REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE
A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. 1 lit b) din legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul și a prevederilor art. 7 din Statutul Federației Române de Pescuit Sportiv, Adunarea Generală aprobă următorul Regulament privind organizarea și practicarea pescuitului sportiv din România

CAP. I PRACTICAREA PESCUITULUI SPORTIV CA ACTIVITATE DE AGREMENT ȘI RECREERE
Art. 1 Practicarea pescuitului sportiv ca activitate de agrement și recreere este un drept al persoanei recunoscut și garantat de stat. Accesul la resursele acvatice vii se face în condițiile prevăzute de prevederile art. 136 alin. 4 din Constituția României, a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul și a OUG 23/2008, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare.
a) Condiții de licențiere
1. Calitatea de pescar sportiv se dovedește prin licența de pescar sportiv eliberată de Federația Română de Pescuit Sportiv în baza unui examen de licențiere susținut de către solicitant pe bază de teste grilă, disponibile on line sau prin structurile sportive afiliate FRPS (Cluburi sportive sau Asociații județene și a Municipiului București. Licența este general valabilă și se vizează annual. Costurile de eliberare și vizare a licențelor precum și sancțiunile prevăzute pentru incălcarea statutului și regulamentelor federației se aprobă prin Hotărârea Adunării Generale. Cuantumul acestora precum și modalitățile de plată vor fi înscrise în licență.
2. Cetățenii străini care doresc să practice pescuitul sportiv pe teritoriul României, în calitate de turiști, pot beneficia de obținerea unei licențe de pescuit sportiv în baza dovezii calității de pescar sportiv în țara de origine a solicitantului.

b) Echipamente și materiale sportive
1. Pescuitul sportiv pentru agrement și recreere pe apele publice este permis cu maxim 4 scule de pescuit (undiță, lansetă vargă, etc.) și cu un singur cârlig.
2. Momelile folosite pot fi naturale sau artificiale. Este interzis a fi folosită ca momeală vie puietul de pește provenit din apele naturale sau crescătorii.
3. Pe lângă unealta de pescuit sportiv, utilizatorul va trebui să aibă obligatoriu următoarele accesorii:
– Un juvelnic pentru menținerea în stare vie a peștilor capturați.
– Echipament pentru măsurarea și cântărirea peștilor;
– Saci menajeri pentru colectarea gunoiului din zona de pescuit sportiv.
4. Este interzis pescuitul sportiv prin greblarea fundului apei sau atașarea la linia de pescuit a elementelor de plasă monofilament sau alte accesorii care exced regulamentelor Federației Române de Pescuit Sportiv.
5. Pe habitatele naturale se poate pescuit la pești pașnici sau pești răpitori. Pescuitul la pești pașnici se poate practica din poziția așezat ( pe scaun sau alt element care permite această poziție). Zona de pescuit trebuie aleasă în așa fel încât să nu deranjeze alte persoane care practică pescuitul sportiv. Distanța minimă între două persoane trebuie să fie de minim 15 metri. Pescuitul la pești răpitoari se poate practica atât de pe mal, cât și din barcă. Distanța pe care se poate pescui este de max. 200 metri de locul de campare, fără a deranja alte persoane. Pescuitul din barcă se va face cu respectarea normelor prevăzute pentru conducerea unor astfel de ambarcațiuni.
6. Competițiile cu caracter neoficial, organizate de persoane fizice și/sau juridice pot fi efectuate numai cu respectarea prevederilor exprese ale art. 87, 88 și 89 din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul. Astfel, în regulamentele de desfășurare ale unor astfel de manifestări sportive se vor specifica explicit următoarele:
– Caracterul neoficial al respectivei manifestări sportive;
– Obligația organizatorului de a respecta condițiile impuse de statutul și regulamentele Federației Române de Pescuit Sportiv
De asemenea, organizatorul trebuie să dețină următoarele documente:
– Autorizația de funcționare din care să reiasă că este autorizat în condițiile legii pentru organizarea unor asfel de manifestări sportive;
– Dovada înscrierii de către deținător a locației pe care se desfășoară manifestarea sportivă în Registrul bazelor sportive, conf. prevederilor art. 78 din Legea nr. 69/2000

CAPITOLUL II – STRUCTURI SPORTIVE
CLUBURILE
Art. 2 – Afilierea Cluburilor
1. Potrivit prevederilor Statutului Federației Române de Pescuit Sportiv, se pot afilia la FRPS numai structurile sportive cu personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv, Cluburile persoane juridice de drept privat, Cluburile persoane juridice de drept public, unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, palatele/Cluburile copiilor şi elevilor ale căror echipe participă la competiţiile organizate de FRPS şi/sau de Asociaţii, precum şi de Asociaţiile judeţene de pescuit şi a Municipiului Bucureşti.

2. Structurile sportive ale căror echipe participă la competiţiile organizate de FRPS, se afiliază la Asociaţia Judeţeană de Pescuit Sportiv competentă teritorial / Asociația Municipală de Pescuit Sportiv București, afiliată la FRPS.

3. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe de seniori promovează din campionatul judeţean în campionatul organizat de FRPS, trebuie să se afilieze la FRPS şi, după caz, să devină membre ale Asociaţiilor judeţene pentru a participa la competiţia respectivă. Asociaţiile sportive fără personalitate juridică, aflate în această situaţie, se pot afilia la FRPS numai după constituirea lor în Cluburi sportive, în condiţiile legii, şi înscrierea în Registrul Sportiv de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului.

4. Structura sportivă care doreşte să devină membru al FRPS trebuie să adreseze acesteia o cerere prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile FRPS, obligaţie care trebuie să fie înscrisă în statutul structurii sportive respective.

Totodată, Clubul sau asociaţia judeţeană / asociația municipală în cauză trebuie să achite taxa de afiliere.

5. Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, următoarele date:

a) denumirea structurii sportive;

b) sediul: localitatea, strada, județul/sectorul, telefon,fax, e-mail;

c) numărul de identificare al structurii sportive;

d) numărul şi data emiterii Certificatului de identitate sportivă;

e) componenţa nominală a organelor de conducere şi de administrare;

f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele – nominal, cu specimenele de semnătură în original;

g) sigla/logoul şi denumirea, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

h) culorile Clubului;

i) data completării, semnătura şi ştampila în original.

6. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

A. În cazul structurilor sportive – persoane juridice de drept privat:

a) actul de constituire şi statutul autentificate de notarul public sau atestate de avocat;

b) copia hotărârii judecătoreşti, cu mențiunea ”definitiv și irevocabil”, de acordare a personalităţii juridice;

c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) copia legalizată a Certificatului de înscriere în Registrul Naţional al Persoanelor Juridice Fără Scop Patrimonial, în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

e) copia legalizată a Certificatului de înmatriculare în Registrul Comerţului, în cazul structurilor sportive organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului;

g) dovada patrimoniului;

h) dovada înregistrării denumirii ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM.

B. În cazul Cluburilor sportive – persoane juridice de drept public:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare;

c) copia legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

C. În cazul unităţilor de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi al palatelor şi Cluburilor copiilor şi elevilor:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;

b) actul de dispoziţie prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de Pescuit Sportiv;

c) copie legalizată a Certificatului de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

7. Cluburile sportive prevăzute de art. precedent, trebuie să facă şi dovada că pot folosi o zonă amenajată pentru Pescuit Sportiv, omologată pentru competiţiile care se vor desfăşura, în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care Clubul îşi are sediul social.

8. Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator poate aproba, cu titlu provizoriu, ca un Club să organizeze competiţiile oficiale pe altă zonă omologată din altă localitate decât cea în care îşi are sediul social.

9. Adunarea Generală a FRPS este competentă să decidă asupra afilierii definitive a membrilor. Comitetul Executiv al FRPS pot hotărî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării în prima Adunare Generală, care va decide afilierea definitivă. Hotărârea de afiliere provizorie sau definitivă, se comunică în termen de 15 zile de la data adoptării. Dacă cererea este respinsă, în termen de 15 zile de la data şedinţei, documentele se înapoiază Clubului, arătându-se, în scris, motivele care au determinat respingerea cererii de afiliere.

10. Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată o dată cu depunerea cererii de afiliere.

11. În termen de 15 zile de la aprobarea definitivă și irevocabilă a modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv, structura sportivă este obligată să solicite înscrierea lor în Registrul Sportiv. Cluburile sportive trebuie să notifice Ministerului Tineretului și Sportului, în termen de 30 de zile, orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul Sportiv. Aceeaşi obligaţie revine şi Asociaţiilor sportive fără personalitate juridică, afiliate la FRPS.

13. Fiecare membru are obligaţia să comunice FRPS, în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, pentru a fi operată în evidenţele forurilor respective.

14. Cluburile nou afiliate au dreptul să încheie contracte cu aceştia şi să participe la competiţiile oficiale de la data afilierii provizorii, dacă acest lucru este posibil potrivit prevederilor regulamentelor competiţiilor respective.

15. Cluburile nou afiliate se înscriu în ultima categorie competiţională, cu excepţiile prevăzute de prezentul regulament.

Art.3 – Schimbarea denumirii Cluburilor
1. FRPS ţine evidenţa nominală a membrilor afiliaţi şi avizează schimbările denumirii acestora, astfel încât să se evite confuziile privind denumirea. Cluburile pot solicita FRPS schimbarea denumirii sub care figurează ca membri afiliaţi numai în perioada dintre două ediţii ale campionatului.

2. În denumirea Clubului nu poate fi cuprinsă denumirea altei localităţi decât aceea în care Clubul îşi are sediul social.

3. Pentru aprobarea schimbării denumirii este necesar avizul scris prealabil al FRPS sau, în caz contrar, cererea urmând a fi respinsă. După obținerea avizului prealabil al FRPS Clubul va face toate demersurile juridice necesare pentru modificarea corespunzătoare a actului constitutiv și a statutului la instanța competentă.

4. Clubul care solicită schimbarea denumirii va depune următoarele documente:

a) cererea de schimbare a denumirii, însoţită de avizul prealabil dat de FRPS;

b) dovada înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sau dovada depunerii cererii de înregistrare la OSIM;

c) documentele prevăzute de art. de mai sus din prezentul regulament, din care rezultă schimbarea denumirii Clubului;

d) dovada achitării taxei pentru schimbarea denumirii.

5 Cererea de schimbare a denumirii însoțită de documentele de mai sus se depun la forul competent cu minim 30 zile înaintea începerii campionatului, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca tardiv introdusă.

6 Competenţa privind aprobarea schimbării denumirii Cluburilor aparţine Comitetului Executiv al FRPS.

7 După aprobare, noua denumire se înscrie în carnetele de legitimare şi în fişele personale ale pescarilor sportive membri ai clubului sau legitimați de acesta. Operaţiunea respectivă va fi efectuată de forul competent conform normelor regulamentare.

8 Dacă Clubul care şi-a schimbat denumirea este şi membru al Asociaţiilor judeţene pe nivel competiţional sau este afiliat şi la FRPS, hotărârea FRPS privind aprobarea schimbării denumirii se comunică Asociaţiilor judeţene pe nivel competițional, care vor efectua operaţiunile necesare în fişele personale şi carnetele de legitimare ale pescarilor din Clubul respectiv, aflaţi în evidenţele lor.

Art.4 – Schimbarea sediului Clubului în altă localitate
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament, Cluburile nu mai au dreptul să își schimbe sediul în altă localitate decât aceea în care figurează ca membri afiliați.

Art.5 – Cesiunea
1 Cesionarea dreptului de participare a echipelor unui Club către altă structură sportivă se interzice începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Cesiunile aprobate anterior de Comitetul Executiv al FRPS urmează să-și producă în continuare efectele în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare a activității de Pescuit Sportiv în vigoare la data adoptării lor.

2 Cluburile nu au dreptul să facă alte operațiuni juridice care au ca efect transmiterea către alte structuri sportive a dreptului de participare în competiții a echipei/echipelor lor ( prin divizare, comasare, schimb sau altele asemenea).

Art.6 – Integritatea competițiilor

1 Protejarea integrității sportive a tuturor competițiilor organizate de FRPS constituie un obiectiv de o importanță fundamentală. În acest scop, FRPS își rezervă dreptul de a interveni și a lua măsurile adecvate în oricare situație în care se dovedește că aceeași persoană fizică sau juridică se găsește în poziția de a influența managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a mai multor Cluburi afiliate la FRPS.

2 Pentru protejarea integrității sportive a competițiilor, Cluburile nu au dreptul ca direct sau indirect:

a) să dețină acțiuni sau părți sociale ale altui Club;

b) să fie membru al altui Club;

c) să fie implicat în orice fel sau să exercite orice funcție în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui Club;

d) să aibă posibilitatea de a interveni în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui Club.

3 Cluburile și oficialii acestora trebuie să se conformeze următoarelor reguli:

a) un acționar la un Club organizat ca societate comercială sportivă pe acțiuni nu are dreptul de a fi acționar sau de a deține oricare funcție în cadrul unui alt Club.

b) un oficial al unui Club nu are dreptul să dețină acțiuni sau să ocupe o altă funcție la un alt Club;

c) nici o persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influența mai mult de un Club, un astfel de control sau influență însemnând:

– deținerea majorității drepturilor de vot a acționarilor;

– dreptul de a numi și demite majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau control ale Clubului respectiv;

– capacitatea de a exercita prin orice mijloace o influență decisivă asupra hotărârilor Clubului.

4 Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 4 din prezentul regulament.

5 Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și de Regulamentul disciplinar.
Art. 7 – Dezafilierea

1 Calitatea de membru afiliat a unui Club la FRPS, încetează prin:

a) retragerea din FRPS;

b) dizolvarea acestuia;

c) excluderea membrului afiliat din FRPS;

d) revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi, în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv;

e) dizolvarea FRPS.

2 Un membru afiliat este autorizat să se retragă din FRPS, în următoarele condiţii:

a) hotărârea de retragere a fost aprobată de adunarea generală a membrului afiliat respectiv în conformitate cu prevederile statutului propriu;

b) hotărârea de retragere a fost transmisă Comitetului Executiv al FRPS.

3 Un membru afiliat a cărui retragere a fost aprobată îşi pierde calitatea de membru afiliat şi toate drepturile conferite de aceasta.

4 Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu.

5 Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită FRPS, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

6 Dacă un membru afiliat se dizolvă/lichidează, el îşi pierde automat calitatea de membru al FRPS.

Art.8 – Cotizaţii, contribuţii, taxe

1 Fiecare membru afiliat la FRPS plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 1 februarie a fiecărui an.

2 Cuantumul cotizaţiei anuale este stabilit de Adunarea Generală a FRPS, după caz.

3 Un Club afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data 1 februarie, începând cu data de 1 martie a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, implicit, la ridicarea dreptului de participare în orice competiţii organizate de FRPS (echipele Clubului nu mai sunt programate la competiţiile oficiale), precum şi a dreptului de reprezentare în organele FRPS. După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră de îndată în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a echipelor Clubului afiliat, se vor aplica dispozițiile regulamentare în materie.

