REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A CAMPIONATULUI NAŢIONAL DE PESCUIT SPORTIV – PROBA DE PESCUIT LA FEEDER- 2017

Cap .I GENERALITĂŢI

 

Art.1.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit la Feeder – este o competiție sportivă anuală, organizată de către Federația Română de Pescuit Sportiv.  Această competiție  se adresează tuturor sportivilor legitimați ai cluburilor afiliate la Federație, și este la rândul organizată din mai multe pe următoarele categorii de sportivi:

 • cadeţi – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 14 ani în anul campionatului.
 • tineret – tineri care împlinesc vârsta de cel mult 18 ani în anul campionatului.

Campionatul Naţional se organizează având ca scop desemnarea anuală a individual/echipă campioni ai României.

Data, locul desfășurării și durata competiției, vor fi stabilite de Federația Română de Pescuit Sportiv,  şi vor fi prevăzute în calendarul competițional intern. Biroul Federal aprobă în fiecare an Calendarul Competiţional intern, la propunerea Comisiei de Competiții și îl prezintă structurilor sportive afiliate în Adunarea Generală Anuală.

 

Art.2.

Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  – este elaborat de către Comisia centrală de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive conform Regulamentului de Funcţionare al Comisiei de Competiţii  din cadrul Federației Român de pescuit Sportiv (prescurtata de aici înainte FRPS), respectând regulamentul Federaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv în apă dulce(FIPSed) din cadrul Confederaţiei Internaţionale de Pescuit Sportiv(CIPS), precum şi legislaţiei aflate în vigoare în România și statutul si regulamentele FRPS.

 

Art.3.

Toate prevederile aflate în conținutul prezentului regulament au caracter obligatoriu pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pe categorii din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  organizată de către FRPS.

 

Art.4.

La Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  organizat de către Federația Română de Pescuit Sportiv pot participa exclusiv  pescarii sportivi legitimați ca membri  ai cluburilor afiliate la FRPS. Aceștia trebuie ca la data concursului să aibă achitată cotizaţia anuală precum şi să dețină legitimatia de sportiv și viza pe anul în curs.  În vederea participării, cluburile afiliate trebuie sa prezinte FRPS o lista cu sportivii pe care ii propun la participare, în vederea validării dreptului de participare a acestora. Sportivii care în anul anterior sau în anul în curs au primit sancţiuni din partea clubului unde este membru sau ca urmare a încălcării prevederilor legale sau regulamentare privind pescuitul sportiv nu au dreptul de a  participa în concurs indiferent de faza acestuia.

 

Art.5.

Campionatul Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder  si concursurile pe categorii vor fi conduse de către o Comisie de organizare și arbitraj (denumită în continuare „comisia”)  care va asigura desfăşurarea concursului în condiţii regulamentare, va primi, judeca şi soluţiona reclamaţiile şi/sau contestaţiile şi va aplica sancţiunile prevăzute de regulament. Comisia este alcătuit din:

Preşedinte– numit de Comisia de Competiții

Secretar – ales de Comisia de organizare a competiției;

Observator federal – cu respectarea art.5 alineat 1,2,3 din Regulamentul de Organizare si Funcționare a Corpului Observatorilor.

Arbitru Şef; – cu respectarea regulamentelor Comisiei Centrale a ARBITRILOR

Coordonator tehnic; – responsabil Comisia Baze si Echipamente cu respectarea normelor tehnice a Comisiei

Reprezentant al concurenţilor.

După terminarea concursului, Secretarul Comisiei, va întocmi un dosar care va cuprinde un  proces verbal, privind organizarea şi desfăşurarea concursului, la care se vor anexa:

 1. – clasamentul final;
 2. – raportul si fişele de arbitraj;
 3. – eventuale contestaţii şi procese verbale a acestora.

Procesele verbale şi clasamentul final vor fi semnate de către Comisia nominalizata la art. 5 al. 1 şi vor fi ştampilate şi înregistrate de clubul organizator după care vor fi transmise la  FRPS.

 

Cap. II  PISTA DE CONCURS

 

Art.6.

Competițiile Sportive Oficiale de Pescuit Sportiv la Feeder se pot organiza numai in  Baze Sportive Omologate,conform art.23 punct 1 si 2cu respectarea art.24 si Capitol 8 art.33 punct 1,2,3 si 4 din Ordinul 223/22.02.2012 înscrise in registrul bazelor sportive  RBSO din cadrul MTS,conform art.78 din Legea 69/2000. Bazele sportive ptr. pescuit sportiv se pot amenaja atât pe amenajări private, lacuri de acumulare cat si pe cursuri de apa naturale.

