REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CORPULUI OBSERVATORILOR

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Corpul observatorilor este constituit si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Corpul observatorilor este structura specializata a federatie prin care se asigura urmaririrea modului de desfasurare al activitatilor competitionale sub aspect organizatoric, tehnic si disciplinar. Pe timpul acestor activitati sunt vizate respectarea actelor normative care reglementeaza activitatea sportiva, comportamentul tuturor persoanelor implicate în competitii(arbitri, oficiali, sportivi) precum si respectarea documentelor de organizare si functionare a federatiei si structurilor acesteia.
Art.3. Lotul observatorilor este alcatuit din:
3.1. persoanele selectionate prin testare periodica dintre fostii pescari sportivi, antrenori, instructori, arbitri, alte persoane care au fost implicate în pescuitul sportiv, cunoscute ca având o conduita ireprosabila;
3.2. membrii Biroului Federal si presedintii comisiilor centrale ale federatiei.
Art.4. Obiectivele principale pentru observatori sunt:
– verificarea modului de organizare a competitiei, în sensul asigurarii masurilor de protectie, de asistenta medicala, calitatea pistei de competitie, echipamentul echipelor si tinuta arbitrilor, completarea foilor de arbitraj;
– aprecierea calitatii arbitrajelor în conformitate cu regulamantul si criteriile stabilite de FRPS si Comisia centrala de arbitrii;
– aprecierea comportamentului jcompetitorilor, calitatea tehnica a pescuitului sportiv, comportarea antrenorilor, sportivilor si arbitrilor;
– întocmirea raportului de observator si înaintarea lui la secretarul general al federatiei în termen de cel mult 48 de ore de la încheierea competitiei; o copie dupa acesta va fi înaintat Corpului Observatorilor si Comisiei Centrale de Competitii, de catre secretarul general în termen de 72 de ore de la primire.

Art.5. Criteriile ce trebuie îndeplinte pentru obtinerea statului de observator federal sunt urmatoarele:
– participare efectiva, minimum 10 ani la competitiile nationale în calitate de jucator, antrenor, instructor sau arbitru;
– fara antecedente penale;
– promovara examenului de observator care se organizeaza anual;
Art.6. Activitatea Corpului observatorilor este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.7. Corpul observatorilor îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE CORPULUI OBSERVATORILOR

Art.8. Corpul observatorilor are urmatoarele atributii:
8.1. elaboreaza si supune spre aprobare Biroului Federal al F.R.P.S., anual, pâna pe 31 ianuarie, lotul cu observatorii propusi pentru sezonul competitional în curs;
8.2. elaboreaza anual calendarul activitatilor desfasurate de comisia pentru recrutarea si perfectionarea observatorilor;
8.3. propune Biroului Federal al F.R.P.S. modele de documente care vor fi întocmite de observatori pe timpul cât acestia sunt delegati sa asiste la competitii;
8.4. analizeaza activitatea desfasurata de catre observatori si aplica sanctiuni, în prima instanta, împotriva celor care se dovedeste ca au prezentat în mod eronat desfasurarea competitiilor la care au fost delegati sa asiste;
8.5. prezinta propuneri pentru modificarea documentelor de organizare si desfasurare a competitiilor ca urmare a unor aspecte rezultate cu ocazia desfasurarii acestora;
8.6. stabileste comisia de testare, probele si metodologia aferenta pentru persoanele care doresc sa devina observatori;
8.7. acorda consultanta de specialitate asociatiilor judetene în vederea stabilirii persoanelor din cadrul acestora care vor asista la competitiile desfasurate la nivel judetean;
8.8. anunta observatorii delegati sa asiste la competitii, facând propuneri de înlocuire a acestora în cazul în care acestia nu pot participa la activitati; imposibilitatea participarii se va comunica de catre observator, motivat, cu 3 zile înainte de data începerii competitiei, în caz contrar, neparticiparea va putea atrage radierea de pe lista observatorilor;
8.9. face propuneri referitoare la criteriile care trebuiesc îndeplinite de persoanele care vor sa devina observatori, acestea urmand a fi aprobate ulterior de catre Biroului Federal al F.R.P.S.;
8.10. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
8.11. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
8.12. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
8.13. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. si structurilor sportive din subordine.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A CORPULUI OBSRVATORILOR

Art.9. (1) Corpul observatorilor se compune din:
A) Comitetul director-structura de conducere a acestuia, care este format din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
B) Lotul observatorilor.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile corpului, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comitetului director se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii sunt numiti de catre presedintele Comitetului director si validati de Biroul Federal.
Art.10.Diagrama de relatii a Corpului observatorilor este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.11. Comitetul director îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.12. Comitetul director se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.13. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comitetul director este asigurata de presedintele acesteia.
Art.14. Orice sedinta a Comitetului director este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.15. Responsabilitatea individuala a membrilor Comitetului director va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.16. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele Comitetului director. Convocarea Comitetului director se efectueaza de presedintele acestuia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.17. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.18. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.19. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Art.20. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comitetului director.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 21. Membrii Corpului observatorilor se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.22. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Corpului observatorilor va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art.23. (1) Neprezentarea membrilor Comitetului director fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie.
(2) Presedintele Comitetului director are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.24. Sedintele Comitetului director nu sunt publice.
Art.25. Delegarea observatorilor se face de catre comisia centrala de competitii, cu aprobarea Biroului Federal, prin intermediul secretarului general al federatiei.
Art.26. Cheltuielile legate de transportul, cazarea si baremul observatorilor vor fi suportate de organizatorul competitiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.27. Dupa terminarea jocului observatorul analizeaza separat cu arbitrii si antrenorii aspectele privind desfasurarea competitiei, consemnând pozitia acestora.
Art.28. În timpul competitiei observatorul se va pozitiona astfel încat sa poata avea toate informatiile necesare pentru a putea aprecia modul de desfasurare a acesteia. Acesta va colabora cu arbitrii si oficialii echipelor angrenate în competitie pentru desfasurarea în bune conditii a jocului.
28.1. Responsabilitatea pe pista de competitie revine în exclusivitate arbitrilor.
28.2. Observatorul nu ia nici o decizie asupra desfasurarii competiției putând sa faca doar recomandari.
Art.29. Prezentul Regulament este obigatoriu pentru toti observatorii, nerespectarea lui atrage raspunderea potrivit Regulamentului disciplinar al FRPS.
Art.30. Corpul observatorilor îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.31. Revocarea din functie a membrilor corpului se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele corpului, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai corpului;
31.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.32. Orice comunicare a corpului se face în scris sau în format electronic.
Art.33. Cheltuielile legate de participarea la sedintele Comitetului director sunt suportate de (care) catre F.R.P.S.
Art.34. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.O.
Art.35. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de …………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de relatii internationale este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de relatii internationale este structura specializata în domeniul activitatilor de cooperare internationala ale FRPS cu alte organizatii si organisme internationale similare.
Art.3. Comisia de relatii internationale are ca sarcina principala organizarea, coordonarea, promovarea si facilitarea relatiilor de colaborare si parteneriat între FRPS si alte organisme internationale similare.
Art.4. Activitatea Comisiei de relatii internationale este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia de relatii internationale îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Art.6. Comisia de relatii internationale îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. întocmeste si prezinta Biroului Federal propuneri de masuri privind punerea în aplicare a prevederilor acordurilor, conventiilor si altor documente bilaterale încheiate pe linia promovarii pescuitului sportiv;
6.2. elaboreaza, în proiect, documentele tehnice care urmeaza a se încheia cu federatiile sportive internationale similare în ceea ce priveste promovarea pescuitului sportiv peste hotare;
6.3. pregateste si asigura desfasurarea activitatilor de relatii internationale cu federatiile nationale similare în vederea realizarii cooperarii, conform întelegerilor bilaterale;
6.4. asigura pregatirea si desfasurarea activitatilor de protocol, translatie-traducere si informare-documentare, cu ocazia activitatilor de relatii externe;
6.5. elaboreaza studii, materiale de analiza, documentare, precum si informari referitoare la evolutia relatiilor cu federatiile nationale din statele unde se practica pescuitul sportiv;
6.6. participa la negocierea de conventii, acorduri, întelegeri,etc.;
6.7. asigura instruirea participantilor la activitatile de relatii internationale asupra normelor legale în domeniu, a limitelor mandatului încredintat din partea FRPS si urmareste respectarea întocmai a acestuia;
6.8. elaboreaza calendarul de relatii internationale în domeniu si îl supune spre aprobare conducerii F.R.P.S.;
6.9. pregateste documentatia necesara privind participarea la actiunile organizate în conformitate cu Planul de Relatii Internationale, precum si la alte actiuni si reuniuni sportive internationale;
6.10. urmareste transpunerea în practica a concluziilor si documentelor adoptate cu prilejul participarii la actiuni si reuniuni sportive internationale;
6.11. promoveaza si faciliteaza relatiile de colaborare si parteneriat între structurile sportive din subordine cu alte structuri sportive similare din strainatate;
6.12. tine la zi evidenta relatiilor si corespondentei cu structuri sportive similare din alte tari;
6.13. elaboreaza propuneri privind strategia de dezvoltare a relatiilor de cooperare sportiva internationala;
6.14. monitorizeaza si evalueaza modul de realizare a actiunilor incluse în Planul de Relatii Internationale (calendar);
6.15. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.16. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.17. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.18. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE RELATII INTERNATIONALE