4 FRPS sunt îndreptățite să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi sportive specifice activităţii de Pescuit Sportiv, pentru membrii afiliaţi, potrivit statutului şi regulamentelor în vigoare.

5 Cluburile care nu plătesc contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi programate în competiţiile oficiale organizate de FRPS, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la competiţiile respective.

6 Contribuţiile băneşti sau taxele pentru participare în competiţii, legitimare, transfer, contestaţie, apel, recurs, vize şi altele asemenea, se plătesc la FRPS.

7 Plata se poate face în numerar, prin mandat poştal, dispoziție/ordin de plată sau cec, conform hotărârilor anuale ale Comitetului Executiv al FRPS.

COMPETIŢII
Art. 9 – Caracterul Competiţiilor

1 Competiţiile de Pescuit Sportiv pot fi:

a) concursuri oficiale interne care se dispută în cadrul unei competiţii organizată de FRPS pe baza unui regulament şi a unui program dinainte aprobat, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor în clasamentul final;

b) competiţiile oficiale internaţionale inter-ţări şi inter-Cluburi care sunt organizate de FRPS sau alte foruri;

c) competiţiile amicale interne care sunt organizate de FRPS sau de către Cluburi;

d) competiţii amicale internaţionale, competiţii între echipe naționale sau de Club, organizate sau autorizate de FRPS, cu acordul federaţiilor naţionale şi a Cluburilor participante;

e) alte competiţii necuprinse în calendarele competiţionale ale FRPS

2 Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul competiţiilor, din oficiale în amicale sau invers.

3 Cluburile pot participa la competiţii amicale în următoarele condiţii:

a) din proprie iniţiativă, pentru cele interne;

b) cu aprobarea FRPS, pentru cele internaţionale.

4 Cluburile nu pot angaja competiţii amicale cu echipe aparţinând unor Cluburi care au fost excluse din FRPS.

5 În caz de nerespectare a dispoziţiilor de mai sus, Cluburile în culpă vor fi sancţionate disciplinar.

Art. 10 – An competițional/Sezon competiţional
1 Anul competițional este perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie şi data de 31 decembrie.

Art. 11 – Sisteme de desfăşurare

Competiţiile se pot desfăşura după următoarele sisteme:

a) sistem campionat;

b) sistem turneu;

c) sistem eliminatoriu, în care echipele stabilite de forul organizator concurează între ele în competiţii eliminatorii, învingătoarele participând în etapele următoare până la desemnarea echipei câştigătoare;

d) sistem cupă, în condiţiile stabilite de forul organizator, prin regulamentul competiţiei.

e) pentru fiecare probă sportivă se va organiza un calendar competițional propriu, în baza unui Regulament individual, în concordanță cu prevederile Regulamentelor internaționale ale CIPS.

Art. 12 – Formula de organizare a campionatelor

1 FRPS stabileşte formulele de disputare a campionatelor, care vor fi anunţate la începutul fiecărui an competiţional.

2 Modificarea formulei competiţionale va fi aprobată de Adunarea Generală a FRPS şi va fi anunţată public înainte de punerea ei în aplicare.

Art. 13 – Programul competiţional

1 În funcţie de programul competiţional internaţional, FRPS întocmeşte programul competiţional pentru anul următor şi îl face cunoscut membrilor afiliaţi.

Art. 14 – Programarea competiţiilor

1 Competiţiile oficiale se programează în timpul zilei sau noaptea, după caz, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) competiţiile oficiale se organizează pe baza programului aprobat de forul competent. În interesul general al activităţii de Pescuit Sportiv şi Casting, forul organizator poate programa competiţiile respective şi la alte ore;

b) competiţiile din campionatele naţionale de juniori se vor disputa, de regulă, în zilele de sâmbătă şi duminică.

2 Programul competiţiilor oficiale se afișează pe site-ul FRPS www.frpsc.ro/, cu minim 2 saptămâni înaintea datei de desfășurare.

Art. 15 – Schimbarea programării unei competiţii oficiale

1 Forurile organizatoare au dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, ziua ora de începere sau localitatea de disputare a competiţiei.

2.1. Comitetul Executiv al FRPS are dreptul să aprobe devansarea sau amânarea desfășurării unor competiţii la cererea Cluburilor. În astfel de cazuri, competiţiile vor fi reprogramate și vor avea loc până la terminarea campionatului în cauză.

2.2. Competiţiile pot fi amânate sau devansate în caz de forță majoră, conform alineatului 1 din prezentul articol.

3 Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea Cluburilor organizatoare, pentru motive întemeiate.

4. Competiţiile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 zile de la data programării iniţiale.

5. Organizatorul nu poate schimba ora, ziua, zona de Pescuit Sportiv sau localitatea de disputare a competiţiilor stabilite de forul organizator, fără aprobarea acestuia, sub sancţiunea anulării competiţiilor respective.

Art. 16 – Neprezentarea sau întârzierea la competiţii

1 Competiţiile oficiale vor începe la ora stabilită de forul organizator.

Dacă una din echipe nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare ale concurenţilor în maxim o oră de la ora de începere, arbitrul va descalifica echipa.

2 Echipa prezentă la zona de competiţie în timpul regulamentar va completa raportul de arbitraj.

3 Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la două competiţii în acelaşi campionat, ea va fi exclusă din competiţie, sancţionată cu penalitate sportivă.

7 Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru două neprezentări în campionatul anterior, la prima neprezentare în campionatul în curs va fi exclusă din competiţie şi va fi retrogradată cu o treaptă competiţională.

Art. 17 – Competiţii întrerupte sau amânate

1 Competiţia poate fi întreruptă numai de către arbitru.

2 Competiţia va fi reluată în aceeaşi zi.

3 Dacă arbitrii sau concurenţii se declară indisponibili, se va cere comisiei competente să delege alţi arbitri, sau Cluburilor de care aparţin concurenţii pentru a putea fi înlocuiţi concurenţii indisponibili. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competiţia se va reprograma.

4 În cazul în care competiţia nu se poate disputa nici a doua zi, datorită aceloraşi condiţii care au determinat întreruperea sa, competiţia va fi reprogramată de forul organizator conform dispoziţiilor prezentului regulament, urmând să se dispute în întregime.

5 Echipele care nu se prezintă pentru reprogramarea competiţiilor amânate sau întrerupte, vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare.
Art. 18 – Locuri vacante

1 Dacă într-o ediţie de campionat rămân locuri vacante prin neînscrierea, excluderea, retragerea sau renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în campionatul de seniori respectiv, ori în alte situaţii similare, se va proceda astfel:

a) dacă această situaţie a intervenit înainte de începerea campionatului, echipele în cauză vor fi retrogradate în categoria imediat inferioară, locurile vacante fiind ocupate de echipele nou înscrise;

b) după caz, echipele retrase/excluse vor fi penalizate.

2 Renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în campionate se constată de către Comitetul Executiv al FRPS printr-o decizie irevocabilă.