Atunci când sunt organizate pe ape curgătoare –fluvii, râuri, canale– standul nr.1 va fi întotdeauna amplasat în aval. Când sunt organizate în ape stătătoare –lacuri, bălţi, etc.– standul nr. 1 va fi situat întotdeauna în partea stângă cum privim apa. Numerotarea se va face de la aval spre amonte, în cazul apelor curgătoare, şi de la stânga la dreapta în cazul apelor stătătoare.

 

Art.7

Locul de desfășurare al concursului, numit generic „pista de concurs”  trebuie să  ofere condiţii de pescuit cât mai egale pentru toţi concurenţii. Mai mult , locul de desfășurare trebuie să permită pescarilor să stea aranjați într-o linie  continuă cat mai dreaptă,  fiind astfel liber – în măsura în care este posibil – de la orice obstacol , cum ar fi liniile de înaltă tensiune , poduri, pontoane  etc. .   Locul de desfășurare nu trebuie să expună concurenții, organizatorii sau  spectatorii  la niciun fel de pericol. Adâncimea apei trebuie să fie pe cât posibil uniformă şi de minimum 1,5 m. Lăţimea parcursului conform FIPSed este de minimum 50m, dar regualmentul de faţă permite modificări în funcţie de situaţie (minim 25m).

 

 Art.8.

 1. Individual

Pista de concurs va fi divizată în sectoare iar sectoarele vor cuprinde la rândul lor mai multe zone de pescuit  numite standuri. Face excepție cazul când numărul total de participanți este egal sau mai mic cu 8.

 1. Echipe

Pe echipe pista de concurs se va împarti în sectoare, numarul acestora fiind egal cu numarul concurentilor dintr-o echipa completa. Fiecare sector cuprinde un numar de standuri egal cu numarul echipelor participante. Standurile se vor nota cu cifre (1,2,3,4,5), iar sectoarele se vor nota cu litere (A,B,C,D,E.).

Așadar, fiecare concurent va avea la dispoziţie o zonă de pescuit denumită generic  “stand de pescuit” a cărui lungime va fi de minimum 12 m şi maximum 30 m, recomandat 20m. Lungimea standurilor de pescuit va fi stabilită la propunerea motivată a coordonatorului tehnic al concursului şi după analiza şi aprobarea Comisiei. Standurile vor fi separate între ele prin panglici vizibile , iar pentru partea din spate a standului, situată la o distanţă de minimum 10 m de apă, delimitarea se va face de asemenea tot cu panglică la înălţimea de 1 m de la sol. Între aceasta şi zona de acces pentru spectatori se va lăsa un culoar de trecere pentru oficiali şi persoanele autorizate.

Pe durata desfășurării concursului,  este strict interzisă intrarea persoanelor neautorizate în standul concurenţilor.

 

 

Cap. III ŞEDINŢA TEHNICĂ

Art.9.

Înainte de startul competiţiei, se va organiza şedinţa tehnică în funcţie de numărul de manşe şi de specificul concursului, (naţional/internaţional, individual/echipe), la care sunt obligaţi să participe toţi concurenţii sau căpitanii – în cazul concursurilor pe echipe. Şedinţa tehnică va fi organizată în seara premergătoare primei manșe a competiţiei la toate concursurile pe categorii de pescuit la Feeder din cadrul Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv – Proba de Pescuit  la Feeder.

 Art.10.

Aspectele ce se prezintă în cadrul şedinţei tehnice a concursului cuprind (dar fără a se limita la acestea ), următoarele:

 1. – prezentarea Comisiei de organizare și arbitraj;
 2. – alegerea reprezentantului concurenţilor;
 3. – prezentarea programului concursului;
 4. – efectuarea instructajului pentru prevenirea accidentelor in timpul concursului de pescuit sportiv;
 5. – identificarea prin apel a concurenţilor cu drept de participare, validați de către Comisie;
 6. – verificarea de către Secretarul Comisiei a documentelor obligatorii ale fiecărui sportiv (carnet de pescuit sportiv valabil, carnetul de membru al unui club sportiv afiliat, verificarea existentei vizitei medicale și Parafa de Medicina Sportiva. În situaţia neprezentării documentelor cerute, concurentul, fără excepţii, nu are dreptul de participare la concurs.
 7. – după apel se vor efectua, tragerile la sorţi (a ordinii de extragere si apoi a standurilor) conform cap. IV.
 8. – stabilirea persoanelor autorizate pentru intrarea în standuri şi în culoarul de separare dintre standuri.
 9. – în funcţie de anumite condiţii cu totul speciale Comisia poate aduce completări privind regulamentul de desfăşurare a concursului având ca fundament regulamentul şi practica FIPS ed.

Art.11.

Neparticiparea la ședința tehnică atrage după sine eliminarea sportivului/individual, căpitan/echipă din competiție. Se admit excepţii doar pentru situaţii deosebite aduse la cunoștința Comisiei concursului în timp util.

