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PESCUIT SPORTIV

ART. 2.Scopul şi obiectivele federaţiei

2.1 Scopul Federaţiei Române de Pescuit Sportiv îl constituie organizarea, administrarea, coordonarea, supravegherea şi controlul activităţii pe ramura de sport „pescuit sportiv” pe teritoriul României la toate nivelurile (seniori, senioare, juniori, junioare, cădeţi, tineret, veterani, persoane cu handicap) având următoarele discipline:

a) pescuit sportiv în ape dulci, având ca probe sportive următoarele

: – pescuit sportiv la crap;

– pescuit staţionar;

– pescuit cu coşuleţ (feeder);

– pescuit sportiv la biban negru;

– pescuit sportiv cu momeli naturale de pe mal

– pescuit sportiv la peşti răpitori din barcă;

– pescuit sportiv la peşti răpitori de pe mal;

– pescuit sportiv la copcă

 b) pescuit sportiv la muscă artificială, având ca probe sportive următoarele:

– pescuit sportiv la muscă artificială de pe mal pe echipe;

– pescuit sportiv la muscă artificială de pe mal individual;

c) pescuit marin, având ca probe următoarele:

– pescuit din barcă individual

– pescuit de pe mal individual

– pescuit de pe mal în echipă;

d) casting, având ca probe următoarele:

– aruncat la punct fix cu muscă artificială;

– aruncat la distanţă cu muscă artificială cu o singură mână;

– aruncat cu elan la ţintă cu năluci artificiale;

– aruncat la punct fix cu năluci artificiale;

– aruncat cu năluci cu o singură mână;

– aruncat la distanţă cu muscă artificială cu două mâini;

– aruncat la distanţă cu năluci artificiale cu două mâini;

– probă combinată (precizie şi distanţă);

– probă combinată cu două mâini.

2.2 în acest sens, principalele obiective ale federaţiei sunt:

a. dezvoltarea şi practicarea pescuitului sportiv pe teritoriul României.

b. organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii de pescuit sportiv la crap, staţionar, răpitor, muscă artificială, pescuit marin şi casting, pe plan naţional.

c. reprezentarea şi apărarea intereselor pescuitului sportiv pe plan intern şi internaţional.

d. promovarea pescuitului sportiv românesc, prin loturile reprezentative şi cele ale cluburilor în competiţiile naţionale.

e. organizarea competițiilor de pescuit sportiv aflate în competența sa, potrivit statutului și regulamentelor proprii.

f. elaborarea de statute, regulamente, directive, decizii şi alte norme, precum și asigurarea punerii în aplicare a dispozițiilor acestora;

g. prevenirea şi sancţionarea încălcării statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor FRPS şi CIPS.

h. prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în pescuit sportiv, precum şi protejarea activităţii de pescuit sportiv de orice abuzuri.

ART. 3. SediulFederaţiei Române de Pescuit Sportiv la Crap, Staţionar, Răpitori, Muscă Artificială, Pescuit Marin şi Casting, este în România, Municipiul Alba Iulia, Str. Octavian Goga, nr.7, Jud. Alba, CP 150510.

ART. 4. Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Pescuit Sportiv la Crap, Staţionar, Răpitori, Muscă Artificială, Pescuit Marin şi Casting este pe termen nedeterminat.

ART. 5. Patrimoniul iniţial al Federaţiei este de 3000 lei şi este constituit din aportul în bani al asociaţiilor.

ART. 6. Componenta nominală a primelor organe de conducere, administrare şi control a Federaţiei este următoarea:

a) Biroul Federal

 1. Popescu Ştefan – Preşedinte
 2. Stratonov Valentin – Vicepreşedinte
 3. Blăniţă Petru – Vicepreşedinte
 4. Diaconiţa Petru – Vicepreşedinte
 5. Coconeţu Mirel – secretar general
 6. Dănilă Dan Valentin – membru
 7. Paraschiv Gheorghe – membru
 8. Florea Florin- Nicolae – Răzvan – membru
 9. Dragomir Stelă – membru
 10. Simionescu Alexandra – membru
 11. Balan Ionel – membru

 

b). Comisia de cenzori

 1. Radu Simona – expert contabil – Preşedinte, cu domiciliu în Alba Iulia, Bld. Transilvaniei, nr. 14A, bl.11, et.3, ap. 16, jud. Alba, având C.I, seria: AX, nr. 356250, emisă de SPCLEP Alba Iulia la data de 22.05.2009, CNP: 2820416011154 şi Carnet de expert contabil nr. 36834/2010/L.

2. Butuc Mihai Cristian – economist – Membru , cu domiciliu în Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 20A, bl. 10BCD, ap.50, având C.I, seria: AX, nr. 155791, emisă de poliţia Mun. Alba- Iulia, la data de 02.07.2003, CNP: 1790414011094.

3. Pătrînjean Ionela – economist – Membru, cu domiciliu în Alba Iulia, str. Ştefan Manciulea, nr. 2, bl. 212, et.2, ap. 9, jud. Alba, având C.I, seria: AX, nr. 085580, emisă de poliţia Mun. Alba Iulia la data de 25.09.2001, CNP: 2870924011171.

ART. 7 Noi, membrii fondatori ai FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PESCUIT SPORTIV , menţionaţi la ART. 1 împuternicim pe dl. Coconeţu Mirel să depună documentele prevăzute de Legea nr. 69/2000 si a HG 884/2001 la Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret în vederea obţinerii Avizului privind înfiinţarea federaţiei, să ridice Avizul emis în acest sens. iar pe dl. Popescu Ştefan să depună şi să reprezinte federaţia la Tribunalul Alba în vederea dobândirii personalităţii juridice, în conformitate cu prevederile legislative privind persoanele juridice de drept privat.

Acest ACT CONSTITUTIV a fost redactat în 10 (zece) exemplare azi, 21 ianuarie 2011, la Alba Iulia.

Anexa : Lista cu semnăturile reprezentanţilor legali sau persoanele delegate să semneze actul constitutiv.