Art.7. (1) Comisia de relatii internationale se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de relatii internationale îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de relatii internationale se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de relatii internationale este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de relatii internationale este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei de relatii internationale va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de relatii internationale.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei de relatii internationale se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de relatii internationale va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei de relatii internationale nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia de relatii internationale îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei;
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………. desfasurata la Alba Iulia  si intra în vigoare de la data de ……………………
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de istorie si statistica este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de istorie si statistica este structura specializata a FRPS  în domeniul realizarii si actualizarii istoriei si statisticii jocului sportiv de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de istorie si statistica are ca sarcina întreprinderea tuturor masurilor, pentru a descoperi în bazele reale istoria si realizarea bazei de date a pescuitului sportiv, folosind în acest scop toate sursele autentice de documentare, precum si izvoarele scrise existente sau nescrise contemporane.
Art.4.  Activitatea comisiei de istorie si statistica este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5.  Comisia de istorie si statistica îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Art.6. În principal comisia de istorie si statistica are urmatoarele atributii:
6.1. – realizeaza si actualizeaza istoria pescuitului sportiv:
– cronologie, cu evidentierea schimbarilor intervenite în cursul timpului;
– problemele si fenomenele importante petrecute în devenirea pescuitului sportiv;
– rezultate si palmares (intern si international la nivelul structurilor federatiei);
– palmares de onoare (antrenori, sportivi, personalitati, etc.);
– culegerea, prelucrarea, sintetizarea, interpretarea si valorificarea datelor importante (în legatura cu pescuitul sportive) sau referitoare la pescuitul sportiv;
– fundamenteaza baza de date a F.R.P.S.;
6.2. realizeaza evidenta competitiilor interne, actualizând-o permanent;
6.3. asigura toate datele necesare actualizarii site-ului F.R.P.S la folderul structurilor si istoria pescuitului sportiv;
6.4. realizeaza arhiva cu datele statistice de la toate competitiile interne si internationale, cu datele participantilor si datele tehnice;
6.5. propune textele si datele pentru publicare;
6.6. realizeaza si administreaza muzeul F.R.P.S.;
6.7. îndeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generala a F.R.P.S.;
6.8. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.9. întocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.10. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.11. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.
Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE ISTORIE SI STATISTICA

Art.7. (1) Comisia de istorie si statistica se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisia de istorie si statistica se efectueaza în conformitate cu prevederile cap. VIII din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei de istorie si statistica si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei de istorie si statistica este prezentata în anexa nr.1.
Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de istorie si statistica îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de istorie si statistica se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei de istorie si statistica este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei de istorie si statistica.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii comisiei de istorie si statistica se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de istorie si statistica va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele comisiei de istorie si statistica nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la validarea în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei adunari generale de alegeri a federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal, pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membrii ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea în scris a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile determinate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de FRPS.
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………….
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL COMISIEI DE APEL

Capitolul I
Dispozitii generale

Art.1. Comisia de Apel este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de Apel este o comisie de jurisdictie a FRPS, aleasa de Biroul Federal pe o perioada de 4 ani, prin vot secret.
Art.3. Comisia de Apel are ca sarcina principala judecarea apelurilor formulate de catre membrii afiliati împotriva hotarârilor Comisiilor de disciplina (a F.R.P.S si ale A.J.P.S.) si poate hotarî împotriva oricarei sanctiuni prevazuta în regulamentele F.R.P.S. si a prezentului statut.
Art.4. Comisia de Apel are dreptul de a solicita oricarei structuri sau comisii de specialitate din F.R.P.S., precum si altor structuri sau organe, puncte de vedere, în interesul rezolvarii corecte a cauzei.
Art.5. Comisia de Apel îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.
Capitolul II
Atributiile comisiei de apel

Art.6. Comisia de apel îndeplineste urmatoarele atributii:
6.1. Judeca apelurile formulate de catre membri afiliati sau de catre persoanele implicate în activitatea de pescuit sportiv împotriva hotarârilor comisiilor de disciplina (ale FRPS si ale AJPS) precum si pe cele introduse de membrii FRPS împotriva hotarârilor pronuntate de comisile centrale ale federatiei , in conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al F.R.P.S. ;
6.2. Poate hotarî asupra oricarei sanctiuni prevazute în statutul si regulamentele F.R.P.S.;
6.3. Analizeaza anual activitatea proprie si întocmeste rapoarte pe care le prezinta Biroului Federal si Adunarii Generale;
6.4. Consiliaza structurile F.R.P.S. privind respectarea legalitatii si prevenirea încalcarii normelor legale;
6.5. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S. cu privire la deficientele sau problemele aparute ori existente în cadrul federatiei, potrivit obiectului sau de activitate;
6.6.face recomandari sectiilor de pescuit sportiv din cluburi si asociatii sportive cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare nu este conforma cu prevederile F.R.P.S. sau ale fair-play-ului ;
6.7. tine evidenta hotarârilor luate, verifica îndeplinirea lor si prezinta Biroului Federal masurile luate.
6.8-studiaza prevederile în legatura cu pescuit sportiv pentru a solutiona legal cauzele ;
6.9.-studiaza sistemul de sanctiuni si propune variante de perfectionare sau îmbunatatire;
6.10.-la judecare, are în vedere competenta privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la aparare, precum si toate împrejurarile care inlatura, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului, dar si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii ;
6.11. Executa si alte activitati stabilite de biroul federal sau presedintele FRPS.

 
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE APEL
Art.7.(1) Comisia de Apel se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri;
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3). Alegerea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
-Comisia de Apel este aleasa de Biroul Federal pe o perioada de 4 ani, prin vot secret.
(4). Membrii Biroului Federal nu pot face parte din Comisia de apel.
Capitolul IV
MODALITATI(PROCEDURI) DE LUCRU CURENTE
Art8. Procedurile privind sesizarea comisiei si dezbaterea apelului se vor desfasura conform prevederilor Regulmentului Disciplinar al F.R.P.S.
Art.9. Dezbaterile in fata comisiei de apel vor fi consemnate intr-un proces-verbal de sedinta, care se redacteaza de un membru al comisiei.
Art.10. Orice dispozitie a comisiei va fi consemnata in hotararea de sedinta si va fi motivata.
Art.11. Hotararea de sedinta va cuprinde, , pe lânga aratarea partilor si a naturii litigiului , urmatoarele:
a) o scurta descriere a desfasurarii sedintei;
b) cererile si sustinerile partilor;
c) hotararea comisiei si calea de atac, cu termenul în care se depune;
c) motivele pe care se sprijina masurile dispuse;
e) semnaturile presedintelui si membrilor comisiei;
Art.12. Partile au dreptul sa ia cunostinta de continutul hotararii, precum si de actele dosarului.
La cererea partilor sau din oficiu, comisia poate indrepta sau completa hotararea de sedinta printr-o alta hotarare.
Partilor li se comunica o copie dupa hotararea de sedinta.
Art13. Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisiei.
Art.14. Apelul nu suspenda executarea hotararii atacate.