 

Cap. IV TRAGEREA LA SORŢI

 

Art.12.

Tragerea la sorţi se va efectua separat pentru fiecare manşă în parte.

Etapele tragerii la sorți sunt următoarele:

 1. INDIVIDUAL:
 1. În cadrul şedinţei tehnice concurenţii prezenţi, validați cu drept de participare, vor efectua în ordine alfabetică o tragere la sorţi preliminară destinată stabilirii ordinii tragerii la sorţi propriu-zise; – pentru concurenţii absenţi în condiţiile art. 11 va decide Comisia tragerea la sorţi preliminară se va efectua de către un membru al acesteia.
 2. In dimineața concursului, înainte de începerea manşei I a concursului – se desfăşoară extragerea standurilor pentru acea manșă, extragerea efectuându-se în ordinea stabilită în cadrul etapei anterioare.

III. In dimineața concursului, înainte de începerea manşei II a concursului – se desfăşoară înaintea începerii manşei; – se efectuează în ordinea inversă stabilită în cadrul manşei I; – concurenţii care în manşa anterioară au ocupat unul din standurile aflate la cele două extremităţile pistei de concurs nu mai au dreptul să le ocupe. Aceştia vor trage primii la sorţi după ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urnă. După ce concurenţii respectivi au tras la sorţi, numerele respective vor fi reintroduse în urnă şi tragerea la sorţi va continua cu ceilalţi concurenţi.

 1. ECHIPE:

Cu ocazia sedintei tehnice, în vederea efectuarii tragerii la sorti, echipele formate din 5 concurenti, o rezerva (ramane la latitudinea echipelor) si capitanul de echipa vor înainta Juriului listele oficiale cu componenta nominala a membrilor echipelor. În situatia în care echipa este formata din mai putini membri capitanul de echipa este suplinit de unul din membri echipei (rezerva în cazul echipei formate din 6 concurenti si unul din concurenti în cazul echipei formate din 5 concurenti).

 • Tragerea la sorti se va efectua, în toate cazurile, numai de catre capitanul echipelor.
 • Pentru echipele al caror capitan întârzie sau absenteaza în timpul desfasurarii tragerii la sorti din oricare mansa tragerea la sorti va fi efectuata de catre Arbitrul Sef.
 • Tragerea la sorti va fi precedata în cadrul sedintei tehnice de o tragere la sorti preliminara în vederea stabilirii ordinii de tragere la sorti.
 • Tragerea la sorti pentru concursurile pe echipe comporta mai multe etape, si anume:

Etapa I:

-se efectueaza cu ocazia sedintei tehnice din preziua începerii concursului;
-se stabileste ordinea în care echipele vor efectua tragerea la sorti efectiva în mansele concursului;
-se executa în ordinea alfabetica a echipelor.
Etapa II:

– corespunzatoare mansei I a concursului – comportă 2 faze, si anume:
Faza 1:
– se efectueaza în cadrul sedintei tehnice din preziua concursului, în ordinea stabilita în cadrul etapei I;
– se nominalizeaza în scris de catre capitanii echipelor componenta echipelor ce vor participa în mansa I;
– pentru fiecare component al echipei se va trage la sorti unul din sectoare (A,B,C,D,E).
Faza 2:
– se efectueaza în dimineata primei zile de concurs în locul stabilit de organizatori în cadrul sedintei tehnice în ordinea stabilita în cadrul etapei I;
– pentru fiecare component al echipei se trage la sorti numarul de stand ( 1,2,3,4,5,) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului,astfel încât doi concurenti ai aceleasi echipe din sectoare diferite sa nu fie în standuri alaturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorti numarul standului în care va concura, urmând aceleasi operatii pentru concurentii din celelalte sectoare: B,C,D,E.
Etapa III:

– corespunzătoare mansei a II a concursului – comporta 2 faze, şsi anume:
Faza 1:
– se efectueaza în preziua mansei a II-a în ordinea inversa stabilita în cadrul etapei I;
– se nominalizeaza în scris de catre capitanii echipelor componenta echipelor ce vor participa în mansa II;
– pentru fiecare component al echipei se va trage la sorti unul din sectoare A,B,C,D,E.
Faza 2:
– se efectueaza în dimineata zilei a doua de concurs, în ordinea inversa stabilita în cadrul etapei I;
– pentru fiecare component al echipei se trage la sorti numarul de stand (1,2,3,…….) pe care îl va ocupa în cadrul sectorului, astfel încât doi concurenţt ai aceleasi echipe din sectoare diferite sa nu fie în standuri alaturate.
Exemplu: Pentru concurentul din sectorul A se va trage la sorti numarul standului în care va concura, urmând aceleasi operatii pentru concurentii din celelalte sectoare: B,C,D,E.
– echipele care în mansele anterioare au ocupat unul din standurile aflate la cele doua extremitati ale pistei de concurs sau in partea dreapta sau stanga a podului pietonal nu mai au dreptul sa le ocupe. Acestea vor trage primele la sorti dupa ce în prealabil numerele standurilor respective au fost extrase din urna. Dupa ce echipele respective au tras la sorti, numerele respective vor fi reintroduse în urna si tragerea la sorti va continua cu celelalte echipe.