Art. 19 – Cluburi cu mai multe echipe

1 Cluburile pot participa în campionatele de seniori cu una sau mai multe echipe la fiecare categorie competiţională.

2 Cluburile care participă cu mai multe echipe în categorii competiţionale diferite sunt obligate să depună la forurile organizatoare lista nominală cuprinzând minim 15 concurenţi care au drept de competiţie numai la echipa din categoria superioară.

3 În lista celor 15 concurenţi trebuie să figureze numai concurenţi seniori în echipa de categorie superioară în minim 50% din competiţiile oficiale, în caz contrar, echipa de categorie inferioară neavând drept de promovare.

4 Toţi ceilalţi concurenţi legitimaţi la Clubul respectiv, inclusiv juniori, au drept de participare la oricare dintre echipele Clubului, fără nicio restricţie, cu respectarea celorlalte condiţii regulamentare. În cazul în care echipele aceluiaşi Club participă la campionatele organizate de foruri diferite (FRPS, Asociaţii), lista cu concurenţii care au drept de participare numai la echipa de categorie superioară se va depune la fiecare for organizator, în caz contrar, echipa de categorie inferioară neavând drept de promovare.

5 La competiţiile echipei de categorie inferioară, delegatul Clubului este obligat să anexeze la raportul de arbitraj, o dată cu înscrierea concurenţilor și oficialilor, lista cu concurenţii care au drept de competiţie numai la echipa de categorie superioară, înregistrată la forul competent, pentru ca delegații celorlalte echipe să o poată verifica și, după caz, să poată formula eventuale contestații. În cazul în care contestația formulată pentru aceste motive este întemeiată, echipa vinovată nu va fi punctată.

6 În cazul în care lista cu concurenţii nu este anexată la raportul de arbitraj, competiţia nu va mai avea loc.

Art. 20 – Omologarea rezultatelor. Aprobarea clasamentelor finale

1. Rezultatele competiţiile la care există contestaţii vor fi omologate o dată cu soluţionarea acestora, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă.

2. Clasamentele finale ale competiţiilor organizate de FRPS vor fi aprobate de Comitetul Executiv al FRPS.

Art. 21 – Formularea contestaţiilor

1. Cluburile care apreciază că o echipă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii scrise în raportul de arbitraj.

2. Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei contestaţii, în cazul concurenţilor aflaţi în stare de suspendare ca urmare a unei decizii pronunțate de comisia competentă, precum și pentru nerespectarea dispozițiilor privind obligativitatea înscrierii în raportul de arbitraj a numărului minim de concurenţi formați la nivel național.

3 Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel:

înainte de începerea competiţiei:

– dacă se contestă dreptul de participare al unuia sau al mai multor concurenţi dintr-o echipă, înscrişi în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret;

– dacă se contestă valabilitatea programării competiţiei pe zona de Pescuit Sportiv;

4 Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către delegatul echipei contestatare, care semnează de luare la cunoştinţă şi a arbitrului care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei şi să semneze.

5 În cazul în care delegaţii refuză să semneze de luare la cunoştinţă, arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj.

6 Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.

7 Concurenţii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea competiţiei. În acest caz contestaţia rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de concurenţi de rezervă se reduce în mod corespunzător.

8 Contestaţiile referitoare la identitatea concurenţilor şi la dreptul de competiţie se fac nominal. În ceea ce priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de competiţie, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat concurentul (dublă legitimare, lipsa vizei anuale, substituire, etc.).

Art. 22 – Procedura soluţionării contestațiilor
1 Contestaţiile formulate pot fi dovedite cu următoarele mijloace de probă: înscrisuri, martori, interogatorii, confruntări, expertize, înregistrări audio-video, fotografii.

2 Contestaţiile soluționate de comisiile competente ale FRPS şi dovedite neîntemeiate, se resping ca nefondate, iar cele făcute contrar prevederilor acestui regulament (tardive, netaxate, nesusţinute, nesemnate, etc.), se resping, de asemenea, ca neregulamentare.

3 Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care o determină, echipa contestatară putând să le prezinte ulterior pe larg, fie în scris în termen de 48 de ore de la disputarea competiţiei, fie oral, în faţa comisiilor competente. Lipsa consemnării în raportul de arbitraj a motivului pentru care se presupune că se face vinovată o echipa sau concurentul acesteia, duce la respingerea contestaţiei.

4. În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de concurenţi şi dacă concurentul în cauză refuză să se prezinte în faţa arbitrului, să se legitimeze cu buletinul de identitate sau alt document (pașaport sau certificat de naștere în cazul concurenţilor sub 14 ani), să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu arbitrii, sau, dacă nu se prezintă pentru confruntare la prima şedinţă a comisiei competente de la disputarea competiţiei, concurentul respectiv este considerat vinovat de substituire.

În această situaţie, ca şi în cazul în care substituirea a fost dovedită cu prilejul judecării de către comisia competentă, echipa respectivă şi concurentul vinovat vor fi sancţionaţi conform prevederilor regulamentare.

5 Taxele de contestaţie se depun la FRPS în numerar, prin virament, cec, sau prin mandat poştal, în termen de 48 de ore de la disputarea competiţiei.

6 Taxele de contestaţie, indiferent de modul de soluţionare a cauzei, nu se restituie.

Art. 23 – Clasamente

1 Ierarhia valorică a echipelor participante în campionate se stabileşte prin cumularea punctelor pe toată durata desfăşurării competiţiei.

2 Clasamentele finale ale competiţiilor oficiale organizate de FRPS vor fi făcute publice după aprobarea acestora de Comitetul Executiv al FRPS.

Art. 24 – Sistemul competiţional

A. Sistemul competiţional național pentru seniori, aprobat de Adunarea Generală a FRPS este aplicabil începând cu anul competițional următor și are următoarele competiții:

Art. 25 – Organizarea şi programarea Cupei României

1 Cupa României este o competiţie organizată de FRPS:

– pentru faza judeţeană. La această competiţie pot lua parte numai echipele aparţinând Cluburilor şi Asociaţiilor sportive afiliate. Formatul fazei naţionale şi programul competiţiilor pentru fiecare ediţie se aprobă anual de către Comitetul Executiv al FRPS

2 Trofeul decernat câștigătoarei Cupei României este transmisibil, acesta fiind păstrat de echipa deţinătoare de la data decernării acestuia până înainte cu 10 zile de data disputării finalei ediţiei următoare, când acesta se încredinţează spre păstrare FRPS.

3 În faza naţională, programarea competiţiilor se face de FRPS.

4 Echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la competiţii şi nici nu pot disputa competiţii amicale în zilele în care au fost programate, sub sancţiunea eliminării lor din campionatul în care participă.

15 Finala Cupei României se organizează de FRPS. Ordinea în care sunt înscrise echipele în programul finalei este cea în care au fost trase la sorți pentru competiţiile din semifinale.

16 Drepturile de publicitate, de transmisie radio şi televiziune, precum şi altele asemenea legate de organizarea competiţiilor din Cupa României aparţin FRPS, care acordă Cluburilor participante premii şi bonusuri, în funcţie de rezultatele sportive ale acestora şi de profitul obţinut din valorificarea drepturilor arătate mai sus.

Art. 26 – Campionatul feminin

1 Campionatul feminin este organizat de FRPS, după un sistem competiţional propus de Comisia de Pescuit Sportiv Feminin şi aprobat de Comitetul Executiv al FRPS.

2 În această competiţie, au drept de competiţie sportivele cu vârsta minimă de 14 ani, împliniţi.