Capitolul V
Dispozitii finale
Art.15. Activitatea comisiei se desfasoara având la baza prevederile statutului,   Regulmentului Disciplinar si ale propriului regulament de organizare si functionare, aprobat de Biroul Federal.
Art.16. Membri comisiei de apel au drepturile, obligatiile si îndatoririle prevazute în prezentul regulament.
Art.17. Hotarârile comisiei de apel se adopta cu majoritate simpla.
Art.18. Sedintele comisiei de apel pot fi publice.
Art.19. Comisia de apel se întruneste si lucreaza ori de câte ori este necesar sau este solicitata de presedintele ori secretarul general al F.R.P.S., dar nu mai putin de doua ori pe an.
Art.20. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia prin orice mijloc de comunicare.
Activitatile desfasurate de comisia de apel se înscriu într-un registru de procese-verbale de sedinta, care se semneaza de membri comisiei prezenti la sedinta.
Art.21. Daca unul dintre membri comisiei de apel, pe parcursul unui an nu participa justificat la cel putin doua activitati ale comisiei, poate fi revocat si înlocuit de catre presedintele comisiei cu acordul biroului federal.
În caz de abateri sau lipsa de participare la activitatile la care au fost solicitati, membri comisiei pot fi desarcinati. Desarcinarea poate fi facuta în conditiile aplicarii alin.1 din prezentul articol.
Desarcinarea se poate realiza si prin demisie, care se analizeaza si valideaza de catre Biroul Federal.
Art.22. Locul întrunirii comisiei pentru lucru în sedinte se stabileste de presedintele comisiei de apel si se aproba de presedintele FRPS.
Art.23. Presedintele comisiei poarta raspunderea pentru modul de organizare si desfasurare a activitatii comisiei de apel.
Art.24. Taxele percepute pentru analizarea apelurilor sunt stabilite anual de biroul federal.
Art .25. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi solutionata prin consultarea biroului federal.
Art.26.(1)  Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. in sedinta din data de ……………. desfasurata la Alba Iulia si intra in vigoare incepand cu data de …………………
(2). La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Capitolul I
Dispozitii generale.

Art.1. Comisia de disciplina este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 15 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de disciplina este structura specializata a FRPS care asigura rezolvarea justa, în spirit sportiv si în concordanta cu cerintele statutului federatiei, într-un termen rezonabil, cu posibilitatea exprimarii punctelor de vedere divergente, a tuturor încalcarilor normelor stabilite prin documentele de organizare si functionare ale FRPS, precum si a celor referitoare la pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de disciplina are ca sarcina principala stabilirea raspunderii disciplinare si aplicarea sanctiunilor pentru faptele de încalcare cu vinovatie a regulilor sau normelor de conduita care asigura desfasurarea în conditii de eficienta a activitatilor specifice jocului de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea Comisiei de disciplina este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de disciplina îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE DISCIPLINA

Art.6. Comisia de disciplina are urmatoarele atributii :
-analizeaza si aplica sanctiuni, in conformitate cu regulamentul disciplinar, pentru abaterile de la disciplina sportiva savârsite de sportivi, antrenori, oficiali care participa la competitii;
– judeca apelurile contra masurilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale structurilor judetene de pescuit sportiv ;
– face propuneri Biroului federal pentru excluderea din viata sportiva a sportivilor, antrenorilor, oficialilor, structurilor sportive afiliate sau a altor membri ai federatiei ;
– face recomandari structurilor sportive afiliate cu privire la masurile educative ce trebuie luate fata de sportivi sau cadre tehnice a caror comportare lasa de dorit ;
– tine evidenta sanctiunilor aplicate oficialilor,sportivilor, antrenorilor, structurilor sportive;
-studiaza prevederile documentelor care au legatura cu pescuitul sportiv pentru a solutiona legal cauzele ;
-studiaza sistemul de sanctiuni si propune variante de perfectionare sau îmbunatatire;
-urmareste activitatea competitionala si se autosesizeaza pentru unele fapte care contravin regulilor stabilite, solicitând pentru cercetare confirmarea biroului federal ;
-tine evidenta cauzelor si a termenelor privind ridicarea sanctiunilor precum si a tuturor celor dispuse prin hotarâri, informând biroul federal în legatura cu situatia discilplinara trimestrial ;
-formuleaza puncte de vedere catre biroul federal spre a decide asupra conflictelor de competenta precum si pentru orice problema de procedura neprevazuta in prezentul regulament pentru a se solutiona de catre Biroul federal;
-constituie arhiva cu documentele comisiei;
-intocmeste si prezinta anual raportul de activitate biroului federal sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
-indeplineste orice alte atributii specifice domeniului sau de activitate stabilite de Biroul Federal sau Adunarea Generala a FRPS.

Capitolul III.
STRUCTURA COMISIEI DE DISCIPLINA
Art.7. (1) Comisia de disciplina se compune din:
a) presedinte;
b)2 membrii.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de disciplina se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt alesi de catre presedintele Comisiei si validati de Biroul Federal.
Art8 . Diagrama de relatii a Comisiei de disciplina este prezentata in anexa nr.1.

Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de disciplina îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de disciplina se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea biroului sau a secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de disciplina este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina lape parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face,de regula, cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de disciplina.

Art. 19. Procedura privind judecarea cauzelor :