Cap. V INTRAREA CONCURENŢILOR ÎN STANDURI

 

Art.13.

Ulterior efectuării tragerii la sorţi, sportivii concurenţii se vor deplasa către standurile extrase, vor depune tot echipamentul de concurs nemontat în interiorul standului, după care vor aştepta în afara standului primul semnal acustic.

 

Art.14.

Pentru a se asigura condiții egale și timpi de pregătire egali, numai după ce toţi concurenţii s-au aşezat în dreptul standurilor, se va da primul semnal acustic care va marca intrarea concurenţilor în standuri şi începerea perioadei de pregătire.

 

 

Art.15.

La semnalul acustic care marchează începerea perioadei de pregătire, sportivii pot intra în stand și pot purcede la pregătirea și montarea  echipamentului. Perioada de pregătire are o durată de 90 minute, începând de la primul semnal acustic  care permite intrarea în standuri.

 

Art.16.

Pentru fiecare manșă de concurs a Campionatului Național de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit la Feeder, este permisă folosirea unei cantități totale de 12 litri de nadă umectată, sitată şi nepresată, incluzând aditivii şi celelalte componente (pământ, argilă, pietriş etc.) dar fără nada vie.

 

Art.17.

Pentru fiecare manșă de concurs a Campionatului Național de Pescuit Sportiv, – proba de Pescuit la Feeder  cantitatea totală de nadă vie permisă, inclusiv momeala pentru cârlig este de 2,5 litri nepresată pentru o manşă din care maximum 0,5 litru de fuillis sau/şi larvă de chironomide (libelulă).

 

Art.18.

Cantitatea de nada si momeala vie se vor prezenta obligatoriu comisiei in masurile oficiale.

În eventualitatea că la verificarea făcută de arbitrii cantitatea de nadă şi momeala vie depăşeşte prevederile de mai sus, surplusul va fi înlăturat şi scos în afara standului de către Comisie/ Arbitrii.

 

Art.19.

Următoarele acțiuni sunt permise în perioada de pregătire:

 1. – pregătirea uneltelor şi accesoriilor de pescuit;
 2. – pregătirea nadelor şi momelilor;
 3. – primirea de echipament de pescuit prin intermediul unui oficial al concursului;
 4. – Primirea de nade şi momeli – numai în cazul concursurilor de juniori – dar numai prin intermediul unui oficial şi doar până la verificarea acestora de către Comisie;
 5. – sondarea adâncimii apei – se va face doar cu plumb special de sondat exclus cu cosuletul;
 6. – fotografii şi operatorii de filmare au acces în zona neutră dar numai cu acordul concurenţilor vecini zonei neutre;
 7. – instalarea platformelor a. dimensiunea maximă a platformelor este de 1x 1 m; b. platformele pot fi instalate fie în afara apei, fie parţial în apă, în funcţie de reglementările Juriului; c. platformele auxiliare pot fi instalate cel mult în linie cu cea principală şi pot fi folosite numai pentru materiale.
 8. – primirea de ajutor doar pentru instalarea platformelor într-un timp limitat concurenţilor şi doar la categoria de juniori.

 

Art.20.

În perioada de pregătire sunt interzise acțiuni precum:

 

 1. pregătirea uneltelor pentru pescuit, a năzilor şi a celorlalte accesorii în afara standului;
 2. ieşirea din stand fără acordul arbitrului şi fără motive întemeiate;
 3. primirea oricărui fel de ajutor în pregătire, de la orice persoană oficială sau neoficială;
 4. pescuitul sau folosirea momelii în cârlig pe timpul sondării adâncimii apei; capturile întâmplătoare se vor elibera imediat;
 5. nădirea directă sau orice altă acţiune care conduce la ajungerea nadei în apă sau contribuie la atragerea în acest fel a peştilor în zona standului;
 6. deranjarea vecinilor de stand.
 7. primirea de nadă şi momeli după efectuarea verificării acestora de către Comisie;
 8. confecţionarea bulgărilor pentru nădire înainte de efectuarea verificării nadei de către Comisie;
 9. prezentarea la verificare a nadei neumectate, udate excesiv sau a celei amestecate cu momeala vie;

 

Cap. VI PERIOADA DESTINATĂ NĂDIRII

 

Art.21.

După trecerea timpului alocat perioadei de pregătire, cel de-al doilea semnal acustic, marchează începutul perioadei destinată nădirii grele.