3 După caz, se pot organiza competiții și pentru sportivele cu vârstă sub 14 ani.

Art. 27 – Campionatele de juniori

1 Competenţa organizării campionatelor naţionale ale juniorilor revine FRPS care stabileşte formula de organizare, sistemul de desfăşurare a acestora, categoriile de vârstă şi programarea competiţiilor, stabilind componenţa seriilor pe baza criteriului geografic.

2 Anual, se elaborează regulamentul campionatelor şi programul competiţiilor care se transmit FRPS şi Cluburilor participante.

3.1. Echipele care se clasează pe primul loc la sfârşitul campionatului vor primi titlul de campioană naţională de juniori, respectiv de câştigătoare a campionatului de juniori.

3.2. Echipele de juniori câștigătoare ale campionatelor județene respective sunt obligate să participe la etapele superioare organizate de FRPS, în caz contrar urmând să fie sancționate cu o penalitate sportivă de 4.000 – 7.000 lei.

Art. 28 – Campionate judeţene

1 Anual, în fiecare judeţ se organizează campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor, campionatul judeţean de juniori şi copii.

2 Campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor se organizează de către FRPS pe baza prezentului regulament, după cum urmează:

– în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti se organizează campionatul Asociaţiilor sau Cluburilor, în funcţie de situaţia valorică a echipelor din judeţul respectiv;

3 Pe lângă campionatele judeţene de Pescuit Sportiv, în scopul angrenării echipelor într-o activitate continuă şi organizată, FRPS poate organiza şi alte competiţii la nivel municipal, orăşenesc sau pe zone geografice, cu drept de promovare în campionatele judeţene respective.

Art. 29 – Competenţa de organizare

1 Organizarea campionatelor judeţene revine FRPS, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) formula şi regulamentul de desfăşurare a acestor campionate, precum şi formula adoptată pentru competiţiile de baraj se stabilesc de FRPS, în conformitate cu prezentul regulament, după care, un exemplar se transmite Asociaţiilor şi Cluburilor, spre informare;

b) FRPS deleagă organizarea Asociațiilor județene și a Municipiului București iar acestea nu pot renunța la dreptul lor de organizare, în favoarea cluburilor sau asociațiilor sportive;

c) au dreptul să participe în campionatele județene de seniori sau de juniori numai echipele aparținând structurilor sportive afiliate la FRPS, potrivit competenței lor teritoriale.

2. Competiţiile de baraj programate pentru desemnarea echipelor câştigătoare a campionatului judeţean, în cazul în care campionatul a fost organizat pe două sau mai multe serii, nu se consideră ca fiind etape de campionat.

3. Hotărârile FRPS sunt obligatorii pentru echipele participante în competiţiile municipale şi orăşeneşti din raza judeţului respectiv, cu aplicarea prevederilor statutului şi regulamentelor FRPS.

4. În cazul în care se contestă rezultatele unei competiții organizate de FRPS, competența soluționării aparține comisiilor jurisdicționale ale FRPS.
CAPITOLUL III
Art. 30 – Înscrierea și condițiile

1 Pentru a participa în competițiile organizate de FRPS, un Club trebuie să îndeplinească

următoarele condiții:

a) să fie afiliat și să dețină dreptul de participare în competiția respectivă;

b) după caz, să fie înregistrate în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi să dețină licență acordată de FRPS, pe baza aplicării criteriilor stabilite prin Regulamentul de licențiere a Cluburilor

c) pentru Cluburile care nu sunt supuse procesului de licențiere:

– să dețină o zonă de Pescuit Sportiv omologată de FRPS;

– să participe în competiții cu numărul de echipe de juniori, stabilit de prezentul regulament;

– să angajeze alte categorii de personal, prevăzute de prezentul regulament, necesare funcționării normale a Clubului;

d) la cererea FRPS, să facă dovada că are asigurate sursele de finanțare care asigură participarea în competițiile la care se înscrie;

e) să fie de acord să se conformeze statutului și regulamentelor FRPS și în special

regulilor privind asigurarea integrității competițiilor;

f) să nu fie sau să nu fi fost implicat în oricare activitate îndreptată în scopul aranjării sau influențării rezultatului unei competiţii la nivel național sau internațional;

g) să confirme, în scris, că, atât Clubul cât și concurenţii și oficialii săi, sunt de acord să respecte statutul, regulamentele și deciziile FRPS;

j) să nu aibă debite neachitate față de FRPS sau față de alte Cluburi sau concurenţi;

k) să completeze și să depună la FRPS până la data stabilită anual de acestea, cererea oficială de înscriere în competiție, însoțită de documentele arătate mai sus, precum și de orice alte documente pe care forurile respective le pot solicita.

2 Cluburile ale căror cereri de înscriere în competiție au fost admise vor fi informate în scris cu privire la aceasta de secretarul general al FRPS;

3 În cazul în care există dubii cu privire la faptul că un Club îndeplinește sau nu condițiile de participare în competiții, secretarul general va sesiza Comisia de disciplină a FRPS care va decide în regim de urgență, hotărârea acesteia putând fi atacată la Comisia de Apel a FRPS.

4 Un Club care nu este admis să participe în competiție va fi înlocuit conform dispozițiilor privind locurile vacante.

5 FRPS poate controla inopinat sau poate efectua investigații, oricând după admiterea unui Club în competiție, pentru a stabili dacă mai sunt întrunite condițiile de admitere. Dacă se descoperă că aceste condiții nu mai sunt îndeplinite după admitere, Clubul respectiv este pasibil să suporte sancțiuni disciplinare, respectiv, neprogramarea la competiţiile oficiale până la încetarea motivelor, penalitate sportivă sau excludere.

6 Cluburile care doresc să participe în campionatele naţionale de juniori sunt obligate să solicite aceasta în scris, cu cel puţin 60 de zile înainte şi cu avizul prealabil al Comisiei de juniori. Pentru a participa în campionat, Cluburile respective trebuie să se afilieze la FRPS cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea competiţiei și să facă dovada că au participat în ediția precedentă la campionatul județean de juniori.

7 Echipele se deplasează pentru disputarea competiţiilor de campionat pe cont propriu, suportând cheltuielile aferente, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 31 – Verificarea zonei de competiţie

Verificarea zonei de competiţie este efectuată:

a) de arbitrul competiţiei, din oficiu sau în baza unei contestaţii;

b) de forul care organizează competiţia, din oficiu sau în termen de maxim 15 zile, dacă se fac modificări, la cererea echipei interesate.

Art. 32 – Zonă de competiţie neregulamentară

1. Zona de competiţie este neregulamentară în următoarele situaţii:

– nu este marcată sau este marcată neregulamentar;

3 Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă sau să nu continue competiţiile atunci când zona de competiţie prezintă una sau mai multe dintre deficienţele menţionate la art. de mai sus.
CAPITOLUL IV
CONCURENŢII
Art. 33 – Legitimarea şi transferul concurenţilor

1 Legitimarea şi transferul sportivilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind statutul şi transferul concurenţilor de Pescuit Sportiv.

2 Legitimarea şi transferarea sportivilor se efectuează numai la/între structuri sportive care deţin certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la FRPS

3 Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferarea sportivilor şi permisul de pescuit sportiv atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.

4 Participarea la competiţiile oficiale pe bază de tabele nominale este interzisă.

Art. 34 – Numărul concurenţilor

2 Competiţiile oficiale nu pot începe dacă echipele nu prezintă carnetele de legitimare pentru echipele respective.

3 Arbitrul are obligaţia să nu înceapă competiţia dacă nu sunt respectate condiţiile de mai sus.

4 Echipa care nu prezintă arbitrului numărul de carnete de legitimare prevăzute la articolul de mai sus, va fi sancţionată la fel ca în cazul neprezentării la competiţie.