a) judeca litigiile în functie de urgenta necesitatii raspunsului si de implicatiile hotarârii, dar nu mai târziu de doua luni de la sesizare. Sesizarea comisiei se face în scris. Autosesizarea ce se trimite spre confirmare se face tot în scris, sub semnatura presedintelui comisiei. Sesizarile anonime se aduc la cunostinta biroului federal si se cerceteaza la solicitarea acestuia. În cazul nesolicitarii, se claseaza ;
b) comunica rezultatul judecatii partilor în scris, cu confirmare de primire. Dupa terminarea dezbaterilor, la cererea partilor, comunica oral în sedinta ora prezentarii în forma sintetica a hotarârii, urmând ca apoi sa o redacteze. Cei nemultumiti de hotarâre o pot ataca în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, conform datei postei, la Comisia de Apel. Ziua primirii si cea a trimiterii ( data postei) nu se iau în calcul; declararea caii de atac se poate face si oral daca partile au fost prezente la pronuntare, consemnându-se în procesul- verbal de sedinta sau de pronuntare, daca se întocmeste separat ;
c) trimite dosarul cauzei împreuna cu documentul de atac în termen de 5 zile de la primire, comisiei de apel. Comisia de disciplina este competenta a cerceta si judeca in toate cazurile, exceptind situatia când cei vinovati sunt membrii ai acestei comisii. In aceste cazuri, biroul federal va stabili persoanele care ii vor inlocui pe membrii comisiei care fac obiectul cercetarii respective.
d) primeste spre judecare sau pentru argumentare ori probare intâmpinari, memorii, reclamatii sau orice documente in orice cauza in legatura cu pescuit sportiv, in situatia când acestea privesc activitatea unei persoane implicata în pescuit sportiv sau o sectie, club, asociatie, etc, ori ar fi in interesul pescuitului sportiv. În cazul în care documentele fac obiectul unei judecati se vor trimite în atâtea exemplare câte parti sunt,-spre comunicare-, în plus unul pentru comisie, cel mai târziu pâna la termenul de judecata, la ora stabilita ;
e) în cazul administrarii unei probe care necesita prezenta vreunei persoane (martor, expert, etc), comisia îl va cita astfel încât acesta sa cunoasca acest aspect cu cel putin 3 zile inainte.
Judecand cauza, comisia poate stabili unul sau mai multe termene pentru administrarea probelor care ar fi utile cauzei.
f) admite partilor interesate sa isi sustina interesele personal, prin delegati din cadrul cluburilor sau asociatiilor sportive respective, prin avocat sau doar prin înscrisuri. Cei mandatati vor prezenta imputerniciri scrise. Membrii organelor de conducere ale FRPS nu pot fi mandatati;
g) daca de la savârsirea faptei a trecut un an, comisia va constata prescrierea ei si claseaza dosarul.
h) hotarârile se iau în scris, prin deliberari directe, iar în caz de divergente, prin vot cu majoritate simpla, fara consemnarea opiniei separate în hotarâre, ci doar în procesul- verbal de desfasurare a sedintei de judecata. În procesul- verbal se înscrie modul de desfasurare a sedintei, se consemneaza probele, discutiile si deliberarile, iar în hotarâre, decizia luata, motivatia si calea de atac. Ea se semneaza de membrul-judecator numit si, dupa caz, de secretar, când exista. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii judecatori si, dupa caz, de secretar, care –l si întocmeste.
Ceilalti participanti vor semna de prezenta într-un convocator, întocmit de secretar sau membrul judecator numit.
i) Când comisia se pronunta pentru cei care au cerut acest lucru, prezinta doar o sinteza a deciziei luate.
j) Deciziile Comisiei de disciplina se bazeaza pe cel putin una din urmatoarele probe:
– raportul arbitrilor;
– raportul observatorului;
– imagini video;
– declaratiile partilor;
– declaratiile martorilor;
– constatarile medico-legale;
– expertize;
– orice alta proba utila care serveste la aflarea adevarului.
k) La judecarea cauzelor pot constitui circumstante atenuante:
-lipsa altor abateri, atitudinea sincera a vinovatului, staruinta depusa pentru înlaturarea consecintelor faptei, culpa, cooperarea în aflarea adevarului,abatere sub influenta unei amenintari asupra integritatii sau demnitatii si altele asemenea, lista fiind exemplificativa;
iar circumstante agravante pot fi:
– abateri repetate, realizarea faptei în vazul minorilor, intentia, violenta, motive josnice, starea de betie, premeditarea, savârsirea abaterii în grup, savârsirea abaterii din interes material si altele asemenea, lista fiind exemplificativa.
La luarea deciziei (pentru individualizare) se au în vedere circumstantele, împrejurarile în care a avut loc fapta, scopul, modul si mijloacele de savârsire, impactul , consecintele, pagubele.
l) Hotarârile comisiei pot fi: de respingere, de admitere, de admitere partiala.
m) Hotarârile vor avea , cel putin, o parte introductiva în care se arata partile, comisia care judeca, obiectul cauzei si modul de sesizare, un cuprins în care se detaliaza faptele, inculparile, apararile, probele, concluziile si o parte finala în care se prezinta argumentarea comisiei si decizia luata, aratându-se si calea de atac, unde se face si în ce termen.
n) Hotarârile prin care s-au aplicat sanctiuni vor deveni executorii prin necontestare; în aceasta forma, hotarârile vor fi ratificate de biroul federal.
o) Cheltuielile determinate de judecata cad în sarcina vinovatilor, facându-se referire în hotarâre despre aceasta.
p) Pentru cazuri deosebite presedintele comisie poate convoca comisia in regim de maxima urgenta;
r) nici o sanctiune nu se poate aplica fara studierea a cel putin unei probe.
Alte aspecte:
-în cauzele în care au un interes direct sau indirect, membrii comisiei se autorecuza ;
– comisia judeca litigiile fara partinire, urmarind aplicarea graduala a sanctiunilor, excluderea dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii în aplicarea sanctiunilor ;
-la judecare, comisia are în vedere competenta privind cercetarea faptelor, garantarea dreptului la aparare, precum si toate împrejurarile care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului, dar si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii ;
– Dosarul litigiului este confidential. Nici o persoana straina de litigiu nu are acces la dosar fara acordul scris al partilor si fara incuviintarea comisieii.
-In intreaga procedura trebuie sa se asigure partilor, sub sanctiunea nulitatii hotararii, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

Principiile care stau la baza judecarii cauzelor si fundamentarii hotarârilor:
-principiul legalitatii, constând în urmatoarele: fapta sa fie de competenta comisiei, sa aiba reglementare scrisa în documentele FRPS ;
-principiul disponibilitatii si contradictorialitatii, constând în urmatoarele: sa existe plângere (sau orice alta initiere) în legatura cu fapta sau o sesizare din oficiu, analizarea doar a celor sesizate, cu posibilitatea sustinerii cauzelor de catre partile în cauza prin probe, fiind acceptata orice proba care ar putea concura la rezolvarea justa a litigiului.
Capitolul V.
DISPOZITII FINALE

Art. 20. Membrii Comisiei de disciplina se supun regulamentelor FRPS
Art.21. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de disciplina va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art22. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.23. Sedintele Comisiei de disciplina nu sunt publice.
Art.24. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art. 25. Comisia isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la validarea in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei adunari generale de alegeri a federatiei.
Art.26.(1).  Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
-de catre presedintele comisiei cu aprobarea biroului federal, pentru ceilalti membrii ai comisiei.
(2). Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesar ca propunerea respectiva sa fie insotita de motivarea in scris a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.27. In cazul desfasurarii competitiilor in sistem turneu, biroul federal va stabili o comisie de litigii (formata din trei membri) care va analiza si dispune masurile, conform regulamentului disciplinar, la sfarsitul competitiei in care va interveni situatia respectiva sau imediat dupa luarea la cunostinta despre existenta acestei abateri.
27.1.Competenta acestei comisii se refera la luarea de decizii care daca ar fi fost dispuse ulteriorar fi influentat modul de desfasurare a competițiilor sportive si clasamentele (ex.suspendarea sportivilor,  depunctarea, etc.).
27.2.Masurile luate de catre aceasta comisie, care isi desfasoara activitatea pe timpul competitiei vor fi ratificate de catre Comisia de disciplina a federatiei in prima sedinta a acesteia.
Art.28. Orice comunicare a comisiei se face in scris sau in format electronic.
Art.29. Cheltuielile determinate participarea la sedintele comisiei sunt suportate de FRPS., iar cele de judecata, de cei vinovati.
Art.30.(1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra in vigoare de la data de ……………..
( 2). La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abrogă

REGULAMENTUL COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE ȘI BAZE SPORTIVE

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE.

Art.1.Comisia de echipament, materiale si baze sportive este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de echipament, materiale si baze sportive este structura specializata a federatiei prin intermediul careia se asigura necesarul de echipament si materiale sportive precum si stabilirea cadrului referitor la conditiile care trebuiesc indeplinite de bazele sportive pentru a se putea desfasura pe acestea competiții de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia de echipament, materiale si baze sportive are ca sarcina principala respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste achizitionarea de echipament si materiale sportive precum si inspectarea bazelor sportive pe care se doreste organizarea competițiilor de pescuit sportiv, verificand daca acestea indeplinesc conditiile stabilite in acest sens de catre federatie..
Art.4. Activitatea Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de echipament, materiale si baze sportive îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE .

Art.6. În principal comisia de echipament, materiale si baze sportive are urmatoarele atributii:
6.1. actioneaza pentru achizitionarea echipamentului necesar practicarii pescuitului sportiv, in conformitate cu prevederile legale referitoare la achizitii;
6.2. planifica materialele si echipamentul necesar loturilor reprezentative, urmarind indeplinirea prevederilor;
6.3. stabileste anual necesarul de materiale si echipamentului sportiv pentru activitatea de pescuit sportiv la toate nivelele;
6.4. omologheaza bazele sportive pentru competitiile de pescuit sportiv;
6.5. tine evidenta tuturor materialelor si mijloacelor fixe ale federatiei in conformitate cu prevederile legale;
6.6. propune spre aprobare Biroului federal omologarea prototipurilor de materiale si echipamente sportive;
6.7. stabileste conditiile care trebuiesc indeplinite de catre bazele sportive pe care se doreste organizarea competițiilor de pescuit sportiv;
6.8. actioneaza pentru a realiza materialele necesare jocului de pescuit sportiv, realizand testarea si omologarea acestora ;
6.9. prezinta biroului federal propuneri de echipament sportiv in cazul in care se doreste achizitionarea acestuia;
6.10. actioneaza pentru achizitionare;
6.11. realizeazaza curatarea echipamentului sportiv ,dupa folosirea acestuia;
6.12. realizeaza inscriptionarea materialului sportiv, conform hotararilor luate in biroul federal;
6.13. realizeaza materiale publicitare (banere,steaguri,pliante etc.);
6.14. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor competitiilor , normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv ;
6.15. se intereseaza de oferte si le prezinta biroului federal pentru orice tip de achizitie care urmeaza sa fie efectuata de catre federatie ;
6.16. face propuneri pentru casarea materialelor si echipamentelor sportive in conformitate cu prevederile legale;
6.17. realizeaza distribuirea de materiale catre structurile sportive afiliate conform prevederilor legale;
6.18. asigura achizitionarea de premii si distribuirea acestora conform prevederilor legale;
6.19. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.20. intocmeste si prezinta anual raport de activitate Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie,la solicitarea acestuia sau a secretarului general ;
6.21. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.22. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. .

Capitolul III.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE DE ECHIPAMENT, MATERIALE SI BAZE SPORTIVE
Art.7. (1) Comisia de de echipament, materiale si baze sportive se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.
– membrii comisiei sunt numiti catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art8. Diagrama de relatii a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de echipament, materiale si baze sportive îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art.10 Comisa de echipament, materiale si baze sportive se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de echipament, materiale si baze sportive este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor sarcinilor Comisiei de echipament, materiale si baze sportive va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare,stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de echipament, materiale si baze sportive .

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de echipament, materiale si baze sportive se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de echipament, materiale si baze sportive va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie centrala a federatiei .
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22 Sedintele Comisiei de echipament, materiale si baze sportive nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S
Art.24. Comisia de echipament, materiale si baze sportive isi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care incepe la data validarii in functie a presedintelui acesteia si se incheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
-de catre biroul federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
-de catre presedintele comisiei,cu aprobarea biroului federal ,pentru ceilalti membri comisiei;
25.1 Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunere respectiva sa fie insotita de motivarea ,in scris,a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau in format electronic .
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de care F.R.P.S.
Art. 28.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia  si intra in vigoare de la data de …………………..
(2)La data intrarii in vigoare a prezentului regulament ,orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia centrala a antrenorilor este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36  din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia centrala a antrenorilor este structura specializata a federatiei în domeniul fundamentarii si implementarii metodelor si mijloacelor moderne de antrenament a jucatorilor de pescuit sportiv.
Art.3. Comisia centrala a antrenorilor are ca sarcina principala initierea, perfectionarea, specializarea si promovarea personalului responsabil cu pregatirea echipelor de pescuit sportiv.
Art.4. Activitatea Comisiei centrale a antrenorilor este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia centrala a antrenorilor îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Art.6. Comisia centrala a antrenorilor are urmatoarele atributii principale:
6.1. elaboreaza si supune spre aprobare Biroului Federal al FRPS, anual, pâna pe 31 ianuarie, lotul cu antrenorii care îndeplinesc conditiile pentru a antrena echipele de pescuit sportiv, pe categorii de competitii si categorii de vârsta, pentru sezonul competitional în curs;
6.2. elaboreaza anual calendarul activitatilor desfasurate de comisie pentru specializarea si perfectionarea instructorilor si antrenorilor;
6.3. aproba tematica si programa pentru cursurile de instructori sportivi care se desfasoara la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.4. analizeaza activitatea desfasurata de catre antrenori si aplica sanctiuni, în prima instanta, împotriva celor care se dovedeste ca au avut un comportament neadecvat pe timpul competitiilor la care au particiapt cu echipele lor;
6.5. prezinta propuneri pentru modificarea regulamentului de joc;
6.6. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare instructori, desfasurate la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.7. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare antrenori desfasurate în cadrul Scolii nationale de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.8. elaboreaza si stabileste periodic, conceptia de joc în pescuit sportiv;
6.9. în functie de conceptia de joc, stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament în raport cu particularitatile de vârsta;
6.10. realizeaza, anual, studii si cercetari referitoare la metodele si mijloacele de antrenament în scopul îmbunatatirii permanente a acestei activitati, a ridicarii performantelor sportive;
6.11. studiaza literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificarea teoriei si practicii avansate;
6.12. difuzeaza în întreaga tara concluziile lucrarilor de specialitate, conceptia de joc si orintarea metodica;
6.13. transmite indicatii metodice cu privire la pregatirea sportivilor în diferite perioade ale anului competitional;
6.14. verifica si avizeaza componenta loturilor reprezentative si a planurilor de pregatire ale acestora — prezentate de antrenorii loturilor — si le supune aprobarii Biroului Federal;
6.15. informeaza Biroul Federal asupra modului de desfasurare a competitiilor cuprinse în calendarul federatiei, a nivelului de joc prestat, precum si asupra comportarii echipelor reprezentative sau de club în întâlnirile internationale;
6.16. îndruma si controleaza procesul de pregatire în sectiile de pescuit sportiv, loturi reprezentative, tabere, etc.
6.17. face propuneri pentru promovarea, recompensarea sau retrogradarea antrenorilor în functie de activitatea depusa;
6.18. îndruma si controleaza activitatea comisiilor judetene de antrenori;
6.19. avizeaza aparitia lucrarilor de specialitate în pescuit sportiv;
6.20. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului competitional (sportiv), regulamentelor competitiilor, normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv ;
6.21. propune personal pentru examenul de admitere în cadrul Scolii nationale de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.22. asigura legatura între antrenori si Scoala nationala de formare si perfectionare a antrenorilor;
6.23. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.24. întocmeste si prezinta anual raportul de activitate al Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.25. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.26. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii FRPS si structurilor sportive din subordine;
6.27. stabileste conditiile în care antrenorii pot sta pe banca tehnica a echipelor participante la competitiile federatiei.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI CENTRALE A ANTRENORILOR

Art.7. (1) Comisia centrala a antrenorilor se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei centrale a antrenorilor se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al FRPS;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a Comisiei centrale a antrenorilor este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia centrala a antrenorilor îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia centrala a antrenorilor se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei centrale a antrenorilor este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei centrale a antrenorilor este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor Comisiei centrale a antrenorilor va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei centrale a antrenorilor.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii Comisiei centrale a antrenorilor se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei centrale a antrenorilor va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele Comisiei centrale a antrenorilor nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al FRPS
Art.24. Comisia centrala a antrenorilor îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte, la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de (care) catre FRPS
Art. 28. (1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRPS în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de ………………………. .
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL COMISIEI DE COPII ȘI JUNIORI