 

Art.22.

In cadrul Campionatului Național – proba de Pescuit la Feeder, perioada nădirii grele are o durată totala de 10 minute şi precede începerea propriu-zisă a concursului. In timpul nadirii este permisă doar folosirea cosuleţelor, sunt interzise oricare alte forme de nădire (din mână, catapultă, praştie etc.)

 

Art.23.

În perioada nădirii grele sunt interzise:

1.- nădirea în afara zonei aflate în dreptul standului (nădirea în standurile vecinilor cât şi în zonele neutre ale standurilor);

2.- nădirea folosindu-se diverse suporturi pentru preluarea şi menţinerea nadei ( bureţi, săculeţi, pungi, etc.);

 

Art.24.

Este interzisă folosirea în compoziţia nadelor a substanţelor narcotice sau toxice, precum şi a celor cu miros şi gust ce îndepărtează peştii.

 

Art.25.

Pe toată durata nădirii grele este interzis pescuitul, capturile întâmplătoare eliberându-se imediat.

 

Cap. VII PERIOADA EFECTIVĂ DE PESCUIT ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

Art.26.

Al treilea semnal sonor marchează sfârşitul perioadei destinate nădirii grele şi începerea perioadei efective de pescuit. Continuarea nădirii grele după acest semnal este interzisă.

 

Art.27.

Concurentul are dreptul la un număr nelimitat de undiţe, dar să pescuiască numai cu una, ţinută în mână, pe care o poate schimba, ori de câte ori doreşte ,cu alta de rezervă.

Art.28.

Lungimea lansetelor este limitata la maxim 4.50m (15 ft).

Art.29.

Este permisa folosirea unui singur carlig, acesta trebuie sa fie maxim 7mm de la tija carligului pana la varf . Este interzisa folosirea carligelor duble sau triple. Momelile folosite la carlig nu pot fi atasate la carlig ci trebuiesc intepate în carlig. Momeli precum : paine, pasta, pelete, boilies, bilute de nada, sau momeli pasta etc. sunt strict interzise.

Art.30.

Durata unei manse de pescuit este de 5 ore, . In situatia unei intreruperi fortate (fulgere, furtuni puternice etc), juriul poate valida mansa numai daca aceasta a durat cel putin 2 ore.

Art.31.

Marimea maxima a cosuletelor este de 7cm lungime si 5cm diametru; acestea trebuie sa culiseze liber pe toata lungimea liniei principale. Este interzisa folosirea oricarei forme de blocare a cosuletului pe linia principala (noduri opritoare, opritoare din silicon etc.)

Distanta intre cirlig si coşuleţ, in prelungirea liniei, trebuie sa fie de minim 50 cm.

Mai jos,un exemplu de montura de feeder:

 

montura-feeder

Art.32.

În timpul perioadei efective de pescuit, concurentul are dreptul:

 1. – să folosescă întregul spaţiu al standului propriu; în limitele acestui spaţiu concurentul se poate deplasa, poate sta în picioare, culcat, în genunchi, pe scaun;
 2. –  primirea de indicaţtii si sfaturi din partea antrenorului sau capitanului de echipa de o maniera care sa nu deranjeze pe ceilalti concurenti;
 3. – pestele valabil în concursurile de pescuit sportiv este acela care de la înţepare si pâna la scoaterea lui din apa pe tot parcursul drilului, are contact permanent si regulamentar cu pescarul. Daca pestele a fost agatat întâmplator de oricare parte a corpului acestuia, captura este valabila
 4. – cerinte obligatorii:
 5. folosească numai momeli de origine naturală;
 6. atunci când regulamentul de concurs nu prevede nimic referitor la dimensiunile capturilor, orice captură pescuită regulamentar este valabilă. Este interzisă păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor;
 7. nada rămasă la sfârşitul antrenamentului, manşelor şi a concursului nu se va arunca în apă;
 8. concurentul va folosi minciogul fără ajutorul altei persoane;
 9. folosirea zonei neutre este interzisă;
 10. momeala este obligatoriu să fie înţepată de cârlig;
 11. primirea de ajutor pentru deblocarea lansetelor sau înlocuirea celor rupte dar numai prin intermediul unui oficial.

 

Art.33.