6 Înscrierea concurenţilor titulari şi de rezervă în raportul de arbitraj se face numai înainte de începerea competiţiei.

7.1. Concurenţii străini care sunt cetăţeni ai statelor membre UE (concurenţi comunitari) se pot legitima sau transfera la Cluburi din România şi pot participa la competiţiile oficiale cu respectarea dispozițiilor art. de mai sus din prezentul regulament.

7.2. Concurenţii străini care sunt cetăţeni ai unor state care nu sunt membre UE (concurenţi extracomunitari) se pot transfera sau legitima la Cluburi din România şi pot participa la competiţiile oficiale numai în următoarele condiţii:

d) la Cluburi cu echipe de Pescuit Sportiv maxim 3 concurenţi înscrişi în raportul de arbitraj.

7.3. Începând cu anul competițional 2011, în plus față de dispozițiile art. de mai sus din prezentul regulament, se aplică și regulile de mai jos. Echipele sunt obligate să prezinte și să înscrie în raportul de arbitraj la fiecare competiţie oficială;

7.4. Echipele care nu respectă regulile prevăzute de alin. 7.2 și 7.3 vor fi sancționate cu pierderea competiţiei prin forfait, sesizarea fiind făcută din oficiu de departamentul de competiții al FRPS, după caz. Sesizarea se face în maxim șase luni de la data disputării competiţiei, dar nu mai târziu de data aprobării clasamentelor finale de către Comitetul Executiv al FRPS.

8 Concurenţii juniori sunt consideraţi o categorie ierarhic inferioară faţă de toate celelalte categorii de seniori. Ei pot fi utilizaţi şi la competiţiile echipelor de seniori numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani. Perioada junioratului se încheie la data în care concurenţii împlinesc vârsta de 18 ani.

9 Fetele se pot legitima şi pot participa la competiţiile oficiale dacă au împlinit vârsta de 8 ani.

10 Echipele care folosesc într-o competiţie oficială concurenţi neînscrişi în raportul de arbitraj vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare.

13 În competiţiile din Cupa României echipele sunt obligate să respecte dispoziţiile art. de mai sus doar dacă joacă cu echipe din aceeaşi categorie competiţională.

14 Echipele participante în campionate şi care nu se conformează obligaţiilor stabilite de art. de mai sus din prezentul regulament, vor începe şi, după caz, vor continua competiţia cu un număr mai mic de concurenţi, în caz contrar urmând să fie sancţionate cu pierderea competiţiei prin forfait.

16 Pentru concurenţii juniori participanți în competițiile de seniori este obligatorie prezentarea cărții de identitate/pașaportului numai pentru numărul obligatoriu de titulari stabilit prin prezentul regulament și pentru rezervele aferente acestora.

17 Comitetul Executiv al FRPS poate emite anual hotărâri în legătură cu folosirea concurenţilor.

Art. 35 – Concurenţii eliminaţi

1 Concurenţilor eliminaţi de pe zona de Pescuit Sportiv, sau celor care au comis abateri disciplinare înainte, în timpul sau după terminarea competiţiei, li se vor reţine carnetele de legitimare, care vor fi înaintate de arbitru, o dată cu raportul său, forului organizator.

2 Până la pronunţarea hotărârii forului organizator, concurenţii respectivi nu au drept de a participa la nici o competiţie. Pronunţarea hotărârii se va face în cel mult 5 zile de la data la care s-a comis abaterea. În cazul când competiţiile oficiale sunt programate în timpul săptămânii (în etape intermediare), este obligatoriu ca pronunţarea hotărârii să se facă în cel mult 2 zile de la data disputării competiţiei.

5 Concurenţii suspendaţi de instanțele disciplinare nu pot participa la nici un fel de competiţie oficială până când nu au executat sancţiunea.

Art. 36 – Identificarea concurenţilor

1. Conducătorii, respectiv delegaţii echipelor sau, în lipsa lor, căpitanii echipelor, sunt obligaţi să prezinte arbitrilor, înainte de începerea competiţiei, carnetele de legitimare ale concurenţilor înscrişi în raportul de arbitraj. În toate competiţiile identificarea concurenţilor juniori se face pe baza carnetelor de legitimare şi a cărţilor de identitate/paşapoartelor concurenţilor, în original.

2. În mod excepţional, în lipsa unor carnete de legitimare, se admite identificarea cu cartea de identitate, cu respectarea numărului minim de carnete de legitimare.

Art. 37 – Verificarea identităţii concurenţilor

1. Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea competiţiei, prin conducătorul, delegatul sau căpitanul de echipă, identitatea concurenţilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi celelalte elemente constitutive ale dreptului de competiţie.

2. În cazul în care una din echipe solicită verificarea identităţii unor concurenţi pe motiv de substituire, arbitrul are următoarele obligaţii:

a) să dispună că concurentul în cauză să-şi înscrie datele personale (numele şi prenumele, data şi locul naşterii) în raportul de arbitraj şi să semneze;

b) să menţioneze în raportul de arbitraj momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după competiţie), precum şi oricare alte elemente care ar duce la identificarea concurentului presupus a fi substituit (înălţime, culoarea tenului, a ochilor sau a părului, etc.);

c) să se fotografieze cu concurentul presupus a fi substituit.

Art. 38 – Comportarea şi obligaţiile concurenţilor

1. Concurenţii sunt obligaţi să respecte regulile de disciplină și conduită civilizată, precum şi ”Legile Competiţiei” atât pe zona de Pescuit Sportiv şi Casting de competiţie, cât şi în afara lui.

2. În timpul competiţiei au următoarele obligaţii:

– să execute întocmai hotărârile şi dispoziţiile arbitrului;

– să respecte autoritatea arbitrului, să nu protesteze prin cuvinte, gesturi sau în alt mod la deciziile acestuia, să nu se aglomereze în jurul arbitrului pentru a-i cere explicații sau pentru a protesta și să nu solicite arbitrului (prin cuvinte sau gesturi) sancționarea disciplinară a unui adversar;

– să aibă echipament regulamentar;

– să respecte concurenţii adverşi şi coechipierii;

– să aibă o atitudine corectă şi decentă faţă de public;

– să nu incite coechipierii şi publicul la acte de violenţă sau dezordine;

– să nu părăsească zona de competiţie fără încuviinţarea arbitrului şi să nu-şi determine coechipierii să facă aceasta;

3. Nerespectarea obligaţiilor de mai sus atrage aplicarea sancţiunilor în raport cu gravitatea faptelor, conform prevederilor regulamentare.
CAPITOLUL V
ORGANIZAEA COMPETIŢIILOR
Art. 39 – Condiţii de competiţie

1 Forurile organizatoare sunt obligate să asigure pentru desfăşurarea competiţiilor oficiale următoarele:

a) o trusă medicală de prim-ajutor;

b) acordarea asistenţei medicale şi primului-ajutor pentru sportive și spectatori prin prezența unui echipaj specializat, dotat cu personal și ambulanță;

c) măsurile de ordine conform prevederilor prezentului regulament;

2 În cazul în care forul organizator nu asigură una sau mai multe din condițiile prevăzute de art. 38, în termen de maxim 30 minute de la ora oficială, competiţia nu va mai avea loc.