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.1. Comisia de copii si juniori este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de copii si juniori este structura specializata a federatiei care asigura organizarea, planificarea, coordonarea si realizarea activitatilor de pescuit sportiv destinate copiilor si juniorilor.
Art.3. Comisia de copii si juniori are ca sarcina principala dispunerea de masuri concrete care sa asigure cadrul organizatoric necesar desfasurarii competitiilor pentru aceste categorii de vârsta precum si pentru atragerea si îndrumarea catre practicarea pescuitului sportiv de catre elevi si cadre didactice.
Art.4. Activitatea comisiei de copii si juniori este coordonata de secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art.5. Comisia de copii si juniori îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II
ATRIBUTIILE COMISIEI DE COPII SI JUNIORI
Art.6. În principal comisia de copii si juniori are urmatoarele atributii:
6.1. face propuneri conducerii federatiei pentru organizarea si desfasurarea competitiilor pentru aceste categorii de vârtsta;
6.2. face demersurile necesare la nivelul ministerului de resort pentru organizarea si desfasurarea de competitii sportive la aceste categorii de vârsta;
6.3. stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament în raport cu particularitatile de vârsta;
6.4. elaboreaza materiale pentru promovarea pescuitului sportiv în cadrul institutiilor de învatamânt;
6.5. prezinta propuneri pentru modificarea regulamentului de competitie;
6.6. asigura cu personal de specialitate cursurile de formare instructori desfasurate la nivelul Asociatiilor judetene/Directiilor pentru sport;
6.7. întocmeste materiale de analiza referitoare la impactul pescuitului sportiv în învatamânt;
6.8. realizeaza, anual, studii si cercetari referitoare la metodele si mijloacele de antrenament în scopul îmbunatatirii permanente a acestei activitati, a ridicarii performantelor sportive;
6.9. studiaza literatura de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile pe plan mondial si actioneaza pentru valorificarea teoriei si practicii avansate;
6.10. difuzeaza în întreaga tara concluziile lucrarilor de specialitate, conceptia de joc si orintarea metodica;
6.11. transmite indicatii metodice cu privire la pregatirea sportivilor în diferite perioade ale anului competitional;
6.12. informeaza Biroul Federal asupra modului de desfasurare a competitiilor cuprinse în calendarul federatiei;
6.13. îndruma si controleaza procesul de pregatire în sectiile de pescuit sportiv, tabere, etc.;
6.14. colaboreaza cu celelalte comisii centrale la elaborarea calendarului sportiv, regulamentelor, competitiilor, normelor de clasificare sportiva si planurile de dezvoltare ale pescuitului sportiv;
6.15. cresterea numarului de elevi practicanti ai sportului de performanta, prin largirea si diversificarea activitatilor de selectie;
6.16. cultivarea în rândul copiilor si al elevilor a dragostei fata de pescuit sportiv si a spiritului de fairplay;
6.17. atragerea si implicarea factorilor de decizie ai administratiei locale, a altor persoane fizice sau juridice, în organizarea si derularea activitatilor sportive pentru copii si juniori scolari;
6.18. realizarea unor parteneriate cu persoanele fizice si juridice care doresc sa organizeze, în colaborare cu structurile abilitate ale Ministerului Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului, si FRPS competitii sportive pentru copii si juniori scolari în afara calendarului competitional national;
6.19. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.20. întocmeste anual raport de activitate si îl prezinta Biroului Federal sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea acestuia sau a secretarului general;
6.21. selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.22. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S.

Capitolul III
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE COPII SI JUNIORI

Art.7. (1) Comisia de copii si juniori se compune din:
a) presedinte;
b) 2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor comisiei de copii si juniori se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul FRPS astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.;
– membrii comisiei sunt numiti de catre presedintele comisiei si validati de Biroul Federal.
Art.8. Diagrama de relatii a comisiei de copii si juniori este prezentata în anexa nr.1.

Capitolul IV
MODALITATI DE LUCRU CURENTE

Art.9. Comisia de copii si juniori îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de activitate elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale FRPS, aprobat de catre secretarul general.
Art.10. Comisia de copii si juniori se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea secretarului general.
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor comisiei de copii si juniori este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a comisiei de copii si juniori este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a sarcinilor membrilor (membrilor sarcinilor) comisiei de copii si juniori va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina pe parcursul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se efectueaza de presedintele acesteia, prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de activitate. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea FRPS sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al comisiei de copii si juniori.

Capitolul V
DISPOZITII FINALE

Art.19. Membrii comisiei de copii si juniori se supun regulamentelor FRPS
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de copii si juniori va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al FRPS
Art.21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani într-o comisie centrala a federatiei.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre validare Biroului Federal.
Art.22. Sedintele comisiei de copii si juniori nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta în prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.24. Comisia de copii si juniori îsi desfasoara activitatea pe durata unui mandat care începe la data validarii în functie a presedintelui acesteia si se încheie la data urmatoarei Adunari Generale de Alegeri a Federatiei.
Art.25. Revocarea din functie a membrilor comisiei se face astfel:
– de catre Biroul Federal pentru presedinte la propunerea secretarului general;
– de catre presedintele comisiei, cu aprobarea Biroului Federal, pentru ceilalti membri ai comisiei.
25.1. Pentru aceste cazuri de revocare este absolut necesara ca propunerea respectiva sa fie însotita de motivarea, în scris, a acestei decizii de catre persoana care a formulat-o.
Art.26. Orice comunicare a comisiei se face în scris sau în format electronic.
Art.27. Cheltuielile legate de participarea la sedintele comisiei sunt suportate de catre FRPS
Art.28. (1) Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al FRP Sîn sedinta din data de ………………….. desfasurata la Alba Iulia si intra în vigoare de la data de …………………… .
(2) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL COMISIEI DE PROIECTE ȘI PARTENERIATE

Capitolul I.
DISPOZITII GENERALE.

Art.1. Comisia de proiecte si parteneriate este constituita si functioneaza în conformitate cu prevederile articolelor 14 și 36 din Statutul FRPS.
Art.2. Comisia de proiecte si parteneriate este organul specializat in domeniul initierii, fundamentarii si implementarii proiectelor, programelor si actiunilor de parteneriat in conformitate cu strategiile federatiei pe termen lung, mediu si scurt.
Art.3. Comisia de proiecte si parteneriate are ca sarcina principala realizarea proiectelor si parteneriatelor necesare federatiei pentru a-si desfasura activitatea cu eficienta, prin folosirea judicioasa a mijloacelor materiale si financiare proprii, precum si a celor provenite din alte surse de finantare, in conformitate cu prevederile legale ale statutului, regulamentelor si normelor proprii.
Art.4. Activitatea Comisiei de proiecte si parteneriate este coordonata de presedintele si secretarul general al FRPS, fiind subordonata Biroului Federal.
Art5. Comisia de proiecte si parteneriate îsi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare,pe care îl prezinta spre aprobare Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

Art.6. Comisia de proiecte si parteneriate are urmatoarele atributii:
6.1. elaboreaza si supune spre avizare (aprobare) Biroului Federal al F.R.P.S. planul de activitate în domeniul implementarii proiectelor de programe si de parteneriat cu organele administratiei publice centrale cu atributii în sport, autoritatile administratiei publice locale, unitatile si institutiile de învatamânt, institutiile sportive precum si organismele neguvernamentale de profil;
6.2. elaboreaza calendarul anual de proiecte, de programe si de parteneriate în domeniul sau de competenta si asigura implementarea, monitorizarea si evaluarea acestora;
6.3. propune Biroului Federal al F.R.P.S. responsabilii coordonatori pentru fiecare program aflat în derulare din cadrul comisiilor de specialitate ale F.R.P.S. sau structurilor din subordine;
6.4. elaboreaza procedurile necesare finantarii, implementarii si monitorizarii programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
6.5. prezinta propuneri pentru încheierea de protocoale/parteneriate cu structurile guvernamentale cu atributii în domeniul educatiei fizice si sportului, autoritatile administratiei publice locale, organisme neguvernamentale si structuri din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale în vederea dezvoltarii practicarii pescuitului sportiv la nivel national sau local;
6.6. elaboreaza, în proiect, documentatia necesara încheierii protocoalelor/parteneriatelor dupa aprobarea acestora de catre Biroul Federal al F.R.P.S.;
6.7. acorda consultanta de specialitate asociatiilor sportive din subordine în implementarea si derularea programelor de parteneriat la nivel local;
6.8. propune, dupa caz, repartizarea fondurilor la structurile sportive afiliate pentru programele aprobate;
6.9. fundamenteaza si propune proiectele de finantare pentru programele aprobate de Biroul Federal al F.R.P.S.;
6.10. structureaza, constituie si asigura managementul bazei de date din domeniul sau de competenta;
6.11.intocmeste si prezinta, la solicitarea organelor de conducere ale F.R.P.S. rapoarte, analize, informari de evaluare a activitatii;
6.12.selectioneaza si arhiveaza documentele comisiei;
6.13. asigura informarea periodica a Biroului Federal asupra noutatilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile de finantare emise de structurile guvernamentale cu atributii în domeniul educatiei fizice si sportului si ONG-uri;
6.14. initiaza si desfasoara anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale activitatii F.R.P.S. si structurilor sportive din subordine.