În perioada efectivă de pescuit sunt interzise:

 1. – intrarea în apă a concurenţilor sau tulburarea apei de către aceştia;
 2. – pescuitul prin harponare intenţionată (trageri bruşte şi repetate ale cârligului prin apă).
 3. – folosirea momelilor artificiale (linguriţe muşte artificiale etc.), a peştişorilor vii sau morţi, sau părţi din aceştia, a icrelor de peşte, precum şi a altor obiecte metalice;
 4. – pescuitul în standurile vecinilor şi în zonele neutre;
 5. – capturile agăţate în mod regulamentar, care depăşesc vizibil în timpul drilului limitele laterale ale standului propriu şi deranjează vizibil concurentul vecin (agaţă linia vecinului)nu se păstrează, acestea eliberându-se imediat;
 6. – primirea de ajutor de la persoane particulare sau oficiale;
 7. – atitudini şi comportamente necorespunzătoare ale concurentului precum şi stiluri de pescuit care în mod vădit deranjează pe ceilalţi concurenţi;
 8. – păstrarea capturilor care nu îndeplinesc condiţiile privind specia sau talia, atunci când aceste condiţii au fost stabilite în prealabil de către organizatori şi comunicate participanţilor.

 

Art.34.

În timpul pescuitului, orice sesizare sau contestaţie a concurentului, căpitanului de echipă sau delegatului se va face numai prin intermediul arbitrului de stand, arbitrului de sector către Comisie.

 

Art.35.

Al patrulea semnal sonor, anunţă ultimile 5 minute înainte de finalul manşei. Al cincilea semnal sonor va marca sfârşitul perioadei de pescuit (final de manşă sau concurs după caz).

 

Art.36.

Se consideră capturi valide, după al cincilea semnal sonor capturile care se află în juvelnic cât captura aflată în cârligul undiţei, dar care nu mai are contact cu apa.

 

Cap. VIII CÂNTĂRIREA CAPTURILOR

Art.37.

După al cincilea semnal sonor, care anunţă sfârşitul perioadei efective de pescuit, concurenții vor rămâne în stand până la sosirea comisiei de cântărire fiindu-le interzis scoaterea juvelnicului din apă şi părăsirea standului.

Art.38.

Cântărirea capturilor se va efectua cu un cântar cu diviziuni din 5 în 5 grame, electronic.

Art.39.

Vor fi cântărite şi punctate numai capturile prezentate în prezenţa arbitrului de stand.

Art.40.

La sosirea comisiei de cântărire concurentul, în prezenţa arbitrului de stand are obligaţia de a prezenta capturile şi de a asista la cântărirea acestora.

Art.41.

După efectuarea cântăririi şi semnarea fişei de arbitraj de către concurent şi arbitru, peştele prins se păstrează în juvelnic, în stare vie în apă, până la terminarea efectuării cântării capturilor a tuturor concurenţilor din sector. După terminarea cântăriri, semnarea fişei de arbitraj de către concurenţi şi arbitru, dacă nu există contestaţii, se vor elibera peştii în apă, nemaifiind admisă nici o contestaţie din partea concurenţilor.

Art.42.

Contestaţiile care nu se referă la clasament vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 minute de la terminarea concursului.

Art.43.

Contestaţiile care se referă la întocmirea clasamentului vor fi adresate în scris Comisiei în cel mult 30 de minute de la afişarea rezultatelor concursului.

Art.44.

Fiecare contestaţie scrisă adresată Comisiei va fi însoţită de o taxă stabilită de forurile FRPS. Dacă nu se dovedeşte fondată, suma se reţine şi intră în bugetul concursului.

 

Cap. IX ÎNTOCMIREA CLASAMENTULUI

Art.45.

Clasamentele, atât pentru fiecare manşă/sector a concursurilor individuale, se întocmesc după criteriile:

1.- clasamentul final pe manşă şi sector se stabileşte în funcţie de cantitatea de peşte prinsă, după criteriul cantitatea cea mai mare de peşte = cele mai puţine puncte; clasamentul se va alcătui prin acordarea următoarelor punctaje: locul I = 1 punct; locul II = 2 puncte; locul III = 3 puncte, ş.a.m.d.

2.- În caz de egalitate a greutăţii punctate, concurenţii vor primi un număr puncte egal cu media locurilor ocupate de ei. a. exemplul 1: doi concurenţi ocupă locul V în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 5 + 6 ) : 2 = 5,5 puncte; b. exemplul 2: trei concurenţi ocupă locul 8 în clasament şi vor primi un număr de puncte egal cu ( 8 + 9 + 10 ) : 3 = 9 puncte;

3.- concurenţii care nu au prins nici un peşte vor primi un număr de puncte egal cu media locurilor neclasificate. a. exemplul 1: 24 de concurenţi participanţi, din care 12 au prins peşte clasificându-se pe primele 12 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 13 + 24 ) : 2 = 18,5 puncte; b. exemplul 2: 29 de concurenţi participanţi, din care 5 au prins peşte clasificându-se pe primele 5 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 6 + 29 ) : 2 = 17,5 puncte; c. exemplul 3:29 de concurenţi, din care 25 au prins peşte clasificându-se pe primele 25 locuri, următorii neprinzând nici un peşte, vor obţine un număr de puncte egal cu ( 26 + 29 ) : 2 = 27,5 puncte;

4.- în cazul unei absenţe sau a unui abandon în manşă sau sector, respectivul concurent va obţine un număr de puncte corespunzător ultimului loc; exemplu: 29 concurenţi, cel care se retrage va primi 29 de puncte.