Art. 40 – Asistenţa medicală

1 Forurile de organizare sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării competiţiilor pe care le organizează, astfel:

a) la competiţiile de seniori din competiţiile aflate sub egida FRPS, obligatoriu cu medic și echipaj de urgență;

b) la celelalte competiţii, cu medic sau asistent medical.

2 La toate competiţiile din campionatele de juniori, precum şi la turneele zonale semifinale şi finale ale campionatelor de juniori, competiţiile pot începe numai dacă la zona de Pescuit Sportiv sunt prezenţi medicul/asistentul medical delegat şi medicul sau asistentul medical.

3 La toate competiţiile, cadrul medical delegat va prezenta o delegaţie eliberată de organul sanitar competent, precum şi un act de identitate, această persoană fiind recunoscută drept cadrul medical delegat. În cazul în care, din motive obiective, cadrul medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de organul medical competent, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea competiţiei pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea sanitară, prezentată de cadrul medical. În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi unitatea medicală care a eliberat legitimaţia.

5 Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă competiţia dacă medicul delegat sau, după caz, asistentul medical delegat, nu se prezintă la zonă de Pescuit Sportiv în maxim 30 minute de la ora oficială la care este programată competiţia.

6 În cazul în care medicul delegat (asistentul medical delegat) se deplasează la o unitate sanitară însoţind un sportive cu problem medicale, asistenţa medicală va fi asigurată în continuare de medicul (asistentul medical) echipei gazdă.

7 În situaţia unor accidentări grave, care necesită deplasarea la unitatea medicală atât a medicului delegat, cât şi a medicului echipei gazdă, asistenţa medicală va fi asigurată de medicul competiţiei. Acelaşi lucru e valabil şi în cazul asistenţilor medicali, la competiţiile la care aceştia au dreptul regulamentar de a îndeplini atribuţiile respective. Dacă, în astfel de situaţii, nu este prezent un medic (asistent medical) care să poată asigura în continuare asistenţa medicală, arbitrul va întrerupe competiţia şi va proceda în conformitate cu dispoziţiile regulamentare privind competiţiile întrerupte sau amânate.

8 Pentru disputarea unei competiţii oficiale, organizatorul este obligat să asigure prezenţa la zona de Pescuit Sportiv a unei autosanitare sau a unui autoturism (pe care să fie inscripţionată o cruce roşie pe fond alb). Aceste mijloace de transport, ale căror numere de înmatriculare vor fi înscrise în raportul de arbitraj, trebuie să stea la dispoziţie, în incinta sau în imediata apropiere a zonei de Pescuit Sportiv, pe toată durata competiţiei. Arbitrul este obligat să verifice respectarea acestei condiţii, înainte de începerea competiţiei şi, ulterior, până la terminarea competiţiei, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

10 Arbitrii competiţiilor sunt obligaţi să nu înceapă competiţia în cazul în care cadrul medical delegat să asigure asistenţa medicală nu se prezintă la zonă de Pescuit Sportiv şi Casting în maxim 30 minute de la ora stabilită pentru începerea competiţiei şi să nu continue competiţia dacă asistenţa medicală nu este asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

11 În cadrul şedinţei tehnice, organizată înaintea competiţiei, arbitrul şi observatorul oficial vor verifica împreună cu delegaţii echipelor dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de regulament privind asigurarea asistenţei medicale.

Art. 41 – Organizarea competiţiilor

1 Toate competiţiile trebuie organizate corespunzător prezentului regulament și legislației aplicabile, astfel încât să se asigure siguranța și securitatea în zona de Pescuit Sportiv şi Casting înainte, în timpul și după fiecare competiţie pentru toți cei prezenți în zona de competiţie respectivă.

2 Organizatorul trebuie să numească un responsabil de ordine și siguranță care asigură coordonarea măsurilor și activităților privind asigurarea siguranței, precum și legătura cu forțele de ordine, societatea specializată de protecție și pază, alte autorități sau instituții cu atribuții în domeniu.

3 Pentru o organizare corespunzătoare a competiţiilor, organizatorii sunt obligați:

a) să informeze din timp autoritățile publice și instituțiile implicate în asigurarea măsurilor de organizare a fiecărei competiţii;

b) în cooperare cu forțele de ordine și cu societatea specializată de protecție și pază și în funcție de gradul de risc al competiţiei, să asigure un număr suficient de personal de protecție și pază pentru a contracara orice incident violent sau acte de dezordine publică, de natură să pună în pericol siguranța și securitatea publicului și participanților la competiţie în zona de Pescuit Sportiv şi Casting, în apropierea acestuia și pe căile de acces

c) înaintea competiţiei, să dirijeze corespunzător spectatorii către zonele de acces în zona de Pescuit Sportiv şi Casting, asigurându-se că:

– căile de acces în zona de Pescuit Sportiv sunt semnalizate și marcate cu semne universal marcate corespunzător;

– nu au acces în zona de Pescuit Sportiv persoanele care se găsesc în stare vădită de ebrietate sau sub influența drogurilor, precum și cele cărora li s-a interzis accesul la competițiile sportive;

d) să amenajeze în zona de Pescuit Sportiv şi Casting și să doteze corespunzător un punct de comandă destinat activităților de conducere și coordonare a măsurilor de asigurare și restabilire a ordinii publice în care să aibă acces persoanele prevăzute de lege și prezentul regulament;

f) să asigure măsurile de prim-ajutor pentru spectatori prin personal calificat corespunzător;

Art. 42 – Măsuri de ordine
1 Organizatorii competiţiilor şi forţele de ordine au obligaţia de a asigura protecţia şi siguranţa spectatorilor, sportivilor şi oficialilor şi de a lua măsuri pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire şi pe timpul şi după terminarea competiţiei sau a competiţiei sportiv.

2 Menţinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localităţi sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de poliţie competente teritorial.

3 Asigurarea ordinii publice în zona apropiată şi imediată a bazelor sportive şi în alte locuri destinate desfăşurării competiţiilor şi competiţiilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial. În situaţii expres determinate, prevăzute în planul de acţiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

4 Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă pe pistele de competiții revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări servicii, în condiţiile legii, cu societăţi specializate de protecţie şi pază.

Art. 43 – Obligațiile organizatorilor
1 Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de asigurare a ordinii şi siguranţei spectatorilor în zona de competiţie, organizatorul are următoarele obligaţii:

a) să declare competiţiile sportive naţionale şi internaţionale, cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înştiinţează administraţia publică locală despre data desfăşurării competiţiei sportiv;

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii şi siguranţei participanţilor în zona de competiţie, transpuse în planul de acţiune, care este înaintat pentru aprobare unităţii de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării competiţiei;

c) să efectueze, prin personalul de ordine şi siguranţă şi, după caz, cu forţele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănunţit al arenei sportive, pentru descoperirea şi îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violenţă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participanţilor la competiţiile sau competiţiile sportive ori a FRPS sau a Cluburilor;

g) să amenajeze şi să pună la dispoziţia forţelor de ordine un punct de comandă;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promoţionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăşurării competiţiilor sau competiţiilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în zona de competiţie, precum şi sancţiunile care se aplică în situaţia nerespectării acestor reguli;

u) să asigure marcarea zonelor destinate spectatorilor, precum şi amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre zonele stabilite;

4 Pentru organizarea regulamentară a competiţiilor, organizatorii trebuie:

b) să asigure ca publicitatea în zonă de Pescuit Sportiv şi Casting să se facă în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare privind competiţiile sportive;

c) să nu permită accesul în incinta zonei de competiţie persoanelor neautorizate de regulament;

f) să desemneze persoane calificate în protecţie şi pază care să asigure securitatea arbitrilor pe toată perioada cât se află în zona de Pescuit Sportiv.

g) să execute necondiţionat dispoziţiile arbitrului sau ale observatorului delegat, cu privire la respectarea prevederilor regulamentare;

5 Delegaţii, oficialii, căpitanii de echipă şi concurenţii echipelor sunt obligaţi să execute necondiţionat toate dispoziţiile date de arbitru în legătură cu desfăşurarea regulamentară a competiţiei.