Capitolul III.
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMISIEI DE PROIECTE SI PARTENERIATE.

Art.7. (1) Comisia de proiecte si parteneriate se compune din:
a).presedinte;
b).2 membri.
(2) Continutul numeric si nominal, organizarea si atributiile comisiei, precum si orice modificare se stabilesc de Biroul Federal.
(3) Numirea în functie a presedintelui si membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate se efectueaza în conformitate cu prevederile din statutul F.R.P.S. astfel:
– presedintele comisiei se numeste de catre Biroul Federal, la propunerea secretarului general al F.R.P.S.
– membrii comisiei sunt alesi de catre presedintele C.P.P. si validati de Biroul Federal.
Art8.Diagrama de relatii a Comisiei de proiecte si parteneriate este prezentata in anexa nr.1.
Capitolul IV.
MODALITATI DE LUCRU CURENTE.

Art.9. Comisia de proiecte si parteneriate îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de munca elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre presedintele F.R.P.S. (secretarul general).
Art.10. Comisia de proiecte si parteneriate se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui F.R.P.S. (secretarului general).
Art.11. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de proiecte si parteneriate este asigurata de presedintele acesteia.
Art.12. Orice sedinta a Comisiei de proiecte si parteneriate este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.13. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei de proiecte si parteneriate va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la începutul sezonului competitional.
Art.14. Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei.
Art.15. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.16. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.17. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Art.18. Toate întrunirile vor fi consemnate în registrul de procese-verbale al Comisiei de proiecte si parteneriate.

Capitolul V.
DISPOZITII FINALE

Art. 19 Membrii Comisiei de proiecte si parteneriate se supun regulamentelor F.R.P.S.
Art.20. Nerespectarea prevederilor Regulamentului Comisiei de proiecte si parteneriate va fi sanctionata conform Regulamentului disciplinar al F.R.P.S.
Art21. (1) Neprezentarea membrilor comisiei fara temei obiectiv la doua (anual) dintre sedintele fixate si anuntate se sanctioneaza cu excluderea si necooptarea respectivilor pentru un interval de cel putin 2 (doi) ani intr-o comisie.
(2) Presedintele comisiei are dreptul sa propuna completarea locurilor ramase vacante, supunând propunerile spre aprobare Biroului Federal.
Art.22 Sedintele Comisiei de proiecte si parteneriate nu sunt publice.
Art.23. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata si solutionata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art. 24.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. în sedinta din data de …………… desfasurata la Alba iulia .

(2). La data intrarii în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga.

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI JURIDICE

Capitolul I.
DISPOZITII GENERALE.
Art.1Comisia juridica a F.R.P.S. este structura specializata in domeniul asistentei juridice, care sprijina activitatea F.R.P.S.în conformitate cu statutul acesteia.
Art.2.. Asistenta juridica reprezinta activitatea desfasurata de membrii Comisiei juridice constand in consultanta, asistenta si reprezentare, apararea drepturilor si intereselor legitime ale F.R.P.S.in raporturile cu alte autoritati publice, institutii de orice natura, persoane fizice sau juridice, avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic.
Art. 3. Reprezentarea drepturilor si intereselor legitime ale F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si a autoritatilor jurisdictionale se face de catre presedintele comisiei sau de unul dintre membrii acesteia, delegati in acest scop, potrivit competentelor.
Art. 4. Membrii Comisiei juridice trebuie sa apere in toate situatiile, cu fermitate, onestitate, principialitate si in concordanta cu cerintele legii, drepturile si interesele legitime ale FRPS, cat si a structurilor afilate in baza delegatiei semnate de catre presedintele FRPS sau a persoanei desemnate.
Art. 5.(1). Membrii Comisiei juridice sunt obligati sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe, ori la conflictul de interese, pe care le poate avea FRPS, ori institutiile sau structurile aflate in subordinea acestuia, pe care le reprezinta.
(2).Membrii Comisiei juridice pot aviza sau contrasemna numai acele acte care au caracter juridic si numai daca nu contravin documentelor care reglemeteaza activitatea federatiei, ori altor prevederi legale.
Art. 6. In exercitarea atributiilor functionale, care presupun constatarea conformitatii cu legea si aplicarea legii, membrii Comisiei juridice nu pot fi supusi influientei rezultate din subordonarea ierarhica.
Art. 7. Comisia juridica este coordonata de presedintele si secretarul general al F.R.P.S. si raspunde doar in fata Adunarii Generale si a Biroului Federal.

Capitolul II.
ATRIBUTIILE COMISIEI JURIDICE .

Art. 8. Comisia juridica indeplineste urmatoarele atributii:
8.1. Intocmeste si prezinta Biroului Federal propuneri de masuri privind indeplinirea sau aplicarea prevederilor actelor normative in materie;
8.2. Consilieaza structurile din F.R.P.S. pentru respectarea legalitatii si prevenirea incalcarilor normelor legale, ori pentru inlaturarea deficientelor constatate sau aparute in structura;
8.3. Intocmeste observatii si propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative legate de activitatea specifica ori cu caracter intern, atunci cand este consultata comisia sau F.R.P.S.
8.4. Tine evidenta actelor juridice in materie;
8.5. Avizeaza pentru legalitate, proiectele de ordine, dispozitii, instructiuni, decizii sau alte acte cu caracter intern ori individual, emise ori semnate de presedintele F.R.P.S. sau de Biroul Federal;
8.6. Reprezinta si apara interesele F.R.P.S. si la cererea structurilor afiliate, in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie, in baza imputernicirii date de presedintele F.R.P.S. sau a asociatiilor afiliate, cu acordul presedintelui federatiei;
8.7. Sesizeaza Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S. cu privire la deficientele sau problemele aparute sau existente in cadrul federatiei;
8.8. Acorda asistenta juridica comisiilor F.R.P.S;
8.9. Participa la negocierea de conventii, acorduri, intelegeri,etc.;
8.10. Elaboreaza puncte de vedere cu privire la interpretarea sau aplicarea normelor legale atunci cand se solicita de structurile F.R.P.S.;
8.11. Avizeaza, la solicitare, proiectele de raspunsuri la petiile sau cererile adresate F.R.P.S.;
8.12. Analizeaza anual activitatea proprie si intocmeste rapoarte care la prezinta Biroului Federal si Adunarii Generale;
8.13. Consilieaza sau spijina conducerea sau structurile F.R.P.S. pentru solutionarea litigiilor aparute;
8.14. Asigura abordarea si interpretarea corecta a prevederilor legale;
8.15. Analizeaza si face propuneri motivate, la nevoie, pentru eliberarea avizului de conformitate a structurilor care au ca obiect de activitate pescuitul sportive  in vederea afilierii la F.R.P.S;
8.16. Executa si alte activitati stabilite de Biroul Federal sau presedintele F.R.P.S.