Art.46.

Clasamentul general în cazul concursurilor individuale se întocmeşte în felul următor:

1.- se adună punctele obţinute în manşe pe sector de concurent, iar concurentul cu cel mai mic număr de puncte va fi clasat pe locul I, concurentul cu numărul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, ş.a.m.d.

2.- în caz de egalitate, departajarea se va face în funcţie de greutatea totală prinsă în toate manşele de concurent.

3.- în caz că există din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peşte prinsă de concurent în oricare din manşe.

4.- dacă egalitatea persistă, se aplică un nou sistem de departajare în funcţie de suma numerelor trase la sorţi în manşe. Suma cea mai mare va da câştig de cauză.

Clasamentul general în cazul concursurilor pe echipe se întocmeşte în felul următor:

1.- se aduna punctele obtinute de fiecare concurent al fiecarei echipe în mansa pe sectoare echipa cu cel mai mic numar de puncte va fi clasat pe locul I, echipa cu numarul de puncte imediat superior punctajului anterior va fi clasat pe locul II, s.a.m.d.
2.- în caz de egalitate, departajarea se va face în functie de greutatea totală prinsa în toate mansele de întreaga echipa.
3.- în caz ca exista din nou egalitate, departajarea se va face prin cantitatea cea mai mare de peste prinsă de un concurent din echipa în toate mansele.

 

 

 

Cap. X ARBITRAJUL CONCURSURILOR

Art.47.

Comisia va stabili numărul de arbitrii necesari fiecărei competiţii în parte ţinând cont de regulametele naţionale şi internaţionale.

Delegarea arbitrilor se face cu respectarea art.45 punct 1,2,3. din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului  Sportiv din Romania. Arbitrii delegați si observatorii federali sunt obligați sa se prezinte cu minim 6 ore înaintea începerii concursului in localitate de desfășurare a concursului.

 Art.48.

Arbitrii de stand sunt conduşi de un arbitru şef din cadrul Comisiei. Art.49.

Vor fi delegaţi arbitri propuşi de Comisia de Arbitrii a FRPS, conform Art. 5, lit h) şi j) din regulamentele CCA.

Art.50.

Atribuţiile arbitrilor:

1.- să verifice dacă uneltele de pescuit, nadele, momelile, juvelnicul etc. îndeplinesc condiţiile regulamentare;

2.- să supravegheze permanent pe perioada desfăşurării concursului practicarea regulamentară a pescuitului de către concurenţii pe care îi arbitrează;

3.- să participe la cântărirea peştelui prins de concurenţii pe care îi arbitrează;

4.- să semneze, împreună cu concurenţii, fişa de arbitraj;

5.- pot părăsi standurile ce le-au fost atribuite pentru arbitraj numai cu permisiunea arbitrului şef sau a arbitrului de sector – în cazul concursurilor pe echipe;

6.- să dea avertisment şi să consemneze în fişa de arbitraj abaterea săvârşită, manşa şi ora.

7.-pot primi şi alte atribuţii stabilite de Comisie în conformitate cu regulamentele CCA.

Art.51.

Arbitrul de stand este obligat să anunţe imediat arbitrul şef sau Comisia la constatarea următoarelor aspecte (fapt ce conduc la excluderea concurentului din concurs):

1.- introducerea în juvelnic a peştelui care nu a fost prins de concurent în timpul destinat pescuitului;

2.- comportament şi limbaj necorespunzător faţă de ceilalţi concurenţi, oficiali şi publicul prezent;

3.- accidentarea concurenţilor vecini şi / sau deteriorarea materialelor acestora.

Art.52.

Membrii Comisiei sunt autorizaţi să intre în timpul desfăşurării concursului în standuri pentru a constata încălcări ale regulamentului şi de a aplica sancţiuni.

= Avertisment = Se acordă avertisment pentru încălcarea următoarelor articole:

1.- Cap. V, art. 13, 20.

2.- Cap. VI, art. 23, 24, 24-1, 24-2.

3.- Cap. VII, art. 27, 28, 33-1, 33-5, 33-7, 33-9.

Art.54. Se sancţionează cu avertisment dictat de Comisie, concurenţii, antrenorii sau delegaţii care pe durata programului efectiv al concursului au următorul comportament:

 1. – perturbă desfăşurarea programului oficial al concursului;
 2. -manifestă o atitudine ireverenţioasă faţă de persoanele oficiale, concurenţi, spectatori, sponsori ai concursului sau invitaţi.

Art.53.