6 Dispoziţiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 4/2008 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport.

Art. 44 – Accesul în zona de competiţie
1 În zona de competiţie au acces următoarele persoane:

a) concurenţii înscrişi în raportul de arbitraj.

b) concurenţii de rezervă

c) arbitrii şi observatorii, delegaţi de forurile competente pentru competiţia respectivă;

d) medicul delegat de către organul sanitar, cu trusă medicală;

e) şoferul autosanitarei (autoturismului) purtând semnul distinctiv al crucii roşii

f) personalul formaţiunii de pompieri cu mijlocul auto pentru intervenţie, daca este cazul;

g) cel mult câte un fotoreporter de la fiecare organ de presă, pe baza unor legitimaţii speciale.

h) ziarişti, câte unul de la fiecare organ de presă, pe bază de tabel nominal întocmit de organizator;

i) cel mult 5 persoane, reprezentând autorităţile publice locale;

j) reprezentanţii FRPS, pe baza legitimaţiei de serviciu sau delegaţiei emisă de forul competent.

Observatorul oficial va supraveghea respectarea prevederilor de mai sus.
CAPITOLUL V
ARBITRII ŞI OBSERVATORII
Art. 45 – Delegarea arbitrilor
1 Competiţiile sunt conduse de arbitri delegaţi de comisiile de arbitri ale FRPS si CCA.

2 Forurile organizatoare vor comunica comisiilor de arbitri de pe raza lor teritorială programul competiţiilor, cu cel puţin 15 zile înainte de disputare.

3 La toate competiţiile şi la cele din Cupa României sunt delegaţi arbitri. Delegarea arbitrilor se face conform dispozițiilor Regulamentului de organizare și desfășurare a activității arbitrilor, aprobat de Comitetul Executiv al FRPS.

4 Arbitrii delegaţi sunt obligaţi să se prezinte în localitatea respectivă cu minim 6 ore înainte de ora de începere a competiţiilor. Cluburile organizatoare sunt obligate să asigure transportul şi siguranța arbitrilor şi observatorilor pe traseul de la hotel la zona de Pescuit Sportiv şi retur, prin contracte încheiate cu Jandarmeria şi/sau cu firme specializate în protecţie şi pază.
CAPITOLUL VI
COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE
Art. 46 – Organizarea competiţiilor
1 FRPS este singura în drept să organizeze competiţii cu echipele naţionale ale altor federaţii/asociații, în baza autorizației emise de Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

2 FRPS poate programa pe oricare zonă de Pescuit Sportiv şi Casting din ţară competiţiile prevăzute la alineatul precedent, deţinătorii fiind obligați să le pună la dispoziţie. Cheltuielile de organizare se suportă din bugetul FRPS. Refuzul deținătotilor de a pune la dispoziția FRPS zonele amenajate pentru pecuit sportiv si casting deținute cu orice titlu constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Disciplinar.

3. În orice caz, ele nu vor putea susţine competiţii cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv sau cu cele aparţinând unor federaţii neafiliate la CIPS/FIPS. Nerespectarea acestor dispoziții constituie abatere disciplinară și se sancționează în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Disciplinar.

Art. 47 – Echipe naţionale
1 Cluburile de Pescuit Sportiv sunt obligate să sprijine FRPS pentru o cât mai bună alcătuire şi comportare a echipelor naţionale. În acest scop, Cluburile vor pune la dispoziţie sportivii selecţionați în echipele naţionale şi se vor ocupa de buna lor pregătire pentru a se prezenta la echipele reprezentative în condiţii optime. În caz contrar, se vor lua măsuri de sancţionare a celor vinovaţi, în conformitate cu prevederile regulamentare.

2 Sportivii selecţionaţi în echipele naţionale au obligaţia să se prezinte la convocări, antrenamente şi competiţii, să se pregătească în mod corespunzător şi să facă toate eforturile pentru a avea un randament maxim. Sportivii care nu respectă aceste dispoziţii vor fi sancţionaţi disciplinar.

3 Sportivii convocaţi la acţiunile echipelor naţionale care sunt declaraţi indisponibili nu vor putea participa la competiţii oficiale sau amicale pe perioada cât durează pregătirea la echipele naţionale.

4 Cluburile la care sunt legitimaţi sportivii convocaţi la echipele naţionale sunt răspunzătoare de asigurarea acestor concurenţi pentru boală sau accidentare survenite pe întreaga perioadă de punere la dispoziţie. Asigurarea trebuie să acopere şi orice accidentări suferite de jucător în competiţiile internaţionale pentru care a fost selecționat.

5 Cluburile care folosesc concurenţi de cetăţenie străină sunt obligate să pună concurenţii respectivi la dispoziţia federației/asociaţiei naţionale a cărei cetăţenie o au, dacă ei au fost selecţionaţi pentru una din echipele reprezentative ale acesteia, indiferent de vârstă, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului FRPS privind statutul concurenţilor.

6 FRPS nu este obligată să despăgubească Cluburile de Pescuit Sportiv pentru utilizarea sportivilor acestora şi cadrelor medicale în interesul echipelor reprezentative.
CAPITOLUL VII
SANCȚINI ȘI PENALITĂȚI SPORTIVE
1. Sancțiunile prevăzute pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aprobă prin Hotărârea Adunării Generale a federației și vor fi aplicate de către personalul Corpului Federal de supraveghere și control, constituit în baza Hotărârii Adunării generale nr. 6/2014.
2. Persoanele sancționate pentru încălcarea prezentului regulament pot contesta sancțiunea la instanțele de judecată competente, conform Noului Cod Civil.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 48 – Alte dispoziţii aplicabile
1. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, aprobat prin HG 884/2001, statutului FRPS, regulamentului disciplinar, regulamentului privind statutul şi transferul sportivilor, regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor, regulamentului privind activitatea observatorilor, „Legilor competiţiei” pentru Pescuit Sportiv şi altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz.

2 În conţinutul prezentului regulament, referirile la genul masculin sunt valabile şi pentru genul feminin, iar referirile la Asociaţiile Judeţene de Pescuit Sportiv sunt valabile şi pentru Asociaţia Municipală de Pescuit Sportiv Bucureşti (AMPSB).

3 Asociațiile Județene de Pescuit Sportiv și Asociația Municipală de Pescuit Sportiv București își vor elabora propriile regulamente privind organizarea activității de Pescuit Sportiv la nivel județean, în conformitate cu prezentul regulament. În caz de conflict între dispozițiile acestor regulamente și regulamentul FRPS, prevalează regulamentul FRPS.

Art. 49 – Intrarea în vigoare
1 Prezentul regulament a fost aprobat de Adunarea generală a FRPS la data de 16 mai 2015 şi intră în vigoare la data aprobării.
2 Odată cu intrarea în vigoare a prezentului Regulament orice alte dispoziţii în materie se abrogă.

Speak Your Mind

*