Capitolul III .
STRUCTURA COMISIEI JURIDICE

Art.9.(1) Comisia juridica se compune din:
a) Presedinte;
b) 2 membri.
(2).Numirea in functie a membrilor Comisiei juridice, se efectueaza in conformitate cu prevederile din Statutul F.R.P.S., astfel:
– presedinele Comisiei juridice a F.R.P.S.este numit de Biroul Federal la propunerea secretarului general al F.R.P.S, iar membrii acesteia sunt validati de Biroul Federal, la propunerea presedintelui comisiei, conform statutului.
(3).Presedintele si membrii Comisiei juridice, pot fi numiti din randul avocatilor, consilierilor juridici sau a altor persoane cu pregatire juridica cu respectarea prevederilor legale in vigoare si a statutului F.R.P.S.
(4).Lista, continutul numeric si nominal, organizarea comisiei, precum si orice modificare sunt stabilite de Biroul Federal.

Capitolul IV.
MODALITATI (PROCEDURI) DE LUCRU CURENTE
Art. 10.(1). Comisia juridica este imputernicita sa reprezinte si sa angajeze F.R.P.S. in raporturile cu instantele de judecata si alte organe de jurisdictie.
(2).Reprezentarea intereselor F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si altor organe de jurisdictie se asigura de catre Comisia juridica, prin membrii sai desemnati pe baza delegatiei de reprezentare, semnata de presedintele F.R.P.S. sau a persoanei delegate, in conditiile stabilite in statut.
Art.11. Membrii Comisiei juridice se desemneaza, pentru fiecare cauza in parte, de catre urmatoarele persoane:
a) Presedintele F.R.P.S.pentru orice cauza;
b) Presedintii structurilor afiliate ale F.R.P.S.pentru cauze in legatura cu activitatea specifica, care vizeaza structurile proprii, cu acordul prealabil al presedintelui F.R.P.S;
Art. 12. Presedintele F.R.P.S. sau persoana imputernicita de catre Biroul Federal semneaza, in numele F.R.P.S. si pentru aceasta, actiuni in justitie, cai de atac si orice mijloace legale de aparare a intereselor F.R.P.S. in fata instantelor de judecata si a altor organe de jurisdictie.
Art.13.(1). In activitatea lor, membrii Comisiei juridice se supun numai legii.
(2).Avizul Comisiei juridice nu este obligatoriu, ci doar consultativ. Avizul se acorda de catre presedintele comisiei.
(3).Presedintele Comisiei juridice poate reprezenta personal structura sau poate propune spre delegare un alt membru din comisie.
Art.14.Comisia juridica îsi desfasoara activitatea curenta pe baza unui plan de munca elaborat pentru punerea în aplicare a strategiilor si a celorlalte documente programatice si organizatorice ale F.R.P.S., aprobat de catre secretarul general.
Art. 15.(1).Comisia juridica se intruneste si lucreaza ori de cate ori este necesar sau este solicitata de presedintele sau secretarul general al F.R.P.S.
(2).Convocarea sedintelor de lucru se face cu 10 zile înainte de data fixata de catre presedintele comisiei. Convocarea comisiei se face prin orice mijloc de comunicare, stabilit cu acordul membrilor.
( 3).Comisia juridica se intruneste obligatoriu cel putin o data pe trimestru, iar activitatile desfasurate se inscriu intr-un registru de procese-verbale de sedinta, care se semneaza de catre toti membrii comisiei prezenti.
Art.16. Rezolvarea operativa a sarcinilor Comisiei de disciplina este asigurata de presedintele acesteia.
Art.17. Orice sedinta a Comisiei este statutara numai în prezenta a jumatate plus unul din totalul membrilor sai.
Art.18. Responsabilitatea individuala a membrilor Comisiei va fi stabilita în prima sedinta de lucru al fiecarui an calendaristic, urmând ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la începutul sezonului competitional.
Art.19. Sedintele trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca. Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor odata cu anuntarea datei si a locului de desfasurare, respectiv cu 10 zile înainte.
Art.20. Sedintele se vor desfasura pe baza unei ordini de zi, care va cuprinde:
– apelul celor convocati;
– verificarea legalitatii întrunirii;
– prezentarea concluziilor si masurilor stabilite, consemnate în procesul verbal al precedentei sedinte si evaluarea modului în care au fost îndeplinite;
– abordarea tematicii propuse;
– discutii, propuneri, concluzii.
Art.21. Propunerile de masuri ce privesc si activitatea structurilor sportive din subordinea F.R.P.S. sau a celorlalte comisii centrale de specialitate, vor fi supuse aprobarii Biroului Federal printr-o nota-raport întocmita de presedintele comisiei.
Capitolul VII.
DISPOZITII FINALE.

Art. 22. Activitatea Comisiei juridice se desfasoara avand la baza prevederile propriu regulamentului de organizare si functionare aprobat de Biroul Federal.
Art.23. Membrii Comisiei juridice a F.R.P.S.au drepturile, obligatiile si indatoririle prevazute in prezentul regulament aprobat de Biroul Federal, precum si cele izvorate din prevederile care reglementeaza statutul categoriei de personal din care fac parte.
Art. 24. Comisia juridica a F.R.P.S.are obligatia de a lua masurile care se impun, pentru punerea in executare a dispozitiilor titlurilor executorii transmise acestora de catre instantele de judecata sau alte organe de jurisdictie si de a comunica presedintelui sau Biroului Federal, modul in care acestea au fost puse in executare.
Art.25. Comisia juridica a F.R.P.S.prezinta anual, sau ori de câte ori este nevoie, raport de activitate Biroului Federal sau Adunarii Generale.
Art.26 Comisia juridica are mandat pentru 4 ani.
Art.27.(1)Hotarârile Comisiei juridice F.R.P.S.se adopta cu majoritate simpla (½ plus unu) din numarul membrilor prezenti la sedinta.
(2).Sedintele Comisiei juridice nu sunt publice.
Art.28. Daca unul dintre membrii Comisiei juridice a F.R.P.S, pe parcursul unui an, nu participa la cel putin 2 din sedintele comisiei, poate fi revocat si înlocuit de catre presedintele comisiei.
Art. 29. Membrii Comisiei juridice pot participa la sedintele Biroului Federal, la sedintele celorlalte comisii si la adunarile generale, neavand drept de vot.
Art.30.(1). In caz de abateri sau lipsa de participare la activitatile la care au fost solicitati, membrii comisiei pot fi desarcinati.
(2).Propunerile de desarcinare pot fi facute de presedintele comisiei, de secretarul general sau presedintele F.R.P.S., iar acestea trebuie validate de Biroul Federal.
(3).Desarcinarea se poate realiza si prin demisie, care se analizeaza de catre Biroul Federal, in cazul presedintelui comisiei si de catre presedintele comisiei, in cazul celorlalti 2 membrii ai comisiei.
Art. 31. Cheltuielile determinate de reprezentarea in fata instantelor de judecata sau a altor organe de jurisdictie sunt suportate de F.R.P.S. sau de structurile afiliate care au cerut consultanta sau reprezentare juridica.
Art. 32.(1). In cazuri urgente, comisia comunica presedintelui F.R.P.S.sau secretarului general problemele aparute si propunerile necesare pentru imbunatatirea activitatii.
(2).Orice comunicare a comisiei se face in scris sau electronic.
Art. 33. Locul intrunirii comisiei pentru lucru, in sedinte, se stabileste de presedintele Comisiei juridice si se aproba de presedintele F.R.P.S, cheltuielile fiind suportate din fondurile F.R.P.S.
Art. 34. Presedintele comisiei poarta raspunderea pentru modul de organizare si desfasurare a activitatii Comisiei juridice.
Art. 35. Orice situatie neprevazuta in prezentul regulament va fi analizata de catre Biroul Federal al F.R.P.S.
Art.36.(1). Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat de Biroul Federal al F.R.P.S. in sedinta din data de ………… desfasurata la Alba Iulia  si intra in vigoare incepand cu data de ……………….
( 2).La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, orice dispozitie contrara se abroga