Se sancţionează cu excluderea din concurs concurentul care:

1.- prin acţiunile întreprinse în concurs sau în afara lui, prin fraudă, viciază rezultatul concursului;

2.- încalcă prevederile art. 20-e; 25; 29; 33-2; 33-3; 33-4.

3.- înregistrează în foaia de arbitraj două avertismente;

4.- nu respectă cerinţele obligatorii prevăzute la art. 32-6c.

5.- se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau pe parcursul concursului consumă băuturi alcoolice;

6.- aduce injurii organizatorului sau persoanelor oficiale ale concursului.

Art.54.

Concurentul care a fost exclus din concurs, nu mai poate continua concursul şi nu poate participa la alcătuirea clasamentului.

Art.55.

Concurenţii din sectorul unde s-a produs fapta care a condus la excluderea unui concurent din concurs clasificaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează punctajul. Concurenţii clasaţi în urma concurentului exclus îşi păstrează locurile.

Art.56.

Se sancţionează cu excluderea pe timp limitat din activitatea competiţională, conform hotărârii Comisiei de Competiţii cu confirmarea Comisiei de disciplina  a FRPS  si BF ,concurenţii care au fost sancţionaţi cu eliminare dintr-un concurs sau membrii loturilor naţionale care nu au respectat programul de pregătire.

Cap. XI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI CONTESTAŢIILOR

Art.57.

Litigiile sau contestaţiile ce survin pe timpul desfăşurării concursului şi după acesta, vor fi rezolvate de către Comisie, sau după caz de Comisia de Competiţii, Comisia de Disciplină şi BF.

Art.58.

Excluderea pe termen nelimitat din activitatea competiţională intră în competenţa Comisiei de disciplina a FRPS si a BF în urma raportului observatorilor, conform Art. 4, alin. 4 din ROFCO la propunerea Comisiei de Competiţii.

 

Cap. XII  ORGANIZAREA COMPETITIILOR

Art.59.

Toate competițiile organizate sub egida FRPS se vor face cu respectarea: 1.- art.41 punct 1,2,3-lit a,b,c-alineat 1si 2,d,f.

2.- art.42 punct 1 si 4.

3.- art.43 punct 1 lit-a, b, e şi u, punct 4 lit b, c şi g, punct 5 şi 6.

4.- art.44 punct 1-lit a, b, c, d, e, f, g, h, i şi j,

din Regulamentul de Organizare si Practicare a Pescuitului din Romania.

 

Cap. XIII DISPOZIŢII FINALE

Art.60.

În funcţie de condiţiile atmosferice neprielnice declanşate în timpul perioadei de pregătire o manşă poate fi anulată dacă s-a întrerupt perioada de pregătire şi nu a avut o durată de minimum 2 ore şi dacă efectiv manşa nu se mai poate desfăşura (datorită întreruperilor sau a programului orar).

Art.61.

Declanşarea unei furtuni însoţite de descărcări electrice în timpul unei manşe obligă organizatorii să oprească, printr-un semnal sonor, desfăşurarea concursului şi să pună la adăpost toți concurenţii. Dacă condiţiile atmosferice permit, printr-un semnal sonor dat de organizatori, concurenţii intră în standuri şi după cel de-al doilea semnal sonor dat după 5 minute de la primul semnal, concursul poate continua. Dacă timpul nu permite desfăşurarea în continuare a manşei, aceasta poate fi redusă ca durată, dar nu mai puţin de 1 oră.

Art.62.

Comisia de Organizare va efectua instructajul NTS specific desfăşurării concursurilor sportive de pescuit, întocmind o anexă cu regulile ce trebuie respectate de concurenţi la care se anexează un proces-verbal ce va fi semnat de fiecare concurent în cadrul şedinţei tehnice a concursului.

Art.63.

 Organizatorii concursului si deţinătorul bazei sportive au obligaţia de a asigura la locul desfăşurării concursului prevederile din ROPPSR (REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI PRACTICARE A PESCUITULUI SPORTIV DIN ROMÂNIA):

1.- art.39 punct 1-lit.a,b,c.

2.- art.40 punct 1-lit.a punct 3,5,7,8,10,11.

Art.64.

Prezentul regulament este obligatoriu pentru toate concursurile organizate de FRPS, pentru disciplina pescuit la Feeder, individual/echipe.

 

 

Art.65.

Prezentul regulament va putea fi modificat sau completat ţinându-se cont de regulamentele specifice naţionale şi eventualele schimbări survenite la regulamentul CIPS pentru această disciplină şi a hotărârilor luate de Comisia  de Competiţii, a celorlalte comisii din cadrul FRPS cu acordul BF si a AG a FRPS. Aceste modificări urmează a fi comunicate în timp util organizatorilor şi participanţilor la concursurile de pescuit sportiv la Feeder individual.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speak Your Mind

*